Woensdag 8 December 1S15 Orgaan voor Leger en Vloot. Qortogsnieuws^ S'SSi-S Onder redactie van D. MANASSEN. Ons Oorlogsdagboek. TWEEDE JAARGANG. SOLDflTEWCOÜRflMT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS 3 CENT. ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75. VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRIE MAANDEN Voor Adverteutirn wend* men zich lot onze Administrate. Pni<.«trii..-<-';raut Amsterdam. Prijs der Adverter.tifin j>er regel cent. Voor Jiigczo ml-» M< deelingen op do tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief. Bij ubonnein reductie. De groote oorlogsschepen der mogendheden zijn in dezen krijg betrekkelijk weinig in actie geveest. Zij hebben nl. gevaarlijke kleine vijanden, de onderzeebooten, en de slagschepen, de pantserschepen en kruisers, zoovel van Engeland als Duitschland, blijven liefst bij^ de veilige vaderlandsche kust, in de havens. Een enkele torpedo van een duikboot toch kan een groot oorlogsschip gemakkelijk tot zinken brengen. Natuurlijk heeft men gezocht haar bescherming tegen deze aanvallen onder vateren men tracht de groote schepen te beveiligen door zoogenaamde torpedonetten, die vervaardigd zijn van zeer sterke stalen kabels, welke de door de duikbóoten gelanceerde torpedo's moeten opvangen. Geheel voldoende schijnt, deze bescherming echter nog niet te vezen. We zien hierboven de bemanning van een Duitschen gepantserden krniser bezig de torpedonetten uit te hangen. wat zij moeten en in Engeland 6preekt men. daarom zelfs weer van dwangmaatregelen te gen Griekenland, van een nieuwe blokkade. In elk geval is de toestand der geallieerden in den Balkan verre van gunstig. Servië is voor hen verloren en het ie de vraag, of zij het zullen herwinnen met de wapens in do hand, of dit land anders dan door een vrede zijn onafhankelijkheid zal terugkrijgen. Er gaan nu in Frankrijk reeds stemmen op, dab men liever moet afzien van den vrurhteloozeu strijd in den Balkan, dat men daarheen niet zijn troepen moet sturen. die men later noodig zal hebben voor den «slissende n btrijd aan het Westerfront. En net zou ook een groot leger moeten zijn. dat de zegevierende Bulga ren en Duitschers en Oostenrijkers zal terug werpen en dat verre over zee moet komen. tenzij Italië zich met kracht stelt aan de zijde zijner bondgenooten. I Mtalië, dat het dichtst in do buurt'van derf Balkan ligt, heeft zich tot nog too vrijwel on betuigd gelaten in den strijd daar. Zal het er nu aan deelnemen? Men weet het nog niet-, maar het lijkt er op. In een merkwaardige redo in dp Italiaansche Kamer heeft de minis ter van buitenlandsche zaken Sonnino, cr op gewezen, dat het Itaiiaanscho leger het arme verslagen Servië te hulp moest komen, maar vooral ook het Albaneesche volk, dat zijn onafhankelijkheid niet mocha verliezen. Het heeft er allen 6chijn van, dat do Itaiiaanscho regeering thans vindt, dat de centralen te ver gaan. Zij kunnen door dringen in Albanië, zij zullen dit waarschijn lijk doen, en dat zou voor Italië een streep door de rekening zijn. Albanië, aan den over-, kant der Adriatischo Zee, is een gebied, waar op Italië reeds lang het oog heeft geslagen, maar dat het door. Oostenrijk werd betwist. Zouden Oostenrijksche legers daar nu in door dringen, ter achtervolging van de Servische troepen,-en het bezetten? Dat mag Italië niet gedoogen. Men ziet dus, dat Italië w?I zal moeten in grijpen, wil het zijn invloed in Albanië niet verliezen. Zeer waarschijnlijk zal het dus ook troepen naar dit land zenden, die zich met de Serviërs zullen vereenigen om te zaanen den vijand verder tegen te houden, zoo mogelijk' terug te dringen. Maar Albanië is al een heel ongeschikt terrein om in het barre jaargetijde een grooten strijd te beginnen en vermoedelijk zullen de eigenlijke, ernstige operaties dan ook; wel tot het voorjaar worden uitgesteld. i- Voorloopig heeft. Italië ook nog genoeg t|' doen aan zijn eigen grenzen. Daar schieten dei' Italinansche troepen nog altijd niet op. Aan do Isonzo wordt hevig gestreden, maar zonder veel resultaat. Het bruggehoofd van Görz is nog altijd in de macht der Oostenrijkers en het lijkt er niet op, of de Ialianën de stad spoccug binnen zullen trekken. Van de andere oorlogsterreinen hebben we Geen audiëntie. Blijkens bericht in de Staatscourant" wordt Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. De verspreiding van ons blad. Wij brongen in herinnering, dat troepen- doelen, die soms door een of andere oorzaak van ons blad verstoken zijn, slechts een aan vraag tot ons te richten hebben om regelmatig, driemaal par week, een pakket Soldatencouran- ten te ontvangen. Nergens mag ons „Orgaan voor leger en vloot" ontbreken. Oe toestand in den reuzenstrfid. Hot zwaartepunt van den oorlog ligt nog ateeds in den Balkan, ook al wordt daar op hot oogenblik niet meer zoo hevig gestreden als in do laatste maanden. Van het koninkrijk Servië is mx zoo goed als niets meer overgeble ven. Ook iVlonastir, do groote Servische stad, is in handen der vijanden van Servië gevallen. In ons vorig overzicht hebben wij van de ver meestering dezer 6tad reeds melding gemaakt. Sodert zijn. daaromtrent allerlei, vel eens te genstrijdige berichten gekomen. Eigenaardig is, dat van den begiune. aan de inneming wan Monastir niet gemold wertl uit Bulgaarscbo of Duitsoh-Oostcnrijksche bron, maar uit Athene en Saloniki, dus van den kant der geallieerden. 706te week. 29 Not. Keizer "Wilhelm brengt een kort bezoek aan keizer Frans Joseph te Schöubrunn. Lord Kitchener ia te Parijs gekomen De Bulgaren bezetten Prizren- ZO Lord Kitchener is te Londen teruggekeerd. 'De Duitsche Dijfcsdag komt bijeen. De Kamer nam een wetsvoor stel aan waarbij de regeering wordt gemachtigd de lichting 1917 op te roepen. Generaal Gal- liéni besloot, dat de lichting op 5 Jan. 1916 onder de wapenen moet komen. 1 Dqc. De Bulgaren melden, dat zij te Prizren een groote oorlogsbuit hebben gevonden en ruim 16,000 man krijgGgevaugen hebben ge maakt. Do slag bij Prizren wordt het einde van den veldtocht in Servië geacht. Te Londen wordt een groote werklieden -conferentie goh ouden waar 4 miTlioen Trade-Unionleden zijn vertegenwoordigd. Het doel is te spreken ever den oopipg. en, Ss.fsMsela-trnmiio. Hot zal dus wel waar zijn, dat de Serviërs er met deu dapperen kolonel Vassitsj uit verdre ven zijn maar wie zijn er binnengetrokken Daaromtrent laten do telegrammen ons in het onzekere. - Het heette eerst, dat de Bulg4ren Monastir hadden bezet en dat leek zeer waar schijnlijk die opereerden immers in het zuiden. Maar later vernamen wij tot onze verrassing, dat Duitsche en 0ostenrijk6ch etroepen het hadden bezet. Wat moet men daaruit opma ken Dat de Oostenrijkers ook rechten op Monastir willen laten gelden en dat zij in con flict zijn gekomen mot de Bulgaren? Of zijn de Duitschers en Oostenrijkers inderdaad zoo- er doorgedrongen naar 't zuiden en staan zij, evenals de Bulgaren, gereed om zich in Grie kernland te werpen, op Saloniki aan te rukken Een later bericht maakt wel melding van eonige Duitsche, Oostenrijksche en Bulgaarsche officieren, olie zich vertoonden in de straten van Monastir, maar wan een bezetting der 6tad niet. 't Is een duistere, verward© geschiedenis in den Balkan. Men weet nipt, wat men er van moet denken, niet van wat de naaste toe komst ons zal brengen. De troepen der geal lieerden, die heel in 't zuiden van Servië staan met de rest wan het leger daar, zullen nu waarschijnlijk wol 6poedig uit. "dit land wor den geworpen. Er is voor hen dan geen ande- ro uitweg dan Griekenland^ en deze 6taat zal dan kleur moeten bekennen. Tot nog toe heeft hij dit g altijd niet gedaan. Men maakt zich daarover in Engeland wel ongerust, al wil men dat blijkbaar niet weten. Griekenlands houding is nog steeds raadselach tig. Er wordt bericht, dat do regeering te Athene in onderhandeling is met do mogendhe den der Entente, maar ook met Bulgarjje. D© minister-president Skoeloedis en Koning Konstantijn schijnen nog altijd niet te weten, Van officieel© Japausche zijde wordt de uitzending van een groot leger naar Europa onmogelijk genoemd. Van Duitsohe zijde, wordt gemeld, dat de Engelschen in Mesopotamia 170 K.M. zijn teruggetrokken na den ela-g bij Kteeiphon. Lord Kitoheher heeft zijn werkzaamheden aan het ministe rie van oorlog hervat. Generaal Joffre wordt, ter bevor dering van de eenheid in de lei ding, benoemd tot opperbevelheb ber van alle Fransahe legers, be halve die in de kolonies operee- a-en. Het Aanerikaansclie departe ment van buitenlandsche zaken heeft de terugroeping verzocht van de Duitsche militaire en marine attachés wegens „laakbaar op treden in militaire- en marine- aangelegenheden" Een Duitsch, een Oostenrijksch en een Bulgaarech officier komen te Monastir en hijscheu de respec tievelijke vlaggen op het regee- ringsgebouw. De v red es-expeditie van Ford verlaat Amerika met het stoom schip ,,Oskaa* II". Het treinverkeer op de lijn BsSürsMji teCfej over alle koopcontracten, met het buiten land gesloten, binnen drie dagen bericht moet gezonden worden. Deze commissie be slist dan, of zij de verbintenis overnemen wil. In dit geval treedt zij in het contract als kooper op, en betaalt aan de firma, die er uittreedt, 2 provisie. Indien echter het contract een koogeren prijs aan den verkooper toestaat, dan de Duitscho maxi mum-prijzen zijn, dan staan der commissie twee mogelijkheden open. Zij heeft ten eerste het recht de waren aan deu kooper te laten en zij zal dit in de meeste gevallen doen, wanneer het leveringen vcor het leger 1 of voor de gemeenten geldt. Ten tweede kan de commissie de waren in beslag laten nemen en ze voor zich be houden. In dit geval betaalt zij den maxi mum-prijs, plu3 2 Deze wijze van zaken doen maakt, dat het voor de neutrale buitenlanders, dat is in het.bijzonder voor de Hollandsche, drin gend noodzakelijk is,' zeer voorzichtig te zijn met het afsluiten van contracten met Duitsche firma's. Bij het afsluiten van groote contracten, waarbij de prijzen de Duitsche maximum prijzen te boven gaan, en dat geschiedt in de meeste gevallen, bestaat de kans voor de Hollandsche firma, dat de waar niet aanvaard wordt. Dat is in de laatste dagen, 6inds de nieuwe verordening is uit gevaardigd, al met verschillende firma's gebeurd. De Duitsche firma's zien in deze nieuwe verordening „overmacht", die hen van hunne verplichtingen ontslaat. De betere firma's werken natuurlijk niet met deze middelen, maar er is ook een zekere categorie firma's, die eerst tijdens dezen oorlog zijn opgericht, of die, daar zij op andere wijze niets konden verdienen, zich op den invoerhandel hebben toegelegd.. Voor deze laatste categorie moet worden gewaarschuwd en geen Hollandsche firma moet opzien tegen de kosten van een uit gebreide informatie. Deze firma's namelijk willen hooge win sten maken. Zij hebben in Holland hooge pnjzen betaald eh ze- daardoor opgedreven, "waardoor menige Hollander groote winsten heeft gemaakt. Maar iedere medaille heeft een keerzijde. Deze firma's hebben in Duitschland de prijzen van de buitenlandsche goederen zóó opgedreven, dat deze maximumprijzen ook op die goederen toepasselijk werden ver- Baard. Daardoor vervielen dan ook de, win- maar weinig tuee te deden. Aan 't Ooster- e"J Baard. Daardoor vervielen dan ook de, win- 't Westerfront hebben bier en daar gevechten V sten voor deze firma's eu met dezelfde ge 1 >- .wetenloosheid waarmede zij vroeger de prij zen in de hoogte gedreven en <1© koopers uitgebuit hebben, laten zij nu hunne ver- koopers in den steek. In de meeste geval len is bij die lieden ook niets te halen, zoo plaats van zeer weinig beteekenis, beschietin gen zonder veel resultaat. Her- weer draagt er natuurlijk toe 'bij, dat er geen groot© operaties plaats hebben, maar men versterkt er zich, en. wat de geallieerden in :t bijzonder betrefi, worden er nieuwe troepen en. groot© hoeveel heden munitie aangevoerd, en in het voorjaar zal dan het nieuwe groote offensief beginnen, zegt men. OmTSCHLAND. De Duitsche handel met Holland. Men schrijft ons van Duitsche zijde: In den laatsten tijd zijn in Duitschland weer verschillende verordeningen van kraoht geworden, die voor den handel en speciaal voor dien met Holland van groot belang zijn. Tot dusver waren de maximumprijzen slechts voor de inlandsche waren van be teekenis. Voor waren, die uit het neutrale buitenland ingevoerd werden, werden nooit maximum-prijzen vastgesteld. Zoo kon men in de Duitsche bladen nog dagelijks advertenties zien, waarin, speciaal in het westen, Hollandsche waren voor veel hoogere prijzen aaügeboden werden, dan de maxi mum-prijzen warenZoo bedroeg de" maxi mum-prijs voor meel 34 pfennig per pond voor de beste qualiteiten. Voor Hollandsch meel werd 75 pfennig eu meer gevraagd. Hollandsche boter was bijna 1 Mark duur der dan de maximum-prijs. Tegenwoordig heeft de Duiteche regee ring de maximum-prijzen ook van toepas sing verklaard op buitenlandsche waren en wel met de bepaling, dat de;waren door de regeering in beslag genomen, en verder ge bruikt kunnen worden. De regeering be taalt dan de maximum-prijzen plus 2 ver dienste voor de Duitsche koopers. Om nu echter alle waren, die uit het bui tenland komen, te kunnen controleeren, heeft men een commissie gesticht, waaraan Te Galais heeft een conferentie plaats tusschen Asquith, Kitche ner, Balfour en Briand, Galliéni en Lacazi- Hoe aan het Italiaansche front gevochten wordt. Een oorlogscorrespondent van de „Vosa. Zeit." beschrijft de t-aktiek, die thans door de Italianen wordt gevolgd. ,,Hun wijze van aanvallen, zegt hij, is sedert Joffre in het Italiaansche hoofdkwartier is geweest, >rnndevd. De Italianen houden vooral met groote hardnekkigheid vast aan de keuze van het aanvalsgebied. Steeds maar door worden geweldige stooten tegen dezelfde stel lingen gericht. En daarbij wordt de bekende taktiek van Joffre van den aanval in massa gevolgd. Sedert den derden 6lag aan de Isonzo treden de Italianen niet meer als vroeger in eenigo losse tirailleurslinies op, maar de voor ste linie wordt steeds weer door nieuwe in vele gelederen voorwaarts rukkende roserven voor- tut gedreven. ier, vijf maal door verliezen teruggeworpen, wordt zij steeds weer door do nakomende reserven opgenomen, tot zij voor onz? hindernissen ia aangeland. Deze wijze van aanvallen geeft de bestorming ongetwijfeld meer kracht, maar z>j gaat ook moestal met zwaro verliezen gepaard. In den laatsten tijd heeft men opgemerkt, dat vele Italiaansche regiyiemen een vroege^ nigt waargenomen dat de Hollandsche firma's de dupe worden. Zij mogen van geluk spreken, als hun dan nog maar alleen de winst ontgaat-. De Hollandsche verkoopers dienen dus vóór alles te letten op het volgende. ïe. Verkoopt slechts aan eerste-klas Duitsche firma's, zelfs als zij wat lageren prijs betalen. 2e. Verzekert u onder alle omstandighe den van Bankgarantie in Holland en wel voor een zekeren tijd onopzegbaar, vóórdat ge iets begint. 3e. Betalingen van waren, waarvan de uitvoer is toegestaan, tegen klinkende munt. Handgranaten, mijnen en luchttorpedo's. In het ..Berliner Tageblatt" leest men eenige bijzonderheden over handgranaten, mijnen en luchttorpedo's. Handgranaten heeft men met tijdontsteker en met schokontsteker. De tijdontsteker is ge makkelijker te bedienen, veroorzaakt zekerder een ontploffing en is betrekkelijk goedkoop. Een nadeel is do onzekere schatting van de Jfcngte der lont. Is deze te lang. dan kan de vijand de handgranaten terugwerpen, waardoor deze in de eigen gelederen ontploft. Is do lont te kort, dan kan het gebeuren, dat de granaat reeds springt, voor zij geworpen is. Wordt de werper, na het annsteken van de lont, door, een vijandelij ken kogel getroffen, voor hij zijn gra naat weggeworpen heeft, dan richt het projec tiel eveneens verderf aan in de eigen gelederen. De voordeelen van de schokontsteking bestaan in haar ongevoeligheid voor vocht, in de ge makkelijke bediening en in de onmogelijkheid ^an het terugwerpen (weigeraars daargelaten!. Een nadeel is de omslachtige constructie, de hooge prijs en de mogelijkheid van weigeren op weeken grond of bij scheef neerkomen. Er zijn vele vormen van handgranaten. De pioniers maken zc in de loopgraven van leege standvastigheid betoonen in het verdragen van zware verhezen. In deze regimenten bevinden zich steeds eenige honderden vastberaden, dap pere mannen, die als zij met den golfslag van hun aanvnlseolonnes voor onze hindernissen ge komen zijn, bij het afslaan van den aanval'niet teruggaan, of zich overgeven, maar voor de hindernissen blijven liggen en zoo lang vuren, tot zjj zelf gedood zijn, want aan ingraven on der vuur is in den steengrond niet mogelijk"-. Over de Oostenrijksche troepen schrijft hij: ,,De onzen hebben in deze gevechten eerst het vreeselijke vnur van de artillerie te doorstaan, waarmee de Italianen iederen aanval van hun infanterie voorbereiden. Hier zijn niet, zooals op alle andere fronten, volkomen afgewerkte stellingen, maar slechts met moeite 'in elkaar gezette, losse, met schietgaten voorziene stee- nen muren, die elke treffer omver werpt en onder wier puinhoopen de verdedigers maar al te vaak bedolven worden. Bij het- vuur van de zware vijandelijke artillerie moeten onze mannen zich plat neerleggen tusschen zandzak ken. Vaak komen zij, onder steenen bedolven, niet spoedig gonoeg weer uit het- gat en alleen (laardoor is het mogelijk, dat Cadorna nu en dan het gevangen nemen van troepjes kan melden. Gewoonlijk gelukt het den verdediger in den korten tijd tusschen het opbonden van het' artillerievuur eu de aankomst van de vijan delijke stormcolonnea zijn versterkingen bijtijds ter plaatse te hebben. Dan wordt gewoonlijk de aanval der Italianen afgeslagen, eer deze nog onze hindemissen heeft bereikt. Is dat niet mogelijk, dan gelukt het den Italianen vaak in onze stellingen binnen te dringen. Meestal worden zij in het zich nu ontspinnende handgemeen er weer uitgeworpen, of er moet .een tegenaanval werden gedaan, om do stellin i„ I,ij,onder,- fntirieken "'"'"ft," v uldie geprobeerde modellen als ko„e dteuïgnmte». mn k-w-tig nauwkeurig uitgevoerd© schokontsteking. ü.'i.l-oldOCDdo zij". *i,t l,„ Daar men mot luenschobjKe Kr»< I't n'c, verder ban kamen. liêeft n iL moeten bedenken. I>e 'bBKertoewe eerst sebrnikt beeft, maakten een rmtinUur. mikken niet mogelijk. Daarom k« am men op Uit de «ewone geweerpatroon word do kog ^Om^nu vernielen van vijandelijke dekkingen grootere uitwerking te vcrk"J§®°' noest men de werp-prójectmlcu met zwaardeie ladingen voorzien en zoo ontstonden de ™<g-. „aamde mijnen, die met hehulp ^n b^ondere toestellen, mijnonwerpers, In het laatste stadium van den icstin_- oi stel ling-oorlog, naar do ondoratoumng door-de_mt d" verte „erkende artillorm tvt-gon» haar to grooto verspreiding voor do eigen vnarliik zou worden, worden de. mijnwerper^ gebruikt die hun zware ladingen tot op v.cr- of vljfbtmdcrd meter afstand mot voldoend, nauwkeurigheid afschieten. l,„.h+tnr- Do in don laatsten tijd opgedoken '«chttor nedo's lubben hun voorgangers in de oude raketten In den tijd van de achterladers wer denTrALetten als profiel of rxplo«ero stofdragers gebruikt. Het. typisch© tan deze raketten was, dat zij, evenals de ^atertor- pedo's de krachtbron van hun voortbeweging by zich droegen. Alleen waren dit hij do raket geen gecomprimeerde lucht, van honderd vijf tig atmosfeer en uiterst ingewikkelde ",acl,'nc.s> maar do zoogenaamde tec-rkost. Deze lag in 1. huls van do raket. Bij het ontsteken ontwik kelde zij veel gas. dat met grooten druk naai ad.u-ren wegstroomde on door den de lucht de raket voortdreef. Zooals do bom, moest de raket voor dc kanonnen met getrok ken loop wijken, tot zij nu weer ia do lucht- torpedo verrezen is Men laat nu den ga"1™* op een eenvoudige turbine werken, die a^n hot staartstuk van de luehttorpcdo «u. Daardoor wordt het projectiel niet alleen in een krach tige jota tic gebracht, maar het gas wordt ook meer vc.bruikt dan in de oude raketten. De torpedo kan uit een heel lichte en korte lan- ceerbuis a/geschoten worden. Al kan ziji dooi haar eigen krachtbron ook grooU-ren aistand ai leggen dau. do mijn. ban- •••«werking i* ook belangrijk geringer, daar het grootste gedeelte van het gewicht gebruikt wordt voor de kracht bron en do turbine. Zij worden in dezen oorlog dan ook in zeer beperkte mate gebruikt. ENGELAND. Vragen in het parlement, Sir Arbhur Markham- zou iu de pa-rle- mentszitting van 7 December dcn eersten minister vragen of hij ook den leden van het Kabinet, die in den militairen leertijd zijn, heeft aangeraden dienst te nemen overeen komstig de bepalingen van lord Derby s stelsel. De regeering zou daardoor, volgens hem het bewijs leveren, dat zij den jongen mannen in het Vereenigd Koninkrijk een voorbeeld wil geven. Markham zal ook een zelfde vraag stellen ten opzichte van de particuliere secretarissen der ministers. Sir Edwin Cornwall zal den minister van Buitenlandsche Zaken de vraag stellen of hij de wenschelijkheid wil overw- v n om den heeren Ford en Bryan door be ng de Engelsche legatie m de "V ereen gd^ Sta ten te doen weten, dat hun bezoek in ver band met cene vredeszending Engeland^ op dit oogenblik zou ontstemmen. FRARKRÏJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein. PARIJS. Het voortdurende slecht© we der belemmerde de operaties. Bij tusschenpoozen kanonnades op ver schillende punten van het front. Eenige gevechten tusschen patrouilles in Artois. -Veel mijuengevechten in Argonne. Onze artillerie vernielde een zwaar kanon teu oosten van St. Mihiel. De luchtoorlog- LONDEN. Onze correspondent in het Engelsche hoofdkwartier schrijft onder dagteekeniug 4 December„Ei gen weer in or.3 bezit te breDgen. Hier kleeft aan iedere plek te veel zweet en bloed erf elk-3 stelling is zoo kostbaar, dat- vaak de zwaarste offers voor een klem stukje 6teengrond worden gebracht. De eerste slag aan de Isonzo, die duizenden qieuschenlevens kostte, werd ook geleverd om het bezit, van een kleine dekking voor knielende schutters, die onze landstorm iu de rotsen hadden uitgehakt Op het oogenblik worden de zwaarste ge vechten geleverd in liet gebied van den Monte San Martino, aan welken zich de San Michael* aansluit, een berg. waar niet minder hevig om gevochten wordt. De verdedigers zijn vol opgewektheid. Vaak geven de zenuwen van den een of ander liet wel op, maar eenige dagen rust in de reservestelling zijn gewoon lijk voldoende om den zieke weer op de been te helpen. Een correspondent van het „Berl. Tagebl." vertelt van een bezoek aan de Oostenrijkseh- Hongaarsche verdedigers in hun kwartieren. Op een automobieltocht opent zich plotseling vuor hem een hól, dat een trechter lijkt naar Dante's hel. Door het ronde gat gaat het naar beneden en de bezoeker staat nu plotseling in een ronde druipsteengrot. Fantastische ke gels steken omhoog en hangen van de zolde ring. Overal staan houten stellages en in drie verdiepingen boven elkaar brits naast brits. Deze grot is tijdens den oorlog ontdekt. Als het noodig is, kan hier aan een groot aantal soldaten nachtkwartier bezorgd worden. Geen granaat is in staat het dak van de rots te (•doorboren. Hier is men veilig. Soldaten maken zich gereed om uit te ruk ken. Hun vansels laten zij achter. Alleen de dekens, in ientzeil "erold als worsten in een vcL ^spfn zij gvey den rpz. Het geschouderd is op 2 Dec. weder ©en stoutmoedige tocht- ondernomen door 19 Engeiscbe aëro,- planes, die met succes bomifien wierpen op het station Don, een belangrijk knooppunt in d© vijandelijk© linies. Op Don waren ook reeds aanvallen gedaan voor de slagen van Neuve Chapelle en Loos, met het doel deze linie te doorsnijden en de verbindingen van den vijand in de war te sturen. De vliegtuigoH kwamen in den namiddag te Don aaA en lieten cr een aantal bommen vallen. Eén daarvan veroorzaakte een hiido ontploffing, naar het scheen van ©eu muni tie-magazijn. Ook werd opgemerkt, dat de :-p»orliju dicht bij het station getroffen was. Op ver- -1 schillend© plaatsen van do stad ontstonden branden. Vier vijandelijke machines kwamen in ge vecht, maar werden zonder moeite afgesla gen al onze vliegers keerden behouden terug. Het vliege»corp3*is in den laatsten lijd zeer actief opgetreden. In de laatste week hebben 19 luchtgevechten jdaari; gehad en de Duitscho machines werden bijna geregeld op de vlucht gejaagd. In meer dan één geval sloeg één Engelsche aeroplane twee oi drie .Duitsche vliegtuigen af. Op een keer ontdekte een Engolsch© vlie ger, die alleen in een aeroplane zat, een Duitsche „Albatros" op een hoogte van 8000 voet. llij steeg tot dezelfde hoogte, haalde zijn tegenstander in en er ontstond een gevecht. De Duit-scher opende liet vuur uit, zijn machine-geweer. De Engelschman dook handig en vloog op slechte 15 yards over de Duitsche machine heen, terwijl hij voortdurend vuurde. Do „Albatros" begon onmiddellijk te dalen, achtervolgd door de Engelsche machine, die echter niet kon be letten, dat de Duiteche de eigen linies be reikte. Zijn tocht vervólgend, zeg do vlieger een andere Engelsche machine, die in eon hevig gevecht met twee Duitsche gewikkeld was. Ilij snelde te hulp en de twee Engelsche vliegtuigen joegen nu de Duitsche spoedig op de vlucht. Tijdens het gevecht waren twee vijande lijke machines ia de buurt, die, vreemd ge- noeg, geen deel namen aan het gevecht. Het weder blijft kil en het regent voort durend, maar ondanks regen, koude en granaten blijven de troapen welgemoed. Generaal joffre opperbevelhebber. PARIJS. Generaal Joffre, commandant van de Fransche noorderleger, is, zooals reeds werd medegedeeld, benoemd tot com mandant-generaal van alle Fransche legers. Door deze benoeming wilde de regeering :n de handen van een enkelen chef de een heid van leiding verzekeren. De expeditie naar Saloniki toonde de nor-Izakelijkheid van ©en volledige samenwerking voor de middelen van actie van alle geallieerden. Zij deed tevens de noodzakelijkheid uitko men van een nauweren band tusschen het geen aan, het Fransche front geschiedt en de bestrijding van den vijand iu het oosten. De quaestie der legersterkte en van het ma terieel zullen daardoor afhankelijk worden van een enkelen chef. De Balkan-oorlog zal daardoor worden een deel van het geheel; want de expedities naar Saloniki en de Dar- dauellen zijn geen afzonderlijk© oorlogen, zij moeten geen afzonderlijke strategische opvatting hebben, maar een algemeen© en gelijke gedragslijn moet daarbij worden ge volgd. De benoeming van Joffre zal de sa menwerking van alle krachten op alle fron ten verzekeren, en daardoor zal hij verant woordelijk zijn voor de houding onzer troe pen, overal waar zij geroepen kunnen wor den orrt den vijand te verslaan. De aanwezigheid van Jilinski, de aan- komst van Parro en de reis van Kitchener, de herhaalde bezoeken aan Parijs van den grooten Britschen staf, toonen den wensch een nauweren baud te vormen. Deze be sprekingen zullen tot een tc snellere beslis sing leiden, nu de gedelegeerden der geal lieerde legers in Frankrijk slechts te doen hebben met een enkelen verantwoordelijken commandant. De benoeming is goed opgenomen en door de gebeele pers gunstig besproken. Het Servische drama. Het Servische drama, schrijft Pierre Renaudel in ^e „Humanité", loopt ten ein de. De overwinningen welke de persagent- geweer staan rlo compagnieën reeds in mnrsch- eolonnes. Merkwaardige uniformen hebban de manschappen aan. Niet groengrijs en ook ni<-t aardgrijs, maar roestbruin. Dat is-de kleur, waarmede de Karst zelf zo geverfd heeft. Het. zijn jagers uit Boedapest."Hun deel is do Monte San Michele. Dagen lang zulPn zi; daar in de voorste linie blijven, soldaten me: gezichten zoo steenhard als do rots zelf, jong- cadetten, die het asfalt reeds lang ontwei- zijn. Alien zijn even ernstig en gesloten. 7, zijn ook allen reeds op de San Michaele g' weest. Alleen een reserve-officier praat, 11 gaat thans voor de eerste maal naar hot fro;:i Nu moeten zij opbreken. Er worden nog siga retten onder hen verdeeld. Een ec-rste-luit<- 1 nant zegt tot mij: „Wij gaan naar bov< n wio weet wio van on6 terug zal koeren". Com pagnie na compagnie trekt voorbij. Ik probeer in de gezichten te lezen. Over allen ligt het starre masker van gereedheid tot den doe-:. Het is een bijzonder type van den ruann-v" van den San Michelc." Verder vertelt de correspondanfc dan nog hc. hij terugkoerende troepen ontmoette. Dag. lang waren zij op de San Michele. Roemen*: zijn hot. Vermoeid gaan zij hun weg. Ze gna gebogen onder den last van hun ransel. Z zullen nu wel uitrusten. Dag en nacht hcblc zy gevochten. Geen stap zijn zij teruggeweken Nu zijn ze vermoeid. Hun oogen half geslot. n Twee diep© groeven gaan van hun neus naar beneden. Dat is het andere masker Tan de mannen van dep San Michele....

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1