209. Vrijdag 17 December 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Nationale Vereeniging tot Steun aan Miliciens. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT ADRES DTDft EEDACTIE EN ADMINTSTP.ATJE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM. UIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS o CENT, ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRLE MAANDEN Voor AdvertentiCn wende men zich tot onze Administratie, Pnlcetrinnstraat 10, AmBterdam. Prjjs dor AdvcrtuntiCn p-r regel W cent. Voor Jng- zo; i ■.«•de- deelingen op de tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief. By abonnement reductie. Onze plaat verplaatst ons in een Fransche kerk tot hospitaal ingericht. Wij zijn ïnjjpf liever achter de Fransche linies, in 't noorden van Frankrijk, en hoe mooi de kerk er nitziet, 't is niet meer dan een Fransche dorpsberk. Het Fransche Roode Kruis heeft er beslag op gelegd en de gewonden liggen hier op bossen stroo. Op den voor grond rechts zien wij een enkelen gohelmden Duitseher, duidelijk een krijgsgevangene. Blijkbaar is hij ook licht gewond. De blikken, die de anderen op hem werpen,, zijn niet zeer vriendelijk, maar kwaad doen ze hem natuurlijk niet. in den reuzenstrijd. Over Servië wordt haast niet meer ge sproken, dat is een afgedane zaak. Eet Land met zijn dapper leger is verlorenvoorloopig maar, zeggen de geallieerden, die beloven de Servische onafhankelijkheid te herwin nen, zooals die van België. Doch <Lat ia van later datum, van veel later datum moet men vreezen. Voorshands gaat het er om voor de Entente-mogendheden om de centralen en hue. medestanders niet den base te laten in den Balkan. Do Balkan-expeditie aal niet worden opgegeven. De Fransche eu Engelsche troepen zullen worden vermeer derd en zij zullen zich verdedigen in Salo nika. Dat is Grieksck gebied, zal men zeggen, en Griekenland doet dus mee? Neen, zoo ver is het nog niet. Do Grieksche regeering heeft er weer iets nieuws op gevonden om haar neutraliteit te handhaven, zelfs al wordt er op baar gebied gevochten. Zij ver klaart èeu streek van de Grieksch-Servische grens tot aan Salonika voor „internatio naal" en daar 'mogen de vijanden die tot nogtoe in Servië strijden, uitmaken, wie het sterkst is. De troepen der geallieerden zuilen zich terugtrekken naar het versterk te kamp bij Salonilci en is maar weinig aan ie twijfelen, of de Bulgaren, en ook de Duit6chers én Oostenrijkere, zullen hen daarheen volden. Hot is van Grieksche zijde zeker een zeer bijzondere opvatting van de neutraliteit en dat vindt men in Duiischland ook. .Men bericht, dat de Duitsche regeering vertoo- gen heeft gericht tot de Grieksche over deze vreeande manier van doen, en die vertoogen zouden van dien aard zijn, zegt men, dat Het huwelijk van den Soesoehoenan Solo, 27 October 1915. Solo viert feestmaar matigjes. De pest gaat rustig vóórt haar slachtoffers te maken, ondanks de ©enige malen door de stad rond- gen'édeh heilige pichen, ondanks heilige ossen. Acht, tien eu meer personen sterven dagelijks. Wat wonder dus, dat de officieele feestdagen van veertig tot zeven-zijn terug gebracht. En misschien is ook de ziekte, die gind§ in Europa zoovele naties heeft aange tast eh die meer slachtoffers nog eischt dan de zwarte dood, oorzaak, dat er van eigen lijke feestelijkheden weinig sprake is. Rood witte vlaggetjes in de kampongs, 's avonds veel menschen op de aloen-aloen, die 6tillekes voortdrenibelen langs de electrisoh verlichte wachthuizen der regenten, een wajang of tandavertooningin deze aan drie zijden open gebouwtjes; veel volle rijtuigen, veel warongs, ziedaar hoe de feeststemming zich toont. En do. kraton recepties waren ook niet grootsch of plechtig. Vanmorgen, terwijl de aanstaande Ratoe nog in Djocja was, werd het huwelijk te Solo voltrokken. De Euro peesche geuoodigden verzamelden zich afó gewoonlijk bij de massa-kraton-bezoeken ten huizo van de resident, en om zeven uur ru den morgen reed men naar de kra- i- tón. Daar aangekomen trok de lange wit- tójwfesrfce stoet achter den resident, die on er wel een oorlogsverklaring van Duitech- land uit zou kunnen voortvloeien. Men kan zich echter ook best voorstellen, •rial Duitschland en ook Bulgarije liever in vrede "blijven met net Grieksche volk en heil Grieksche leger, dat zij er genoegen mee nemen om de troepen der geallieerden te Sateuriki, waar de Grieksche verwijderd zijn, die dus op een afstand zuilen toekij ken, aan te vallen, en desnoods ook Kavala, dat de Engelschen tot een station voor hun eskaders schijnen te willen ma le em. Zij hebben vijanden genoeg eu als de Grieken niet meevechten, zal een overwin ning op de geallieerden gemakkelijker val len. We willen hiermee niet zeggen, dat dit de loop der zaken zal wezen, heb kan best gebeuren, dat Griekenland toch nog in den oorlog komt. Een andere vraag is, of de geallieerden zullen kunen standhouden in Salonilci. De Fransche gfeneral Lacroix bespreekt de zaak in de Temps, Hij acht de tegenwoordige troepenmacht van 110,000 man lang niet voldoende. Maar er kunnen van de Darda nelles, waar de strijd toch verloren is, volgens hem, best een 100,000 E'w bijkomen. Dan is er nog een Servisch leger van 200,000 man. die weliswaar van veel ontbloot zijn, maar die men van alles kan voorzien en die dag naar Salonika kunnen worden gebracht. Eindelijk zullen de Ita lianen 50,000 man moeten zenden. Er worden op deze rekening aanmerkin gen gemaakt. Vcorerst zou het aantal van 150,000 man te hoog zijn voor de troepen der geallieerden, die thans uit Servië terug trekken. Verder hebben de Serviërs geen 200.000 man overgehouden de Duitschers ppreken van 40,000, maar als het. er 100,000 "strijders zijn, zal !t mooi wezen. Ook zal het niet zoo gemakkelijk gaan, .die. naar Sa- loniki over te brengen en de Bulgaren ©n Duitschers zullen zeker niet zoo lang wach ten met een aanval, tot die er zijn. Eindelijk ringmuren door, naar de ontvangzaal, waar buiten zich de ambtenaren van den Soenan reeds eerder hadden verzameld. Ook als ge woonlijk, kwam de Soesoehoenan den resi dent tegemoet en liep gearmd met hem naar de beide hoofdzetels, waarvan de lin ker voor den resident bestemd is. Nadat alle gasten gezeten waren, moesten de pangerans (de naaste mannelijke fami lieleden van den Vorst) en regenten hun plaatsen op den grond innemen. Hurkend werkten zij zich als gebrekkigen de trapjes op van de naar alle kanten open zaal en wel aan die zijde, waarheen het gezicht van hun Gebieder gekeerd was. Onder het bren gen van herhaalde sembah's kropen zij na derbij, tot waar de zilveren spuwbakken als grenspaalt-jes stonden opgesteld. Rustig namen zij de juiste houding in, schikten de lange kaien. netjes over de gekruiste beenen, brachten de slotsembah en bleven verder met de aaneengesloten handen in den schoot en naar beneden kijkend, zoo veel mogelijk bewegenloos zitten. Zoo volg den, juist ?ls bij andere recepties in do kraton, eemge rijen met goud en diamanten rijk versierde hoogè personages, achter elkaar. Het bijzondere, vandaag toonde 2ieh in de laatste groep, die met den rijksbestuur der aan het hoofd, naar voren kroop. Zij bestond n.I. uit geestelijken van Djocja en Solo. Geruimen tijd gebeurde er niets. De Europeanen praatten, de pangerans. regen ten on priesters zaten zwijgend op den grond, de mindere ambtenaren, rillen in de is het nog lang niet zeker, dat de Italianen zullen meedoen aan de Balkan-expeditie, zij hebben daar tot nog toe al heel weinig lust .in betoond. Alles saamgenomen, ziet bet er voor de geallieerden niet bijzonder gunstig uit in Saloniki en dit kan voor hen wel eens een tweede Dardanellen worden. In elk geval zal men ook verder met spannin" aitzien naar de gebeurtenissen in den Balkan. Van de andere oorlogsterreinen valt in 't geheel niets bijzonders me© te deelen. OUrrSCHLAND. In den Rijksdag. BERLIJN. In den Rijksdag stelde de sociaal-dmoeraat Liebknecht de volgende vraag Is de regeering, indien de andei'e oorlog voerenden hiertoe bereid zijn, ook van haar zijde bereid op den grondslag van een afzien van annexaties toe te stemmen in onmiddellijke vredesonderhandelingen. - Staatssecretaris von Jagow antwoordde Met verwijzing naar de beraadslaging van 9 December, weiger ik de beantwoording van deze vraag. De heer Liebknecht vroeg in aanvulling van zijn eerste vraagWelke houding zal de regeering aannemen tegenover tegemoet komende voorstellen van neutrale regee ringen. De voorzitter viel hier den spreker in de rede met de opmerkingDat is geen aan vulling, maar een geheel nieuwe vraag. Verder heeft Liebknecht gevraagd om de geheime buiten!andscke diplomatie onder controle te stellen en do volksvertegenwoor diging overoorlog en vrede te laten beslissen. De regeering wilde ook hier echter niets van. weten. Daarna hield de minister van financiën een lange rede over de nieswe oorlogsieenïng, dat zeer toegejuicht werd. Het lee-ningsont- werp is in handen der begrooingtecommissie De nieuwe credieten. BERLIJN. „Vorwarts" meldt, dat van de sociaal-democratische fractie 65 leden voor het toestaan van de nieuwe oorlogs- credieten va.n 10 milliard zijn, en 41 er tegen. De taak van den Rijksdag. De „Vorwarts" deelt mede, .hev plan om de geheele agenda vocp deze zitting van u.cï»/itfljv<x/l-li-ói'? ,u!- i-j vjocii, \>p- Reeds de arbeid der begrootings- alieen heeft zoodanigen omvang aangenomen, dat het zeer twijfelachtig ia, of zij alles zelfs nog in dien tijd kan afdoen. In zake het voedingsvraagsbuk zijn ó.a. meer dan 130 voorstellen ingediend. Dit onder werp staat bovendien in nauw verband met de sociale politiek, waaromtrent ook nog een groot aantal voorstellen van groot belang zijn ingediend, o.a. van soc. democratische zijde omtrent verbetering van den toestand der gezinnen van militairen. Vervolgens zullen ook de censuur, de staat van beleg en een aantal vraagstukken van militairen aard behandeld moeten worden, Men gelooft daarom, dat de Rijksdag be halve heden, Vrijdag, ook nog Zaterdag in voltallige zitting Zv] bijeenkomen. eWGELA^D, Verlenging van den bestaansduur van het Parlement. LONDEN. In heb Lagerhuis is de „Par liament and Registration Bill", waarbij de duur van het tegenwoordige parlement ver lengd wordt om algemeen© verkiezingen in Januari 1916 onnocdig te maken, in tweede lezing aangenomen. Aanvrage om nog een millioen man. LONDEN. De regeering heeft eene een millioen soldaten aangevraagd. Daar door wordt het totale legereffecbief op vier millioen man gebracht. De Koning van Engeland. LONDEN. De geneesheeren van den Koning hebben het volgende bekend ge maakt „De Koning is voldoende hersteld zaten bij honderden met bun volgelingen en bedienden buiten, waar ook de kraton- militairen waren opgesteld. Totdat de rijks bestuurder het bevel kreeg nader te komen. Met zichtbare inspanning kroop de bejaarde minister, gevolgd door een aantal geeste lijken en twee Djocja'sche prinsen, die als getuigen optraden, tot vlak voor den zetel van zijn Morst. Dë hou^Lpenghoeloe van D'jocja sprak een gebed uit, vroeg den Soenan of hij in staat was den Koran te lezen (dit was de -voor waarde waarop de sultan zijn dochter af- stondj frjia heb bevestigend antwoord, ver klaarde de priester het huwelijk tussohen Z. H. den Scesoehoen an van Soerakarta Pakoe Boewono X en Raden Adjeng Gcesti Moorsoedarinak, dochter van den Sultan van Djocjakarta Hamangkoe Boewono, voor gesloten. Het gebed werd voortgezet door den eersten priester, terwijl de overige penghoeloes en leerling-penghoeloes minu ten lang „amen" schreeuwden; en nadat ten slotte na een kwartier het laatste t-men- galmen was overgegaan in kerkstilte, moch ten do rijksbestuurder en zijn gevolg weer op de onsierlijke kruis-ihurkmanier terug keeren. Van elke rustperiode werd diaarbij weer gebruik gemaakt eens even om te draaien en de met de palmen tegen elkaar geplaatste handen zóóver omhoog te brengen, dat de duimtoppen den neus raakten. Kleurig uitgedoste Javanen (een „Euro peaan" voor den Soenan en resident), met alleen de hoofddoek als nationaal kleeding- stuk, dienden champagne rond. Er werd op teSÊBBme om met zekere beperkingen den arbeid te hervatten. De Koning heeft belangrijk aan lichaams gewicht verloren. Het is van het hoogste belang, dat hij, zoolang hij nog niet geheel en al hersteld is, vermoeienissen vermijdt." Japansche kanonnen voor Engeland. De „Asahi" meldt dat de Engelsche Regeering in Japan eene bestelling deed van 400 kanonnen van 7.5 c.M. met toe- bekooren. Er is besloten dat 300 vuurmon den -door het Marine-Arsenaal te Koero, 100 door de Maroran Staal-werken en een deel van de toebehooren door de Kobe Staal- werken zullen worden vervaardigd. Alle vuurmonden moeten vóór Augustus van liet, volgende paar gereed en afgeleverd zijn. Eerst wensckte de Engelsche regeering dat de kanonnen naar het Armstrong-model zouden worden gemaakt. Later kwam zij hierop echter terug eu vestigde zij hare keus op het Japansche model-1908. FRANKRIJK. Van het Westelijk OorIog«sterrein. PARIJS. Een artillerie-duel liep gunstig voor ons af. Vijandelijk© troepen en kon vooien werden uiteengedreven en aan de vijandelijke versterkingen op verschillende punten van heb front word ernstige schade toegebracht. Drie Franscheluchtescadrilles van resp. 11, 22 en 12 aëroplanes bombardeerden het spoorwegknooppunt Mulheim, de militaire inrichtingen van den vijand te Haur»an- court en de versterkingen in het district Chateau - Saliüs. Een Duitech escadrille van vijf machines werd teruggedreven van Chateau-Salins. Luchtgevecht. LONDEN. De Admiraliteit be richt; „Een Engelsche aeroplane nood zaakte Dinsdag in een hevig ge vecht bij de Belgische kust een Duïtsck wa tervliegtuig tot dalen. Het sprong uiteen toen het op het water kwam en de machine, henevens de inzittenden, verdwenen. De Engelsche aeroplane viel eveneens in zeë, maar de beide officieren, die erin za ten, werden gered." De loopgraven der geallieerden op het Westelijk front. De speciale correspondent der Engelsche 'pïrs bij het Fransche leger zond op 7 De cember liet vólgende oerich'h: In den sector der Fransche linies, die ik juist bezocht heb, zijn er reeds bij eene frontlengte van 10 mijlen, meer dan 234 mijlen loopgraven. Op het oogenblik wor den hier tot overmaat van zekerheid nog 47 mijlen loopgraaf gemaakt, zoodat er te gen het einde van dit jaar in dezen sector ongeveer 280 mijlen loopgraaf achter 10 mijlen front zullen zijn. In een andere streek beschikt zekere di visie over 250 en zeker legercorps over 450 mijlen loopgraven. In het algemeen kan men dus zeggen, dat er op iedere mijl frontlengte 20 mijlen loopgraaf aangelegd zijn, dus over het ge heele front, van de Noordzee tot aan Zwit serland, niet minder dan tienduizend mij len (ruim 16,000 K.M.), die aRe bewaakt en in orde gehouden móeten worden. RUSLAND. Optimistisch! PARIJS. Generaal Martinovitej, de Mon- tenegrijnsche minister-president en minis ter van oorlog, vertoefde dezer dagen te Rome op weg naar Cettinje. Generaal Martmovitsj bevond zich sedert vier maanden bij den Russischen staf, ge roepen door het vertrouwen van den Tsaar. De generaal verklaarde, dat de Russische tegenslagen uitsluitend te wijten zijn aan het feit, dat Rusland niet op den oorlog was voorbereid. Thans is echter alles veranderd. De munitiefabi-ie- ken werken dag en nacht om het leger te voorzien. Men zegt, dat Rusland weldra in staat zal zijn het offensief te hervatten met 4 millioen man. Generaal Martino- vitsj twijfelt niet aan het succes van het Met het oog op de a.s. Verlofgangers en gezien het grootc belang voor hen om te weten, waarheen zij zich om hulp kunnen wenden, laten wij bier de lijst volgen van plaatsen en adressen, waar Afdeelingen van bovengenoemde Vereeniging gevestigd zijn. ALKMAAR. Secretaris G. G. Vonk, Gemeente-Ontvanger. AMSTERDAM, L. A. de Jong van Lier, gep. Lt.-Kolonel, Beurs, Oudebrugsieeg II. J. J. Nieuwenhuvsen, Burgemeester van Litnmen. Mr. F. A. van Hail, Spruijten boschstraat 9. Ds. H. Buiskool, Weststraat 115. H. J. van Voorst Vader, Boomberglaan 33. P. Wolthuis, Commies ter Secretarie. W. F. G. L. Driessen, Burgemeester van Weetzaan H. .Eekhof, gep. Kapitein O.I L., Oude Langenuijk 7. Mr. C. Smits, Advocaat en Procureur. Voorzitter Gep. Gen.-Maj. A. Hoogeboom, Ammunutiehaven 83. Secretaris J. Heringa, Oud-Zeeofficier, Hugo de Grootstraat. 15. Mr. J. H. Lugt, Hoofd-Ambtenaar t/Seor., 's-Graven- d ij kwal 68c. .T. A. Kerkhoven.Oud-Ing S.S O.-I., Soerenseheweg 56. Jhr. Mr. H. C. 51. v. Nispen tot Pannerden, Lidv/d Prov. Staten v Gelderland, Nieuwe Plein 50. A. J. v. d-iPauw, gep. Zeeofficier, Slichtenhorst- straat 72. D. J. v. Bosveld Heinsius, Lt.-Koionel Militie- Commissaris, Jacob Damsingel 17. D. J. Roest, Biltstraat 184. M C. A. J. J- v. d. Linden, le Lt. PI. Adjudant, Schimmelpenninckstraat 41. J. T. H. D. \V. Baak, Oud 5Iajoor v/d. Inf., Baronie laan 41, Teteringen. Voorzitter Gep. GeneraaKMajoor Putman Cramer te Stratum. •Secretaris F. J. G. v. der Kraan, Adj. Comm. t. Prov. Griffie, Jan Heinstraat 18. A. Schaap, Notaris. Mr. M. v. Toulon van der Koog, Griffier v. d. Raad v. Beroep (O.) Mr. Dr. J. F. Veeren, Commies-Redacteur t. Gem.- Seeretarie, Wolstraat 15 J. M. Noorduyn, gep. Kapt. Luit. t/z Zwolsche weg 44. Mr. J. de Lange, Commies t.Prov. Griffie, Blijmarkt 17. G. Obma, Commies ter Secretarie. R. W. Roelants, Lt. Kol. Militie-Commissaris, Dracht 260. N. E. Rost, Lt. Kol. Militie-Commissaris. H. Prikkel, Stationstraat 170. A. M. J. v. d. Heyden, Bewaarder v/d. Hypotheken te Appingedam. R. W. Wijnmalen, Lt Kol. Prov. Adjudant, St. Lucasstraat 1. J. L. La Gro, Schoolopziener. J. L. Frank. A. Deïks, Spoorstraat 268, A. Schmier, Burgemeester van Maastricht. Ph. v. Koerlen, Opz. v/d Prov. Waterstaat. Mr. D. G. Kortenbout v/d Sluijs. Mr. E. B. Bavink ten Cate. Ieder beware in zijn eigen belang zorgvuldig deze lijst. BEVERWIJK. HAARLEM. HELDER. HILVERSUM. PU RM ER END. ZAANDAM. DELFT. DORDRECHT. 's-GRAVENHAGE. LEIDEN. ROTTERDAM. APELDOORN. ARNHEM. NIJMEGEN. ZUTPHEN. UTRECHT. AMERSFOORT. EINDHOVEN. s-HERTOGENBOSCH. WAALWIJK. .MIDDELBURG. VLISSINGEN. DEVENTER. ZWOLLE. HENGELO. HEERENVEEN. LEEUWARDEN. SNEEK. DELFZIJL. GRONINGEN. ASSEN. MEPPEL. GENNEP. .ROERMOND. "v £NLO. GROENLO. ALMELO. offensief, dat Rusland in staat zal stellen niet alleen Polen te heroveren, maar ook opnieuw Duit-sch gebied binnen te dringen. Tegenspraak. Het oorlogspeisbureau geeft, volgens het Weensche Korr. bur., een tegenspraak van Russische mededeelingea over aan het Strypafront afgeslagen Oostenrijksche aan vallen. De Oostenrijksche troepen deden in de laatste weken volstrekt geen aanvallen. Hoogstens hadden enkele schermutselingen tusschen verkenningsdetachementen plaats. ITALIË Oostenrijk en Italië. ROME. De vijandelijke artillerie trad zeer actief op aan de fronten van de Isonzo en op het Karstplateau. Zondag deed de vijandelijke infanterie tegen het vallen van den avond een aanval in de richting van Oslavija ten noordwesten van Görz, zij werd echter teruggeslagen. De Italianen maakten zich onder bescher ming van den mist meester van loopgraven ten westen van Görz- WEENEN. De actie der lalianen in Judi- earië duurt voort. Enkele kleine aanvallen var. den vijand werden afgeslagen. De aan den weg naar St. Peter gelegen wijk van Görz werd weder door artillerie beschoten. die dronk wel iets uitstaande met het huwe lijk, maar de resident liet zich daar niet over uit. Met zes in kracht toenemende salvo's werd de militaire bijval getoond, terwijl na afloop van dit applaus en bijbe- hoorende fanfares op de maat van de gamo lanmuziek voortstappende koelies de slametans of spijsgeschenken van den Soe nan aan de geestelijken voorbij pikoelden. "Weer volgde een pauze, waarin de Euro peanen praatten, de Javanen zwijgend ne- derzaten. De on bewegelijkheid vooral der talrijke vrouwen, die zich in ongemakke lijke knielkouding achter den Soenan be vonden, is bij zulke gelegenheden een tour de force, die den Europeaan met stomme verbazing slaat. De sleepdraagster achter, en de spuwbakhoudster vóór den Soenan, zitten daar meer dan een uur met opgehe ven rechterarm. En men zoekt a© vanzelf verband tussohen dit tooneel en het onbe grijpelijke geduld waarmee de Javaanselie bediende achter den stoel van zijn moester kan staan, gedurende den maaltijd, of de onverschilligheid en het gemak waarmee de lioogere Javaan een mindere buiten ge hurkt kan laten zitten en wachten tot hem 't moment gunstig schijnt om te informee- ren, wat de ander te vertellen heeft. Een kwartier verstreek, de gamelan her vatte haar eentonig tung-tong en leidde de slotscène in. Jonge mannen, heb boven lichaam naakt, de kris aan de rugzijde in den gordelband gestoken, om liet hoofd een doek, die de kruin onbedekt laat en van achter in een steek uitloopt, die wel bij iiedéssliefc^-bóeld^y armeen- reue^htégën-ylmder oproept, boden thee of koffie aan. Haastig werd ook dit. gewone receptienummer afge werkt en toen de gamelandeun geëindigd was, stonden alle Europeesche aanwezenden op het voorbeeld van den Soesoehoenan en den resident op, terwijl de pangerans naar achte'r schoven om zich vervolgens snel aan den uitgang op te stellen. De Soenan go- leidde den resident gearmd tot aan het eind van. de zaal en terwijl hij zich met zijn slippeudraagster onder het brengen van een groet rechts en links terugtrok, stapten de gasten den resident achterna. Wien Neerlandsek bloed, gamelangedreun en het eerste gedeelte der huwelijksplechtig. beid was afgeloopen. 's Middags, op het heetst van den dag en 't was heet sou de nieuwe bruid van Djocja te Solo aankomen en naar de kraton rijden. Reeds was een dag te voren een talrijk Solo's hofgezelschap, zoons en dochters van den Soenan, regenten, lagere ambtenaren, militairen, muziekkorps, man nelijke en vrouwelijke bedienden, naai Djocja afgereisd om de aanstaande Ratoe naar haar toekomstige woonplaats te verge zellen. En toen men kan het. hof van den Sultan hedenmorgen bericht had ontvangen, dat het huwelijk was voltrokken, mcc-ht de jonge vorstin van Solo heb ouderlijk huis verlaten. Een merkwaardige stoet trok om onge veer 1 uur tusschen «Rente rijen van ïn- landsche, Chirreescke en Europeesche be langstellenden van het station naar de aloen- aloen,. Onder dó - jgvjopgs kwam weer een S£RVI£. De oorlog in Servië. WEENEN. Ten zuiden van Plövlje be stormden omze troepen de Montegrij nsch9 stellingen op den Vrana Gora. In de «treek ten noorden van Berana werden weder 2300 gevangenen gemaakt. BERLIJN. Officieel. Ten Z.W. van Plevlje brachten d© Oostènrijksch-Hongaar- sche troepen den vijand opnieuw tot wij ken. Daar en in de Montenegrijnsche ber gen werden 2500 gevangenen gemaakt. SALONIKI De Ba. ga reu i au, oen de posten bezet, die tot dusver door de Serviërs- langs de Grieksch-Servisohe grens waren bezet- Ailes is thans rustig. SALONIKI.De Franschen hebben op hun nen terugtocht van Stróernnitza de verbin ding met de Engelsche strijdmacht- tot stany gebracht en sir.ds Dinsdag worden de ge combineorde bewegingen met de uiterste nauwkeurigheid en regelmatigheid uit gevoerd. Kort nadat de vereeniging tot stand was gekomen, deden de Buigarei in massa's een aanval op de Fransehen, maar werden ontvangen met 75-m.M. kanonnen, die deerlijk onder hen hui. hielden en hen leterlijk wegmaaiden. Sinds dien tijd hebben de Bulgaren hun lust om naderbij to komen niet meer aan den dag kunnen leggen, ge deeltelijk vermoedelijk omdat zij moeilijk- enorm aantal ambtenaren aangestapt; een ieder gevolgd door bedienden, waarvan de meesten wel iets droegen, als was het maar een theepot of drinkkroes. Onderregenten met hun staf, militairen, roode en blauwe, met middeneeuwsche bewaj>ening, cavalerie, geel-geverfde boogschutters, de pijlen op den rug en boog in de hand, volgden. Een stel zware gamelaninstrumenten, door som migen gedragen, door anderen bespeeld, een it-an en vrouw clownachtig toegetakeld en op den bek van een paar hofrijfcuigen gese ten, waren nieuwe aantrekkelijkheden, in dezen naar oud model samenge*telden op t-oeht. Vervolgens kwamen de rijtuigen -der hofpersonen en natuurlijk was aller belatrg stelling geconcentreerd op de mooie gouden koet-s, waarin de joge Ratoe te kijk zat. omringd door dochters en zusters van haar gemaal. Pangerans, Djocjasche prinsen en prinsessen, de rijksbsstuuróer van Djocja. njai loerah's mei de huwelijkscadeaus op hun schoot, bedienden bij tientallen, sirih doos en spuwbak dragende, voltooiden den stoet. Zoo reed met macht- en prachtvertoon, onder geschitter van uniformen, goud en diamanten, de negentienjarige bruid haar verblijf voor haar verder leven, de kraton. tegemoet. Solo, 28 October. Gisteravond om half zes trokken onder aanvoering van den resident weer alle ge uoodigden kra-fconwaarts. Dezelfde gang van zaken als 's morgeus: dreunende game- Ia-ns_ ambteosren, £>edkc<ien, boogschs&Eis

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1