mm Laatste Berichten Hotelpersoneel. ÜEcii ocoiaad Harmonie „Öonstantia" Kosmos l Marscha! Klei W@biiisatie-Bon BENSDORP'S PADVINDER- REEPEN. MUZIEK!!! IWDIE» SOLiDATiiiNCOUR ANT -v an Woensdag Q Fatonaari 3.91© mg Tan ons vaderland, van aansluiting bij Vrijwillige Landstormkorps Motor- Vaar- behandeld en aan de hand van foto's de stand besproken, die do mitrailleur op het motorrij wiel behoort in te nemen. In een belangwek kende redevoering, die vooral voor aanwezige technici van zeer groot belang mocht heeten on die dan ook met groote aandacht werd ge volgd, ging spreker na, welke eigenschappen, volgens zijn mede non do praktijk ontleendo op vatting, een goed en betrouwbaar militair mo torrijwiel hebben moet. Alle ondordeelen werden in verband biermede uitvoerig besproken, terwijl interessante mede- deelingen, eveneens aan do militaire motorprak tijk ontleend, veel verhaalden van de wijze, waarop een goed motorrijwiel niet gebruikt moet worden. Tevens gaf spreker aan welk eoorfc motorrijwielen ongeschikt mocht heeten, volgens zijn oordeel, voor succesvollen militai ren dienst. Een luid en hartelijk applaus loonde den spre ker voor zijn belangwekkende mededeelingen. En gaarne vereenigde zich de vergadering mot het woord van hartelijken dank, aan den inlei der gebracht door den voorzitter, den heer Maas, en den daarbij uitgesproken wensch, dat de heer Bolten spoedig nog eens do leden van de U. M. S. opnieuw op een dergelijke nuttige Tvyze zou mogen l>ozighouden. De heeren van Manen on luitenant Berg van Middelburgh, bepleitten hierna het mtf., in het belang het eu Voerwezen. Uitvoering bU het Reserve-Bataljon V. Mik G. W. Stam, 3e Compagnie Res, Bat. V, echrijft ons: Dinsdag 25 Januari j.l. werden wij voor hei eerst in de gelegenheid gesteld eens een uit voering bij to wonen, die gegeven werd door de militairen,, van het Reserve-Bataljon 5o In fanterie Brigade, welke wij kunnen zeggen dat zeer goed geslaagd is. Precies te acht uur opende do vaandrig Fortanier met een kleine toespraak en besprak het doel der vereeniging, dat bestaat uit drie afdeelingen namelijk voor tooneel, zang en muziek, en voordrachten. Spreker vond het jammer dat dozen avond de Tooneelclub ook niots ton gehoore kon bren gen, maar hoopte dat deze ook spoedig ons een o&nganamen avond zou aanbieden. Tevens wensebte spreker alien aanwezigen een zeer ge- zelligen avond toe, waarna de uitvoering een aanvang nam. Allereerst kregen wij een welkomsmarsch. te hooren van het muziekkorps van het Reserve- Bataljon V mot zijn directeur, den heer B. Jacobs, het welbekende lid van het Utrecht- sche Stedelijke Muziekcorps. Daarna nog een ouverture La Dame de Coeur, welke met luid applaus werden gewaardeerd. Daarna kregen we onzen vriend Brinkhof, den welbekenden zanger uit het kamp, die begeleid werd door moj. Krugerbeiden werden ook luide toege juicht. Vervolgens betrad onzo vriend Dumas het podium mot een voordracht getiteld ,,De mis lukte ondertrouwpartij", welke ook zeer in den smaak viel. Toen kregen wij een paar nummers vioolmuziek van den sergt. Terpstra, met begeleiding van den sergt. Hemsing, welko ook zeer werden gewaardeerd. De mil. Slag, die zijn medewerking welwillend had aangeboden alhoewel niet tot het bataljon beboerende, met den mil. Lansing, die henl met de piano bege leidde, traden daarna op. Hij voerde zeer vlug ea aardig eenigo Amerikaansche dansen uit, welke achter de schermen met eenige verschil lende geluiden werden aangevuld. Deze vielen ook zeer in den smaak der militairen en wer den ook zeer geapplaudiseerd. Daarna kwam do sergt. Nikkels op, welke ons een paar aardige zangnummers liet hoo ren. Na de pauze kregen wij weer een. marsch door het muziekkorps, welke onmiddellijk werd gevolgd door een pistonsolo van den heer Jacobs, begeleid op de piano door den mil. Tboelen, alles zeer toegejuicht. Buiten ver wachting kregen wij een zangnummer met eigen begeleiding ton gehoore van mej. Eni ger. die prachtig zong zOodat wij hopen deze dame nog menigen keer te zullen hooien. Daarna kwam nog eens op de sergt. Nikkels ditmaal als violist, waarvan de scène van den kamerwacht en den sergt. van do week nit.ge- voerd met sergt. Hemsing, zeer in den smaak viel. Mil. De Geus gaf tot slot nog een aar dige voordracht. Zoo was hiermede de avond gezellig door gebracht. De kapitein Lavelije dankte allen, die dezen avond hadden georganiseerd, en hoopte dat er nog menig avondje door hen zou worden gegeven en bracht tevens hulde aan mej. Kruger voor haarmedewerking. Onder het spelen van een vroofejken marsch verlieten aïlon voldaan de zaal, en gingen zij tevreden huiswaarts. Militaire Sportdemonstratie. Men meldt ons: Op Vrijdagavond werd te Beverwijk, uit gaande van de Centrale Sport Commissie, een demonstratie gegeven voor do gemobiliseerden uit de groep Westzaam en de Positie IJmui- den, in boksen, worstelen, schermen en gym nastiek. Het boksen door leden van den Nederland- acken Boksbond gaf behalve enkele rondes boks, ook de diverse aanvallen en afweringen, zoodat den toeschouwer in korte trekken een devJibeeld van dezen tak van 6port werd gege ven. De partij worstelen demonstreerde voldoende do lichaamsoefening van do krachtsport Uitgaande. Als' vervolg een sport getuigende van sierlijk heid, vlugheid, een tegenstelling met de voor gaande nummers van het programmadiverse partijen op sabel, dueldegen en floret. Het eabelsehermen demonstreerden de heeren mr. Fesehotte, mr. Vogel, de luitenants Van bSteeden. Van der Wiel, Kunst en de vaandrig Verstegé, en de beide professours Van Hum- beeck en Aerts; op dueldegen de heeren mr. Bernard en Van Veen en tot slot een floret partij van Van Humbeeek en Aerts. De beide laat,sten demonstreerden op keurige wijze de sierlijke behendigheid zoo aan het schermen eigen, .Na de pauze een reeks nummers gymnastiek. Dit vooral was dien avond als hoofdnummer te beschouwen, daar het werd uitgevoerd door personen van 35 tot 50 jaar, leeftijden dus zelfs ouder dan die van onze landweermannen. De leden van de Turn vereeniging Olympia te Amsterdam lieten on6 zic-n hoe een krachtige oefening reeds op jeugdigen leeftijd en een ge stadige voortzetting daarvan sportprestaties totaal onafhankelijk doen zijn van leeftijd. Zooals ook in het Voorwoord van liet program terecht was aangegeven, moet vooral in het oog worden gehouden, dat de avond in de eersto plaats ten doel had de landweermannen liet nut van lichaamsoefening te doen inzien on hnnne kinderen cn jeugdige familieleden daar toe aan te sporen. Het keurige werken, odder aanvoering van den heer Blom, aan brng, paard en hoogrelc, ontlokte telkenmale een wel verdiend npplaus. Het militaire strijkje van de forten Aagten- dijk. Veldhuis en Zuidwiikermrer onder leiding van den L. W, soldaat Van Kinsbergen vroo- lijkte don avond op met diverse populaire wijsjes. Onder de aanwezigen merkten we op don Groepscommandant, Overste De Grave, enkele leden van do Centrale Srortcommissie en vele officieren nit de groep. Tn het fdotwoord wees de Groepscommandant on het groote nut ven de liobamriiikr ontwik keling. gepaard gaande met' het aankweeken ran zolf ver trouwen, dnt in de ure des povnnrs een, krachtig weermiddel zal zijn en werd de dank uitgesproken aan de ver.vdiiUond© mode- werkers en een woord van waardeering aan den luitenant Van Rteedcn. die de verschillende voorbereidingen had getroffen. Do talrijke opkomst, bet Boverwijksche too- -JtSo was tjokvol, mag de Centraio Sport- commissie doen besluiten niet vergeefs dezen avond te hebben georganiseerd. Een feestavond bij het te Bat. 15e Rog. Inf. Do secretaris van het Harmonie-Gezelschap „De Kustwacht" schrijft ons Als getrouw lezer van onze „Soldaten-Cou rant" zend ik u hierbij het verslag van don militairen feestavond van Donderdag 27 Jan. 1.1, Op dien avond dan gaf het Harm.-Gezel schap ,,Dq Kustwacht" voor do militairen van het Ie Bat. 15e Reg. Inf. een militair concert. Onder do volo nummers, welko correct werden weergegeyen, dient vooreerst genoemd do marsch van 't 15de. Een vröolijke en pittige marsch, gecomponeerd door den heer Anton W. Gajiter (componist van verschillende mili taire niarschen) on opgedragen aan den Kan- tounements-commandant, den IIoogEdel Gestr. Heer Majoor J. G. Leverland, die mot een kort woord door den kapelmeester, serg. De Groot, aan den majoor werd aangeboden. De majoor dankte in een kernachtige toe spraak. Toen werd doorgegaan met het afwerken van het programma. Naast da verschillende mu zieknummers werden de aanwezigen bezig ge houden door het duo Galje en Sluis uit Delft, dat een dankbaar applaus oogstte voor zijn vaak dol-vermakelijke voordrachten en cou pletten. Terwijl een strijkje zeer verdienstelijk voor de noodigo afwisseling zorgde. Over bet geheel genomen een in allo opzichten goed ge slaagde militaire opvoering. Een volle zaa.l en een zeer dankbaar publiek heeft de medewerkenden beloond en aan de jongens van het le Bat. een vroolijken avond bezorgd. Uit Briolie. Mil. G. W. Hoek schrijft ons uit Brielle: Op Woensdag 26 Jan. j.l. werd in onze can- tine voor een zeer talrijk publiek, waarbij ook do h.h. officieren tegenwoordig waren, een 'variété-avond gegeven door 3 jagers, welke als uitstekend geslaagd genoemd mag worden. Als no. 1 van hot programma trad op Mr. Lam- mers, humorist,, die, zoowel door stem als actie onze jongens al direct in een aangename stem ming bracht en geheel voor zich won. Een daverend applaus viel hem dan ook ten deel, toen hij zijn laatste coupletten gezongen had. Als no. 2 kregen we te hooren Jules Dayan, Vlaamsch declamator, die, in tegenstelling van Mr. Lammers, die onophoudelijk onzo lachspieren in beweging hield, ons, door in drukwekkende zeggingskracht, een goeden kijk gaf op de alom heerschendo ellende door den vreeselijken wereldoorlog. Als no. 3 kregen we: Johny and Teddy, ko mische exentrics and Stepdancers. Hierin was Teddy, dezelfde die onder den naam van Mr. Lammers als humorist zulken grooten bijval oogstte, als excentric niet alleen even goed, doch ik durf zeggen onovertrefbaar. In,, Johnv zagen we naast zeer groote excentriciteit een prachtig staaltje van danskunst, vooral wan neer hij .zijn solodans uitvoerde. Ook met hun gezamenlijken dans en Xilophoonspel oogstten zij veel bijval. Tot slot kregen we door het trio: ,,Gedal- last", militaire klucht in één bedrijf. Was het succes van de drie Jagers tot heden enorm, in dit nummertje waren onze jongens niet meer te houden. Er werd niet meer gelachen, er werd gegierd, gebruld. Bij het slot was dan ook het applaus overweldigend. Hierbij wonsohen met mij, al onze jongens den Jagers veel suc ces op hun verdere tochten en hopen ken spoe dig weder in ons midden te zien. Mil. G. W. HOEK, Doelonkazerae, Brielle. Gymnastiek en athletlek. Men meldt ons: Door de Centrale Sportcommissie is met toe stemming van den commandant van de Stel ling, van Amsterdam georganiseerd een gecom bineerde Gymnastiek-Athletiekcuxsus, ter op leiding van de in de verschillende Groepen van de Stelling van Amsterdam en in de Positie IJmuklen aangewezen hoofd instructeurs voor het onderwijs in de gymnastiek. Door B. en W. van Amsterdam zijn hiervoor beschikbaar gesteld de gymnastieklokalen van de Openbare Handelsschool en eenige Hoogere Burgerscholen. Elke groep zal 2 deelnemers aan den cursus afvaardigen. Onderwijs zal worden gegeven in: Vrije oefeningen, Staafoefeningen en Toestelturnen. De cursus zal worden gehouden van 31 Januari tot 19 Februari a.s. Voor de athletisclie oefeningen welke in hoofdzaak gedurende de ««iddaguren worden gehouden is wederom het Stadion beschikbaar gesteld. Het geheel staat onder leiding van den Landweer Sergeant H. N. van Leeuwen leeraar M. O. Gymnastiek te Amsterdam. Dankbetuigingen. Door deze betuigen ondergeteekenden hun oprechten dank nan kader en manschappen der 6e Comp. Wielrijders voor het prachtige cadeau hun bij hun huwelijk aangeboden. Met achting, J. VEENSTRA en Echtgenoote Ondergeteekende betuigt hierbij, ook na mens zijne echtgenoote, zijn welgemeende dank aan zijn sectie-commandant, onderofficieren, korporaals en manschappen, voor het mooie geschenk, hem ibij gelegenheid van zijn huwe lijk aangeboden. H. VET, le C. Ill B. 4 R,I. De landweerplichtige C. G. v. d. Sluijs, van de 1ste Comp. 37 Bat. L. W. I. wenscht langs dezen weg, ook namens zijn vrouw, zijn diep gevoelden dank te betuigen aan allq kameraden, die op zijn koperen huwelijksfeest van hun hartelijke belangstelling hebben blijk gegeven. Inzonderheid aan hen, die hebben .^gedragen aan de versiering en het cadeau. C. G. v. d. SLUIJS en Echtgenoote. Ondergeteekende betuigt langs dezen weg zijn hartelijken dank aan allen, die hebben bijgedragen in de kosten om het mogelijk te maken zijn rijwiel te laten herstellen, hetwelk door een ongeluk deerlijk gehavend was. I. VAN DER LIJKE, Soldaat 3e Comp. ,39e Bat. L.W.I. Door deze onzen hartelijken dank aan onder officieren, korporaals en manschappen van de 4e Comp. 42e L. W. Bat., voor de belangstel ling bij gelegenheid van ons huwelijk onder vonden. A. VAN BOXTEL en Echtgenoote. Dankbetuiging aan alle militairen van het 40e Bataljon L. W. I. 3e Compagnie. De landweerplichtige Jacobs A. en zijne echt genoote willen beiden hun hartelijken dank brengen aan de militairen van de 3e Compag nie 40 L. W. I. voor het scboone cadeau hun geschonken bij de geboorte eener dochter. Daarmede beduien wij beiden hen allen ten zeerste. A. JACOBS v. ES. Pandoeren. Pandoerpraatjes, ingezonden door de pan doerclub ,,'t Zal niet gaan!" van 4-II-16 R. I. Praatje No. 1. No. 1. fcl. 7, s. 7 9, r. 7 9, h. 6 7, boer. No. 2. kl. 8 9 10, boer, r. koning en vrouw, 6 10, h. 8. 6o. 3. kl. k. v. aas, h. aas, 6. 8, boer en k.. r. boer. No. 4. h. k.. v. 10 9, r. aas, 10 8, e. aas. No. 1 komt nit met klaver zevtn, es maakt ook klaveren troef. Schoppen vrouw op stok. Praatje No. 2. No. 1. h. 10 9 6, r. 9 7, kl. 7 8 9, No. 2. h. aas, boer, r. aas, boer, kl. aas, ko ning, 6. 8, boer. No. 3. kl. vrouw, boer, 10, s. koning, vrouiw, 10, h. 7, 8. No. 4. s. aas, 9 7, r. koning, vrouw, 10 8, h. vrouw. No. 1 komt uit met. ruiten negen en maakt schoppen troef. Op stok harten koning. Praatje van de Pandoerclub „Het is gauw gegaan" No. .1 spoelt een praatje; komt op met harten S als troef,' vervolgens heeft hij klaveren 7, 8, 9, boer, schoppen 7, 9 en ruiten vrouw. No 2 ruiten 7, boer, vrouw, koning, aas, schoppen 8, harten 7 en vrouw. No. 3 klaveren 10, vrouw, koning, schoppen vrouw, koning, harten 10, 9 en ruiten 9. No. 4 klaveren aas, harten 6, boer, koning, aas, schoppen 10, boer en aas. No. 1 haalt den achten slag met ruiten adht. Ingezonden door Antoon van Son, hospitaal Den Bosch. Avondbezigheid. Oplossing raadsels uit no. 227 Oorlogsnieuws. Levensve rseh eringmaatschappij. Inzender mil. P. C. v. Wcnsveen, I. M. T. 3e Div. Mijn geheel bestaat uit 33 letters en is een hoog geplaatst persoon. 31, 11, 1, 31, 1, 10, 21, 23, 9 is een ver snapering. 26, 4, 15 20, 18, 22 23 is een Provincie. 6, 27, 17, 7, 5 is een dier. 26, 30, 2-5, 23, 8, 1, 1, 16, 33 is een hadplaats. 5, 1, 29, 12 is een stad in Italië. 16, 1, 33, 33, 28, 5, 23, 18, 29 is een stad in Nedorland. 2, 1, 29, 3. 12, 19 gebruiken de schippers. 13, 30, 5, 12, 25, 23, 16, 28, 31, 11, 33 is een dorp in Z.-Holland. 14, 20, 1, 24, 29, 4, 22 vindt men veel in tnitfen. 19, 30, 3, 1, 10, 2S, 1, 22 is een beroemd Yeldheer uit vroegere tijden. Mijn eerste liefde. (Van mil. Ten Boekei. Ik was soldaat, en diende in Den Haag, Een mooie stad, daar lag ik graag. Zoo diende ik ongeveer een maand of vier, En maakte met mijn makkers daar veel pleizier. Het was in de maand April, en een 'mooie dag, Toen ik 's avonds een aardig lief meisjo zag. Een lieve blondine, 'k beken het eerlijk, 'k Vond haar voor mij onontbeerlijk, 'k Maakt© een grapje, en vroeg toen ontdaan Of ze morgenavond met mij uit wilde gaan. Ze vond het goed en zei heel galant: Bonjour, tob morgen! en reikte me haar hand. Ik nam hare hand, die ik stevig drukte, Terwijl ik haar rozeroode lipjpen kuste. Zoo gingen wij bij elkander vandaan, I Zij ging naar huis, en ik op de kazerne aan. Ik kwam op de chambréo en lei me ter ruste En droomde, dat ik haar nog steeds kuste, Ik zag ze voor me die lieve godinne, Die ik'voor eeuwig wou beminnen, 's Morgens werd ik wakker en dacht aan mijn droomen En aan het oogenblik, dat ik bij haar zon komen. De dienst zat er op en ik kleedde mij aan, Om aanstonds naar mijn snoesje te gaan. Ik kwam op do plaats, die wij af hadden gesproken, En na een kwartiertje kwam zij aangeloopen. Ik groette haar en stolde mij voor. Mijn naam is Nico, liet ik haar hooren. Aangenaam, zei' ze, mijn naam is Mej. v. d. Ik bood haar mijn arm en wandelde heen Naar een plekje, waar wij zaten alleen. Ik fluisterde haar eenige zoete woorden, Dat ik haar lief had en zij mij bekoorde; Ik meende het, 't Was geen flauwiteit, Ik vond het beslist een aardige meid. Zoo gingen er dagen en maandeai voorbij, Ik dacht aan haar, en zij aan mij. Ik was nog maar kort met liaar geëngageerd, Toen ons leger werd gemobiliseerd. 's Avonds had ik van haar afscheid genomen, Zo hoopte, dat ik maar gauw terug mocht komen. ■Ik kwam bij den Verplegingsdienst te Rotter dam, Dat ze van mij gauw te weten kwam. In de school, waar wij lagen, was niet veel vertier, Zoodat wij in de stad zochten pleizier. Met mijn kameraad Arie van Wijk Kwam ik terecht op den Schiedamschedijk. Wij staken ieder een sigaret óp: 't merk Lord Ti ld; ie En gingen voor de variatie eens naar Fikkiê. Ik maakte daar een walsje en dacht metoen: „Je kan ze niet allen haten om één". Alras, kroeg ik hierover bericht, Dat ik niet Voldaan had aan mijn plicht. Ze vond het niet aardig en vreesolijk laf, Dat ik me aan and'ren overgaf, Ik had niet meer te schrijven, toen weende ik luid, Dat ik onderaan las: 't is met ons nit. U kan wel begrijpen, hoe het mij griefde, Maar ik wist het niet: 't "Was mijn eersto liefde! Mil. TEN BOEKEL, Mil. Hosp. Delft. Sport VOETBAL. [De wedstrijden van Zondag, Westelijke eerste klasse. Haarlejn: H.F.C.—C.V.Vf^-1 Rotterdam Sparta.V.O.C32 Dordrecht: D.F.CQuick 24 De stand is Gesp. gow. gel. vorl. pt. doelp. gein. H. F. C. 11 G 4 1 16 27—1<2 1.45 Sparta 11 6 2 3 14 30—19 1.27 V. O. C. 13 6 3 4 15 20—21 1.15 D. F. C. 14 7 2 6 16 30—26 1.14 Quick 13 5 3 5 13 24—22 1 H. B. S. 11 4 3 4 11 21—23 1.— IT. V. V. 13 4 4 5 12 27—26 0.92 Haarlem 11 2 4 5 8 18—25 0.72 Hercules 9 2 2 5 6 13—24 0.66 H. V: V. 12 3 1 8 7 22—34 0.58 Oostelijke eersto klasse. Arnhem: VitosseG.V.C. 10 De stand is Gesp. gow. gel. vorl. pt. doelp. gem. Quick 12 8 2 2 18 16—6 1.50 Go ahead... 12 7 3 2 17 27—14 1.41 U. D10 5 2 3 12 19—13 1.20 Tubantia 13 6 1 6 13 26—29 1 Rob. et Vel. 14 6 1 7 13 37 - 36 0.92 Be Quick 10 4 1 5 9 21—23 0.90 Vitesse JO 3 0 7 6 19—27 0.60 G. V. C. 13 3 0 10 '6 15—32 0.46 Zuidelijke Eerste klasse. 's-Bosch: WilkelminaM.S.V. Breda: VcloeitasV.Y.V Tilburg: Willem II—N.A.C. De stand is nu: Gesp. gcw. gel. vorl. pt. Willem II 12 11 1 0 5 Velocitas M. V. V. M. E. V. N. A. C. R. V. V. Wilhelmina V. V. V. 1 1.5 5 lo 4 13 0-0 4—3 4—0 doelp. gem. 59—12 1.91 33—26 1.15 22—20 1.15 24—28 1.08 29—21 1.07 10—22 0.83 12—25 0.63 10—45 0.15 Op enkele plaatsen ziet men papieren aange plakt, waarop hot volgende staat vermeld „Do burgemeester van Marken noodigt de ingezetenen uit om onverwijld over te gaan tot de noodzakelijke herstellingen hunner wonin gen en andere eigendommen, de rekening dien aangaande ten spoedigste bij hem ten Raad- huize in te dienen, geschiedende dezo bekend making in overleg met den heer inspecteur van do Volksgezondheid, jhr. De Graeff." De Amerikaansche gezant, dr. Honrv van Dyke, heeft Zondag een bezoek gebracht aan Volendam, waar de bevolking druk in de weel was honderden opgevangen tonden in kisten te bergen, die tor bewaring naar Amersfoort wordon gestuurd. Do gezant bezocht daarna Marken. Burgemeester De Groot had Zondag een onderhoud met den heer Walraven Boisscvain, lid van do Tweede Kamer voor Amsterdam VII, die het eiland bezocht. De burgemeester acht het namelijk zeer gewensebt om zoo spoedig mogelijk een etui; land aan te koopen, dat ïs gelegen achter de Havenbuurt en dat lei voor den vloed ligt. Dit stuk land, ,,'t Akkoytje" genoemd, zou dan bij minnelijke schikking kunnen worden aangekocht, daar deze weg een kortere is dan die van de onteigening en er spoedig moet worden gehandeld. Op dezo plaats zouden dan paalwoningen kunnen wor den gezet, waarin de thans van eigen woning verstoken eilanders kunnen gaan huizen. De heer Boissevain zegde den burgemeester toe, over dit plan te spreken ter bevoegder plaats©. Een drietal huizen op Marken werden reeds op voorstel van de Gezondheidscommissie en den inspecteur van de Volksgezondheid onbe woonbaar verklaard. Purmerend. Men rekent met de kistdammen om Purmer end in hot laatst dezer week gereed te zijn, waarna krachtige uitmalingmachinea het wa ter uit de stad en omgeving zullen pompen, waarmede men dan in 3 of 4 etmalen hoopt gereed to komen. Hot geheel beslaat een op pervlakte van veertig hectaren. R e s a n d t van de infanterie. I Op verzoek eervol ontslagen de kapitein ter zee S. F. N o 1 s t T r o n i t als lid van het Hoog Militair Gerechtshof, met dank, en be noemd als' zoodanig de hoofdofficier dor admi nistratie le klasse bij de marine N. J. J. v a n Ryn van Alkemade. te 's-Gravenhage. DE WATERSNOOD. De toestand op Marken. Langzaam aan wordt de toestand op het eiland Marken weer normaal en vore'wijnen de j sporen van de groot© ramp, die Marken trof. I SO jaar diplomaat. Den 1 Februari was liet; een iia.lv© oeurw geleden, dab onze gezant b Parijs, mr. A. L. E. Ridder de Stuers, zijn in trede deed in den Nederlandsolien diploma- tieken dienst. De juLüaris is op .zijn tegen- woordigen post reeds rneec: dan 30 jaren gevestigd, n.l. sedert 1885, en diende zijn land vóór dien tijd op verscheidene andere plaatsen. j D© heer De Stueiu heeft, meent het „Handelsblad" van de corres pondenten van Nederlandsche bladen te Parijs nogal eens harde woorden moeten hooren over zijn gemis aan activiteit, met name ook in het bsgic van dezen oorlog. Later echter is daarin een zeer merkbare verandering gekomen en er is thans mis schien geen enkel van onze gezantschap pen, dat zich zoo wakker weert in het recht- zetten van onjuiste persuitingen over ons land, niet alleen door korte tegenspraken, maar ook door uitvoerige uiteenzettingen. De re-geèiing heeft de langdurige verdienste van den heer De Stuers bij dit zeldzame diplomatieke jubileum willen erkennen door zijn benoeming tot Staatsraad in buitengewonen dienst. Nader wordt nog gemeld Op 1 Februari 1866 werd Ridder de Stuers, die de zoon was van dm generaal majoor, commandant van het Ned. Indi sche leger, benoemd tob gozant©chapsabt*a- ehé aan het Departement van Buitenland- eche Zaken. Vervolgens werd hij gezantschapssecreta ris te Weenen, daarna te Brussel. Adhterenvolgera was hij gezahtecliapa- raad te Londen, Berlijn en Parijs. In 1881 werd hij benoemd- tot Minister-Resident te Madrid en in 1885 tot gezant te Parijs. Hij is membre correspondent de l'Inetilut, oen ondersobeïdfeg, die bijna nimmer aan vreemdelingen, die in Frankrijk' verblij ven, werd toegekend. UIT DE STAATSCOURANT Eervol ontslagen uit den militairen dienst de reserve-kapitein W. Wynaendts van Hofberichten. De Prins is Maandagochtend t© 11.09 per Staatsspoor van het Loo in de Residentie teruggekeerd. Da Ivoningin hoeft Maandagochtend, on danks hare ongesteldheid, te elf uur eerstin audiëntie ontvangen mr. Treub, Minister vau Financiën. Daarna heeft H. M. den nieuwbenoemden Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, mr. J. P. Graaf van Limburg Stirum, in tegenwoordigheid van den minister van koloniën, mr. Pleyte, ter beëediging ontvangen. Te half een zaten de nieuwbenoemde landvoogd en mevrouw de gravin Van Limburg Stirum ben paleize aan de tafel van den Prins der Nederlan den in meer intiemeren kring aan een afscheids-déjeuner aan. Minister Treub. Naar wij vernemen, hoeft Minister Treub zich Maandagochtend naar H. M. de Ko ningin begeven, om zijn portefeuille ter be schikking van H. M. te stellen. In verband met de ongesteldheid van de Koningin, heeft de audiëntie intusschen slechts zeer kort geduiurd en waarschijnlijk zal de Minister thans schriftelijk zijn ont slag indienen. Da „Maasdijk". Volgens een Routertelegram, is bij Lloyd's te Londen een bericht ingekomen, dat-hofc Ne- derlandsche stoomschip „Maasdijk", van do firma Solleveld, Van der Meer 'cn Van Hattuin te Rotterdam, een ongeval is overkomen. Het schip is op strand gezet daar het snel water maakte. Iwee leden der bemanning zijn ge dood. De „Maasdijk" is een nieuw stoomschip van liruto 3556 ton. Het schip vertrok gister morgen van Rotterdam met bestemming naar Portland. Als fungecrcnd afdoelingscommandant treedt óp de heer L. J. de Vos. De „Kortenaer". Blijkens bij het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr. Ms. „Kortenaer" Maandag uit Paramaribo vertrokken. Het reis plan voor do terugreis is als volgt vastgesteld: Martinique 3 Febr., vertrek denzelfden dag; Bermuda 10 Februari1.3 FebruariFayal 22 Februari25 Februari. Vermoedelijk© dag van aankomst te Nieuwediep 5 Maart. Naar Oost-lndië. De kapitein-luitenant ter ze© P. C. Coops, chef van het Bureau voor zaken betreffende de marinestaf aan het Departement van Ma rine, zal als le-offieier in April de reis mede- maken van Hr. Ms. „Noordbrabant", die, ge lijk gemeld, alsdan ter aflossing van personeel naar N<riorl.-Indië vertrekt. Als chef van het bureau Marinestaf zal dan optreden de kapitein ter zee "W. J. G. U mbgrove. Slachtoffer van onvoorzichtigheid. Do 20-jarige militair R. van der Flier, van Zeist, werd Zondagavond van 't balcon van de tram DriebergenZeist geslagen, toen hij met zijn hoofd in aanraking kwam met een langs de lijn slaandeti lantaarnpaal.Na zijn val,kwam bij nog eens in aanraking met de tram, waar door zijn hand ernstig gekwetst word. Na ergens te zijn binnengedragen, werd hij per brancard naar de Zickeninrichting vervoerd. Onder den trein. Te Zwolle is Zaterdagavond bij aankomst van den militairen trein van Utrecht de milicien Harmson hij bet uitstappen onder don treiu geraakt. De beide beenen werden hom afgere den en de dood trad bijna onmiddellijk in. Hot ongeluk was een gevolg van uitstappen vóór do trein stilstond. Trawler vermist. Do stoomtrawler Catania" van de Algc- meeno Visscherij-Maatschappij te IJmuiden was heden nog niet binnengekomen en wordt thans officieel als vermist beschouwd naar men ver moedt als slachtoffer van den storm in de vorige week. Van het Oostelijk ooriogsterrein. BERLIJN. Uit Tsjernowits'j wordt aan het „Berl. Tageblatt" geseind, dat het herhaalde lijk offensief optreden der Russen hij Tsjerno- witsj moet worden toegeschreven ia do eersto plaats aan do groot© versterkingen, die daar zijn aangekomen, ter vervanging van. do ge deeltelijk uitgeputte troepen, cn in de tweede plaats vermoedelijk uit politieke overwegingen. Dit blijkt uit berichten in Russische bladen, dio gevonden werden bij de gevangen genomen Rus sen. Do „Odosski Listok" schrijft: „Do voorbe reidingen aan de grens van Bessarabië en Roe menië zijn nog lang niet ten einde; wellicht slaagt de Russisch© diplomatie er in, het doel te bereiken en de offers te verminderen." Tegelijkertijd is bekend geworden dat do Russen aanzienlijke troepenmassa's bij Oenghe- ni, langs de grens van Roemenië samentrekken. Vrijwillig Landstcrmkorps Motor-, Vaar- en Voerwezen, In Friesland is, dank zij de bemoeiingen van den heor L. J. de Vós te Leeuwarden, een af- dceling tot stand gekomen van het Vrijwilig Landstormkorps Motor-, Vaar- en Voerwezen. In een aldaar gehouden, druk bezochte verga dering, beeft de resorve-le-luitenant der jagers, jhr. Berg van Middelburg, belast met de vor ming van het korps, het doel dezer organisatie nader uiteen gezet. Omtrent de verbintenis kan nog worden medegedeeld, dat elke vrijwilliger een verbinte nis bij den landstorm sluit voor den duur der mobilisatie. Daaronder moeten ook gerekend worden feij, die nog niet door een wet tot den verplichten dienst zijn of worden opgeroepen. Deze verbintenis bevat een beperking welke daarin bestaat, dat de verbondene uitsluitend voor diensten in genoemd korps kan worden verplicht. Voor hen, die binnenkort voor land storm of militieplichten zullen worden opge roepen bestaat eveneens belang zich thans reeds aan te melden. Zij zullen n.l. hij opkomst worden ingedeeld bij of overgeplaatst naar den- zelfdcn dienst in het leger. Van het Westelijk oorlogsterrein. PARIJS. In Artois ton Z.W. van hoogte 140 deden de Duitschers ia dea loop vaa deo aacht twee aaavallea met handgranaten, die echter mislukten. In Champagne beschoot de Fransche artille rie de Duitscho loopgraven ten noordon van Prosnes. Tijdens deze actie hadden op 4 ver schillende punten aan het Dnitsche front ont ploffingen plaats. In de Argonncn mijngevechten bij do Haute Chovanchée. De ontploffing van een Duitsciie mijn werd beantwoord door een mijn-aanval, waarbij een gedeelte van een vijandelijke loop graaf werd vernield. Op de andere fronten afwisselende artillerie beschieting. Een Zeppelin poogde opnieuw gisteren over Parijs to vliegen; maar terwijl bij den vorigen tocht 25 dooden en 32 gewonden vielen, werd gisteren de Zeppelin door de beschieting ge noodzaakt terug te keeren naar de Duitscho linies, na tien bommen te hebben geworpen zonder resultaat. BERLIJN. Onze nieuwe loopgraven in de om geving van Neuvillo tegen een Fransche poging tot herovering behouden. Het aantal ten noord westen va.n La Folie gomaakt gevangenen werd vermeerderd tot 318 manin bet geheel werden elf mitrailleurs buitgemaakt. Tegen den op 28 Jan. zuidelijk van de Son me door do Silozische troepen genomen stelli-ig richtten do Franschen verschillende -uurov ?r- vallen. Over het algemeen had de actie te lijden ian het nevelig weer. Als beantwoording van den luchtaanval op de open stad Freiburg chsPn onze luchtschepen in de beide laatst© nacht, n aanvallen op de vesting Parijs met. naar liet schijnt, bevredigende resultaten Fransche vliegers in Servië. PARIJS. Zestien Fransche vliegtuigen ver lieten gistermorgen 7 uur Salonilei, en vlogen te 10 uur over het Bulgaarsch-Duitsche kamp, nit ongeveer 600 tenten bestaande, te Pazarli, ton N. W. van het meer Doiran. Een aantal bommen werden geworpen, dio brand deden ontstaan in het vijandelijke kamp en een ontzettende paniek veroorzaakten. AD¥ERTEI3im Leur. Op 23 Fetoruarl si.s. Wedstrijd in Komische Voordrachten ion Dilitlinisn, sim beroepskomieken. Aanvragen tol deelneming te lich ten aan den Secretaris der Harmonie voor 5 Februari a.s. HET BESTUUR. KOOPT Bil DE ADVERTEERDERS II DE SOLDATEHÖOüRAKT. BOEKHOUDEN Schriftelijke opleiding voor prak tijk an sxamen 2 per maand. Br. lett. P 251, Al{j. Adv.-Bur. ROUtflA Co., Amsterdam. Sigaren - DE BESTE - Van 2 ioï 10 cent per stuk. EE?.'. PAK AVONTUREN-BOEKEN- Cfï r-ETSUIT voor da Lezers van E SOLDATENCOURANT" OU bC.lt I 3 BOE5ENDE ROEKEN. 1. J. J. A. GOEVERPJEIÏR. Het Blokhuis oj> den Wal, of Reis- en Jacht-avontureu in den Vreemde, met platen. Kapitein Marryat. Het Blokhuis op den "Wal, De overstrooming van den Red-Rivor, Jaeiit-avon- turen in de Missisipi en Missouri, De blinde Jager, Prairiewolven, enz. Circa 150 bladz. 2. J, J. A. GOEWEFSWEÖR. De Tügef-jager. Boeiend werk, met ver schillende avonturen en wederwaardigheden. Geïllustreerd. De berenjacht in Boekowina en Hongarije, Jachten mot bloedhonden, Arendsjacht, Bavianen, Onder de Indianen enz. 3. JHBV3 CROSS, de Koning der Vliegers of het gestolen meisje. De raadselachtige verdwijning, Aan boord van de Titanic, De Schipbreuk, De Auto-bnndiet, Het geheimzinnig luchtschip, allea boeiend en meoslepend. DEZE BRIE g; CENT toon of toezending BOEIENDE BOEKEN ÖW ^Xn- tore HEERENGRACHT 326 te Amsterdam. Franco toezending door geheel Nederland na ontvangst van 65 cent in postzegels of per postwissel, by GEBR. E. BVH« GOHEFI. Afgehaald 50 cent Franco 65 cent. WIQBJLiSATBE-BON met 65 cent aan GEBR. n ,a E. M. COHEN, Heerengraclit 32G te Amsterdam. C VOOR 3 tSGEBENQE BOEKEN, samen 50 cent, als lezer O van „DE «^LDATENCOURANT". Kaam: Woonplaats: UITSLUITEND GOUDEN EN ZILVEREN CADEAUX. Ons prachtig mondorgel „Heiicon contra-Bas" mot 96 muzïektongen, in klapetui, kost slechts 1 1.75 franco. Helioan contra- Das" met 32 tongen cn scbalbeker ƒ0.75 franco. Muzisbexporthnis „ARiflN". Aipta (Ui.) Prijscouranten van alle instru menten gratis. W raagt vooral onze scherp concurrserende prijzen voor Uwe J uitrusting. Door onze vakkundige bediening is het medenemen van I wtikelen, welke in Indië zonder j eonis nut zijn. by onze uitrustingen 1 totaal uitgesloten. Onze modellen M. A. E. KALKER, 104-506 Kaiverstraatj Amsterdam AURUST DE LAAT. De Humorist AUG. DE LAATdeelt aan belanghebbenden mede, datzyn brief- en telegram-adres voortaan is: AïJG, DE LAAT, Humorist, Tilburg. Speciaal repertoire voor Militaire Ont- spaunings-avonden. Conditiën billyb. Ook bereid op te treden in duet. VEKLO 17" Tydens de mobilisatie hunnen bekwame dienstplichtige T eekesiaar-Gonsfructeurs geplaatst worden by Rtij. van Bet'kel's Patent, R'dam/voor de afd. Werktuigbouw. Verlof zal worden aangevraagd. Voor het ZOMERSEIZOEN wordt gevraagd bekwaam Personeel voor de volgende functiesSaucier, Rótisseur, jGardemanger, Entremetier, Com mits, Controleur van Levensmiddelen, Nacht waker en Keukenknecht. Aanbiedingen, vergezeld van foto en afschriften van getuigschriften worden ingewacht onder lett. A 34, Alg, Adv.-Bur. R0UMA Co., Amsterdam Bij de Militaire Drukkerij C. N. TEULINGS te 's-Her- togenbosch is verschenen: EEN ZAKBOEKJE VOOR DÉN LUITENANT SECTIE-COMMANDANT. Dit Zakboekje bevat de bepalingen uit het Velddienstvoorschrift, Manoeuvrevoorschrift, In kwartieringswet, Seinvoorschrift en Pioniervoor- sckrift, alsmede zijn verjilichtingen nis baancommondant. Zonder allerlei voorschriften by zich te dragen kan men in één oogenblik zijn geheugen opfrisschen. Toezending geschiedt franco per post na ontvangst van post wissel ad f 0.55. REPETITIE CURSUS voor het a.s. Examen KOMMIES BIJ 's RIJKS BELASTINGEN. Duur circa 2 ntnd. Aanv. 5 Febr. VRAAGT do Studiegids met examenrerslagen. dio gr. en fr. woidt gezonden by inzending van deze advertentie als drukwerk. Spreekuren Zat. 121, Woensdag 6—^- J. H. VAN DER VLIET, Nieuwendijk 50, Aiustcpdam, Naam Woonplaats

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4