"O HEG SOL.DA.TERTOOITRANT vö.-*i vrrj ctag £3 O Januari l91ü U) a rine zaken. Correspondentie. Uit Leger en Vloot. Gezellige Winteravond-spelen. Tot lichtwachter benoemd. Bij besch. v/d. Min. v. Marine is ing. 1 April benoemd tob liclitw. te West-Schouwen J. Vers poor Uitbetaling vergoeding levensmiddelen Eerste plaatsing. 1e Compagnie VI Dapot Bataljon. De Sergeant-majoor-administratour van do le Compagnie VI Dopot Batalj on om-- mededeclende, dat do vorige oproepingen goede resultaten hebben gehad verzoekt thans, ten einde het nog verschuldigde menage- geld te kunnen uitbetalen aan onderstaande militairen, hem hun juiste adres te willen melden. liet eerste "edeelte zijn militairen, die 9 Dec. 1914 overgeplaatst zijn en nog 1 dag to goed bobben. De anderen zijn in Februari 1915 opge komen, Eerste 1 ij s t. Mil. sold. Mil. sold. Do Ronde, A. Wiegman, hl v. Raad, G. H. Winkemus, P. W. Itoks. C. T Y- Yperen, A C. Smallegange, L. E. Ingelse L. W Straatman, J. A. Brand, C H. Schrauwen, J. Pelsers, A. H G. v Steen, M- Dautzenberg, J. Voorouders, A. Adriaensen, J. C. Verheyen, C. R. v. Aken, J. W. Da Vetter, T. P. J. Baremans, C. Verroeeren, J. V. M. v. Beers, N. J. Wagemans, A. G. Bergmans, T. M. Van Zinnen Bevtens, J. B. v. d. Goorborg, "W. v. Besouw, C. P. Franken, J. L. H. Bodden, G. J. N. A. Bnicman, J. H. M. P. Boeren, M, v. Gils, W. v. d. Brandt, P. G. Paters, A. M. Briaïre, J. A. v Yserloo, H. Brouwers, C. A. Heilbron, A. Bruens, P. A. Berger, H. H. v. der Bruggen, H. J v. d. Brandt, J. C. v. BrunsoKöt, J. C. M. Areiidse, C. A. v. Corier, Ij. M. J. Bouma, G. v. Cowen, A. Bouman, B. Crancnburg, M. Cröeze, J. S. Damen, J. P. Helber's, G. Diepstraten, A. Jansen, C. M. Doornen, H. W. T. De Keiizer, A. Evers, JA. Lina, W. F. Gallé, J. J. Lindeman, A. Gebo.ers, J. J. v. Morkhoven, J. v. Gog, A. P. v. Ooyen, L.-B. v. Gooi, H.. J. A. v; Rees, J. v. Gooi, P. C. De Roy, C. L. M. Hofkens, J. Rijzer, J. Jansen, J. B. Schiedam, C. Japssens, H. W. J. M. Sik, G. J. R© Jong, A Smit, J. R. Koole, P. W, Schrijver gevraagd. De administrateur van het 2e "Regiment Vesting-Artillerie vraagt een solui j ver le ef 2e klasse of wel een onderofficier op de lijst voor sohrijver geplaatst. Eisah: gronidage kermis der oompagnies- administratie, enz. Schriftelijke aanbiedingen worden ten spoedigste ingewacht bij bovengenoemden ad ministrateur. C. v. d. H., RoosendaalJ. C. v. B., 3e Reg. Tnf. Wij raden u aan een gemotiveerd verzoek schrift te richten tot den M. v. O. om gedurende den tijd, dat gij als timmerman werkzaam zijt geweest, voor do toelage in aanmerking te mogen kpruen. R c d. W. A., Brielle. Aangezien gij reeds een request tot den M. v. O. liobt goriebt voor de vergoeding van de kosten ontstaan door de ziekte en dit afwijzend beschikt is, zijn verdere pogingen nutteloos. Voor heb verdere in uw brief vermelde bestaat, dunkt ons, niet veel kans. Red. C. K., Santpoort. 1. Uw broeder kan een verzoek richten tot den M. v. O., om bij de A. T. troepen geplaatst te worden, met verzoek om in een gewenschte plaats ingedeeld te wor den. 2'. Wordt hij event, bij de infanterie inge deeld, dan kan hij zich bij opkomst onder de wapenen opgeven voor opleiding tot een hooge- ren rang. Red. F. V., 5e Reg. Inf. Verlofdagen, vallende in ei straftijd, zijn vervallen en worden niet meer ingehaald. Red. J. M. te Asperen. Do belangen van den dienst gaan steeds voor. Dus wacht gaat voor perio dica verlof. Red. E. E., Den Haag. 1. Voor het bijzondere ver lof komt gij nog niet in aanmerking. Hiervoor moet uwe eerste oefeningstijd verstreken zijn. 2. Ongehuwd zijnde, komt gij niet voor menage- geld in aanmerking. 3. Om eon bijzondere be trekking te krijgen, kunt gij een verzoek tot uwen commandant richten. Red. I. G. R. Voor deze werkzaamheden komt gij niet in aanmerking voor de toelago ad f 0.35 per dag. Red. II. J. Ede. Voor detackeoring bij de Luckt- vaartafdoeling, zie Soklatencourant N o. 215. Vraag verdere inlichtingen aan den Comdt. van do Luchtvaartafd. te Soeslorberg. Red. C N., Hellcvoetsluis. Do soldij van een mili cien der A. T. troepen i3 f 0.10 per dag, ver- fenogd na 8.V maand eersten oefeningstijd n»' f 0.03 per dag. Tijdens de mobilisatie verhoogd met 0.10 mobilisatietoelage per dag. R e d. H. A: B., Den Haag. Gij zult wel geen ont slag uit den dienst krijgen om u als landbouwer in Amerika te kunnen vestigen. Red. J. H. W., Ittorcn. 1. Van af 22 December tot 7 Januari was het periodiek verlof geschorst. Hiervoor zijn de 4 dagen Kerstyerlof in do plaats gekomen. Degene die door grenswacht Aartshertog Karl Franz Jozef. We geven hier het portret van den ver- moedelijken troonopvolger in Oostenrijk en Hongarije, aartshertog Karl Franz Jozef, den zoon van een der overleden broeders van Keizer Franz Jozef. Na den dood van aartshertog Frans Ferdinand, vermoord te Serajewo, werd hij troonopvolger. De vermoorde had wel zoons, doch die kou den hem niet opvolgen in deze waardigheid, omdat hun moeder niet van koninklijken bloede was. verhinderd waren dit verlof te genieten, zullen volgens modedéeling vin den M. v. O. in de Tweede Kamer gedaan, na afloop van bun detachecring in do gelegenheid gesteld worden dit alsnog tc genieten. 2. Dit is ter beoor- dceling van uwen Compagniescommandant en staat ook in verband met de belangen van den dienst. R c d. J. G. den Hout. Gij moet wachten op de be slissing van de Commissie van voorlichting. Red. A. d. B., Klaaswaal, Voor dienstneming bij het Ned.-Indische leger zie do Soklatencourant No. 21G. Red. G. B H.sluis. Gedurende den tijd%dat gij gestraft zijt hebt gij geen aanspraak op het periodieke verlof. Na den straftijd gaat het gewone periodieke verlof weer door. Met in houding daarvan mag niet gestraft worden. Red. G. L. v. R.Serooskerke. 1. Het toestaan, om den Zondag als extra-verlofdag in liet periodieke verlof te begrijpen, is eon gunst waarvan het al of niet toestaan tor beoordeeling is van uwen Commandant. 2. Gij moest wachten om met perïodiok verlof te gaan omdat van 22 Dec. 1915 tot en met 7 Jan. 1016 de periodieke verloven stilstonden. Red, J. V., Baarle-Nassau. Als gij met 2 X 24 uur officieel verlof gaat en op die dagen niet aan den middagmaaltijd deelneemt, hebt gij recht op 2 dagen menagegeld. Als de Zondag voer n een permissiedag was, liadb gij voor dien dag geen recht op menagegeld. In alle gevallen hebt gij recht op 2 dagen menagegeld. Red. J. R., Oud-Gastel. Richt een verzoek tot do Directie der Artillerie-Inrichtingen Hembrug om voor plaatsing in aanmerking te mogen komen, onder overlegging event, van diploma's, getuigschriften, enz. Red. R. D., Hontenisse. Het tijdstip waarop het III Bataljon van het 14o Reg. lichting 1916 onder de wapenen zal worden geroepen, is niet bekend. Red. Pakje meegenomen. In trein 351 van Tilburg naar Maastricht is wellicht per abuis een pakje medegenomen en wel in Eindhoven of Helmond. Het pakje bevat: 2 muziekmarscliboekjes, waarop de naam ver meld staat, een nmzieklessenaar, handdoek No. CD3 104, een buil tabak, een stuk worst, 2 stukjes chocolade, poetslappen en een doos pootscxtiact, een paar lucifersdoosjes en wat touw, een doek met 3 genummerd, wapennum mer 5684. Zoo het gevonden wordt gelieve heb dan terug te zenden aan A. van Spaendonk, 23e Res. Rog. Res. Bat. VI, le Comp. Veld leger, Adressen gevraagd. Beleefd opgave van heb adres gevraagd van soldaat M. v. d. Berg. lichting 191.5, vermoe delijk te Amsterdam, door P. VAN DEN BERG, Hospitaal Den Holder. Beleefd opgave gevraagd van hot adres van W. Huibers, vrijwillig korporaal of soldaat, vermoedelijk van liet 8e Regiment Infanterie, door P. VAN EEDEN, korporaal, 2-H-1G 11. X. Overjas vergeten. Op Donderdag 20 Jan., in den sneltrein, die om- 1.12 uit Groningen vertrekt, heb ik een militaire overjas laten liggen, wapenno. 12 a. 3942. Graag had ik, dat de eerlijke vinder hem ufet opgavo van de gemaakte onkosten naar mijn adres stuurde: M. WIJNBERG, 12e Reg. Inf. lo Bat. lo Comp. 2o Divisie Veldleger. Verloren. Op Donderdag 20 Januari j.l. in de Wesfc- landsche stoomtram, welke om 10.40 uit Den Haag vertrekt: een zwarte sohooltasch, in houdende eeflige' boeken óver Boekhouden en Handelstekenen, benevens eenige cahiers. Hij, die hieromtrent inlichtingen lean verstrekken, wordt beleefd verzocht dit te doen aan milicien H. J. YRINS, Regiment Jagers, le Bat. 4e Corop. Gevonden voorwerpen, Derde lyst, {Slot) Lijst van Militaire Kleeding en Uitrusting stukken, gevonden in s p oo r weg rijt ui gen of aan de stations te Rottordam en bezorgd ten bureel© van den garnizoens-commandant te Rotterdam, waar ze door belanghebbenden kunnen, worden opgevraagd. (Toezending ge schiedt voor rekening van deeigenaars.) 1 pakje vuil goed, waarin: onderbroek, ondui delijk gemerkt, 1 hemd gemerkt 11 Kr., 1 paar sokken (buiten model), twee handdoeken onge merkt; 1 pakje waarin 2 paar sokken en 1 iaanddook gemerkt 4. C. 5653 1 pakjo waarin 1 paar sokken, gemerkt 4. O. 7411 paar sok ken ongemerkt, 2 handdoeken, waarvan 1 ge merkt 4. C. 741; 1 huzarenca-po (onduidelijk) gemerkt H. 320; 1 zwarte zak waarin een ha verzak gemerkt C. M. 1914, 1 paar sokken ge merkt 2 U. 33-142, 3 zakdoeken; 1 koppel en scheed o mot bajonet, op de koppelplaat I wa pennummer 58291 pakje waarin 1 paar sok ken buiten model; 1 paar sokken gemerkt G. 649133; 1 model haverzak ongenummerd, met hooizaad1 veldflesch van aluminium, met, vilt omkleeding en riem1 pakje waa rin2 onder broeken ongemerkt; 1 pakje waarin: 2 roode en 2 witte zakdoeken; 1 stalbroek ongemerkt. 1 pakje waarin 1 paar sokken gemerkt 3518 (1 C) en 1 flanellen hemd; 1 bajonet mei schee de en drager gemerkt 69711 pakje waar in muziek en patronen; 1 veldmuis nieuw mo del, ongemerkt (gevonden te Schiedam)1 pakjo waarin1 paar sokken gemerkt 6. B. 1042, 1 hemd gemerkt A. M. en lgeëmailleerd ijze ren plaatje met wapen van Antwerpen en num mer 1 pakje waarin1 bonte handdoek en 1 paar model sokken gemerkt 3. I. 5329. Om dit pakje waren 2 riempjes gemerkt ,L. E. I. 6482 A.1 paar wollen 'handschoenen gemerkt 1- C. P. 7333; 1 6abol (gemerkt 2791862) met dra ger gemerkt 279, koppel gemerkt Kruis 156 en koppelplaat II1 kwartiermuts (rond) zon der voering; 1 kwartiermuts oud model gem. T. B. 980 (onduidelijk) 3 V. I. 26; 1 kepidoos waarin1 kepi gemerkt 13 D. 1388, 1 paar wol len handschoenen (buiten model eu ongemerkt), 1 stuk zeep in doos 1 hangslot, 1 nagelbor stel en 1 liaarbo i-stel1 pakjo waarin; 1 on derbroek en 1 paar sokken (alles ongenum merd) 1 pakje waarin1 hemd (ongenum merd), 1 onderbroek gemerkt 17 E. 1669 (on duidelijk), 1 handdoek (nummer onleesbaar), 2 paar sokken (ongenummerd)1 kwartiermuts oud model ongemerkt; 1 id. id. gemerkt 945 (letters onleesbaar)1 handdoek 'buiten model, waarin gerold 1. paar sokken gemerkt 4. O. 9171 paar model sokken ongenummerd en nieuw1 pakje waarin1 borstrok, 1 boeze roen; 1 paar sokken, 1 trommeltje, 1 busje en 1 flesoh (hot ondergoed ongemerkt) een pakje waarin 1 hemd, 1 onderbroek, 1 paar sokkeu (ongenummerd)een pakjo mot in houd als vorenoen zak waarin 1 revolver, 1 foudraal, 1 tasch en 1 veldflesch met riem, do revolver gem. 3- V. 338; een pakje waarin: 1 lepel gn. 8229, 1 6trandhemd en J. boezeroen 3 reldfiessclieneen taschje met klimsporen een piouiersckop, ongen.een koppel cavale rie, gemerkt 3 O. 814; een bajonet met kop pel en drager, gein. L. W. I. 2798; een id. id. id. id. ongemerkt;een broodbak waarin: 1 kwartiermuts, 1 lepel gem. 5142, 1 paar wollen handschoenen, 1 mes, 1 eetketel, 1 naai- zakje en 1 handdoek, de broodzak is gemerkt 1 wieltje; een broodzak waarin1 kwartier muts, 1 lepel, 1 zakdoek, 1 handdoek, 1 naai- zakje, 1 paar wollen handschoenen, l votdoos, gemerkt wieltje 125; een broodzak waarin: een paar schoenzakjes, 1 naaizakje, 1 halsdas, gemerkt 3. B. 226; een mantel voor wielrij ders, gem, 87 j een bajonet met scheed© en drager gein. 1658: 1 karwats gemerkt V. C. 10; een rootle zakdoek waarin1 handdoek ge merkt 1. C. 3626een roodo zakdoek waarin: 1 hemd, 1 onderbrook, 3 ranselriemen (alles ongenummerd); een pakjo waarin: I [mar broekspijpen en 1 jaeger borstrok gom. G. (dit pakjo is op den openbaren weg gevonden) oen pakje waarin 1 hemd, 2 handdoeken en 2 zakdoeken alles ongemerktoen kopi zonder kokarde, zoor onduidelijk gemerkt. Z ij, die m e o n o n in het bovon- staande hunne eigendommen te herkennen, word c n u 5 t g o n o o- digd b ij hetopyragon, vooral wan neer liet ongemerkte goederen betreft, zooveel mogél ij k nadere aanwijzingen te vermelden, zo e- ale verpakking, enz. Rotterdam, Januari 1916. De Luitenant-Kolonol Garnizoens commandant, J. A. VAN TOORENBURG. Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914. Ingekomen bijdragen van militairen van 26 Dec. t/in. 1 Jan. 1916: 2c Comp Kol. Ites., f 50; Pers. depót 2o Reg- V. A., f 50; Ondcr- off. Kon. Maréchaussee, Vli6singen, f 9. D© Watersnood. Mijnheer de Dcdacteur. Gaarne zag ik onderstaande regelen in uw ;eacht blad opgenomen. Door do groote ramp, waarmede ons land is getroffen zijn volon bereid tot hulp. Ik wil hopen dat ook bij ons soldaten niet tc vergeefs zal aangeklopt worden, maar toch zouden wij een oud spreekwoord Eendracht maakt Macht", zoo gemakkelijk waar kunnen maken om allen één dubbeltje van ons trakte ment te laten vallen gedurende één maand 'lang. Als de onderofficieren en de officieren naar verhouding hot hunne er dan tevens toe hij- dragen, dan twijfel ik niet, of oen aanzienlijk bedrag zou ter beschikking kunnen gesteld worden. Volen onzer genieten zelf ondersteuning en die zullen in do eerste plaats gaarne willen helpen, opdat men weet, dat het zaliger is te geven als to ontvangen. Gaat mon dit voorstel per compie in stem ming brengen, wie zou er dan tegen zijn? Laat ons aannemen niemand en dan zou de sergeant-majoor verder kunnen zorgen voor opzonding vnn het ge'd nan de administratie van ,,Do Soldatencourant". God geve dat oen ieder wil helpen. Met dank voor de plaatsing, Hoogachtend, Cw dw. dn. Soldaat HELPGRAAG. Zwolle, 25 Jan. 1916. Do Watersnood. Onze militairen in het overstroomde polderland. Sergeant A. Romeijn schrijft ons uit Raus- dorp Daar stonden wc dan weer met ruim hon derd mannetjes aangetreden op-de binnenplaats der Oranje Nassau kazerne tot aflossing der verschillende wachten in het overstroomde ge bied. Precies ten half twee klinkt, na gehou den appèl, het oommando van den officier „geeft acht" en marcheeren we daarna af naar Seheliingwoude. De manschappen, uitgerust met opgerolde deken over den schouder, trekken onderweg nog al belangstelling. Langs een school ko mend, geeft dit enkele aldaar spelende jongons aanleiding den troep joelenden zingend voor uit te gaan en lustig klinkt hun gezang „onze landstorm mag nu slapen gaan, als de polders onder water staan" hetgeen de v rooi ijk hei (1 bij onze landstormers nog al gaande maakt. Over de Oranjesluizen bereiken wo na een uurtje de wacht te Seheliingwoude, waar het kleine typisoho kerkje, nu aan drie zijden door het water bespeeld, dienst doet als wachtlokaal. Hier ook zetelt de detachemontscommandant, die de manschappen verdoelt over wachten bij Uitdam, Burgerdam, Nieuwendam, Ransdorp en Seheliingwoude. Het doel van deze wach ten is hoofdzakelijk toezicht te houden op ver laten huizen en daardoor makkelijk to plegen diefstal te beletten. Een zéér goede maatregel is dan ook getroffen om niemand door te laten ■zonder bewijs en weert deze \<epa-ling natuurlyk zooveel mogelijk vreemde menschen, terwijl to véél belangstelling van nieuwsgierigen belem merend zou werken op den te verrichten arbeid. Persoonlijk krijg ik opdracht mét 10 man naar Ransdorp to gaan, welk plaatsje alleen varend© te bereiken is. ,,,Zorg een boot te krijgen en zio maar dat je er komt" is het lakoniek ge zegde van den officier, 't Spreekwoord ,,'t- Is beter gezegd dan gedaan", wordt ook hier be waarheid, want er staat een fel'lo Z.W. wind, die het wateroppervlak in den overstroomden polder in heftige beroering brengt, zocdat de onafzienbare waterplas veel lijkt op een heel groot onstuimig meer. Gelukkig treffen we drie stoere Rans'dorpers, die met een stevige jol juist dan Seheliingwoude 'zullen afvaren en kan ons elftal oen veilig plaatsje krijgen tueschon enkele ledige melkbussen. Den wind hébben we achter en komen, dank zij deze om standigheid, goed vooruit. Onze roeiers kiezen de vaart naa-r Ransdorp, welke nog te kennen is aan enkel© riet-bossen langs don oever staan de en nu nog héél even boven 't water uitko mende. Op onsen vaartocht kunnen we meteen eens bepalen, welke groote watermassa naar binnen is gestroomdDe bovenkanten van enkele nog staande gebleven afsluithekken, hier en daar een in het land achtergebleven wagen, waar van slechts heel weinig te zien blijft, geven ons een idee hoe hoog alles onder water is ge zet. Zonder averij komen we aan onze bestem ming en va.lt het ons op, zoo hevig als do golf slag tegen ds buitenste huizen opklotst. Menige woning, vooral die, welke uit hout is opgetrok ken, heeft 't dan ook hard te verantwoorden en bemerken wo al een knus bouten buisje, ge deeltelijk verwaaid en onder gespoeld. Hoevalen van deze gebouwtjes znllen dit lot nog deelen, want zeker zulen nog weken voorbij gaan eer het water weg is. Ons bootje legt aan hij den top van het geheel in 't water staande stadhuis en zetelt de magistraat dan ook op do eerste verdieping, waar we ons vervoegen tot bespreking.van de militair te treffen maatregelen. Op do hoogte gebracht door den waarnemenden burgemees ter van hetgeen van onze mannetje® verlangd wordt, verlaten we dit 17e eeuwsclie gemeente huis en worden overgevaren naar de vlakbij ge- gelegen kerk. Dit antieke bouwwerk met zn stompen toren, omsloten door een smalle strook grond, is nog het eenige, dat in Rans dorp boven de watermassa is blijven staan. Bij dzo kerk plaatsen we onzen schildwacht om allo varende bootjes te kunnen aanroepen en oontroleeren, met de anderen gaan we het kokrgobouw binnen, waar ons de consistorie kamer als een goed verwarmd wachtlokaal is toegewezen. De voorziening voor onze jongens van eten cn drinken gaat met zoo'n storm nog al vrij moeilijk, omdat alles van Seheliingwoude over 't water moet worden aangebracht. Deze moei lijkheid verplicht ons tot bij achten zonder warm eten te blijven, hetgeen enkele hongerigen nog al mopperig maakt-. Dan wordt een bootje gesignaleerd en kort daarop worden do eten- brengers met hoeraligeroep binnengeleid. !t Had de mannetjes heel wat moeite gekomst in den j'uisten koers te blijven: want de wind dreigde hun steeds te doen afdrijven. Het avondmaal, dat in Amsterdam reeds klaar was gemaakt-, kregen we natuurlijk steenkoud en slaakten we de verzuchting, dat tocli méér gebruik zou worden gemaakt van hooikïstcn, opdat 't eten mi overkomt, want zoo rondom in het wa ter is warmte maar alles. (Gelukkig is juist :lc bepaling gemaakt do wachten vóór het uit rukken to doen eten en is dus dit etivcl ver holpen.) Slechte enkelen gunden zich neg den tijd op het kacheltje, zoo goed en zoo kwaad ais dat ging. hun éten wat op to warmen; do moesten onzer echter verorberden nik.-: koud en bleek <inn ook ten volle, dat honger de beste kok is. Onz© wacht kreeg nog versterking vau vier dorpelingen, waaronder drie gemobiliscer- den, die met deze ramp thuis mogen zijn voor hulp. De bedoeling vnn deze versterking is, dat geregeld een patrouille, bestaande uit 2 der bewuste Ransdorpers, benevens 2 milli- tsiron rondvaren voor politiediensten en dus waken tegen ongerechtigd vervoer on diefstal beletten op verlaten boerderijen. JTet was ech ter zoo onstuimig op liet water, dot het wer- k lijk raadzaam bleek binnen tc blijven en mochten do aangewezen en daarvoor bestemde monsehen gaan rusten. Vernemende dot dicht bij d© kerk nog een café was, waar rio eigenaar met z'n familie, dank zij de hoogo ligging van liet huis, nog W'oonbaar was blijven zitten, hebben wc deze 'monsehen nog eens bezocht, 't Is ceno der wei- üigo families nog in It. woonachtig, daar do meesten het dorp hebben verlaten on veiliger heenkomen hebben gezocht, 't- Bereiken van dit café ging anders niet, makkelijk en moesten wo heel voorzichtig over z.g. kippenbrug- 'getjes, bestaand© uit hier en daar gestutte plsnken, langs do huizen gelegd en gedeelte lijk door behulpzame Ransdorpers, met groote laarzen toegerust ,over het water gedragen worden. Hoe moeilijk ook deze tocht was, had den wo toch do voldoening op de bestemming te lcomon cn konden we hier nog eens do groote ellende hooien vertellen over dit dorp gebracht, 't Werd toon tijd terug te gaan eti konden de vrij zijnde manschappen het zich makkelijk ma- keu, door van hunne medegenomen dekens ge bruik te maken, cn zich op liet in de kerk aan wezige hooi uit te strekken 's Morgens in de vroegte moest de kerk eens worden schoongemaakt., want heb verblijf van vele koeien in de vorige dagen had do kerkruimte natuurlijk erg bemorst. Mot be hulp van de Ransdorpers werd met schop en kruiwagen de most weggebracht en nadat alles netjes met zand was bestrooid, was het gobouw wederom in ordo voor een dertigtal beesten, die op den dag nog zouden werden aangevoerd. Al hot levende veo is nu gelukkig in veilig heid, hetgeen heel wat werk, moerte en zelf opoffering gekost heeft en waarvoor zéér zeker heb Amsterdamseho garnizoen alle lof toe komt. Zoo juist arriveert con motorboot uit Seheliingwoude, met militairen bemand, die straks naar do boerderij van Breedijk zullen gaan om een 40-tal cadavers van koeien, van do eens z-oo mooi© veestapel, nu jammerlijk in den stal verdronken, geleidelijk op to ruimen. Daarna zullen patrouilles uitgaan om allo drij vende voorwerpen, zooals bootjes, banken, huis raad, kortom al het nog bruikbare, op te vis- schen en te bergen. En zoo werken do mili tairen mede om de zoo zwaar getroffen bevol king in hunne benarde omstandigheden te steu nen en te lielpen. Dat het nooit noodig geweest ware....l Voetbalwedstrijd voor de noodlijdenden. Fourier Rietveld schrijft ons: Begunstigd door prachtig weder had eon Voetbalwedstrijd plaats tussohen M. S. V, 13 R. H. cn C. S. V. 4—3 R. H. Do opbrengst was bestemd voor de noodlij denden van den watersnood. Do wedstrijd mag als welgeslaagd beschouwd worden, aangezien door ons zeventien gulden 50 cent aan de administratie der „Soldaten- courant" is opgezonden voor bovengemeld doel. Do uitslag van den wedstrijd, welke een zeer geanimeerd verloop had, was 21, hoewel de uitslag met gewoon verloop evengoed 12 had kunnen zijn. In de eerste helft was het 4de en in de 2e ■helft hot 1ste eskadron sterkor, doch do voor hoede van het le eskadron had een beetje meer 'geluk voor doel. Wij hopen dat meerdere vereenigingen ona voorbeeld zullen volgen. Nog een woord aan onze soldaten. Jonkvr. J. S. B. uit 's-Gravenhage schrijft in „Ons Leger" een artikel, waaraan wij 't vol gende ontleenen Het wordt tijd dat ik, zooals ik beloofde, nog eens een praatje met u kom maken. Waarover zal het heden zijn£ Wij zijn intusscben al weer een nieuwen jaar kring ingetreden. Zoo de menschen in één ding eenstemmig waren, dan was het zeker wel in den wonsch, dat 1916 ons den vTede moge brengen. Wij mogen dit hopen, misschien vertrouwen, maar wij weten er niets van. Eén ding weten wijwij hebben te blijven op onzen post Nu denkt u zeker: nu vergist de schrijfster zich toch. W7ij? Zij bedoelt toch zeker: het leger? Neen, ik bedoel wij. Evenals ik in mijn vorig stukje bet gobeelo Nederlandsche volk samenvatte in zijn ver plichtingen tegenover het vaderland, zoo doe ik dat nu. Vóór mij ligt de welbekende propa- gandaplaat van „Ons Leger". De Hollandscbe Leeuw staat- er moedig cn fier naast den bun del saamgebonden pijlen, onze elf provinciën voorstellende, op den achtergrond het voorbij trekkende leger, waarover zich ontplooit de Nederlandsche driekleur met den oranje wim pel. En op het midden der kaart staat het woord: „Ontwaakt". Dit ontsiert de plaat; dat moest niet noodig zijn. In plaats van dat „Ontwaakt" had in beeld kunnen worden gebracht de Nederlandsche vrouw, die dat leger zegenend en bemoedigend 'gadeslaat, ten volle bewust dat het uittrekt ter bescherming van huis en haard, juist dat wat de moeder, zuster of gelief de toch het allermeest waard is. Maar helaas! de leeuw moet roepen ..ont waakt" tot. duizenden onverschilligen, die door oppervlakkigheid of lichtzinnigheid nog niet voldoende beseffen, wat haar plicht is tegen over het leger, hot leger, dat huis en haard heeft to verdedigen als de nood dit zou eischen dat daarom juist in deze moeielijbe omstandig heden de sympathie en de bezieling der Neder landsche vrouw zoozeer behoeft. Maar wio ook in deze haar plicht moge ver zaken, zeker niet onze beminde en geëerbiedigde Koningin. En in 't bizonder aan Haar bij den aanvang van het jaar onze gedachten even te wijden, kan niet anders dan bemoedigend op u werken. Zij toch, do eerste in den lande, is de soldatenmoeder bij uitnemendheid.. De vaardige pen van een uwer officieren heeft haar reeds get-eekend in dit zelfde orgaan, maar het zal mij zeker niet kwalijk worden genomen als ik het nog eens even herhaal. Bekend mag het heeten hoe onze Koningin, eene verklaarde vijandin van den verwoester onzer nationaliteit is en tevens hoe Zij onze onzijdigheid hoogschat en zoo noodig zal weten te doen eerbiedigen. Zij werkt aan den vrede, en aldus doende, neemt Zij maatregelen om aan een oorlog liet hoofd te kunnen bieden. Zij erfde het kalme en toch voortvarende doorzettingsvermogen van den Grooten Zwijger, de taaie volharding en den praktiscben zin van den stedendwinger (Frederik Hendrik), en de diplomatie van het Kind van Staat, (De koning- Stadhouder Willem III). Onze Koningin zal blijven handhaven den vrede en de vrijheid, goederen van onschatbare waarde voor Haar huis en Haar volk. Ieder weet hoe H. M. zich geheel geeft om overal en onder alle omstandigheden Haar leger te bezoeken en zich van alles op de hoogte te stellen. Zoo kwam zij ook ia het bivak te Buggenum bij Roermond, een triestig oord. Het was op een killen winterdag; maar welk een warmte ging er daar uit van het koninklijk bezoek, van dat moederlijk hart, zoodat den geheelen verderen dag de lucht nog weerklcnk van vreugdetonen. Maar het aller schoonste onder die tonen is wel geweest het De inbeelding van den rooker. Do volgende proef behoort in do rook kamer thuis. Kies den hartstochtolijkr.ten rooker uit; neem twee sigaren, welks hij bcido mot do lippen moet bevochtigen, steek slechte oen van beid o aan en verzoek hem de oogen te sluiten, of blinddoek hem good, oin allo be- dreg van zijn kant te voorkomen. Noem. nu oer., sigaar iu iedere hand cn laat ho:n bij afwis&aling nu eens aan <le cono, dan ocna aan do andere trekken. Na een paar maal getrokken te hcbl>cn. kan hij niet moor on derscheiden, welke do brandendo sigaar ia. Do vermelding van deze weinig bekend© proef zal aan de vereeniging tegen tabaks- misbruik genoegen doen; zij zon kunnen dienen om te bewijzen, dat het ronken op zichzelf geen genot is, maar op cone inbeel- dinr zou berusten. woord van een mijnwerker: „Zij zal bij ons zijn, als wij vechten gaan". Zie, déze eenvoudige werkman beeft het hart van zijn Koningin gevoeld cn ai:; het tot onze hoogo gebiedster is doorgedrongen, zal het Haar wel innig goed gedaan hebben. Moge liet, door het hier nog eens in herinne ring te brengen, ook u, rnijn lezers, sterken. Gevoelt n innig verbonden aan Haar, die u voorgaat in plichtsbetrachting, cii© do idealen Haar door de vaderen overgeleverd, hoog houdt als geen ander cn er zal een band zijn tusschcn Koningin cn volk, zóó sterk, dat' geen aardscho macht er iets tegen zal vermogen. Zoo zult gij, ieder persoonlijk, deze moeilijke tijden weor moediger, doelbewuster doorma ken, zelve sterker zijn en de zwakken bemoe digen en opbeuren. Zingt rnaar eens samen 't gezellige marseh- licdje, waarin voorkomt: Yoor Koningin en Vaderland, Waakt ieder jongen mee. Ja, zoo mag ik het hebben 1 J. S. B. Den Haag, Januari 191G< jlarschlicdje. Nederlandgch Volksliederen boek, D. U, No. 5. Het Amsterdamsche Toonee! ©n Variété Ensemble. Men ec-krijft ons Dit ensemble, bestaande _uit 7 personen. fevormd uit miliciens van Kot '2e Bataljon, 8e Regiment Infanterie stelt zich geheel gratis, doch tegen vergoeding der te maken onkosten, beschikbaar tot het geven van voor stollingen voor II.H. militairen. Het gezel schap bezet een geheelen avond en beschikt over uitstekende krachten o.a.baritonzaDger, illusionist, excentrique, komiek, pianist, dra matisch déclamateur. enz. Het gezelschap speelt uitsluitend blijspelen en komisch© excen trique nummers, daarom zijn deze avonden dan ook vaii heb begin tot het einde een groot lachsucces. Hieronder laten wij volgen een uittreksel uit de recensie, voorkomende in do krant ..Kanton Oosterhout" over de voorstel ling aldaar in het patronaat: Om nu tot de uitvoering van Vrijdagavond te komen kan gezegd worden, dat zij zonder uitzondering een succes geweest; is, gaven de humorïsche voordrachten van de heer du Mee, die ongemeen geestig was, reeds een kijk op de uitstekende qualiteiten van het gezelschap, nog beter viel dit te constatceren in de beide tooneelstukjes „De patient van buiten" en „De gebroken spiegel" (militair kluchtspel). Bciclo stukken zaten er goed in. Er werd vlot en met veel animo gespeeld. De heer Dordreg- ter was een verdienstelijk dokter, al had hij over liet algemeen een weinig vrijer van be weging kunnen zijn. Hanewa-ld als bediende en Fokk en als diens vriend, hebben eveneens veel te genieten gegeven, mot hun beiden heb ben zij de tradities van liet inbrekersgilde hoog gehouden, terwijl De Vos als patient van den dokter zich verdienstelijk van zijn taak kweet. De militairo klucht „Do gebroken spiegel" was heb succes van den avond en ook hierin hebben Do Vos en Fokken ons op veel kluchtigs ont haald. Tusschen deze voordrachten en toonoelstuk- ken in zong de hoer Fancheton, solo-bariton- zanger aan do Vlaamsehe Opera, eenige liede ren van diverse componisten, de Proloog nit de apera „Paljas" en de Toreador-aria uit de opera „Carmen". Do heer Fancheton beschikt over een warm-getint orgaan van groote draag kracht en van een donker flu woelen timbre. Zijn stem spreekt voornamelijk in do lagere gedeelten goed aan hoewel hij echter in de hoogere wel eens detoneerde, wat o. i. voornamelijk aDn de buitengewoon „berookte" zaal moet worden toegeschreven. Waarom bij aanguitvoeringen het rooken niet verboden?... Het was reeds elf uur toen nog The Ameri can Excentrique C-oinodians onze aandacht kwamen vragen voor hun goochelcréaties. Niet onvermeld mag daarbij blijven het kluchtig optreden van den clown, die dan ook heb grootste aandeel in het succes bad. Na afloop werd den spelers door den Wei- Eerwaarden hoer G. Juten namens het ont- spannings-comité en ds aanwezige militairen hulde gebracht voor hunne prestaties, ©eno hulde, die alleszins verdiend was, gezien ook de moeite aan een overkomst van elders ver bonden. Oosterhont. JOS. T. Het ensemble stelt zich beschikbaar tot het geven van voorstellingen in alle militaire kan- tonnemonten voor H,H. militairen, behoudens toestemming hunner superieuren en wanneer het. kantonnement over een goed tooneel be schikt. O-m nadere inlichtingen en opgaaf van pro gramma gelieve men te schrijven aan den administrateur, den heer TONNY HANEWAHD, milicien 18o regiment Infanterie, II Bata'jon, II Compagnie, 4e Disisie. Vertrek van luitenant Colthof, Comdt. v. h. 20 Esk. Wielrijders. Korp. Groot Enzerink schrijft ons namens korpls. en manschappen van het 2o Esk. wiel rijders Mijnheer de Redacteur! Vergun mij een klein plaatsje in uw veelgelezen blad voor het onderstaande. Bij voorbaat mijn- dank. Voor de tweede maal iu zeer korten toj<l tror ons eskadron een gevoelige slag. Ging voor ruim een maand geleden onze ritmeester van ons keen, nu, den 22en Januari, nam de le- luit. Colthof van ons eskadron afscheid, en heeft zijn commando neergelegd, om eerlang weer naar Indië te vertrekken. Niet alleen als pelotons-comdt. bij ons es kadron, maar nu sedert het vertrek van ritm. Filippi ook pis esk-comdt.., hebben wij hc-m leeren kennen als een officier, die met- zijn. minderen medeleeft- Steeds was hij bereid, om zonder aanzien des persoous, een ieders belang zooveel hem mogelijk was, to behartigen. In den erastigen tijd, waarin wij weer onder de wapens werden geroepen, en ook onze officieren met het commando werden belast, terwijl zij tijdelijk in ons land verblijf hielden, waren wij geheel één met hen geworden. Toen dan oen nu het eskadron aangetreden stond, en onze csk.-oomdt- een woord van afscheid tot ons richtte, was ieder zichtbaar getroffen. Nadat door den opperwachtmeester Clement namens het eskadron eon hartelijk woord tot onzen comdt. gesproken was, weerklonk over liet terrein„Lang lor© luit. Colthof", gevolgd door een driewerf hoera.' Voorwaar, we ragen i noodo vertrekken. Maar onzo gedachten blyven luj hem, en wij wcnschen hem oen goedo reis naar onzo Ocst. Als herinnering aan den tijd met onzen comdt. doorleefd, word hom aangeboden een photo van het ganEche eskadron. 'Uit Klaaswaal. Md. korp. J. N. 6chrijffc ons uit Klaaswaal: \rijdag den 21en Januari j.l. is voor het detachement Klaaswaal door het quarlct ,,Do Groot" een muziekavond georganiseerd', dio in alle opzichten zeer in den smaak van allo toe hoorders is gevallen. Hot is voor ons, die op muzikaal gebied vooral, gedunsnd© do rnobi- lisatio nier veel hebben kunnen genieten, eon crgetelijk© avond gewoert. Het ensemble zelf is ie bokend, dan dat ik daarover nog iets naders behoef t© zeggen. Het programma was niet alleen afwisselend, maar ook bevattelijk voor iedereen, wat op zichzelf al zeer to prij- B©n i.«. .Met het ons allen bekonde „Avo Maria" van Gounod voor zang. viool en piano werd de avond geopend, terwijl mejuffrouw Kielburgcr mot hare gevoelvolle stom en mooie voordracht verscheidene liederen ten gehoor© heeft go bracht, o.a. van Valerius, Verhuist ©n ©enige moderne van Hollebrocck, van Bonnes. Viotta en Brandts Buys. Ook mejuffrouw <1© Groot oogstte zeer voel bijval met d© beid© viool soli..Faust fantasie" van Sarnsata en „Air Varié" van Viouxtemps, terwijl „Reigen seliger Geister" van Glück, ..Ilongaarseho Dans" van Brahms en „Marche Militaire" van Schubert voor twee idolen, voorgedragen door den heer Do Groot en mejnffrouw Do Groot, zeer in den smaak vielen, niet alleen wat be treft de Etnkken zelf, maar ook de wijze, waarop dio vertolkt werden. Niettegenstaande het uitgebreide programma, dat vlug afgewerkt ie, was do avond ons veel te gauw om en we hopen, dat ons nog eens do eer te beurt moge vallen van di© werkelijk hoogstaande kunst- te knnnen genieten. Een hartelijk „tot weerziens" wordt het quartet „Do Groot" toegeroepen door het Detachement Klaaswaal. Ten afscheid. Mil. T. M. SmalJ©gange van 3-38 L. W. I. schrijft ons: Den 2S8ten dozer zal voor velen een dag van vreugd© zijn, aangezien weer een landweerlich- tlng met klein verlof k;m vertrokken. Zoo ook voor ons dotachement van de 3d© comp. 38ste L. W. I. B. vertrekken een 16-1-al kameraden. Wij zï©n ze nood© gaan. Niet dat het hun misgund wordt, verro van dat-, want alle zijn vaders van huisgezinnon, dio, nu zij weer in het burgerleven teruggekeerd zullen zijn, toch weer gencegelijk met vrouw cn kroost zullen samenleven, in do hoop dat hunne diensten niet meer noodig zullen blijken. Mocht zulks echter het geval wel zijn, wij twijfelen cr niet aan of zij staan, evenals in Augustus 1914. als één man klaar om hun roeping t« vervullen. Jton hartelijk woord van afscheid aan onzen trouwen kameraad Lindhouut. Hij is iemand, dio het hart op de rechte plaats hoeft,. Hij was steeds bereid om in. alle mogelijk© geval len met raad en daad ons gedurende dé mobi- lisatï© ter zijdo l© staan, zooveel als in zijn vermogen was. Gegroet, trouwe makker, uw© vrienden hier zullen nooit vergoten wat zij aan u te danken hebben. Jtecf gelukkig mee uw hnïsgezin en vergeet ons niet. Namens xrwe vrienden r,'d 3© C. 38 L.TYB. Uit aller naam: T. M. SMALLEGANGE. Kamer 32 van het Fort bij Spijkerboor. Men schrijft ons van fort bij Spijkerboor: A.s. Donderdag 27 Jan. gaat van ons schei den onze trouwe, best© cn vroolijko kameraad „Gijs". Bijna 17 maanden hebben wij het ge noegen gehad Gijs in ods midden t© zien. Wij gelooven dat Kamer 32 geen Kamer 32 meer is nis Gijs van ons weg is. Wat was bij altijd in de weer. 's Morgens met. de reveillo was Gijs do man dio 't eorst uit do „voeren' sprong en zorgde dat do „kettels" in do kou ken kwamen. Lag do „leppel" soms vuil vnn den vorigen dag, Gijs was a© man dio zorgde dat hij voor 't ontbijt schoon was. Moest cr voor do 2o maal eten gehaald worden, en dat gobeurr op kamer 32 dagelijks, al is 't maar voor „kif.ja", Gijs was weer do man die klaar stond. Wio was de man die voor 't wasch- watër zotode? Het was Gijs, de man van ..altijd klaar". -Jongens, wat zullen wij aan Gijs veel misten. Vooral „Uultjo", zijn onderste slaapje. Het was immers net vader en zoon. Ook „Louw"; bijgenaamd „Kalisatie" en Ouwe voerbar.s, ziet- hem, zijn pomppariner, noode vertrekken. Wat hadden zij beiden altijd geestige gezegden. Men moest om hen lachm, al was je nog zoo verdrietig. En nu, kamera den van 32, is de dag bijna daar, dat Gijs ons gaat verlaten en z'n vrouw weer kan pro- fiteeren van zijn huiselijk© krachten. Waard© kameraad Gjjs Do jongens van Kamer 32 wenschenje met vrouw en kinderen een lang en gelukkig leven toe. Vaarwel vriend Gijs, het zwikken en pandoeren is gedaan. Nogmaals, vaarwel! De Jongeus van Kamor 32. Bij hst vertrek naar de Landweer, Mil. L. Goraedts, 4-IH-13 Reg. Inf. 6chrijffc ons: Wij kunnen niet nalaten, een woord van Tof te brengen aan den naar de L. W. vertrok ken mil. Frans. Een ieder van de compagnie kendo hem, hij was waarlijk do clown van den troep. In <1© wandeling noemde men hem den rikhij wist met zijn guitige streken de heelc compagnie tot lachen over te halen. Bovendien heeft hij, ruim 10 maanden trouw cn opgewekt do dikke trom bij ons muziekkorps gedragen. Door eiken burger werd hij verwonderd, als wij een dorp binnentrokken. Ja. zelfs de kind'ren op str3£>t riepen hem na „Sik de dikke trom- draogcr". Het viel ons allen hard toen wij moesten hooren dat hij ging vertrekken. Want hij heeft zich altijd als goed militair aan den dienst gegeven. Tot zijn vertrek toe hield hij meed, ofschoon hem het afscheid ook zwaar viel. Het muziekkorps verliest dan ook een trouw lid; er was geen repetitie oFde-Sik wa*

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3