Laatste Berichten PADVINDER- KEEPEN. Éfaalsüjpersü ïorpeda Vulpsnhcuder Kommies-examen. Chocolade reepen 5, 7i en lOcts. F. KORFF&cCo Het Schaakspel. Rechtzaken. De Watersnood. ADVERTENTIES*. BE NS DORP'S H.H. Bakkers. MUZIEK!!! i ontbreekt. Duizenden reels ge- Koopt nu MILITAIRE DRUKKERIJ (met verrassing) DK BOIjPA™]VC?OUHA]vt "Pan vnjaag %zts .lanuan Ayio v. Rossem's Troost of Poorterstoeback er bij. Kortom in één woordhij is een soldaat uit een stuk. Nu is hij dan vanmorgen naar Limburg ver trokken, zij no woorden waren altijdals ik maar dicht bij mijn Trien kom te liggen. Zijn Tnen ligt hem aan zijn hart. Hij noemde haar 't bleumke van raio laivo. N.u hopen wij ook allen, dat hij spoedig bij Trien zal zijn en dat hij bij de L. W. het goed moge stellen. Zoo kwam hij vanmorgen om 6.30 uur ons uit den slaap wekken en drukte ons allen de band met de woorden: veur liubbe os waal alticd motte kegelen, maar }t waas tocb veur de lol". Met tranen in do oogen verliet bij ons kwartier reide: „jongens dat het u Terder goed moge gaan in het leven cn gij trouw uwe plichten moogt vervullen, zooals wij altijd gediend heb ben". Dat is ook onze wensch cn dat hij spoe dig bij zijn Trien in Bree mag zijn. Wij roe pen hem nsmenj de muziek een hartelijk vaar wel en tot weerziens toe. Het éénjarig bestaan der Compagnie Aanapanbaar Geschut. Mil. kanonnier M. Sauerbreij schrijft ons Het was Vrijdag 21 Januari juist een jaar geleden dat de eomp. A. G. was opgericht. Door het heugelijk feit werd ons een gezellige avond aangeboden waar allen gretig aan deel namen. Voor dat doel werd do eantine van het corps Grenadiers ter beschikking gesteld. Precies half acht nam het een aanvang. Ten eerste opende de heer Oudendijk, kapitein bovengenoemde comp., den avond met een toe spraak, gericht tot do compagnie. Waarna do heer Van de Wall, een der bestuursleden van de vereeniging „Ons Leger", waarvan deze avond uitging, ons verrastto met prachtige lichtbeelden. Eerst verschenen op het doek H. M. de Ko ningin, Z. K H. de Prins der Nederlanden en H. K. H. Prinses Juliana, voor wie een drie werf hoera de zaal door klonk. Toen verscheen de kapitein der compagnie op het doek, onder toejuiching der aanwezigen, waarna lichtbeel den werden gegeven vertoonende, hoe do com pagnie A. G., in den loop van dat jaar zich geoefend heeft. Ook kreeg men den marsck te •zien, dien "wij hebben gemaakt. Na afloop daarvan gaf do heer Van do Wall ons prachtfoto's te zien uit Trausvaal en gaf hij tevens toelichting wat het voorstelde en hoe men daar leefde. Toen kreeg men een pauze van omstreeks een kwartier om ons eenigszins te verfrisschen. Voor dat doel waren bons ver strekt, en konden wij kosteloos iets aan het buffet gebruiken. Na de pauze kregen wij don Heer Clinge Doo renbosch te hooren, begeleid door den heer Lammers, die ons hartelijk deod lachen. En toen ons verzocht werd om het refrein van een lied mede te zingen, waren wij lieusch niet te lui. Ook een ernstig lied werd door genoemden heer ten beste gegeven, getiteld „Vaderland- 6«ha Vlag", waar een ieder in scheen mede te leven. Ook waren nog drie hoeren uit Leiden overgekomen, om ons op te vroolijken met hun muziek. Daarom betuig ik uit aller naam mijn dank aan alle hoeren, die zoo, door hun welwillende medewerking ons een recht genoeglijken avond deden genieten, in de hoop dat wij nog eens in do gelegenheid gesteld worden al deze heeren nog eens te mogen hooren. En ook onzen harte lijken dank aan onzen kapitein en H.H. officie ren, die met ons dezen avond genoten. Dankbetuigingen. Ondergeteekendo betuigt zijn hartelijkon dank voor het huwelijksgeschenk, dat bij mocht ontvangen van onderofficieren en manschappen van hot 2 Reg, 2 Batt. Veldartillerie, lo Divisie Veldleger. ,^-rTTBT, C. H. MULLER. Ondergeteekendo brengt hiermee, ook zijne vrouw, zijn hartelijken dank over aan den compagniescommandant, officieren, onderofficie ren, korporaals en manschappen van „Front Haerlem" voor de prachtige cadeaus, welke zij ter gelegenheid van hun huwelijk mochten ont- J. OVERBEEK, rail. vest. art. HeHevoetsluis (Front Haerlem). Avondbezigheid. Van Joh. Aarts, l-ü-17 Reg. Inf. Mijn geheel bestaat uit 13 lettors en komt steeds voor in de Soldatencourant. 1, 5, 3, is een lichaamsdeel. 4. 2, 11, 9, 7, is oen jongensnaam. 12, 9, 10, 6, is voor kleine kinderen. 13, 8, 10, 10, 11, 12 is zeer kond. Ingezonden door mil. J- Gelcijns, 4de reg. 2de comp. Vest.-Art. Mijn geheel bestaat nit 28 letters en bestaat in geheel ons land. 18 25, 9, 15, 19, is een meisjesnaam. 2,'2l, S, 16, doet ieder graag op tijd. 23, 6. ziet men in den winter. 24. 20, 18, 13, 9. gebruikt een timmerman. 6," 23. 24. 4, 27, 8, 5, ziet men op het water. 1* n., 10, 4, 16, doen velen graag. 3, 1Z. 22. 21, is een kleedingsstuk. 26, 2-3, 27, 13, 16, worden door velen ge bruikt. 7, 19, 14, 12, 2, 16 is een viervoetig dier 17 1, 25, 6, gebruiken de schilders. Oplossing raadsels uit no. 225: Correspondentierubriofe. Nationaal Steuncomité. Soldatencourant. Helpt de Slachtoffers van den Watersnood. (Van sergf. Gerard J. Timp, Limb. Jagcis.) Hierbij een bede voor hulp in nood Voor de slachtoffers van den watersnood; Veel, heel veel is er noodig Hierover uit te wijden is overbodig; Alle giften, groot en klein Zullen van harte welkom zijn, Want- wie de couranten heeft gelezen, Begrijpt do angsten en de vreeze Der bewoners van het land Door den hoogen waterstand. Huizen zijn ingestort, en ontworteld Vele menschen en vee zijn omgekomen Meer nog zou er zijn te betreuren Als niet door het oorlogsgebeuren Onze Natie Was in sisat van mobilisatie. Duizenden soldaten waren er in de buurt, Fluks er troepen naar too gestuurd, Die door ingespannen krachten Meer deden dan wij verwachtten. Alleen zulke mannen brengen zoo iets tot stand, Die zijn de roem van Nederland. Laai ons nu ook niet achterblijven, Doch laat 'zo rollen de blanke (grooto en kleine) schijven; En volgt het voorbeeld onzer "diefde Koningin, Welke met f 10.000 maakte een begin. Geeft nu allen naar vermogen; Helpt de smarten lenigen, de tranen drogen. Hiervoor is elk Nederlander bereid, Dat heeft geleerd de slechte tijd. Geen bede is gelaten ongehoord Tjjdens de vredo is verstoord. Nu geldt het: helpt Uwe Landgenootonl Wie zou zoo'n bede kunnen verstooten Laat ons dus helpen vrij en blij De slachtoffers uit de omstreken van bet IJ. Ger. J. Timp, tfergemt Aan Jan en Arie, Ziekendragers der LandweërHchting 1010 bij hun afzwaaien. (Van Korporaal Jos.) Jan en Arie, onze collega's en vrienden, Die gaan ons verlaten met klein verlof Zij zelf, en wij allen, vinden dat natuurlijk ©en reuzen-bof. Vanaf Augustus 191-1 waren zij in HeHe voetsluis En gedurende die dagen bezochten zij menig bruin bollenhuis. Het was soms kiepen of ontsmetten met den emmer creolien Of ook wel koetsiertje spelen met eon paard, dat niets kan zien. Zoo passeerden al de dagen En waren zij altijd op bun post; Of was er een zieke weg te dragen, Werden zij door anderen afgolost. Maar nu is de dag gelukkig aangebroken, Dat zij met klein verlof naar huis toe gaan Eu zullen zij hun bollenportio voor een ander laten staan. Jan en Arie-, het ga jelui weer goed in hot burgerleven Wij hopen jelui hier nooit weer terug to zien, Want als dat oens waar mocht wezen, Was het hommeles misschien! V ij blijven steeds maar bollen rijden, Met ons lievelingspaard Sophie; Totdat do Minister ook komt bevrijden De Militielichting 1903. Brigges JOS. (Slot.) OVER HET SLAAN. Wanneer op een veld, waarop een stuk naar den regel van zijn loop komen kan, een vijan delijk stuk staat, dan kan men dit slaan of Wit. nemen, d.i. men neemt het van liet bord en zet er zijn eigen stuk voor in de plaats. Om eene dwaling te voorkomen, dio mogelijk door de overeenkomst met andere spelen in het leven wordt geroepen, doen wij hier tevens opmerken, dat men, zoo de mogelijkheid tot slaan bestaat, toch niet daartoe verplicht is. In vorenstaande positie kan Wit met den Toren of het Paard de zwarte Koningin slaan, door haar van het bord te nemen en den Toren of het Paard in hare plaats te stellen. Verder kan Wit met den Looper den Pion op f5 nomon, waarop de zwarte Koning dezen Looper op f5 weer slaan kan. Ten slotte kan in do gegeven stelling de zwarte Koningin den witten lorcn slaan, waarop hot in elk geval Wit vrij staat, de Koningin weder to nemen, waartoe hij den Looper van d3 op de plaats der Koningin (e2) brengt. Geen der beide partijen behoeft echter op do aangegeven wijzen te slaan, maar er kan in plaats daarvan iedere andere willekeurige zet gedaan worden, vol gens de reeds gegeven of verder volgende regis. In tegenstelling met do Stukken slaat do Pion niet in rechte, maar in schuine richting, d. i. hij kan geen vijandelijk stuk nemen, dat onmiddellijk vóór hem staat, op het veld, dat hij zelf bezetten kon zoo het vrij was, maar slechts zulk een, dat in schuine richting, dus op een veld van dezelfde kleur, ééne schrede vóór hem staat. Ook vim zijn oorspronkelijk standpunt uit mag hij slechts op deze wijze slaan het nemen van een vijandelijk stuk door twee schreden voorwaarts te gaan is derhalve niet geoorloofd. In het hier volgende diagram kan Wit den Pion d4 niot bewegen, terwijl hem voor den Pion e4 drie wegen openstaan. Hij kan dien namelijk op ©5 brengen of naar verkiezing den zwarten Pion op do of het zwarto Paard op fö er mede slaan, door den Pion do plaats van het geslagen stuk te doen innemen. Zwart heeft voor zijn Pion geen anderen weg open dan het slaan van den witten Pion op e4. Do Pion wordt in dit geval „in het voorbij gaan'' of „cn passantgeslagen. HET NOTEEREN DER ZETTEN. Eon zot wordt opgeteokond door den begin letter van hot verpiaatsto stuk, het veld van uitgang en hot veld, waar het stuk komt te staan, to notceren, en de namen der velden door een streepje is verbinden. Bij de aan duiding van do zetten der Pionnen vervalt do beginletter, en worden slechts do beide velden aangegeven. Het slaan wordt aangeduid door j in plaats van het streepje een X te zetten. Keifl beteekent: de Koning gaat van cl naar fl, of Koning el naar fl: Diee2 Dame dl naar e2; Ta8xo8 --- Toren a8 neemt e8; Lflc4 Looper fl naar c4 Pf2xhl Paard f2 neemt hl e2e4 (witte) Pion e2 naar e4 eö X f4 (zwarte) Pion eo neemt f4 e5xf6 (e.p.) (witte) Pion eö neemt f6 en passant, d.i. hij neemt den zwarten Pion, die zooevcn van f7 naar f5 verplaatst is, van het bord en stelt zichzelf op f6. Bedient men zich van de 'verhorte notatie, dan duidt men den zet van een stuk aan door de beginletter van zijn naam en het veld, waar heen het zich begeeft. Wordt er geslagen, dan komt achter den naam van het veld een: te staan, bijv. Kfl, De2, TeS:, Lc4, Phl:. Heeft men den zet van een pion te notoeren, dan kan men volstaan met de aanduiding van het veld, waarheen hij gaat. Wordt er geslagen, dan voegt men de letter van de lijn, waarop do slaando pion gestaan heeft, vóór den naam van het veld, waarheen hij zich begeeft, en zet daar een achter, bijv. eb ef-4:, ef6: (e. p.) Waar beide Torens of beide Paarden op het betrokken veld kunnen komen, is een nadere aanduiding noodzakelijk, bijv. Tac8: of TrcS:; T7e4: (voor Te7Xe4) of T2e4: (voor Te2Xe4) Pfd2 of Pbd2. Hier en daar ziet men ook vormen gebrui ken als: Pf3, pf3, Kxhl, pXd4. waarvan de beteekenis gemakkelijk te raden is. bij zal moeten missen volgens verklaring van den geneesheer, die hem verbond. Vliegen. Twee militaire vliogstocatellcn, bemand met di luitenante Roeper Bosch en Coppo on de kapitein-waarnemers Haardcnberg on Van Driel, zijn Dinsdagochtend van Socstcrborg over Rotterdam naar het vliegkamp bij Breda ge vlogen. Om 2 uur zijn ze daar weer opgestegen om naar Soestorberg terug te keoren. („N. R. Ct.") Valscho munter. Naar de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" uit Sas van Gent verneemt-, is te Gent een valscho munter gearresteerd, die voor 50.000 francs valscho briefjes van de stad Gent in omloop heeft gebracht. Durgerdam. Op enkele plaatsen aan den Waterlandschen zeedijk, waar den binnendijk moest worden versterkt, heeft do firma JJlankevoort werk volk aan den arbeid gezet. Zoo o. a. aan den Litdannnerdijk, tusschen Durgerdam en Uit- dam. Even buiten Durgerdam, tegenover Ransdorp, was in den loop van Maandag een deel van den binnendijk, over oen breedte van ongeveer 40 M., woggezakt. Dinsdag is dat gedeelte her steld. Enkele honderden zakken zand zijn aan de binnenzijde tegen den voet van den dijk ge stapeld: voorloopig acht men deze versterking voldoende. Iets verder, meer naar Uitdam, werken een 30-tal arbeiders eveneens aan do versterking van een zwak gedeelte van den binnendijk. En I verderop heeft bovengenoemde firma voorberei- dende herstellingswcrkzaamheden doen be ginnen. Bezoek Amstordamschen Raad. De leden van don gemeenteraad van Amster dam zijn door den burgemeestér in do gelegen heid gesteld Donderdag per boot een bezoek te brengen aan bet overstroomde gebied. Do tocht staat onder leiding van den wethouder van Pu blieke Werken, den heer V liegen. Buiksloot. Yan Woensdag af worden lessen der openbare lagere school te Buiksloot, dio overstroomd is, gegeven in de kerk. 1 Punnorcnd. Yele belemmeringen staag den werkzaamhe- I den voor het slaan van een kistdam aan deze van het Noord-Hollandsch Kanaal te Krijgsraad. Yoor den Krijgsraad te 's-Gravenhago hebben terecht gestaan 'de milicien-tamboer der infan terie A. D., afkomstig uit Haarlem en in het burgerleven wonende te Kleef in Duitschland. Hem was ten laste gelegd, dat hij den 7en Oc tober 1914 niet is teruggekeerd van een hem verleend verlof van tweo dagen, voortdurend bij zijn korps heeft gemankeerd tot hij zich den 28en October 1915 vrijwillig bij do grens wacht te Groesbeek heeft aangemeld. Bekl. voerde te zijner verontschuldiging aan, dat hij bij zijn compagnie een zeer onaan- wachten, daar thans oen aanvang"mwt"worden genaam leven had, doordat men hem steeds gemaakt op het ovorstroomdo gedeelte Jaa"- door anti-Duiteche uitlatingen ergerde. Als weg tot spoorbrug. In den Purmerpolder zijn voorbeeld haalde bekl. o. m. aan het volgende militairen bezig den Ringvaartdijk van de Pur- gevalEen vaandrig moest met een klasse mi- merbrug af tot „De Nest" te Ilpondam onge ziens, waarender bekl., theono houden. In vecr 25 cM. op te hoogen ovc-r oen lengte van plaats hiervan, begon de vaandrig te spreken circa 13 K.M. De waterstand was vanmiddag 7 over den oorlog, meer in 't bijzonder over ©en c,m. onder A.P N, „car*". Duitschers het zouden verliezen, want, zool Oan onzen vei slaggever.) beweerde de vaandrig, de Duilsche soldaten zijn Dat waren Woensdagmiddag in den circus »cen veld-soldaton, maar parade-soldaten en Carré nu weer eens niet a© bonte rijen van da mn officieren geen vecht-offi eieren maar salon- «—i niii—M Zwart, d e f g JÜ. ifp mm mm wffm i i afla"V Op den volgenden regel, die slechts op de Pionnen betrekking lieeft, moet bijzonder ge let worden. Gaat een Pion met zijn eersten dub belen pas over een veld, dat door een vijande lijken Pion bcheerscht wordt, zoodat doze hem, indien hij slechts ééne schrede vooruitging, zou kunnen slaan, dan is het der tegenpartij veroorloofd, als onmiddellijk antwoord op dezen zet, den Pion op dezelfde manier te slaan, als wrarop zij hem had kunnen nemen, zoo hij slechts één pas gemaakt had. Plaatsen wij bijv. een witten Pion op f2 en een zwarten op e4, en laten wij den witten, dio nog op zijn oorspronkelijk veld staat, twee schreden, dus naar f4. voorwaarts gaan, dan overschrijdt hij daarbij het veld f3, dat door den zwarten Pion op e-l behoersebt wordt, en officieren. Bovendien, zei hij, de Belgen vech- ten als leeuwen. De heele klasse stond daarna I op en riep: leve de Belgen! Door dergelijke handelingen werd bekl. go- irriteerd en besloot hij na beëindiging van zijn verlof niet terug te keeren tot een mogelijke oorlog uitbrak, als wanneer hij, zich Neder lander voelend, zich weder bij zijn regiment zou voegen. Thuis kwam hij weder tot kalmte en ging hij werken in de fabriek, waar hij ge woonlijk werkte. Onderwijl bedacht hij, dat heb eigenlijk dom was, zich aan dergelijke dingen to ergeren, hij was toch zoo goed Nederlander als de andere miliciens. Hij besloot daarom weer terug te keeren. I Do auditeur-militair mr. Palthe Wesenhagen t van oordeel, dat hier termen aanwezig zijn om een lichte straf op te leggen, vorderde veroor- j deeling tot- 3 weken militairo den-tentie. j Voorts requireerde de auditeur-militair vrij spraak voor den milicien der jagers W. v. E., afkomstig uit Loosduincn, aan wien ten laste pas gelegd bedreiging van een korporaal. Te- jénover den korporaal, dio volhield dat bekl". Je bedreigingen uitte, terwijl hij zich in dé wacht bevond en bekl. als arrestant in do poli tiekamer zat, verklaarden andere arrestanten, dat zij do bedreigingen niet hoorden, terwijl ook bekl. pertinent ontkende ze geuit te heb- ben. Mr. O. B. W. do Kat vereer.igdo zich niet- het requisitoir en vroeg subsidiair een nader getu i genverhoor Tegen den milicien der Veld-artillerie A. de afkomstig uit Den. Haag en die weigerdo in de houding te gaan staan, toen een wacht meester hem dit gelaste, werd wegens dienst weigering gevorderd 2 maanden militaire ge vangenisstraf, in to gaan 29 December. Ter zake zich te hebbon schuldig gemaakt aan desertie, stond Vrijdag voor den Krijgsraad to 's-Gravenhage terecht de milicien der infan terie J-.A. v. IÏ., afkomstig uit Laren (N.-H-). Bekl. is van oen hem verleend vorlof tor deelneming aan do destijds gehouden 24-uur-fit achtergebleven. Bekl. verklaarde gedurende den rit te Zeist niet verder mee to kunnen. Hij is toen aan liet dwaien geraakt en verkocht het door hem to Katwijk gehuurde rijwiel te Woerden. Later maakte hij zich nog schuldig (Friesland' aan verduistering van drie -rijwielen, één te Grootebroek en twee te Nijmegen. Al deze rij wielen verkocht hij. Thans is de schade geheel door bekl. vergoed. Bekl. bleef op 19 September achter van verlof en werd op 13 October d.a.v. te Nijmegen ge arresteerd. Do auditeur-militair mr. Palthe Wesenhagen vorderde schuldigverklaring wegens le desertic tot 2 maanden militaire detentie en wegens verduistering, viermaal gepleegd, 8 maanden gevangenisstraf, in te gaan 3 Januari, met ontzegging van het recht om te dienen voor den tijd van 5 jaren. Bekl. zei spijt te hebben van het gebeurde en verzocht, hom niet uit den dienst te ontslaan. Mr. P. Fuhri Snethlage. do dagvaarding be sprekend, mc-ende, dat de tenlastelegging wat betreft de desertie niet juist is gesteld. Voorts betoogde pl., dat, waar bekl.. gestoken in een koporaalspakje, de rijwielen huurde en ze daarna direct verkocht, deze niet wegens ver duistering zal kunnen worden veroordeeld, daar hij feitelijk oplichting pleegde. Overigons rïép K W A T Tl ÜEcfiocölasd UITSLUITEND GOUDEN EN ZILVEREN CADEAUX. mes en heeron, maar de tot in de uiterste hoek jes, hoog en laag, door militairen strak geüni formeerde zitplaatsen. Dio grooto vlakken van nicorendecls grijze uniformen, met slechte hier en daar een groepjo blauwe er tusschen door, deden oen oogenblik denken aan één-kleurige bloembollenvoden, langs welker rand, in de lo gos namelijk, door officieren bezet, de dames van dezen, verdwaalde vergeet-mij-nieten le ken. De duizenden manschappen, oio de opvoering van dc operette ,,:s Nachts tusschen 12 en 1", hun door de Militaire Commissie tot Ontwikke ling en Ontspanning van Gemobiliseerde Troe pen te Amsterdam aangeboden, hebben bijge woond, zijn hoogst voldaan geweest, want ge schaterd hebben zo om de kluchtigheden en'de gekke sprongen van hun kameraad ook in mili taire beteekenis, Louis Davids, hulponderwijzer, schrijver van een historischen roman en neef van den met minder in den smaak vallenden Piet Kohier, burgemeester van St. Clairmont, die, om zijn vrouw te misleiden, voorgeeft in do ruïne van het oude kasteel St. Clairmont ecu boek to schrijven, maar er in werkelijkheid met een heel vroolijk gezelschap van jonge snuiters, dames en heeren, een lolligen boei van maakt, Dat de neef, Louis Davids, die vooraf het al heel gauw is eens geworden met een nichtje van den burgemeester, aan de pret meedoet, is te begrijpen. Evenzeer, dat de mili tairen brulden van het lachen, bij dergelijke grappen, als wanneer Lowietje, met het nichtje pratende, onschuldig-weg vraagt: „zeg, weet je nog, dat we vroeger samen peren gingen plukken? Jij klom dan in den boom en dan stond ik er altijd onder te kyken?" Of wan neer Davids, het over do liefde hebbend, waar omtrent hij eerst heeft gezegd, dat hij nooit zou weten, hoe hij daarmee beginnen moet, sentimenteel wordend betoogen wil, dat hij dweept met die stemming van rozengeur en maneschijn en er in .zijn zenuwachtigheid van maakt, dat hij dweept met „rozensckeur" en manegijn". Na het eerste bedrijf hadden de soldaten, Davids collega's, na hem herhaaldelijk uitbun dig te hebben toeejuicht, al een grooten krans voor hem gereed, dien hij dankbaar aanvaard de. Maar het was niet dezen held alleen, die gen daverend applaus wist los te krijgen, zooals men 't alleen van stevige eoldatenhanden kan verwachten, want daar waren vele helden en heldinnen en onder hen kon Piet Kohier het niet minder, hij, de eerbiedwaardige burge meester, dio op een gegeven oogenblik al dan- snd en springend zijn lichaam en zijn beenen vooral in de malste bochten deed kronkelen. En al die mooie meisjes, die zoo lief zongen, zoo gracieus dansten, wat vonden de soldaten het jammer, dat ze die keurig-fijn uitgedoste giaciën op zoo'n afstand maar mochten aan schouwen!... Maar een genoegelijken middag hadden ze, de krijgers van onze stelling en zo zullen de Com missie, yolke hun dit vermaak lieeft verschaft, zoowel als do dames en heeren en het orkest, welke allen belangeloos daartoe hebben mede gewerkt, ten zeerste dankbaar zijn. UIT DE 'TAATSGOURANT. Benoemd bij Oorlog tot adjunct-commies de klerken B. F. J. La Rose, W. J. L a ra ni e r s t, W. J. A. L a m b o o, F. B. B kers en H. Wessolman. 2e luit.-kwartiermeester J. Hazenberg zal 12 Februari met het stoomschip „Oranje" zijn bestemming volgen. Den 2 Fobraan vertrekt mot hot stoom- seh:p „Insulimle" naar Oost-Indië een detache ment suppletietroepen, sterk 4 onderofficieren en 50 minderen, onder bevel van den 2e luit. der art. J. T Ha 1 leg rae f f on met med<s geleide van don 2e luit. der inf. C J. van Harte, beiden bestemd voor het O.-I. leger, w ed. A. C. Schóppv. Riet, 77 j., id.A. Abrabamsz, m. 82 j., id.: M. Kwadijk, m. 43 j., Boemster; wed. P. do Jager—Reerink, 75 j., Haarlem; H. L. v. Pelleoom, v., 61 j., Wage- nirgen. Dr. A. Van Tienhoven. Naar „Het t ad." verneemt, is dr. A. van Tienhoven, die tot dusver bij het Fransche Roodo Kruis in de Vogezen werkzaam was, door het Zwitserscho comité voor noodlijdend Servië aangewezen (met een Zvitsorsck en een Ameri- kaansch medicus) om in Albanië en Montenegro werkzaam te zijn. Ceen maskerades. Op last van den Commandant van het veld leger zijn maskerades op straat, of in lokalitei ten, op de a.s. vastenavonddagen, te Eindhoven en andere plaatsen in het Zuiden verboden. Vliegers aan het werk. PARIJS. Een eskader van 32 vliegers bom bardeerde de kantennementen Ghevgeli en Monastir (in Servië); de laatste stad werden meer dan 200 bommen geworpen. Van het Westelijk ooriogstorrein. BERLIJN. Officieel bericht uit bet. grooto hoofdkwartier De Frauschen poogden Dinsdag door een groot aantal tegenaanvallen de hun ontnomen loopgraven ton O. van Neuvillo te hernomen zij werden ook ditmaal herhaaldelijk, in go- vechten van man tegen man, afgeslagen. De Franschen deden mijnen springen in do Argonnen, waardoor over een kleiner afstand onz© loopgraven bij hoogte 285 werden bedol ven. Ten N.O. van La Chalade bezetten wij eon mijnkrater, na den aanval des vijands to bobben doen mislukken Marine-vliegtuigen deden een aanval op do militair© inrichtingen te Loo, ton Z.W. van Dixmuyden, en Bcthune. PARIJS. In Artois artillerie-actie in den sector NeuvilloSt. Vaast. In den loop van Woensdagnacht deden wij een aanval, waarbij wij de Duitschers verjoegen uit een der kra ters, ontstaan door do ontploffingen van gis teren. Tusschen Somme en Aisne vernielden onzo batterijen eon waarnemingspost bij Parvillera en beschoten het vijandelijk kantonnement Hathoncourt ten zuiden van Ohaulnes. Thtotokis t. Do Griöksohe minister Theotokis. is over leden. B:j het bericht van diens dood schrijft do „Yo6s. Ztg.": ,,ln de ernstige crisis die het koninkrijk Griekonland sedert zijn bestaan doormaakt, ontvalt hem door den dood een van zijn bo- kwaamste raadslieden Theotokis, in het Achil- j-_ i leion gast van den keizer, een dér vermogend- I ste mannen van Griekenland, het type van den Tijdelijk benoemd tot reservemajoor bij do aristocratiscken diplomaat. Den ëenvoudigon infanterie de als luitenant-kolonel gepeneden- burgemeester van Korfoo in de jaren na 1870, neerde majoor der infanterie Indisch leger A. Ruysch van Du_ Eervol ontheven van het bevel over de „Bperwer" de ljiitenant ter zc'e li heeft het nooit aan menschel ijke vereering ont broken Van Korfoo is do Kamer gekomen, toen deze tot stand kwam, vertegenwoordigd© hij er zijn geboortestad gedurende voortig ja- marinereservo B. L. D ij k li u i s en het bevel reu> tot 3311 zijn doodondanks don lioogeu opgedragen aan den luitenant ter zee 2e klasse owtordom maak to Juj het vorige jaar dool uit L. van Geen. Naar Oost-Indië. - De voor het leger in Oost-Indië bestemde van het kabinet-Zaïmis en aanvaardde in het thans nog zitting houdende kabinet-Skooloodia de portefeuille van ©eredienst en onderwijs. Zijn zoon is de Grieksche gezant to Borlijn." Aan onderstaand adres wordt zop spoedig mogelyk gevraagd een b9- kwaam Brood- on Beschuitbalikar, tevens een bekwaam Banketbakker, bekend mot slijters werk; voor den laatste strekt, kennis van de brood- bakkerjj tot aanbeveling. Beide voorzien van g. g. en den P. G. belijdende. Aanmelding per brief of in persoon bij H. v. 0TTERL0, Loosdutnen. Aan de Metaalwarenfabriek vim KI2VERLING Co., te Jou re kunnen twee Metaaislijpers geplaatst worden. i&Vast werk! Flink loon! Ons prachtig mondorgel I plaatst op recommandatie, l'raneo „Keiican contrv-Bas" j i o c e 'Si I» met .8 muziektongen. in klaputui, SLOTHCUWER's Boekh.. Amersfoort. kost slechts f 1.75 franco. „Heiican coutra-Bas" niet32tongen en achalbeker f 0.75 franco. Muziek-eiperthuis JfiüüT, tipten (Z.-HJ ng van een Soldaat 1 wanneer -daarna» ee1 BOEKHOLDE1N Schriftelijke opleiding voor prak Oplsiding Bewaarder ISiS. Salaris >50 tot ƒ925, benevens j r jwor.ing enz. Leeftijd 2,:—:3o j. f]j|( 6n examen 2 per maand. Br \a vn c I l«tt P 251. Als. Adv.-Bur. ROUMi Cursus ,-FRAHK enrmcn. I 4 Q0ij Amsterdam. Prijscouranten enten gratis. van alle instru- HOPT 8:1 OE ADVERTEERDERS lü DE SOLDATEHCOÜRAHT. 'S-HERTOOENBOSCH C. N. ÏEULiNSS - TEL. INT. 70 pl. de clementie van den Krijgsraad voor be klaagde in. JSemenejd Nieuws. Uitgebreid magazijn van alls hsnoodioda drukwerken en registers ten dienste der M II i t a ire Administratief, alsook ruime keuze In Formaatpapier, Dienstcouverten en Bureaubehoeften NIEUW OP TE RICHTEN 0N0ERDEEIEN KUNNEN ONMIDDELLIJK VAN UIT ONZEN GROOTEN VOORRAAD GEHEEL WORDEN VOORZIEN CATALOGUS EN MONSTERS OP AANVRAAG GRATIS EN FRANCO Voor het Ö.S. Indien ge D voor het aanstaande Koiumiesexai 1 hebt a remeïd j Een aanslag. Toen de landwcersoldaat De Witt van Oude- pekela Maandagavond naar Winschoten ging, om van daar naar zijn garnizoen terug t© kee- het staat derhalve don Zwart-speler vrij, op I r-sn, ontmoette hij twee wielrijders, juist toen den volgenden zet den Pion f4 vnn het bord 1 do stoomtram in aantocht was. De wielrijders ----- I t. npmen, on don uigrn Pion c4 nirt m dkm. hadden blijkbaar bot doel hem onder do tram m«and«« al''«'"i no,"„t''VTSjS 1 \fQ+ Ac evr.zt.-rior,j» „v. dm deze advertentie uit en zeüdt die als drnkw. nan onderstaand acties, ""T5"-. Met du woorden: „dat i» hem cn mtva„cl gr. cn studiegids met sxamuu-opgo.cn. nou ben je er W .stieten .c her» m de rich- tlltlr B_s, Zat. de timm' VAN DER VLIET. Nlauwandiik 50, plaats op f4, maar op het overgesprongen© veld f3 to brengen. Doet Zwart dit pp den volgen den zet niet, dan is do witte Pjon van dit ge vaar bevrijdwant later mag hy niet meer op dezelfde wijze geslagen worden. KORFFs De cadeaulijst wordt op aanvraag gratis en franco.toegezonden door: Cacaofabrikanten Amsterdam -Ovenal verkrij gbaar in aanraking kwamen twee zijner vingere, welke

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4