a PE SOXjP ATjESiracjQTJ'ra AWT van Woensdag jg F'etorriari G-eneraal Botha antwoordde op dit sdhrij- von dat het een schending van belofte was dat generaal De Wet een openbare bijeen komst bijwoonde en hij sprak vertrouwen uit. dat de Wet's eergevoel hem zijn plech tige belofte zou doen houden. CHINA. Onlusten in Noord-China. TOKIO. Volgens berichten;, in Japan uit Moekden ontvangen, hebben Mongool- sche opstandelingen do stad Kosihoeting in Sjanti bezet. De toestand in bet noorden van die provincie ia ernstig. (Vermoedelijk is_ in dit bericht bedoeld do provincie Sjanai. welk© in het noorden aan Binnon-Mongolië grenst. Een ttad met den naam Kosihoeting is op de kaart niet te vinden.) Ook de mail welke 19 Januari van Amster- commandant der Depótafdeeling vi dam naar Zuid-Amerika het stoomschip „Zeelandi. l^nd aangehouden. gezonden met in Enge- OP ZEE. Het Koninklijk paleis te Cettinje. Ziehier de ,,Konak':, het paleis van den koning van Montenegro. Een vrij eenvoudig gebouw, maar daardoor in overeenstemming met het eenvoudige leven van den vorst in zijn gezin. Het lijkt niet meer dan een flink heerpnhuis en wij hebben •in Nederland burgerlijke gobouwen, die er mooier uitzien. Maar den Montenagrijnen was het gebouw dierbaar, toen koning Nikika er nog woonde en ieder hem er te eprekea kon krijgen, zeli's de mitste zijner onderdanen. We zien hier het paleis, terwijl db Montenegrijnen voor hun koning en koningin, die op het halkon staan, een betooging houden. Dat. is natuurlijk reeds eenigen tijd geloden thans wappert van het Konak de Oostenrijkschen vlag, en kom'ng Nikita vertoeft in Frankrijk. geleid, terwijl de spoorweg Wladiwostok— Petrograd door Japansche troepen zou wor den bewaakt. In do concentratiekampen dienen Japansche officieren als instructeurs. ITALIË. Oostenrijk en Italië. ROME. Aan het geheel© front artilleris- fcctiviteit, begunstigd door helder weder. Aan den Midden-Isonzo beschoten de Italianen het spoorwegstation Santa Lucia. In den Tolmein-sector schoot Oostenrijksclie zware artillerie eenfgg granaten af op San Martino en maakte daardoor esnige slacht offers onder de bewoners. WEENEN. Onze troepen bezetten Alessio en de haven San Giovanni di Medua aan de Adriatische Zee. 'Er werden aanzienlijke •Voorraden buitgemaakt. In Montenegro blijft de toestand rustig. Uit verschillend© plaatsen van het land is mededeeling ontvangen, dat de bsvolkiug aan de binnenrukkende Oostenrijksclie troe pen een feestelijke ontvangst bereidt. Aan wapenen zijn tot dusverre, met in begrip van die, welke aan den Lowtsjen wer den veroverd, 314 kanonnen, meer dan 50,000 geweren en 50 machinegeweren buit gemaakt. Do telling.is echter nog niet ge heel en al beëindigd. TURKIJE. De luchtoorlog. KONSTANTINOPEL. De eerste luite- nant-aviateur Buddecke noodzaakte aan de Dardanellen een aantal vliegtuigen vau den vijand tot dalen. Een vliegtuig met luitenant Ali Riza bey als bestuurder en Ockhen bey als waarnemer schoot op één dag twee vijandelijke vlieg tuigen bij Seddul Bahr naar beneden. In Mesopotamië. LONDEN. Generaal Lake, bevelhebber van de Engèlsche troepen in Mesopotamië, heeft zich vereenigd met generaal-Aylmen. Hij bericht, dat het weder nog steeds zeer slecht is en de wegen diep onder de modder staan, hetgeen de bewegingen der troepen ten zeerste belemmert. sEPvie Een luchtaanval op een Tïuitsch-Bulgaarsch kamp. SALONIKI. Fransche aeroplanes deden Zondag een aanval op het Duitsch-Bulgaar- sche kamp te Pazarli ten noordwesten van het meer Doiran. Er ontstond een hevige paniek en er werd belangrijke schade aan gericht. De machines keerden onbeschadigd terug. GRIEKENLAND. Een aanval op Saloniki? PETROGRAD. De „Novoje Wremya" Terneomt uit goede diplomatieke bron, dat iet Turksche leger, dat in Thracië i3 samen- jotrokken en 150.000 man telt, zal samen- verken met het Bulgaar3che leger, dat het ront MohastirGevgheliDoiran—Stroom ïitzaPetritz zal innemen. Het genoemde Turksche leger zal Salo- tiki uit het noordoosten aanvallen, terwijl le Buigaren en Duitschers van het noord- vesten uit daarheen zullen oprukken. De vliegeraanval op Monastir. SALONIKI. De jongste vliegeraanval op Jon astir heeft grooter schade veroorzaakt lan aanvankelijk werd bericht. Er vielen ommen op de barakken, aan welke groote chade werd toegebracht; ook werd veel ernield in een ander artillerie-park, in het lulgaarsch hoofdkwartier, de militaire, lub, waar het station voor draadloozc tele- rafie was, aan de gemeentegebouwen, in naar Saloniki drong en een Britsch trans portschip torpedoerdo, dat muilezels ver voerde. I-Iot schip werd op strand gezet en de muilezels werden gered. Het incident bewees echter do noodzakelijkheid om de kust te bewaken. PERZ1Ë. Do Russen in Perzië. PETROGRAD. Ten zuiden van het Oor- mia-meer namen wij bij een vervolging vijanden gevangen en maakten wij kanon" uen en munitie buit. Ten westen van Hamedan in de streek van Kiangaver sloegen wij een aanval van den vijand af. Bij de bezetting van de stad Sultanabad werden onze troepen op grooten afstand van de grens van de stad plechtig ontvangen door do bevolking van de plaats en de provinciale autoriteiten. VEREENIGDE STATEN. Amerika en de neutralen. WASHINGTON. Senator Walsh veroor zaakt opzien ;n den senaat door een voorstel om den handel met de geallieerden te staken tenzij dezen willen luisteren naar de ver- toogon van Amerika. Volgens Walsh wa den aan de Britsche censoren vertrouwelijke instructies gegeven om aanteekening te houden van de liandolsaanigelegenheden, welke ontdekt werden bij het onderschep pen van de mails tusschgn de neutralen en om elke neutraio mail, welke verdenking wekte, aan te houden ter onderzoek. Walsh betoogde, dat onder zulke omstandigheden do Amerikaansche overzeesche handel be perkt zou worden tot zulke personen in Europa, als Engeland zou goedkeuren. President Wilson en de landsverdediging. NEW-YORK. President Wilson hield een rede te Pittsburg, waarin hij o.a. zeide, dat do wereld in brand staat en. dat de vonken gemakkelijk hier of daar kunnen neervallen. Wanneer het volk de berichten zou kun nen zien, die hij elk uur te lezen krijgt, zou het do moeilijkheid van de handhaving van den vrede beseffen. Het land moet zich voorbereiden, niet voor een oorlog of aanval, maar voor de nationale verdediging. Hij achtte het zeer goed mogelijk, dat. de jeugd ook geoefend werd in de behandeling der wapens, gedu rende den tijd, dat zij voor een vak wordt opgeleid. Er bestaat voortdurend ernstig geyaar. En er zou licht wrijving kunnen ontstaan ter zake van de beweging van den overzee- schen handel. NEW-YORK. Alle bladen bespreken levendig Wilson's opzienbarende woorden, waarmede hij aandrong op maatregelen be treffende de landsverdediging. In zijn toe spraken te Pittsburg en Cleveland legde de president bij zonderen nadruk op de nationale eer. In een der redevoeringen zeide hij: ,,Gij kunt rekenen op mijn vastbeslotenheid om het land buiten den oorlog te houden, maar gij moet gereed zijn indien liet noodig is om onze eer te verdedigen. De eer van een volk is kostbaarder dan het leven van dat volk. Na gezinspeeld te hebben op de gevaren van den toestand, ging Wilson voort: ,,Er is niemand in de Vereenigde Staten, die zeggen kan wat een enkele dag. ja, zelfs een enkel uur ons kan brengen. Ik weet, dat dit ernstige dingen zijn, welke ik u zeg, maar ik zou in mijn plicht te kort schieten indien ik u den zooale deze is.". oestand niet voorlegde e buitenwijken van Monastir en op de i terkte hoogten. Op al deze plaatsen vielen ecu aantal -.achboffers. De positie In Griekenland. BERLIJN. De vertegenwoordiger te ©».a van het „Wiarxcr Abendblatt" had en onderhoud met den Bulgaarschen Mi- ister van Arbeid Pebkow, die verklaarde, at geen directe berichten moor uit Grie- enland werden ontvangen, daar de En- ilechen en Pranschen bezit hebben gene- en van den telegraafdienst. Ook het be duur van het land is gedeeltelijk in han en der Engclschen en F ran sche n overge- aan. Griekenland verliest dagelijks meer an zijn zelfstandigheid en kan, naar deze ecïchtgever meent, nauwelijks meer als ?n zelfstandige staat worden beschouwd LONDEN. Uit Salcniki wordt van geza»- ibbende zijde verklaard, dat de bezetting in Kara Bo&roen het eiiandje in de Golf in Saloniki, geweten moet worden m het feit, dat een D ui (sche onderzeeboot Uangs tot enkele mijlen vao het Kanaal fcUSD-AKRSKA. Generaal Do Wet, Blijkens een telegram uit Pretoria aa-n de Engelisohe bladen schijnt er eeuige wrijving te zijn tusschen generaal De Wet en de regeer:lig. Generaal De Wet n.l. schijnt na zijn invrijheidstelling eenigo redevoeringen te hebben gehouden en de regoering hee-ft hem er op gewezen dab het een schending was van de bij de invrijheidstelling gegeven belofte van geen openbare vergaderingen of bijeenkomsten bij te wonen. Blijkens de „Volksstem" heeft generaal De Wet hierop geantwoord dat hij de regeeringswonscheu ten aanzien van zijn uitingen zou opvolgen. In de correspondentie met generaal Both a wees hij er op, dat hij een familiebezoek bracht te Dowetsdorp en dat hij daar onver wachts een groote samenkomst trof. In een dank redevoering had hij daar gezegd rlat het volk zich gereed moest maken voor groote dingen, die God, naar hij meende, dit ja^r zou geven. Generaal Ds Wet verklaart nu, dat hij dit zeide in de hcop dat God een einde zou maken aan den bloodigen wereld oorlog en voogde er bij Wie mag twijfelen dat God ons zonder geweld onze vrijheid zal kunnen hergeven. i Op een mijn gestooten. Het van Huolva to Velseu aangekomen Ned. stoomschip „Maas" rapporteert dat hot stoom schip „Tliuban", van de firma Niovelt Gou- driaap Co. te Rotterdam, op do eerste reis van New-York naar Rotterdam, bij do Elbow- boei op een mijn is gestooten. De waterdichte schotten wareri echter intact gebleven, zoodat het stoomschip zou trachten op eigon kracht don Waterweg te bereiken. Mijnen in do Coif van Biscaye. VIGO. Spaansclie schepen rapporteeren, dat .er ondcrzeescho mijnen liggen in de Golf van Biscaye. Twee schepen zijn onlangs op mijnen gestooten en gezonken. Er lieerscht hier daarover greote verontwaardiging. Een aanval op een Duitsohen onderzeeër. BERLIJN. Een der Duitsche onderzeeërs li-eeft op 18 Januari liet Engelsche bewapen de transportschip „Marere" in de Middel- landscho Zee en den 23sten Januari een En- gelsch troepentransportschip in de Golf van Saloniki vernietigd. Den 17en Jan. 's ochtends hield de on derzeeër 150 zeemi jlen'ten oosten van Malta oen stoomschip aan, dat de Nederlandsche vlag voerde en op welks boeg de naam JJelanie" was geschilderd. liet stoomschip stopte, gaf het sein „Ik heb gestopt" en zond een boot af. Toen de onderzeeër daar op bet schip naderde, tea einde do scheeps papieren te onderzoekon, opende het ouder do Nederlandsche vlag een levendig go- echut- en machinegeweervuur cn trachtte het den onderzeeër te rammen. Slechts door snel te duiken kon deze aau den met heb volkenrecht strijdenden aanval ontkomen. Schip zoek, LONDEN. De „Daily Express" meldt, dat het s.s. „Appam", waarvan het verlies zeker schijnt, Duitsche krijgsgevangenen uit Kameroen naar Europa bracht. De bemanning van de „Tara". Heb blijkt, dat het Engelsche bericht over 95 geredde leden der bemanniug van den lxulpkruiaer „Tara". die ziok in han den der Senoessi bevinden, geen betrek king heeft op een thans voorgevallen ramp, maar dat de torpedeering van dezen krui ser reeds in November plaats had, zooals trouwens de Times" erkent. De „Köln; Ztg." herinnert nu, dat in November van Engelsche zijde het bericht van de torpedeeriug van de „Tara" en het buitmaken van een kanon door de Duitschers in de Middellandsckc Zee werd tegengesproken. liet geval droeg zich zoo toeDe „Tara", word door ©an. Duitsche duikboot getorpedeerd. Toen de duikboot boven kwam zag de bemanning drie booten met, geredden op bot water. Daar van do kust de torpedeering geeohieddo in de nabij heid der havon van Solium, geen po gingen ter redding werden gedaan, nam de kapitein van de duikboot de schipbreuke lingen den comrn andanfc, 14 officieren en dekofficieren en 79 man aan boord, en bracht zo naar een kunstplaats, die in het bezit der Senoessi was. Daar werden zc aan land gebracht en aan de Senoessi in bewaring gegeven. Thans meldt de Engelsche admiraliteit, dat deze geredden door de Senoessi goed behandeld worden Maar de ramp van de „Tara" staat niet- in verband met de gevechten, die thans tus schen Engelsclien en Senoessi bij Mersa Matru worden geleverd. Een tegenspraak. Uit een telegram uit New-York nan do Engelsche bladen blijkt dat do Associated Press uit Den Haag oen verklaring ontving, afgelegd door den Noderlaudsehen minister van landbouw omtrent do beschuldiging, dat graan uit Amerika over Nederland naar Duitschland ging. Uit do cijfers toonde ministvN- Post hu ma aan, dat deze bewering onjuist is. Overigpns verklaarde do minister nog, dat natuurlijk goen enkel land smok kelarij geheel kan onderdrukken, maar dat overigens de verhalen omtrent het smokke len wel een zeer romantische lectuur zijn, maar .toch van minder werkelijk belang zijn. Bovendien waren er nieuwe strongere maatregelen genomen Onrust op Soomba. Volgens een door Rogeering ontvangen telegram had fop hot eiland Soemba, een der kleine Soencla-eilandon, een aanval plaats op eene militaire patrouille. Hierbij sneu velde oen inlandsch fuselier én werden drie inlandsche fuseliers gowoud, terwijl de aan vallers acht- doodon bekwamen. o van den Auto- troind.cnst (A. T. D.) te Delft, die nis zoodanig do rechten en bevoegdheden verkrijgt van een korpscommandant. De bevoegdheden, volgens net bepaalde in 7 der Regelen", toekomende aan do territoriale Bevelhebbers, gaan, voor zoover betreft liet Landstormkorps Motorvaar- en -voenvozen, over op don directeur van het B tappen- en Verkeerswezen of een door dezen nan to wijzon hoofdofficier. De af deelingen worden benoemd als is aan gegeven m 4 der Regelen" en dragen dus don naam van do gemeente of bij samen voeging van gemeenten den naam van do grootste gemeente, waaruit de vriüvillteèrs afkomstig zijn, l JVan i "iefc andors -bepaald is> Relden voor bedoeld korps, waar toepasselijk, dezelfde be palingen die zjjn uitgevaardigd voor do ovortee ondordeoleii van don vrij willigen landstorm i ooi liet bekleoden van oen rang moet ook vnl- S" aan do eisclicn gesteld aan hot leader bij ao gewapende landstormafdeelingon. Lejèr zaken. Uit do Staatscourant. Bij K. B. is: lienoerud tet gouverneur der 'osideutie, do goucraal-majoor v/d. grooten staf li. Kom por, insp. v/b. mil. ond., thans aangew. plv. gouv. der rcs., e-h voor liet geval va-ii ontstentenis v/d. gouv. der res., tot do waarn. van diens betr. aangewezen do gone- raal-majoor J. van Delf t, comm. 1ste div. Bij K. B. is benoemd, ing. 1 Febr., b/d. art. der landweer, tot res. le-hiit,, de res. 2e- luifc. B. Jonko r. - Bij K. D. is beboemd b/b. res.-pers. v/d. geneesk. dienst dor landmacht, tot res.-off. v. ;ez. 2do lel., de arts J. W. 'N a p j u s. Huwelijk van gemobilisocrden. Een onzer Kamerleden, zoo schrijft „Hot Volk", stelde op ons verzoek op het Depar-* fcement van Oorlog oen onderzoek in naar do thans geldige voorschriften omtrent het uit- keeren van militaire vergoedingen aan gc- mobilisecrdon, dio in bet huwelijk treden, een kwestie waaromtrent allerlei geruchten liepeu. Hij deelt ons het volgende mede: Eon algemeen besluit dat soldaten, die na 1 Jan. 1910 in het huwelijk getreden zijn, geen aanspraak moer kunnen maken op vergoeding, bestaat niet. Men is echter op het Departement van oordoel, dat van do militaire vergoedingen door velen misbruik wordt gemaakt, di© met het oog daarop in liet huwelijk treden, ter wijl dan b.v. de vrouw na de huwelijksvol trekking, evenals daarvoor, bij bare ouders blijft inwonen. Daarom stelt men ua-ar dó omstandigheden van hen, die wegens het treden in het huwelijk voor liet vervolg ver goeding verlangen, tegenwoordig (maar reeds langer dan sedert 1 Januari 1.1.) een nauwkeurig onderzoek in. Hot is niet uitgesloten, dat door een of moer burgemeesters sedert 1 Januari 1916 als regel wordt aangenomen, dat nieuw-ge- huwdeu niet meer voor vergoeding in aan merking komen. Aan het Ministerie van Oorlog is dit echter niet bekend. Naar Oost-lndïë. De 2o luitenant dor gonie O-I. leger J. k m,a n ia ontheven van zijne indee- img by hot leger hier te lande. G n°°,r,het -1, lcSei' bestemde officier I, fez' -f kIasf? A- E- Samson zal 5 April veten St00msc:h'I> -Sintloro" ZIjn bestemming Marsnezaken. Uit de Staatscourant. Bij besch. van den Min. van Marine is met 31 dezer de luit. tor zoo le kl. J. C. Tolle naar belast met het hevel over Hr. Ms. ..Tyr', de luit. ter zee le kl. K. M. Res. J. J. B o ld i n g li, onder eervol'lo ontlioffing van hot hevel over Hi Ms. „Tyr", belast met het bevel over Hr. Ms „-Sperwer", en de luit. ter zee 2o kl. jhr. M. L. van Geen, onder in trekking zijner aanwijzing voor commandant van Hr. Ms. „Sperwer", geplaatst aan boord Hr. Ms. „Gelderland". Hr. Ms. „Noord-Brabant". Naar „Do Courant" verneemt zal Er. Ms. „Noord-Brabant" waarschijnlijk in de maand April uit Nederland om do Kaap do Goed© Hoop naar Indic vertrekken voor aflossing van personeel. Bij beschikking van den Minister van Marine is do goeden inodaille voor ijver en trouw toe gekend aan den sclioepmakor-voorman II. Last drager, en de zeilmakers G. Geus en N. Kik kert, allen van 's Rijks Werf, to Willemsoord. („De Ot.") Correspondentie. OG lijk heeft medegedeeld dat met inhoudin-r van Verlof met mag worden gestraf. Van. een bhbe- paling voor doze aangelegenheid is ons niets be kend. Gij kunt een vorzoek doen, uwen ro"i- meniscommandnnt te sproken vragen en bij dezo autoriteit uw0 belangen voordragen. Ited. A. C. C. S., Den Haag. Wij radon u aan een vorzoek tot den commandant van de kolo niale reserve tc richten om als geluiwd ondci oflioicr con verbintenis bij hot Indische mogen aangaan. Red. i F, J-8 -D.OTtoMooIt. Omdat gij als „dspi- rant-ondciolf.omr m dienst zijn gotrodt-n hebt gj goen loebt op do premien volgons bet w01 Miigsvoorschnft. Red. ,l0A" L' Sleewijk. Godurendo dat gij u als vlij williger bij de reserve licht verbonden; te mooi, gij blijven doordienen en hebt geen recht oin met de landweerlichting, waarte© gij bo- hoord 20Udt hebben, met klein verlof naar .buis tc gaan. Red. -H. M., Roosendaal; W. F. A. H., Purme- rend. Wij kunnen u niet met zekerhejd zeg gen of dogono die nu in het huwelijk treden in aanmerking komen voor/do vergooding wegens kostwinnerschap. Dit is 'ter beslissing van don burgemeester van uwo woonplaats. Informeer dus ton stadhuizo of gij duarvoor in aanmer king komt. Hot bedrag wordt, door de burge meester naar omstandigheden bepaald. Red. J. W. G., Venlo. Hot door u gevraagde is een moeilijkheid, omdat toevallig de laatste dag, waarop gij nog rooht op jaarwedde hebt op den 31on van do maand valt. Gij krijgt een maand jaariveddo van 30 dagen voor deze maand geldend van 31 dagen, dns inderdaad ontvangt gij voor 31 Januari goen jaarwedde. Red. Ad-r. P. t© Krabbend ijk o. Al deze berichten ovor gevonden eu verloren worden geheel kosteloos in rant" geplaatst. Rod. voorwerpen enz. „De Soldateacou- Instruclie voor de hulp aalmoezeniers. Do door*den minister van Oorlog bepaalde iustructio vcor de 24 nieuwbenoemde hulpaal- ïoezcnicrs luidt als volgt. Do hoofdaalmoezenier wijst de hlupaalmoeze- iers hun bestemming aan, geeft hun bericht, annecr zij die bestemming hebben- te volgen a doet hiervan mode'dceling aan do comman danten der regimenten of brigades, waarbij zij worden ingedeeld. Bij het regelen hunner werkzaamheden treedt de hoofdaalmoezenier in overleg met do divisie-aalmoezeniers. v Door den hoofdaalmoezenier c. q. den divisie- aalmoezenier, bij wiens divisie zij zijn inge deeld, kunen zij worden belast mof, do ziels zorg van een ander deel der divisie, dan waar toe zij aanvankelijk waren bestemd. De hnlpaalmoezeniers melden zich bij hun onmiddellijke» .chefdon regimonts-comir.aii- darit of, jndien slechts één hulpaalmoézenier per brigado is aangewezen, hij den brigade commandant. Zij worden opgenomen in den staf van het regiment c. q. brgade cn trekken mede te velde. Uitbetaling vergoeding levensmiddelen Eerste plaatsing. 1e Compagnie VI Depot Bataljon. Dg Sergeant-majoor-adininistratour van do le o m p a gni o VI Depot B ata lj o i oproepingc mededeclende, dat de goed© resultaten hebben gehad A verzoekt thans, ten einde bet nog verschuldigde menage- geld tc kunnen uitbetalen aan onderstaande militairen, hem hun juist© adres te willen melden. Het eerst© gedeelte zijn militairen, die 9 Doe. 1.114 overgeplaatst zijn en nog 1 dag to goed hebben. De anderen zijn in Februari 1915 opge komen. 10 Tweede lijst. Mil. sold. Mü. sold. Binnenland. H. tlfï. de Koningin. Men meldt ons, dat bij H: M. de Ko ningin zicb verschijnselen van influenza hebben voorgedaan. Hofberichten. De Minister van Koloniën mr. Pleyte is door H. M. de Koningin ter gewone confe rentie ontvangen, Indische steun aan Nederiandsche gemobilisearden. Zooals mogelijk lang niet allo lezers wolven, is te 's-Gravenhage een door Z. E. don Op perbevelhebber van Land- cn Zeomacht in gesteld comité, waarvan de naam tevens de bestemming aanduidt n.l.: Oomitc van In- dischen steun aan Nederlandschc gcmo'bili- Bocrdcn. Bij de oprichting in Juli 1915 is, meenen wij, daaromtrent in de Soldatencourant 't een on ander vermeld, b.v., dat de steun eventueel niet wordt verleend dan na onder zoek door of vanwege bot comité, dat perio dieke toelagen niet worden gogoven on dat ;t comité zich in verbinding stelt mot korpscommandanten, burgemeesters, kerk- of gemeentebesturenHet comité hoeft aan vankelijk naar zijne meening met vrucht ge werkt, dcoh het meent dat de zaak in den laatsten tijd bij belanghebbenden wat in 't vergeetboek is geraakt. Daarom, in 't belang van soldaten ©n hunne gezinnen, wordt gaarne door ons ge volg gegeven aan hot verzoek van het be stuur, om de aandacht van onzen broeden lezerskring op het comité en zijn bedoelin gen te willen vestigen. Het adres van het comité voor eventueel© aanvragou om eteun is: Anna Paulownastraat 2A, te 's-Graven- liage. Het comité staat onder voorzitterschap van den gep. luit.-generaal A. Sm-eding. JVïaïE aangshouden. De mail voor Ned.-Indië, 22 Januari van Amsterdam met het stoomschip „Rem brandt" van do maatschappij „.Nederland" verzonden, is door de Engelsche autoritei ten aangehouden.. Inlijving. Bij het reg. genietroepen' te Utrecht zullen de eerstvolgende dagen worden ingol ijfd do voor dat 1-ogiment toegewezen dienstplichtigen der lichting 1915 met bestemming voor opleiding tot milicien-telegrafist of telefonist en werk zaam hij de posterijen en telegrafie of bij de spoorwegmaatschappijen, zoomede de dienst plichtigen van do lichting 1916, mot uitzonde ring van hen di© bostemcl zijn voor den auto- dienst of voor opleiding tot milicien-telegrafist of -telefonist. Een nieuw militair vliegkamp. Men meldt ons, dat wanneer de pogingen tot aankoop van land slagen, in het noordelijk deel van do Haarlemmermeer een militair vliegkamp zal worden opgericht. Bewakingstroepen. Aangezien het aantal interneeringstroepen bestaande uit geïn terneer do militairen, di© hij particuliere ondernemingen werk verrich ten zich voortdurond uitbreidt, en bij elk daarvan eenige Nederlandsche militairen, waaronder ook kaderleden, voor bewaking zijn ingedeeld, moet heb aantal bemakingstroepen j steeds worden uitgebreid. Naar aanleiding hiervan heeft de Opperbe velhebber aan de korpsen gevraagd opgave personeel, niet geheel geschikt voor d/n dienst te velde, teneinde bij een bewakings- delaohement te worden ingedeeld. Dit personeel moot in de eerste plaats, be trouwbaar zijn. Coodo dekens. Naar aanleiding van een klacht bij een der onderdeden van het leger over de geringe dek king weke vorkregcp wordt bij gebruik van te dunne molton dekens als derde deken, heeft, naar „Do Courant" meldt, de Opperbevelheb ber bepaald, dat te dunne dekens, indien deze worden ingeleverd in de magazijnen, niet meer aan de korpsen mogen worden verstrekt en voorts, (Jat s'ieehte dekens, bij de korpsen voorhanden, tegen goede kunnen worden ver wisseld. Landstorm. De sedert eenigen tijd to Amsterdam, 's-Gra venhage, Leiden cn Rotterdam opgerichte afdeolingen van den vrijwilligen Landstorm motorvaar- cn voorwezen, mot de nog in op richting zijnde cn later op te richten soortge lijke afdeelingcn, zullen worden samengevoegd tofc één korps, ten eindè eenheid van opvattin gen en van handelen- to bevorderen. De desbetreffendo voorstellen, waarvan er eonige hieronder volgen, zijn. blijkens schrijven van het Departement van Oorlog van 17 Januari 191.6, goedgekeurd. Met het hevel over dut korps is belast dc j Do Vort. Ktoyn»»- B. J. ütm-ss;"',,. M Ley6- 'i' \VT'. v. V;° t a. Luyhco- *-• Maas, j? O. Mavtens, J- j C. F Mec.hcleU, j E v'. der McyS'/j c. yloiuniei6! jy M- ^lutsacrls. N clematis- OomsY-p j. Oomtm. j yv. 8- Dett,A LC X- a C. Bncydfeïs, Snoey8' -p 3. Vevhoevem A. ycfkooye»> j. Vcrmeuje -p. L Atisem.0 v a.. Do Vnes> J'w p. v d. 7'aude' p 'H- J' d Zilver. I Lacmera. g Stce»6lia'Gi j. poPSf J Do Bio. v/. ■jAuld®1 M. P. J. Goudket, M. Hennekam, A. Kers, C. Bos, A. Ilintzen, H. J. v Boxtel. A- A In Febr. opgekomen. Bino, L. v. d. Vloodt, Renzcn, J. v. Rijn, P. J. Schoots, D. v. Kijk, W. Meyboom,. H. A. v. Dijk, L. De Hoog, P. Wijn'perle, E. v. Erp, L. F. Hagen, II. J. Do Water, M. Verschuren, A. W. Smit, C. J. M. A. Osinga, J. Boelens, K. Kanistra, IA Langius, B. Bonte, W. Bajcma, K. L. Lub, D. Cameron, J. Lemmers, Th. G. Loeffen, A. H. v. Kempen, H. J. Sold. L.W. H.S. Gordijn, J. P. Bus, P. J. Adressen gevraagd. Eerste plaatsing. Op het Hoofdexpeditie-kantoor Veldpost te-''s-Gravenhage berusten stukkon met on voldoende of foutief adres, voor Jos. de Bock, korp. kok, Waarde (Antwerpen) A. deGraaf, 19 Lw. (uit Brussel) J a o. deHonings, kok le com., Ril land (uit Nanterre) G. ter Meuken, II 3 R. I. (uit Medan) B. Koopman, 23 Lw., kamer 18, blauw (uit Soerabaia) II. Toobosch, 4e comp. grenswacht (uit Breyall). Adjudant-Onderofficier Depót IX. Ofschoon er niet heel veel kans bestaat, zouden wij u in overwoging geven, den door u bedoelden mili cien aan to raden con vorzoek te richten aan 'het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 te 's-Gravenliago of aan het Comité tot Steun in zijn woonplaats. Red. Militairen Hosp, Hellovoetsluis. Wie on der een schuilnaam schrijft, hoeft de bedoeling zijn eigen naam geheim te houden. Wij zijn in zoo'n geval niet gerechtigd dieu naam aan an deren mede te deelen. Red. H. B., Serooskerke. Voor plaatsing bij de Marechaussee verwijzen wij u naar de botref- tcnrle mededeeling in dezo rubriek in het Tweede Blad. Red. Facteur T... Koudokerke. In goede orde ontvangen. Red, J. J. Z., Gorinchem. Als hulp bij den Mr. geweermaker hebt gij recht op con toelago van f 0.35 per dag. Allo desbetreffende bepalingen kunt gij vindon in de correspondontierubriek van ons blad uo. 212. Red. J. d. H„ Hellovoetsluis. Gij bedoelt waar schijnlijk geplaatst te willen worden bij do artillerie-inrichtingen aau de Hembrug. Richt daartoe een verzoek tot do directie der inrich ting; met overlegging event, van diploma's enz. Red. Breda. Nogmaals dcclon wij mede F. v. M., Aalsmeer. Het adres van onzen medewerker Groonouwe is: Korps rijdende artillerie. Red. Mil. P. A. v. H., Don Haag. D© nummers I. 11, 74 en 78 zijn niet meer aanwezig. "Wel .allo overige exemplaren. Red. D. P., fort i/d. S. H. poldor. Uw raadsel is niet to plaatsen. In het voorlaatste woord ont breekt- een letter, die ook in de oplossing niet to vinden is, n.l. do h. Red. E. J. v. D., Den Hout. Wij raden u aan een. verzoekschrift tot den M. v. O. te richten om voor de ir nog toekomonde vergoeding in aanmerking to mogen komen.R e d. J. C. Hilvarenbeek. Verlofdagen, vallende in een straftijd zijn vervallen en worden niet meer ingehaald. Red. H. ,L Schoonebeek. Bij bijzonder verlof hebt gij geen recht om den vorigen dag te mogen vertrekken. Gij kunt echter een verzoek tot uwen compagniescommandant richten om voor die gunst in aanmerking te mogen komen. Red. J. L .H. Zierikzee. Als gij niet op de be stemden. tijd zijt aangekomen, al is dat den zelfden dag, heeft uw compagniescomman dant het recht u do terugreis to laten be talen. Red. C*. B., Hooge Zwaluwen. Als de omstan digheden hot noodzakelijk maken, zal de ver goeding wel blijven doorgaan. Het bedrag zal echter afhankelijk zijn van do bezoldiging, dio gij bij de Artillerie-inrichting te Delft geniet. Red. II. V., A'dam. In den regel zal de con ducteur, wanneer in do 3e klasse geen plaats is, wol oon plaats in een hoogere klasse aanwijzen. Waar in uw geval do conducteur niet zoo wel willend was, en u een plaats in do bagagewagen aanbood, li'ad ik mij dan maar daarmede tevre den gesteld om op tijd op het appél te komen. Red. J. S., Roosendaal. 1. Als uw vriend, wan neer hij met periodiek verlof gaat, vrij vervoer voor Rijksrekening heeft, komt bij daaiwoor ook m aanmerking mot hot Balansverlof. 2. Gedu rende die 4 dagen verlof heeft uw vriend recht op soldij, menagegcld en mobilisatietoelage, Red. A. B., Doesburg. Als gij met 3 dagen per maand periodiek verlof gaat en een reisdag, cn dien dag niet nan do middagmaaltijd deel neemt, hebt gij recht op 4 dagen menagegeld. Red. A. B., Vlissingen. Op welk tijdstip de militie-lichting 1909 bij de Landweer gedeta cheerd wordt, is nog met bekend. Red. A. G, Tilburg. Al do door u genoemde mi litairen gaan over of worden gedetacheerd bij de landweer", tenzij hot voor dienstbelang noo dig is op de tegenwoordige standplaats to moe ten blijven. Ited. H. D., Deventer. Huzaren en kannonniers dienstdoende als clcve-trompctters, genieten een soldijveriiooging van f 6.10 por dag. Red. J. L. M., Waalsdorp. De 1ien*bphchtigo tamboer (hoornblazer) der Infanterie, dio krach tens art. 82 der Militiewet of art, 13 dor Land weer-wet onder de wapenen is, kan tot dienst plichtige tamboer (hoornblazer) lo klasse cn dienstplichtige korporaal-tamboer (hoornblazer) worden bevorderd en geniet alsdan de voor vrij- igers van zijnen stand of rang vastgestelde soldij. Deze soldijen worden ook genoten bij cventueele opkomst onder de wapenen voor her halingsoefeningen. Red. C. V. on J. S., beiden te Krabbendijkc. Begin Februari begint weder oen cursus bij de Amsterdamsehe huishoudschool voor opleiding lot kok bij het leger. De jaarwedde voor do 'llig korporaal-kok bedraagt f 500 en bij het j'eclit om uit de soldaten menage medo to eten. Richt zoo spoedig mogelijk eon verzoek tot den Oppcrb. van L., en Z. ora bij den cursus geplaatst to mogen worden. Red. P. G., Vlissingen. Het geëmailleerde kruis i.t voor hospitaalsoldaten op den kraag wordt gedragen, is- niet officieel voorgeschreven in hot boekwerk uniformen. Dit zal de reden zijn waarom u het dragon daarvan is verboden. Sedert eenigen tijd echter wordt van Rijkswege aan hospitaalsoldaten en -ziekendragers dit distinctief verstrekt cn zil te zijner tijd wel een wijziging op het boekwerk uniformen ver schijnen. Red. J. H. v. D., Tilburg. Als treinsoklaat. bij d© vesting-artiilorie höb-t gij recht op ƒ.0.23 per dag. Red. J. K. te Breda. De toelage als paardenop- passer van officieren wordl door deze officie ren zelf bepaald en wordt ook door hen be taald. Het bedrag zal in het algemeen afhan kelijk zijn van liet korps, waarbij men dienst doet. Rod. I,. V., 's-Gravezando. De kosten van de be valling moeten door het gezin zolf gedragen worden. Is men. onbemiddeld dan beslaat in verschillende gemeenten .zooals b.v. Amster dam on andere groote steden de mogelijkheid om van gemeentewege deskundige hulp tc be komen. Red. L. G. F., Nijmegen. Wij kunnen u niet met zekerheid zeggen, of degene die nu in het huwe lijk treden in aanmerking komen woor vergoe ding wegens kostwinnerschap. Dit is ter beslis sing van don burgemeester van uwe woon plaats. Informeer dus daar. Ook het bedrag is tor beoordeeling vau den burgemeester. De maximum vergoeding voor u is 1.50 per dag Red. G i F. J.. 6e Reg. Inf. Het i3 onze meening dat een opgelegde straf op achter eenvolgende dagen moet worden onderdaan Het zóu zeer onbillijk zijn voor den gestrafte als de straf bij tn.sschenpoozen zou ondern-nc.» wordon. Red. A. do B. to Delft. Volgens mededeeling van den Minister in do Tweede Kamer gaat de oudst© lichting der bereden wapens 1 April dat d© M, v. O. in do Tweed© Kamer uitdrukke- j me^ verlof naar huis. II d.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2