Legerzake n. xje; soxjDATEivrcotJnaixtt xr&.xx ^rijcmgt: so <Tr> xvr* ro-i 19X6 nu eveneens overwonnen en... vrijwel zonder verzet. Het Oostenrijkscke leger heeft zoo goed als geheel Montenegro in zijn bezit ge kregen. zonder dat het daarvoor veel moeite behoefde te doen, het is zelfs doorgedron gen in 't Alibaneeeche gebied en heeft zon der slag of stoot Scutari, de door de Mon- tenegrijnen bezette stad, ingenomen. En dit laatste bewijst, dat de Montenegrijnon al heel weinig tegenweer hebben geboden. Xn den Balkanoorlog voor eenige jaren moest Scutari maanden lang belegerd worden, be schermd als het werd door den hoogen, ver sterkten Tarabosj, en nu is het blijkbaar zonder slag of stoot gevallen. Tevens wer den de vestingen Podgoritêa en Nikkitsj be zet. De verovering dezer plaatsen, van Scu- •tari vooral, kan voor het MontenegTijmsclie leger, dat zioh heeft saamgetrokken op ©en heekje van het land, noodlottig worden de Mantenegrijnsche troepen zullen waarschijn lijk niet als de Servisch© buitenlands kun nen terugtrekkenen daar de Oostenrijkers ook reeds zitten in de havens Antivari en Dulcigno, schijnt er voor de Montenegrij- nen goen ontkomen te zijn. Trouwens de Montenegrijnsohe troepen souden nergens anders heen kunnen dan naar Albanië, en daar, nog niet meege rekend dat Scutari op den weg er heen ligt als ©en beteteefl beginnen de vijanden zich duchtig te roeren. Een Oostenrijksch leger rukt op naar de kust der Adriatische Zee om Durazzo te bezetten; Bulgaarsohe troe pen zouden op mar^ch zijn naar Valcma. De beide voornaamste havens van Albanië zul len, wie weet hoe spoedig, in handen der centralen en haar bondgenoofcen zijn. Zoo de Mantenegrijnen zich nog konden terug trekken in Albanië, zouden ze toch er weer uit moeten over een haven, zooals de Serviërs ook, en zoo'n haven zouden alleen Durazzo en Valona kunnen zijn. Het lijkt er dus op, dat Montenegro verloren is. Alleen moet men niet vergoten, dab de Ita lianen op het oogenblik zich in Valona ge vestigd hebben, maar of zij er zullen stand houden is een ander© vraag. Aan het Westerfront most iu de laatst© dia-gen vrij hevig gevochten zijn. Nieuw- poort wordt in de jongst© berichten, zoowel van Duitschen als Franschen kant weer ge noemd. De artillerie van beid© zijden is daar bhjKcaar zeer druk in de woer geweest. Na tuurlijk heeft men van weerszijden zware veriiesson geleden waarmee de vijand altijd het best bekend is. De kathedraal-toren to Nieuwpoort zou zijn stukgeschoten door de Duitschers. Verder is er hardnekkig govoch- ten in Arbois, vooral bij Neuville St. Vaast, waar de Franschen de Duitsche aanvallen mislukt noemen en de Duitschers de Fran- echa tegenaanvallen niet- meer dan een arm zalig begin betitelen. Eindelijk hebben de Engelschen Boesanghe, volgons hun eigen beriohten, zwaar gebombardeerd. Overigens maakt men woer duchtig ge bruik van vliegtuigen „in de laatste dagen, misschien verlokt het mooie weer daar toe. Wij lezen van vlieger-aanvallen in den Balkan, waar 45 Fransdie vliegtuigen van Saicniki boven Monastir kwamen en er bom men neerwierpen. Wij vernemen van Duit sche vliegers, die bommen op Duinkerken wierpen, van oen Duitschen vlieger, die tot tweemaal tee Kent (in Engeland) bezocht en er bommen wierp, volgens het- ©ene be richt zonder eenige schade te veroorzaken en zonder persoonlijke ongelukken, volgens een ander telegram gebouwen vernielend en menschen doodend of wondend. Van het Oosten zoo goed als geen nieuws; de strijd bij Toporoutz, Boekowina, duurt voort, de Bussen vallen aan, maar worden afgeslagen. In den Kaukasus rukken de Bussen blijkbaar verder op naar Erroroem en drijven se de Turken terug. In Mcscpo- tamië, in de buurt van Koet-el-Amara, zijn Turken en Engelschen weer slaags geweest, de laatsten zouden volgens de eersten 3000 ücoden op het slagveld hebben gelaten en teruggedreven zijn zonder'* de in Koet-el - Amara opgesloten kameraden te kunnen ont zetten. Generaal Aylmer zou een wapenstil stand hebben gevraagd om zijn dooden te begraven. Daar, in den Kaukasus en Me- sapotamië, is de strijd op het oogenblik wel van het meeste belang; het gaat er vcor de Entents-mogondheden om Bagdad te berei ken en zoo de verbinding van Busland met de Perzische Golf tot stand te brengen. Dan heeft het rijk van den Tsaar zijn vrijen ujt- gang naar een der wereldzeeën. OUrrSCHLAND De ellsr.de der paarden. In het „Berliner Tageblatt" leest men het volgende schetsje van Oskar Wöhrle Van de ellende dor menschen is reeds zoo veel gespro ken. Ik wil ook eens spreken over de ellende der dieren, in het bijzonder van de paarden. Want dit creatuur is stom en hulpe loos en mag van den meosch eischen, dat deze ♦oor hun spreekt. Gij, die eiken dag vlijtig do krant leest en de verlicslijst nakijkt, de dooden, gewonden, vermisten optelt, hobt gij er ooit aan gedacht, dat ook de ellende der dieren opgeteld kan worden? Gaat naar het front! Komt uit het veilige gebied naar de gevaarzone en bekijkt onze me- Vooral tegen den avond, als de scheme ring begint in te vallen, houden de Engelsche troepen in Vlaanderen er van om een aanval te doen, de Duitsche linies te overvallen Wij zien hen op dit plaatje nog in de loop graven, bezig zich voor te bereiden tot den strijd, Zij richten ge weersalvo's en mitrail- lenrvnur op den vijand, maar straks zullen zij te voorschijn komen achter de zandzakken en met de bajonet den vjjand aanvallen. d ©strijders. Bekijkt- de paarden dor batterijen, hoe zij do zware kanonnon trekken door de martelende modder van de veldwegen. Hoe zij uitglijden op den gladden, hord bevroren grond, vallen en toch weer opstaan en met nieuwe toewijding weer trokken. Hoe zij, als wij, in den slag gaan. Hoe zij. als wij, gewond worden en gedood. Hoe zij, nog meer dan wij, gebrek lijden en 's nachts dikwjjls zonder stal zijn. Hobt gij reeds de afgewerkte dieren van de proviand-colonnes gezien, die, trouw als dieren nu eenmaal zijn, uur na uur aan het logerli- cliaam het noodigo bloed toevoeren O. ik zeg u, do wegen des oorlogs zijn gemakkelijk te herkennen. Want zij zijn geflankeerd door doodo paarden, wien in dezen wintert yd niet- eens de eer gegund wordt van een begrafenis. Alleen de raven komen en vreten. Hebt gij wel een het lijk van een paard ge zien Hoe onverbiddelijk de lijn des doods daarin gegrift is? V/at voor een lijden ligt in het gekromde lijf? Lijden voor u, o mensch... Do soldaat wordt, indien hij zich onder scheidt, gedocoreord. Zijn dieren goen boloo- ning waard? Probeert het toch! Al kunnen zij geen orden dragen, op stoffelijke wijzo kan toch voor hen gezorgd worden.' Gij mannen van den Rijksdag, staat voor Duitsehlands paarden in den oorlog dagelijks twee, drie pond haver moer toel FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogöterrein. PARIJS. De Fransch-Engelsehe artillerie beschoot ten zuidoosten van Boesinghe in België werken van den vijand en beschadig de deze ernstig. Twee Duitsuhe aeroplanes wierpen Dinsdag ochtend 15 bommen op Duinkerken en de voorsteden, waardoor vijf personen gedood en drie «jewond werden. Zeer lievige kanonnaae in Artois ten oosten van Artois en in de streek van Vail- ly. Verscheiden batterijen werden tot zwij gen gebracht. Wij dreven een belangrijk konvooi van den vijand uiteen in bet district Craonne. Een Duitsche zware batterij, die pogin gen deed om granaten te werpen op de brug te Berry-au-Bac, werd beschadigd door onzo j zware kanonnen. j Een klein vijandelijk detachement in den sector Mouilly aan de hoogte van de Maas poogde na een hevige beschieting onze linies te naderen, maar werd zonder veel moeito door ons vuur uiteengedreven. Onze artillerie in de Vogezen beschoot krachtdadig de vijandelijke stellingen te Müblbach en Stosswehr. LONDEN. Dc Er.gelschen bombardeer den krachtig de omstreken van Oviïliers, La Borselle, Libridoux en Boesinghe. Bij Boesinghe lieten zij een bommendepot in do Duitsche linie© in de lucht vliegen. De Duitsche artillerie betoonde activiteit in de buurt van Commecourt, rondom Loos en te Hooge. Duitsche en Ergelsoho aviateur3 waren in actie, maar de Engelschen behielden de overhand. BERLIJN. In Vlaanderen nam onzo artillerie de vijandelijke stollingen krach tig onder vuur. Patrouilles die op enkele plaatsen in door de beschie ting sterk beschadigde loopgraven van den vijand binnendrongen, constateer den groot© verliezen bij hem. Zij maakten eenige gevangenen en maakten vier mijn- werpers buit. De toren van Dempiez en de kathedraal van Nieuwpoort, die den vijand goede waarnemingsposten boden, werden in elkaar geschoten. Ten oosten van Neuville vielen onze troepen in aan sluiting aan welgeslaagde mijnontploffingen deelen van de voorst© Fransche loopgraven aan. Zij maakten drie mitrailleurs buit en maakten meer dan 100 gevangenen. Her haaldelijk beproefde vijandelijke tegenaan vallen tegen de goncmen stellingen bleven jammerlijk steken. Alleen enkele vermetele lieden verlieten de loopgraven en werden neergeschoten. Een Duitsch vliegeskader deed oen aan val op de militaire inrichtingen in Nancy; op het daar gevestigde vliegstation en op de fabrieken van Baccarat. Een Fransche tweedekker viel bij St. Benoit ten noord westen van Thiancourt met do bemanning ongedeerd in onze handen. Vliogeraotie. LONDEN. De admiraliteit meldt, dat twee vliegen tuigen Dinsdagmorgen zes uur bommen wierpen op Duinkerken. Een Duitsch watervliegtuig werd t© acht uur 's morgens door een Britsch vliegtuig gedwongen in zoo neer t© dalen ten noord oosten van Nieuwpoort. RUSLAND. Van hot Oostelijk oorlogsterrein. PETROGRAD. De Russische artillerie beBchoot met suceca de Duitsche stellingen in de streek van de Dwina beneden Fried- richsstadt. Op 24 Jan. wierp een vijandelijke aëro- plane twee bommen op Dunaburg, waardoor feen vrouw werd gedood. In de stroek van het dorp Smilschnischki ten westen van het meer Boghinskoe, sloe gen de Russen een aanval op een wacht post aft In Galicië aan het front van de Strypa artilleriedueL Men heeft opgemerkt, dat de vijand op nieuw zijn toevlucht neemt tot het neerwer pen van proclamaties uit ballons. De strijd in den Kaukasus. PETROGRAD. Volgens nadere berich ten opereerden aan het front in den Kau kasus el echts 200,000 Turken, waarvan het gros geconcentreerd werd in de richting van Erzeroem en Alasjkert. Op dit oogenblik bedraagt het contingent in de streek van Erzeroëin ongeveer 120,000 valide soldaten. De toestrooming van de uitgehongerde en ontwapende troepen van de verslagen legers naar genoemde vesting vermindert- ten zeer ste haar defensieve kracht. Behalve de verliezen, die de Turke-u in de verloren gevechten leden, lieton zij, naar l-e- richt wordt, tijdens de vervolging en hun vlucht naar Erzeroem 50 officieren, 4000 sol daten, 15 kanonnen, eenige tientallen mi trailleurs en ©en enorme hoeveelheid ander oorlögsmaterieel in handen der Russen. PETROGRAD. In de streek van Erze roem blijven de Russen druk oefenen op de Turken en maken zij op vele plaateen krijgsgevangenen. In de streek van Melazghert hadden ge vechten met vijandelijke cavalerie en infan terie plaats, die gunstig voor ons afliepen. LONDEN. De Daily Tel. verneemt uit Petrograd: In een te Petrograd ontvangen relaas van een officier worden de moeilijk heden beschreven, waarmede de Russen in den Kaukasus te worstelen hebben. Eenige weken lang hielden de troepen een stelling be zet op den top van 'n berg op 'n hoogte van 11-000 vcot ten oosten van Erzeroem, bloot gesteld aan do sneeuwstormen, waardoor de schuilplaatsen met een laag sneeuw van vijftien voet werden bedekt en de hutten uiteen geslagen werden. De toestand, was kritiek, toen tenslotte bevel werd gegeven om op te rukken. Er woedde een vreeselijke orkaan toen de tocht bergafwaarts begon laug3 de besneeuwde afgronden. Achter elkaar loopeude wisten de mannen zioh een weg t© banen door de sneeuw, die tot den schouder reikte. Geweerschoten werden ge- loet om de achteraankomenden den weg te wijzen. De uniformen werden geheel met ijs bedekt, de gezichten werden tot ijsmaskers. Da kanonnen liet men met touwen sakken, men verloor geen raan. Do Russen werdeu voor al htm inspanning beloond door de paniek, welke hun onverwachte verschijning onder de Turken verwekte. De slag bij Toporoutz. Uit Tsjerncwitsj wordt aan het „Berl. Tagebl." geseind, dat de slag bij Toporoutz neg stee-do voortduurt-, maar sedert drie dagen aan het afnemen is. De Ruseen heb ben Vrijdag en Zaterdag hun hevige aan vallen hervat, omdat ze nieuw© versterkin gen hadden gekregen De verliezen der Russen bij de jongste gevechten zijn veel grooter d-an tot dusver werd gedacht. Volgens betrouwbare berich ten is de divisie uit Jokaterinalof volkomen vernietigd. Deze had ten taak langs den boschrand van Torporoutz buiten de flank der Oostenrijkers t© komen, kwam daardoor echter terecht in de zone van de Oosten- rijksche zware artillerie en in het vernieti gende vuur van do Honved-infanterio. die ten slotto met het blanke wapen de gelede ren der Russen decimeerde. Onder de ge vangenen van deze divisie bevonden zich ook Turkmen en. Een geheim Engeisch-Japansch verdrag? BERLIJN. Volgens een over Stock holm ontvangen persbericht maakt de „Rjstsj" van het te Petrograd in omloop zijnde gerucht melding, volgens hetwelk Japan met Engeland een geheim verdrag zou hebben gesloten, waarbij Japan zich verbindt Rusland in Mandsjoerije aan te vallen, voor het geval Rusland een af zonderlijken vrede mocht sluiten met de centrale mogendheden. ITALIË. Oostenrijk en ftafië. Do Italiaansche Legatie ontving het vol gende communiqué van hot opperbevel, d.d. 24 Januari. In het Lagarina-dal, zijn gedurende den 22eu dezer overdag klein© aanvallen gedaan, met. succe3 bekroond door onze infanterie, op de noordelijke flanken van den Monte- Mori. In de streek van den linkeroever van de Etseh, opende de vijand een hevig vuur uit geweren en mitrailleuses tegen onze stel lingen op de noordelijke hellingen van Zugna Forta zonder evenwel een:gen aan val te ondernemen of ons schade toe te bren gen. In het Sexten-dal bombardeerde den 23en onzo artillerie Moos en verjoeg de vijande lijke troepen, die het dorp bezet hielden'. Hot optreden van onze infanterie-afdeeün- gen, in het Plezzo-bekken en in den Tol- mein-soctor, hield den vijand in voortdu rende onrust en verplichtte hem den verster- kingsarbeid te schorsen. Ook maakten wij eenige gevangenen In den namiddag van gisteren openden de vijandelijke batterijen van de noordelijke hellingen van don Monte-San-Michele plot seling ©en hevig vuur op onze stellingen van den Monte-Fort-in, ten noordoosten van Gra- diska. Het snelle en krachtige geconcen treerde vuur van onze batterijen der secto ren in den omtrek bracht in minder dan oen kwartier de vijandelijke batterijen tot zwijgen. OOSTENRIJX-KONGARIJE. Conrad von Hötzendorf. Conrad von Hötzendorf is voor Oosten rijk-Hongarije wat Hindenburg voor Duitschland is: de populairste veldheer, de groot© man van dezen grooten oorlog. Voor de eerste maal is thans te Weenen een boek verechenen, dat, getiteld „Unser Conrad", over hem handelt. De „Ivreuzzei- tung" geeft er het volgende uittreksel uit. Conrad stamt uit een oude, Duitsche burger familie van Brünn. Zijn moeder is een dochter van den hofschilder Kübler. Hij was reeds als jonge luitenant anders dan do anderen. Hij behoorde niet tot do „Fesclien", Aan het uiter lijk hechtte bij geen waarde en het koffiehuis had aan hem zeer weinig te verdienen. Werken en nog eens werken was het doel en de inhoud van zijn loven. Hij nam deel aan de Bosnische veldtochten en aan het onderdrukken van den opstand in Herzegowina in 1881. Nadat hij verschillende gewichtigs functies bekleed had in den goneralen staf, werd hij in 1895 ge plaatst als kolonel aan het hoofd van het eer ste infanteric-regiment te Troppau. De tijden, die hij hier doorbracht, noemt hij de mooiste van zijn leven. Hij werd do opvoeder van zijn soldaten. Bij het oefenen van zijn troepen ken de hij 6lechts één. doelde soldaten te drillen voor den wcrkelijken oorlog. In diea tijd schreef hij ook een boek, verschenen voot don Itussisdi-Japansciien oorlog, waarin hij do principes uiteenzette cu ontwikkoldo van de moderne oorlogvoering. Hii had oen buitenge wonen invloed op zijn soldaten. Dank zij zijn groot talentalent kon hij mot iodcren soldaat in diens eigen taal spreken. Wnt hij in Trop pau begon zotte hij in Triest voort als chef van oen brigade. Dczo jaren in Triest hadden con besiiïscnden inviocd op Conrad's militaire inzichten, omdat hij hier doordrongen word van het gevaar dat Oostenrijk droigdo van Ita- liaAnscha zijde. Toen in 1902 door Conrad's op treden de grooto staking in Triest, die dreigde over te slaan tot een opstand, beëindigd werd. gaf men m officieels kringen zich de meeste moeito de irrodentisten van de schuld schoon to wasöolion. Maar Conrad was niet blind en sedert dien tijd hoeft hij een lan gen, hardnekkigen strijd gevoerd met de diplomaten. Zij draaldentrachtten te bemid delen, tc- verbergen. Maar 6t<?eds weer waar schuwde Conrad, ried hij aan, krachtige maat regelen te nomen tegen Italië. Toen hij in 1903 divisie-generaal werd tc Tunsbrück. wist liij, wat hij te deen had. Hij is het geweest, die de poort van Tirol gesloten heeft tegen een Italiaansche inbraak. Hij gaf den Tiroolschen keizer jagers betere gewe ren, hij leidde hen naar de bergen, naar de moeilijkste wegen en paden. Met hen sliep hij, alleen in zijn mantel gehuld, in een alpen- hut. Met hen at hij dcnzelfden, eenvoudigen soldatenkost, klauterde over de steilste rotson en de diepste afgronden. De soldaten volgden hem door dun en dik. Bij de groot© keizersraanoeuvres van 1905 in het Monsdal verbaasde hij allen dgor het ge bruik, dat hij maakte van zijn artillerie, vooral van de zware. In het jaar 1906 werd hij benoemd tot chef van don generalen staf. Het zou een geschie denis op zich zelf zijn, een dikwijls geheime ge schiedenis nog, indien men vertellen wilde, welken strijd hij daar te voeren gehad heeft Steeds weer waarschuwde hij, dikwijls tever geefs, maar hij boreikte toch veel. Hij is het geweest, die in allo stilt© zich door hot militair tnchnischo comité en Skoda de zware 30.5 een- timeter-motieren liet bouwen en toén ;n 1912 de oorlog reeds dreigde, kreeg hij het geld voor deze mortieren. In dezen kritieken tijd riep men den grooten hervormer van het leger, die kort to voren zijn ontslag genomen had, weer in de oude functie. Aartshertog Franz Ferdinand ontbood hem. Op zijn schrijftafel lagen Conrad's werken en de aartshertog ont ving hem met de woorden: ..Misschien zal het nog zoo ver komen, dat gij ten uitvoer moet brengen, wat gij in uw geschriften voorge steld hebt. Want de keizer wil u tot chef van den generalen staf benoemen." Conrad nam de benoeming aan, onder voor waarde, dat er nu ook ernst met do zaok ge maakt zou worden. Een ontzaggelijken arbei&slast had hij ten uit voer te brengen, toen in 1914 do oorlog uit brak, en liet door hem gereorganiseerde leger de vuurproef moest doorstaan. Hij hield stand. Hij bleef de oude, steeds kalm, steeds zich zelf. Hij heeft peen zenuwen. En wanneer hij bij een ..uitstapje" naar hot front midden in het dichto schrapnellvuur komt, dan mankt dit on hem niet den minsten indruk, dan versnelt hij tien pas geen oogenblik. M id den in den oorlog doet hij zijn werk nauwgezet, regelmatig cü kalm. spRvie. Duitschland, Servië. LONDEN. Do „Daily Mail'* verneemt uit Afchen©Duiteckland doet voel moeit© voor een vrede mot Servië, onlangs word aangeboden do Servische grenzen in het go- bied van Bosnië en Herzegowina uit te brei den en het koninkrijk t© horstellen onder suzereinitcib van Oostenrijk. Prins Eitel Fritz zou dan koning van Servië worden. 'De voorstellen zijn verworpen. AfiOWTEMEGRO. Het Montenegrljnsche raadsoi. V WEENEN. De ontwapening van i Montenegro loopt geregeld vlot van I stapelWaar de Oostenrij ksche troe- pen komen, leveren de Montenegrin- sclie batailiong onder bevel hunner I officieren, zonder dralen hunne wapens in. 1 Verschillende afdeelingen uit streken, die 1 niet door do Oostenrijkers bezet zijn, gaven aan de voorposten hunne bereidwilligheid te kennen om de wapens neer t© loggen. Te Skoetari maakten de Oostenrijkers 12 tuks gctchut, 500 ge weren on twe© machine geweren buit. De van vijandelijke rijde komende be riohten omtrent nieuwe gevechten in Mon tenegro rijn verzonnen. Dat do Koning zijn land heeft verlaten blijkt juist te zijn. In wiens handen fchaar de regeering is, kon nog niet met zekerhei l •uitgemaakt worden, is echter voor den uit- slag van den veldtocht in Montenegro in militair opzicht van geen beteekenis. Van particuliere zijde wordt uit Italië aan de „Münchner Post" bericht: Toen de onderwerping van Montenegro te Parijs en Ie Londen bekend werd, zag men daar da delijk in welk een slechten indruk de afzon derlijke vrede dien Montenegro wilde slui ten, zou maken, en welken invloed op den gang van zaken hij kon hebben. Daar mon echter vermoedde, dat de eigenlijke „schul digen'1 eerder in Rome te vinden zouden zijn dan in Cettinje, werd dadelijk alles in het werk gesteld om de zaak ongedaan te maken. Barrère, de Fransche ambassa deur te Rome, begaf rich nog in den avond van den l&den Januari naar minister Son- nino en verlangde van dezen in termen, die dicht aan bedreigingen grensden, dat van den vrede niets zou komen. Den volgenden morgen ging de Engelsche ambassadeur naar den Italiaanschem minister van buitenland - scho zaken om hem in denzelfden geest als zijn Fransche ambtenoot te bewerken. Daarop liad een conSerentie plaat©, aan welke de koning, de koningin. Sonnino en Salandra deelnamen. Onmiddellijk hulp zon den over de Adriatische Zee was niet moge lijk, maar men diende koning Nicolaas toch tot andere gedachten te brengen. Te dien einde had een conferentie plaats tusschen den koning en prins Mirko, den leider der ultra's, die zich in Italië bevond, en op deze conferentie werden de rollen in het stuk, dat afgespeeld zou worden, ver deeld. Tegelijkertijd werd aan koningin Milena en bare dochters de raad gegeven, niet te Rome, maar in Frankrijk een schuil plaats t© zoeken. In Montenegro was intusschon de uit levering der wapens aan Oostenrijk begon nen. Slechts een klein gedeelte van het leger met de generaals Miskowitsj ©n Woe- kowitsj aan het hoofd, maakte bezwaren. In een telegram van don Montenegrijnschen consul-generaal t© Parijs word den Koning medegedeeld, dat d© Entente verlangde, dat de oorlog zou worden voortgezet- Nikifa aarzelde aanvankelijk, maar begaf zich toch van Skoetari, waar hij te dicht b: d© Oostenrijkers was, naar Podgoril- za, waar het onwillig© gedeelte van het Montenegrijnsch leger en het overschot van het Servische zich bevonden. Hier ontving hij berichten uit Rome, waarin de volgende oplossing van do moeilijkheid werd voorge steld. Opdat Nicolaas en rijn zoon Peter de belofte, die zij aan Oostenrijk hadden ge daan, niet zouden behoeven te breken, zou den zij zich eveneens naar Lyon begeven, terwijl prins Mirko naar Montenegro zou komen om het bevel over heb verder strij dende leger op zich te nemen. Na eenig aarzolen vertrok de koning daarop naar San Giovanni di Medua en vandaar naar Lyon. Koning Niklta's vlucht. ROME. Tijdons de vlucht van den koning en de koningin van Montene gro van Podgoritza -naar San Gio vanni di Medua werden door vliegtuigen boven hen bommen geworpen. Daar de Montenegrijnen geen kanonnen hadden om ze te beschieten, kwamen de vliegtuigen zoo laag, dat ze in staat waren van de mitrail leurs gebruik te maken om de Koninklijke groep te beschieten. Toen koning en koningin Medua verlie ten, trachtten duikbooten aanvallen te doen op hun schip, totdat Italiaansche oorlogs schepen tot ontzet opdaagden. De koning van Montenegro in Frankrijk. LYON. D© koning van Monte negro, de prinsen Danilo en Pet-ar en prinses Militza kwamen Maandag om 5 uur aan en werden aan het station verwelkomd door den prefekt en andere ambtenaren. Op hun rit naar heit hotel werden zij toegejuicht. Hier bracht minister Denys Cochin hen een bezoek om hen namens d© regeering welkom te heeten. PARIJS. Aan alle stations in Frankrijk was de koning van Montenegro bet voor werp van eerbiedige bctoogingen. Te Lyon werden den koning militaire eer bewijzen gebracht. De menigte juichte hem warm toe. TURKIJE. In Mesopotamia. KONSTANTINOPEL. Het hoofdkwar tier deelt mede: Aan het Irakfront duren de poaitiegevechten bij Koet-el- Amara voort. Engelsche strijdkrachten, die uit de richting van Iman Aly- garbi kwamen, vielen op 21 dezer, ouder bescherming van rivierkanonnesrbooten, onz© stellingen bij Meuletis aan, ongeveer 35 K.M. ton oosten van Koet-el-Amara, aan weerszij don van de Tigris. De slag duurde zes uren. Alle aanvallen van den vijand werden door onze tegenaanvallen afgeslagen. De vijand is eenig© kilometers naar "het Oosten teruggedreven. Op het slagveld tel den wij ongeveer drieduizend dood© Engel schen. Wij namen een vijandelijk kapitein en ©enige soldaten gevangen. Onze verlie zen zijn betrekkelijk gering. Een wapen stilstand van een dag, waarom de vijande lijke opperbevelhebber, generaal Aylmer, vroeg om zijn dooden te begraven, werd door ons toegestaan. Gevangenen verklaar den op onze vragen, dat d© Engelschen, naast de verliezen, die zij in den slag leden, nog verder duizend gesneuvelden en gewon den in vorige gevechten bij Sjeik Said had den verloren. Ten gevolge van onzen aanval op een andere Engelsche oolonne, die ten westen van Koma uit de richting van Moestefik trachtt© op te rukken, werd de vijand tot den terugtocht gedwongen, waarbij de vijand honderd dooden achterliet. Wij maakten een aantal kameelen en honderd tenten buit. Overigons niets van beteekenis. mr. Ployfce, was in de Kamerzitting tegen woordig. Spek vrijgelaten. Do partij spek, per s.s. „Nieuw-Amster dam" voor het Ncderl andsche leger aango- vóerd, welke aanvankelijk op order van de Engelsche regeering vcor hot Engelsche prijzenhof gebracht zou moeten worden, is door de bemoeiingen van do N. O. T. thans vrijgelaten. Inwisseling van pasmunt. De Minister van Financiën brengt ter ken nis, dat Nederlaiïdsche pasmunt, mits voor niet minder dan vijftig gulden voor do zilve ren en tien gulden voor de nikkelen en bron zen, kan worden ingewisseld tegen rijksdaal ders, guldens en halve guldens, bij de Nedcr- landscho Bank te Amsterdam, op Maandag en Donderdag, mits geen feestdag, van 9 tot 12| uur; de kantoren der betaalmeesters, elk.n werkdag van 9 tot 2 unr; de kantoren der d'-- rocte belastingen, der directe belastingen, in voerrechten en accijnzen en der registratie en domeinen als medegedeeld in „St-.-Ct." 21. OP ZEE. De gestrande Engelsche onderzeeër. Het departement van marine deelt mede Op 19 Januari j-1. strandde de Britsohe onderzeeër H6 tengevolge van een fout in het bestek in het Friesche zeiegat (tusschen Schiermonnikoog en Ameland), op het punt gelegen op ongeveer 2i zeomijl binnen de grona d«r Nederlandsohe territoriale wa teren. Alle pogingen van enze zijd© gedaan om het vaartuig af to brengen, zijn tot ncg- toa, ook in verband met den jongsten storm, vruchteloos geweest. Op dezelfde gronden als destijds door de regeering bepaald werd voor den Duitschen onderzeeër UC 8 heeft cok de Nederlandsche regeering de beslissing genomen, dat de op Nederlandsch gebied geredde bemanning zal worden geïnterneerd en dat hetzelfde ge-/ schieden zal met de onderzeeboot, indien de berging tot resultaten mocht ledden. Deze beslissing steunt op art. 3 in ver band met de artt. 4 en 5 der Nederlandsche O r.zi jdigheidsverkl aring Do tékat van art. 4 luidt: „Oorlogs- of daarmee golijkgestelde vaar tuigen van een oorlogvoerende zullen niet binnen het rechtsgebiod van den staat wor den toegelaten." In art. 3 laatste alinea komt voor Oorlogsschepen of daarmee gelijkge stelde vaartuigen van oorlogvoerenden, velke handelen in strijd met het voor schrift in art. 4. mogen voor het eind van den oorlog dit gebied niet verlaten." Art. 5 geeft eonigo uitzonderingen, waartoe het geval van de H 6 evenwel niet kan worden gerekend. De „Batavier III". Routsr seint uit Londen: Een Lloydsberioht uit Gravesend van 24 Jan. meldt: Een vertrekkende stoom boot, waarvan de naam onbekend is, kwam Dinsdagavond in aanvaring met de „.Bata vier III" van Rotterdam. Dezo laatste werd aan stuurboord becchadigd, aan den achter kant van de machinekamer. Het stoomschip is op strand gezet, daar bet water maakte. Reuter seint uit Londen Lloyds seint uit Gravesend, dat de „Batavier IÏI" voor- loopig gerepareerd is en met opkomend getij zal opstoomen naar de kade voor de douane loodsen. De „Norseman". LONDEN. Naar gemeld wordt, is het Engokche stoomschip „Norseman" (9000 ton) gezonken. Binnenland. Prins Hendrik. De Prins verliet Woensdag 's Gravenhage o eonigo dagen op Het Loo te gaan door brengen. Dr. Bos en mr. Pieyte. Dr. Bos woonde Dinsdag voor het eerst na zijn ziekt© de vergadering van de Tweede Kamer bij. Ook de Minister van Koloniën, Officierenboekje. De naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en dat in Ned Oost-Indië, alsmede van do landmacht in West-lndiö in 1916 vermeldt: 1 generaal, opperbevelhebber van land- en zeemacht 1 luitenant-generaal, commandant van het veldleger. De generale staf telt: 1 generaal, tevens op perbevelhebber van land- en zeemacht ;1 kolo nel, 6 luitenant-kolonels, 7 majoors. 17 kapi teins, 1 resei'vc-koionel, 1 reservo luitonant- koionel, 2 res. majoors. De provinciale staf bestaat uit 9 luitenant- koionels en 1 majoor, de plaatselijke staf uit 2 kolonels, 1 luit.-kolonel, 9 kapiteins, 7 le-luits.. 2 2e-luitenants. Het wapen der infanterie tolt: 1 gencraal- majoor, inspecteur, 3 generanl-majoors, divisie- commandant, 12 kolonels, 30 luit.-koloncls, S3 majoors. 359 kapitc-ins, 378 lo-luiienants, 164 2e-luiienants, 2e res. majoors, 33 ros. kapiteins, 272 rcs; le-luitenants, 869 res. 2e luits.» 118 militie-le en 6 militie-2c-luitenants. Vermeld worden als reserve-officieren der infanterie, tijdelijk benoemd gedurende dc mo- bilisatio: 1 generaal-majoor, 1 kolonel, 7 luil.- kolonels, 1 majoor, 21 kapiteins. 17 le- en 12 2e-luiteaants. Het wapen der cavalerie telt: 1 generaal- majoor inspecteur, 5 kolonels, 5 luit.-kolonels, 6 majoors, 35 ritmeesters, 60 le- en 23 2e-lui- tenanhs, 6 res. ritmeesters, 23 res. lo- cn 40 res. 2e-luitenants. Het wapen der artillerie: 1 general-majoor inspecteur der vesting-artillerie: 1 generaal- majoor inspecteur der bereden artillerie. 3 ge- neraal-majoors, 13 kolonels, 21 luit.-kol., 26 majoors, 147 kapiteins, 177 le- en 87 i'e- luit.; 6 res. luit.-kol., 1 res. majoor, 9 réö. ka- pitoins, 45 res. le en 301 res. 2e luit., 23 mili tie le luitenants. Rês. officieren der artillerie tijdelijk be noemd gedurende de mobilisatie. 2 majoors, 8 kapiteins, 6 lo en 19 2e luit. Het wapen der genie tolt1 generaal-majoor- inspecteur, 2 generaal-majoors, 3 kolonels, 6 luit.-kol., o majoors, 38 kapiteins, 22 le en 11 2o luit., 2 res. luit.-kol., 2e res. maj., 7 res. kapiteins, 20 res. lo en 27 res. 2e luit. Ros. officieren tijdelijk benoemd gedurende de mobilisatie: 2 kapiteins, 1 le 1-uit. Wapen der Kon. Marechaussee2 kolonels, van wie I inspecteur van hot wapen, 2 luit, kol., 2 maj., 12 kapiteins en 3 lo luit. Militaire Administratie. Intendanten: 1 hoofd intendant (generaal-majoor), 1 kolonel, 4 luite nant-kolonels, 5 majoors, 12 kapiteins. Reserve-intendanten: 2 luitenant-kolonels. Kwartiermeesters: 7 luit.-kolonels, 4 majoors, 49 kapiteins, 62 eerste-luitonants, 20 tweede- luitenants cn 4 reserve-officieren der Militaire Administratie als zoodanig tijdelijk benoemd gedurende de mobilisatie <1 kapitein-kwartier meester, 1 oerste-luit.-kwarticrm. en 2 tweede- Iuit.-kwartiermee6ters)voorts gedetacheerd bij" de Koloniale reservo 1 kap .-kwartiermeester en op nonactivitcit 1 eerste-luit.-kwartiermeester. Geneeskundige dienst der landmacht: 1 in specteur (generaal-majoor), 3 dirig.-off. v. gez. lo lel. (artsen) (kolonels), 8 id. 2e kl. (artsen) (luit.-kolonels), 7 id. 3e kl. (artsen) (majoors), 56 off. v. gez, lo kl. (artsen) (kapitcinsR 33 id. 2e kl. (artsen) (eerste luitenants)22 res. officieren van gezondheid lo kl. (artsen) 210 id. 2e kl. (artsen) ros. en tijd. officieren v. gez. als zoodanig tijdelijk benoemd gedurou- de de mobilisatie: 5 res. off. v. gez. lo kl. 1 res. off. v. gez. 2o kl. 57 t(jd. off. v. gez. 2e kl.1 dirig. apotheker (luis. kol.); 1 iri. (ma joor) 14 apothekers le kl (kapiteins)2 id. 2e kl. (eerste luitenats)2 res. mil. apothekers lo kl.3 tijd. mil. apothekers 2e kl. als zooda nig benoemd gedurende de mobilisatie1 dirig. paardenarts (luit.-kol.); 3 id. (majoors); 12 paardenartsen le kl. (kapiteins); 24 id. 2o kl. (eerst© luit.) 25 res.-paardenartsen 2e kl.20 tijd. paardenartsen 2e kl. benoemd gedurende de mobilisatie: en 20 tijd. militaire tandardtsen als zoodanig benoemd gedurende de mobilisa tie; 4 compagnieën hospitaal-soldaten (resp. te Amsterdam. Utrecht, Breda en 'a Gravenhage. Reserve officieren der Landweer-Infantorie: 19 luitenant-kolonels; 13 majoors; 63 kapi teins; 304 eerste luitenants; 159 tweede lui tenants. Artillerie6 kapiteins, 59 le lait., 18 2e lui tenants. Administratie3 kapitein-kwartiermeesters, 26 lo hiit.-twartierm. en 6 2e luit.-kwartier meesters. Reserve officieren der landweer als zoodanig benoemd gedurende de mobilisatie. Infanterie: 2 majoors, 10 kapiteins, 8 le luitenants, 9 2o luitenants. Artillerie: 1 kapitein, 4 2e luitenants. Militaire administratie: 2 kapitein-kwar tiermeesters, 1 2e luit. kwartiermeester. De luchtvaartafdceiins. Bij de luchtvaartafdeeling te Soesterberg zijn thans werkzaam: 1 kapitein, commandant, 5 eerste- en 2 tweede-lu:tenant-s-vliegcws en 1 bur ger-ingenieur. Voorts zijn gedetacheerd voor opleiding tot vlieger bij het leger hier te lande 4 luitenants en voor opleiding tot waarnemer 7 luitenants van het leger h. t. 1: Bevorderd. Bij K. B. is benoemd bij het vrijw. mil. auto mobielkorps tot le-luit. de 2e-luit. B. Blom. Benoemd tot vaandrig. De reserve-sergeant B. J. Brugman van liet 7e regiment infanterie is benoemd tot vaan drig en overgeplaatst bij liet 14e reginynt in fanterie. doch zal gedurende den verderen duur der mobilisatie dienst verrichten bij het regi ment jagers. Naar Oost-Indië. De voor bet leger in Ned.-Indië bestemde 2e-luit. der inf. R. Bakkers, zal 28 Februari a.s. met het s.s. Tabanan zijn bestemming vol gen Vergunning verleend. Bij K. B. is aan sold.-ziekenverpl. v/h. vaste pers. b/d. kol. reserve C. J. L i p p e verg. verleend tot heb dragon van do bronzen medaille v/d. Turkscbo Roods Halve Maan. Verpleegster militaire hospitalen. Voor den dienst in Ned.-Indië ia bestemde mej. S. Bondi en te Almelo voor verpleeg- Etor Is to klasse bij do militaire hospitalen.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2