Woensdag 12 Januari 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. m. 22ü. TWÉËDE JAARGANG. Onder redactie van D. MANASSEN. Ons Oorlogsdagboek. De verliezen ter zee. Nationale Vereeniging tot Steun aan Miliciens. DE SOLDATENCOURANT - ADRES DEE REDACTIE EN ADMINISTRATIE PA LESTRIN A ST RA AT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 F.'DRIEMAANDEN Voor Ad verten tin» wende raf-n zich tot onze Administrate, Palest rinnatrnat 10 Amsterdam. Pry* der Adverter.tiPn per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede. delingen op de tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief. Bij abonnement Een afdeeling Engelsche troepen heeft in de jongste gevechten een Duitsche - loopgraaf ingenomen. Men moet echter niet meenen, dat daarmee het werk is gedaan en voor de strijders rusten de boodschap is. Onze teekening hierboven leert /.ops wel. andej'S I Zoo'n 'genomen loopgraaf is gewoonlijk erg gehavend en niet meer W'eeiï 'toestittod om de verdedigers voldoende te beschermen. Daar móet dus'weder voor gezorgd worden en een Engelsok soldaat die hielp zoo'n loopgraaf te bestormen en in te nemen, schreef dan ook o.a. naar zijn familie: Zoodra wij de eerste linie loopgraven der Duitschers hadden genomen, gingen we aan 't werk als negers om haar weer in staat van verdediging te brengen, terwijl onze medestrijders verder '.gingen om .o|e tweede linie te nemen. Wij waren juist in tijd. lfllaar, want, de, Duitschers deden een tegenaanval met bommen om ons terug te jagen1. Gaen audsentie. Blijkens bericht in de „Staatscourant" wordt Donderdag a.s. door den Minister van üoriog geen audiëntie verleend. (ie leestand in den reuzenstrijd. Gébeurfcemeeen van ©enig belang behoorea tegenwoordig tot de uitzonderingen, tot de lipoge uitzonderingen zelfs. Gestreden wordt er haast niet op de acht verschillende fron ten, waar geallieerden en centralen nu tegenover elkander staan. Ja, we hebben in de laatste dagen iets gehoord van een krach tige» aanval der Russen op het front dor vijanden in de Boekowina en ten noorden daaiwan en van herige gevechten om den Hartmannweilerskopf, maar beide zijn blijkbaar zonder groot succes geweest, zon der groote uitwerking. Ook nu hebben we weer weinig nieuws te vertellen. Toch iets, dat wel bijzonder is. Uit Londen komt n.l. het officieel bericht en dus ssail het wél waar zijn, datGalli- :poli geheel en al is ontruimd door de geallieerden. De Dardo- nellen-expeditie, die aan zoovele tienduizen den mensohen het leven (heeft, gekost, is dos mislukt. De ontruiming van Sedul Bahr, het laatste bezette punt, schijnt, evenals Indertijd die van de Soevlabaoi en het An- 75ste week. Z Jan.De Engelsche minister vau bin- nenlandsche zaken, sir Johij Simon, treedt af wegens de plan nen tot invoering van dienst plicht. Generaal Sarrail laat den Noorschen consul te Saloniki arresteeren onder verdenking van spionnage, benevens vele auderc personen. De G.riekscbe regeering protesteert zoowel tegen de arre staties door de Entente als tegen de actie der Duitsche aviateurs. 4i fj Volgens het rapport van lord Derby hebben 651.160 ongehuwde mannen zich niet laten ïnschrii- - ven. 8 i> Bij het Lagerhuis is een ontwerp ingediend tot invoering van be perkten dienstplicht, n.l. voor ongehuvden en weduwnaars zon der kinderen, van 1841 jaar, die geen reden tot vrijstelling hebben 6 De arbeidersbon téren tie besluit met 1,715,000 tegen 934,000 stem men, op voorstel vau de spoor wegbeambten, zich tegen het dienstplichtontwerp te verklaren. -De arbeidsministers Hender son, Brace en Roberts treden af. Het dienstplichtontwerp wordt door het Lagerhuis in eerste lezing aangenomen met 403 tegen 105 stemmen. Het Hoogerhuis neemt in tweede lezing de Parliament Bill ^an, waarbij de levensduur van zac-gebied, met groot beleid en zonder ver liezen geschied te zijn. Alle kanonnen en houwitsers zijn meegenomen, behalve zeven tien versleten kanonnen, die. voor het ver trek ziju opgeblazeir. Bij den terugtocht verloren de geallieerden slechts één man, een Engolsch soldaat. Wij kunnen dit bericht wel vertrouwen., want de Turksohe telegrammen bevestigen ihet- Zij deelen jubelend mee, dat de geal- 1 eerden troepen uit Sedul Bahr zijn verjaagd en dat het schiereiland Galipoli nu geheel van vijanden is gezuiverd, maar zij maken geen gewag van veroverde kanonnen of ge- doode tegenstanders. Dat men te Konstan- tinopel vlagt en juicht, is zeer begrijpelijk. Er is nog een zegepraal, die de Turken op hun rekening schrijven, in Mesopotamia. We hebben daar al eens geboord.van Koet- et-Amai-a. de plaats'aan de Tigris, waarom zeer verbitterd is gevochten en dat de Engel- sehen hébben bezet. Dezen hadden de plaats tot een vesting versterkt, en deze vesting ia' nu door de Turken ingesloten. De laatsten hopen haar spoedig in te nemen of door "uit hongering de 10.000 Engelsekeu tot. de over gave te dwingen. De Britsche troepen, ver der naar 'fc zuiden, hebben beproefd de ves ting te ontzetten, dcoh volgens de Turksche berichten is dat» geheel mislukt. Er ontspon zich een herig gevecht, waarbij de verliezer, der Engelscli^-a op 10,000 man worden ge schat. Zeer waarschijnlijk zullen zich in het Zuidoosten van Europa en in het zuidwes telijk stukje van Azië, waar de strijd woedt, het zittend parlement met negen maanden wordt verlengd. 7 ji In een gecombineerde vergadering van liet hoofdbestuur van de arbeiderspartij en de parlemen taire arbeidersfractie wordt be sloten de coalitie met de regeering op te geven. 8 De Euténte bezet het eiland Milos. De „Lusita-nia"-quaestie< is opgelost door aanbieding van schadevergoeding door Duitsch- land en door de belofte, dat in de Middellandscha Zee geen koop vaarders zonder waarschuwing zullen worden aangevallen. 9 Het Engelsche slagschip ..King Edward VII" stoot op een mijn en moet verlaten worden. Gallipoli is wolkomen ont ruimd, zonder noemenswaardige verliezen. Toon de oorlog oen iaar duurde, gaven wij een lijst van do.verliezen ter zee. Sindsdien zijn nog verscheidene oorlogsschepen gezonken, en nu liet Engelsche slagschip ..King Edward VII", vóór de ..Dreadn'ought"-klasse een der sterkste oorlogsschepen der Engelsche vloot en eens lu t admiraalschip van een der vloten, op een mijn geloopen is, laten wij nog eens een overzicht volgen Slagschepen. Engeland. Waterverpl. in. tonnen King Edward VII '03 (mijn) 16.600 Goliath '98 (getorpedeerd) 19.150 de belangrijkste krijgstafereel©» in dezen winter afspelen. Alles wijst er op, dat men aan 't westerfront, in Rusland en ook aan de Oosten rij ksch-1 fca 1 i a ansche grens wil af wachten en. dat daar in het voorjaar weer de groote aanvallende bewegingen zullen wor den begonnen. Engeland vooral maakt zich daarvoor blijkbaar met groote kracht ge reed; het zal dan ammunitie en nieuwe man- sohappen genoeg hebben om een offensief te openen, dat de beslissing moet brengen. Maar voorloopig kan men benieuwd zijn, water in Mesopotamië en Perzië, en vooral, wat. er in Griekenland voorvalt. Dit laatste land verkeert in geen benijdenswaardige po sitie. De arrestatie der consuls, het optreden dei* geallieerden heeft het wel in een schee ven toestand gebracht. De geallieerden ge dragen zich nu ook als meester op het eiland Mytilene, indertijd door de Grieken bezet; de Engelschen hebben er de consuls der cen trale» in hechtenis genomen, de Grieksche regeering zit nu wel in eern leelijk parket.; totnogtoe was zij bang om in den oorlog te geraken, en men kan zich dat voorstellen, maar op deze wijze wordt de neutraliteit ook gevaarlijk. Want in de eerste plaats loopen er allerlei geruchten, dat de centra- len en Bulgaren nu .weldra den opmarsc-h naar Saloniki zullen beginnen en als zij dit verovemi, zal de havenplaats wel voor Griekenland verloren zijn. Doch 'van den anderen kant vreest men te Athene, dat; nu koning. Peter te Saloniki is aangekomen en het overschot van 't Servische leger daar daa.r wordt verwacht, Saloniki tot een basis van den Servischeu aanval zal worden gemaakt. En mochten de Entente-mogend- heden daar de overwinning behalen, dan zal het niet gemakkelijk zijn de stad weer terug te krijgen uit Servische handen. Een bericht, dat belangrijk genoemd kan worden, komt nog uit Amerika. De Duit sche gezant daar, Bernstorff, zou beloofd/ hebben dit in de Middellandsohe Zee geen ongewapende passagiersschepen zonder waarschuwing zou worden getorpedeerd en verder zou, als vijandelijke koopvaarden» wegens contrabande in den grond werden geboord,op de meest volkomen wijze voor de "veiligheid der opvarenden worden gezorgd. Dit zou zeker aan den duikbootenoorlog zi jn kwaadaardig karakter ontnemen. keukens, waberfiltreerwagene, wapens voor pioniers en voor den bruggetredn, ladder en bagagewagens, «leden, telefoonkarren en groot© slingermachines, alles verbogen, doorboord of op andere wijze „gewond", te zien. Verder riudt men er instrumenten, auto's, baudvuurwapeus, uniformen en uit rustingsstukkenvliegmachines, torpedo's enaoovoort. Treinverkeer BerlijnKonstantinopel. BRESLAU. De Kou. spoorwegdirectie deelt mede, dat bet t-ieien verkeer met den Balkan van Berlijn, en- Mütwhjen begint op 15 Januari, van Konstantinopel af op 18 Januari. DUrTSCHLAND Varkens mesten voor West-Duitsohlantf. Men schrijft aan het ,,Edbld." De Rruisisdhe negeer mg neeft besloten, voor de steden en industriegebieden van West- Duit,schland 500,000 varkens to laten mesten en deze te doen -afleveren in vijf maanden. Zij stelt voor dit doel belangrijke hoeveelheden voederartikelen beschikbaar tegen billijken prijs. De landbouwka-mers in' Westelijk Duitsckland dienen als tusschenpemonen. De provincie Hannover bijv. moet 64,000 vette varkens leveren aan de steden voor het re- geeringsgebied Düsseldorf, Wiesbaden, Hanau. Cassel, Hannover en Minden. De gemeste die ren moeten op de plaats van ontvangst min stens 205 pond wegen; daartoe moeten ze op de plaats van afzending minstens 22.5230 pond zwaar zijn. Voor de afgeleverde dieren worden de door de regeering vastgestelde maximum prijzen betaald. Het voeder, door den Staat te leveren, kost- per ton 295 mark. of per 100 pond met de onkosten voor transport, enz., 15 mark. Het bestaat voor een belangrijk deel uit maïs, voor 't overige uit graan- of tarwe zemelen. De land'bouwbamers mogen hieraan suiker, vermengd met visch- en cadavermee], toevoegen tot een maximum van 50 pond per ton. Volgens een telling beschikt do provin cie Hannover thans over 75.000 varkens, waar van er in Jan. 4000, in Febr. 10,000, in Maart en April elk 20.000 en in Mei 10,000 vetgemest moeten worden afgeleverd. Hannover kan dus aan 'fc bevel dor Regeering voldoen en boudt nog 11,000 varkens over. Westfalen staat er nog wat gunstiger voor. Een oorlogs-tcntoonstelilng. Te Berlijn is in. den dierentuin eeno ten toonstelling van lii den oorlog buitge maakte voorwerpen geopend. Er zijn daar in de eerste afdeeling kanonnen van alle groot-ten, mijmwerpers, voertuigen, veld Triumph '03 (getorpedeerd) 11.800 Majestic '95 (getorpedeerd) 14.000 Irresistible '98 (mijn) 15.250 Ocean '98 (mijn) 13.150 Bulwark '99 (kruitmagazijn-ontplof fing)15.250 Formidable '98 (getorpedeerd) 15.2.50 F r a n k r ij k. Bouvet '96 (mijn) 12.000 Turk ij e. Messudiek '74 en '03 (getorpedeerd) 9.250 Hairredin Barbarossa '91 (getorpe deerd) 10.060 Pantserkruisers. Engeland. Ilogue '00 (getorpedeerd) 12.200 Aboukir '99 (getorpedeerd) 12.200 Cressy '00 (getorpedeerd) 12.200 Good Hope '01 (geschutvuur) 14.300 Monmouth '01 (geschutvuur) 9.900 Argyll '04 (gestrand) 11.000 Natal '05 (ontploffing) 13.550 F r a u k r ij k. Léon Gambetta '01 (getorpedeerd) 12.600 Rusland. Pallada '06 (getorpedeerd) 7.775 Italië. Amalfi '08 (getorpedeerd) 10.400 Giuseppe Garibaldi '99 (getorpedeerd) 7.400 Duitschland. Prinz Adalbert '01 (getorpedeerd) 9.00Ö Blticher '08 (geschutvuur) 15.800 Friedrich Karl '01 (mijn) 9.000 Schu rnhorst '06 (geschutvuur) 11.60G Gbeisenau '06 (geschutvuur) 11.600 York '03 (mijn) 9.500 Kleine kruisers. Engeland. Hawke 'Dl (getorpedeerd) 7.800 Ainphion '11 (mijn) 3.500 Pathfinder '04 (getorpedeerd) 3.000 FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein, PARIJS. Communiqué. In Argonne ontplofte een Duitsche mijn ten zui den van de hoogte van Mesnil. Om den krater ontstond een gevecht met handgranaten. Wij bleven in het be zit vau den krater. Het vuur van onze kanonnen deed een munitiedepot springen in de vijandelijke liniën bij Fille Mort©. In de Vogezen bombardeerden wij met gevolg Stoika benoorden Metzeral. De Duitschers ontruimden het dórp, dat in brand werd geschoten door onze granaten. Bij Stock- weer. ten noordweeten van Münster, deden we brand ontstaan in vijandelijke werken. Ten zuiden van den Hartmannsweilerkopf slaagden de Duitschers er in na een reeks vmchtelooze aanvallen, volgende op een hevig bombardement, een kleine nek be noorden den Hirzstein. De troepen die den kam bezetten, zijn dientengevolge teruggetrokken. Ons vuur- gordijn bracht dén vijand zware verliezen te De artilleriestrijd duurt voort. BERLIJN. Officieel. Ten zuiden van den Hartmannfrweilerkopf, aan den Hirzstein, gelukte het Zaterdag de laatste der op 21 Deceber in vijandelijke banden geraakte loopgraven te 'heroveren. Daarbij werden twintig officieren en 1083 jagers gevangen geuomeu en 15 mitarilieurs buit gemaakt. Anton. In de „Vorwavts" is bet volgende schetsje te lezen van het westelijk front: Van de vroegere bewoners van het dorp is nafcuuilijk al lang mets meer te zien. Waar 'zouden zij in de. puinhoopea ook moeten hui zen? Waar zouden zij bescherming vinden tegen het vuur, dat dag aan dag op de ruines gericht wordt? 1 Slechts een wezen bleef er nog. En houdt het er nog steeds uit. Alle gevaren trotseerend dwaalt hij bij klaarlichten dag rond op de stuk geschoten en omver gewoelde straten, loopt in do tuinen, kijkt de hoopen puin na en laat do granaten om zich barsten, alsof het erwten waren. Anton of hij altijd Anion geheeten heeft, mag betwijfeld worden maar de Duitsche soldaten, die hier zoo goed mogelijk beschut ting zoeken tegen de vijandelijke projectielen, hebben hem zoo gedoopt. En wanneer hij in zijn humeur is luistert hij zelfs naar dezen naam. Hij is welwillend gestemd jegens de in dringers, is niet bang voor hen en volgt hen 's nachts zelfs, wanneer zij m een maar half stuk geschoten huis kruipen om er warm eten te koken. Dan krijgt hij meestal wat mee. En hiervoor is Anton zeer gevoelig. Anton, de dorpsezel. Hij is wat kreupel. Misschien trof hem een steen, misschien zelfs een granaatsplinter. Maar anders hebben de granaten, die bij dui zenden in het dorp regenden, hem niets gedaan. Hij is dik en vet geworden. Het is vermakelijk hem te zien rondspringen, wanneer het dorp gebombardeerd wordt. Nu en dan bokt hij van schrik op zij. Maar dan staat hij weer heel kalm, terwijl het om hem steenen en aardkluiten regent. Soms schreeuwt hij heel kort en heel schel. Zijn het protesten? Of teekenen van verbazing? Misschien zelfs teekonpn van bijval? Anton hangt aan zijn dorp. Weg to krijgen is hij niet. Compagnieën, die het dorp verlieten, hebben het meer dan eens beproefd. Zij wilden Anton mee nemen, maar hij dacht er niet over. Tot aan de grens van het dorp ging hij mee. Maar dan bleef hij staan. 'Trekken en 6laan hielp Pegasus '07 (geschutvuur) 2.200 Hermes '98 (getorpedeerd) 5.700 Japan. Takachiho '85 (mijn) 3.700 Rusland. JemrJiug '03 (getorpedeerd) 3.050 Duitscliland, Bremen '0-3 (getorpedeerd) 3.250 Undine '02 (getorpedeerd) 2.600 Karlsruhe '12 (vergaan) 4.P00 Dresden '08 (geschutvuur) 5.650 Leipzig '04 (geschutvuur) 3.250 Niirnlierg '08 (geschutvuur) 3.400 Magdeburg '11 (door bemanning ver- mold) 4.500 Köln '09 (geschutvuur) 4 060 Mainz. '09 (geschutvuur) 2.600 Ariadne '99 (geschutvuur* 2.600 Kmden '07 (geschutvuur) 3 600 Koningsberg '05 (geschutuur) 3.400 Hela '95 (getorpodoord) 2 000 O o s t c n r ij k. Zeuta '97 (geschutvuur) 2.300 Kaiserin Elisabeth '09 (te Tsingtau vernield) 4.060 T u t k ij e. Medjidije '03 (mijn) 3.200 Torpedojagers. Engeland. Recruit "*1 (getorpedeerd) 480 Maori '08 (mijn) 1.100 Lynx '12 (mijn) 950 Louis '13 (gestrand) 930 F r a n k r ij k. Mousquet '03 (geschutvuur) 310 Dague '11 (mijn) 770 Japan. Schirotaye (gestrand) 380 Italië. Turbine '08 (geschutvuur^ 330 D uitschland. V 187 (geschutvuur) 650 Met het oog op de Verlofganger* en gezien het groote belang voor hen om te weteu, waarheen zjj zich om hulp kunnen wenden, lateu wij hier de lijst volgen vau plaatsen en adressen, waar Afdeelingen van bovengenoemde Vereeniging gevestigd zijn. ALKMAAR. Secr.-'aris G. G. Vonk, Gemeente-Ontvanger. AMSTERDAM. L. A. de Jong van Lier, gep. Lt.-Kolonel, Beurs, Oudebrugsteeg 11. J. J. Xieuwenhuvsen, Burgemeester van Limme-a, Mr. F. A. vau Hall, vSjiruijienboschstraat 9. n Ds. H. Buiskool, Weststraat IJ». H. J. van Voorst Vader, Boomberglaan 33. I'. Wolthuis, Commies ter Secretarie. W. F. G. L. Driessen, Burgemeester van Westzaan H. Eekhof, gep. Kapitein O.I.L., Oude Langendijk 7. Mr. C. Smits, Advocaat en Procurenr. Voorzitter Gep. Gen.-Maj. A. Hoogeboom, Ammunntiehaven 83. Secretaris J. Heringa, Oud-Zecofficier, Hugo de Grootstraat 15. Mr. J. H. Lugt, Hoofd-Ambtenaar t/Secr- 'a-Graven- dijk wal 68c. J. A. Kerkhoven,Oud-Ing.S.S 0.-I.,Soeronscheweg 56. Jlir. Mr. iï.C. M.v. NispentotPannerden,Lidv/dProv, Staten v Gelderland, Nieuwe Plein 50. A. J. v. <1. Pauw, gep. Zeeofficier, Slicbtenhorst- straat 72. D. J. v. Bosveld Heinsius, Lt.-Kolonel Militie- Commissaris, Jacob Damsingel 17. D. J. Roest, Biltstraat 184. G\ A. J, J. v. d. Linden, le Lt. PI, Adjudant, Schimxnelpenninckstraat 41. n J- T. H. D. W. Baak, Oud-Majoor v/d. Inf., Baronie laan 41, Teteringen. Voorzitter Gep. Generaal-Majoor Putman Cramer te Stratum. 's-HERTOGENBOSCH. Secretaris F. J. G. v. der Kraan, Adj. Comm. t. Prov. Grifiie, l Jan Heinstraat 18. 1 A. Schaap, Notaris. - Mr. M. v. Toulon van der Koog, Griffier r. d. Raad v. Beroep (0.) Mr. Dr. J. F. Veereu, Commies-Redacteur t. Gem.- Secretarie, Wolstraat 15. J. M. Noorduyn, gep. Kapt. Luit. t/z., Zwolsche weg 44. Mr. J. de Lange, Commies t.Prov. Griffie, Blijmarkt, 17, G. Obma, Commies ter Secretarie. i> K. W. Roelants, Lt, Kol. 3Iilitie-Commissarist Dracht 260. N. E. Rost, Lt. Kol. Militie-Commissaris. II. Prikkel, Stationstraat 170. A. M. J. v. d. Heyden, Bewaarder v'd. Hvpotheken te. AppiDgedam. R. W. Wijnmalen, Lt. Kol. Prov. Adjudant, St. Lucasstraat 1. J. L. La Gro, Schoolopziener. J. L. Frank. A. Deiks, Spoorstraat 268. Ai Schmier, Burgemeester van Maastricht. Ph. v. Keerlen, Öpz. v/d Prov. Waterstaat, Mr. D. G. Kortenbout v/d Sluys. Mr. E. B. Bavink ten Cate. Ieder beware in zijn eigen belang zorgvuldig deze lijst. BEVERWIJK. HAARLEM. HELDER. HILVERSUM. PUHMEREND. ZAANDAM. DELFT. DORDRECHT. 'e-GR AV EXH AG LEIDEN. ROTTERDAM. APELDOORN. ARNHEM. NIJMEGEN. ZUTPHEN. UTRECHT. AMERSFOORT. BREDA. EINDHOVEN. WAALWIJK. MIDDELBURG. VLÏSSINGEN. DEVENTER. ZWOLLE. HENGELO. HEERENVEEN. LEEUWARDEN. SN EEK. DELFZIJL. GRONINGEN. ASSEN. MEPPEL. GENNEP. ROERMOND. VENLO. GROENLO. ALMELO. niet-s. Hij zette zich schrap op zijn sterke bee- neu, sloeg uit, beet om zich heen, liep dan een paar pas mee en herhaalde hetzelfde spel. Zelfs lekkere hapjes brachten hem niet van de wijs. Men moest hem weer loslaten. Misschien leeft hij nu nog. En wie weef of hij de arme boeren en boerinnen niet. begroeten zal, dié" terug koe ren om te zoeken naar wat eens hun eigendom, hun trots, hun vreugde was... RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. PETROGRAD. Communiqué van den generalen staf. Aan het front van de Golf van Riga t<7b de Pripjet geen wijziging. Ten zuiden van de Pripjet trachtte de vijand opnieuw zich van Tsar- torysk meester te maken. Hij werd echter twee malen afgeslagen met gevoelige ver liezen. In Galicië, in de streek van de mid den Strypa, verdreven onze troepen op en kele plaatsen den vijand definitief van den Ocstelijken oever der rivier. Volgens aan vullende mededeelingen maakten wij op 7 Januari in den loop van het gevecht ten noordoosten van Tsjernovitsj 20 officieren en 1175 soldaten gevangen en vermeester den wij drie mitrailleurs. WEENEN. Twee dagen geleden op nieuw aan alle punten in Oost-Goücië en langs de Bessarabisclie grens onder groote verliezen afgeslagen, herhaalde de vijand Zaterdag de aanvallen niet. 1 Hij richtte slechte nu en dan geschut vuur tegen onze liniën. Hij trekt- nu ver sterkingen bijeeu. Aan de Korminbeek in Wolhynië dreven onze troepen Russische verkenningsafdeelingen uiteen. Overigens geeo bijzondere gebeurtenissen. In den Kaukasus. PETROGRAD. In het kustgebied open den de Turken op 7 Januari een levendig geweervuur en onder bedek king van den mist trachtten zij den rechter oever vau de Arkhavi te bereiken. Zij wer den afgeslagen. ITALIË Oostenrijk en Italië. ROME. Officieel. Het was kalm aan het geheele front, behalve een hevige artillerie- actie in den sector van Görz. SERVIË. Het Servische leger. BERLIJN. De Berliner Lokal Anzeiger" verneemt, dat er verschil van gevoelen zou bestaan over de S 126 (getorpedeerd) S 90 (gestrand) S115 (geschutvuur) S 117 (geschutvuur) S 11S (geschutvuur) S119 (geschutvuur) S 124 (aanvaring) G 196 '11 (getorpedeerd) Oostenrijk. Lika '12 (mijn) 800 Tiiglav '12 (mijn) j800 T u r k ij e. Yar Hissar 'OS (vernield) 30-3 Kanonneerbooten, Engeland. Speedy '88 (mijn) 800 Niger '92 (getorpedeerd) 820 Rusland. Kubanetz '87 (geschutvuur) 1.250 Donetz '87 (geschutvuur) 1.250 Sivoutch '12 (geschutvuur) 960 F r a n k r ij k. Zélée (geschutvuur) Duitschland. Möwe '06 (geschutvuur) 650 Hedwig (veroverd) 199 Tsingtau '03 (geïnterneerd) 163 Vaterlaid '03 (geïnterneerd) 168 Geier '93 (geïnterneerd) 1.600 litis '93 (te Tsingtau Ternield) 900 .Jaguar '98 (te Tsingtau vernield) 900 Tiger '99 (te Tsingtau vernield) 900 Luchs '99 (te Tsingtau vernield) 900 Cormoran 92 (te Tsingtau vernield) 1.600 Oostenrijk. Ternes '04 (mijn) 440 T u r k ij e. Burak Reis '13 (door de bemanning vernield) 560 Torpedobooten. En geland. No. 10 en 12 '06 (getorpedeerd) 215 Italië. 6 P.N. en 17 O.S (mijn) Mijnenlegger*. Rusland. Amour-type '06 (vernield) - Duitechland. Albatross '07 (geschutvuur) Onderzeebooton. Engeland. AE 1 '13 (vergaan) E 3 '12 (vernield) D 5 '11 (mijn) E 15 '14 (gestrand) 730 730 630 825 725 825 325 825 AE 2 (in den grond geboord) E 13 14 (gestrand) E 7 '13 (gezonken) E 20 '14 (gezonken) E 17 '14 (gezonken) §25 Frankrijk. Curie 12 (geschutvuur) 550 Saphir '07 (geschutvuur) 4.50 Mariotte '11 (verniel G30 Turquoise '06 (vernield) 450 j Monge '07 (vernield) 550 Italië. Medusa '11 (getorpedeerd) oqq Nereïde '11 (gezonken) 225 Duitschland. 15 (geschutvuur^ 300 18 (geramd) 650 U8 (geramd) 300 U 22 (geramd) 305 29 (in den grond geboord 500 U 14 (geschutvuur) 759 U 27 (vernield) 390 C 8 (geïnterneerd) Oostenrijk. U 3 (gezonken p U 12 (gezonken) p (Na maatregelen, welke Engeland tegen de ondeixeeërs nam. zijn er nog verscheidene ge- zooken, waarvan de nummera ciefc bekend lij")

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1