No. 229. Woensdag 2 Feoruari 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Ons Oorlogsdagboek. „ZIJ HANG! MAAR AAN EEN DRAADJE TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT A LEES DEK REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRIN A ST R A AT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERSVOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS 3 CENT, ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRIEMAANDEN Voor Advertenti&n wende men zich tot onze AdroinJsira'.ie, Palc.rtrinnstraat 10, Amsterdam. Prfls der AdvertcntlGn per regel 30 cent. Voor Ingezonden .Wede' dec! in gen op de tweede, derde eu vierde pagina dubbel tariff. J5y abonnement reductie. Ook de marine,heeft m dezen oorlog veel aan vliegtuigen te danken. Men maakt voor de. vloot echter niet gebruik van gewone 'aêroplanen, maar van liydroplauen, zegge watervliegtuigen. Als deze in zee vallen, blijven ze drijven en ze kunnen zich op het. •water zeer vlug bewegen. Hierboven zien wij een Oosteurijksch watervliegtuig afgebeeld, dat in kringen om een liandelsstoomboot zweeft, om te zien welk een landsman dit is. Blijkt het een vijandelijk schip te zijn, dan laat de hydroplaan bommen vallen-en verwittigt de torpedoboot of den ondèrzeëer in de buurt, dat zij in actie kunnen treden. Dit nammer blaat uit twee bladen. Geen audiëntie. Blijken# bericht in de „Staatccourant1, wordt Donderdag a.s. door den Minister vaB Oorlog geen audiëntie verleend. De toestand in den reuzenstrijd. Do Lugeiscne minister Lloyd Geoi'ge, zeker een der krachtigste en meest op oen voor grond tredende mannen m de Angojsc-ïie regee- rmg, heeft zich. laten uitkooren door een ver- ger van het itanamnscne oiad, de „Secoio". .Natuurlijk over den oorlog en de oortogslcamsonOpwekkend zijn de woorden van don Engelscken minister niet voor hen, dia naar vrede verlangen, die. op den vrede wachten. Engeland, verklaarde hij, zal er niet mee tevreden zijn, als deze oorlog onbeslist blijft, ala er een vrede gesloten wordt zonder een overwinnaar. En die overwinnaar zal En geland t -ïi, beweert Lloyd George. Een ver- woedo strijd zal er nog volgen, maar de gealli eerden zullen hem winnen. Dit lijkt minder op vrede dan ooit. En on getwijfeld zal ook in het weldra komend voor jaar de oorlog met nieuwe kracht, met steeds grootore woede beginnen. Engeland en zijn bondgenooten zijn er nu voor gereed. Ze wa ren dat niet in het eerste jaar, zo hebben fou ten begaan. Dat zullen ze nu niet meer doen, vooral omdat er nu volkomen overeenstemming tusschen hen allen bestaat. Ze hebben nu man nen genoeg en vooral ammunitie genoeg, om do centraion de baas te zijn. In het voorjaar zal Engeland nog een millioen mannen meer naar het front zenden, en hot zal er dan vier mil lioen hebben. Bovendien zal Duitschland den economischen druk niet kunnen volhouden, en door dit alles zal het ten slotte worden over wonnen. De verklaringen von Lloyd George zijn wel in staat om in een mistroostige stemming te brengen. We behoeven natuurlijk niet te aee- len in het goede vertrouwen van den Engel- 78ste week. Van 24 .tot 31 Jan. 24 Jan. De O.-H. troepen zijn Skoetari, Podgoritza en andere plaatsen zon der tegenstand binnengetrokken. Het. Lagerhuis heeft de derde lezing van de wet op den dienst plicht aangenomen met 383 tegen 36 stemmen. 25 De koning van Montenegro, de prinsen Danilo en Peter eu prinses Militzarijn te Lyon aangekomen. Het Hoogerhuis heeft in derde lezing de Parliament Bill en in tweede lezing de wet op den dienst plicht aangenomen. 26 De bijeenkomst van de Doema, voor het begin Februari vastge steld, is uitgesteld tot Maart. Het jaarlijksch congres van de Engelsche arbeiderspartij ver klaart met 1,502,000 tegen 602,00C stemmen .de regeering te zullei 6teunen bij de invoering van der, dienstplicht voor den duur vaxi dezen oorlog In het Lagerhuis wordt een motie behandeld tot verscherping der blokkade. M De Engelsche arbeidersconferentie neemt met 1,796,000 tegen 219,000 stew" "en motie aan tegen de conscriptie. Italiaansclie regeering be sluit Valona tot het uiterste te verdedigen, waartoe de noodige maatregelen zijn genomen. 28 M Ententetroepen bezetten op' het schen minister. Het is de vraag, of Duitsch land werkelijk minder munitie zal hebben dan zijn vijanden, de vraag, of liet den tegenstand op Wester- of Oostorfront niet zal kunnen vol houden, het heeft nog zijn mannen tusschen 45 en 50 jaar niet opgeroepen, de vraag einde lijk, of het werkelijk economisch is uit te putten on ten onder te brengen. Op dit oogenblik zijn de central en en hun bondgenooten aan alle' fron ten de overwinnaars; inzoovorrc zij vijandelijk ge/bied bezet houden. Doch zelfs als men Lloyd George op allo punten wil toegeven, zal men moeten erkennen, dat dó onderwerping van Duitschland eon zeer zware taak zal zijn, en dat, als Engeland het daarop aanstuurt, de vrede nog in het verschiet ligt. Nu er op de oorlogsterreinen zoo weinig voor valt, is het nog meer van belang de 'woorden van ministers en staatshoofden te vernemen. En van bcteekenis is dan, wat de Amerikaan- sche president Wilson in een paar redevoeringen heeft gezegd. Er hecrscbt.in de laatste dagen blijkbaar eenige ontstemming in de Vereenigde Staten, niet het minst naar 't schijnt, wegens beperkingen, dio Engeland den neutralen han del oplegt, een ontstemming, die voor erger doet vreozen. Zoo verklaarde president Wilson to Pittsburg, dat de wereld in brand staat en dat do vonken gemakkelijk hier en daar kun nen neervallen, dat het steeds moeilijker wordt den vrede to bewaren. In een andere rede, voor de „Railway business Association", zcide hij zelfs, dat ook voor Amerika het oogenblik kon aanbreken, waarop de eer der natie meer waard lyas dan het behoud van den vrede. Niemand kon zeggen, hoe morgen de interna tionale betrekkingen zullen wezen. Is dit tegen Duitschland gericht, zooals de „Tribune" beweert? Of tegen Engeland? Te Pittsburg zeido Wilson o.a., dat cr voortdurend ernstig gevaar bestaat, en hij lichtte dit toe met de wo >rden„Ér zou licht wrijving kun nen ontstaan ter zake van de beweging van den overzeescbon handel". Dit nu kan moeilijk anders dan op Engeland betrekking hebben. Maar aan den anderen kant vergeet men in Amerika blijkbaar niet, dat Japan aan do zijde der geallieerden staat, dat dit ook zich al meer ammunitie aanmaakt en een geduchte vijand wordtook voor anderen dan de centrale mogendheden van Europa! Op het westelijk oorlogsterrein is in de laat ste dagen wocr hevig gevochten, vooral aan de noordelijke frontlinie, zóó hevig zelfs, dat men van een offensieve beweging zou kunnen spre ken. Weer, als in 't begin van 't vorige jaar schiereiland Kara Boeroen heb Grieksche fort met omgeving. De Oostenrijkers bezetten Alessio en San Giovanni di Medua. Een Zeppelin wierp 's avonds bommen op Parijs, waardoor bur gers werden gedood en gewond en materieele schade werd aangericht. Wederom wordt een Zeppelin ge signaleerd boven Parijs. Het lucht schip heeft geen schade aangericht. Wacht aantreden!" klonk het door de lange chambrée der 1ste compagnie. Do ka merwacht herhaalde het bevel en de huis houdster van den almachtigen sergoani,- majooa-, die juist bezig was haar lievelings- aap behulpzaam te zijn bij een© drijfjacht >p zekere parasieten, mompelde het na. Nauwelijks was de order gegeven, of reeds wemelde de trap van manschappen. Voor aan eenige jon go soldaten, wien de mala ria de Europeesche kleur nog niet van de wangen had geroofduit de gejaagdheid en het angstige gezicht, waarmede zij hun wapenen en kleeding monsterden, kon men dadelijk opmaken dat zij hun eerste „wacht je snapten'', Da-arop volgden met onver schillig gericht de oudere fuseliers, meest magere, bruingebrande mannen, die reeds toen bij Soissons hebben de Duifcschcrs nu verschillende aanvalspogingen gedaan op bet Fransehe front en zijn cr op sommige punten in doorgedrongen, aan de Somme, bij bet dorp Frize, zelfs over een lengte van 3500 meter on 1000 meter diep. Yan eenige strategische he tee- ken is zullen deze overwinningen volgens de Fransehe berichten gedeeltelijk reeds weer te niet gedaan wel niet zijn, van een doorbraak valt niet te spreken en de toestand blijft dezelf de, maa.r opmerkelijk is zeker, dat het weer de Duitscbers zijn, die aanvallen en niet de ge allieerden, die zooveel sterker moeten zijn en nu voldoenden schietvoorraad hebben. Overigens wordt er nog gestreden in Monte negro en Albanië, al schijnt in bet eerste land weinig meer te doende ontwapening gaat er haar gang, berichten de Oostenrijkers. Er moet dus werkelijk een regeering zijn in Montenegro, die onderhandelt mot_de Oostenrijkers, volgens sommige bladen is dit prins Mirlso, die als regent zou optreden. De toestand van Monte negro blijft nog steeds raadselachtig en wonder lijke berichten gaan er rond. .Zoo meldt'een telegram uit Zürïch, dat men koning Nikita zou willen nopen om .afstand te doen van de regee ring de Servische kroonprins Alexander zon dan rogent worden' over Servië en Montenegro Hoe het ook zij, er bb'jft blijkbaar voor de Mon- tenegrijnscho troepen geen andere keuze over dan zich doodvechten of overgevennaar Alba nië uitwijken geeft ben niet meer, want .de Oostenrijkers hebben daar nu ook de havens Alessio en San Giovanni bezet en zij nikken aan op Durazzo. Do rest vau het Servische leger in Albanië mag nu o'ok maken dat ze wegkomt, of olke weg over zee is baar spoedig afgesne den. In den Kaukasus en Mesopotamia wordt ook nog gevochten; hier zouden de Engelschon, daar do Russen eenige successen hebben be haald, maar van veel beteekenis moeten die niet rijn Parijs is eens weer gebombardeerd door een Zeppelin behoort dat ook tot de offensieve be weging der Duitscbers? ENGELAND. Ceen voorbarige vrede. LONDEN. De gewezen eerste-minister Lord Rosebery zeide te Edinburg in een redevoering: „Men was somtijds beducht, dab, wanneer de successen zouden beginnen, personen van wcanig geestkracht zouden aandringen op een voor hangen vrede. Dit zon echter slechts een korte vrede zijn, die gevolgd zou worden door een veel heviger oorlog. Terwijl de Engelschen eensgezind zijn in het besluit, dat niets zal worden nagelaten om een algelroele overwinning te behalen en de Duitsohe tirannen ten onder" te brem !>ehoorden zij even eenstemmig te zijn in het besluit, dat geen vinger aal worden opge heven om den vrede te verhaasten voordat de tijd voor den vrede werkelijk zal zijn gekomen." De duur van den oorlog De Engelsche generaal Sir Edward Hut ton hield Donderdag j.l. te Chertseyeene redevoering, waarin hij de meening uit sprak, dat de oorlog veel langer zal duren dan men algemeen verwacht. Lord Kit chener heeft wel indertijd verklaard, dat het drie jaren zou duren, voor het Pruisisch militarisme vernietigd zou zijn, maar gene raal Hutton en de meeste zijner collega's zijn van meoning, dat die taak meer tijd zal eischen. Eerst nu beginnen de generaals goed jn te zien, welk een machtige tegenstander Duitschland js. Tegengehouden door Rus - land en Frankrijk,, zoekt het uitbreiding van het gevechtsterrein tot aan de Perzi sche Golf. Of het daarin al of niet slagen zal, zal groetende sis van Engeland af hangen. Hoeveel Engeland thans uitgeeft. In eene vergadering van de „London School of Economics" heeft de minister van biiinenlandsche zaken, Herbert Samuel, medegedeeld, dat de oorlogsyitgaven van Engeland thans 1,800,000,000 per jaar bedragen. De Brïtsche verliezen. Een Rcutertelegram heeft reeds gemeld, dat blijkens een officieel© opgave de Brit- Uit „Ge-eft acht", schetsen uit bet In dische Soldatenleven door A. Prell, uitgave Van Holkema en "VVarendorf, Amsterdam, j menigon vijand met de punt der bajonet hadden doen kennis maken. Een jong kor- ppraaltje, wien de zaak te langzaam ging, trachtte naar voren te dringen om toch vooral niet te laat te komen, eu achteraan daalde de trappen af ikzelf, de nieuw bakken sergeant, geheel onder den indruk van de waardigheid, waarmede mijn nieu we titel mij bekleed had. Wat weet een gewoon sterveling van het gevoel eens korporaals, wien men plotseling de katoenen streep van de mouw neemt en er de gouden voor in de plaats hangt? Die indruk is niet te "beschrijven, men moet dat hebben doorleefd; eerst dan kan men be grijpen wat het zeggen wil uit den kring der gewone soldaten, waarin de korporaal steeds verkeert, opgeheven te worden tot den onderofficiersstand. Bovendien schit teren n<u in het verschiet de luiteuanta- sterren Daarbij kwam nog de feestelijke toe spraak van onzen kranigen. kapitein v. V..., van wien men vertelde dat niemand hem ooit had zien lachen, behalve wanneer de Atjehers schrikkelijk slaag kYegen. Het duizelt mij nog wanneer ik aan dien tijd denk. Ik gevoelde mij zoo nietig, zoo geheel gelijk nul, toen ik tegenover mijnen compagnies-commandant-stond, wiens borst versierd was met het kruis der Militaire Willemsorde, eu wiens linkerhand rustte op een eeresabel. Zijne toespraak was kort. „Denk er om, zij hangt slechts aan ean draadje," zeide hij op mijne gouden steep wijzende, en in zijne woorden lag groote waarheid, zoowel in figuurlijken als in werbelijketn zin. Ik had er niets op kunnen antwoorden, want door vreugde overmand, stokte de stem de keel* sehe verliezen tot 9 Januari bedroegen 549,467 man. In de Engelsche bladen zijn de verliezen voor de verschillende oorlogs- tooneelen afzonderlijk opgegeven. Wij herin neren nog even dat de laatste opgaaf der verliezen, tot 9 December, een cijfer van 528,427 aanwees. Tot 9 Januari werden in Frankrijk ge dood 5138 officieren, 82,130 manschappen; gewond 10,217 officieren en 248,990 man; vermist 1691 officieren en 52,344 man, totaal dus aan verliezen 17,046 officieren en 383,464 man. Aan de Dardanellen sneuvelden 1745 officieren en 26,455 man werden gewond 3143 officieren en 74.952 man en vermist 353 officieren en 10,901 man. Totaal dus 5241 officieren en 112,308 manschappen. Op de andere oorlogstoon/col en zijn gesneu veld 918 officieren en 11,752 man; gewond 816 officieren en 15,165 man: vermist 1,01 officieren en 2656 man. Tot-aal dus 1835 officieren en 29,573 man. Het aantal gedoo- den is dus in het geheel 12S..138der gewon den 353,283: dat der vermisten 68,046. FRANKRIJK. Van hel Westelijk Oorlogsterrein. BERLIJN. Ten noordwesten van de boer derij La Folie (noordoostelijk van Neuville) veroverden onze troepen vijandelijke loop graven over een lengte van 1500 M. wij maakten 234 krijgsgevangenen, onder wie een officier; verder maakten wij negen mi trailleurs buit. Voor de onlangs veroverde stelling bij Neuville mislukten verschillends Fransehe aanvallen. Toch ge'lukte het den vijand oen tweede mijnkrater te bezetten. In het westelijk deel van St. Laurent (bij Atrecht) wei'd den Franschen een groep huizen in storm ontrukt. Ten zuiden van de Somme veroverden wij het dorp Frise en de ongeveer 1000 M. zuidelijk aansluitende stelling. De Fran schen lieten, 12 ongewetste officieren en 927 man, benevens 13 mitrailleurs en vier mijnwerpers in onze handen. Verder zuidwaarts bij Lihons drong de verkenningsafdeeling door tot in de tweede vijandelijke linie, maakte ©enige gevangenen en keerde zonder verliezen te hebben ge leden in haar stelling terug. In Champagne levendige artillerie- en mijnenstrijd. Op de Combreshoogie richtte do ontploffing van eon Fransehe mijn slechts geringe schade aan in onze yce'-ste- loopgraven. Na aanmerkelijke verliezen geleden te hebben moest de vijand na een poging om de krater to bezetten, terug trekken. Bij Apremont (oostelijk van de Maas) werd een vijandelijk vliegtuig door ons afweergeschut naar beneden geschoten. De bestuurder was dood, de waarnemer zwaar gekwetst. De luchtaanval op Freiburg in den nacht van 28 Jan. veroorzaakte slechts geringo schade. Een soldaat en twee burgers wer den gewond. BEVRLUN- Aan en ten zuiden van den weg VimyNeuviRe duurde het gevecht om een door de Duitschers genomen stelling voort. Een aanval der Fransohen werd af geslagen. De ten zuiden van de Somme veroverde stelling is 3500 M. lang en 1000 M. diep. In het geheel zijn daar 17 officieren en 1270 manschappen, onder welke eenige Engelschen, in onze handen gevallen. De Franschen deden slechts een zwakken tegen aanval, die zonder moeite werd afgeslagen. In Champagne hebben nu en dan leven dige artilleriegevechten plaats gehad. Op het overige gedeelte van het front werd het schieten belemmerd door het don kere weder. Tegen den avond, toen het helderder was geworden, openden de Fran schen het vuur op het Duitsche front ten oosten van Pont-a-Mousson. Een aanval van vijandelijke mfanterie-afdeeiïngen werd afgeslagen. LONDEN.Zaterdagavoud drong de vijand na een hevig bombardement in eenige onzer Nu stond ik op de bovenste trede dor trap en monsterde als een veldheer mijnen troep. De soldaten keken tersluiks naar boven. Verbeeldde ik het mij of lag er wer kelijk op hunne aangezichten eene niet thnis te brengen uitdrukking, zoo'n soort van onderworpenheid, waarbij men rijn lachen moeilijk bedwingen kon? Mij ging het trouwens evenzoo. Telkens weder gaf ik mij moeite om een nijdig gezicht te trek ken, zooals een sergeant betaamt, doch het hielp weinig. Ik moet bij die pogingen om mijne waardigheid op te houden een'onbe schrijfelijk dom gericht getrokken hebbeen, althans toen ik trotsch langs het front stap te, konden de mannen rich slechts met moeite inhouden. „Wacht maar jongens, dat za-1 ik jelui inpeperen/" dacht ik. „.Geeft acht!" commandeerde ik met donderende stem, zoodat de pas afgeëxer- ceerde soldaten van schrik bijna omver- vielen. Met, het lachen was het- natuurlijk ineens gedaan. Daarna begon de inspectie. Eerst waren de geweren aan de beurt. „Een koninkrijk voor een roestvlek", bood ik in stilte; zoo gaarne had ik aanmerkin gen gemaakt en standjes uitgedeeld, doch er was geen smetje te ontdekken. Even weinig geluk had ik met de uniformknoo- pen ze zaten als vastgenageld. Het was werkelijk een schandaal reeds een hall uur sergeant, en nog niet éénmaal eens flink uitgevaren. Ja, het noodlot deelt- soms harde 6lagen uit. Er schoot mij niets anders over dan „op de plaats rust-!" te camm and-terenDie rust duurde evenwei niet laaig, want onder de poort der kazerne verscheen reeds de gestalte van den luite nant van piket, om de wachten nogmaals te ïnspecteeren. Het is moeilijk te gelooven welk eene sappen C'arnoy door. Bij in den vroegen ochtend uitgevoerde tegenaanvallen werd de vijand weder daaruit- geworpen, dooden on gewonden achterlatende. Zondag werd het bombardement van deze zone weder voortgezet. Vijandelijke bommenaanvallen in den loop van Zondagnacht en -ochtend, bij do steengroeven en bij Givenchy werden afge slagen. De streek bij Loos werd hevg gebombar deerd; het vuur is thans minder geworden. Onze artillerie beantwoordde krachtig het vijandelijk vuur en beschoot en beschadigde de loopgraven des vijands op andere punten. LONDEN. Op den. nacht voor Zondag groote artillerie-activiteit bij Vaux. Engelsche patrouilles wierpen met succes bommen op Duitsche loopgraven bijSerre en verdreven een vijandelijke patrouille. Zondag was het mistig. Bij Fncourt trad de artillerie in actie. Overigens valt niets te vermelden. PARIJS. In Artois ten westen van hoog te 140. hernamen wij Zaterdagmorgen in een tegenaanval een gedeelte van de stukken loopgraaf, den vorigen dag door de Duit scbers bezet. Ten zuiden van de Somme deed de vijand Vrijdag na een hevig bombardement een aanval op onze stellingen over oen front van eenige K.M. van af den mond van de Somme, bij Frise en zuidelijker. In het geheele zuidelijke gedeelte misiukt© de aanval volkomen; hij gelukte slechts aan den oever van de Somme tegen het dorp Frise, dat aangeleund is aan de rivier en door oen van onze voorjzosten was bezet. De vijandelijke aanval is thans tot staan gebracht. Bij de eerste tegenaanvallen slaagdenwij erin eenige der door de Duit schers bezette loopgraven te heroveren. Bij Lihons deed de vijand in den loop van den nacht een aanval, welke onmiddel lijk tot staan werd gebracht. In het Fechtdal veroorzaakte het vuur van de Fransehe zware artillerie brand in een fabriek, die veranderd was in een muni tiedepót, ten oosten van Munster. Talrijke ontploffingen werden- gehoofd. PAR.I J S. Ten zuiden van de Somme deden de Duitechera Zaterdagavond een aanval op de Fransehe stelling voor Dompierre. Meer dan tweemaal werd de Duitsche infanterie door het Fransclie artillerie- en geweervuur naar hare loopgraven terugge slagen. ±"AJtiJS. In Ari^s tek. westen van heuvei 140 heroverden wij achtereenvolgens de ge- dealten van loopgraven, die Zaterdag door den vijand genomen waren. In den loop van liet gevecht bevrijden wij 50 Fransehe krijg^evangenen- Ten zuiden van den weg naar La Folie poogde de vijand twee kraters te heroveren, hij werd echter teruggeslagen. De vijand betoonde groote activiteit tus schen Somme en Oise en ten noorden van de Aïsne. In Lotharingen vernielde onze artillerie een aantal observatieposten en verwoestte daarbij versterkingen van den vijand. PARJJS. In Artois ten Z. van den weg NeuvilleLa Folie, lieten de Fran schen oen mijn springen, waardoor de ver- bindingsloopgraven van den vijand werden vernield. De Fransehe artillerie opende oen ver nielend vuur op het proviandeeringscen- trum Sallaumines ten zuidoosten van Lens en de Duitsche parken en bivakken ten noorden van Vimy, tusschen de Somme en de Oise, beschoot voortrukkende troepen in de streek van Beauvraignes en een colonne infanterie op den weg van Lau- court naar Roye. Ten noorden van de Aiene tegenover Soupir vernielde het vuur der Franschen een Duitsche versterking en vernietigde het de bezetting. Ten oosten van Reims krachtig vuur uit loopgraafmortieren op vijandelijke werken ts C'ernay. In den Elza-s werden de vijandelijke stel- afkoelende uitwerking zoo'n luitenants-uni form op een met eenige phant-asio behepten sergeant heeeft. Had ik mij ook al een oogenblik te voren verbeeld een militair „iets" te rijn, bij de verschijning van den luitenant verdween ik weer in. het niet. Met geschouderd geweer rneldde ik mij bij den jongen officier, en met stil genoegen hoorde ik de woorden aan, waarmede hij mij met- mijne bevordering gelukwenschte. Een welwillend lachje van den luitenant verplaatste mij bijna in den zevenden hemel het kan een sergeant soms gaan als een bakvischje. Het was mij evenwel opgelegd hetïïimmelhoch j a u c h z e n d, zum Tode betrübt in een half uur tijds tweemaal te moeten doorleven, want daar zag ik met groote stappen den kapitein van de wed: aankomen om nog een nader onderzoek in te stellen naar roestvlekken en stofjes. Met een blik, die tot- in de geweer- loopen en tot aan de hakken der schoenen doordrong, overtuigde hij zich van het onbe rispelijke uiterlijk der manschappen, gaf eenige korte bevelen, en rechts en links zwenkten de verschillende wachten de poor ten uit Hoe grooter de afstand tusschen de inspecteerendè officieren en mij werd, des te meer keerde mijn gevoel van eigenwaarde terug, en toen ik den hoek, waar het huis van den bataljonscommandant stond, achter mij had, geveelde ik mij zóó verheven boven alle „buikjes",'dat- ik een razenden trek kreeg om een voorbij gaanden Chinees, die mij erg onbeschaamd aanstaarde, bij den nek te pakken. Ik deed het evenwel nier-, gedachtig aan de waarschuwing„zij hangt maar aan een draadje." Toeu ik voorbij de militaire school mar cheerde, hoorde ik eene vroolijke stem roe pen„Goeden morgen, collega"' In mijne lingen van Anspach ten noorden van Alt~ kirch beschoten, RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. PE'PROGR ADIn do streek van liet Tor- tum-mocr maken onze troepen vorderingen. Ten noorden van de bergketen Dumlu- dag in de streek van Erzeroom verjoegen wij de Turken van een aantal punten. Een poring der Turken om op te rukken naar het dal van do Boven-Passin ten oosten van Erzeroem werd gestuit door ons artille rievuur. In allo gevechten, die geleverd worden, maken wij Askaris eu Turken krijgsge vangen. Wij gaan voort met de vervolging der TurkÊche troepen, die de streek van Khnygs- •kaly hadden bezet. Hier en daar marcheeren onze troepen door een voetenlioogo sneeuwlaag. PETROGRAD. Aan Jiét front van do Golf van Riga tot in de streek van do Pripjot was het over hot algemeen rustig. Alleen ten zuiden van hot. Rabit-meer deed een vrij sterko Duitecho afdeeling oen aan val op de Russische versterkingen, maar werd spoedig door vuur verdreven. Ten zuiden van Kolki namen Russische verkenners een post van don vijand. Een versterkings-detachement-, door <le Oosten rijkers gezonden, werd door het vuur der Russen uiteengedreven. Aan heb front van de Middon-Strypa be schoten de Russen tw«* batterijen van den vijand. In dezelfdo streek sneden de Russische verkennen over een grooten af.stand de draadversperringen van den vijand door ontdekten 25 mijnen. In de streek ten noordoosten van Tsjer- n o wit ij vernielden wij, na rookwolken erop af te hebben gezonden, do werken van den vijand. BERLIN. De Pester Lloyd ontvangt het bericht uit Boechar03t, dat uit Zuid-Bessara- bië nieuwe Russische troepenbewegingen ge meld worden. Te Ismail Bitkof en Neuklina inoobcn troepen uit O dee na zijn aangekomen. To Patlagoanca moet veel bruggenmateriaal zijn voor het bouwen van bruggen tusschen Ismaili en Reni. Op dit punt worden ook nieuwe versterkingswerken gebouwd. De Russen, die eenige maanden geleden de Kila, een zijrivier van den Beneden-Donau afgodamfc hadden, zijn thans bezig om dien dam weder te verwijderen. WEENEN. De bruggeschans ten noord westen van U-scleszko aan den Dn jester werd hedenochtend hevig aangevallen. De bezet ting sloeg den vijand terug. Het voorterrein was bezaaid met lijken van Russen. Boven het front aan de Strypa verscheen Zaterdag een vijandelijk escadrille van 11 vliegtuigentwee werden door kanonscho ten vernield en drie genoodzaakt tot oen noodlanding achter de vijandelijke linies. Bij Berestrany aan de Styr sloegen onze veld wachten aanvallen van vrij sterke Rus sische vcrkenningsafdeelingen af. WEENEN. De vijand herhaald© rijn sau- vailen op de bruggeschans ten noordwesten van üscieszko (Oost-Gakcië, aan de Dn jes ter). Alle pogingen echter om deze te be machtigen mislukten Op bijna allo panton van het noordooste lijk front trad de Russischo artillerie nu en dan krachtig in actie, ook het zware ge schut werkte op verschillende plaatsen mede. Wilna in vlammen. PETROGRAD. Sinds enkele dagen staat Wilna in brandde van hout gebouwde stadswijken worden door het vuur vernield. Japanners in Rusland. BERLIN. De Pester Lloyd bevat een be richt uit Boecharest, vau een persoonlijkheid die kortgeleden in Rusland had gereisd, dat de meeste Russische nijverheids-centra rich in handen van Japanners bevinden. De munitiefabrieken worden dcor Japanners vreugde verbeeldde ik mij dat zij kwam van een éiève der inrichting, doch ik vergiste mij. Die hecron zijn nog hooghartiger dan eem pasgebakken sergeant. Het was slechte een sergeant van politie, die mij gegroet had. Ook de n j o n j a I) van den kapel meester lachte mij vriendelijk toe als ik haai voorbijging. Toen ik nog -korporaal va-., kwam daar niets van illvolgens haar were ■iemand eerst een mensch als hij den graad van sergeant had bereikt. Ja, alles werkte mede orn mij gelukkig te maken. Ik had kunnen juichen van vreugde, doch dat was in dienst verboden en de mar. schappen zouden er moeilijk eene goede ver klaring voor hebben kunnen vinden. Dus hou je goed In flinken pas marcheerden wij door Meester-Comelis langs den stoffigen v.-eg naar de pass ar 2). „Met- rotten rechts!'" Nog eenige schreden, en daar stonden wij voor de gevangenis, die voor een etmaal' aan onze hoede zou worden toevertrouwd. De wacht stond reeds in het- geweer en wisselde met ons de voorgeschreven eerbe wijzen. De commandant, een sergeant even. als ik, gaf mij de wacht over. Hij was pas uit Europa gekomen en had eenigen tijl in den zooten waan verkeerd, dat in Indië de officierssterren als rijpe kokosnoten van de boomen vallenTot zijne niet geringe ont zetting had hij evenwel spoedig bemerkt, dat het hier vrij wat gemakkelijker was achteruit te gaan dan vooruit te komen. (.Wordt vervol'yl.) 1) vrouw. 2) markt.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1