IW AT TA KORFF's lEüh Laatste Berichten ocoiaad PAD V! ND ER- REEPEN. BEDRIJFSLEIDER Chocolade reepen 5, 7i en lOcts. F KOR FF Co Nieuwe Uitgaven^ Gemengd Nieuws. BENSDORP'S Schriitslijk8 Cursussen in: Koopt nu (met verrassing) PB SOLiDATB1VCOUR ARTT van Vrijdag 14 Januari 1916 Oplossing raadsel uit No. 219: Tamboerhoornblazcr. De nieuwe pet. (Van luit. G. L. Kroes.) Hij tras een kerel als een boom, Maar veel le loom Om flink te werken. Tot half één zat hij in do kroeg, Dronk nooit genoeg, Ging nooit ter kerke! Hij was oen groot jenevervat Men merkte dat, Als hij betaalde. Of als de een of and're agent Den slappen vont De kroeg uithaalde. Des morgens rook ie al naar drank. Zooals een tank Soms naar benzine. Z'n vrouw, die dolveel van 'era hield, Schold 'era voor fielt Of zuipmachine. De vrouw was dapper, laai en kloek, Sloeg op z'n broek Een fermen roffel Met 't teeken van z'n mefcsclaarsehap, Dat boven klaar lag aan de trap Met bak en troffel. Hij huilde dan soms als een kind. .Verlangde naar een nucht'ren vrind Of naar een spatje. De vrind slaat vrouwlief voor de broek, Hij lurkt aan "t flescbje in een hoek, Dat vat je! Meestal was 't vrouwtje al naar bed, "Wanneer hij uitermate vet De trap opstrompelt En (volgens hem) stil als een muis. Zonder gedruisch, Naar binnen hompelt. Dan stapt de vrouw kordaat uit 't bed, Grijpt naar z'n pet En naar z'n haren. Zc slaat hem stevig voor z'n broek En in een hoek Telt io de blaren. Haar op een morgen was ie dood, Lag dn een goot Stokstijf bevroren: Daar lag ie met oen blooten kop, Had niets meer op, Z'n pet verloren. Verloren? Neem, dat was niet waar, Dat leek zoo maar; Ik zal 't verhalen: De pet was nieuw, dat wist de vrouw, Dien had ze gauw •Vast laten halen! G. L. KROES, Mal. le luit. 2-II-9 ït. I. Herinnering. (Van sergt. B. S. Groeneveld.) In de pas vergroot© keuken Met zijn sehnin afloopend dak, Loopt een stoer menagemeester, Met notities in z'n zak. De actieve man van zaken Voor het eten van den soldaat, Zorgt, dat alles even eerlijk In en uit de keuken gaat. Keurt het vleesch met kennersblikken, Zorgt voor koffie en voor rijst; Maakt dat 6oep en pap op tijd is, Volgons zijn menage-lijst. Steeds op tijd en steeds to vinden ïn 't belang van 't personeel; Niets was, wat dan ook gevraagd wordt, Voor den flinken chef te veel. 't Was een schiit'rend athletieker Met den polsstok en do speer; Keurig „looper", ,.al round"-sportman Prijzen winnend eiken keer. Zijn blonde kon, en roode broekje, 't Groene hemd, een echt athleet, Zoo'n veel ontwikkeld trouwe makker le een dien men niet gauw' vergeet. Maar juist de sport deed Herman scheiden Van zijn. trouwen vriendenkring; Ik weet, al was 't voor sport'oelangen, Dat hij met loome schreden ging. Hem zij succes gewenscht in 't Haagje, Gehuld in-'t fleurig sporttrofee, Dat wenschen de kok en alle bijkoks, Niet 't minst zijn ouwe B. S. G. Katwijk a. Zee. Hoe lang nog! (Van korp. Smit.) Eens dichtersgeest bezit ik niet Toch wil ik den Redacteur eens vragen, 3)aar men in de courant wol meer eens ziet, Dat er meer dan dichters durven wagen, Ora een vers to plaatsen in dit blad. Ja, vers op vers ziet men verschijnen, 'tis van Persklomp enz., van ieder wat. Doch voor vriend Persklomp moet er veel verdwijnen Ik bedoel niet, dat men zijn gedichten niet graag leest. O ja, een ieder ziet steeds weer met veel verlangen, Naar een gedicht; doch van Persklomp 't allermeest. Daarom wil ik dezen vriend nu eens vervangen, Ik hoop, dat bij mij dit niet kwalijk nemen zal. •Een jaar is thans nu weer voorbij, Een jaar van veel verdriet en bitter lij, Veel volken hoort men nog steeds zuchten, Vijl drommen menscben voor hun leven vluchten, Terwijl God aan ons land en har® zonen Zijn goedheid, trouw c-n liefde nog wou toonen Hij schonk ons welvaart, rust en vree, Den landman op 't land, den visscher aan de zee; Doch als wij rondom ons eens staren. Kunnen wij ook veel jammer cn ellend' ontwaren. P God, hoe lang zal die wereldbrand nog duren Die toot ouder- en vrouwenhart brengt zooveel bange uren O, breng todi den vrede terug wec-r op d' a3rd Dan brengen we TI onzen dank. Gij zijt- alles waard. M. SMITS, .Trouwepolder. Korporaal. Droomen. (Van korp. Smits.) Ik heb veel last van droomen, En 'k droom haast eiken nacht, Ik zeg het zonder schroomen 't Heeft m' al veel leed gebracht. Ik zal n eens vertellen, Wat of ik zooal droom 'k Zat in mijn slaap to vrijen, In 't gras onder een boom. Jk plukte ..haar" wat bloemen, Doch hemelwat een strop "k Kreeg ruzie met mijn „maatje" 'k Trok d'haren nit zijn kop. Den droom, dien ik verleden had, Zal ik niet.licht, vergeten: Jk droomde, dat 'k aan tafel zat Bij t heerelijkste etou. Mijn gastheer sprak: eet maar genoeg, Ge kunt het best vedrngen; Doch toen 'k mijn oogen opensloeg Lag ik aan miju krib tc knagen. Ik droomde laatst van krijgsgewoel, Van bommen en granaten Jk dacht, dat is een goeie boel Jk ga bij de soldaten. Ik toog ten strijde met veel spoed, "k Werd dra gedecoreerd, En voor mijn trouw, beleid en moed, Tot „Luit" gepromoveerd. Ik voerde steeds mijn mannen aan, Al zwaaiend met nuju staal; Jk keerdo weer niet roem bel aan En werd toen Generaal. Doch plotseling werd ik ruw gestoord In mijne droomerij „Jij nog in bed, 't is ongehoord! „Je bent er gloeiend bij!" 't Was do Majoor, die tot mij sprak, Een weinig na 't appèl; Ik kreeg een „douw" 'k zit in den bak, Nu droom ik in mijn cel! Xic-uw Namen. C'. H. CAALS, korporaal. „Maatje" slaapkameraad. Een klein overzicht van een pantserboot. (Van matr. le klas H. Udo.) Op een der schepen van de vloot, V el genaamd ecu pantserboot, Jk weet niet of het u zal intcresseeren, Om door zoo'n schip te exerceeren; Als u liet goed vindt., ik vind het bost, I)au zal ik wol zorgen voor de rest. Het is een schip uit den modernen tijd, Dat weet ieder Hollander wijd en zijd; 't Geschut is allemaal opperbest, Dat weet ik zelve wel liet best. De 10?.. ook we! semi-antomaat geheeten, Dat is half-zelfwerkend, moet u weten. Als wij er mee schieten hebben w ij geen ver driet Omdat jc meestal om eon premie schiet. Dat is zeventig gulden bij elkaar, Kun je verdienen in een jaar. Maar heb je 't ongeluk, dat je niets raakt, Wordt je spoedig kanonnier tweo gemaakt. Maar nu zullen w ij staken met vuren En gaau eens eigens anders gluren. Nu ziet men ons allen draven, Om 't schip klaar te maken voor de haren; En dan met een sierlijken zwaai Schiet je met bet schip langs de kaai. Nu gaau wij weer eens ergens anders loeken, Hier en daar in dónkere hoeken. En dan komt men tot het resultaat, Dat het schip van binnen vol staat, Van aclitor en van voren, Met. spil, ankermachine en disselmoioren U zal wol zeggen, waar huizen de pikbroeken? Als u mee gaat, gaan wij 't verblijft opzieken Je loopt de trap af voor do kombuis Dan staat n in Janmaat z'n huis. Is het avond, dan is het fijn, Dan is er muziek van mageren Hein. Dat is de man met de trekkast, Een mondorgel, die er bij past; Nog een instrument van Cura9ao, Dat maakt het leven gezellig nou. Ja, ik zal nu maar staken, Anders zou ik het wel viermaal groot kunnen maken. Dan zei 'de hesr Manassen heel charmant, 't ls veel te groot voor de „Soldatencourant". klaar vragen zij aan u, hoe weet je dat. zoo, Zeg dan maar van een matroos van de „Grnno". H. UDO, a/b, Hr. Ms. „Gruno". Keuken. Een monster zonder waarde 1 (Van mil. H. Verheyen.) Antoon was do eenige zoon Van hot echtpaar van der Straten; De mobilisatie dwong ook Toon, Zijn ouders te verlaten. Het was voor hem een zeer hard lot, Het ouderhuis te gaan verlaten; Want hij was er op verzot. Doch smart kon hier niet 'baten. Zijn Compagnie, die wees men aan, Om grensdienst te verrichten, Dus Toon moest ook op wacht staan. Voldoen aan zijne plichten. Kwam hij na den dienst naar huis gestapt, Dan hield hij steeds een praatje Mot een meisje, zeer net gekapt, 't Was z'n kostvrouws dochter Kaatje. Een maand had hij haar reeds gekend, En veel van haar gehouden Daarom vroeg Toon, die goeie vent, Haar ook maar om te trouwen. Hij schreef naar huis: „ik .ben verloofd, Ik won dat je m'n schat eens kende. Om reden, dat u 't ander sniet gelooft, Zal ik haar portret eens zenden V' Dadelijk verzond hij het portret, Zijn alles, op deez' aarde; Doch bang voor port had hij boven 't- adres gezet Een monster zonder waarde. H. VERHEI JEN. 4e C. Ill B. 13e R.I. Loflied op den dienst. (Van mil. Jan v. d. Meulen) Jonge, jonge wat. heb ik een gijn "t Soldatenleven is tocji maar fijn! Ik heb één gulden zestig tractement En voor mijn kuchie betaal ik geen cent. "k Reis voor niks op iederen trein, Dus kan ik niet ontevreden zijn. Jonge, jonge, wat heb ik een gijn! t Soldatenleven is toch maar lijn'. In de burgerstand had ik het land, Nu lees ik met lef de Soldatenkrant. M'n cantine-biertje smaakt als wijn Dus kan ik niét ontevreden zijn. Jonge, jonge, wat heb ik een gijn 'l Soldatenleven is toch maar fijn! AU ik uit ben heb ik het naar mijn zin, Voor half geld kom ik overal in. M'n gezicht is zoo bruin als een manderijn, Dus kan ik niet ontevreden zijn! Jonge, jonge, wat heb ik een gijn! 't .Soldatenleven is toch maar fijn! En al zeuren en klagen en mopp'ren soms wij Van: „Wanneer komen wij toch weer vrij?" Toch is in ons harte meer lol dan chagrijn Omdat wij allen soldaten zijn! Loosduinen. JAN V. D. MEULEN. Van Bapelle Nieuwe Vaart. (Van het kokspersoneel 3 1-20 R.-I.) In C'apelle Nieuwe Vaart, Kwamen wij onlangs aan. En zooals hot meestal gaat, Gaau we ook weer hier vandaan. Wij kregen een kwartier, Maar daarvan hadden we geen pleizier. Want over een goed uur Stuurden ze ons naar een anderen buur. Ons zaakje nu weer opgepakt Gingen wij naar een anderen buur zijn dak. Wij werden heel vriendelijk ontvangen, En, na ouze kleeren te hebben opgehangen, Gingen wo naar een ander perceel, Want wij liehoorcn tot het kokspersoneel. Op deze plaats nu aangekomen, Liopen we met ons zessen heon cn weer te droomen, Want wc zagen tot ontsteltenis van allen, Een keuken geheel vervallen. Er word geraadpleegd met den kapitein, Over een nieuwe keuken, er was nog plein. Nu werden er timmermans geroepen, Om het bestek te gaan boeken. Onze kapitein die keek eens in de kas. Hoeveel gold er nog wei in was. Er was nog genoeg voor een nieuwe kenkon, En nu begon de timmerman te beuken. Planken, spijkers, gereedschap, enz. En de keuken werd gebouwd zooals het behoort. Dc koks konden nu allen zeer tovreê, Gaan koken, voor een honderd man of twee. En nu een dank aan onzen Kapitein, Voor het zorgen van ons aller welzijn. En onze menagemeester niet te vergeten, Die altijd zoigt voor het vele eten, Komt ook een woord van dank nu toe, Want bij voegde er ook het zijne aan toe, Nu heeft het kokspersoneel in Capelle Nieuwe Vaart, Een kwartier en een keuken naar hun aard. En nu geachte redacteur, Stelt ons allen niet teleur, En plaats dit gedicht in "de Soldatencourant, Die gelezen wordt door het gansche laind. Hot Kokspersoneel 3-1-20 R, I. Veldleger. Athlctiek, door W. P. Hubert van Blijenburgh, eersio luit. der art. Uitgave van J. T. Swartsen- burg, Zeist. In onzen tijd van licliaamsoefeningan en vooral van alzijdige licliaamsoefening, komt een boekje als dit zeker van pas. Het is een der propaganda-vlugschriften van de Ned. Afhletiek-Unie en geeft in korte trekken een uiteenzetting weer van do verschillende pun ten der Athlctiek. Vooraf gaan eenige alge- meene raadgevingen en waarschuwingen aan den beoefenaar dezer sport en daarna krijgen we een bespreking der verschillende bewegin gen, tc beginnen met „de hoogtosprong met aanloop", cn eindigend met „wfedloopeu met hindernissen". Wij kunnen natuurlijk niet al de nummers nagaan, maar mogen gerust zeg gen, dat liet net uitgevoerde boekje vlot en duidelijk is geschreven, zeer gemakkelijk leest en met eenige goede plaatjes is geïllustreerd. We hebben hier een paar herdrukken aan te kondigen; in de eerste plaats den tweeden druk van J. C. Roelofsen, 1ste luit. der inf. „Hoe worden de moreele eigenschappen ïn ©en leger aangekweekt en hoo krijgt men in verband hiermede een good geoefenden troep Dat dit boekje, uitgave van de Gebroeders van G'leef te 's-Gravenhage, zoo spoedig her drukt werd, bewijst wel, dat de ideeën er in besproken interesseerden of beaamd werden. Verder werd ons door de uitgevers G. B. van Goor Zonen te Gouda den elfden ver beterden en vermeerderden druk gezonden van dr. Friedrich von Esmarch's „Eerste Hulp bij Ongelukken" bewerkt door A. Axn. J. Quanjer, inspecteur van den geneeskundigen dienst der Landmacht. Wij verwijzen hier verder naar de aankondiging, die dr. B. in no? 47 der „.Soldatencourant" gaf van den lOden druk van dit boekje. Van prof. G. W. Kernkamp's ,,De Euro- peesche Oorlog". de overdruk,jes uit „Vra gen des Tijds", is thans verschenen no. XV „Het Oranjeboek". Behalve en vooraf behan delt de aflevering de verovering van Servië door de Duitsohers, Oostenrijkers en Bulgaren. Het schieten op een auto. In de Tweede Kamer heeft de minister van oorlog afkeuring uitgesproken over het feit dat voor enkele weken op den straatweg van Etten naar Breda nabij het Liesbosch een auto door militairen is beschoten, waarbij de beide inzit tenden, de heer Van J)ijk en kapelaan Melsen, beiden uit Teteringen, werden gewond. Naar onze correspondent te Breda mededeelt, is de majoor van den genera!en staf Muller Massïs namens den minister van oorlog leedwezen ko men betuigen over het overkomen ongeval, ter wijl tevens den heeren verzekerd werd dat- de kosten der verpleging voor rekening van het Rijk zouden zijn. Tot nog toe is de kogel, waardoor de kape laan getroffen werd, niet kunnen verwijderd worden. Sergeant-inbreker. De „Nieuwe Rott. Crt." meldt dat de politie als dader van de Vrijdag te Hoek van Holland gepleegde inbraak in de torpedoloodsen, waar bij ongeveer f 625 werd ontvreemd, heeft aan gehouden een sergeant bij het corps torpe- disten. verbrand! Vrouw Maasen, onder Heiloo, is mot de brandende kachel in aanraking gekomen; haar rok vatte vlam. Haar hulpbehoevende man moest het ijselijk schouwspel bijwonen, doch kon geen pogingen tot redding doen. De vrouw is verbrand! Noodlottige twist. Na een woorden-wisseling over het eten tus- eclien den sergeant-menagemeester Scheerder en een landweersoldaat, loste desa? laatste op den overweg nabij bet station Gennep een schot uit zijn geweer op den sergeant. Deze werd in do lies getroffen en viel neer. De dader, een arbeider en hek end strooper, nam ijlings do vlucht, in de richting der grens en werd spoedig door patrouilles achtervolgd. (X. R. CL) Nog een honderdjarige. Te Middelburg herdenkt mejuffrouw de wed. Van der Poe!Hartman, in het genot van oen "oede gezondheid, heden haar lOOsten gêboor- Sedag. Kordaat. Maandagavond, toen waardoor is ons niet duidelijk kunnen worden de dienst van de stoomtram VoorburgDen Haag bijzonder ongeregeld was, stond een dame in het wacht» huis hij den Tol aan de Laan van Nieuw-Oost- Indië. Ze keek. zooals op alle halte-plaatsen de passagiers, verlangend uit naar de stoomtram. Jn het wachthuisje stond ook nog een heer en in een hoek gedoken, leunend tegen het houten beschot, dc hand onder het hoofd, hing, quasi half slapend, een man. Toen hij zijn kans schoon zag, sprong hij op en trachtte de dame haar taschje uit de band te rukken. Do dame, die zeer kordaat was, hield stevig vast en de lieer wilde tusschenbeide komen. Echter deinsde hij terug voor een mes, dat de onverlaat trok. De tasehroover achtte het toch i beter te vluchten, maar zonder buit, daar de dame baar eigendom niet had losgelaten. („Vad.") Door haar broertje in brand gostoken. Toen Zondagmorgen mejuffrouw Lens te Breda even van huis ging om een boodschap te doen en haar vierjarig dochtertje onder toe zicht van een ouder zoontje achterliet, heeft deze knaap een courant om het hoofdje der kleine gevouwen en dit papier met lucifers in brand gestoken. Onmiddellijk vatten het haar en de kleertjes van liet meisje vlam. Op het hulpgei-oep der kinderen kwam oen buurvrouw tocloopeu, die 't meisje in een wol len deken wikkelde, en er mee naar het R.-Iv. Gasthuis snelde. Toen de moeder, die inmiddels geroepen was, in hot gasthuis kwam, vond zo haar kindje reeds stervende. De vader was gemobiliseerd cn niet tc Breda aanwezig. Verdronken. Maandagmorgen is de vrouw van .T. Mover to Kielwindeweer door de duisternis misleid tc water geraakt en verdronken. Hot zeventig jarig echtpaar was op reis naar familie; de man, die ook te water geraakte-, bracht er het loven af. !niijv:ng lichtingen 1915 en 1916. In de hierna volgende tijdvakken zullen de navermelde dienstplichtigen worden in gelijfd 1. in het tijdvak van 15 Maart 1916; a. de helft van de getallen der dienstplich tigen van de lichting 1915, toegewezen aa.n de regimenten huzaren b. de dienstplichtigen van de lichting 1916, toegewezen aan de regimenten ves ting-artillerie en bestemd voor het eerst in te lijven gedeelte; 2. in het tijdvak van 16—20 Maart 1916 de dienstplichtigen van de lichting 1916, toegewezen aan de regimenten huzaren, voor zoover zij bestemd zijn om hetzij bij het remonte-depót te worden belast met de paardenverzorging, hetzij te worden opge leid tot officiers-paarden-oppasser. Alleen om zeer gewichtige redenen waaronder in dit geval ook studiebelangen kunnen worden gerekend kkn aan deze in te lijven dienstplichtigen uitstel van eer ste oefening worden verleend, indien zij daartoe alsnog ten spoedigste zelf hun ver langen bij (ongezegeld) verzoekschrift aan den Minister van Oorlog te kennen geven, met overlegging van een deugdelijk bewijs stuk omtrent het werkelijk bestaan van de reden der aanvrage. De dienstplichtigen zullen echter rekening moeten houden met de mogelijkheid, dat het uitstel wordt inge trokken, zoodra de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven. (St.-Ct.) Grondwetsherziening en belasting- ontwerpen. Naar uit vooraanstaande parlementaire kringen vernoruen wordt, staat op dit oogenblik nog niets vast omtrent den gang van zaken bij het afdeelingsonderaoek der G-rondwetsherzienings- en belastingontwer- ADVERTENTIE!! pen, hetwelk bij de aanstaande wederbij- oenkomst der Tweede Kamer bepaald zal worden. Immers, de thans nog funge9rende centrale sectie zal, wanneer de Kamer einde dezer maand de werkzaamheden hervat, juist vernieuwd moeten worden en deze nieuwe centrale sectio zal dns nopens een eu ander nog besluiten moeten nemen. UIT DE STAATSCOURANT. Eervol outkevcn de kapitein-luitenant ter zee C. D. de H a c s van het bevel over den schoener „Zeehond" en bet bevel over dien bodem opgedragen aan den kapitein-luitenant- icr-7.ee G. H o o g e n r a a d. Benoemd cn aangesteld tot officier van ge zondheid 2e klasse Indisch leger de arts Th. J. Cr. Derks. Eervol vermeld de sedert tot detachements- commandant lo klasse bevorderde Enropeosche dctachenieutscommandaut 2e klasse bij de ge wapende politie in Indië F. O. Marks, als hebbende zich onderscheiden bij verschil lende ontmoetingen met in verzet zijnde be volking van eenige landschappen en onder- afdeoliag Larantoeka, afdeeling Flores, der residentie Timor en onderhoorigheden gedu- reiKle hot lo halfjaar 19Ï4. Eervol ontslagen uit den militairen dienst wegens lichaamsgebreken do reserve-2e-luire- nant J. de la. Sablonière vat) Eel de van de grenadiers. Uitvoerverbod op schepen? De correspondent van het „Hdbl." te Rot terdam verneemt uit reederskringen dat bij de uitklaring van Nederlandsche schepen in de laatste dagen geëischt wordt de onderteekening ecnor verklaring, dat het schip niet zal worden verhuurd en (of) verkocht. Dit zou, volgens die deskundigen, bunnen wijzen op bij de regeering bestaande plannen tot het instellen van een uitvoerverbod op schepen. Het zou echter ook kunnen zijn, dat deze maatregel verband houdt met het aan de regeering toege schreven plan tot bet vaststellen van maximum vrachten, waarover met het bestuur der reeders in den laatsten tijd druk geconfereerd wordt. Dit laatste zou eon uitvloeisel kunnen zijn dat, alvorens wettelijke maatregelen worden ge nomen, beproefd zal worden om langs vrijwilli- gon weg tert overeenstemming te komen, in dezen zin dat de verschillende, reederijen een bepaald deel hunner tonnage ter beschikking van de regeering stellen om voor veel lageren prijs, dan op de open markt bedongen wordt-, graan voor de regeering te Een gerucht. De correspondent van "het „Hdbld." te Zeve- naar schrijft Sedert eenige dagen wordt hier langs de grenzen liet gerucht gelanceerd, dat met in gang van Zaterdag 15 dezer alle goederen- en personenverkeer met Duitschland gestaakt zal worden. Dit gerucht heeft onder eenige grens bewoners en ook elders in ons land eenige onrust verwekt. Wij hebben diensvolgens te bevoegder plaatse eens geïnformeerd en kunnen thans het gerucht beslist tegenspreken, daar van een dergelijken maatregel officieel niet het minste bekend is. Van het Westelijk oorlogsterrein. BERLIJN. Ten noordoosten van Le Mesnil vit'lón dd FröuSÖÜen onze stelling aan over een front van ongeveer 1000 M. De aanval werd gebroken. Dc vijand beproefde onder ons vuur zoo spoedig mogelijk in zijn loopgraven terug to keeren. Een herhaling van den aanval werd door ons artillerievuur belet. Jn de zuidelijke omwalling van Rijssel vloog gistermorgen vroeg de in kazematten onderge brachte munitievoorraad van een pionierpark in de lucht. In de aangrenzende straten werd natuurlijk eon groote verwoesting aangericht. Het- recldingspersoneel bracht tot gisteravond 70 dooden en 40 zwaargewonde inwoners weg. De bevolking gelooft het gebeurde te moeten toeschrijven aan een Engelschen aanslag. Dc korten tijd geleden uit de nabijhpid van het station van Soissons verwijderdo Roode Kruisvlaggen werden gisteren bij onze her nieuwde beschieting weer geheschen. Een luchtgevecht. BERLIJN. Het „Berliner Tagéblait" meldt, dat volgens ontvangen berichten uit Frankrijk gisteren (11 Januari) bij Chalons-aur-Mame ecu spannend luchtgevecht heeft plaats gehad. Een Fransch luchteskader was in strijd gewikkeld met vijf vliegtuigen, toen plotseling een lichte Duitsche tweedekker van groote snelheid een Fransch vliegtuig van terzijde aanviel, en diens bestuurder, Landron, doodde. Het vliegtuig stortte naar benedende waarnemer, de vlie- gerkapitein Courtois, waa ook dood. De lichting-1917. PARIJS. Het vertrek van de Paiïjstlie roera ten van de lichting 1917 had gisteren plaats to midden Tan een geweldigen toeloop; de merigto juichte de jonge krijgers toe. Van het Oostelijk Oorlogsterrein. BERLIJN. Rapport van den generalen staf: Bij Teneufeld zuidwestelijk van ïlluxt bloedde een Russische aanval met groote verliezen dood voor ouzo stelling. Ten ncorden van Kosciusjnovka wierp een vliegende kolonne een Russische voorhoede terug op de hoofdstelling. Turksch legerbericht. KONSTANTTNOPEL. Het hoofdkwartier rapporteert: Aan het Dardanellenfront opende een vijandelijk oorlogsschip in den nacht van j 10 Jan. van Imbras het vuur op Sedd»ul-Bahr, Tëke Boeroen en Hissarlik, dat met onderbre kingen voortduurde tet den morgen. Op 10 Jan. beschoten eenige torpedobootjagers en een kruiser het terrein bij Sedd-ul-Bahr, nfaar wer den door het vuur van onze batterijen gedwon gen zich to verwijderen. Op het Kaukasische front werd in den nacht van 10 Jan. een aanval, welke de vijand voor middernacht met zwakke strijdkrachten tegen ons front beproefde in de richting van Narman, met succes afgeslagen. Het vuur van onze batterijen vernield© een deel van de vijandelijke loopgraven. Verder niets bijzonders. De ontruiming van Gaiiipoü. KONSTANTTNOPEL. Er is nog geen offi cieeion opgaaf van den bij Sedd-ul-Bahr gemaak- ten buit; volgens betrouwbare particuliere be richten is deze zeer groot. Zakken mot mcfl en aardappels vielen de overwinnaars in handen, verder kisten schoenen en laarzen, nicuwo uniformen, bovendien een aantal auto-ambulan cen, motorfietsen, bommenwerpers, geniegeroed- schappen, operatiewagens, duizend paarden en muilezels, waarvan eenige honderden door den vijand warenvergiftigd. Talrijke afdeclingen arbeiders zijn voortdurend bezig met het be graven van lijken. Treinkolonnes verzamelen den buit. Korfoe bezet, ATHENE. Een Fransche afdeeling landde op het Grieksche Korfoe; de hevelhebber eischto van den prefekt, dat hij geen tegenstand zou bieden tegen de bezetting vafl liet eiland. De afdeeling heesch de Fransche vlag, richtte op het Aclnleion een telegraafstation in en tiara de kazerne in beslag. De „Tafoa". MADRID. Een draadloos telegram van bot s.s. „Tafna" vraagt om hulp, daar het ver volgd wordt door een duikboot. Een auder, later te Barcelona ontvangen telegram meldt, dat het schip wist te ontkomen en de duikboot uit het oog verloor. UITSLUITEND GOUDEN EN ZILVEREN CADEAUX. BOEKHOUDEN Schriftelijke opleiding voor prak tijk en examen a f 2 per maand. Br. lett. P. 251, Alg. Adv.-Bur. R0UMA Co., Amsterdam. Opleiding Kommies Postbode Politie en Marechaussee Boekhouden Correspondentie Herhalingsonderwijs on 35 andere vakken. Duur der (Cursus 6 mnd. I Lesgeld 15 r ets. per veek Vraagt gratis prospectus. I Bureau voor 1 Schr. Onderw- J Gasthuisstr- 8"- Kampen- MILITAIRE DRUKKERIJ C. N. TEULINGS 'S-HERTOGENBOSCH - TEL. INT. 70 Uitgebreid magazijn van alle benoodigde drukwerken en registers ten dienste der Militaire Administratief,; alsook ruime keuze in Formaatpapier, Dienstcouverten en Bureaubehoeften NIEUW OP TE RICHTEN ONDERDEELEN KUNNEN ONMIDDELLIJK VAN UIT ONZEN GR00TEN VOORRAAD 8EHEEL WORDEN VOORZIEN CATALOGUS EN MONSTERS OP AANVRAAG GRATIS EN FRANCO I over uiigebr. personeel gezocht in een snel zich uitbr. bedrijf (in hoofdzaak nieuw vak) te Amsterdam, met ev. uitbreicL Den Haag, Rotterdam, e. d. Vereischten: prima ref. en bewijzen beheerend en organiseerend talent, initiatief en algeineone ontwikkeling te bezitten. Practi- selie bekendheid met administratie gewenscht. Vakkennis wordt bijgebiacht. Functie deels op kantoor, deels daar buiten. Bij geschiktheid nog meerdere zelfstandigheid niet uitgesloten. Alleen op br. met nitv. opgaven omtr. verleden, leeftijd, godsdienst, verlangd salaris, ref. enz. kan ingegaan worden. Strenge discretie verzekerd. Br.fr., onder R A 67, Alg. Advert.-Bureau D Y. ALTA, Amsterdam. De cadeaulijst wordt op aanvraag gratis en franco/toegezonden door: Cacaofabrikanten Amsterdam. Overal verkrijgbaar v. Rossem's Troost of Poorterstoeback?

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4