X3E! ^OXjT3 van. "T7" yii d zxf% 7*T IDooeririToër 1915 legerzaken. IVSarmezaken. Correspond entie. HAKDELSKIEKJES A. KfiEYMBORG a Ga. Uit Leger en Vleet Gezellige Winteravond-spelen. 1 V-'*S- n van aan voorschotten voor werkloon 43,410, voor wol f 53,582, diversen 369. Hiervan werd door Oorlog" terug betaald 20,400 en wel: voor nieuwe sokken 20,000, voor aange breide f 400. Uit do Staatscourant. Bij K. B. zijn benoemd b/d. landmacht tot dir. off. v. gez. 1ste kl., de id. 2e kl., met den tit. rang van id. 1ste kl., dr. H. F o 1 ra e r, tot id. 2de kl. de id. 3do kl. C. van dor Worp; tot id. 3e kl. de off. v. gez. 1ste klasse dr. J. A. R o m e y n. Bij K. B. is a/d. tijd. off. v. gez. 2de kl. H. Groenendijk, v/d. landmacht, op aan vrage, ter zake van ongeschikth. voor de ver dere waarn. v/d. mil. dienst, wegens lichaams- gebr. eervol ontslag uit den mil. dionst ver leend. Bij K. B. is aan den tijd. als zoodanig benoemden ree.-kap. der inf. H. T. van IJ s- s e 1 d ij k, op verzoek, eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. Roode Kruis. Aan den luitenant-generaal Van Tonnin- »en, ondervoorzitter van het hoofdcomité \an Het Nedorlandsche Roode Kruis, die, golijk onlangs gemeld is, zijn ontslag als lid van liet hoofdcomité heeft verzocht, is thans, naar wij vernemen, dit ontslag verleend. BuitongeV/oon Oorlogskreüiet. Ingediend is eon wetsontwerp tot nadere verhooging van do oorlogsbegrooting 1915 (bui tengewoon krediet), beoogende dio begrooting met 50 millioen te verlioogen. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat voor het loopondo jaar moet worden gerekend op een totuaJbedrag van. 190 millioen, waarin dan de jnterneeringskosten, die stellig meer dan 15 millioen zullen beloopen, begrepen zijn. Ook voor bot loopende kwartaal is om ver schillende redenen veeleer stijging dan ver mindering van de buitengewone uitgaven te wachten; ten gevolge van de doorgaande uit breiding der legersterkte ondergaat die eerst tegen hot einde des jaars door het vertrek van land weer troepen, vermindering; de kosten van uitrusting, bewapening enz. van den land storm do belangrijke sommen, benoodigd voor do aanschaffing en den aanmaak van munitio; de kosten van den bouw en de inrichting van barakken-voor winterlogies, waarmode alleon reeds een bedrag van ongeveer 2,500,000 ge moeid is geweest; de meerdere uitgaven voor vergoedingen wegens kostwinnerschap en in het algemeen aan de stijgende prijzen van grondstoffen en verdere benoodigdheden, die nog voortdurend, aangeschaft en ten deele, voor zooveel mogelijk, uit het buitenland betrokken moeten worden. Suppletoire begrooting van het Staatsbedrijf der Artiiiericinsichtingen 1915. Voorgesteld wordt zoowol de begrooting van inkomsten als dio der uitgaven met f 5 mil lioen to verlioogen, daar het noodig is voorge komen aan voormeld bedrijf nog verschillende opdrachten te verstrekken tor voorziening in de behoefte hoofdzakelijk van artillerie-, doch ook van ander materieel en verdere benoodigd heden. Suppletoire Begrooting Oorlog. Blijkens heb Voorloopig Verslag der Tweede Kamer zouden sommige leden gaarne inge licht worden omtrent do definitieve kosten van do uitbreiding der veld-artillerie en omtrent verschillende bijzonderheden van de plannen. Eenige leden wenschten t© weten, waarom Harderwijk en Assen als garnizoenen voor deze afdeelingen zijn ge-kozen. Ook werd gevraagd of liet niet beter is om met de aan wijzing der garnizoenen en den bouw van nieu we ba zei-nes te wachten tot na afloop der de mobilisatie. Arbeid van kunstenaars in militairen dienst. De hoogleeraar-directeur der Rijks-Academie van Beeldende Kunsten heeft de aandacht van den minister van oorlog gevestigd op de ge- Icgenhoid, die er zou kunnen zijn voor jonge, zich onder de wapenen bevindende kunstenaars, zich, althans voor een deel, aan hun vak te wijden. En dit clan niet alleen ten bato van henzeive, maar tevens in heb belang van do overige gemobiliseerden. Zoo wijst voornoemde directeur op verdien stelijke muurschilderingen, een voorstelling gevende van de geschiedenis van he-fc krijgs wezen, in een militaire can tine, op decoraties van tooneelschermen, enz., door in dionst zijnde jonge kunstenaars tót stand gebracht. Hij formuleert zijn verlangen aldus „Om liet belang der zaak zou ik dus gaarne in overweging willen geven, de jonge kunste naars, in dienst op verschillende plaatsen, op deze wijze aan den arbeid tó stellen". Waar het den opperbevelhebber wil voorko men, dat een dusdanige wijze van handelen allo aanbeveling verdient, heeft Z.E. do auto riteiten der landmacht uitgenoodigd, ter zake hun medewerking te willen verleeneu, voor zoo ver daarvoor aanleiding mocht bestaan en de belangen van den dienst een tewerkstelling, als hierboven bedeeld, zullen blijken toe te laten." (',,N. Amk. Ct.") Gedetacheerd. De. Ie luitenant H. C. de Man van het 3e regiment veldartillerie wordt in Januari ge detacheerd aan het Staatsbedrijf der Artillerie- Inrichtingen. te Delft. Uit de „Staatscourant". Bij bosch. v/d. M.in. van Marine zijn 6 Jan. kap. t. z. W. 11. von Les oh en, thans gepl. te Vlissingen, gest. ter besch.; 3 Jan. kap.- luit. J. L. vonLoschon gopl. to Vlissingen P. A. Bik, thans le-off. a/5. „Holland", gest. ter besoh.F. H. baron van Dedom gepl a/b. „Holland" als le-off.luit. t. z. Ie kl. tit. J. J. Roog eervol onthoven van hot bevel over „Sperwer" en gepl'. te Rottum; luit. t. z. Ie ld. tit. b/d. Kon. Marine-reserve R. L. Dijkhuis belast met heb bevel over „Sper wer"; luit. t. z. 2e kl. tit. P. D. de Veor gepl. b/d. Kweekschool te Leiden; J. P. Sp rot b/d. Marine-machinistenschool te Dor drecht. Marinebogrooting 1916. Als Bijlage van de Memorie van Antwoord betreffende do Marinebegrooting is aan de Tweede Kamer tpegezonden oen extract uit de beschikking van den Minister van Marino van 10 Nov. 1915, houdende nadere uiteenzetting van de voorschriften betreffende het passagie ren, zoomede van de voornaamste maatregelen, welke gedurende de laatste twee jaren ton aan zien van het personeel der zeemacht zijn ge troffen. Het korps Mariniers. De kolonel G. A. Linekors, inspecteur van hot korps Mariniers, heeft een bezoek afge legd bij den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Generaal Snijders, om dezen dank to betuigen voor het bezoek dat de Generaal met de chefs van den Genoralen- en den Marine staf hem aan het Departement van Marine heeft gebracht ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan van het korps Mariniers en voor do waardeerende woorden tóen door Generaal Snijders uit naam van Land- en Zeemacht aan het korps gewijd. In aansluiting met het bepaalde voor de Landmacht is, rekening houdende met de om standigheden van den dienst bij de Zeemacht, voor het Marine-personeel heft volgende be paald Daar het niet mogelijk is alle militairen in de gelegenheid te stellen de aanstaande feest dagen (Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar) in hun gezin te doen doorbrengen, kan ter tegemoet koming hieraan aan ieder die op zijn beurt met periodiek verlof gaat, éénmaal 2 etmalen langer verlof worden verleend, dan volgens de bestaande regelen het géval zou zijn. Aan de leerlingen van onderwijsinrichtingen en opleidingen en aan het daarbij dienstdoend personeel kan, ter beoordeeling van de marine- autoriteiten, verlof worden verleend van 23 December 1915 tot 3 Januari 1916 eerste reis gelegenheid. Een nieuwe onderzeeboot. Den 13en December werd te Haarlem in dienst, gesteld het aldaar gebouwde oorlogs schip .Comelis Drebbel", zijnde een moeder schip voor den onderzeedienst, groot 800 tón. Do afdeeling „Haarlem en Omstreken" van de Ned. Veroeniging „Onze Vloot" heeft als blijk van belangstelling in dit feit aan genoemd schip aangeboden een portret van Cornelia Drebbel in lijst, zoomede een tinnen inktkoker met inscriptie, voor de kajuit. C0RRE8P0NDENTIEV RACEN. Per brief wordt niets beantwoord. De ant woorden verschijnen dus uitsluitend in „De Soldalencourant". V/is aparte toezending van „Da Soidatencourant" met zijn antwoord veriangt, siuite een postzegel van 3 cent in. Zijn vraag wordt dan door onze administratie geregistreerd en zoodra het antwoord gepubli ceerd is, zendt onze administratie den vrager het blad toe, waarin het antwoord op zijn vraag voorkomt. Alle vragen worden, zooals onze vrienden wel weten, regelmatig en zoo spoedig mogelijk door ons afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te verzoeken. Allicht gaat er ruim een week mee heen, maar natuurlijk eiseftt het eene onderzoek meer tijd dan het andere. Het is overbodig antwoord in oen bepaald nummer te vragen. Eerlijkheids halve worden alia vragen op beurt afgedaan, waarbij vragen over militaire zaken natuurlijk voorkeur gemeten. Elke verhandeling kan op zich zelf gelezen worden. Uitbetaling vergoeding levensmiddelen Eerste -plaatsing Fort aan den Uppelschendijk. Ten einde over de dagen, van terugkeer van verlof do vergoeding voor levensmiddelen tó kunnen uitbetalen, worden alle militairen, die in het tijdvak 1 December '1422 Mei. 1915 be hoord hebben tót de bezetting van het „Fort aan den Uppelschendijk" verzocht lnin naam en volledig adres op te geven aan don admini strateur van de 3e compagnie llïe bat. 22e regiment infanterie. De administrateur, J. v. BARNEVELD. N. C„ Borsteldonk. Gedurende don tijd van 20 December tot 8 Januari a.s. wordt liet pe riodieke verlof geschorst en krijgt elk militair niet vallende onder 3o en 4o van de nieuwe re geling der verloven en dio niet onder straf ver- koert, vier dagen verlof met het recht oin daags te voren na afloop van den dienst met verlof te vertrekkenRed. N. V„ Gorinchem. Gij kunt op dienzelfden KLEEDING KOOPEN, VIII. Een bekend feit is het, dat de drukte in dameskkedingzaken veel vroeger begint dan in het boerenvak. De reden daarvan is niet ver te zoeken. Waar de vrouw in het algemeen meer voor verzorging van haar uiterlijk voelt dan de mau en de mode grilliger is, daar zal ook de behoefte aan kleeding naar den heerschendeu smaak grooter zijn. In sommige niet al te rijk met aardsche goederen gezegende gezin nen leidt clit niet zelden tot onbillijkheid. Zien wij niet vaak moeder en dochters naar de mode gekleed gaan, terwijl vader en de jongens modellen van 3 of 4 jaar terug dragen; wat erger is, zich in den winter soms behielpen met een demisaison, terwijil wij in ons klimaat 's winters toch zeker wel een goede, warme overjas noodig heb ben Wij weten wel, dat vele mannen zullen verklaren, dat zulks hun onverschillig is, maar dit moest niet zoo zijn, vooral niet wanneer minder doelmatige kleeding zelfa f de gezondheid kan schaden. De scheppers der vrouwenmoden weten best wat ze doen, ieder nieuw seizoen de meest ingrijpende veranderingen, te decre- fcoeren. Dit druppelt spoedig door van de elegante Parjsiemie op onze dameg uit de hooge standen en vandaar op de burger vrouw- Het is wel noodig de mannen, ook eens •wakker te schudden. Voor niet iedereen zijn de nieuwste voortbrengselen noodig of gewenscht, maar in het algemeen doet het pijnlijk aan, te zien hoe weinig zorg som mige menschen voor hun kleeding hebben, hum meest zichtbaar stoffelijk omhulsel. Zij toonen daardoor weinig achting te hebben voor hun medemenschen, die tegen die kleeding moeten aankijken. Wij zijn niet de eersten, die hiertegen waarschuwen de laatste halve eeuw is dit punt allerwegen besproken. Beslist waar is heb,'dat in oude tijden, toen de kleeding hij den hesteller veel meer zorg vereischte dan tegenwoor dig, de liefde van den man voor zijn uiter lijk grooter was dan heden ten dage. Het is niet noodig, dat men de aller nieuwste kleuren of patronen draagt, laat dit gerust over aan diegenen, die daarvoor tijd en geld disponibel hebben, maar het ia wel noodig, dat de kleeding goed past, niet te oud van mode is, zonder vlekken en niet stuk. Dit geldt voor buitenshuis altijd; voor enkele gevallen bij arbeid binnenshuis, die de lrleeren besmet, kan men daarop zco niet. letten. Wie eemig gevoel hooft voor aesthotiek, ergert zich wanneer hij oen jas ziet, Welke eenige centimeters van den hals afstaat, de voorpanden met plooien getrok- j dag uwe woonplaats bereiken en hebt dus geen recht op een extra reisdag. Red. A. V., Piasakker. Gij zult voor overplaatsing bij de landweer niet eerder in aanmerking ko men dan voordat gij den tijd van do desertie ii gehaald hebt. Red. J. v. C., Vlissingen. Het 'zal n.o.ni. in c bedoeling liggen de oudste militie-lichtingen bij de landweer te detacheeren, terwijl de land storm bij het veldleger ingedeeld wordt. Red. G. do V., Drunen. Gij kunt een bezwaar schrift indienen bij do commissie van voorlich ting inzake bezwaarschriften vergoeding-kost winners, voor do. provincie Gelderland. Het bezwaarschrift tó richten aan don voorzitter van do commissie te Arnhem. Red. S. v. d. W., Noordwijlc. Gedurende den tijd dat gij ziek van verlof zijt achter gebleven, hebt gij recht op het menagogeld. Red. F. v. H., Balk. Ingekwartierd zijnde, en voor eon dag met verlof gaande, bestaat geen recht op mc-nagcgeld. 2 dagen verlof I dag rne- nagegeld, 3 dagen verlof 2 dagen menagogeld. enz. Red. P., Arnhem. Voor ondertrouw en huwelijk is geen officieel verlof voorgeschreven. Richt een verzoek aan uwen compagnies-commandant. Red. A. L. N„ Sleeuwijk. Bij de reserve bestaat geen recht op de premie- Red. H. R., Harskamp. 1. Nog geen theologisch student zijnde, zal er geen kans bestaan algeheele vrijstelling van dienst. 2. Voor uitstel van eerste oefening wegens studiebelang zal ook weinig kans zijn. 3. De datum van opkomst van de landstorm jaarklasse 1912 is nog niet bekend, maar zal wel begin volgend jaar plaat-s hebben. Red. J. A. K., Hilversum. Als gij dienst doet meester hoefsmid hebt gij recht op een toelage van f 0.50 per dag, als hulp 0.35 per dag. Red. A. O. v. N., Amsterdam. In het hospitaal hebt gij recht op 0.04 soldij per dag. Red. J. F. V., Wassenaar. Gij leunt een poging wagen door een verzoekschrift te richten aan den burgemeester van uw woonplaats. Red. J. G. S„ West-Kapelle. Zie ons antwoord aan N. G. to Borteldonk in deze courant. Red. A. M., Tilburg. Wendt u met een verzoek tot het Kon. Nat. Steunoomité 1914 te 's Gra- venhage of wel tot hot steuncomité in uwe woonplaats. Red. Instructeur, den Helder. Dienstbelangen gaan voor. Wat de verdere verlofsregeling van categorie van personen betreft, raden wij u aan uwen commandant hierover te spreken. In het vervolg uw brief met vollen naam onder- teekonen, anders wordt hij niet beantwoord. Red. A. B.. Kaatsheuvel. Als gij niet bij de hos pitaalsoldaten zijt overgeplaatst, hebt gij recht op do soldij van korporaal der infanterie. In het andere geval krijgt gij de soldij van de hospitaalsoldaten. Red. N. N., Veldleger. Wanneer gij zonder wet tige redenen to laat terug komt van verlof, moet gij- de terugreis betalen. Red. L. P„ Leiden. Gij kunt een poging wagen door een verzoek tob don burgemeester van uwe woonplaats te richten. Red. H. N„ Soest. Gij hebt slechts recht op 3 da gen menagegeld. De Zondag was geen offi cieel© verlofdag. Red. P. M„ Epe. Voor vergoeding wendt u met een bezwaarschrift tot de commissie van voor lichting in zake bezwaarschriften vergo.eding kostwinners in uwe provincie. Voor de oplei- dingt tot kommies verwijzen wij u naar de schillende advertentiën, dio in ons blad voor komen. Red. G. V., Enschede. Hc-t niet detacheeren van de wielrijders bij de landweer zal in verband staan met dienstbelangen. Red. E. J. M., dén Hout. Zie oris antwoord aan N. C. te Borteldonk in dit blad. Red. H, ten Z\, Breda. Een speciale militaire op leiding voor auto-bestuurder bestaat nog niet, wel particuliere opleidingen- voor chauffeur. Red. H. v. 3,, to Terneuzen. II moét u wen den Hot den se'rgeant-m.ajoor-aclininistrateur van fret onderdeel, waartoe u hebt behoord. Red. Verloren. Ok heb .Zaterdagmiddag in den militairen trein naar den Haag twee paar sokken met een handdoek laten liggen. Wapennummer 4950. Mijn adres is: 2e Bat. Ie oomp. 4e reg. inf. M. DE JONG. Een geweer verloren in Zeeland. Bij het overplaatsen van den troep van Krui- m o,gen naar Zuiddorpe op 5 November j.l. is het geweer w. n. 939, van ondergeteekende zoek geraakt. Hij. die belangrijke inlichtingen verstrekt, of het vermiste opzendt aan onder- geieekende, zal voor moeit© en kosten ruim be loond worden. J. V. D. BERG, korporaal-kok, Zuiddorpe Z. V. Bevorderingen, mutaties, enz. Bij het Laiidstormkorps de Limburgsche Ja ger» te Vcnlo is de vrijwilliger Smit J. aange steld tót korporaal. Sint-Nieolaasfesst 4o regiment Veid-art. Men schrijft ons Woensdagavond 8 December werd ons een feestavond aangeboden door onze zoo geëerde ken, de pantalon afgetrapt, knoopen er bij hangend© enz. De gewoonste werkman, die van huis uit ordelijk en nebje© is, zal zoo- iets niet dulden. Het doet aangenaam aan een arrn maai in good verzorgde kieeding te zien, ook al is die kieeding oud of ver steld. Meu clrage gerust stemmige kostuums, maar zorge, dat hierop niets aan te-merken valt- Een goede stof houdt heb bij solide bewerking lang xiit, doch het achter elkan der afdragen van een kostuiun geeft geen voldoening. Als men kan, daai neme men voor da-gei ijk,sch gebruik 2 kostuums en wissele die b-v. wekelïjiks om, dat varieert en dan heeft men ook gelegenheid de kos tuums van tijd tob tijd eens te laten nazien en oppersen; dit kost niet veel en onder houdt de kleeding. Met een beetje goeden wil is dit zoo gemakkelijk uit te voeren; door het behaaglijke gevoel, goed gekleed te zijn, zonder gêne overal te kunnen verschij nen, wordt men ruimschoots voor de geringe moeite schadeloos gesteld. Yele mannen hebben een bekel aan kiee ding koopen, beschouwen het als een nood zakelijk kwaad, dat men maar zoo lang mo gelijk moet uitstellen en is het oogenbük gekomen, zoo snel mogelijk moet afhande len. Dit komt-, omdat men zich niet op zijn gemak gevoelt, weinig liefde heeft voor het artikel, dat toch zoo lang de trouwe gelei der van een mensch. zal zijn. Anderen zijn wantrouwend en daardoor lastig voor den goedmeenendeu leverancier, weer anderen vinden alles mooi of alles leelij'k en. kunnen daardoor geen keu-ze ma ken. Het moet erkend, dat vroeger voor officieren, de eerste luits. Perk en Jonkheer, niet mode working van een paar onderofficieren, en eenige manschappen. Tot dit doel was afge staan do zaal van het St. Jozef-gcst'iclrl al hier. Do feestavond word vereerd met hot be zoek van onzen goachten commandant, den kapt. Bakker cn conig© medewerkende beo ren. Bij het binnentreden dor zaal kreeg men al direct don indruk dat het oen gezellig avondje zou worden. Hot feest werd geopend mot ©eni ge stukjes muziek, daarna werd een toespraak gehouden door don eersten luit. Perk, die te vens mededeelde dat wij vooreerst een versna pering kregen en wel een groet© speculaas. Hierna kregen wij eenige komische voordrach ten. Daarop doolde bovengenoemde officier ons mede, dat wij <ian het buffet mot inmiddels uitgedeeld© bons wederom ©on versnapering konden krijgen en tevens zou het eenige minu ten pauze zijn; Daarna kregen wij eenige zeer krass© goo cheltoeren te zien. Na dit alles werd het eigen lijke Sint Nicolaos-geschcnk pas uitgedeeld, welke geschenken ieders verwachting verre overtroffen. Toen werden nog eenigo komische stukjes, zangnummers en muziek tón beste ge geven. En met een woord van dank van onzen geachten kapitein aan de beide H.H. officie ren-oprichters en medewerkers, eindigde dit feest en keerde ieder hoogst voldaan kwartder- waarts. De MUI. v. ROIJ. RUNNINGS, BEREXSEN, Parkknechts 3A. Tooneeluitvoermg in hot Patronaat te Oosterhout. Mil. telegr. Jos. Taeymans schrijft ons uit Oosterhout Bij al heb respect, dat wij hebben voor do uit nemende prestaties van de toon ee 1 ve reen i g in g van het Regiment Infanterie uit Waspik, die hier Vrijdagavond voor een eivolle zaal debu teerde, hebben wij tóch een ©ogenblik zoo iets als spijt gevoeld, waarom het juist eene ver oeniging van „buiten" moest zijn, dio ons kwam amuseeren. Zijn' er waarlijk hier zoo wei nig militairen, waaruit een goed gezelschap kan gecombineerd worden, dat men op andero krachten is aangewezen f Zulks valt te meer te betreuren, daar hier alles aanwezig is wat eene goede opvoering kan waarborgen. Wie zal de baanbreker zijn in de go&de richting? Waar zijt gij, o Zwama, Bouman en Neyen- huis Om nu tót de uitvoering van Vrijdagavond te komen kan gezegd worden, dat zij zonder uitzondering een succes geweest is. Gaven de humoristische voordrachten van den heer Du Mee, die ongemeen geestig was, reeds een kijii op de uitstekende qualiteiten van het gezel schap, nog beter viel clit te constatoeren in de beide tooneelstukjes „Do patiënt van bui ten" en „De gebroken fepiegel". Beide stukken zaten er good in. Er werd vlot en met veel animo gespeeld. De heer Dordregter was een verdienstelijk dokter, al had hij over het alge meen een weinig vrijer van beweging kunnen zijn. Hanewald als bediende en Fokken als diens vriend hebben eveneens veel te genieten gegeven. Met bun beiden hebben zij de tradities van liet inbrekersgilde hoog gehouden, terwijl De Vos als patiënt van den dokter zich ver dienstelijk van zijn taak kweet. De militaire klucht „De gebroken spiegel" was het succes van den avond en ook hierin hebben De Vos er Fokken ons op veel kluchtigs onthaald. Tusschen deze voordrachten en tooneelstuk- ken in zong de heer Pancheton, bariton aan ds Vlaamscho Opera, eenige liederen van di verse componisten, de proloog uit de opera „Paljas" en de Torreador-aria uit'de opera „Carmen". Daargelaten nu of de combinatie van tooneel- en muziekstukken, althans van fragmenten uit do standaardwerken van een Lc-oncavallo en Bizet, van artistiek inzicht ge tuigde, kon geconstateerd worden, dat de heer Pancheton over een warm getint orgaan be schikt, van groot© draagkracht en van een donker flmveelen timbre. Zijn stem spreekt voornamelijk in de lagere gedeelten goed aan, hoewel hij echter in do hoogero wel eens deto neerde, wat o. i. voornamelijk aan de buiten gewoon „berook'te" zaal moet worden toege schreven. Waarom ten minste bij zanguitvoe ringen liet rooken in de zaal niet verboden? Ten slotte moet ons nog de volgende opmer king uit do pon. Waarom werden na de „Ode aan de Muziek" van mevr. Orelio (en ook bij de opéra-fragmenten) de subtiele naklanken der klavierbegeleiding zoo hardnekkig door hét luid applaus gesmoord? Het was ten minste een daad die van weinig piëteit getuigde tegenover den pianist, die ook in de overige stukken ver dienstelijk begeleidde. Het was reeds elf uur toen nog ..The american excentric Comedians" onze aandacht kwamen vragen voor hunn.' goochelcreaties. Niet onvermeld mag daarbij blijven het kluchtige optreden van den clown, dio het grootste aandeel in het succes dezer vertoéning had. Na afloop werd den spelers door den Wel eerwaarden heer G. Juten namens het Ont- spannings-Comité en de aanwezige militairen hulde gebracht voor hunne prestaties, eene hulde die alleszins verdiend was, gezien ook de kosten en moeite aan ©ene overkomst van el ders verbonden. mama, Bouman, Neyenhuis, keert terug! Het "tooneel wacht u 1 Van Fort pampus. Men schrijft ons uit Muiden Maandagmorgen in de vroegte had een in tieme plccntigheid plaats in Deel I: voor dat liet deel van werkzaamheden naar Muiden ver trok werd aan den Deei-Commandant, den eersten-luitenant H. J. Karei, die dien dag verjaarde, op de appèlplaats bij monde van den radsten onderofficier van het deel, den ser vant Van Hartingsveldc, een geschenk aan geboden, bestaande uit een inktstel en 2 va- en van' Goudsch aardewerk, benevens een al bum met de namen der deelnemers, als een De Rutschbaan. (Montagno rosse). Als go ©en druppel water op oen blad. pa pier laat vallen ,zal hij daarop uitvloeien tot- ecu© groot© cirkelvormige vlekmoo zegt dan, dat het water hot papier bevoch tigt. Maar als ge het papier geolied hebt, of go hebt het bedekt met lampzwart of ecno an der© stof, welko door water niet bevochtigt een en ander reden bestond. In de ouderwet- iclie kleedangzaken was elk gevoel van be haaglijkheid vreemd. Wantrouwend werd men door het over vragen. Dit lieeft neg altijd tot nawerking, dat zeer velen van het gewone publiek een vriend-kleermaker of familielid medebren gen, die als deskundige tegen den winkelier wordt gesteld. Dat de kooper geen keuze kan doen, komt, omdat men zich niét op het advies van den leverancier wil verlaten, te veel aan huis laat komen. Stalen blijven maar stalen en van gemaakte goederen kgm men altijd maar een beperkte keuze aan huis hebben. Dit laatste is intusschen op de groote plaatsen, reeds radicaal afgeschaft. Het gebeurt-, dat van verschillende win kels goederen of stalen aan huis gevraagd worden en daarover familieraad ^gehouden. li vragen wij elk verstandig mensoh, l.e het mogelijk daaruit een beoordeeling te maken de juiste vergelijking van stoffen is zóó ontzettend moeilijk, dat dit zelfs aan vaklieden, gesteund door apparaten, moeite kost en meet dan geen rekening gehouden worden met coupe, afwerking, gebruikte fournituren en zoovele andere dïngem? Wat dan te doen Geheel op den leverancier ver trouwen 1 Wat kwaliteiten betreft, zeker Als men zijn leverancier niet vertrouwt of niet meer vertrouwt, dan neme men een .andeven, keuze te over- Er is natuurlijk niets op tegen, dat men geheel zijn eigen zin doet, waar het betreft kleur, dessin of modeldit is geheel een kwestie van per soonlijken smaak en inzicht, maar wantrou wen omtrent kwaliteit hebben de grootwin keliers, die zooveel gedaan hebben om hefc wordt, zal de druppel ale een ©enigszins afge plat bolletje over het papier heenrollen. Van dezo eigenschap maken wij gebruik bij liet spelletje, dat wij in dit stukje zullen leeren kennen. Neem een strook stevig papier, zoo lang mogelijk; verscheidene stukken aan elkaar geplakt zijn ook goed te gebruiken. Maak uw papier boven eene walmende vlam aan één kant zwart of wrijf het goed met jx>t- loodpoeder in. Plaats een aantal boeken van afnemende breedte achter elkaar, steek de papierstrook met spelden daarop vast, maar maak de bochten steeds steiler, naarmate gij meer het kleinste nadert. Laat achter het kleinste boek de strook in een bord uitkomen. Laat nu aan het an dere einde bij het grootste boek een aantal druppeils water op het papier vallen. Dezo zullen van het hellend vlak, waarop zij neerkomen, afrollen, vervolgens door de ver. kregen snelheid omhoog stijgen over den rug van het tweede boek en zoo vervolgens, tot dat zij ten slotte achter elkaar- in het bord terechtkomen. Het is alleraardigst, die druppels beurte lings (e zien rijzon en dalen en als het ware met elkaar in snelheid wedijveren. VVarmteopslorpond vermogen der lichamen. èfjr S-ri 9WS Neem een klein cylindrisch bierglas, of nog liever een, waaraan vlakke kanten zijn go- slepen; beschilderd het van bannen beurte lings met opstaande vakken, wit en zwart; Uiv. met water en krijt en O. L of gewonen inVt lk onderstel, dat uw glas 8 vakken heeft, 4 witte en 4 zwarte. Maak den kop van eene dunne, korte speld in de vlam van een© kaars warm en stook ,'iem dan in ©one kaars, zoodat er wat gesmolten stearine, of nog beter paraffine aan blijft zitten en plak die speld dan horizontaal met den kop tegen ecu der vakken, en doe evenzoo met de 7, overige vakken. Zet nu een eind kaars ju'ot midden in het glas, zoo dat de pit ongeveer met den rand gelijk komt en steek de kaars aan. Het glas wordt warm en door het smelten van de stearine riet ge 4 van de 8 spelden vallen. Bla.Tfi nu do klaars uit en go zult zien, dat de 4 spelden, die losgegaan zijn, op de zwarte vakken bevestigd varen, de andere 4 zijn blijven ritten. Daar dc* kaar.' naar alle zijden evenveel warmte hoeft uitgestraald, io het dus bewezen, dat de warmte spoediger door de zwarte, dan door de witte deden is heen gedrongen. bewijs van de sympathie dio zijne onderge schikten voor dezen officier koesteren. Met een kort, hartelijk woord dankte de jubilaris voor dit zeer gewaardeerd blijk van belang stelling. t Mooie sterrenhemel in December. Mil. P. Meesters, 321 L. "W. I., schrijft ons: Bij dezo inoet ik er iedc-r, die daarvoor ixx de gelegenheid is, en dat zijn er zeer velen van ons, opmerkzaam maken op het allermooiste dat er js, namelijk den sterrenhemel in Dec. en in don geheelen winter. Het begint al als do zou inaar uur onder is: dan zal men in het zuiden ©en groot© heldere ster zien, wat eigenlijk geen ster is, daar het een grootere broeder der Aarde is, namelijk do planeet Jupiter", welke do grootste is van ons zonne stelsel, want als men hem in 113 stiïkken deed, was ieder stuk nog net zoo groot als de aarde. Dus met recht een grootere broeder. Trouwens alles wat buiten de Aarde ligt is zoo royaal uitgemeten. Bij Jupiter" zijn 8 manen, net als wij bij de Aarde er maar één hebben, en van die 8 zijn 4 door een kleinen •kijker te zien. Dan kan men ook ©en J uur na zonsonder gang de planeet Venus" zien. Die moet men zcekon in dat deel vau den hemel, waar do 'ten is ondergegaan, en dan heeft men de avond ster gezien. De meesten zien iedere heldere ster daarvoor aan, als hij aan den wester horizon staat. Dezo planeet is ook net als do vorigo een kind van de zon, maar bij lange na niet zoo groot, daar hij ongeveer half zoo groot is als de Aarde, maar hij staat daar ook heel wat dichter bij als wij, en tot nu toe heeft men ook nooit een maan daarbij gezien. Als men nu oin S uur ongeveer naar het Oosten ziet, zal men daar een groot aantal heldere sterren zien, van welke het grootste sterrenbeeld Orion" er wel do meeste bevat. Hij lieeft- „Betelgeuze", een sterk roode ster der gr. 1, welke een weinig veranderlijk is; dan „Rigel", een prachtig blauw-wïtt© ster der gr. 1 en dit is ook een mooie dubbelster dan heeft men drie sterren der gr. 2, welke den gordel van „Orion" voorstellen, maar meer bekend als de driekoningen. Dan schuins rechts omhoog krijgt men „Aldebaran" uit het beeld do „Stier", met een groote verzameling ster ren, welke men de „Hyaden" noemt. Men be- kijke zorgvuldig het sterretje, dat dicht naast „Aldebaran" staat eu zal dan zien, dat dit er twee zijn van ongeveer de gr. 4. Verlengt men dan de lijn uit de ..Drie Koningen" door de „Hyaden", dan heeft men op ongeveer de helft dier lengte door de „Hyaden" de „Pleia- den" of de Zevenster en dit- groepje beveel ik wel aan hen aan, die hun gezichtsvermogen eens willen probeeren, om in een helderen, maanvrijoE nacht eens te probeeren hoeveel sterren men daar wel in ziet, de allerzwakst© meegerekend. Dan zal men schuinslinks van de roode „Betelgeuze" zien het sterrenbeeld de „Twoe- vaJc omhoog fce brengen, niet verdiend. Denk er toch aan, dat die winkeliers ontzaglijke kapitelen wagen en a!d.us het grootste be lang er bij hebben de klanten goed. te bedie nen. Meent de klant reden to hebben tot klagen over stof, bewerking of iets anders, dan dooie hij zulks vrijmoedig aan het 1-oofd der zaak mede. Het is mogelijk, dat een stof een geheime fout heeft, en bovendien kan de grootwink-elier niet alles zelf doen. Een klein© stoornis in het raderwerk kan onaangename gevolgen hebben voor den- gene, dien het treft-, doch "bewijst natuurlijk absoluut niets voor het geheel. Van elke gediachte aan misleiding, hetzij onbewust of opzettelijk, moeten wij ons met veront waardiging afkeeren. Wij hebben voor het zelfde stuk maar één prijo, voor ieder ge lijk ons personeel bedient elkeen met even veel toewijding; de coupeur snijdt volgons zijn gewone systeein, of hot voor U is of ©en ander. Alles wat naar persoonlijkheid zweemt, is iu zaken als de onze buitenge sloten. In een onzer vorige causerieën heb ben wij reeds doen uitkomen, dat de prijs van de stof de basis is voor den prijs van het kleedingst-uk, altijd volgens een vaste metho de van calculatie, waarvan niemand het recht hoeft af te wijken. Het verkoopperso neel is beloofd en vriendelijk, maar mag zich in niets opdringenzij allen hebben een goede school dcorloopen, alvorens een cliënt zelfstandig to mogen helpeniedereen kan vorderen, dat de chef van de afdeeling zijn meening uit-spreke. Wij hebben voor het noodige comfort gezorgdvoor goed, scherp licht, voor een aangename omgeving, alles met het doel het koopen tot een aan- lingen", dat zijn naam dankt aan 2 sterren der gr. 1, dio kort boren elkaar staan van welk© „Gaator" boven on „Pollux" onder staat. Men zal rechts van „Pollux" nog ©en ster der gr. 1 zien en dan hooft 'ncn hcUwon- der van ons zonnestelsel voor zich, want- dat is „Sat-urnus" met zijn ringj-yr-teem, dat stoei* zoo'n diepen indruk maakt als men hot door een goeden kijker ziet. Rn van manon is hij ook niet misdeeld, want hij heeft er maar 10, maar men moet al ©en kijker van 1J30 AL lengte hebben orn er maar 5 te zien. Ook moet men boven deze beelden zien*want" daar is nog een groote verzameling heldere sterren, dio op een mooien avond steed j over weldigend schoon is. Een hulde. Men meldt ons: Toen Zateravond j.l. do lo luitenant J. Th. J. K a r s s e n, commandant der Landstorn»- afdeeling (Wielrijders) „Amsterdam IH", als nAar gewoonte zich naar do Beur3 begaf voor de oefening dier Afdeeling werd hern eene ver- j rassing bezorgd. Het was namelijk een jaar geleden dat hij het commando op zich had ge nomen van genoemde Afdeeling, een feit dat 't kader en de manschappen niet ongemerkt heb- hen willen laten voorbijgaan. Zij voelden zich gedrongen te toonen dat zij hem danbkaar wa ren voor alles wat bij gedurende dat jaar voor de Afd. heeft gedaan. Bij den ingang werd hij opgewacht door den 2en-l ui tenant mr. G. A. 8 e r v a t i u s, van de afdeeling, die hem den troop pre&c-ntoerdo, welko in carré-formatie stond opgesteld, en die hom hartelijk toesprak. Aan den commandant werd namens kader en manschappen een Browning revolver met foudraal, koppel en patroontasch, benevens een boek in prachtband, inhoudende alle hand- teekeningen van hot kader en manschappen der afdeeling, aangeboden. De commandant dankte, en zeïdo met genoegen vernomen te hebben, dat er tuesclicci kader en troepen en hem een hand bestaat. Dankbetuigingen. Langs dezen weg gevoel ik mij verplicht, ook namens mijne echtgenoot©, mijn hulde en dank te betuigen aan allo militairen der Stel ling, inzonderheid aan officieren, kader en manschappen van 1 C. 41 L.W.I.. dio hebben bijgedragen aan de collecte, gehouden door deu landweersoidat F. J. M. Priem, te mijnen be hoeve, als bewijs van deelneming in het door mij geleden verlies van mijn door brand ver melden on verzekerden inboedel. In hét bijzonder «üen. n hier to worden ver meld de Comm. kapt. Gruijs van dc 1 C. 41 L.W.I die welwillend zijn© toestemming gaf tot het honden dier collecte, de soldaat Frans Priem van de 1 C. 41 L.W.I., die het initiatief 'tot de oollecte nam, en er veel voor heeft ge daan om de gelden in to zamelen, do eeig.- fourier Van der Velden van 1 C. 42 L.W.L, genamo bezigheid te maken, wat men op zijn gemak en zonder overhaasting kan doen. Speciale inrichting voor de vervaardiging van militaire uniformen. Tuniek en pantalon van milifcaïro uni form-stof f 28 cn f 32. Pantalon 9 en 12. Afdeeling Noord: Amsterdam, Leidschestraat hoek Hecren- grachfc. Amsterdam, le v. Swindenstraat 2931. Amsterdam, Ferd. Bolstraat hoek AJb. Cuyp- straat 7*274. Rotterdam, Binnenweg, hoek Ecndrachts- 6traat. Rotterdam, Korte Hoogstraat 30. Utrecht, ALtriaplaats 3 (Je^huis van -deil hoek). Leiden, Botermarkt 19. Zaandam, Damstraat 11. Delft-, Markt 14—16. Afdeeling Zuid: 's-Hertogenbosch, Merkt! 's-Hertogenbosch, Snellesiraat. Middelburg, Langedeift. Eindhoven, Rechteetraat. Helmond, Kerkstraat 48. Maastricht, Groote Staat 36. Venlo, Ylocschstraat. Totaal 71 eigen- en combiaatiewinkels xn Nederland. Personen, die over voldoende bedrijfs kapitaal beschikken om te koopen op 3 maands wissel en ie goeder naam bekend staan, kunnen van onze afdeeling cngros tegen scherpe conditiës goederen voor deq wederverkoop betrekken. Aanvragen hiervooi aan hoofdkantoor,Amsterdam. - a ys (Adv.}

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3