KWATTA DE Chocolaad KORFFs Friesche Saai Friesche Hserenbaai PAD VIND EF- REEPEN Laatste Berichten DE NEDERLAHDSCHE HUISVLIJT - MAATSCHAPPIJ. ftamiTABAK lie eens onze blijft deze roeken. Chocolade reepen 5, 71 enIOcts. F. KORFF&cCo DE SOLiDATEN COUR -£L3%rT Vrijdag- ai December 1915. BENSDORP'i Gemengd Nieuws. A D VERTEN Tl ËN. Tuinbouw. AUGUST DE LAAT. BOEKHOUDEN. DUITSCHE TAAL heeft geprobeerd MILITAIRE DRUKKERIJ C. N. TEULS^GS Koopf nu (met verrassing) Cacaofabrikanten Amsterdam. Bij de wisseling des jaars. Milicien W. H. van Loon schrijft ons uit Halfweg Ook "bij 't einde van 191-3 is do vrede nog niet weergekeerd, en dus vieren wij voor do tweede ruaal in de mobilisatie Nieuwjaar. Welk oen jaar! Vol van ellende en verschrikking, en !t einde schijnt nog verre. 1915 loopt ten einde, "t, smoort ovenals 1914 in bloed, "t verstikt in kruitdamp en verzinkt in ellende, ook dit rampjaar 1915. En wat zal 'fckomêndc jaar, wat zal 1916 ons brengen? We staan voor een donkeren voorhang en zwarte wolken omringen ons; wie meeleeft en zich rekenschap geeft van wat er rondom ons gebeurt, weet dat nog altijd het onweder vlak bij ons woedt: één bliksemstraal uit. de onheil- zware wolk en ook hij ons slaan de vlammen er uit. Niets schijnt meer vast te staan, de funda menten wankelen. Tegenspoed op tegenspoed, dure tijden zijn "t thans geweest: wij zien geen -uitkomst, wij dreigen te wanhopen en wi j zijn ten einde raad. Maar daar is gelukkig één lichtstraal! God in 'den Hemel houdt nog den schopter en bij Hem is nog het opperst rijksbestel! Hij weet alles, het heden en de toekomst en doet alle dingen komen naar Zijn Raad. Onze hoop op Hem zal nimmer beschaamd worden. En onze Heer Jezus Christus zit nog ter 'rechterhand Gods in den Kemel. Daar bidt hij, ook voor ons. Laten wij met die zekerheid, met dat rustig vertrouwen, ook het nieuwe jaar in gaan! Alle onaangenaamheden moeten bij de intrede van 1916 uit den weg geruimd worden God roept u en mij. o. hoort toch naar zijn etem, moge 't nieuwe jaar ook een nieuw leven voor ons worden. Dan zingen wij mot dc-n dichter van Ge zang 250. .„In "s Heilands naam kom ik u smeeken ..Vernieuw ru' uw liefde in innr „Laat m' uw vertroosting niet ontbreken, .Omring mij met uw Engelenschaar ..Breng ons terug \*a elke dwaling, „Maak van den dienst- der zonde ons vrij, ,vEn geef dat iedere ademhaling. „Een lofzang aan uw liefde zij! W. H. v. L. De „Mijnwerker" van Jan Toorop. L. W. soldaat L. A. Kortonhorsfc schrijft, ons van fort SpaarndamrZuid Tóorops veelzijdige belangstelling on grooto vriendenkring voeren hem dikwijls in uiterste boeken van ons vaderland. Zoo bezocht, hij meerdere malen liet Zuiden van Limburg en interesseert liem vooral liet Nedcrlandsoh steenkolen-gebied. Zijn gevoelige natuur moet wel diep getroffen zijn geworden door den tragisclicn levensstrijd der mijnwerkers, die liet groofcsto deel van den dag den zonneschijn moeten missen ,om in ongezonde sombere gan gen, diep onder den grond hun vermocienden arbeid te verrichten. Een nederdaling door den schacht, die naar de smalle tunnels en liolen leidt, waar do zwarte mannen in een met gas- dampen vervulde atmosplieer boren en hakken, ,moöt voor den schilder, die zoo zeer liet blanke lifcht en den frifeschen zeewind lief heeft, aan grijpend zijn geweest. Dit bezoek aan een kolen mijn inspireerde hem tot liet op steen teeke nen van de grooto plaat, die men sedert eenigen tijd in vele winkels ziet ten toon ge pield, In een enge spelonk hurkt een forsche kerel in ongemakkelijke houding, bezig met steen kool las te hakken. Zijn buitengewoon sterke armen steken uit de openingen van het werk buis. De spierbundels, bevestigd door krach tige pezen aan pols cn elleboog zijn gespannen door "den awaren arbeid, die hij met rustig be wustzijn van zijn kracht verricht. Dè door kolenstof geaccentueerde groeven iu zijn ingevallen gelaat, herinneren aan veel smart en misschien ontbering. Toch spreekt uit zijn vastberaden trekken lust om in don levensstrijd te volharden en blikt zrjn oog hoop vol in de toekomst. Men zou van dezen man Jcunnen gelooven, dat hij een leider was voor de andere mijnwerkerséén waarin zij vertrou wen stelden, wiens sterke geest en karakter hun tot voorbeeld strekken kon. Toorop heelt dezen mijnwerker in forsche. bijna overmoedige lijnen op steen geteekend, mei-geringe toepassing van rood en blauw op huis en broek. Deze plaat zou, hangende in kantoor, portaal of vereenigingszaal, eenvoudig omraamd met gebeitste lioute-nlijst een mooie wandversiering zijn. "Boven in den hoek staat het volgende ge drukt: Prijs -/ 5. De opbrengst is geheel ten bate vap den "bouw voor een mijnworkerskerk te Heerlen' Deze 1 M. 95 c.M. eroote plaat is gedrukt bn Lankhout en Co., Xoorderbeekdwsrssiraat 49. Den Haag en is ie krijgen in vele boek- en kunsthandels. Een afscheid. Mil. G. Vriend schrijft ods Heden, den 27sien December 191-5, was voor ons een nreurige dag. Onza beminde kameraad ging ons verlaten, namelijk korporaal Enoldt. Zijn flink optreden, welsprekendheid cn goede manieren dwongen ons altoos met ontzag tot hem op te zien. In één woord ..een jongen". Dat het- hem verder steeds goed mag gaan ia de wensch van G. Vriend cn het overige personeel van den staf der 4e afdeeling 3e reg. Teldart. 3e Div. Veldleger. Dankbetuiging. Ondergeieekende betuigt-, ook nameus zijn erditgenoete. zijn hartelijken dank aan de serg.- majoors. sergeante, korporaals en manschap pen van het- Landweer-bataljon van het fort Benoorden Porraerend, voor de hartelijke be- ïangsteli rng tijdens de ziekte mijner Trouw, S. en A. STJBBE. Avondbezigheid. Oplossing raadsels uit No. 213 Militare Dienstplicht. Openbaar Slacht- hm i-s. Ach zeg toch niet..., toch wèl. (Van luit. G. L. Kroes.) Ach seg toch niet: ..Het leven is zoo wreed, Dat 't. wonden slaat, die nimmer, nimmer helen, Dat qt iets is, wat ie vaak schreien deed Want, vriend, zoo zijn er velen... velen. Ach. zeg toch niet: „Het leven is zoo hard, „Het drukt me zoo en is haast niet te dragen j Donk, vriend, er is nog grooter, dieper smart, Zoo velen zijn c-r, die reeds klagen klagen. Ach zeg het niet: „Het lc-ven heeft geen wahrde", Een ieder heeft zijp waarde toch als mensch. Een moeder bidt: ,,'k Wou d'oorlog hem slechts spaarde". Maar, vriend, 't blijft een mensch... een mensch. Ach zeg toch niet: ..Hot leven is zoo kort, „To kort om flink te zijn en moedig alles dra- w Ken", Want, vriend, als ge eindelijk onder wordt-. Zult go om verlenging vragen.... vragen. Maar, vriend, zeg wèl: „Do menschen zijn zoo wreed, ..Om mot een kogel 't leven af te snijden", Het leven, dat u v rooi ijk lachen deed. Terwijl uw moeder nu moet lijden.... lijden. Ach, zeg toch wèl„De menschen zijn zoo har ..Om dood'lijk lood to strooien op nun broeders „En niet te tellen menschelijko smart,, „Of tranen van do moedersmoeders." Ach, zeg toch wèl: „Hot menschelijk hart is sleelit. Z'n slechtheid gilt haar lach als jonge menschen sterven, Of and'ren dooden hij een woest gevecht, Terwijl do bajonetten kerven.... kerven!" Ach, zeg toch wèl.,'t Kon alles anders zijn. „De zon kon schijnen over groene akkers. Nu loopt door 't groen een diepe zwarto lijn, "Waaruit ze schieten. Stakkers.... stakkers!'' G. L. KROES. Mil. 1© luit. 2-H-9 R. I. Ons Soldatenleventje. (Van Sergt. Theo.) Hoe schoon tooh militair te zijn, "t Leven is zoo lief, zoo fijn, Ge hebt hier kommer, nooh verdriot, En gebrek of zorgen kent ge niet. Van 's morgens vroeg, tot "s avonds laat, Altijd lol, zelden hebt ge 'i kwaad. Nooit of nimmer wordt je moe En verlof krijgt go nog op de koop toe. Met 't traktement kunt ge 't nog al doen. En zijt ge een kerel van fateoen, Dan houdt ge elke week nog over, Een sommetje, wel wat poover. Maar tocli zijt ge gelukkig en tenrêe, Eten kunt ge wel voor twee; Op tijd 'n glaasje bier doet heuseh geen kwaad, AÏ6 je het boekje maar niet te buiten gaat. Allen zijn hier boste vrinden. Die het met mekaar steeds goed kunnen vinden. Die zijn plicht steeds doet, Heeft geen last. van de .paftoet". Zijn wo te velde of op het fort, Nooit schiet ons iets te kort, In iedere stad een andere echnt, Nou? wie doet je wat!! Nou ja-, alles op z'n iijd... Dooli moeten we ook ten strijd, Dan reiken we. ons de hand, En strijden voor 't vaderland. Onze Edele Koningsrrouw, Zwoeren we immers trouw Voor Haar willen we dan ook geven, Geheel ons bloed, ons leven!!!! Serg. THEO. Mitr. Pel. 2 R. I. 31 December 1915. (Van eergt. Fred.) Nn wij zijn aan 't einde, Van dit oorlogsjaar, "Wil ik even verzamelen, Het verledene bij elkaar. Eerst een „Rust in vrede", Aan hen die zijn gegaan, En voor wie zoovel en Storten meen'gen traan. Maar bij uw tranen storten En uw groot.verdriet, Wil gedurig denken „God verlaat u niet". Hij wil u steeds helpen ..Geven moed en kracht' Eu ook uitkomst schenken, Zooals ge nimmer verwacht. Ik denk ook aan zoovelen, Gedrukt door kommer en leed, En ook aan een iecler, Die de armen niet vergeet. Voel wordt er geleden, Maar ook veel gedaan, Waardoor menig arme Door het leven kan gaan. .Hc-t jaar begon weer treurig, Door de ellende op aard, Doch wij zijn gelukkig. Voor den oorlog weer bewaard. Laat ons moedig dragen, 't- Opgelegde kruis, Want gij gaat nog allen, .Steeds met yerlof naar huis. En nu wensch ik allen „Eindig genoeglijk dit jaar, ..Zit- van 't; oude in 't nieuwe, „Gezellig hij elkaar". Sergt. FRED. Zalig NieuwjaarI (Van sergt. G. Persklomp.) Zalig Nieuwjaar! Hoe sarcastisch Klinkt, in dezen tijd mijn wensch! Zalig Nieuwjaar! Wie gelooft mij? Immers niemand, neen, geen mensch. Zalig Nieuwjaar! Waar millioenen Nu gedompeld in rouw Nu zoo menigeen lijdt honger? Nu zoo menigeen lijdt kou Zalig Nieuwjaar! Nu zoovelen d'Oorlog dreef van have en goed Nu zoo menig dapper strijder Badend ligt daar in zijn bloed? Zalig Nieuw jaarHoort de bommen. Zij, zij brullen het met spot. Rang.!! Ziet de granaten ploffen! Prachtig, weer een huie kapot I Zalig Nieuwjaar! In do loopgraaf ligt misschien zoo menig held Straks, ja straks, dan is !bij zalig, Paft... ligt hij daar neergeveld. Zalig Nieuwjaar! Zou ik *t wagen? Ik kan het nu wensch en. nee! Neen, eerst dan zal ik het wensehen, Als op d'aaTde weer heerscht vreé. G. PERSKLOMP. Oudejaarsavond. (Van mil. M. P. Boselie.) Guur waait de woeste stormwind T.angs stadsplein en langs straten De regen valt. bij stroomen neder De wegen zijn verlaten. Maar binnen in do kamers Zit. men gezellig bij elkaar; Daar is men aan 't klinken Bij 't scheiden van hot jaar. Het oude jaar vlood henen, Met al ijn lier en leed, Wat ons 't nieuwe is beschoren, Er is niemand, die het weet. Maar laat ons 't beste wensehen, En vertrouwen op den Heer Dat de oorlog moge eindigen, De vrede spoedig kéer. Aan u allen, wapenmakkers, Wensch ik bij 't scheiden -van het jaar, Veel gezondheid, heil en zegen, Ook in het nieuwe jaar! Sl. .P. BOSELIE, de Batt. 3e R. Veld-Art. UITSLUITEND I GOUDEN EN ZILVEREN CADEAIX. Hét lot van den Zeeman. (Van matr. Ie kl. H. Udo.) Een schip ligt vol gel aan Met een kostbare vracht, Om naar zee te gaan Jn den donkeren nacht. Do kapitein staat te turen Op de brug; daar staan ze met z'n ttee; Achter hen zijn de kustvaren, Vooruit is de blauwe zee. Daar boven zit een uitkijk Jn den mast geheel alleen, En kijkt met heldere oogen Of alles wel is om hem heen. Maar plots hoort men een J,werda", "Van een bont, die men haast niet ziet-, "U kan het haast wel raden, Het is een onderzeeboot, anders niet. Schel klinken de bevelen „Laat vlug de booten neer, Maakt gauw dat u daar in komt, Het schip behoort u niet meer!" De sloepen moeten zij deelen, Bemanning en passagiers, Een torpedo wordt gelanceerd Met- veel en luid getier En het schip is getorpedeerd, Een hevige knal, het is gebeurd 't. Scliip is totaal vaneen gescheurd. De arme mensehen dobberen op zee En richten hun blik naar do veilige ree^ De lucht betrekt, wordt donker zwart-, Menigen zegt met kloppend hart: Kijk eens! wat een vuile lucht! Ja, zegt een ander mét een zucht, De booten slingeren heen en weer. Ze rollen van een golf in de diepte neer. Een boot slaat om. je hoort geschrei, 0. Heer! sta ons allen bij! Wij hebben thuis nog kind en vrouw, Och breng hen niet in diepen rouw. Maar, helaas, geen redding meer, De zee sluit zich't wordt kalm weer. Nu zegt u welde zee is toch bedrog, Neen"mcnsc-henhet is niet de zee, Het is de schuld van den wereld-oorlog '15. UDO, matr. Ie kl. a.b. Hr. Ms. „Gruno"-. Marie. (Van ordonnans H. Mulder.) Mijn lief is schoon als* zomerbloemen. Als donk're Junirozen-pracht 't Js. of ik zie den open hemel, Wanneer zij even vriend'lijk lacht. Haar oogen schitteren als paarlen. Wier flonker-glanzen mij verblindt; Het is een heerlijk, bloed-warni meisje, Een dartel, vroolijk zonnekind. Zij is niet als veel preutselie nufjes, Vol zedig-vromo huichelarij. Zij heeft iets schoons „natuur" behouden, Haar wezen is spontaan en vrij. Ik heb liet lief, dat bruisend leven, Dat tintelt in haar oogenpracht, En in haar rijpen, vollen boezem. Een ronding toovert, teer en zacht. Haar lichaam is een tuin van lusten, Een beker kost-b'ren passi-ewijn, Ik wil dat pure niet onteeren. Dat sehoone zal mij heilig zijn. H. ir. Wat men aan de grenzen ziet. (Van mil. H. Verheyen.) Wat zie je zoo al aan de grenzen Men stelde mij die vraag; Voor degenen, die dit wensehen, Beantwoord ik die graag. Je ziet hier schilderhuizen staan Van planken of van zoden: Waar. als de regen is gedaan, Het staan in is verboden. Boomen zie je, sterk en forsch, Wilgen zoowel als eiken Waarop met letters in hun schors Soldaten-namen prijken. Je ziet een versperring, o zoo naar, Van puntdraad, grauw gekleurd. Waaraan reeds menig smokkelaar Zijn kleeren heeft gescheurd. Je ziet er kleine vlaggen wapperen Van het rood en wit en blauw Het teeken onzer dapperen Van plichtsbesef en trouw. Je ziet Ijier steenen palen staan, Geplaatst vóór onzen tijd Heel zeker heeft men dit gedaan, Wijl de grens twee rijken scheidt. Dan een eindje over do grenzen Zie je van uit de vert'. Hoe de toegang voor de mensehen Met electrisehe. draden is versperd. Mij dunkt, dat de vraag beantwoord is. Ten minste ongeveer; Over iets anders schrijf ik gewis, Als het mij wordt vergund, een anderen keer. H. VERHEIJÉN, Detachement Wernhout-sburg. Dankbetuiging. (Van mil. sold. P. Keer-in-'t-Veld.) Als antwoord op 't van u ontvangen pakket-, Betuig ik aan u mijn hartelijken dank. serg. Fred. Wat u ons zond. was zeker en gewis, Een aardig verrassing voor de Kerstmis. Ik vond het reg leuk op mijn gedicht Van u to ontvangen zoo'n bericht. Nogmaals dank, voor 't geen u ons deed presenteeren. De 2e sectie zal u steeds blijven eeren. Deez' dankbetuiging, die ik u bied, Gelde uit aller naam, Doch vooral van mij, den milicien Piet. De mil. soldaat: P. KEER-IN-T-VELD. Overreden. Op don A mersfoortschen straatweg nabij Crailo zijn gisteravond omstreeks 9 tiur twee militairen, behoorende in de legerplaats bij Laren, door de Gooische Stoomtram overreden. Eén werd gedood, den anderen werden beide beenen afgereden. Cevlucht. Dezer dagen op een avond half 2cht hlcok wederom een vliegenier, die men om 7 uur nog gezien liad, uit hot ge interneerden-kamp to Bergen gevlucht. Op- 7 M. afstand van de wadht ontdekte men een keurig uitgeknipte ruimte in de afschei- ding. Ue wacht dio volhoudt dat de vliegenier daar door niet gevlucht kon zijn, kreeg, omdat hij ah vader van een gezin hierdoor zijn verlof zag ingetrokken, een toeval. (Alhrn. Cl.) Ceïntemeerde Engeische officieren. Do Engelsche geïnterneerde officieren zul len op parool mogen gaan en dus do Wiericker- eoha-ne verlaten. Volgens de „N. R. Ct." zul len nu de Duiteehe officieren en soldaten van Bergen worden overgebracht naar do Wiericker schans. Noodweer in Engeland. Een geweldige storm, zoo fcevig als in jaren niet is voorgekomen, hoeft Enge land geteisterd en veel schade aangericht. Telegrafische en telefonische verbindiugen zijn verbroken, van honderden huizen door het geheele land werden de daken wegge rukt. Berichten van talrijke schipbreuken komen binnen de kust is bezaaid met wrak hout. Spoorwegongelukken. Dinsdagochtend ontspoorde bij Posen een van Berlijn komende trein met militairen, die met verlof gingen, bij het passeeren van het station Bentsohen. Van de verlofgangers en hunne begelei ders werden er 18 gedood en 47 gewond. Do materieel© sohade is belangrijk. In den nacht van Maandag op Dins dag is aan het. station van San L&zzaro bij Bologna- een passagierstrein, komende van Ancoua, in botsing gekomen met een goederentrein Twaalf personen werden gedood, twintig zwaar en ongeveer vijftig lioht gewond. Het Oranje Kruis. De Koninklijke Nationale Bond voor «Ited- dingwezen oil Eerste Hulp bij Ongelukken ..Het OranjivKrui.-," hield Woensdagmiddag in de Lutherscho Diaconessen-inrichting zijn zesde algemeene vergadering. Z. K. 11. Prins Hendrik hield de openings rede, waarin Zijne Hoogheid allereerst allen welkom heette en er aan herinnerde, hoe kort na de vorige bijeenkomst te 's-Hertogenboseh de oorlog uitbrak. „Het heeft niet mogen zijn", vervolgde de Prins, „dat deze organisatie gereod -was, voor dat de groote Etuopeoseho oorlog uitbrak. In tegendeel, de ook voor Nederland verklaarde oorlogstoestand heeft 'het werk der commissie, die dan.rtoo ouder voorzitterschap van onzen inmiddels afgetreden onder-voorzitter dr. A. B. Ta-lma, aangewezen werd, vertraagd. Wat intusschen niet verhinderd heeft, dat deze com missie op den vastgestelden tijd mot haaar'ar beid gereed was on in hot voorjaar bij den Raad van Bestuur een uitgewerlrt plan van sa menwerking tusscli.cn de verschillende verecna gingen 'heeft ingediend." Het is intusschen ook hier weer gebleken Samenwerking tusschen velen eischt een minutieusc voorbereiding en veel overleg. Reeds bjj dè besprekingen in den Itaad van Bestuur bleek het wensclielijk de in Juni te houden Algemeene Bonds-Vergadering uit te stellen, om vóór de openbare behandeling do besturen der' verschillende verccnigingeu over hot inge diende plan te polsen. Nu dit geschied is, blijkt het noodig, dat met enkele vereenigingen op nieuw overleg gepleegd wordt, zoodat het be doelde voorstel in deze vergadering nog niet in behandeling kan komen. Ik wil hier de hoop uitspreken, dat dit over leg/al of niet met wijziging vau het ingediende plan, spoedig tot goede resultaten zal mogen leidon. Ik ben mij bewust, dat, waar de betrok ken vereenigingen vele zijn. en deze, door krachtigen en moeilijken arbeid tot bloei ge raak!: haar eigen arbeid-svijzo en eigen arbeids veld hebben en trouw waken voor eigen zelf standigheid. vele moeilijkheden onder do oogen gezien en opgelost moeten worden, maar houd er mij tevens van overtuigd, dat met goeden wil en bezadigd overleg een bevredigend resul taat zal kunnen verkregen worden. Moge dit zoo zijn! Deze oorlogsra-mp woedt in haar volle verschrikking tot heden nog buiten ons om. Zij heeft ons evenwel elders reeds getoond, hoe groot do verschrikking kan zijn En al mogen wij ook ditmaal ge spaard blijven, oen volgende ramp in oorlogs- of in vredestijd kan reeds dadelijk ook ons vaderland treffen. Mogo de gewensebte sa menwerking daarom spoedig verkregen zijn tot uw aller en onze voldoening, opdat door do samenwerking van alle particuliere lichamen, in onzen Boud verccnigd, een organisatie vei- kregen kan worden," dio ons bij jrèt uitbreken der ramp mot gerustheid kan doen zeggen, dat wij hebben godaan, wat menschelijkcrwijze van ons kon worden verwacht. Mijne heereu, zij bot dan ook, dat om do bovengenoemde reden het programma van deze bijeenkomst zeer vereenvoudigd moet worden, toch bieden de agenda nog verschillende pun ten, dio ons tot beraadslaging roepen. Tk open daarom nu doze vergadering. Na enkele mededeeïingen werd door dr. G. J. Mijnlief, secretaris van den Bond, het jaar verslag over 1914 uitgebracht, terwijl door •mr. dr. II. J. G. van Tienen liet verslag Tan den penningmeester over 1911 werd voorge lezen Hierna, werd overgegaan tot de verkiezing van vijf leden van den Raad van Bestuur, noo dig door het bedanken van do heeren ds- A. S. Tal ma cn Gin Moons, door hot overlijden van den beer mr. H. J. van Ogtrop en door het periodiek altreden' van do heeren jhr. mr. Oh. Buys de Beerenbrouck en dr. G. J. Toljer. Gekozen werden in de vacature-Talma de heer A. W. F. Idenburg, aftredend Gouver neur-Generaal van Ned. Oost-Indiëin de vacature-Moens ds. F. C. Fleischer, voorzitter van de Alg. Nederl. Vereeniging „Het Groene Kruis", te Winterswijk; iu de vacature-Van Ogtrop mr. J. A. van iSonsbeeck, te Amster dam iu de vaeature-Ruys de Beerenbrouck dr. A. O. M. van Moorsol, voorzitter van dc Pro vinciale Noord-Brabantsehe Gruone-Kruis-Ver- oeniging, te !s-Hertogeniboschen in-do vaca- turo-Teljer dr. Th. Moinat. secretaris van do Nederl. Vereeniging van Spoorwegarisente Abcoude. Na nog eenig debat weid do vergadering door Z. K. H. Prins Hendrik gesloten. De Koningin ontving Dinsdagnamiddag den rapporteend en in Champagne ten westen van luitenant-generaal Van Terwirga, commandant Navarin, waar de Frauschen Duitfiche werken '■an hot. veld lower bombardeerden. Uit de Staatscourant. Eervol gopensionneerd met dankbetuiging wegens langdurige» dienst do gencraal-majoor op non-activiteit W. J. H. de Veer van de artillerie. Ingetrokken do detacheering bij de land macht in Wesfc-Jndië van den len luitenant der i infanterie Indisch leger W. S t e v e 1 s. Gedetacheerd voor ten hoogste drie jaren bij I do landmacht West-Iudie le luit. inf. Indisch leger J. van d e r R e s t. fn AlbaniS. PARIJS. lit Saloniki wordt gemold: Een reiziger, die uit Santi Qnaranta is gekomen, vertelt, dat detachementen van het Italiaanscho leger to "Valona enkele punten van de greiis van Epirus naderden. De post van de „Frisïa". Heden is een aantal brieven, die met de door de Engelschen in beslag genomen post van de „Frisia" waren verzonden, te Amsterdam aangekomen en bezorgd. Zij „opened by censor". Amsterdam waren niet Schepen gezonken. Schriftelijke cpleiding in vakken van den Tuinbouw. Br. onder lett. W. 33„ ROUMA C'o., Amsterdam. de verschillende Alg. Adv.-Bur. De bekende Humorist AUG. DF. LAAT deelt LONDEN. Lloyds meldt, dat het Engelsche aan belanghebbenden mede, dat zjjn adres is s.s. ..Morning" gezonken is de kapitein en de L. "VV. Ziekendrager te Sleeuwjjk (bij Gorinchem; tweede officier werden gered. I Speciaal repértoire voor Militaire ontspanniug=- (De „Morning" Was een houten bark mei avonden. Conditiën billijk. Ook bereid op "tc hulpstoomvennogen, groot 444 br_ ton, gebouwd treden in duet. in 1871 en thuisbelioorend te Dundee. Red.) Van het Westelij'k oorlogsterrein. BERLIJN. Rapport van "den generalon staf AVestende werd weer door oen vijandelijkeu monitor beschoten; ditmaal zonder eenige uit werking. Do gisteren vermelde vijandelijke aanval op Hirzstein bloedde dood in ons vuur. 's Avonds vielen de Fransehen tweemaal de door ons her overde stellingen aan op den Harfcmannsweiler- kopfzij drongen gedeeltelijk in onze stellingen door. Na den eersten aanval werd de vijand dadelijk overal verdreven. De strijd om enkele gedeelten loopgraaf duurt na een tweeden aan val nog voort. Aan gevangenen verloor dc vijand tot dusver vijf officieren en ruim 200 man. Do Engelschen verloren gisteren twee vlieg tuigen, waarvan een ten noordoosten van Leus door het vuur van ons geschut tot landen werd gedwongen, terwijl de andore, een grooto ge vechtsmachine, ten noorden van Ham in een luehtstrijd naar beneden werd "geschoten. Op 27 Dec. verbrandde nog een Engclseb vlieg tuig ten westen van RijsSbl. PARIJS, 29 Dec. (Havas.) Het middag- communiqué luidt: De naeht was kalm op het Fransche front behalve in den sector-Chaulnes, waar een gevecht met handgranaten wordt ge- Witte de Withstraat 30, Den Haag. II.H. Militairen. \Vy leveren spoedig en billijk alle gereedschappen voor figuurzagen, houtsijgdeu, enz., alsmede de daarvoor benoodigdc houtsoorten. Vraagtprijsopgave. Schriftelijke opleiding voor praktijk en examen a 2 per maand. Br. lett. P..251, Alg. Adv.- Bur. ROUMA Co., Amsterdam. en voorbereiding voor de praktykexaniens Handelscorrespondentie (ook schriftelijk) HUGO RÖDER. Lee,aar M. 0. Amsterdam, Roelof Hartstr. 153, b/h Concertgeb- Zij, die gaarne spoedig -een goede positie wensehen, wenden zich tot de Handels- en Rechtsbaireaux „KaercMrius", Keizersgracht 798 te Amsterdam. Telefoon No. 9240, Vele vacatures in alle branches. Spoedige plaatsing. Zeer billijke comlities. Ook bestaat er gelegenheid tot het nemen van lessen in Machineschrijven, Stenographic, Boek houden, enz., tegen zeer laag tarief. Spoedige aanmelding. Overal verkrijgbaar. hofberichten. H. M. dc Koningin zal evenals verleden jaar op den len Januari niot de gebruikelijke Nieuw jaarsreceptie houden; doch H. M. zal op dien dag do liooge autoriteiten en de in de Residen tie aanwezige leden der Hofhouding in de ge legenheid stellen Hare Majesteit hunne gcluk- wenscheu aan te bieden. 'S-HERTOGENBOSCH - TEL. IMT. 70 Uitgebreid magazijn van alie bonoodigde drukwerken jen registers ten dienste der W1 i I i 4 a i r e A d m i n i s t ra t i e alsook ruime keuze in Formaatpapier, Dienstcouverien en Bureaubehoeften Nieuw op 4e richten onderdeelen kunnen onmiddellijk van uit onzen grooten voorraad geheel worden voorzien CATALOGUS EN MONSTERS OP AANVRAAG GRATIS EN FRANCO De cadeaulijst wordt op aanvraag gratis en franco toegezonden door -Overal verkrjjgbaar v. Rossem's Troost of Poorterstoeback?

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4