ssïS! xjjss soriPATETO-QOPPiAOTr Tra/n. Woensdag a g December 1913 a Legerzaken. Binnenland. Correspondentie. iarfoezakes y.1. den op den W Oorember gnhoud.» vort- <k sivrl0 j, d-Albii» In 1911 dook liet eerst een plan op, om een up-to-date vla^vloot in het leven te roepen, samengesteld uit 8 super-dread- nought-s 1 agschepen en 8 supor-dreadnought- kruisers. Het kabinet Saionji, toen aan het bewihd, etelde de indiening v„n een daartoe strek kend voorstel uit, wegens den ongunstigen stand der financiën. Na den val van Saionji werd het plan in 1913 weder opge vat door het kabinet- Katsoera, dat echter slechts 5o dagen aan het bewind bleef. Tn afwachting van de goedkeuring door het parlement bad het marine-bestuur reeds :n 1912 vier super-dreadnought-slagsehepcn op stapel (.Iaën zetten. Toen nu het- Japansche Hoogerhuis in 1914 bet kabinet-Yam amoto ten val bracht cloor afstemming van het marine-program, werd de bouw der nieuwe slagschepen gedu rende esnigo maanden gestaakt, totdat aan het nieuw opgetreden kabinet-Oksama de pelden waren bewilligd voor.den verderen bouw. In den loop van dit jaar werd door den minister van marine Kafco een nieuw pro- pram aan de oommissie voor de landsverde diging voorgelegd en door deze goedgekeurd. Op vertoog van den minister van financiën werd het echter aanmerkelijk besnoerd. Wordt het aldus herziene program door het Parlement aangenomen, dan zal aan de nu reeds aanwezige of iu aanbouw zijnde 4 eur.'B-r-drecdnouight-slagschep&n eu 4 idem- kruisers nog slechts 1 yuper-dreadnougbt- elagrchip worden toegevoegd. Behalve de financieel© quiaesti© gold nog de overweging, dat het beter zou zijn bet ei rut van den wereldoorlog af te wachten. Wellicht zou het verloop zoo zijn, dat Japan niet meer zulk een© groote vloot behoeft. Eu mogelijk ook dat er nog andere ervarin- pen cp marine-gebied worden opgedaan, waarmee de Japansche marine baar voor dcol zou kunnen doen. Grieksche schapen aangehouden. ATHENE. De Grieksclie Regeering heeft epuicuw reden zich te beklagen, over het op treden van de Entente"-mog6iidheden. Do Grieksche schepen „Dirfis" en „Pandia Balli", van de Compagnie Panhelléni- quo", die door de Grioksche regeering zijn g&requireerd en uitgezonden om uit Ame rika de gr>11011 te halen, welke daar reeds lang voor de Grieksche regeering lagen, kre gen Woensdag, nadat zij langen tijd in Algiers waren vastgehouden, vergunning kolen in te nemen en do reis voort te zetten. Den volgenden dag echter werden zij op- Hieuw aangehouden. Tegen deze schending van de bepalingen Van het volkenrecht en van de begrippen van handelsvrijheid van een neutralen staat heeft de Grieksche regeering krachtig ge protesteerd. En de regeering vraagt zich af met welk recht groote mogendheden den handel van een kleinen staat belemmeren, die tot dusver niets anders dan welwillend heid betoonde aan do „Entente." Verlof. De Opperbevelhebber van Laaid- en Zee macht heeft de volgende order voor de land macht uitgevaardigd*) „Ter gedeeltelijke wijziging en aanvulling van mijne Order voor de Landmacht d d. 9 December 1915, Beheer Landmacht, No. O.V.I 38881/ A 4285 bepaal ik alsnog het volgende: a. Het vertrek daags te voren na afloop van den dienst, voor de vierdaagaohe ver loven, bedoeld onder 2o in mijne voornoemde Order, moet zoodanig worden geregeld, dat dien dag de woonplaats kan werden bereikt. b. Aan hen, wier verlof eindigt resp. op 24 en 27 December a.s., wordt vergund per eerste reisgelegenheid resp. 25 en 28 Decem ber d.a.v. naar hunne standplaateen terug te koeren. c. Op Zon- en feestdagen, vallende iu het tijdvak van 20 December 1915 tot 7 Januari 1916 kan voor zooveel de eischen van den dienst en de veiligheid zulks toelaten en onder voorbehoud, dat uit dit oogpunt geon grootere vrijheid worde verleend dan op ge wone Zondagen tot dusver geschiedde boven, en behalve de verloven in genoemde order bedoeld, afwezigheid buiten de stand plaats worden toegectaan, in den zin mijner aanschrijvingen van 2 eu 3 Juni 1915, Be heer Landmacht, No. 18775/ A 1762, ook voor zooveel betreft bet vertrek op den voor- afgaanden avond, echter met handhaving van mijne Order, dat op 24 en 27 December 1915 niet per spoor mag worden gereisd. d. De cadetten, thans bij de korpsen ge detacheerd en die op 3 Januari 1916 naar do K. M. A. terugkeeren, moeten gerekend worden te vallen onder 4o. mijner Order van 9 December hierboven bsdoeld." „Ons Leger". ,,0ns Leger", het officieel orgaan van da Nedcrlandselie Vereeniging „Ons Leger", ging zijn tweeden jaargang in. Het maandblad ziet er weejr, ais altijd, keurig uit en bevat talrijke lezenswaardige bijdragen, bier en daar van illustratie voorzien. Hot slot van oen artikel van den redacteur, den Heer J. v. d. "VV(all), nemen wij hier over: „Hot ideaal van een algemeenen wereldvrede Kal, zoo schrijft hij, voorloopig een ideaal blij ven, helaas I Voorloopig is iedere natie aange wezen zich-te voorzien van do meest moderne weermiddelen zooals in het maatschappelijk leven iedereen zich door een verzekering dekt tegen sclm.de aan loven en eigendom. Welnu, om de polis tegen molest aan ons nationaal be staan, om ons leger zoo sterk mogelijk to ma ken, ook in de toekomst, roepen wij do mede werking in van ieder, die belang stelt in ons volksbestaan, onze tradities, onze kunst en onze wetenschappen „Moge hot jaar 1916 ons van dg, „labber- koelte" verlossen; moge het ons brengen oen fliuken, oud-Hollandschen zuid-wester, die ons zal stuwen naar1 het dool, waarnaar wij streven 1 En, moge het ten zegen zijn aan H. M. onze Koningin en onzen vaderlandsclien bodem. Den lozer heil 1" Do mail a. b. van Neder?, schepen. Naar de „N. R. C." verneemt, hebben de Engelschen ook de Deenseho en Zweedsc-ho post aan boord van de „Frisia" in beslag ge nomen. Of zij het eveneens mot de Noorsche post hebben gedaan, kan het blad niet met stellig heid zeggen vermoedelijk wel. De „Frankforten Ztg." zegt van betrouw bare zijde te vernemen, dat de Engelschen van boord van de „Rotterdam" van de Holland Amerika-Iijn de heele Duitsche, Bulgaarsche en Turksche post hebben weggehaald, op do laat ste uitreis van dit schip. De Hertog van Aosta. Een der aanvoerders van het Iteliaan- flche leger, dat tegen de Oostenrijkers strijdt, is do hertog van Aosta, een der neven van koning Victor Emmanuel. Deze bevelheb ber, wiens portret we hier geven, voert het commando over de troepen, die aanvallen doen op de Isonzo-liuie, in de kustprovin ciën. In den laatsten tijid heeft de hertog iVau Aosta rijn troepen vooral aangevoerd tegen Görz, en den Monfce Sa.n Miohele, in de nabijheid daarvan, bezet. Van dien berg kon hij geheel Görz onder vuur nemen, dat thans vrijwel plageschoten moet zijn, maar d» Italianen hebbn de stad nog altijd niet. 1) Men zie ook onder Laatste Berichten in ons vorig nummer. Verlof. Do Opperttovelhebben van Land- «j Zeraima» Loeft de volgende order u.tgojajjrdag.d. Aangezien geen nieuwe gevallen van vj nh'us in het dorp Tjamswecr, behoorende tob No. O. V. I. 35215 5498 C. ingetrokken Viseeren van paspoorten. In een order voor de Land- en Zeemaeht deelt de Opperbevelhebber het volgende mKiIk heb de oer u mede te deoleu, dat door den Duitochen Consul te Nijmegen het vol- SC''1lo|0,de|bH^llbitelmnselier te Berlijn is benaald, dat paspoorten van Nederland- Lche militairen, die vóór de mobilisatie in Duit-ckland woonden, niet meer mogen "worden geviseerd, teneinde een. verleend verlof in Duiteliland te kunnen doorbien- "gC* Slechts wanneer reden on doel der ras „vaststaan en desa dringend "is ter beoordceling van den Consul aal "een paspoort kunnen worde°J™=e™- "De noodzakelijkheid der reu.moet door be- langliebbendo worden aangetoond. Bovendien moet voor ieder o rei* het oasDOort opnieu-w worden geviseerd. Het vorenstaande te uwer kennis do verzoek ik u eventuede belanghebbenden mogelijk te wijzen op de» nieu we bepaling betreffende het viseeren van paspoorten voor Duitochland. Uit tlo „Staatscourant". Ril K B is aan (len bibliothecaris bij de een eervol ontslag uit deze betrekking leend js aan tijd. off. v. gez. 2e kl. A~Nortier, b/d. landmacht, op aanvrage, «rvol VntslaYuit den mrl. dienst verleend eu is tijd. benoemd bid. landmacht toti re!i-off. v. SNeï-Indll' V Bij K. B. zija benoemd b/d. landmarkt tot res off. v. gez. 9de kl. de artsen b. J. Stol v' VJ'tSlik benoemd met 1 -lan. directeur der tuchtschool te Ni,me- géii; mr. dr. J. Kitten, gap. kapitein dor art., wonende to 's-Gravenhage. Bii K B. is: lo. met 1 Jan. a.s aan de kolonels R. Sclioffer, commandantvan het ree. genietroepen, en J. ±1. A. j b er g. commandant in hot 1» aanvrage, ter zalee van langd. dienst. onder torï ",n pensioen, eervol ont slag nit den militairen drenst verleend-o. het bedrag van het pensioen vastgesteld, \ooi den kolonel Seh.ffor .f f,» en voor den kolonel Mijsberg op f 2300 s jaars. K 8 zijn benoemd: A. bij het wapen der art. tot commandant van het4e reg. veld- coiim, in bet lo gonio-oommandement, do 1,111- 17 J. A. N o bb o n S t e r 1n g, van dien Staf- tot kolonel, de luit.-bol. F. R. van Ro ion, van dien staf, commandant m het 3o genie-oomm.: tot majoor, do kapts. J. t. Boorde en F. D e kk er, berden van d.en staf - tot kapitein, de lo luit. H. Riedel, van d.en stof: b. bij het reg. gjmrfroepM, tot commandant van liet korps, de luit-kol F M S V i s s o r, van het korps; II. hij het re's Ver'der landmacht, bij het wapen der genie, bij liet reg. genietroepen, res-me- Toor, de res.-kapitem W. J. M. van de W ij n p e r s s e, van het ko#ps. Bii K. B. is aan den reserve-le-lmt. A. L. Blockers, van hot- 17e reg. inf., een eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. Divisie-commandanten. Naar de „Avp." verneemt, zal de kol. J. M. F J Latour, hij zijn benoeming tot generaal- niajoor, het hevel krijgen over do le divisie, terwijl de kolonel L. J. H. Hahhema als gene- raal-majoor, commandant der 3o divisie zal worden. Bestendiging van den staat van beleg. In eene Nota naar aanleiding van het Verslag zegt do Regeering dat liet ook haio meening is dat dc wetgever van 1899 niet gedacht beert aan een toestand, als waaronder wij thans leven. Zij is echter tevens van oordeel dat, nu geen voor den bestaanden toestand geheel pas sende wettelijke regeling voorhanden is, toe passing van de wet van 1899 niet achterwege kan blijven. De voorgenomen wetswijziging, waarvan het ontwerp eerlang te verwachten is, beoogt medo verschillende bezwaren, welke ouder de tegenwoordige omstandigheden ge voeld worden, te ondervangen. Hoe zeer do Regeering ook betreurt, dat sommige leden door het optreden van het militair gezag zijn ontstemd, zij kan er niet aan denken eene verklaring af te leggen, waar bij zij zich zou verbinden er voor te zullen zorgen, dat maatregelen, als in het Verslag ge noemd, niet meer kunnen voorkomen. Do aanmaning om met het ufkondigen van den staat van beleg wat meer schroomvallig te werk to gaan dan tot dusverre is geschied, verdient de Regeering niet. In eone andere Nota naar aanleiding van het Verslag, zegt do Regeering dat de feiten uit wijzen, dat do ambtenaren der douane en politie, hoe zeer hun toewijding en ijver ook te roemen vallen, niet bij machte zijn don smok kelhandel te keeren. Bijzondere maatregelen zijn dan ook beslist noodzakelijk. Dat do rustige burgerij hiervan dikwijls ongemak ondervindt, is niet to ont kennen, maar daarvan kan aan het militair gezag geen verwijt worden gemaakt. Meermalen is aan do Regeering gebleken, dat tot don maatregel niet was overgegaan dan na herhaalde bekeuringen en waarschuwingen. Vergeten mag niet worden dat do getroffenen zich zelf de moeilijkheden op den hals gehaald hebben en ook dat do maatregel een afschrik wekkend karakter moet behouden. Aan onderhoud van Rijksweg© van do uitge zette personen zelf kan nivt worden gedacht. In het toegezegde ontwerp tot wijziging van de wet van 23 Mei 1899, dat eerlang is to ver wachten, is o. n. zoodanige verduidelijking aan gebracht, dat omtrent do toelaatbaarheid van verordeningen als zijn uitgevaardigd ten einde het vertrek te beletten van lien, die voor den munitieaanmaak nuttig werkzaam kunnen zijn, geen twijfel inper mogelijk blijft. Allo ontheffingen van bepalingen der Ar beidswet in Noord-Brabant zijn ingetrokken, Militaire censuur. De regeering noemt in een nota naar aanlei ding van liet Verslag nopens het wetsontwerp tot bestendiging van den staat van beleg, de ontstemming over do wijze, waarop do censuur wordt uitgeoefend voor zoover deze haar grond vindt in de omstandigheid, dat ook wel brieven worden geopend, van welke kan worden ver moed, dat zij geon militaire geheimen zullen inhouden, onredelijk, omdat de juistheid van het vermoeden niet anders dan door kennisne ming van den inhoud der brieven kan blijken. Brieven uit Engeland en uit België worden inderdaad te Vlissingen en to Rozendaal ge opend. Wanneer gedurende do zestien maan den, waarin de censuur is uitgeoefend, do klachten zich kunnen beperken tot het in het Verslag genoemde goval, is er, naar het der regeering voorkomt, geen reden vbor al te groote ontevredenheid. Do uitoefening van de censuur berust inderdaad ook bij reservoofficieren on mindere militairen. Het spreekt vanzelf, dat alleen zij met dio taak belast worden, die, na onderzoek, daarvoor do noodigo geschiktheid blijken te bezitten. Suppletoirs Oorlogsbegrooting 1916. (Buitengewoon Krediet.) Ingediend is een suppletoire Oorlogsbegroo ting 1916 strekkend^ tot het verleenen van een buitengewoon krediet van 59 millioen. Nu do buitengewone toestand, waarin ons land sedert het uitbreken van den Europeesohen oorlog verkeert aldus wordt in de Memorie van Toelichting gezegd -blijft voortduren en bij do samenstelling van do ontwerp-oorlogsbe- grooting voor 191ö slechts rekening 13 gehou den met de behoefte van de landmacht in vre destijd, dient ook voor do eerste maanden van 1916 do beschikking te worden verkregen over de noodige fondsen, waaruit do buitengewone uitgaven bestreden kunnen worden. Het aangevraagde bedrag is gelijk aan dat, hetwelk voor de eerste maal op de begrooting voor 1915 werd toegestaan. Na de inlohtingen, laatstelijk verstrekt bij de Memorie van Toelichting betreffende het ontwerp van wet tot nadero verhooging van de Oorlogsbegrooting voor 1915 (Buitengewoon krediet) vermeent do Minister van Oorlog zich van een nadere toelichting van do onderwerpe- lijke kredietaanvrage te mogen onthouden. Weduwenwetten voor de land- en zeemacht. De Minister van Financiën heeft aan de Tweede Kamer doen toekomen do ingevolge de artikelen 41 der Weduwen wetten voor do land- en zeemacht 1909 samengestelde weten schappelijks balansen. Opleiding reserve-officieren. Do inspecteur der infanterie heeft bepaald, dat de lotelingen der lichting 1916, toegewezen aan de le en 2e bataljons der regimenten in- fantene (hieronder begrepen do regimenten grenadiers en jagers), welke in aanmerking wenschen te komen voor opleiding tot veiiofs- officier, zich uiterlijk binnen 14 dagen 11a hun inlijving moeten aanmelden bij den comman dant van het depót, waarbij zij zijn ingedeeld, onder overlegging van de vereischte bescheiden. Worden zij tot de hierbedoelde opleiding toe gelaten, dan zullen zij onverwijld met verlof worden gezonden tot 2 October 1916 ("datum van aanvang van den hierbedoeden cursus), tenzij de thans met onbepaald verlof zijnde landweer en militie wederom onder de wapenen wordt geroepen, in welk geval zjj zich onver wijld moeten aanmelden bij het depót van het korps waartoe zij behoor en. Aan da Kon. Mil. Academie. De kapitein der genie P. W. Sc liar r 00 zal met ingang van 30 December 1915 worden teruggeplaatst naar Breda, als leeraar aan de K. M. A. Do «Koninklijke Militaire Academie zal, naar wij vernemen, 3 Januari 1916 weer jn volle werking worden gesteld. Naar Oost-lndië. De voor liet O.-I. leger bestemde 2e luitenant der inf. O. vanLi n go n zal 1 Januari met het stoomschip „Jan Pieterez. Coen" zijn* be stemming volgen. Verschillendo berichten. De res.-serg. L. H. Bal ten, van het depót der le inf.-brigade, is bevorderd tot vaandrig bij het lo reg. mf. Do heer A. H. Doel, student in de ge neeskunde aan de universiteit te Amsterdam, is toegelaten tot de verbintenis als adspirant- reserve-officier van gezondheid bij de land macht hier te lande. De kapitein H. P. J. Schinkel, van het Se reg. inf., thans werkzaam bij het algemeen hoofdkwartier, is, volgens de N. R. Cfc., be noemd tot adjudant van den inspecteur van het militair onderwijs en in verband daarmede overgeplaatst hij den etaf der infanterie. Do lo luit. J. Vesseur is aangewezen als commandant van het mitrailleurpeletou van het lo reg. inf. De res.-serg. L. II. Balten van het depot der le inf. brigade te Assen is bevorderd tot vaandrig bij het le reg. inf. mud a-eilanden en Fayal is het gewone port verschuldigd. Indien talnnghobbondcn hunne correspon dentie in dozo brievenmalen wenschen opge nomen te zien, bohoort deze voldoende ge frankeerd te worden en voorzien van twee elkander snijdende lijnon over het gehecle adres, loopende van den oenen boek naar den anderen. CO RRESPONDENTIEV RACEN. Per brief wordt niets beantwoord. De ant woorden verschijnen dus uitsluitend in „De Soldatencourant". Wie aparte toezonding van „De Soldatencourant" met zijn antwoord voriangt, sluite een postzegel van 3 cent In. Zijn vraag wordt dan door onze administratie geregistreerd en zoodra het antwoord gepubli ceerd is, zendt onze administratie den vrager het blad toe, waarin het antwoord op zijn vraag voorkomt. Adressen gevraagd. (Tweede plaatsing.) Do Directer Hoofdinspecteur Veldpost te 's-GravenLage verwittigt onderstaande per sonen, dab te rijnen kantore corresponden tie voor hen aanwezig is, die wegens onvol doende of foutief adres onbestelbaar is. Nieuwe adreesen worden binnen 8 dagen verwacht. Daarna geschiedt terugzending: Alfred Haienius, I 18 R.I.gede tacheerd bij 45 L.W. (New-York); Charles Jacobs, sergeant 3 R.I., afz. Lucy Gorsdra Ybor City U. B- A. Chr. M. Schotsberg, aergoant te Nijmegen uit Paramaribo; A 111 o i ne v a n Son, 1 II !3 R.I. uit Walsall Hendrik van VeltEovon, 1 III 4e Divisie uit Duisburg (Regiment ont breekt) J. W o n d e r g e m, Je Reg. Veld-Art. (Marseille). L. G. de W. Meersen. Het door u gevraagde af van d© belangen van den dienst. Uit da Staatscourant. Bij besch. van den Minister van Marine is, met 1 Jan. a.s., benoemd tot 3e lichtwachter aan boord van s Rijks lichtschip Schouwen de gewezen matroos der le kl. bij de bank" Kon. marine A. J. Roze Brieven voor Hr. Ms. „Kortonaer". De directeur generaal der posterijen en tele graphic maakt bekend dat de verzending van brievenmalen aan Hr. Ms. pantserschip „Kor tonaer" in West-In dl wegens terugkeer van dien bodem naar Nederlancl, is gestaakt. Tijdens de terugreis zullen aan de „Korte- naer" alsnog de volgende brievenmalen wor den verzonden 18 Dec. naar do Bermuda-eilanden j 22 Dec. naar Fayal (Azoren). u, uwii nrcbWK*» 01 gcweingae Kinaerei Voor de verzending der stukken naar de Ber- neden den leeftijd van 13 jaren hebben, hangt Red. J, M. M. Afferden. Als gij dienst doet als timmerman hebt gij recht op toelage. Zie hiervoor R. M. 1914 bis. 703 en 763 en boek werk R. b. o. m. blz. 37 en 39. Red. J. L. R. Roosendaal. I. Spreek er over met uwen compagniescommandant. II. De bepalin gen van de nieuwe categorie van reserve-offi cieren zijn ter algemeeno kennis van het leger gebracht. IH. 'is ons niet bekend. Red. S. J- v. P. Hoogerheide. Het dragen van een gummi regenjas is aan onderofficieren der infanterie niet toegestaan. Red. M. J. te Soest. Dienstplichtige soldaten (tamboers,' hoornblazers, postduiven verzorgers en hoefsmeden daaronder begrepen) genieten eene soldij verhooging van 0.03 per dag, na een onafgebroken verblijf onder de wapenen voor eerste-oefening van S£ maand. Zie boek werk R. b. o. m. blz. 16. Red. W. v. d. B., Bussum. De bepaling dat do Zondag volgende op, of voorafgaande aan het periodieke verlof in dat verlof mag worden begrepen, ten minste als do dienst zulks toe laat, is een order van don Opperb. van Land en Zeemacht dd. 3 Juni 1915 No. 18i75 A 1762. R e d. R. P., Leeuwarden. Welke boeken gij noodig hebt kunt gij aan een hospitaal-korporaal vra gen. De meeste van die boekwerken zijn bij de Kou. Mil. Academie te verkrijgen, voor zooverre voorradig. R e d. v. O. to N. Het adres van die vereeniging is ons niet bekend. R e d. L. do J., Katwijk a/Zee. Uw vraag moeten wij bevestigend beantwoorden. Red. L. S., Princenhage. Naar onze meening be staan er wel termen om u vrij vervoer voor Rijksrekening naar Yenlo toe te staanY>Re d. E. v. M., Roosendaal. Van eene dergelijke vereeniging is niets bekend. Red. A. P. v. K., Den Helder. 1. Op grond van de legerorder van do Opperb. van L. en Z. van 18 October 1915 O. v. I 35504/5578 C. kan aan militairen, die dienst doen buiten de woon plaats van hun gezin, een verlof van drie da gen worden verleend, ten einde hen in staat te stellen aanwezig te zijn bij de bevalling hunner echtgenooten. 2. Als reservist moet gij onder de wapenen blijven, tot. het einde dor mobilisatie. 3 Van een mot verlof zenden van het vaste personeel der pesterijen is nog niets bekend. Red. L. W. F. te D. Het door u gevraagde is ons niet bekend. Réd. E. v. d. V., Kaatsheuvel. Als er gegronde motieven voor het verlof bestaan, raden wij 11 aan een request daartoe langs de hierar- chieken weg aan het D. v. O. iu te dienen. Red. P. de V. Rilland. Wij raden u aan uwen commandant over de door 11 bedoelde toelage als werkman te spreken. Zie daarvoor R. M. 1914 blz. 703 en 763 en boekwerk R. b. o. m. blz. 37 en 39. Red. W. te P. Wij veronderstellen dat gij zijt burger magazijnknecht. In dit geval hebt gij geen recht op vrije voeding voor rijksrekening of wel vergoeding wegens gemis van levens middelen. Dat uwe collega's op andere werken aan de soldatenmenago deelnemen, zal ooglui kend worden toegestaan. Red. J. P. D., Almkork. Wij vermoeden dat gij in het ongelijk gesteld zult worden, omdat de huur door u per 3 maanden vooruit werd be taald, en waar do tegenpartij zich niets meer herinnerd omtrent do mondelijke afspraak van opzegging per maand. Red. K. R., Heusden. In hoeverre gij de vergoe ding kunt krijgen, kan door ons niet beoor deeld worden. Richt een verzoek tot den Bur gemeester van uwe woonplaats. Red. J. C. L., Hilvarenbeek. Informeer bij den Alg. Ned. Wielerbond, die u hieromtrent de beste inlichtingen kan geven. Adres: Hoofd consulaat Keizersgracht 494, Amsterdam. Red. P. R„ An del. Zio dc correspondentio-ru- briek iu ons blad no. 206. R e d. X. te Y. Ook anderen moeten dikwiils lang wachten om voor opleiding in aanmerking te komen. Naar welke regels of bepalingen de oproeping gedaan wordt, is ons niet bekend. ij raden u aan maar af te wachten. R e d. K. K-, Calandsoog. De meeste Assurantie- Maatschappijen. o. m. de Binnenlandsche Vaart Risico Mij. en Maine Insurance Oy. Al deze Mij.on kunnen u namen van experts opgeven. Red. H. J. P., Geldrop. 1. Het dragen van de platte pet is voor u niet toegestaan. 2. Voor do jaren door u in reserve-dienst doorgebracht, wordt geen premie toegekend. Red. W. G. de W., Utrecht. Hieromtrent gelden de volgende bepalingen volgens do Weduwen- wet van de Landmacht, 1909. Militairen, die zonder pensioen uit den militairen dienst wor den ontslagen en gepensionneerde militairen met tijdelijk pensioen, voor wie dat pensioen ophoudt, kunnen voor de vrouw, met wie zij op het tijdstip van hun ontslag gehuwd zijn en voor hunne bij deze verwekte of te verwekken kanderen, of indien zij op dat tijdstip ongehuwd zijn, doch wettige of gewettigde kinderen be- - a™ die kinderen zich op den voet van artikel 26, tweede lid, het behoud 'verzekeren van rcoht op pensioen overeenkomstig de bepalingen de zer wet. Ontslagen niet gepenKlonnoerde militairen die zich ingevolge artikel 3 voor hunne na te laten betrekkingen het behoud van het recht op pensioen wenschen te verzekerendragen hiertoe jaarlijks bij oen bedrag, gelijk nan d«it, hetwelk zii vóór het verlaten van den dioii6t, laatstelijk aan peneioensbijdrngo ver schuldigd waren. R o d. J. P., Oud-Gastel. Van een uitstel of vrij stelling van den militairen dienst zal niots kunnen komen. Red. J. H. v. d. V., Veldleger. Richt een ver zoekschrift san hot Departement van 11 ui ten- landscho Zaken. Red. P. "W., Locveeteyn. Op hoeveel vergoeding uwe vrouw recht beeft, is ter beoordeeling van den burgoinoestor van uwe woonplaats. Is de vergoeding n. u. m. te laag, <bvn kunt gij een bezwaarschrift indienen bij do Commissie van voorlichting inzake bezwaarschriften wegens vergoeding kostwinners voor uwo provincie. Rod. H. B., Den Helder. Per dag kan 0.10 K.G. kaas, of in vervanging daarvan 0.03 K.G. boter verstrokt worden per man. Red. A. A. Koudekerk©. Gij hebt alsnog recht op 9 dagen soldij. Red. E., Breskens. Of voor aanstelling als agent van politie voor do gemeente Rotterdam vrij stelling van dienst wordt verleend, is ons niet I bekend. Gij kunt een request aan net D. v. O. zenden. Red. W. TT-, Vianen. Voor het terugbokomen van de reiskosten van uzelf kunt. gij ©en request aan het D. v. O. indienen. Red. Facteur K. te Koudekerke. Dit is bij No. 206 van 10 December begonnen. Red. Sohrljver. Op bet bureel van don Ct. 3o Vg. A. t© Am sterdam bestaat ceno vacature als schrijver. Zij di© op do lijst voor schrijver bij een der korpsen van het leger voorkomen en voor dio betrekking in aanmerking wenschen t© komen kunnen zich vóór 1 Jauari a.s. schriftelijk wenden tot den Kapitein-Adjudant, Den Tex- straat 45, Amsterdam. Bevorderingen, mutaties, enz. Bevorderingen bij het 45e bataljon Landweer- InfanterieTot seigeant de korporaals: van Rons P. J., van Elswijk A. J., Vereleyen M., van der Heyden H. A., Schatorjé J. H.: Grub- ben J. J., Hansscn P. H., van Dijk J. H.. Mobers J. A. H., Offergeit J. M. G. H., Góte bels J. W., van Wylick J. A. H„ Ruttcn H. G., Levgraaf J. F. H. H.. Martens J. H., Coppes H. J. M. II., Bruens (L Ex F. E. II. Biflekens Chr., Haauen J. A. H. Reynders S. tot korporaal do soldaten: Kellenaers L.. Box- kens A. J., Huberts J. H. H., Slanders J. J., van den Berg J. H., Koopman» J. L.. Bouten J. IT., Henderiks P. L. B.. de Groot H. L., Lempers J., Derkinderen W., Laomcrs J- C. H., Ketelings J. H., Maas P. M. H.. H., Rovers P., Penninx P. zilveren legpenning namens hot Depót over handigd. Do muziek (ons eigen korps bestaande uit do soldaten Lohoff. Ruiter, Logger, Druk ker en v. Haarlem) liet rich onder d© band hooren en hield do groote schare aangenaam bezig. Daarna voerde een onzer soldaten het woord en tr.'hcuto don commandant al» oen humaan, mensch en tevens &L een good officier, dio bq do manschappen nog lang 11a do dcmobiliaatio in aangename herinnering zal bljjven. TLn overhandigd© den kapitein een prachtig zelf portret, vervaardigd door de fa Dhttinglmu- jq-n. Aan bloemen ontbrak het daarbij niet. Kapitein Wijnoldy Daniël» door dit alle© zeer, aangedaan, bedankt© voor dez© onverwachte hulde, waaruit li ij kon begrijpen, hoo groot do genegenheid der manschapen i«. maar. wetend© niets rncer gedaan to hebben dun zijn plicht en het dopöt bestuurd te hebben naar zijn. beste weten, begreep hij niet waarom hem zoo veel goods t© beurt viel. Korporaal Brandenburg zong ©on liod ge wijd aan kapt. Daniüls. waarvan d© muziek en do woorden vervaardigd werden door den. Belg.Ehnil van den Einde. Een mooie foto van do feestcommissie werd nog overhandigd en zoo verliep dez© f©<*tdag voor ons depót op do aangenaamst© wijze. Zang- en voortfraohtavond te Oosterttout. Mil.-telografist Jos. Taeymans schrijft ons uit Oosterhout: Zoo langzamerhand zien we al onze oujlo bekenden van verleden jaar weer in do Pa~ tronaatszaal tcrujr. Wa« het ©enig© weken geledon het muzikale trio uit Utrecht, dat nier andermaal optrad, Donderdagavond gaf mej. Schuyt uit dezelfde plaats ons woor voel to genieten van haar declamatiokuust. Haar naam hoeft een goeden klank en zoo was het begrijpelijk, dat ook nu het programma weder velo hoorderB naar do zaal fokte. Haar optreden van ,,-ar ons nog goed in het geheugen en wij behoeven van Gogh Koninklijk N2tïönaal Steuncomité 1914. Ingekomen bijdragon van militairen van 28 November t/m. 4 Dec. 1915 3-II-4 L.W. Art. 8.32; Detachement Tor- pedisten 4.32J: Off. ..Koningin Emma" 37.75; I-IS R. I. 7.50; Onderoff. I-22-R. I. 23.80; 4o Comp. 30c- Bat. L.W. I. f 23.61 J Pers. Intendance, het Loo, f 21.39; Bez. Fort Kwakel f 20.95. Totaal ontvangen bijdragen en tocz. 3,417,377.14i. 's-Gravenhage, 6 Der. 1915. De Penningmeester Jhr. mr. W. TH. C. VAN DOORN. Voetbal. Sergeant R. Zetstra schrijft ons: b.lwcdstnjd tbjBchm e .tol ran het Je h d s,ntrekl„l,lw van hun .pc! Gcd. Ponton..™ cn de Art,lier.. Mun.t.elrom d„ TaarJe ran Mij J „og 7erbo02d was dc mts ag - 5. js dankbaar geschreven. Het werk zelf Om 12 uur togen w.j do ie.d. elftallen m j, van" Kra„v„e doch niet bolcngrijk t veld treden, do .anvoerder van «en troin I conceplic. Uo „„,n,«.ri„E WM niet on- ,vo„ den op.rorp en de fontonier» tripten uf. cerdietotelijk, doch to dien optichto kun liicr Al direct zagen ,ve van weerskanten een vurig mct midd,Icn jn dfn vem]ga t<K:il spel; do pontonnier, hoewel o invaller, tellen- I JjJJ, .orde„. de lieten zich met hesehaamd zetten en <n«n .Natuurlijk hoeft het mejuffrouw 8. en drn •leden jaar ligi gen er baar feitelijk geen nieuwen lof too to zwaaien, 1 «•ant onze indrukken zijn sinds baar vorig ptreden niet noemenswaard gewijzigd. Ook nu heeft zij ons weer veel schoons geboden. Declamatie is geen alledaagscho kunst en valt daardoor wellicht het feit te vorldarc», dat zij nog niet zooveel beoefenaars vindt. Vooral op fijne zeggingskracht en fraaie plastiek komt hot hier nan. En juist omdat vofon dez© kunst te veel forceeren door dikwijls' te 6terk te accentuceren en t© zwaar te sticuieercn, zoo dat tie voordracht geen innerlijke gewaarwor dingen wekt, was net ons een genoegen dit maal van deze buitensporigheden niets tc heb ben bemerkt. Het was een vertolking, welke aan hooge eischen voldeed. Haar voordracht is immer zuiver gevoeld, wars van alles wat naar uiterlijkheid en effectbejag zweemt cn het is vooral do groote soberheid, dio haar spel tot een aangenaam genieten maakt. Hoe fraai was Licsje'a dartele kindervreugd ge schetst, hoo voortreffelijk het uitbeelden van het vroolijko kindergesnap in Samuel Falk land's ..Kindertwaalfuurtje". Van den heer Schepman, die mej. S. ver gezelde, kregen wo een aantal liederen on voordrachten, deels mot begeleiding van gui taar, doe!» mot begeleiding van piano, te hoo- ren. Het was geen Speenhof f, Pisuisso of Blokzijl, maar toch hoeft do heer Schepman do kunst verstaan om met een vrij uitgebreid programma de aandacht van zijn talrijk gehoor zoo lang geboeid te houden. Er waren stukjes bij van allerlei genre en velo kwamen uitste kend tot hun recht. Als zoodanig noemen wo „De boerenzeun" in Ovorijselsch dialect, „Do bruiloft van den baviaan", „de geboorte grond", „m'n Spannsche", „m'n eerste"* en „aspirine", welk laatste een oorverdoovend applaus ontlokte. Het mobilisatie-orkest droeg onder leiding van den sergeant Pels tot aan het einde circa half twaalf het zijne er toe bij de stemming er in te houden. Later op den avond nam de lieer Wichors, (le concertmeester?) do leiding van het orkest op zich en toonde uitstekend voor zijn taak berekend te zijn, waarvoor hem dan ook een spontaan applaus ten deel viel. Met het blijspel in één bedrijf „Do muis", naar hot Fransch van A. des Roseaux. werd deze avond besloten. Mej. Schuyt als Berth» kon zien, dat zij volkomen tegen hun tegen partij waren opgewassen. Na tien minuten goed spel gelukte het den rechtsbuiten van do A. M. T. met een prach tig scherp schot te doelpunten. Nog tweemaal kon bovengenoemde vereeni ging dit doel bereiken voor de rust intrad. Na langdurig en bard gewerkt te hebben, gelukte •het de midden-half der pontonniers door een keurig spel door te breken, die den bal daarna aan de centervoor overgaf en door een list den back wist te verschalken, waarop het leder achter den keeper in 't doel werd geplaatst. Daarna trad de rust in met den stand 13. j Na de rust wist de rechts-buiten der ponton niers door mooi samenspel den bal prachtig voor het doel te krijgen, welke hans door den links-binnen werd benut om den stand op 23 te brengen. Hoo dc voorhoede van de A. M. T. ook zwoegde om den voorsprong te ver- grooten, het gelukte nietde achterhoede dor pontoniers had hen volkomen in de macht. Zoo eindigde deze mooie wedstrijd met een stand 23 ten voordeele van A. M. T. Laat ik nu nog een klein woordje spre- ken over de spelers in 't algemeen. We kun- i nen in een woord zeggen, dat de spelers van A. M. T. zeer goed in conditie waren al was het terrein dan ook zeer slecht. De achterhoe de der pontonniers was schitterenddank zij hun harde werken bleef de stand onveranderd de linksbuiten was zeer slecht. Vele mooie kansen werden gemist, de rechtsbuiten anders zoo goed, was niet wat je noemt schitterend. Bovendien geef ik de voorhoede in 't alge meen een wenk, om voortaan niet zoo laks te spelen en meer óp den bal te zitten en flink aan te vallen, want dit is een gebrek van me nig speler. Hopen wij, dat do eerstvolgende wedstrijd tegen het 3e Vesting een overwinning voor on6 mag hrengen. Huldiging Kapitein Wijnoldy Daniels. Korp. F. de Boer schrijft ons uit Amster dam Deze week was er een aardig feestje in het hebben geluisterd. Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Het was J" ©en jaar geleden dat bovengenoemd© officier' commandant werd van het landweer Infanterie Depót. B:j zijne binnenkomst werd hij ver welkomd door de f eest-commissie, terwijl de muziek een feestmarsch speelde; daarna werd bij naar den tuin geleid, heer S. aan succes niet ontbroken. Do heer mr. A"? bacon van Oldeneel vertolkte aan bei den den dank van Comiié en militairen, onder welke zich vel© officieren bevonden. Het was ©eu in vele opzichten geanimeerdo avond. Afscheidsfeest 2o Comp. 46 Bat. L. W. I, Men echryft ons van 2-46 L.W.I. Wegens het vertrek van lichting 1909 naar hunne haardsteden had hier een afscneidsfecst plaats en men kan zeggen, dat het uitstekend geslaagd is. Do avond werd afgewisseld door zang en voordrachten, dio allen zeer goed in dep smaak vielen, vooral „Hc-t Lijfrentekan toor" en „.Moedertje Bibber" verwierven een langdurig applaus. Hot glanspunt van den avond gold echter de huldiging van den scheidenden directeur van het muziekcorps, den heer H. Cleven, die na mens de compagnie werd toegesproken door rlen compagnies-commandant, waarbij hetn tevens als blijk van waardeering en achting een keurige dirigeerstok werd aangeboden. Namens de burgerij sprak de heer P. Wel ters den scheidende een afscheidsgroet toe, waarbij hij deed uitkomen, dat de verstand houding tusschen burgerij en militairen hier zoo goed was, als ze maar behoefde. F.en luid bravo van alle aanwezigen beloonde dc moeite van de sprekers. Er heerscht© ©en vroolijko stemming en hc*t is te hopen dat ons nog meer zulke genoegeljjko avonden bereid mogen worden. Tooneeluitvoering Reserve Batalljon B. ..Film" schrijft ons: Donderdag 16 Dee. g^f de Onderofficiers- Tooneelvereeniging hare eert© uitvoering in de Hollandsche ezntino op het kortelings gelich te tooneel 1. De bataljons ct. majoor Van Ba&k, officieren, onderoff.. korpls. en manschappen benevens het strijkorkest gaven aan de zaal een prettig aanzien. D© opkomst was werkelijk boven verwachting. Na eerst met genoegen naar het strijkje »to hield tergt. Grosveld do hij bet doek ter zii To Depót opgesteld stond en voor zijn comman dant defileerde. Vervolgens ging de kapitein met d© overige officieren naar het bureau, dat voor dezen dag rijkelijk met bloemen en planten versierd was. Nadat velen den kapt. gecomplimenteerd had den, gingen allen naar de cantine, waar alles tot feestvieren gereed wa». Daar voerde 't eerst kapt. Snel 't woord, en zette in een korte rede den aanwezigen uiteen waarom er feest gevierd werd niet omdat 't iets bijzonders was dat iemand één jaar commandant is, want vele officieren zijn dat reeds 2-5 en nog meer jaren, maar de soldaten wilden hunnen chef huldigen omdat zij veel, heel veel aan hem te danken hebben en bij n«ast strenee rechtvaardigheid altijd een meer dan vaderlijke humaniteit aan den dag legde. Daarbij werd hem een prach tig© oorkonde (vervaardigd door den kunste- openingsredi schoof en de eerste acte aanving v Ja*i", 'tooncelspel in 2 bedrijven. De nog gebrekkigo verlichting deed haar taak tamelijk bevredigend, 't toonerl was goed aangekleed en bet spel was werkelijk goed ver- al waar het heele zorgd al kreeg het critiseh oog of oor stof. Ook de 2e acte liep vlot van stapel er» dé pauze, die ons een gezellig kamer*interieur bracht, was niet te ling. Na het slot d- r voorstelling werd de eenige dame medespeel ster mej. Zaager met een bouquet bloemen namens d- spelers, door den adviseur de- ver eeniging. luitenant Wei»!, gehuldigd. Z:j beeft dit voor pittig, goed overdacht spel stellig ver diend. Het is een verblijdend verschijn»-! dat in het ons bedunkens wat achterlij!: Harderwijk, dames zijn. die zich het lot ran gc- mohiliseerden aantrekken en zich tot dit do verbinden aan het toonee! in prettige sam-r•- werl-'ng met de onderofficieren. Hun mede werking is voor de keus van goede rt;;'--. ken hoogst prijzenswaardig en hulde dic-.t *t schoon© geslacht te worden gebracht. De titelrol vns Jn handen van sergt. Vnr- 'k die r'n r"' uitmuntend vertolkte. H;l js naar-teekenaar J>, v. Schalk) en eeq verguld i een forsch oebonwd nantraldcalüL- fianar en.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3