a Uit Lepr en Vloot. Gezellige Winteravond-spelen. r>E! SiOXj'oa.'l'EJKrcoUR a"KTT van Wocncdne' Q Februari X O I 6 A. E. te R. Voor het verrioliten van admi nistratieve werkzaamheden op compagnies bureaus wordt geen toelage verstrekt. R e d. J. W. v. d. L., Harderwijk. Richt een ver rook tot uwen eompagni eecomman d anfc om in aanmerking te mogen komen voor het u toeko mende menagegeld. Red. W. R., Oud Schooneboek. Aangezien uw balansvorlof en periodiek verlof op dezelfden datum vielen, vervalt het periodiek verlof. Red. J. B., Laren. Volgens de regeling van het vrij vervoer hebt gij bij bijzonder verlof het recht om voor rijksrekening te reizen. R e d. X. Huisscn. Richt een verzoek tot uwen coinpagnicsoommandant. om wegens studie vrij van appèl te niogon bekomen. Red. J. P. P. de Gr-, Den Haag. Het ruilen ran'diensten is ter bcoordeoling van don com pagniescommandant. Richt dus tot uwen -c hot verzoek weder in die gunst te mogen deelen. Red. W. Gr. te Don Helder. Het bedrag bepaalt de burgemeester van uwe woonplaats. Kunt gij u daarmede niet vcreenigen. dan kunt gij èén bezwnnr/chrift richten tot de commissie van voorlichting inzake bezwaarschriften ver goeding kostwinners. Hot bezwaarschrift te richten aan den voorzitter van die commissie in do hoofdstad van uwe provincie. Red. O. J. T. Amersfoort. Voor een vrijwillige verbintenis bij het reservekader kunt gij -.iet dm aanmerking komen. Gij kunt echter een verzoek tot uwen compagniescommandant riob- tn om bij de opleiding voor sergeant geplaatst to mogen worden. Red- \V. v. D., Bergen op Zoom. "Wij kunnen u niet met zekerheid zeggen, of degene, die nu in het huwelijk treden in aanmerking komen -voor de vergoeding wogens kostwinner se mp. Dit is ter beslissing van don burgemeester van uwe woonplaats. Informeer dus ren stad huizen Red. E. P. Den Heldor. Richt een verzoek tot den Min. v. Oorlog om verlof te bekomen tot het doeu van een zeereis. Red. L. Koudekerks. Hot door u gevraagde Tehuis bevindt zich Zetten. Red. A. D. Kloetingc. Gedurende het door u genoten verlof hebt gij slechts recht op 4 da gen menagegeld, soldij en inobilisatietoelage. Rod. L. v. d. B. Wouw. Gij leunt op de 4 dagen Kerst- en Nieuwjaars verlof, die gij niet hebt genoten op grenswacht zijnde, alsnog aan spraak maken. Red. P. M. B., den Haag. Wij kunnen het niet billijk vinden, dat nu gij bij do opleiding tot milicien-sergeant zijt geweest eu.ract succes het examen hebtafgelegd, gij niet voor eeu aan stelling in. aanmerking komt. Daarom zouden wij u willen aanraden uwen lcorps-eommandant te spreken, te vragen en uwe belangen bij die autoriteit behartigen. Red. B., Tilburg. Verlofdagen vallende in ecu straftijd zijn vervallen en worden niet meer ingehaald. Red, R. R., to Drunen. Richt oen verzoek tot de directie der artillerie-inrichtingen aan dc Hembrug, onder opgave van event, diploma's enz. om voor plaatsing in aanmerking te mo gen komen. Red. Wed. B.,'Gcitenberg bij Dieren. Wij raden ti aan een verzoek tot don Minister van Oorlog te richtpn voer plaatsing van uw zoon te Does burg of Arnhem. Red. A. B., Deventer. Richt zelf een verzoek tot den Burgemeester van uw woonplaats om voor de vergoeding in aanmerking te mogen komen. Red. M. v. d. M., te Almkerk. Gij moet het verzoekschrift langs (ie hierarchieken weg in dienen. Het proefdicnen hij do luchtvaart-af- deeling is natuurlijk wedorzijdscbmen is niet verplicht indien men zich. voor een plaat sing niet bereid verklaart, eeno verbintenis aan te gaan. Voor aviateur komen thans nog alleen beroepsofficieren in aanmerking. Het maken van bevordering liangt van uwe capaci teiten af. Red. P. v. D., Bergen op Zoom. -Voor plaatsing bij de artillerie-inrichting aan do Hembrug moet gij een verzoek richten aan do directie van die inrichting te Hembrug. Red. S. J. K. Terschelling. Van hot naar huis zenden van de oudste lichting der zeemilitio is tot heden nog niets bekend. Uw vraag is 1 reeds vroeger beantwoord. Red. I R. J. v. d, H. Heerlen. Do hoofdzaak is op welke wijze gij u bij deu Vrij Willigen Land- j storm hebt verbonden. Hadt gij u alleen bij de afd. Apeldoorn verbonden, dan kan mon u ook niet verplichten bij verhuizing bij een andere afcleeling over te gaan. Red. X. K. Laren. Gij kunt eene poging wagen cn een verzoek richten aan den Opperb. van L. en Z. om bij het Roode Kruis geplaatst te mogen worden. R e cl. G. E., to Doesburg. De corapagnirscommon- 1 dazit re-golt liet bijzondere veriof. alt heb bij- 1 aondere verlof alleen in Maart en April dan heeft men natuurlijk over Februari recht op het periodieke verlof'. Overigons staat hij een bijzondere verlof hot periodieke verlof stil. Oolc het reizen per tram kan kosteloos voor rekening van hot Rijk plaats hebben. It e d. E. L., Utrecht. Bij verblijf in hospitalen zijn geen bepalingen vastgesteld voor menagegeld toe te kennen aan Israëlietiische militairen, die hun middageten ritueel van huis bezorgd knj- gpn. Red. J. Q., Pindorp. Alp gij de 4 dagen Kerst- of Nieuwjaarsvorlof nog niet hebt gehad, omdat gij op grenswacht zijt geweest, kunt gij er als nog aanspraak op maken. Red. M. te Oosterhout. Hollandsehe Nieuwsbladen worden ter beoordeélin-g van den censor door gelaten. Briefkaarten naar Indië zijn aan port onderworpen. R e d. G. S., fort Harssens. Allen voor den duur van het ex ft ra en voor Bouwkundig Opzic-hter wordt verlof toegestaan. Niet om zich daar voor voor te bereiden. ,R e d. H. A., Utrecht. Voor de uitkeering van het n tegoed komend menagegeld en do soldij kunt gij oen verzoek richten tot den commandant oer compagnie, bij welke gij op 1 Augustus 1914 waart ingedeeld. R e d. P. v. d. B., Willemstad. Wij vermeenen dat ook voor u de 2e mobilisatietoeslag voor heb marinepersoneel geldend is. Red. Eudokia. Gedurende het ziekenverlof hebben onderofficieren recht op de jaarwedde en gedu rende de eerste 4 dagen vergoeding van levens middelen en event, inobilisatietoelage. Red. K. H., ltuurlo. Den tijd, dat gij als deserteur zijt afgevoerd geweest, blijft gij langer bij de militie ingedeeld. Wilt gij evenwel met de lich ting, waartoe gij oorspronkelijk hebt behoord, met klein verlof, naar huis gaan, dan kunt g- daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij den M. v. O. Red. W. B., Krabbendijke. Het 16 ons niet bekend dat bij de door u bedoelde wielrijdersafdeeling gedurende een verlof van 4 dagen 4 x f 0.15 inkwartieringsgeld wordt gegeven. Wij vermoe den dat deze gelden onder de •gewone soldij moeten worden gerekend. Inkwartieringsgeld wordt bij verlof niet genoten. Red. H. O., Ruurlo. Waar gij tot militiclichting 190(5 der bereden wapens behoort en uw vrij willige verbintenis tegen het met verlof naar huis gaan van die lichting is geëindigd, hebt gij ook aanspraak op dat verlof. Red. J. A., Ede. Omdat gij uitstel van eerste oefe ning hebt gekregen, behoort gij tob die lichting, waarmede gij uwe eerste oefening hebt medege maakt. Wij raden u echter aan een verzoek tot den M, ,r. 0. te richten, om met de lichting waartoe gij oorspronkelijk behoorde, met klein verlof naar huis to mogen gaan. Red. P. A. v. G., Amersfoort. Wij radon u aan een verzoek tot den M. v. O. te richten, ver gezeld van een bewijs van den hoofdcommissa ris van politie, om met klein verlof naar huis to mogen gaan. Red. Sollicitanten voor de politie. G. E., Harderwijk. Sollicitanten voor agent van politie te Amsterdam kunnen zich iederen werkdag omstreeks 10 uur v.m. aanmelden aan het hoofdbureau van politie, O. Z. Achterburg wal 18-5 (kamer 20), Amsterdam. Reis- en verblijfkosten worden niet vergood. Dc vorcischten voor don sollicitant zijn: 1. Leeftijd van 21 tot 30 jaren. 2. Eonc lengte vair minstens 1.70 meter (bij stevigeu lichaamsbouw). 3. Gezond en sterk van geatol, zonder lichaamsgebreken, hetgeen uit e-eno lichame lijke keuring door den dokter van het politie korps, zonder kosten voor den sollicitant in te stellen, moet blijken. 4. Onbesproken gedrag, waaromtrent zéér voldoende, zooveel mogelijk aansluitende, infor mation moeten kunnen worden verkregen. 6. Voorts zal gelet worden op voldoende geestelijke ontwikkeling, welke moet blijken uit een in te stellen onderzoek op het gebied van taal, schrift, rékeuen, maten en gewich ten en aardrijkskunde van Nederland. Salarissen en vooruitzichten. De- agent wordt voor één jaar aangesteld op proef, waarna, na gebleken geschiktheid, eene definitieve benoeming volgt. Het aanvangsalaris bedraagt f 14 per week; bij definitieve benoeming geniet hij een woek- loou van 14.50, dat na een diensttijd als defi nitief benoemd agent van 2, 4, 6 en 8 jaren kan worden gebracht op respectievelijk f 15, 15.50, 16 en j 16.50. Bij bevordering kan oen wekelijksch inkomen verkregen worden vnn ten hoogste f 21. Voor uniformkleeding wordt jaarlijks f 75 beschikbaar gesteld, waarvan het eventueel restant aan den man wordt uitgekeerd. Allo beambten genieten voor zich, zijno in wonende echtgenoot© en inwonende minder jarige kindoren. kosteloos genees-, heel- on verloskundige liulp en geneesmiddelen. Na ecnon bepaalden diensttijd kan pensioen worden toegekend aan den man en bij diens overlijden aan do echtgenoot© cn kinderen. Deze inlichtingen zijn ons door bet Hoofd- Coinmissnrinat van Politie te Amsterdam ver strekt. Red. Adrec gevraagd. Beleefd opgave van het adres gevraagd van soldaat li. v. d. Berg;, lichting 1015, vermoe delijk tc Amsterdam, door P. VAN DEN BERG, Hospitaal Den Helder. Adres gevraagd van mil.-sergeant O. Schauwcrs G R. I., ge boortig uit Gi-lzo N. B., door inil.-korp. Jac. Brederocle 1G R. I. II Bat. 3e Comp Adres korp. Thijsssn gevraagd. Wie kan mij helpen aan het adres van: Theodoras 'J'hijssennu korporaal. Hij heeft eenigen tijd in Indië gediend, is oud 23 jaar en werd geboren to Groesbeek. Blieven aan H. Mulder, -tweed -luitenant bij 1-III-22 R.I., 2e Divisie veldleger. In don trom vorloren. Den 12©n Jan. j.l. liet ik in dcu trein, die om pl.m. 3 uur van Utrecht in Don Bosch arri- I veert, aldaar (Den Bosch) liggen ecu pakje en welmilitaire papieren mij en een collega van i mij betreffend, voorts cenigo linnengoederen als engelsch hemd, zakdoeken, handschoenen enz. I De vinder wordt beleefd verzocht bericht te zonden aan huzaar Kappé le Escadron 2e Regt. Veldleger. Gevonden, Wie j.l. in den trein (richting VHssingen) een sigarenkistje, inhoudende 3 geknoopte kleedjes verloren heeft, kan zo torug bekomen bij den inil.-sold. A. Poolman te Krabbendijke. Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914. Ingekomen bijdragen van militairen van 2 ■t/m. 3 Januari 191 Ofi'ic. cn minderen a/b. Hr. Ms. ,,1-Ieemskerck" f 47; 2e Escadron to voet 38.05; Onder-off. en minderen 3-II-4o R.-I. 18.80; Majoor L. F., den Haag, f 176; I-l§ R.-I. f 5Ver. van Ondcroff. „Ons Be lang", Amersfoort, 33.15; Off. Kr. Ms. .Koningin Emma" 39.75; Bc-z. Fort bij Spij kerboor, Ilellovoetsluis, 48.65Off. Hoofd kwartier N. II. W. L. 14; Staf 3o R.-I. 15.40; 3e Comp. 35o Bat, L. W. Inf. 10.50. Totaal ontvangen bijdr. en toez. 3.578.700.79. Ingekomen bijdragen, van militairen van 9 t/m. iö Januari 1916Onderoffic. 1-22 R. I. f 21Off. en Stafcommando, Middelburg, f 28.50; .Manschappen So Comp. Res. B. A. f 3.60; Korp. en Manschappen 3-TIÏ-4 R- V. A. 3.95Ondcroff. en Minderen 1-14 R.I. 2-1.90; 2o Comp. Kol Res. 50; III-3© R.I. ƒ33.50; Mil. pers. v/d.' rl der Mar. Kan., Am sterdam f 405Mar. on werf-pers. Stelling Hel le» oe'ts 350. Totaal Generaal3.592.231.27£ 's Gravenliage, 17 Januari 1916. De penningmeester, Jhr. nr. W. TH. C'. VAN DOORN. De Watorsnocd. Aan do Radactie van de Soklateacourant. Mijne Heoren. In uw blad van Woensdag 26 Januari 1916 doet u in oen bericht „Geldelijke hulp mn onderofficieren" het verzoek, do gelden ingezameld door groepen onderofficieren bij bepaalde onderdeden, door hen aan de Solda- tencourant af to dragen. Beleefd zouden wij u willen verzoeken, dit bericht (Vraag) in te trekken, om reden de toegezegdo verantwoor ding dan niet wel mogelijk is, on het doel van do Commissie, namelijk om een gave van alle onderofficieren als categorie, af to dragen, niet tot zijn recht komt. Voor do Commissie, Hoogachtend Uwe d.w. d. RIMA. 4-1-15 R. I. Heb pogen Van deze uit onderofficieren ■beslaande commissie in zoo prijzenswaardig, dat wij zeker gaarne alles willen doen om tot succes bij te dragen. Het best zal clus zijn, 'dat groepsn onderofficierendie als zoodanig op initiatief dezer commissie geld bijeen brengen, onze tusschenkonvjt uitslui ten en de gelden aan de commissie over maken. Maar overigens ontvangen en ver antwoorden wij gaarne alle andere bijdra gen ons uit de Nederlandscbo Weermacht toegezonden. Redactie. DE REDDERS. Een watersnood-verhaal door Fredrik van Monsjou. Een der eerste bange dagen van den jong- sten watersnood gebeurde het, dat ook van een fort bij Den Helder een detachement sol daten naar den Anna Paulowna-Polder werd gestuurd met de opdracht om een groote boer- derij, die op het punt stond onder te loopen, I zoo mogelijk nog to redden. -Er werd besloten, I om de boerderij neen een hoego dam op te wer- 1 pen en daartoe werd dan ook onmiddelijk over- gegaan. Het was ongeveer 5 uur in den morgen, toen de soldaten begonnen.. Zij werkten als reuzen en gunden zich geen oogenblik rust, want het water steeg nog atoeds hooger. Eindelijk, om 12 uur des middags, werd bet een der mannen te machtig. Hij had .den gansohen dag nog niets gegeten, want er was in den omtrok mots to krijgen. Hij nam zijn kepi af, wisebto zich het zweet van liet voorhoofd en besloot do boerderij maar eens op te wandelen. ..Hebt u misschien oen stuk brood voor me?" vroeg hij den boer. „Jawel". zei dezo. een norsche, onsympa thieke vcat. „Kom maar even binnen." Do boerin zetto hem dya boterhammen mot kaas voor en schonk ook een kop koffie voor hein in. Dn uitgerammeld© soldaat werkfco dit natuurlijk in een ommezien weg en stond met een weer op, om den arbeid te hervatten. „Ben ik u r,og ieta schuldig;" Vroeg do sol daat. ,,65 cent", antwoordde do boer met een on beschaamd gezicht. „Wijt zegt u?" vroeg hoogclijk verbaasd dc soldaat, die dacht, dat hij verkeerd gehoord had. E«, boer echter herhaalde zijn eisch. Dat was onzen soldaat wel wat al te bar. „Nu krijg je hoelemaal niets", riep hij ver ontwaardigd en liep mot woeste schreden het huis uit. Hij vertelde zijn wedervaren aan zijn kameraden, van wie er een vijftal besloot, om zelf eens to gaan onderzoeken, of die boer wer kelijk zulk eon onmensck was. „Kunnen wij hier 'n kop koffie krijgen?" vroegen zij. „Zeker", zei de boer en verzocht zijn vrouw vijf kop koffie in te schenken. Toen zij do koffie haddeu uitgedronken, vroegen zij, of zij ook iets schuldig waren. „15 cent per man", luidde hot antwoord. „Wat?" riepen zij, „15 cent per man? Lie ver villen we je 15 keer dan dat we jou 15 cent voor dat bakkie zweet betalen. Je moest je wat schamen I Woes blij, dat we je boerderij en jo stallou trachten to redden. Of pakken we soms niet hard genoeg aan Maar de boer wilde daar niet van hooren. Hij moest en zou voor de koffie? betaald wor den. Toen hebben de soldaten hem in z'n kraag genomen en z'n eigen huis uitgejaagd. En ?ij hebben hun andero kameraden naar binnen geroepen en alles wat er eetbaars in huis was opgepeuzeld. De boerderij echter hebben zij niet vermocht te redden. Die is eenige uren daarna toch on- dorgeloopen. Voordracht-avend te fort Brahel. Administrateur W. C. P. van <jle Leek Jr., van fort Brakel, schrjjft ons Hodon, den 28 Januari 1916, trad voor ons. op het „Tri» Golden" onder begeleiding van pianomuziek door Adriaan Smeehuizen en vioolmuziek door sergeant Steenbrink. Mot recht kan van dezen juvond worden gezegd, dat heb een recht pleizieri ge en genoegeijko is ge weest. De avond werd afgewisseld door komi sche duetten o.a. Het Geheim van do blauwe kamer, Het loterijbriefje, Het spreekuur van den dokter, Oom van Ginkel die togen wil en dank moest trouwen enz., terwijl oök vele mu ziek- en zangnummers ten gehoor© werden ge bracht. Dat één en ander zeer in den smaak viel, bewees het luid applaus, dat den uitvoe renden ten deel is gevallen. We kunnen dan ook het Trio Golden voor het geven van feestavonden ten zeerste aanbe velen en zeggen hun hierbij hartelijk dank voor de aangename uren ons bezorgd, terwijl we tevens onze vrienden Smeehuizen en Steen- brink dank zeggen voor hunne medewerking en aan alien toeroepen „Tot weerziens op fort Brakel". Het adres v/k Trio Golden is Meent 27, hoek 2o Lombardstraat, Rotterdam. Voordracht voor militairen te Willemstad. Sergeant L. van der Wulp schrijft ons uit Willemstad Op Donderdagavond 27 Jan. had de militaire wereld' van Willemstad het voorrecht, dat dr. G. A. F. Molengraaff, hoogleeraar in de geolo gie aan de Tec-nnische Hoogosckool, op uïtuoo. diging van den stelling-commandant, generaal- majoor H. I. van Oordt, eeu voordracht gaf over zijn reisindrukken van Borneo en Timor in het Militate Tehuis (dat helaas slecht3 een tweehonderd tal plaatsen hoeft. Dc welsprekende rede en eeu uitgebreid aan tal schoon© fotografieën in lichtbeeld gaven een geheel van gfoote bekoring. Nederlandsch- Oost-Indië, dat oen zesde van den ©venaar om vat en waar een betrekkelijk klein aantal Ne derlanders orde to scheppen weet, tob wel vaartsvermeerdering van de inlandsche bevol king en van Nederland, ligt daar als bewys dat het begrip Nederlandscbo geestkracht geen ijdcl begrip is. Hot natuurschoon van Java is groot, maar, door inlandsche en Europoesche invloeden, is Java geworden: een getemde wil dernis. Natuur zonder menschel ijk© invloeden geven-weer de twee gebieden, waaraan dc «fw._ ker den avond wijdde. Treffend is daarbij het verschil van beide van Borneo meer Aziatisch, Timor meer Australisch van aard. Borneo een oud land, dab langzaam zakt (zooals West- Nederland een twaalftal c.M. per eeuw zakt) met rivieren, grootsch door afmeting (grootsch ook door overweldigende watervloeden)Ti- mor jong, nog voortzettend zijn stijging uit zee, en waar oppervlakte-vorm en waterafvoer nog' geen evenwicht van goed bevaarbare ri vieren hebben gevormd. Borneo met overweldi gende oorwouden, waarin boomen met hun eersten zijtak op hoogt© van een 60 M. (zulk een boom is eeu tuin op zich zelf door alle planton welke zich er op gevestigd hebben), met zijn stille meertjes, gevormd door verla ten stroombeddingen. Timor meer open gras land cn doorwaadbar© waterstroomen. (Zoodat het reizen er te paard geschiedt). Op Borneo en Timor beidemooie menschengestalten, maar welk een verschil: de Dajak met sluike haren, do Timorees met donkerder huid en kroeshaar. (Merkwaardig dat zoowel in men- schen als dierenwereld Timor overeenkomst heeft met Zuid-Afrika). Do Dajaks van West-Borneo hebben in veel opzichten een uitnemend karakterzij zijn zeer betrouwbaar en hebben veel onderlinge genegenheid. Hun oer-oude gewoonte, om vij andelijke koppen te snellen moet niet te jjse- lijk worden voorgesteld. Groote woningen op palen (tegen vijandelijke overvallen) worden door hen gemeenschappelijk bewoond, en de hoogleeraar, die gedurende vier weken het le ven van 56 gezinnen in zulk een buis van groo te lengte waarnam, had het genoegen, van on- eenigheid niets te bemerken. Tusschen de pa len onder de woningen is een allernuttigst© reinigingsdienst door varkens en honden. Li chaamsoefeningen bobben bij de Dajaks belang rijke plaats, zooworstelen in waarlijk Grieksch Romeiuschen stjjl, met groote volharding en zonder dat partijen door naijver tot boosheid komen. D© Dajaks sieren het lichaam, in do eerste plaats door inderdaad kunstige tatoe- ëeringen. Bij feesttooi zijn vooral merkwaar dig de grillige maskers. Voor hun dooden rich ten de bewoners van West-Borneo zeer kun stig gesneden houten beelden opde lichamen der gestorvenen worden begraven of verbrand. Nadere bespreking van Nederlandsch-Timor was den spreker aanleiding tot hulde aan den oud-gouverneur-generaal Van Heutsz, die zijn leus: „Bezit in naam moet werkelijk bezit zijn"' (zij bet „door de stem van den wind", naar inlandsche spreekwijs) onder meer op Atjeh krachtig doorzette, en zonder wiens beleid het wetenschappelijk onderzoek van prof. Molengraaff op Timor onmogelijk ge weest ware. Het hoofdstadje maakt van uit •zee een vriendelijken Hollandschen indruk witt© buisjes en roode daken tc midden van veel groen.. Rotspartijen, geplooid door ont zaglijken druk, waaraan zij blootstonden diep onder den grond vóór hun verrijzing boven water, bewijzen dat ook rotavastheid slechts betrekkelijk is. Slibvulkaüen, welke modder, gas en steenen uitwerpen, wijzen den geo loog op aanwezigheid van petroloiimbrennen. Dc binnenlanden zijn mooi cn koel; voor Ncder- landsch© landbouwers zou er goede toekomst zijn in paarden- on mals teelt. Op timer heeft do bevolking voor elk gezin afzonderlijk wo ningen, ook rotswoningen. Schoono weefsels (o.a. zijn do kleuren bewonderenswaardig) die nen hun al» kleeding. Do Timoreezen hebben genot in dansen niet eentonig zingen, 't welk ge heel uren lang volgehouden wordt. Koppen snellen is ook lnor niet in onbruik. De hooglce- raar eindigde met den wenscb, dat Insiilinde lang bestuurd moge worden door Nederland. Aandachtige stilte in dc voile zaal geduren de do voordracht on hartolijko toejuiching Ix?- wezon dat het gehoor, onder wio dc de stelling- coiniiiandont, gonotvollcn avond had. De generaal, die den preker vó<5r diens rede had ingeleid met dank-uiting bij voorbaat, herhaal de aan het einde deze betuiging van erkenre- iijkhcid met meer nadruk, daarbij herinnerende, dat de gcologi.sch-'wetensoliappelijke uitkom sten van de reizen van prof. Molengraaff uit den aard der zaak onbesproken waren ge bleven. 'l ijd en moeite, welke de boogleeraar heeft willen beschikbaar stellen voor doze voordracht, zij gaven ons, Willemétadfieho militairen, een avond, die lang in herinnering zal blijven. Depot Bataljon VIII Inf. Brigade. Se^ean.t G. Wolters, Dep. Bat. VIII I. B «chryrt ons: Een getrouw lezer van onze ve©l gelezen Soldateneourautverwondert het mij wel ceuig&zins dat er zoo weinig over bovenge noemde Bataljon geschreven wordt, lloo komt dat toch? Zijn de dep. Bataljohs niet do aan gewezen plaatsen om te zorgen voor ontspan ning van militairen Zo zijn immers gevormd uit jonge mannen, pes van huis en dus in het kazerneleven neg niet ingeburgerd. Zjj loopen rond als een kat in een vreemd pakhuis. Zijn do kaderleden ie druk op hun manier, 's avonds te moe.om nog aan andere dingen te denken?? Of is er geen nauw verband tusschen kader en manschappen omdat het recruten zijn en ze maar kort blij ven? Denken zij; „och, waarvoor ons druk te maken nog enkele weken eu zij verdwijnen weer" of „wat gaat mij dat aan?" enz. enz. Maar dat het anders kan, dat toont ons het Dop. Bat. III I. B., daar wordt op het oogen blik alles gedaan om het don recruten zoo aan genaam mogelijk te maken. Heel wat avondje© hebben wij al gezellig doorgebracht en nog heel veel zuilen volgen; dank zij den steun van onze chefs! Zij kwamen onverwachts! Op een middag, hoorde een sergeant v/d. 2 Cie. dat de heer S wij ling, pachter der cantines, toestemming had verkregen om in de gymnastiekzaal een tooneel te bouwen en ziethet was al j klaar ook. Hij dacht als goed sectio-commt. natuurlijk dadelijk aan zijn jongens (die den I volgenden morgen zouden vertrekken naar het veldleger) om die nog een gezellig avondje te bezorgen. Er op uitgegaan om permissie daar voor te krijgen, muziek op te scharrelen enz., dat was het werk van eon oogenblik. Humo- J risten zaten er genoeg in do compagnie, dus... klaar was Kees! Wat glunderden die gezichten! Vraag 't een3 aan do .jongens van dien avond of zij hun I eersten diensttijd bij het dep. niet gezellig heb- 1 ben doorgebracht, waar zij eens als sprakeloos ronddoolden en bang waren voor een ieder! i Zelfs voor oen bijkok hadden zij respect, i Het waren mannen geworden', die jonge land- stormers, wane wat men over liet algemeen ziet bij overplaatsingen is, dat het luidruchtig toe gaat en menigeen met straf overgaat. Onze comp. commt. luit. Schuitemaker was Idien avond ook aanwezig cn dat dit door zijn jongens zeer op prijs werd gesteld, bleek wel uit het donderend hoera" dat hem tegenklonk bij zijn binnenkomst. Volkslicdoren en heel veel soldatenliedjes werden gezongen. Het comité I voor „Volkszang" behoeft nooit bij ons zijn I tenten op te slaan, want wij allen kunnen zin- j gen als lijsters. Hoe dat Somt? Wanneer het een regenachtige dag is en buiten dus niet go- oefend kan worden dan gaan we vaak in de groots cantino zingen met begeleiding van piano. Da luitenant in het. midden en dan vooruit! Eerst kalm maar langzamerhand dan bomt het los, zelfs vierstemmig. Onze chef j voelde veel voor zijn mannen, want dit blijkt uit bet feit, dat enkele weken later een inge zonden 6tukj© door ZijnEd.Gestr. was geplaatst i met bet vriendelijk verzoek oude boeken, tijd- schriften enz. af te willen staan aan do mili- I tniren. Dat hielp hoor! Karren-vrachten kwa~ men binnen en waar banden to kort waren daar 1 hielp do luitenant zelf ,meo. Zoo zag men dan vaak hem met armen vol boeken over de ean- I gen tippelen. Op het comp., bur. kon men haast niet komen, eerst moesten kisten verzet worden cn dan„binnen". Dan zag men do luito- nant gebogen over een groote kist, gewapend met een hamer cn ik werd als zakenman jn- loersch op zulk een handigheid. In korten tijd waren alle boeken keurig gekaft genummerd en gerangschikt in kaston. Wij kregen een I mooie locszaal. Kom eens kijken, kranig ziet i er alles uit, mooie wandversieringen lees- en j schrijftafels, enz. enz. I Do sergt. v. Marlc, bibliothecaris dat weet ik zeker is bereid u rond te geleiden en kan u smakelijk heel veel vertellen over de uurtjes, die daar gesleten worden. Je moefc die land- stormors eens zien zitten over a! die lectuur. Van do week zag ik er een gebogen over een Engelsch boekje. Het was een uit mijn sectie en toen bij zag dat ik naar liem keek nam hij het boekje van do tafel cn ging zoodanig zitten dat ik den titel kon lezen, I Om nu op onze avondjes terug t© komen I I Twee dagen bobben v.i; ee.n circus gobad cn dit hebben wij wrootmdeels te danken aan sergt le kl. Veenendnal. Gij hebt err van uw werk I sergt V.. het scheen aanvankelijk dat ge den moed liet zakken men zag het aan uw trekken I en het leek of go in geen nachten geslapen hadt. Zul!"'' was ook te begrijpen. Ieder dreef den spot. lachte om zoo'n circus die in de gyra- nastiekzaal zou kunnen optreden. Maarbet I scheen dot toen eenmaal de tijd van do voor- stellingen daar was, bet toch Ftnrm zou loopen. I Misschien enkel nieuwsgierigheid, zoo daebt de beer V., dus zorg jongens, dat de boel klopt. Er zullen wel enketen binnenkomen, toegangs prijs. is 10 cent cluswie weet! Alles was keurig in orde en vrij konden zien dat er iemand aan bet werk was die organisa- tietalent bezat. Om 7 uur aanvang, fi? n zaal epen. Om 5 uur stonden er al honderden soldaten voor en I vochten om ec-n plaatsje. Dat ér geen armen en beenen gebroken zijn is mij een raadsel. Om 7 uur was alles vol en hadden pl.m. 450 solda ten een plekje gevonden. Schitterende uitvoe ringen zoowel dressuur als anderszins kregen wij to zien. het was in een woord enorm. In de pauze konden de stallen bezichtigd worden J waarvan niet veel gebruik is gemaakt, omdat I de moesten blij waren, dat ze een plaatsje had- i den. Ook aan u. beer ivinsborgon, een woord van I dank dat gij ons zooveel deed genieten en wij hopen dat ge, wanneer weer nieuwe recruten komen gij terug zult koeren. Wij kunnen dan ook niet anders dan een keurig snlmit te bren- gen nan bet circus van den heer Kinsbergen en bet ten zeerste aan te bevelen' bij onze wapen broeders. j Don 2den avond om 5 uur stond de muziek van bet Depot klaar om het circus ronfl te gelei den dit was met toestemming van onzen depot- commandant. Precies om 5 uur kwam bet cir cus binnen, beslaande uit 10 paardjes. gedres seerde geit; duiven enz. Muziek er vlug voor en daar ging het met een rroolyke mop voor waarts. Wat een belangstelling! Sergeanten met en zonder kroon, bijkoks met do balletjes geliak nog achter de kiezen, be dienden uit de cantine en ik geloof niet dat er een van hen achterbleef om te beletten, dat de eon of andere grappenmaker de taartjes, die Eene kaarsvlam naar zich toe te blazen. BLaas ©on3 toeon een visitekaartje, dat pe tuf®olieji u-.v gelaat en dc kaars houdt, of tegen ©on Eclitöohorrapjo, zooals zo wel ecm a&n d© kaarsen op do piano of ©en speeltafel bevestigd zijnhot is duidelijk dat do kaars niet zal uitgaan, daar do lucht niet door liet karton kan dringen, maar er zal zich ©cn rndrkwaardig vcatechijjnaei voordoen: d© vlam dor kaars buigt zich naar u toe; d© punt keert zich naar den kant, xanwaar gij blamst, alsof ©r iemand tegen blios, die* zich tegenover u bevond. Uw adem, tegen het karton stuitend, werd met zoovéol kracht teruggekaatst, dat hij ©en zekcro hoeveelheid lucht rondom do vlam kou med«deepen denz bevond zich dus voor eeu oogembiik in een luehtetrcomdie zich in tegengestelde richting \an uw adem be woog. altijd op do toonbank staan, in zijn hollo maag liot verdwijnen. Hondord'n liepen moe. Jam mer, dat hot slecht wocr ims, want wij moesten het stellen zonder slagwerk, wat misschien ook wel goed was anders was ouzo garniaoensplants dol geworden. Het muziekkorps heeft zich kranig gehou den. Zoo even hoorde ik dat door de Dept. Brit. VIII en IX I. B. een comité get or nul is voor ontspanning van militairen in do kazerne, be staand© uit. Beschermheer den Wollid. Gestr. Hoer 'Sdhuitemoker, Sergt. le kl. d.d.o.ro.i. Veenendaal, voorzitter, Sergeant Welters, pen ningmeester, mil.-sergeant Meijer, secretaris. P.S. Ik hoop do volgendo week hierover ieta te Bohryven. Vrijwillig© Landstormers Wol en Wee. Afdeellng Amsterdam I. Van den vrijwilligen ïandstorxner S. Kroon, Amsterdam. Bericht was ontvangen, dat hedennacht Die- merbrug door den vijand zou worden aangeval len en ons was do taak opgedragen dezen aan val af t© elaan. „Half ochfc aantreden Oranje Nassau Ka zerne", zoo luidde het bevel cn circa 8 uur verliet do troep, bestaundo uit ongeveer 100 man, de kazerno cn ma'rcheerdo mot flinken pas do Meer door naar Diemerbrug, welk dorp hij bezette. Daar werd tot half tien gerust en op het hoornsignaal „aantreden" verzamelden wij ons in de hoofdstraat, teneinde het plan do campagne te hooren mcdcdeolen. Do vijand, (do wielrijde'r.vafdeeling Amster dam 3), had tot verzamelplaats Scnollenbrug gekozen en kon dus van verschillende zijden hot dorp aanvallen. Onzo hoofdmacht sloeg haar kwartier in 't dorp op en op dc verschillende wegen werden wachten en dublielpoaten uitge zet, opdat geen onverwachte aanval ons zou kunnen verrassen. Een patrouille van 12 man, onder aanvoering van een eergcant-maioor, kreeg opdracht deu weg naar Dnivendrecht te bewaken en do ver wachting was, dat deze patrouille 't eerst voe ling met den vijand krijgen zou. De majoor commandeerde: „Magazijn vullen" en daarna: „Bajonet op", waarna wij ons op weg be gaven. Stikdonkere nacht, geen hand voor oogen te zien. Een lange donkere weg, mot boomen aan beid© zijden lag voor ons, slechts zeer spaarzaam verlicht door oen enkelo petroleum lamp. Wij marcheerden ongeveer een 300 Meter voorbij het dorp, tot bij een school, vlak voor een kleine brug. Hier bielden wij halt. Aan do eene zijde waren wij gedekt door de school, aan de andere zijde was weiland. „Fluks die lantaarn daar uitdraaien", ge bood de majoor en nu werd liet zoo mogelijk nog donkerder. Daarop werden do posten uit gezet. Een kleine landweg, dwars door bet weiland ioopend, moest ook bewaakt worden en tweo jannetjes werden aangewezen om het eerst, dien post daor te bezetten. De majoor bracht ze zelf weg en wees hen op hun plichten ..liot weiland en do»- —.-eg goed in 't oog houden, opdat de vijand an dien kant niet onverhoeds aanvallen kon, en bij bet minste onraad, dat ontdekt werd dadelijk één mannetje'naar hem toe zenden". Vervolgens werd een korporaal en vier man nog circa 50 meter vooruit bij de brug op post gezet en ac-hter dezo verdekt opgesteld. Ziezoo, dit was in orde en de wacht (de majoor en de resteerende yaanschappsn) trokken zich in de schaduw van de school terug. Doodscbo stilte licorschte alom. De dubbel post op den landweg staarde over liet duistrc weiland. Daar sloeg een naburige klok 10 uur. „De oorlogstoestand is ingetreden. Oppassen nu", fluistert de kleinste van de •dubbelpost. In de verte ratelt eeu trein voorbij, als een lichtende, wazige vlek voortschietend door het duister. E©n rood lichtje verheft zich boven den horizon, zacht voortglijdend, alsof 't door een onzichtbare hand bewogen werd. Daar, de lamp boog in 't scliip ontstoken, wijzend op voorzichtig passeeron. bier. gelijkend op draad loos seinen, nu verdwijnend, dan zichtbaar, wegwijzend aan eigen, oplettender makend aan vijands-partij. totdat het zich eindelijk in 't .donker oplost. 't Blaat half elf. Er gebeurt nog niets, geen geluid wordt vernomen. De majoor met 2 man, naderen den dubbelpost. j\flossiug. „Geen nieuws, niets gezien ..Ne© majoor, niets te melden." Dé nieuwe post wordt geïnstalleerd, do oude verdwijnt met den majoor en lost zich op in de schaduw van de school. Nog steeds geen teeken van 's vijands zijde. Ook van den ande ren kant van het dorp verbreekt niets do dootl- sebe stilte. Plots begint een hond te blaffen. En nog een, en nog een Van de vooruitgescho ven post komt een ordonnans. „Majoor, 6 man gezien." ..Vuren en vasthouden", zegt de majoor. De ordonnans terug. Plotseling verbreekt een vuurstraal 't donker, een knal volgt, -de aanval is begonnen. „Hier, op den weg knieier.", commandeert de majoor. De dubbelpost van den landweg voegt zich er ook bij en een afwachtende houding wordt aangenomen, gereed om te vuren. De korporaal met zijn vier man trekt terug, nog steeds vurende. „Majoor, circa 30 man naderen in gesloten formatie," rapporteert de korporaal. Ondcr- tusschen hebben de vier man zich oveneens op den weg opgesteld. „Vuren," commandeert de majoor. !t Geweervuur is nu niet van de lucht, maar ook wij worden door den vijand flink beschoten de kogels suizen om de ooren. De majoor zendt een ordonnans naar het dorp om versterking. Ondertusschen nadert de vijand in stormpas en zijn wij genoodzaakt ons al vurende terug to trekken. Wij kunnen het niet langer hou den. Versterking nadert, doch t© weinig. De vijand is in do meerderheid, hij is vlak bij ons. Onze troep is uiteengeslagen en verspreid, sommige gevangen genomen, anderen gevallen De wég naar "bot dorp is nu vrij, de vijand stormt verder, alles wat in den weg komt om- ver! nopen de. Wij zijn gevangen genomen en hooren mot leedwezen do vreugdekreten klinken vanuit het midden van het dorp. Hun aanval is ge lukt, het dorp is voor ons verloren. Tegelijkertijd nadert van af de kant van Weesp eveneens eene viiandelijke afdeeling. j Doze had ton dool een whijnaanva! oit te voo- reu, doch was opgehouden on kwam juist te j laat, maar nog vroeg genoeg orn ook ia do overwinningsvreugde t© kunnen deden. T 't Hoorusigr.aa) „verzamelen" klinkt plotse ling cn vriend on vijand verzamelen &ich :n Diemerbrug. Aantreden, geweren ontladen cn doorpom- pen, enz. ii spo. dig afgcloopen en v. ij trekken ons op Amsterdam terug. Do vijand nooint bezit van Diomerbrng en betrekt onzo kwartierenof trekken zij zich misschien ook op Amsterdam terug? 't Geen wel waarschijnlijk is! Amsterdam, Januari, 191G. Ontspanning. Am» tor dam, 27 Jan. '16. (Jcachle licdaclie. Ten zeemt© zoudt u mij verplichten met op neming van hot onderstaande. Vanwege de comm. voor ontspanning en ont wikkeling van militairen werd gistermiddag wederom eeno voorstelling gegeven, ditmaal ra „Carré" cn wel de operette „Tuaschon 12 en 1 's nachte". Gaarne geioavon wij, dat do commlvrio, zoo wel ab duinen cn hoeren artistcn, alsook sakouw- burg-directic, die alles zoo geheel bokragdoo» doen ©n geven ten dienst© der militairen, c.-n woord van dank toekomt. Wol jammer echter is, dat dezo dunk, Iu4aaa! niet onverdeeld kan zijn. Voor alien is in dezo voorstellingen geen voldoening te vindon. En waarom niet? Omdat velen, zolfs, die hcuseh wei wat gewoon zijn op dit gebied, het „tc schuin" vonden. Gaan we maar af op do gesprekken om ons hcon zoo ia de kazerne, dan wordt deze indruk al gauw verkregen. Kan er nu dan niet iets beters onzen mili tairen goboden worden? 't. Behoeft toch niet zoo laag bij den grond t© zijn? Er zijn toch wel goede tooneelr.tukken met waard© op mo reel en zede!ijk gebied Dc rede moet op zijn minst fatsoenlijk en beschaafd zijn, maar dezo operctto loopt van platheden over. Maar ik vraag u in den gemordeOp welk peil staat dit? Om publiek dergelijke in-schu: uighedon te autoriseeren? En wolk beschaafd mensch, uit wol keu rang of stond hij zij. sdhamt zadi niet. als hij w h 1 overdenkt, hier om te hebben gelachen, gehoor te hebben ver leend aan dergelijken walgelijken lagen humor, of daartoe t© hebben medegewerkt misschien Is hot goed dit onzen militairen to geven? Js dit goed werk ;n de richting dor opvoeding van onze jeugdige milicien»? En ik denk nu ook met smart aan degenen, do thuis andero dingen leerden als schouwburgbezoek en al thans van dit gehalte, aan hen, wier ouder» j of voogden mot zorg waakten voor hunne zede lijk© belangen te dien opzichte. Wie wijst mij in dit gedo© d© ontwikkeling ar.n la- ben bang voor een reusachtig groot percentage, maar dan negatief. Maar 't zal alles ont spanning zijn. Zooals reeds gezegd: niet voor allen ie dit bereikt. Doch, genoeg! Al!© gangen zijn niet in rozengeur en maneschijn. Men govo iets, dat voor allen goed is. Kan dit niet? Och beproef het eens. in aller» ernst; dan mogt «e evenwel luimig (maar co- zond en frisch) bl-ven! Js het bouscb niet mogelijk, dat men do mcnscben, die liever niet op daad an-go wij-© ontspannen worden, in de gelegenheid stelt dit te voren kenbaar te maken. Ook hun kan misschien op gemakkelijke wijze een prettsgon middan bezorgd worden door sport, militniro wandeling of anderszins. Dankend voor de verleend© pinateruiist© ver blijf ik met de mec3t© hoogaeh.ing, uw d\r. ArtilUritt. Feestavond t© 'a-Cravsnmoor. Mil. J. schrijft ons uit 'a-Gravenmoer Alles was druk in den weer. Een groot feest- arondje zou er gegeven worden, en woldra was het. zaaltje druk bezet door militairen en voél geuoodigden uit genoemd plaatsje. Precies 8 uur begon men in te zetten met een paar En gelsch© liederen gespeeld door de Berg. Bosch, wien lof toekomt voor den heelen avond. Wij kregen voorts te hooren den heer J. Solken, di© eenige humoristisch© liederen zong en suc ces had mot zijn afscheidsoouploiToen kregen wo tvreo krncirtmonschen, Koenocn Soetermans, d:e zocr in den smaak vielen voor hun acroba- tisch© toeren. Vervolgens zang en muziek. Ten eerste het quartet Adagio, dat, een werk zong van Koêsko: „Goeden nacht'". Hierna kregen wij den lieer Preiser, bariton. Een prachtig vol geluid het hij hooren met zijn liederen „Het Hemolhuis" en „do Konings- vrouv. wolk laatste lied hij op groot verzoek moest herhalen. Een daverend- applaus oogstte hij. Verder hoorden wij .den heer Donker, violist, dio een mooien solo gaf. Tot slot kregen wij do „Do vroolijke Bar bier". Nu daar werd geschaterd van het lachen in d© zaal en hiermee was de feestavond geëin- <ligd. Dc commandant, d© heer A. Forf, bracht dank aan alle artisten cn burgera voor hot. medewerken aan het welslagen van dezen avond. Utrechtsch9 Matorwielrijdersscclëteit. .Men meldt ons: Op uitnoodiging van de Utrechtsche Moter- wielrijderssociëteit trad Vrijdagavond te Ut recht de heer J. P. Belten, lo luitenant bij het staatsbedrijf der artillerie-inrichting te Delft, als spreker op, ter behandeling van het onder- werp het gebruik van motorrijwielen voor mili taire doeleinden. Do 6preker werd ingeleid door den voorzitter van den Sociëteit, den lieer E J. E. Maas, die behalve aan den heer Boi- f.en, eveneens dank bracht aan de audero spre kers, die straks zouden volgen, do hoeren .Jiir. E. O. Berg van Middelburgb. le luitenant; Ij. W. Jagers en den oud-zeeoffisior, den heer F. van Manen, uit Utrecht. De heer Bolten begon mot te wijzen op do wenschelijkkeid, dat meerdere kennis van <lp militair© motorsport wel gewenscht mocht hee- ten. In Engeland heeft de militair© moter een geheel ander aanzien dan bij ons do burgemo- toren en ook ons militaire type is daann lang niet gelijk. Uitvoerig ging spreker na bet ont staan in ons leger van do practische toepas sing van do militaire motorsport en d© wijze waarop er gewerkt pleegt te worden. Hij stor.d stil bij <]e diensten van het Vrijwillig Militair Motorrijderskorps en vergeleek die bij het werk van do zuiver militaire motorrijders. Ook de motormitrailleurs-afde©!ingen worden uitvoerig

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3