KWATTA DE Chocolaad AANGEBODEN UKOBIOUBIG OHIERWIJS PEE HIEF. Koopt II Obligatie, I PADVINDER-REEPEN! Laatste Berichten Zetter-Drukker, STOOMWASSCHERIJ „HET WESTEN" AdJ u n ct-Boe kh u d e r LANDWEERMANNEN, s Rechtzaken. Gemengd Nieuws. 'KOOPT BENSDORP'S ADVERÏENTiËN. NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP. VERLOF. FRAISERS en DRAAIERS. 120 BESTE RIJKSBETREKKINGEN. IV!. v. d. BROEK, Groningen, Postbus 70. Cabaret- en Soldatenliedjes DIRK witte:. G. ALSBACH Co., Amsterdam. MILITAIRE DRUKKERIJ C. N. TEULINGS Lees de groote oorlogs-roman: DE MANNETJESPUTTERS VAN HET 9! Spaarndammerstr. 83-85-87-89-91, Eerste klas inrlctiting» M. v. d. BROEK, Groningen, Postbus 70. Voor JAVA wordt gevraagd een leeftijd 20-22 jaar. Diploma en eenige jaren pracfijk vereischt. Aanvangssa laris f 200.- per maand- Vrije overtocht. li. L1. f. Voor opleiding teekenen C. VAN DEN BERG Kepi's - Kepi's Legerpetten. 18Ö Kommiezen gevraagd. SöCDATETSrCöürtaKrT xraïi zsöïiaag s Decemöcr 1913. J)at God spoedig den vrede geve. ^)an komt een eind aan al d ellend, yaders, zoons, broers, verloofden zouden leven. Allen gelukkig, blij, content. pat Hij mijne beê verhoore, jjiok Holland gaat demobiliseeren, Siete kan dan 't geluk veretoren, in den stillen vreê des Heeren. Bottumeroog. Mil. sergeant A. BAH TELEN". Afscheidsgroet. (Van mi). Jao. Verkoelen.) .Vaarwel gij Leur, vaarwel, i5f'eer gaan wij u verlaten, fcVkarwel gij schoon© stad, N.Oii JiefLyk moddergat. Maar Toordat wij nu gaan, J-[Blijven wij hierbij even staan, f' Als een ieder hierop let, Zal komen in 't laatste couplet, t Drie lange maanden Hebben wij hier doorgebracht. 1 nu rechtuit to spreken. 1- [Willen wij nog drio maandjes tcekenen. Dat woordje teekenen alleen, Spreekt meer dan dit couplet bijeen, N- Alles er in begrepen. -Nooit zullen wij deze plek vergeten, •N - Want dat zeg ik op mijn eer. Zulk een plaatsje krijgen wij nooit weer, i- Al was 't doodsch en eenzaam en klein, iC Toch willen wij hier wel langer zijn. S'.Daarom werkt met ons mede. f -[Gelijk ook Leur nu heeft, gedaan, •Dan zal 't voor ons soldaten, Ëln de toekomst nog beter gaan, .Dan ban later zeggen. "f^Als ons landje blijft gespaard. De menschen van die en die plaatsten, J;'Hebben voor ons veel goeds gedaan. ^.Welnu, gij burgers van de Leur, Ontvangt de. laatste groeten - f:1 "V*an ons, de Mitrailleurs, *.t[' Wij danken u voor het goed onthaal, Jy" Dan blijven wij steeds goed kameraad. JAC. VERKOELEN, MitraiU. Peleton. V- Leur. Krijgsraad. i De Krijgsraad ie 's-Gravenhage veroordeelde V H. H., milicien der infanterie, afkomstig uit 1 Den Haag, ter zake Tan liet met woorden en [[gebaren dreigen van zijd" meerdere in rang, tot i:-T maand militaire detentie, in te gaan 31 Oc tober is. D S., milicien der infanterie, afkomstig 'uit Bergen, ter zake van 2e desertie tot 10 weken militaire detentie, in to gaan 16 October; W. K... milicien der veld-artillerie, afkom stig uit Den Haag, ter zake van 2e desertie tot 3 maanden militaire gevangenisstraf, in te gaan 19 October L. M. E.. milicien der veld-artillerie, afkom stig uit Den Haag, ter zake van dienstweige ring, tot 25 dagen militaire gevangenisstraf, in te gaan 9 October Th. J. van G., milicien der infanterie, af komstig uit Katwijk aan Zee, ter zake van 2o desertie tot 10 weken militaire dententie, in te gaan 21 October T. ït., milicien der jagers, afkomstig uit Den Haag, terzake van 2e desertie tot 10 weken militaire dententie, in te gaan 7 October .J. S-, milicien der infanterie, afkomstig uit Eergen (N.-H.). ter zake Tan openbare schen nis van de eerbaarheid, tot 3 maanden gevange- nïsstraf, in te gaan 13 October E. A. V. van R„ milicien der ves'ting-artil- lerie, afkomstig uit Weesp. ter zake van dief- f stal als ambtenaar tot 3 maanden gevangenis- f straf, iö te gaan 20 October. .Vrijgesproken werden i J. J. S.. A. W. en .1. Tb. G. K.. miliciens Ïder infanterie, afkomstig uit Leiden, die te- jeebt stonden ter zake van dienstweigering. Na voortzetting der zaak togen den landweer- infanterist W- H. B.. afkomstig uit Beemster, beschuldigd van 2e desertie, vorderde do audi- teur-ruilitair mr. Palthe Wegenhagen deswege veroordeeling tot 2 maanden militaire detentie 'met inachtneming van den tijd, dien bekl. bij i zijn korps in voorarrest doorbracht. Hij is thans op vrije voeten. Na in raadkamer te zijn vergaderd, wees de "krijgsraad onmiddellijk vonnis en veroordeelde den bekl. 'tot 10 weken jnilitaire detentie, mei "last tot gevangenneming en aftrek preventief :van 2 tot 17 November, de straf in te gaan 1 December. rijgsraad te terecht een Landweer-vestÏDg-artillerist, af komstig uit Hilversum. Hem is ten laste gelegd: openbare dronken schap, zaakbeschadiging en poging tot doodslag. Op 25 October j.l. werd hij door de politie to Hilversum, op .de Kerkbrink aldaar, in be schonken toestand aangetroffen en gearres- [teerd. Opgesloten ik een der cellen van het .politieposthuis, heeft bèkl. tóen de celdeur ver nield. In den nacht van 31 October op 1 November j.l. als schildwacht op post staande tój de par keerplaats, gewapend met zijn karabijn, zou hij. volgens de dagvaarding, met scherpe patro nen geschoten hebben op twee agenten Tan po- 'litie, met het doel heo van het leven ie beroo- ven. I Geeischf werd door den auditeur-militair 'f 3 boste of 3 dagen hechtenis. Ruim een Jaar telaat. Voor den Krijgsraad te -"s-Gravenhage stond terecht een milicien korporaal der Grenadiers, .beschuldigd van lo. desertie, het niet voldoen .aan de oproeping van onder de wapenen te ko- ^en op 1 Augustus 1911. Beid. heeft zich eerst op 22 October jl. bij "teijn korps aangemeld. Naar hij thans opgaf was hij toen bet leger lier te lande werd gemobiliseerd werkzaam te Bona in Algiers als vertegenwoordiger van een Duitscbe kolenfirma en bestond er direct geen gelegenheid om naar Nederland te gaan. Bo vendien werd hij daarin verhinderd doordat men hem hield voor een Duitschen spion en hem zelfs als zoodanig eenige malen arresteer de, terwijl in Algiers het gerucht liep, dat Ne derland in oorlog was met Frankrijk. Eindelijk besloot hij weg te gaan uit Bona, en gelukte kern dit via Marseille-Bordeaux. Aangezien bekl. gehuwd is met een Engelsche vrouw, reisde bij van Bordeaux per vracht schip naar New-Castle. Toen hem door den president mr. Zaayer werd opgemerkt dat. het op zijn weg had gele gen, toen hij in New-Castle aankwam, om zich direct naar Nederland te begeven, doelde bekl. mede, dat hij in Bona reeds lijdende was aan verstijvingskramp, waarvan het gevolg is, dat liij zeer zenuwachtig en angstig is en altijd vreesachtig is in het bijzonder voor den dood. Uit een verklaring van een geneesheer uit "Bona, welke verklaring zich in het dossier be vindt., blijkt dat bekl. werkelijk daaraan lij dende weea b&L erop, hjj jeeda arie -da gen nadat bij zich bij zijn korps aanmeldde in het hospitaal aldaar word opgenomen. Onder den invloed van zijn kwaal was hij nog beang6t om zijn vrouw alleen achter te latén. Volmondig erkende hij, dat 'b beter ware ge weest, indion hij direct naar Nederland was vertrokken en hij begreep zelf flat het er eens van komen moest. Nadat hij eenigen tijd een befcrokking had vervuld bij de spoorwegen te New-G'astle be sloot hij dan ook eindelijk te gaan en begaf hij zich naaf Den Haag om zich aan to melden. Met het oog op al deze bijzonderheden riep bekl. de clementie V3n den krijgsraad in. Deze begaf zich in raadkamer en schorste uaama de zaak met verzoek aan den auditeur militair alsnog den krijgsraad over te leggen een tweetal bescheiden die op de oproeping om onder de wapenen te komen betrekking hebben. Diefstal op de Marinewerf. Een takelaar, in 's Rijks dienst werkzaam, nam in Augustus van het marine-etablissement een stuk kabel, toebehoorende aan den Staat der Nederlanden, weg. Op 't oogenblik, dat hij het wilde gaan verkoopen, werd hij gearre steerd. De man werd uit 's Rijks dienst ont slagen. Dezer c dagen stond hij Toor de vierde kamer der Rechtbank alhier terecht. Het 0. M., mr. J o r i s s e n, eischte veer tien dagen gevangenisstraf. Hij wees er op, dat er op de Marinewerf herhaaldelijk gestolen wordt. Of dit in verband staat met de voorge nomen opheffing van de werf, dan wel of dat altijd zoo geweest is, weet hot O. M. niet. Maar herhaaldelijk is het hem in den laatsten tijd opgevallen, dat er op do Marinewerf zoo veel gestolen wordt. Hij rond daarom geen vrijheid om in dit geval geldboete te eischen, waarvoor zijn hart anders goed zou zijn ge weest. 3 pos- Duitsche luchtballon. Woensdagmiddag is bij Woudsend een Duit scbe luchtballon van ruim 20 M3. gedaald. De ballon is door militairen in beslag genomen, Vliegmachine gedaald. Onder de gemeente Aardenburg is gisteren een Duitsche vliegmachine gedaald. De beide inzittende officieren zijn geïnterneerd en over Breskens naar Vlissingcn vervoerd. Ballon neergestreken. Te Hoek van Holland, ter hoogte van het Oranjekanaal, is een luchtballon afkomstig van de Artillerie-Veldschiesschule to Berlijn neergestreken. De ballon, die uit westelijke richting kwam, is door de militaire autoritei ten in beslog genomen. Een veteraan. Te Grafhorst bij Kampen is op bijna 97-jari- gen ouderdom overleden do hoer W. van Del den, tot aan zijn dood lid van den Raad dier gemeente en ouderling in de Ned. Herr. Kerk te IJselmuiden, waartoe Grafhorst kerkelijk behoort. Drijvende scheepsbrandkast. De reeds vroeger beschreven Blaaderens drij vende scheepsbrandkast zal op de booten van de 6toomvaortmaatsch. Nederland" geplaatst worden, ten dienste van de Nederlandsche tor ij en. Dure paarden. In het begin van heb jaar waren 9 gesmok kelde paarden van zekere Mulder en Snijder uit Winterswijk in beslag genomen. Er volgde eene langdurige procedure, die dezer dagen eerst in hoogste instantie beslist wercl. De die ren moesten gedurende dien tijd op kosten van het Rijk onderhouden worden. Ze zijn deze weelc verkocht en hebben 3495 opge bracht ten voordeele van het Rijk, maar ze hebben heb Rijk pl.m. 6000 aan verpleging gekost. Droevig einde. Te Bergen-op-Zoom is de oud-schippcr P. W. die, niettegenstaande zijn ruim tachtigjarigen leeftijd, nog dienst deed als opzichter bij een sluisje, waardoor water uit de Schelde geleid werd naar de suikerfabriek dor firma Wit- touck op de Haven. .Donderdagnacht door on bekende oorzaak - in dat aanvoerkanaal ver dronken. Op hoogen leeftijd. Te Utrecht is in den ouderdom van ruim 101 jaar overleden de weduwe J. Koenders, gebo ren Wynanda Zantkuyl. Een smokkelaaraavontuur. - De volgende geschiedenis vertelt ,,'i'u- bant.ia" Zaterdagavond trok een bende van ongeveer 40 smokkelaar^ uit, om hun slag te slaan. Ieder lid droeg op zijn rug een vrachtje smok kelwaar, dat bij een eventueel gelukken van den „tocht"' een zoet winstje zou afwerpen. Handig werd gemanoeuvreerd en de spanning deed de barre koude vergeten. Voetje voor voetje ging de stoet, die reeds op verren afstand duidelijk afstak tegen het glinsterend wit der sneeuw voorwaarts, en iedere man deed zijn best heb verraderlijke gekraak, dat zich bij iederen pas onvoorwaar delijk liet hooren, zooveel mogelijk te dempen. Toon schoot men op, de ruimte, die nog tus- sohen hier en het land van belofte lag, werd steeds kleiner en 't ging er nu tamelijk secuur op gelijken, dat de slag gelukken zou.. Nog eenige honderden meiers werden afge legd onder stil gegnuif van kans op een goe den nacht. Dan komt er plotseling stoornis en op het halt-geroep van eenige soldaten staat plots de gansche bende als geelectriseerd. Gesnapt, met de „overzij" in 't zicht, schokte het thans door de rijen en niemand trachtte, uit vrees voor een kogel, te vluchten. Even werd door de nieuwe grensbewakers raad gehouden, waarvan het slot was, dat ze de heele sliert van smokkelaars mede zouden nemen naar de wacht. Alras bleek echter, dat de soldaten me' het terrein en de verschil lende wegen nog niet bijster goed bekend wa ren. zoodat een der smokkelaars, goeie knul als-ie was, den soldaten aanbood hun den weg te wijzen. En zoo geschiedde. De soldaten vergenoegd over hun vangst, merkten niet het geglunder en gegniffel onder de smokkelaars. Stevig werd voortgestapt tot dat op zeker oogenblik de vriendelijke geleider der soldaatjes voor stelde, ruaar rechtsomkeert ie maken, wilden ze niet geïnterneerd worden. "Wat was het geval? De smokkelaars, mis bruik makende van de onbekendheid met het terrein der soldaten, hadden onder militair geleide langs een omweg koers gezet naar de Duitsche grens, welke zij, met een genoegen, dat zich voldoende laat begrijpen, overstaken. Wat voor gezichten onze soldaten zetten, werd ons niet medegedeeld, maar wel, dat zij met grooten spoed het Nederlandsch grondge bied weder opzochten. Aanhoudingen in het Kanaal. Een onzer correspondenten meldt ons: Welke zonderlinge denkbeelden soms voorzit ten bij de autoriteiten die in het Engelsche Kanaal er voor waken dat de buitenlandsche vijand geen handel drijft met den vreemde, kan blijken ui id iet volgende geval, dat geen aardig heid, doch historisch is. Een schip, uitgaande naar Amerika, werd aangehouden en moest zich aan een onderzoek laten onderwerpen. Op de lading was niet de minste aanmerking. Alleener waren eenige Saksische kanarievogels aan boord en daarom mocht het schip de reis niet voortzet- ten.. Alleep togn kon worden bewezen, dat de 1 UITSLUITEND GOUDEN EN ZILVEREN CADEAU! voor Amerika bestemde vogels in Neder land waren uitgebroed, was het bezwaar opgeheven. Huis ingestort. Woensdagmorgen omstreeks 9 'uur stortte Onder de Linden te Arnhem een woning in, waarbij twee kinderen onder het vallende puin bedolven werden. Spoedig ter plaatse zijn-ie hospitaalsoldaten wisten de kinderen, die slechts eenige schrammen opliepen, te redden. Oorlogs-fata morgana. Een aantal fabrieksarbeidsters te 'Siegen schijnen op denzelfden dag tus- scken lialfnegen en halftien mor gens een eigenaardig oorlogs-vieeen aan den hemeltrans te hebben ge zien. Haar waarnemingen kloppen precies en luiden als volgt: eerst verscheen een rand van vuur, die voortdurend grooter werd en eindelijk sis een granaat uiteen- sprong. Toen dat eenige keeren achtereen gezien was, kwamen bergen te voorschijn, waartusschen soldaten tegen elkaar aan het vechten waren. Ook zagen de vrouwen een vuurlinie. Eenigszins afgezonderd daarvan beklom een groep ziekenverpleegsters een berg. Haar witte mutsen staken duidelijk tegen den achtergrond af. Daarna zagen ze een soort van plein, met enkele soldaten die een klein huis binnenmarcheerden. Zoodra ze daarin verdwenen waren, werd van binnen uit een venster gesloten. Toen verscheen weer een bergrug, waarop drie soldaten met gerichte geweren lagen. Ten slotte zagen de waarneemsters loopgraven in een berg, waar soldaten door liepen. De doorbrekende zon maakte een einde aan dit zonderlinge verschijnsel, dat door de „Frankf. Zt." wordt medegedeeld. Ceringe sterfte bij gewonden. In de 3-maandelijksche vergadering van het "bestuur van het London Hospital werd o. a. medegedeeld, dat er in dat hospitaal tot dusverre 323S gewonde soldaten zijn verpleegd, van wie 45 zijn gestorven. Nog gunstiger was de verhouding bij de zeelie den, die op 324 verwonden slechts één sterf geval hadden. Bij de verpleegden waren zoo wel gewonden uit de Dardanellen als uit Frankrijk. Comité-generaal Tweede Kamer. Het comité-generaal der Tweede Kamer op Woensdag werd bijgewoond door de ministers van binnenlandsche zaken, buitenlandsche za ken, oorlog, justitie, landbouw en marine. Nadat de Kamer van des ochtends 11 uur in ooniite-generaal was bijeen geweest werd de vergadering te 4.35 heropende. Minister Pieyte. De minister van koloniën, mr. Pieyte, is gisteravond uit Gelderland in Den Haag teruggekeerd en zou heden zijn ambtsbezig heden weder hervatten. Uit de Staatscourant. Op verzoek eervol uit den militairen dienst ontslagen. met pensioen wegens volbrachten diensttijd de kapitein der infanterie Indisch leger Th. J. C. Mulder. 36-jarige dienst. Aan den opperschrijver J. N. Willemzc, die nende in de directie der marine te Hellevoet- sluis, is de gouden medaille voor 36-jarigen dienst toegekend. Kapt. J. H. Hardenberg f. Te Princenhage bij Breda is in den ouder dom van 70 jaar overleden de gepensioneerde kapitein der infanterie J. H. Hardenberg. De vergiftigingsverschijnselen te Aikmaar. Onze cprre spon dent te Alkmaar meldt; Overste Striening maakte hedenmorgen geen bezwaar nog uit het rapport van het Centraal Laboratorium mede te deelen, dat bij het onderzoek is gebleken, dat het vet geen paardevet- was "(deels runder-, deels varkensvet), zoodat het geuite vermoeden dat het vet afkomstig kon zijn van zieke paarden, die te Utrecht waren verkocht, onjuist moet worden geacht. Op een auto geschoten. Wegens het niet voldoen aan het bevel eener militaire patrouille om halt te hou den werd gisterenavond in het Liesbosch te Princenhage op een auto geschoten. De inzittenden, de heer Van Dijk en kapelaan Meelis uit Teteringen, werden aan hoofd en schouders getroffen en ter verpleging in liet gesticht te Princenhage opgenomen. De derde inzittende bleef ongedeerd Oefeningen op Zondag. De Inspecteur van den Landstorm heeft de volgende circulair© verzonden aan de comman danten van Landstormafdeelingen. Nog1 enkele malen komen klachten bij mij in, meestal van familieleden va.n vrijwilligers bij den landstorm, dat deze, in weerwil van ge opperde gemoedsbezwaren, door hunne com mandanten verplicht zouden worden deel te nemen aan oefeningen op de Zondagen. Dit bevreemdt mij en daarom breng ik nog maals, voorzoover dit. noodig mocht zijn, in herinnering, dat vrijwilligers, waarvan mag aangenomen worden, dat zij bepaaldelijk ge moedsbezwaren hebben tegen oefeningen op de Zondagen, alsmede op de erkende godsdienstige feestdagen, tot geen enkele dienstverrichting op die dagen verplicht mogen worden. Aan het wijs beleid der commandanten moet ik natuurlijk overlaten do beoordeeling, of de gemoedsbezwaring niet wordt aangewend" als voorwendsel, om zich aan eene uitgeschreven oefening te kunnen onttrekken. Bij twijfel late men echter liever een man vrij dan hem, ook tot verdriet van zijn familieleden, tegen zijn geweten in te doen handelen. Ook zijn er vrijwilligers, die op ziek zeiven geen bezwaar hebben op de Zondagen- te oefenen, doch tocli niet gaarne op dien dag de godsdienstoefeningen wenschen to verzui men. Bij de regeling van de oefeningen moet ook, althans Voor deze personen, met doze omstandigheid worden rekening gehouden. Voor velen zal het bezwaar, om op den Zon- ig te schieten, worden overwonnen, indien zij slechts verplicht worden hun aantal patronen te komen verschieten en onmiddellijk na afloop daarvan ook individueel kunnen inrukken. Allerminst moet echter uit het vorengaande worden afgeleid, dat wegens de aanwezigheid van enkele gemoedsbezwaarden, bij de afdee- ling, voor allen de oefening op de Zondagen gestaakt behooren te worden. Vermits toch het meerendeel der vrijwillige landstormmannen door burgerlijke betrekking als anderezins op de werkdagen verhinderd is bij daglicht te oefenen, moet, zoo eenigszins mogelijk, ge bruik gemaakt worden van de onmisbare Zondagen, voor het houden van schietoefenin gen met scherpe patronen No. 1, alsmede van andere oefeningen, waartoe de duisternis zich minder goed leent. Een proclamatie van den koning van Montenegro. De koning van Montenegro heeft een pro clamatie uitgevaardigd, waarin hij het Mcm- tenegrijnsche volk verzoekt kalm te blijven bij het gevaar dat Montenegro bedreigt, ter wijl hij herinnert aan de heldhaftige verde diging van het thans door den vijand be zette Servië. Het Servische leger heeft zich moeten terugtrekken naar het gebergte van Monte negro. waar de strijdkrachten van de beide Servische koninkrijken moedig zullen stand houden. Getrouw aan onze tradities, zegt de koning, zal Montenegro den strijd voortzet ten tot den dood, welken het land verkiest boven de slavernij. Daar de geallieerden zich belast hebben met de verzorging van de bevolking van Montenegro en het leger met levensmidde len, zal dit den roemvollen vaderlandschen bodem verdedigen zonder zijn bloed te spa ren. De Montenegrijnen, geschaard om hun vorst, zullen vair berg tot berg zich tegen den vijand verzetten in het vaste vertrou wen op de andoverwinning van Montenegro en zijn machtige bondgenooten. Monastir gevallen. LONDEN. De „Times" verneemt uit Athene, dat Monastir gevallen is. SALONIKI. Volgens berichten uit Fiorina zijn do Duitsch-Oost-enrijksch© legers heden te 3 uur in den namiddag Monastir binnengetrok ken. Zij hebben er echter slechts do Oostenrijk- sche vlag geheschen. Do Bulgaarsche strijdmacht, die nog te Kanali is, zal morgen te Monastir binnen rukken. BERLIJN. Magrini seint uit. Monastir aan de „Giornale d'Italia" onder datum van 29 November: „Sedert twee dagen ligt Monastir te stuiptrekken. Allo overheidspersonen, be nevens de lichtgewonden en zieken, zijn ver trokken. De bevolking is door een paniek aan gegrepen. Op 23 Novomber is gedurende een sneeuwstorm do plundering der winkels, die reeds een maand gesloten waren, begonnen. Deze duurde tot middernacht. In den vroegen morgen van 29 November is de laatste spoor trein naar Saloniki vertrokken. Schepen gezonken. LONDEN. Llo.vds meldt, dat bot Engelsche s.s. ..Longtonhall" gezonken is: een gedeelte der bemanning is aan land gebracht. (De ..Longton Hall" was een stoomschip van 4437 ton bruto, dat in 1905 werd gebouwd en toebehoorde aan Ellcrman Lines Ld. te Liver pool. Red.) J of fro opperbevelhebber. PARIJS. Generaal Joffro is benoemd tot opperbevelhebber van allo Franscho legers, uit gezonderd de strijdkrachten welk© opereeren in de koloniën. Deze maatregel is genomen, om dat de ondervinding heeft aangetoond, dat eenheid in de leiding onmisbaar is. Van het Westelijk oorlcgaterrein. BERLIJN. Rapport van den Duitschen gene- ralen staf Twee vijandelijke monitors beschoten vruehte- loos de omgeving van Westende. Ton zuiden van Lombardtzijdo bij Nieuw- poorb werd eene Franscho post overvallen eenige gevangenen vielen in onze handen. Overigens geen wijziging. Ten westen van Roye moest een Franscho j tweedekker door het vuur van onzo geschut landenDo inzittenden, twee officieren, wer den krijgsgevangen gemaakt. Van het Oostelijk oorlogslerreln. BERLIJN. Rapport van den generalen staf: On het grootste gedeelte van het front niets bijzonders. Bij de legergroep-v. Linsingen overvielen onze" troepen bij Podsjrewietsjo aan de Sfcyr (noordelijk van den spoorweg Komel—-Sarni) een vooruitgeschoven Russische nfdeeling en namen 66 man gevangen. De oorlog in Sorvië. BERLIJN. Officieel wordt uit het groote hoofdkwartier gemeld: In het gebergte, ten Z.W. van Mjtroooitza, hebben zegevierende gevechten plaats met en kele vijandelijke afdeelingen. Daarbij werden gisteren meer dan 120U Serviërs gevangen genomen. Ned. verpleegster naar het front. Zuster Bronsveld, dio sedert vele jaren te K»»upen als diaconesse werkzaam is en aange zocht werd om met een ambulance naar het Oosterfront to vertrekken, heeft die uitnoodi- ging aangenomen. Tc lezen schriftgedeelten voor dc week van 512 Decern ber: Zondag 5 December: Mare. 4: 2134 Maandag 6 December Mare. 4 3541 Dinsdag 7 December: Mare. 5: 120 "Woensdag 8 December Mare. 521—43 Donderdag 9 December: Mare. 6: 16 Vrijdag 10 December: Mare. 6: 729 Zaterdag 11 December: Mare. 6: 3044 Voor de week van 1219 Dec. Zondag 12 December: Mare. 6: 4556 Maandag 13 December: Mare. 7: 123 Dinsdag 14 December: Mare. 7 2430 W.w'sdag 15 December Mare. 7 3137 Donderd. 16 December: Mare. 8: 110 Vrijdag 17 December: Mare. 8 1121 Zaterdag ïo December Mare. 8: 2226 Wie bovenstaande schriftlezing zou willen volgen, maar geen Nieuw Testament bezit, geve hiervan kennis aan hot Bijbolhuis, Heeren gracht 366, Amsterdam. (113) Gevr agd een bekwaam 8e loonklasse. Fr. br. BLOM OLIVIERSE, Culemborg Gevraagd bekwame volslagen Adres: Maatschlj. VAN BERKEL'S PATENT, Boezemsingel 33, Rotterdam. SW* N.B, Voor gomoblllseordtn zal varlof worden gevraagd, Volledige schriftelijke opleiding voor het in Mei 1916 te houden examen voor kommies bij de belastingen. Salaris 600—1470+ toelagen. Aan onze lessen deel- J VJ r •."«—gwu. nau UU4 e jesseil aeei- nemen bunnen zij, die de lagere school hebben doorloopen. In '13 en '14 leverde onze cursus 114 geslaagden. Met hefc oog op de aangifte voor 't examen, die vóór 20 Dec. a, s. moet plaats hebben, is spoedige deelname gewenscht. Geillustreerd prospectus met lijst van geslaagden is op aanvraag gratis en franco verkrijgbaar bij de directeur v/d cursus Enorm Succes Zingt op uitvoeringen in de forten, kampementen, enz. de van Cabaretliedjes: No. I M'n Eerste f0.80; No. 2 Lente f0.60; No. 3 't Meisje van den winkel f 0.50No. 4 Voorbij f0.50; No. 5 Annètje tO.SO- No 6 't Portretje f 0.50. Soldatenliedjes No. 1 Soldatenliedje f 0.50 No. 2 Aspirine f 0.50; No. 3 De Peren f 0.5O Verkrijgbaar bij iederen Mnziek- en Boekhandelaar en bij de Uitgevers 'S-HERTOGENBOSCH - TEL. INT. 70 Uitgebreid magazijn van alle benoodigde drukwerken en registers ten dienste der M i I i t a 1 r e A d m i n I s t ra t i e, alsook ruime keuze in Formaatpapier, Dienstcouverten en Bureaubehoeften BESTE EN GOEDKOOPSTE ADRES VOOR CAN- TINE'S VOOR POSTPAPIEREN BRIEFCOUVERTEN CATALOGUS EN MONSTERS OP AANVRAAG GRATIS EN FRANCO. TELEFOON 6717 Noord. Volledige schriftelijke opleiding voor !a.idbou\v-diploma9s„ Rijk geillus treerde lessen noodzakelijk en winstgevend voor landbouwers, veehouders en hun personeel. Vraagt per briefkaart het prospectus van het „Instituut voor landbouw- on derwijs" dat gratis en franco wordt toegezonden. Brieven onder No. 2237 L. R., aan het Advertentie-Kantoor wm J. H. DE RUSSY, Rokin 60—52, Amsterdam. Ut piijzen Uk aange- gsïen goor dl kleur der Oorkonde en itn rand. Nederl. Gezant bij het Vaticaan, is verkrijgbaar in drie prijzen en zes kwaliteiten met Sumatra en Vor stenlanden dekblad in kistjes van 50. De fabrikanten Firma JJ.VAHQER Pas Opgericht 1314. trekkende op den Staat, bij A. ALLEGRO. Gerard Douslraat 230 Amsterdam, Telef. 2171 Zuid. en aanverwante vakken vrage men de PROSPECTUS van het Cantraalbursau vuur Currespundeniie-unilurwijs te Medemblik. Lesgeld 50—75 ct. per week. 's-Hertogenbosch. goud j die naar huis komen, onze gelukwenschen 11 U kunt U nu van Meubelen, Klee- ding, Kachels, Manufact. en alle j j mogelijke goederen OP TERMIJNBETALING I voorzien In de sedert 1883 geves tigde Magazijnen van CREDIET-MIJ„DE STER" 138 Hieuwmarkt. Arasterdsm. Telefoon 10103. Stipstc geheimhouding. Jo lelxlxerste Sigaar rookt men t»I| Kalverstraat l4Ea b h Spui. 21 2 ct. San Louis. 3 ct. Lansjes. 4 ct. No. 12. 5 ct, Bintang Hindia. Ruimste Sorteering. Biiiijkste prijzen bij N. DE HAAN. Eenig adres: 28 Steenweg 28. Utrecï.t. j Militairen tusschen 22—28 jaar. profiteert van de byzondero gelegenheid om Kommies worden. Salaris 600f 1400. (Gewijzigde op roeping). Volledige schriftelijke Spoeti- cursus voor liet a. s. Examen. Vmngt vooral j Extra Studiegids met examen verlog. Attesten enz. by inzending van deze advert., nis drukwerk (1 cents postzegel). Spreekuur: Woensdag 68,4n Zaterdag 124 uur. J. H. VAN DER VLIET, Nieuv.en- dijk 50, Amsterdam. I Haam; Woonplaats;

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4