No. 227. Vrijdag 28 Januari 1S16 Orgaan voor Leger en VSoot- Os Watersnood. inzameling voer de Slachtoffers van den Watersnood. Oorlogsnieuw* Onder redactie van D. MANASSEN. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENGOURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALEgTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIE MA AR PER WEEK. ROSSE NT7MMEHS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS CENT. ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 'f 0.75, VOOR BURGERS 1.50 P. DRIE M BANDEN Voor Adverteutien wende men zich tot onze Administratie. Palestrinaatraat 10, Amsterdam. I'rys der Adverter.tiën per regel 30 ent. Voor Ingezonden Mede- deelingen op de tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief. By abonnement reductie. Dit kaartje geeft ons een gedeelte te zien van het ontzaglijk strïjdtooneel van den wereldoorlog, dat wellicht het minst is bekend en waarover „toch zeer dikwijls in do telegrammen wordt gesproken. We bedoelen het gebied, waar, in Azië, Turkije en Rusland aan elkaar grenzen, den Kaukasus. Daar is reeds gestreden sedert het begin van den oorlog met zeer afwisselend resultaat. Vooral bij het Wanmeer (Wansee op onze kaart) hebben de Turksche en Russische troepen verbitterde goveebten geleverd, zonder dat daardoor een der beide vijanden veel vooruit is gekomen. Thans, nu de Russen willen doordringen naar het Zuiden, naar Mesopotamia, wordt ook de strijd in den Kaukasus weer vin meer belang. Ü3 verspreiding van ons faiad. WIJ brengen in herinnering, dat trocpan- tkalsn, dia 9«no door esn of andere oorzaak van ons blad verstoften zijn, slecht3 een aan vraag tot ons te richten hebben om regelmatig, drlaejiasl por weeft, een pakket Soidatencouran- tsn te ontvangen. Nergens mag ons ,,Orgaan voor loger en vlooi" ontBreken. Koninklijk bezoek. H.M. de Koningin bracht Dinsdagmiddag to ougeveer half drie met klein gevolg een bezocic aan de overstroomde gemoente Landsmeer. Daartoe werd per auto van Amsterdam, waar Hare Majesteit uit Den Haag was aangekomen, over Buiksloot naar de Oostzanerovertoom gereden, waar H. M. werd ontvan gen door den burgemeester van Landsmeer, en twee raadsleden. Van daar werd per boot door de Wisk© naar Lands meer gevaren, waar H. M. een bezoek bracht aan hit raadhuis en aan de kerk, waar koedon zijn ondergebracht. Va-n het pad, dat van den dijk langs den overstroomaen Ocstzaner-polder bij den zoo- genaamden Overtoom naar het aardige dorpje Landsmeer thans in het water uit loopt, vertrok Dinsdagmiddag H. M. de Koningin. Te voren en ook daarna kwamen op dat punt voortdurend schuitjes aan, die deu huisraad uit de overstroomde huizen naar de Laudsmeerderboob aanbrachten. Het was daar een soort volksverhuizing. Vrou wen, kinderen en mannen sjouwden met pe troleumstellen, naaimachines, fietsen, pak ken beddegoed, stoelen en kasten. Dab alles ging of naar de stoomboot, of in verhuiswagens, welke op den dijk volge laden werden. Maar op 't uur, dat H. M. de Koningin aankwam, werd dit algemeen© verhuizings- traneport over dien polderdijk even stopgezet Enkele rijksveldwachters hadden een gedeel te van don dijk afgezet en te midden van de Landsmeerder bevolking, welke uitgeloo- pen was,om onze Vorstin te begroeten, stond de burgervader van deze gemeente en van Buiksloot, de heer J. M. van Beek. Toen TI M. uit de auto, welk© over Buiksloot gereden was, stapte, klonk er har telijk gejuich. Onder aan het afloopend pad lagen ©enige schuiten met aanhangmotoren en een hekwiel-slorap van de marine, welk type vaartuig thans zulke uitstekende poli tiediensten op de overstroomde polders en in de vaarten doet. Eerst vertrokken, twee sloepen, waarin kapitein Quack en de luitenant-ter-zee Heilbron plaats namen, en weldra pufte ook de buitenboorden motor aan een kleinen boeier, waarin de Vorstin plaats genomen had. Le Eer der Familie, Naar het Engelsch. Lady Jane Picard leefde in een vergeten hoekje van do voorstad, in een ouderwetsehe villa, nu geheel ingebouwd door de snel groei ende straten. Dortig jaar geleden, toen de Londensehe aristobratie hare deuren sloot voor een jonge, warmbloedige Lady Jane, die in een roekeloos oogenblik do wetten van haar kring had ge schonden, had dat gepleisterde huisje werke lijk buiten gelegen. Sedert was haar man, kapitein Picard, ge storven, en langzamerhand was hun Arkadin een armoedig vervallen ding geworden.Elke lente bloeiden de bloemen in den tuin minder kleurig, leek het gras valer. En nooit kwam een echo uit de verre groote wereld de stilte breken van meer dan een kwart eeuw boete. Doch Lady Jane had haar troost Kijk, moeder, zei haar dochter Victoria, ©en lief. kei ra schepseltje, nn zeven-en-twin- tig. Ik heb weer 'n plaatje voor u. Hubert tweede zoon van don markies van Fiuicnstle" las zij uit een illustratie. Wat 'n schat van een kind. De oude dam© was verrukt. Over de watervlakte boven een landweg pufte -de klein© flottielje weg in do richting van Landsmeer, langs de telegraafpalen en tusschon hekken door. Er achter voor de „hekwieler", onder be vel van adelborst le klasse Karsdorp, ter begeleiding. De vaart door den ondergeloopen polder duurde bijna anderhalf uur. Soms kwam men zoo dicht over den grond, dab de rade ren van den. bekwieler vlak over het gras sloegen. Bij het gemeentehuis van Landsmeer, waarvoor een pad nog droog ligt, werd aan gelegd. H. M. de Koningin bezocht verder de kerk, nog gevuld met koeien, 'n paar gei ten en paarden, en ook de school. Met ver schillende boeren sprak de Koningin. De ontvang cn het hoofd der school waren in het geu<- ,v aanwezig. In het door water omringde dorp wonen nog een paar honderd mensehen. Door het echte water" langs de Twisk keerde de flottielje terug, en toen zij den dijk met de groene huisjes naderde, werd de verhuizing weer in den steek gelaten en liep ied©r naar de plek, waai* onze Vorstin aan wal stapte. Boeren en vrouwen liepen weg van de kisten met kippen of van de kasten en stoe len, die uit de platte schuitjes naar droge oorden vervoerd werden. Zij verdhongen zich rondomdo auto, om onze Koningin te zien, die geen enkele door overstrooming geteisterde streek onbezocht laat. Van den burgemeester en ook van de officieren, die vooruit gevaren waren, de heeren Quack en Heilbron, saam Har© Majes teit daarop afscheid en ruim half 4 reed de auto met den wapperenden koninklijken standaard weer in niet al te snelle vaart over den dijk in <2a richting van Zaandam. Op de kaart gaf de adjudant van dienst jhr. Hooft Graafland inlichtingen. Vlug was in verschillende dorpen de wacht in het geweer gekomensoms ook presenteerde een eenzame schildwacht zijn geweer. Doch voorbij Landsmeer was men blijkbaar niet geheel op de hoogte van de kornet der Koningin, want verbaasd keken de menschsn daar naar de open auto en- vóór men soms begreep wie de inzittenden, waren, was de auto reeds voorbij... Eenige malen moest een der chauffeurs ook uitstappen, om een wagen, die op het laatste oogenblik den weg versperde, .te helpen op zij zetten. Nog vaker moest ge stopt worden, toen, nadat het drukke Zaan dam gepasseerd was, langs den nieuwen kistdam over den, nu zoo buitengewoon smallcn weg door Koog, Zaandijk en Wor- merveer gereden werd. De kistdam is hier zoo goed als gereedhier en daar werd nog gewerkt. Na den doomt door Wormerveer reed H. M. de Koningin via Krommenie in de richting van Alkmaar. Ja, een echte Dilkey. 't Gezicht van de Fancasties, dunne neusvleugels, donkere oogen cn mooi, vol haar. Verrukkelijk! Ze nam haastig de schaar van een oude cha telaine en knipte het portret uit, onderwijl begon ze te vertellen van haar groote, voor name familieleden. Victoria kende ze geen van allenzij was geboren, nadat haar moeder uit het heiligdom der Fancasties was verdreven, maar zo had een groot en heimelijk respect voor al die deftige namen welke stonden tus schon haar en een geluk, dat haar sinds lang stil, maar dringend werd aangeboden. Want 't jonge parlementslid, Harry Rourke, was van de verkeerde politieke kleur en van geen afkomst om eon afstammeling der Fan casties te kunnen trouwen. Al wat hij had te geven ruil voor die eer was zijn gezonde, Hink© rrsoonh'ikheid, een oprechte liefde, oen eolied burgerlijk huis en een waarschijnlijk mooie carrier©. Maar in do oogen van Ladv Jane was deze pretendent onmogelijk, 't Was zoo goed als ketterij, hem te noemen in de.heilige tegen woordigheid der Fancasties, die hier in afbeel dingen vercenigd waren. Want de oud© kamers waren vol portretten, in lijsten, standaards en albums; Lady Jane had sinds jaren alles verzameld wat zij aan beeltenissen van hare doorluchtige familie kon verzamelen. En 't gaf haar moed in den levens strijd van zooveel jaren, zich oiiiringd te zien Men seint ons nog uit Alkmaar Dinsdagmiddag ruim zes uur kwam H. M, de Koningin met klein gevolg per auto uit de richting Amsterdam aan het stations! emplacement alhier aan, waar de speciale koninklijke trein op oen door militairen be waakt gedeelte voor haar ontvangst gerc-ed stond. Er was van des middags twee uur af een groote menschonmassa nabij het station, die H. M. afwachtte en bij het passoeren der auto eerbiedig groette. Woensdagmorgen was H- M. de Koningin, naar luid der bc-richten, van plan te kwart voor negen den Koninklijken trein, waarin zij had overnacht, to verlaten, ten einde een bezoek aan Purmerend te brengen. Pre- oiiee op tijd. stonden een hofaubo en een reserve-auto voor den trein. Omstreeks lialf negen werd aan den Koninklijken trein een telegram bezorgd en even vóór 9 uur werden de auto's afgelast en vertrok de trein naai Den Haag. Uit Deu Haag wordt nader gemeld, dat Hare Majesteit zich verplicht heeft gezien ten gevolge van een lichte ongesteldheid haar reis af te breken. H. M. is lijdende aan' bof. Men meldt ons nog van Dinsdag uit Den Haag; Bij het uitrijden per auto naar het Holl. Spoorstation voor dé aangekondigd© reis naar Alkmaar liet H. M. de Koningin de automobiel stilhouden, ten eind© aan voor do slachtoffers van den watersnood collecteerende dames oen gift toe to reiken. Op do Groenmarkt stak een dor in Marker dracht gestoken dametjes parmantig de hand op, waarop de Koningin de auto wederom liet halt houden en zoowel de gecostumeerde col- lectanto als de haar vergezellende in gewoon wandeltoilet gekleede dame goed bedacht. Op dit drukke punt was in een oogenblik tijds een vrij groote menigte saamgesclioold, die van dit aardige tooneeltje getuige was en de Koningin, toen de auto zien weer in be weging zetto, hartelijk toejuichte. SVlsniater Posthuma op inspectie. Woensdagmorgen werd door den Minister van Landbouw, den heer Posthuma, een bezoek ge bracht aan Zaandam. Te half tien arriveerde de Minister, vergezeld door de heeren Van Hoek, directeur-generaal, en Löhnis, inspecteur van den Landltouw, den heer Reitsma, directeur der leverismiddelenvoorziening, tevens belast met den uitvoer van vee, en Rommelt, direc teur van den veearbsenijkundigen dienst. De Minister werd ontvangen door den burge meester K. ter Laan, den wethouder J. E. W- Days en den gemeentesecretaris P. Kraan. Da delijk na aankomst werd een rijtoer gemaakt dóór de Oostzijde langs het overstroomde ge bied en .werden de daar aangebraohte kistdam men in oogenschouw genomen. Daarna werd een bezoek gebracht aan de openbare school aan de Stadswerf, waar vluchtelingen uit het over stroomde deel der gemeente onderdak zijn ge bracht. De Minister sprak met lof over de ge troffen maatregelen. Daarna werd een bezoek gebracht aan het gemeentehuis, waar do Minister een onderhoud 'had met den heer G. Hannema, voorzitter van de commissie voor de verzorging der dieren, en met de leden der melkcommiseie. Van Zaandam vertrok de Minister naar Marken. Met de Commissie voor de melk voorziening hesprak de Minister don dreigenden melknood. Nu een groot, aantal stuks vee is on wordt uitge voerd is de hoeveelheid beschikbare melk bedui dend verminderd. De Minister informeerde naar do hoeveelheid melk, die uit Zaandam naar Am sterdam wordt uitgevoerd. In verband hier mede werd liet plan vastgesteld om eiken mor gen te Zaandam te 8 uur een melkmarkt te houden. Hetgeen dan na deze markt beschik baar zou blijven, zal dan naar Amsterdam worden uitgevoerd. Pauselijke deelneming, Paus Benedictus XV, smartelijk getrof fen bij heb vernemen der tijding van de overstrooming, die een gedeelte van Neder land heeft verwoest, wensehende bij te dra gen tot leniging der veroorzaakte ellende, heeft onmiddellijk mgr. Vallega, secretaris der Internunciatuur, opgedragen aan den aartsbisschop van Utrecht een som van tienduizend lires te zonden om deze in naam van Z. H. aan de Algemeen© Water3nood- Cutnimssie te doen toekomen. Purmerend. De watersnood deed Woensdagmorgen in alle opzichten zich gevoelen, wat betreft den aan voer van vee op de divers© markten. Zoo ont brak elke aanvoer van pluimgedierte uit de richting Oostzaan, Landsmeer e. d.. De paar denmarkt kon niet gehouden worden, daar deze plaats geheel door het water is overstroomd. Ook do lappenmarkt was geheel onbezet, of schoon hier geen vleugje water te bekennen valt. De waterstand was boden betrekkelijk nor maal, ongeveer 5 c.M. onder A. P. door een vermaard geslacht. En met de dapper heid, die liaro voorouders reeds had geleid in de kruistochten on later in zoovele oorlogen, vocht zij tegen de armoede en de verzoekingen van allerlei aard. 't Was een harde strijd ge weest, waarin do edelvrouw overwinnaar was gebleven Plotseling, op een winderigen lentedag drong een boodschap van buiten in het eenzaam ver blijf 't Was een brief van niemand minder rlan'de ex-markiezin van Fancastlo zelve, Lulu, haar schoonzuster, de weduwe van haar lang gestorven broeder. 't Was meer dan een hoffelijk schrijven, 't was een opgewonden, verrassend epistel, op gekroond papier. Wilde R.viv Jan© aan een© door zooveel plichten in beslag genomen vrouw het zwijgen, van vele jaren "vergeven Zij begreep wel amilïcquaesties, vooroordeelendie moeilijk o' zij te zetten waren.... En wild© zij nu haar eens komen zien om een gezellig, vertrouwelijk praatje te hebben? Do plaats, aangewezen voor dat vertrouwe lijke praatje, do damesclub van hare ladyschap, do ,,Mars." Lady Jane werd bleek, bloosde, liet don brief vallen, en voor 't eerst sinds haar ballingschap Barstte zij uit in tranen. •Eindelijk voriossingHet zwijgen der familie was verbroken. Heerlijk! Victoria, di© maar half een Faneastle was, Uit Volondam. To Volendam waren pl.m. 60.000 eenden, ter waarde van 1Ö0.0C0. Die beesten zwemmen nu rond op het overstroomde veld, verschrikt en gejaagrl! Worden z© niet heel spoedig verzorgd, dan gaan ze dood. Men wil z© naar elders overbrengen, (b.v. naar Amersfoort) waar dan hokken en schuren moeten gebouwd wordendo landbouwleeraar d© lieor Beaufort aldaar zal welwillend helpen. Er was een bedrag van tienduizend gulden noodig, on burgemeester Calkocn heeft srap- pen gedaan om die som to verkrijgen.' Het is hein gelukt ookdo Watersnoodcommissie heeft de 10,000 gulden geschonken. Anna Paulowna. Op den doorgebroken zeedijk is men Dinsdag morgen begonnen met het doen van opmetin gen en het maken van projecten. De bcnoodig- de materialen worden spoedig verwacht en dan hoopt men met het herstellen spoedig een aan vang te maken. Door den vloed was het buiten wat© rsinds Maandagavond in den Polder weer opgeloopcn, doch Dinsdagmorgen zakte het weder aanmerkelijk. In den Oostpokler kwam do weg naar Wieriugerwaard tot de boerenplaats „Welgelegen" droog. Van do Oudesluis tot een gedeelte van do Van Ewijcksvaart is de weg eveneens begaanbaar. Én van hotel „Veerburg" tot even voorbij het Raadhuis gann nu weer voetgangers, paarden en wa gens, doch verderop, naar het station slaat het water nog een halven meter op den weg. Do spoorduïkers zijn nog in goede conditie: doch over die tusschon post 12 en 13, bij Oude sluis, schijnt men zich nog altijd ongerust te maken. In Breezand nemen de inwoners nog altijd maatregelen om hun vee en goederen te ber gen, daar men de toestand aan den anderen kant (ten westen van de spaorüjn) nog al tijd niet vertrouwt. Monnikendam. De arbeid tot horstel van den zeedijk ten Noorden en ten Zuiden van Monnikendam is door do firma Blankevoort met kracht ter hand genomen. Voor de openingen, waarbij nog een stuk berm is overgebleven, zijn hulp- dijken gelegd, die tot 1 meter A.P. water- keerend zijn. Do instroomingsopen ingen zijn daarmede reeds belangrijk verminderd. Intusschen zijn de voorbereidingen van de gaten van 8 tot 11 meter diepte niet minder verzorgd. Een groot aantal werklieden is hier samengetrokken. Door Monnikendam wordt een spoor gelegd Een vijftal locomotieven zal do materialen naar de openingen vervoeren. Door de Ken nemer wordt een electrische verlichting gemaakt langs den weg en bij het werk. Dag en nacht zal er worden doorge werkt. Zoo snel de dam van rijswerk doorge trokken 'is, volgen de locomotieven met volg- wagens om zand te storten. De wa-terkeering voor de stad is gereed. Langs do vestingen zijn verschillende ophoo gingen aangebracht om het instroomende water te koeren. Drie waheropeningen zijn afgesloten. De machine is Maandagmorgen begonnen to malen. Een niet onbelangrijk stuk van de stad was langzamerhand door het water bezet. Verschillende bewoners moesten andere kwartieren opzoeken, wat groote moeite veroorzaakte bij de door vluchtelingen belangrijk versterkto bevolking. De huizen buiten do stad zullen stelselmatig ontruimd worden. De taak der politie zal daardoor mede verlicht worden. Door den burgemeester is het plaatselijk comité voor don algemeenen. watersnood ge ïnstalleerd. Burgemeester Versteeg, voorzit ter; ds. Walkenvice-voorzitterP. Kat, Kat- woude, secretaris; ds. Van der Zwaai, pen ningmeester; pastoor Huiberts. dr. Ubbink, ds. Milatz, Van Tij'en. arts, Zeelto, Middel beek te Katwoude, terwijl de heer Martens, architect, door drukke werkzaamheden ver hinderd lid te zijn, als adviseur ziefi gaarne tot hulp heeft beschikbaar gesteld. Politiemaatregelen. In de eerste da-gen van den watersnood heeft de hulp door militairen zich in hoofd zaak bepaald tot het helpen redden van wat nog te redden viel. Zoo langzamerhand zijn die werkzaamheden, waarbij onze militairen zich zoo kranig geweerd hebben, afgeloopen. En nu is het hoofdzakelijk politiedienst, dien do militaire macht verricht,. Er wordt we hebben het reecis met een enkel woord gemeld gepatrouilleerd in vletten met buiten boordsmotoren, welke vlellen voorzien zijn van een witte vlag met het woord „militair". Deze patrouille-booten hebben strenge con signes. Aanvankelijk stuitte' men bij die maat regelen op het bezwaar, dat de eene burge meester veel toeschietelijker n as dan de an dere in het toelaten van publiek tct zijn ge meente. Daarin is nu verbetering gekomen, doordat er een uniforme strenge regeling is getroffen door de gezamenlijke burgemees ters in het overstroomde gebied. In Buiksloot, Nieuwendam, Schellïngwoude en Broek-in-Wateiiand zijn, onder opperlei- ding van kapitein Quack, militaire detache menten gevestigd, wier opdracht is, ter aan vulling van do politiemaatregelen door het burgerlijk gezag genomen, parrouilledienst te doen. In Broek-in-Waterland beschikt dit- raapte den brief op, las dien haastig en zei rap: In een club? Neen, mama, dat kunt u niet aannemen Zij moest u uitnoodigeu in haar huis eigenlijk behoorde ze hier te komen. Lady Jane hief haar betraand gezïoht op, een en al verbazing en ten slotte toorn. Jij weet er niets van Ook goed, zei Victoria kalm. Kind, 't is mijn belooning, voor zooveel l opoffering. I Ja, mama maar vraag haar, hier te l komen. I Hier I Lady Ja no keek haar lage, armoedige kamer i rond met oogen, waaruit plots de haat van ja- J ren vlamde. Eon Fanc-astle vragen, haar def- tig huis te verlaten, om in deze spelonk te j komen. Zij rees op met waardigheid. I Ik wil over dat onderwerp niet discus- sieeren, Victoria, sprak zij cn verliet do kamer. Niets kon haar afbrengen van haar besluit. Naar do club zou ze gaan: en naar de club ging zij. na eenigszins breedvoerige toebereid selen. Victoria moest ook mee en haar tauto zien. 't Was haar eenige kans om in fatsoen lijk gezelschap te komen. I 't Was een mooie Meidag en het straffe 'zon- J licht was 'n beetje onbarmhartig voor Lady Wij meenen niet te mogen nalaten een beroep te doen op onze lezers om ook hun penning of penningske te offeren tot leniging van den nood in de overstroomde streken. Veel zal er noodig zijn, maar ieder zal gaarne het zijne kiein of groot will.n bijdragen. Daarom belast de Administratie van „De Soldatencourant" zich met de ontvangst en verantwoording in dit blad van giften, die aan de Watersnood-Commissie zullen worden afgedragen. Ten einde vergissingen onmogelijk te maken, verzoeken wij met nadruk op de strook van de ons toe te zenden postwissels het woord WATERSNOOD te willen vermelden. Ontvangen, tot ©n met 26 Januari 1916 's middags Redactie ,,Soldat©ncourant'' f 10; Pa tiënten Militair Hospitaal te Amsterdam f 20; Kapitein Kwmr. N. te Assen f 2.50; Mevrouw N. te Assen f 2.50; P. O. v. d. Leer te Rotterdam f 3; Sergeant Fred. f 2; H. F. Rietveld, secretaris Militaire Sportvereeniging 1-3 Rog. Huz., opbrengst voetbalwedstrijd 1-3 Regiment Huzaren tegen 43 Regiment Huzaren, f 17.50; Een Zeemilicic-u-kustwaohter te Rockanj© f I; J. Nijmeijer, Militair 4© Compagnie 1© Bataljon 16e Regiment Infanterie 4© Divisie Veldleger f van Officieren, Kor poraals en Manschappen III© Bataljon 3© Regiment Vesting Artillerie f 206.52; C. B. te Dordrecht f 2.50. Totaal f 269.52. D. MANA8SEN. detachement o.a. over een hek wieier" der marine. Het spreekt vanzelf, dat wanneer een der gelijke patrouille onderweg nog gelegenheid vindt liulp te bieden, dit ook geschiedt- Maar do militairen hebben orders, om het der bur gerij nu ook niet al te gemakkelijk te maken. Zoo vindt deze en gene het wel lieel mak kelijk om de hulpvaardige militairen een handje te laten helpen b:j een verhuizing. Maar daarvoor zijn de detachementen natuur lijk niet bestemd. De verplegingscommissie. Do verplegingscommissie, die in hot Tolhuis zitting houdt, heeft kunnen constateer en (naar d© voorzitter, de heer J u 1 i as, ons mededeel de) dat de aanvoer van vee belangrijk vermin dert. Dagelijks komen nog maar een paar hon derd stuks vee aan, dat <b>n weer doorgezon den wordt naar stallen A,<Ra onjtreft van Arasterdam. Zoo is thans daarvoor de Haar lemmermeer aan de beurt. De commissie onder vindt veel medewerking van particulieren cn afdeelingen van landbouwvereenigingcn. De oud-minister van koloniën, de heer Gremer, verklaarde zich bereid voor 60 stuks vee te zor gen, uit Zeeland kwam een aanbieding van do afdeelïng eener Ianöbouwvereeniging voor do stalling van niet minder dan 1900 stuks. Sedert het begin van den watersnood heeft do verplegings commissie naar schatting ruim tienduizend stuks vee, voor verreweg het groot ste deel koeien, behandeld. De werkzaamheden der verplegingscommissie zijn thans van aard gewijzigd zij zorgt nu in hoofdzaak voor do f oarage, hooi en stroo. Hooi wordt o.a. opgekocht in liet verdronken land. De Westersuikerraffinaderij heeft een van haar particuliere entrepots beschikbaar gesteld voor den opslag van fourage. De collecte voor den grdoten Watersnood in Den Haag. Dinsdag zijn wo in de oude Raadszaal te 's-Gravenhago eens een kijkje gaan nemen. Do bedrijvigheid bereikte er toen haar top punt. Het leek er wel een groote bijenkorf, waar de naarstige bijen met den bijeengezamel- den voorraad voortdurend kwamen neerstrij ken. Maar het leek ©r ook wel een van de drukste hoekjes van den Effectenhoek op dc Amsterdamsche beurs. Wat een geklinkklank van specie, terwijl anderen er weder het papie ren geld sortoeren. Het was er een gc-slaag ge drang, want men kwam er voortdurend plaats te kort. Staands dronken de collet-trices een kop koffie en aten er een broodje om dan maar weder zoo spoedig mogelijk voor „nakomelin gen" plaats te maken. Er kwamen rijke schalen in, bevattende soms 1500., 1300. i 1100 cn 900. Eén straat bleek 1137.50 te hebben opgebracht. Een der oudste collectanten, die tientallen van jaren zich op deze wijze verdienstelijk had gemaakt, deelde ons mede, dat hij nog nooit in zijn leven ,.zco prettig had gecollecteerd"... in een arbeiderswijk. Zelfs uit ©cn derde ver dieping was hem een zakje met vijf centen toe geworpen. Wie denkt bij zoo'n gift niet aan het bijbelsche „penningske der weduwe?" Soms word zelfs door de bewoners van een bepaalde straat getelefoneerd, dat er nog niemand met de schaal geweest was. Onmid dellijk werden dan reserve collectrice-s of col lecteurs uitgezonden. En dan bleek soms, als naar vernomen wordt veelal bij dergelijke col Ja ne's feestdos, samengesteld uit de resten van vroegere grootheid. Zij en Victoria waren wat zenuwachtig, toen zij in de club kwamen, to midden van een groote menigte dames, mooie en leclijke, maar allen rijk gekleed en druk snaterend en luid tot elkaar schreeuwend nu en dan. Ik zal L/ulu dadelijk wel herkennen, ze is zoo mooi, zei Lady Jane, en Victoria, die zich een bekoorlijk portret van een bruid uit de jaren tusschen '70 en '80 herinnerde, stemde daarmee in. Maar toen een rijzige dame, na lang staren door een face a main, naar haar toekwam en schril vroeg: „Is u Jane Picard?" herkende ze haar in 't'geheel niet. Doch de dame vertelde haar met een vloed van woorden, dat zij Lulu was, en informeerde naar Jane's doen en laten. Of ze veel uitging en liefhebberijen had? Dat kost allemaal geld, zei Jane, ietwat overstelpt. Geld! Nu J3. alles kost geld. Ik heb daar over nog gekibbeld met Fancascle. 't Was een vrecselijke scène. Mijn jongen, jo weet wel, Duncan... Lady Jane knikte; hare gedachte vloden terug naar 't portret van een knappen jon-, gen, dat op de piano stond. Die lieve jongen! Hjj is in ongelegenheid geraakt, en geen mensch wil hem helpen. Fan- castle, als zijn broeder, behoorde hét te doen, maar die wil niet. 'i Is een fatale, historie. lecten, dat degene, die zoo vriendelijk was te telefoneeren zich vergist had, dat er wel ge collecteerd was, doch de dienstbode bijv. de 1>©1 niet geboord had. Niettemin werd dc goede bedoeling om toch maar mote verloren te la ten gaan zeer geapprecieerd. Ook H. M. de Koningin-Moeder liet zich op een wandeling niet onbetuigd, terwijl het Prin sesje eveneens een gift in een der bussen dood. To kwart over drie luidden de berichten, dat de opbrengst reeds tot f 40.000 gestegen was. Behalve de oude Raadszaal waren ook nog de Trouwzaal en de Trouw-wachtkamer Dinsdag voor den collecte-dienst in gebruik genomen. Te kwart voor vijf werd het toen reeds inge zamelde bedrag der collecte voor Den Haag cn Scheven ingen geschat op 60,000. De collecte voor den groeten -watersnood heeft in heit geheel ruim f 64000 opge bracht. Roode Kruis. Op verzoek van dr. J. W. Jorissen, geweste lijk commissaris der provincie Utrecht en !id van het hoofdbestuur van hot Ned. Ro-vl© KruL, is te Amersfoort ingericht een provin ciaal 'nagazijn, van waaruit voortaan goederen zullen worden verzonden naar de door den watersnood geteisterd© gemeenten E tinnes, Bunschoten, Hoogland en Spakenburg^ Het Gemeentebestuur van Amersfoort was op eerste aanvraag bereid een lokaal af te staan, doch met machtiging van den Minister van justitie is een beter lokaal aangeboden door den heer J. Visser, directeur van het Rijksopvoedingsgesticht en voorzitter van het Roode Kruiscomité. In dit lokaal, bohoorend tot het R. O. G-, zal belangloos een der amb tenaren van dat gesticht optreder ate maga zijnmeester. Deelneming. Ook de Spaan&che regeering heeft door haren gezant, te 's-Gravenhage sympathie doen betuigen naar aanleiding van de overstroom ingen door welke een deel van Nederland geteisterd werd. Ce toestand in den Wij zijn er nog altijd niet zeker van, of Montenegro ai dan niet. heeft gecapituleerd. Iels ail.ua.ri3 zal er wei van waar geweest zijn, maar of de onderhandelingen weer zijn afgebroken, omdat de voorwaarden der Oos tenrijkers al te streng, al te vernederend wa ren, of dat d© vraag om vrede slechts een krijgslist was voor de Momenegrijnen om hun leger beter te kunnen terugtrekken en te concentreeren wij durven het niet be slissen, maar beide lezingen loopen. De Oostenrijkers bijv. blijven beweren, dat de inlevering der wapens in Montenegro steeds vlot. van stapel loopt. Doch hoe dit ook zij, de uitwerking is voor Montenegro niet veel anders geweest dan of het den meest vernederenden vrede had gesloten. Het is t Loopt uit op de gevangenis. Gevangenis?... Lady Jane ontsteld. Ja, 't kan niet anders. Afschuwelijk, vind je niét? Maar Fancastlo is getrouwd met zoo'n kelig Amerikaansche schepsel van niets, die verliefd is op liaar dollars. Zij houdt de hand op haar zak. Misschien heeft hij zclt ook ael schulden. Dat zal 't wel... Buitendisn hebben ze 't- land aan mij; ze hebben geluisterd naar ch an daal praatjes... Heb je daarvan niet ge hoord? Hoe is 't mogelijk!... Ik dacht, dat 't goed voor mij zou zijn, als ik in 't publiek met jou werd.gezien; dus... j Lieve Lulu. zei Jane, geheel perplex; bedenk, dat ik geheel zonder invloed ben. Als ik jelui kon helpen, na al die jaren, zou ik 't doen, geloof mij! Maar als ik op een. andere manier je van dienst kan zijn... Zeker! Dat is 't juist! zei Fancastle op gewekt. Jij hebt zeker in die jaren een anr- I dig spaarpotje gemaakt, hé? Je hebt immers altijd je toelage uitbetaald gekregen? Jij hadt natuurlijk zoo goed als' niet3 noodig cn je bent i stellig beter er aan toe dan versc-heidcnen van ons, die aan allerlei dingen meedoen.,. Enkel een leening: dat spreekt- van zelfJij zoudt toch ook niet graag onzen lieven Duncan wil len zien in dat afschuwelijke gevangenispak? Hu! En dan touwpluizen! ik ril als ik er aan denk. *'t Bedrag loopt in de duizenden. De vraag is nu maar: kan je het Boon? [Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1