I~)E: SDKDltTEWCÖÜHAKrT van gonctag 3 Öecemtoér X O1S MarSnezaken. Correspondentie. Uit Leger en Vloot. Kennisgevingen - w voor Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - Invitatiën, Dankbetuigingen, Menu's Programma's, Balboekjes, Visitekaarten, - Luxepapier, Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562, hoek Vijzelstraat, Amst Tot vaandrig benoemd. De reserve-6ergeant J. F. Bevalk van Let 7e regiment infanterie is benoemd tot vaandrig Lij het 21e regiment infanterie, doch zal dienst i blijven verrichten bij de VIIc infanterie brigade. i- De reserve-sergeant A. P. vin Rijnberk van het 10e regiment infanterie is benoemd tot I vaandrig en overgeplaatst bij het 5e regiment infanterie. Ontheven. De 2e luitenant der inf. O.-T. leger O. van Lingon is ontheven van zijn indeeling bij bet leger bier te lande. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is tijd. benoemd, b/d. inf., tot res.- 2e-luit„ de gep. onderluit. der inf. E. van Keulen, v/h. leger drf N.-lndië. Bij K. B. is de bij de kol. reserve gedet. kap. der inf. v/h. N.-Ind. leger J. W. Kn eg t- ijnans, op verzoek, wegens voïbr. diensttijd, 'm. ing. 1 Jan. eervol uit den mil. dienst ont- ilagcn, onder toekenning van pensioen. Suppl«toiro Marinebegrooting voor 1915. (Buitengewoon krediet.) Blijkens bet Voorloopig Verslag ver klaarden enkele leden der Tweede Kamer bij liet- afdeelingsonderaoek niet zonder verbazing te hebben gezien, dat ter zake van. 1 traktementen enz. een post die zich juist bij eonder schijnt to leeneu voor een juisto raming, de meerdere behoefte 50 te laag is geraamd. Naar aanleiding van het aangevraagde geld *oor aanschaffing van steenkolen spraken èft* kele leden de vrees uit, dat de voorziening in de behoefte aan brandstoffen voor de vloot niet voldoende verzekerd is. De som van 10,500, voorkomende onder ar tilleriemateriaal, is bestemd voor den aanmaak van stoelen met mikker voor de opstelling van kanonnen van 3.7 c.M. als anti-luchtvaartge- schut. Betwijfeld werd door enkele leden, of dit geschut, dat blijkbaar minderwaardig scheeps geschut is, als 'anti-luchtvaartgeschut zal vol doen, met. name of bet genoegzaam trefkans en springuitwerking zal hebben. Naar aanleiding van de aangevraagde som van 300,000 voor den vliegdiensb werd ge vraagd, of hieronder ook begrepen zijn kosten van maatregelen ter afdoende bescherming van het watergebied en emplacement op Texel. Eindelijk drongen verscheidene leden er Op aan, dat de post ad f 1,156,39S.49 van de spe cificatie, betreffende de besteding van het voor 1914 toegestaan buitengewoon krediet, nader zou worden gespecificeerd. Nog eenige andere vragen werden gest.eld: o.a. of het naar 's Ministers meening onvermij delijk is, dat do zeemiliciens nog steeds allen, buitengewoon onder de wapenen blijven. Ver scheidene leden betwijfelde-a zeer of dit nood zakelijk is. Ook werd gevraagd welke verlof regeling voor de zeeaniliciens geldt en of do in activiteit liorstc-lde zeeofficieren boven hun pensioen het volle aetiviteitstraktem-ent ge nieten. Het 250-jarSg bestaan der mariniers Op den lOen December a.s. zal het korps mariniers den dag herdenken, waarop vóór 2.30 jaar het eerste regiment zeesoldaten werd opgericht. In „Het Nederl. Zeewezen" worden over dit korps bijzonderheden medegedeeld door den oud-kolonel J. It. J. P. C a m b i e r, wel ke wij met instemming bieronder doen volgen Het mindere personeel onzer oorlogsvloot be stond oorspronkelijk uit bootsgezellen en land soldaten. De bootsgezellen werden aangeworven als een schip in dienst 'kwam, en de soldaten gelicht uit het staande leger. Do soldaten onderhielden, iii bet gevecht ter zee, bet ge weervuur, dat dikwijls ecu groote rol speeldo dn de toen gevolgde strijdwijze, waarbij de sche pen elkander tot op zeer korten afstand nader den. Verder vertegenwoordigden zij aan boord liet militaire element en waren bestemd tot het doen van landingen. Het gebruik van landsoldaten ter zee voldeed echter geenszins, iets dat vooral uitkwam in den eersten Engelschen oorlog. Qnzo grooto raadpensionaris Joan de Witt, die destijds bet roer van Staat in banden hield, wendde bet nu daarheen, dat er een marineregiment in 't leven geroepen zoudo worden. Voorgelicht door de gecommitteerde Baden, en op advies van den luitenant-admiraal De Ruyter, besloten do Staten van Holland op 10 December 1665, om de toen in Hollands zeedienst staande soldaten te ontslaan, en dadelijk daarna een regiment dc marine, met eigen officieren, op te richten. Dit regiment, onder bevel va'n den kolonel Wil lem Joseph baron Van Ghent, telde 3 hoofd officieren, 1G kapiteins en 2330 man, verdeeld in 19 compagnieën. Het werd saamgesteld uit bevaren lieden, en moest, behalve,aan boord, ook aan den wal dienst doon. 10 December a.s. zal bel dus 2£ eeuw geleden «ijn, dat de geschiedenis der mariniers aan vangt, welke schitterend ineengeweven is mee da krij.gshistoriën onzer zee- en landmacht. Do mariniers zijn tal van raaien gerêorganiseerd, zelfs zijn zij van 1679—1699 van !s werelds èchouwtoonocl verdwenen, maar telkens bleek weer ten volle het nut van hun bestaan. Hun geschiedenis is beschreven in twee elkander aanvullende werken, n.l.,,De geschiedenis der Mariniers van 1665 tot heden (1867), door P. A. Leupe, oud-majoor, en F. A. van Braam Houckgoest, le luitenant bij bet korps mari niers; cn ,,Do Nedorlandsche mariniers van 1665 tot 1900, een korpsgeschiedenis", door J. It. J. P. Cambier, luitenant-kolonel der mari niers. I it de geschiedenis van het korps vermelden wij de volgende merkwaardige feiten. Twee negeropstanden in West-Indië zijn door de mariniers gedempt, te weten in Berbice (1764) door het regiment Do Salve, en in Suriname (1772-'76) door het regiment Four- geaud, dat zeer zware verliezen leed, zoodat Biecht» 100 man in Holland terugkeerden. Aan den zeeslag bij Doggersbank namen ruim 800 mariniers deel. In 1798 behoorde tot de zeemacht een korps koloniale mariniers, infanterie en artillerie, dat gedeeltelijk van 18031S06 als bezetting in de Kaap de Goede Hoop dienst deed, tot na de capitulatie dezer kolonie. In 1814 word onze zee- en landmacht op nieuw georganisoerd, on con bataljon mari niers opgericht, dat in den loop dm- 19e eeuw aangroeide tot oen korps van 2000 man, In de 19e en 20e eeuw is de naam der mari niers als onderdeel der zeemacht verbonden apn tal van vsxpeditiën en oorlogen in Oost- i Indië; bovendien jan het bombardement van Algiers, den oorlog togen België (de mui tel; gen noemden bon ,noodjesmannon"en do expeditie naar de kust van Guinea. Bij do vrijverklaring dor slaven in Suri name (1862) ging 200 inan van hot korps daar heen, ter handhaving der orde. Na de mislukte eerste expeditie tegen Atjeh, werden tussclien 1873 en 1876 bij het Indische leger 660 mariniers ingedeeld. Zij namen deel aan do omtrekking van den kraton, en andere gevechten to Atjeh, leden zwaro verliezen, en maakten tijdens den bekenden toclit van gene raal Pel door dc VI, IV cn IX moekim» ten slotte de lijfwacht uit van dezen opperofficier on zijn staf. In 1900 had de boxeropstand in China plaats, waarbij het Nederlandsclie legatiegebouw to Peking afbrandde. Na 1901 wordt ons gezant schap aldaar bewaakt door een wacht van mariniers. Als bijzonderheid zij gemeld, dat tot den dienst van dit detachement behoort: het verstrekken van een escorte te paard aan Hr. Ms. gezant, wanneer Z. E. officioole be zoeken gaat afleggen. Verder wordt nog meegedeeld, dat toen in 1914 de wereldoorlog uitbrak, nadat zee- cn landmacht gemobiliseerd waren, personeel van het korps bij ons leger ingedeeld werd; ook bezigde men het tob bezetting van strategisch gewichtige punten aan ons kustfrodj. Op den 250-jarïgen gedenkdag der oprich ting van het eereto regiment mariniers zal het korps zich op een keerpunt bevinden, daar geen eigen officieren meer aangesteld worden, en zonder deze een korps onbestaanbaar is. De toekomst der mariniers is zoodoende geheel in nevelen gehuldheden bewijzen zij nuttige dienstenen wat het verleden betreft, met fier heid kunnen zij er op wijzen, dat hun voorgan gers roemrijk hun plichten vervulden ter zee en te land De „Cornelis Drebbel". Het hieuw aangebouwde depótrschip voor onderzeebooten Cornelis Drebbel" wordt binnenkort in dienst gesteld en het bevel op gedragen aan den luitenant ter zee lo kl. F. W. Coster. Mede wordt aan boord ge plaatst de officier-machinist 3e kl. G. J. de Groot. Verschillende berichten. De officier-machinist 3e kl. G. J. de Groot wordt bij indienststelling van het depotschip voor onderzeebooten d. a. b. geplaatst als hoofd van de machinekamer. De kapitein ter zee C. Ef. do Lussanet de la Sablonière vertrekt 11 dezer por s.s.. Tam- bora naar O.-I. Do officier van gezondheid le kl. W. A. Stark is thans geplaatst bij de directie der Marine fe Amsterdam. De officier van gezondheid 2o kl. D. A. Arend» van Hr. Ms. Zeehond is ter beschik king gesteld en zal 4 Januari a.s.. naar O.-I. vertrekken. CORRESPONDENT1EV RACEN. Per brief wordt niets geantwoord. De ant woorden verschijnen dus uitsluitend in ,,De Soldatencourant". Wie a p a r t e toezending van „De SoJdatencourant" met zijn antwoord verlangt, sluite een postzegel van 3 cent in. Zijn vraag wordt dan door onze administratie geregistreerd en zoodra het antwoord gepubli ceerd is, zendt onze administratie den vrager het blad toe, waarin het antwoord op zijn vraag voorkomt. Uitbetaling vergoeding levensmiddelen Tweede -plaatsing Voormalige 4 C. Res. Bat. B. Dc miliciens Ponders M. J., Hes seis J. H., God dory M., Hout L. E. H„ v. Muiken L., G er a ets L. K., gediend hebbende bij do voormalig© 4o Compio. van het reservebataljon B te Kampen, worden verzocht zoo spoedig mogelijk hun tegenwoor dig adres op to geven aan den sergt.-majoor Jul lens, thans bij de auto-compagnie v. d. Duynstraat, Rotterdam, teneinde nog ©enig monagegeld aan hén te kunnen uïtkeeren. 13 Compagnie - 6e Depot Bataljon. Onderstaande personen, die nog menagegcld te goed hebben, worden verzocht zich met op gave van volledig militair adres te wenden tob den sérgcant-majoor-administniteur van de le compagnie, 6o Depot Bataljon: A. J. K. Binnendijk, res.-korp.St-rater J. V. M., id.: F. J. v. Eavenswaay, id.; C. v. Elk, ad.J. D. de Vries, id.J. Brossers, id. jkr. J. A. H. C. v. Doorn, id.; J. G. Krij ger, id.; J. A. M. Pijnenburg, id.; H. Met selaar, id.P. v. d. Linden, id.L. P. M. Pierson, id.J- II. J. Donders', id.H. Groe- ncveld, id.W. J. Lit, mil.-korp. M. v. Leeuwen, id.W. L. v. d. Ven, id.A. v. d. Put, id.A. C. J. Heiligers, id.G. Sas, id.; v. Grientsven, adsp.-vaandrigj Broens, id.A. M. D. Glerum, id.II. P. D. Oxe- naor. id.; Th. A, Graus, id.; A. P. v. Sligb, id.; J. L. v. Mechelen, id.; H. J. J. Schol- tens, id.;' P. J. F. T. v. d. Kroon, id.: A. M. A, Roothaort, id.; A. M. M. v. Loon, id.; G. M. Witkamp, id.A. v. d. Tol, id.P. tie Bruin, id.; G. C. v. d. Bos, id.; J. M. Smolders, mil.-hoombl.J. F. Officiers, mil. A. T.A. P. de Bruin, mil.-sold.E. Elzinga, id.; T. Wijnschenk, id.: J. Wulffraat, id.; T. A. M. de Regt, id.W. A. v. d. Sluis, id. J. II. v. Doesburg, id.; J. Verschoof, id.; R. L. Catz, id.; v. d. Maagdenburg, id.; v. Bue- ren, id.A. W. Wiltschufc. id.H. J. Lefèbre, id.L. H aks teen, ia.C. Tli. Lakey, id.M. B rekelmans, id.; M. de Ounlia, id.; J. Pan- man, mil.-korp.H. C. v. Lith, mil.-sold.J. J. Z. Koch, id.; P. A. Straatmans, id.; A. v. Driel, id.T. ten Hofstede, id.C. Bei der, id.F. Lannners, id.W. v. d. Linden, id.; J. F. W. M. v. Steen, id.; P. O. v. Helvert, id.; T. Huizor, id.; C. Molenaar, id.; K. Ooms, id.; J. v. Tuil, id.; J. Post Uiterweer, id.; P. H. de Slegte, id.; L. J. Wijntje, id.; W. D. Ran, id.; H, v. d. Heu vel, id.M. Iloppenbrouwers, id.A. W. B. do Bie, id.C. Vermeulen, id.W. B. v. Mars bergen, id.; Reyneu, mil.-wielr.Faber, id. Mil. W. H. v. L., Halfweg. In orde ontvan gen. R o d. E. O.. Rijen. Een militair, die, door welke omstandigheden ook, niet op den datum, aan gegeven op da strook van het vervoerbowijs van verlof, terugkeert, mag gebruik maken van do strook voor de terugreis, zonder dat do daarop vermelde datum wordt gewijzigd. Hij die zonder wettige redenen te laat van verlof te rugkeert, moet do kosten van de terugreis ver goeden. Red. J. v. D., Ede. Het is niet bekend op welk tijdstip de lichtingen 1906 en 1907 van den ge neeskundigen dienst hij 'de landweer overgaan of gedetacheerd worden. Red. A. de V., hospitaal Nijmegen. In dc tegen woordige omstandigheden wordt, bij verpleging in het hospitaal, van een milicien-sergeant niets van de jaarwedde ingehoudeif! Red. C. II. v. II., 's-Gravenliage. Met verlof tot herstel van gezondheid hebt gij gedurende den gehoelen tijd recht op jaarwedde. Alleen gedu rende de eerste 4 dagen ook op menagegcld cn eventueel mobilisatie-toelage. 'Red. II. H., Luikgestel. De bepaling luidt, dat wanneer men zonder wettige redenen te laat van verlof terugkeert, men de kosten van de gehoele terugreis moet vergoeden. Red. J. v. G., Roosendaal. Als gij werkelijk kor poraal-ziekendrager zijt en n i e t korporaal der infanterie belast met liet toezicht op de zieken- dra^ers* hebt gij recht op,J, Q-30 soldij per dag plus 10 conb mobilisatio-toelago. (Zie voor schrift „Regeling betreffende militaire oplei ding van de zi'okmidragers der infanterie, be knopte uitgave K. M blz. 2012) on in verband hiermede blz. 52 en 53 van hot boekwerk R. h. o. m. Het c.vtonticelo van dit geval is of gij bij de compagnie hospitaalsoldaten zijt over gegaan. lied. J. B., militair hospitaal, Delft. I. Wij venvij zen u voor wat het zakenvorlof betreft naar do „Soldatencourant" no. 182. waarin gij allo desbetreffende bepalingen kunt vindon. II. Een eventueel verlof too te kennen bij bob verlaten van het hospitaal (een verlof tot herstel vau gezondheid) is ter bcoordceling vun den chef van het militair hospitaal, waarin gij verpleegd werd, terwijl dezo chef, indien hij het noodzakelijk oordeelt, wel do noodige 6tappen daarvoor zal willen doen. Gij kunt er met be doelden chef eens over spreken. Red. E. 3.) Oudonboflch. Wij gelooven niet, dat er voor u veel kans bestaat om bij het Roodo Kruis geplaatst te worden. Gij kunt echter een poging wagen door, langs den hierarchic- ken weg, een verzoekschrift aan den Opper bevelhebber in te dienon. Red. J. A. de G. L. O. 1915 B. No. 210 luidt: Wanneer tijdens den verderen duur van don huidigen mobilisatietoestand verlof tob herstel van gezondheid wordt verleend aan militairen, wier betrekkingen vergoeding wegens kostwin nerschap genieten, mogen die betrekkingen ook over den duur van bedoeld verlof in heb genot worden gelaten van de hun toegekende ver goeding. In verband hiermede behoort tot het einde van den tegenwoordigen mobilisatie-boestand de opgaaf, voorgeschreven bij de dezerzijdscho aanschrijving van 8 October 1914, Afd. Dienst plicht No. 290 L. (R. M. 1914, blz. 806), ten aanzien van de dienstplichtigen niet te worden gedaan, indien het geldt een verlof, hun ver leend tot herstel van gezondheid. Bij verlof tot herstel van gezondheid hobt gij rocht op soldij en menagegcld en gedurende de eerste 4 dagen ook mobilisatie-toelage. Zie de oorrespondentie-rubriek in ons blad van 14 November No. 195. Rod. A. de H„ Weert. Uw compagniescomman dant had in deze het volste rech't om de 4 dagen, welke gij extra genomen hobt, van uw verlof in to houden, en bovendien u de reiskos ten van de terugreis te laten betalen. Red. W. A.„V., Tilburg. Wij geven u niet veel kans van slagen om bij de militaire slachterij te Rotterdam geplaatst te worden. Gij kunt echter eene poging wagen door een verzoek schrift, langs den hierarchieken weg, aan den hoofdintendant van het leger te 's-Gravenhago in to dienen. Rod. J. v. d. K., Den Hout. Omtreut het geval, waarin gij verkeert, staat feitelijk niets voor geschreven. Wij raden u aan uw verzoek in te dienen bij den burgemeester van de plaats, Waar gij als milicien staat ingeschreven. Is deze plaats Utrecht, en wordt daar niet op uw ver zoek ingegaan, dan raden wij u aan een be zwaarschrift in te dienen aan de Oommissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners' voor de provincie Utrecht te Utrecht. Red. J. J.. Hoorn. Wij vermeonen, dab als de om standigheden heb noodzakelijk maken, gij aan spraak kunt maken op vergoeding wegens kost winnerschap. Richt eon verzoek tot de Burge meester van uw woonplaats. Red. 0. J. T-, Bergen op Zoom. De sterkte der landstormlichtingen is ons niet bekend. Als hét uwe beurt is, gaat gij ook met klein verlof, wanneer dit echter plaats heeft kunnen wij niet zeggen. Als gij bij de landweer overgaat, zult gij waarschijnlijk bij het landweerbataljon van uwe plaats ingedeeld worden. Red. A. v. R., Breda. Er is geen bepaling, waarbij bij 'huwelijk extras verlofdagen wordt 'toege kend. Het is 'ter beoordeeling van uwen com mandant, of deze u enkele dagen verlof wil ver- leenen. Red. J. de E., Ulvenkout. Do nieuwe regeling der verloven kunt gij vinden in do L.O. 1915 deel B No. 305, hieruit volgt vanzelf dat de vroe gere regeling van 18 wat in deze regeling 10 .geworden is, vervallen is. Red. G. 8., Oudenbosch. Wij verwijzen u naar do volgende bepalingen van de (militie-) en land weer-ins tractie 1. Voor de uitbetaling geldt in het -alge meen, dat de vervaldag der vergoeding tevens de betaaldag (eersto betaaldag) daarvan is en dat de betaaldagen door den burgemeester aan belanghebbenden worden bekend gemaakt. Deze bekendmaking geschiedt hetzij bij schrif telijke (of gedrukte) openbare kennisgeving, hetzij op andere door den Burgemeester doel treffend geachte wijze. In geval de bekend making bij openbar© kennisgeving plaats heeft, wordt een stuk, houdende die kennisgeving aangeplakt op de plaats of de plaatsen, welke daarvoor bij gemeentelijke verordening is of zijn aangewezen, of welke, zoo zulk eene aan wijzing niet bestaat, daarvoor in de gemeente gebruikelijk is of zijn. II. Als vervaldag der vergoeding wordt aan gemerkt: o. Voor de vergoeding, toegekend wegens verblijf onder de w apenen van dienstplichtigen voor de in artikel 11 der Landweerwet voor geschreven oefeningen, - met inachtneming van het bepaald© bij het tweed© lid van 12 en bij 13 een der eorsto tien dagen na dien, be stemd voor de inzending van de in 11 be doelde opgaaf, waaruit aan den burgemeester blijkt of, en zoo ja, over welk aantal dagen, de belanghebbenden op vergoeding aanspraak hebben n andere gevallen de 6e, de 16de en de 26sto van elke maand, voor de daaraan voor afgaande dagen, waarover de vergoeding loopt. Kan op den eersten vervaldag om eenige reden nog geen betaling geschieden, dan wordt, in dien zulks niet'reeds vroeger kon plaats heb ben, zoo mogelijk op den eerstvolgenden ver- ■aldag of anders zoo spoedig doenlijk daarna, het van den vorigen aankomende bedrag mede uitgekeerd. Gaat de vergoeding door van het eeno jaar in het andere, aan geschiedt de laat ste betaling in het jaar niet op 27 of 28, doch op 31 December over al de dagen, die nog tot het eindigende dienstjaar behooren. III. Is de vervaldag een Zondag, Nieuw jaarsdag,, Goede Vrijdag, Tweede Paaschdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag of Tweede Kerstdag, dan geschiedt de uitbetaling op den eersten werkdag daarna. IV. De uitbetaling aan rechthebbenden, die buitenslands verblijf houden of die zich sedert de inzending van de in 6 bedoelde bescheiden in eeno ander© gemeente binnenslands hebben gevestigd, geschiedt door toezending van^n postwissel tot het hun aankomend hedrag.Wia- dal voor voldaan geteekend is lerug ontvan gen het aan hen overgemaakt bewijs, inge richt volgens het bij bedoelde instructie be- hoorend model E. Red. Officiers-sabel gevonden. Op den 17 November j.l. is, door den heer stations-chef alhier, te mijner beschikking ge steld een nieuw-model officiers-sabel (wandel sabel) met dragon, doch zonder koppel. Dezo sabel zou op den vorigen dag in Sittard zijn gevonden in een rijtuig der lo klasse van trein 3S9 van Roermond naar Maastricht. Langs militairen weg heb ik reeds getracht te weten te komen, wie de rechthebbende van dezo sabel is, doch noch van troepen uit Maas tricht, noch van Roermond, en daarvoor ge legen, had ik resultaat. In verband daarmede wil ik trachten langs dezen weg den eigenaar te vinden, die zich dan schriftelijk tot mij kan wenden, zullende alsdan do toezending door mij geschieden. J. VRIJHOF, Res.-Ecrste-Luitenant .Commandant c'-w Grenswachten te Sittard* Koninklijk Nationaal Steuncomité 1614 Ingekomen bijdragen van militairen van 14 t/m. 20 November 1915: Staf 3o Rog. inf. 13.81 Bemanning v. Hr. Mb. „Heomtkerck" 28; Ver. v. Ondor- Off. ,,Ons Belang", Amersfoort, 09.37. To taal ontvangen bijdr. en loez. 3.399.713.07J. Do Penningmeester Jlir. mr. W. TH. C. VAN DOORN. 's-Graveuhagc, 22 Nov. 1915. Excelsior. Sergeant A. Werkcma schrijft on» uit Brakcl Eindelijk dan was 't er van gekomen, dat er voor den eersten koor, dat ©nzo o&ntine onder militair beheer was, een gezellig avondje kon worden gegeven, waarin het duo Do Laat zou optreden. Dank zij liet ingrijpen van do cantine-oommissic, verpersoonlijkt door den res.•2e~luit. Van Beurden, is deze avond na vele bedenkingen en overwegingen voor dc mi litairen een aangename geweest. Terecht werd dan ook bij het openingswoord gesproken, dat de knoop, die eerst zeer vast scheen, dank zij het „slijpen der bijl" mot een slag werd doorgehakt, met het gevolg, dat de lang verbeide avond daar was. Hoewel slechts een dag do regeling kon worden voor bereid, slaagden wij er in met zeer primitieve middelen, zooals een politiekamerbrits voor 3 personen, waarvan het platform, een paar uit gehaalde schotten van de zijwanden, daar bij nog een paar vlaggen en enkele vlaggetjes in verschillende kleuren, welke vroeger hebben gediend bij feestelijk vertoon te Brakel een aardig toonoeltjo saam te stellen. Precies op het aangegeven uur kwam hot duo met gevolg, waarbij de voor ons bekende pianist Smeeliuizen do cantine binnenstap pen. Ik moet zeggen, dat ze allen wonderwel aan onze verwachting hebben voldaan. De verschillende nummers, o.a. „Je bent verloren", „Laura of de verliefde jongeling" vielen zeer in den smaak. Niet minder heb ben wij genoten van de coupletten: „De Onder zeeboot", „Henkio", etc., welke voorgdragen werden door mej. Annie Rugqr. U kunt zich dus wel voorstellen, dat telkenmale werd ge applaudisseerd, welk applaus het toppunt be reikte toen het nummer van den „Oppasser van den Luitenant" ten gehoore werd gebracht. Nadat het bier van het tooneel was verdwe nen en ook het duo Do Laat het laatste num mertje had gegeven, verdwenen de manschap pen om hun ledematen van do vermoeienissen van den dag uit te laten rusten. Een gezellig kringetje bleef nog een wijle toeven om nog eens te drinken op den goeden afloop en nu bleek bij het aanspreken van een sherrvflesch gevuld natuurlijk, dat er maar zeven glaasjes waren. Maar in do vreugderoes waarin we wa ren, redden wij ons door telkens do glaasjes om beurten rond te laten gaan. Ook dit alleen bracht reeds eenige grappige momenten in ons anders zoo eentonig en vervelend solda tenleven. Na alle wederwaardigheden heeft deze avond ook nog vruchten gedragen, n.l. er zal met eigen krachten een tooneelclubje worden opgericht onder den naam van „Armoe zoekt list". Wij hopen dat het woord boven dit epistel geplaatst bewaarheid zal worden, met een beetje goeden wil kan er veel gebeu ren. Dus. strijdmakkers, slaat de handen ineen en beproeft eens wat ge kunt, dan hebben we zeker het resultaat, waarvoor dit stukje is geschreven. Dan kunnen wij zeggen en met recht „Excelsior". Uit Harderwijk. Mil. sergeant W. van Leening schrijft ons: Dinsdag 23 Nov. gaf de nog slechts enkele weken bestaande militaire tooneeldub „Ons Genoegen" haar eerste uitvoering in de can tine van de oude kazerne te Harderwijk. Op gevoerd werden: „Lichtvaardig oordeel", too- ncelspel in drie bedrijven, en „Joerisse de Von deling", klucht in 1 bedrijf. Gezien den korten tijd van voorbereiding, ge zien de gebrekkige middelen, waarover de'spe- lers beschikten, mag deze eerste uitvoering in alle opzichten uitstekend geslaagd heeten. Het tooneel o.a. was samengesteld uit eenige tafels en banken van de soldatenkamers en enkele zelf gefabriceerde decors. Toch maakte het ge heel een prettïgen indruk. Dat niettegenstaan de deze hinderpalen de uitvoering zoo'n schit terend verloop had en wij ons dien avond kos telijk geamuseerd hebben, is niet het minst te danken aan het vlotte, pakkende spel der me dewerkenden. In 't hijzonder zij hier de mooie vertolking van de dafnesrol uit „Lichtvaardig Oordeel" genoemd. Een welverdiende bloemen hulde uitte onze dankbaarheid jegens liaar. Ook de andere spelers, zonder uitzondering, verdienen een woord van dank voor hun presta ties. Werkelijk, het geheel overtrof ons aller verwachtingen. Het lieeft ons voor een ©ogen blik de niobilisatiemïsère doen vergeten. Laat het voor hen, die, evenals wij, in een van de uithoeken van ons land, deft langen, langen winter moeten doorbrengen en weinig afwisseling in hun eentonig leven hebben, een aansporing zijn, ook do hand eens uit de mou wen te steken en te trachten, den suffen geest, die zich langzamerhand.van ons moester ma ken wil, af te schudden. Vórmt tooneel-, zang-, gvmnastiekclubs enz. enz. ..Ons Genoegen" heeft laten zien, wat mogelijk is. Heusch, wie wil, die kan! Depot Bat. II Inf. Brigade. Mil.-korp. P. C. M. Bovendeert schrijft ons: Woensdagmiddag werd door de heide o.o. instructeurs, do korporaals en manschappen der opleiding voor mii. sergt v/h. Depótbatt. der lie inf. brig, een aardige verrassing be reid aan den scrgt.-instructeur Machielse, die in het huwelijk was getreden en nu terug was gekomen van verlof. Door onderlinge vrijwil lige bijdragen had men een prachtig 6choor- steengarnituur aangeschaft en om dit, met een toepasselijk woord te overhandigen, had de opleiding zich, even voor den aanvang der les, gezamenlijk opgesteld. Bij de binnenkomst van sergt. Machielse, die an niets wist, werd hij door den oudsten kor poraal der opleiding, namens de leerlingen met een kort woord toegesproken en werd hem het geschenk overhandigd. De sergeant-in structeur v. d. Woude nam daarop nog het woord en sprak zijn collega in kernachtige en warme bewoordingen toe en gezaagde van den goeden geest on de goede verstandhouding tus- schen collega's en leerlingen onderling. De sergeant Machielse dankte ook namens zijne echtgenoote in korte en welgekozen woor den cu was zichtbaar aangedaan. Het was een korte en eenvoudige plechtig heid, zonder veel ceremonieel. De sergeant zal er ecliter nog dikwijls in zijn leven aan terug denken, omdat hem, duidelijker en oprechter dan in veel woorden hier door zijn collega's en leerlingen door daden is getoon'd dat wij hem allen warme en onverdeelde sympathie toe dragen. Moge deze degelijke opleiding pok vele dege lijke onderofficieren vormen, en voortbrengen. Uitvoering voor tie militairen- van het Zevende Regiment. Mil. T. E. Kremer, 3-IU-7 Reg. Inf., schrijft on3 Voor een uitverkocht huis werd Maandag jl, een uitvoering door en voor militairen gegeven, georganisoerd door het comité voor ontspan ning a-oor militairen van het zevende regiment, Om acht uur nam de voorstelling een aanvang en de voorverkoop van kaarten was zoo enorm geweest, dat, toen om zeven uur de deur open ging, de zaal al direct voor driekwart gevuld was en nadat het eerste nummer was afgewerkt mochten de medewerkers zich ook in de belang stelling van hun regimentscommandant ver Ken kijkje achter 't froDt wordt ons hier gegund, en wol op hot zoo well>okendo Doberdo-plateau, aan 't Oostonrijkeche front, waar roods van Mei hardnekkig wordt gestreden. Op onsjplaatje is van strijden echter goen sprake. Zooals we reeds zeiden, we zijn achter het front en de mannen, die daar hun werk hebben, zijn heel vreed zaam aan den arbeid. De belangrijkste daaronder zijn natuurlijk de. koks, en hen zien wij hier dan ook vooral in de weer. Straks komen de mannen, die uit de vuurlinie zijn afgelost, on zij brengen in den regel een heel gezonden eetlust mee. heugen. Jammer dat in een paar nummer» \'óór do pauzo do electromotor, dio door ga« gedre ven wordt, verderen dienst weigerde, daar do gasfabriek niet voldoende gas kon ontwikkelen, doch dit ongeval verminuerdo geenszins do goede stemming onder de aanwezigen. Terwijl do stafmuzikant Van Helden een vioolsolo gaf, ging het licht uit en binnen weinige seconden stond hij in volslagen duister nis. Alhoewel in de zaal eenige consternatie ontstond, beëindigde hij meesterlijk z'n spel, hetgeen hom een geweldige ovatie bezorgde. De kaarsen op do piano werden ontstoken, do muzikanten gaven een paar populair© moppen, toen do eigenaar der zaal met ontsteld gezicht binnen kwam. Dezo wist ook reeds van het ge val af en daar hij de aanwezigen niet gaarne tolourstelde, liet hij een twintigtal kaarsen aanrukken, die, bij wijze van voetlicht, voor het tooneel ontstoken werden. Nu kon ten- rninsto hot hoofdnummer, de t'-énbedrijcige kluoht „Die verwonscht© eerepostjes" doorgaan en na een kwartier gepauzeerd to hebben, werd het doek opgeheschen. De hoofdinhoud is do geschiedenis van een burgemeester, die door de elite van zijn dorp met eerebaantjes wordt overladen, en door de drukte z'n schoonzoon, dien hij in geen tien jaren gezien heeft, voor een boef, waarvan hij jnist het signalement ontvangen hoeft, houdt, en hem veertien dagen, om den anderen dag te water en te brood toedeelt, terwijl oven daarna de boef opkomt en hij dezen voor z'n schoon zoon anziet. Do boef ontsnapt natuurlijk. Dit wordt gemerkt en als de schoonzoon in boeien wordt binnengebracht om een verhoor t© onder gaan, komt alles aan hot licht. De reserve sergeant Gans was als do burgemeester geheel zichzelf. In een rol, die niets met het stuk to maken heeft, trippelde de res.-sergeant Schüler als de zwevendo onschuld over do planken. Ver dere medespelenden waren de miliciens Cauve- rien, Miehels, Stoets, Brettschneider (als de schoonzoon) enz. Vóór de pauze gaf de milicien Cauverien, die wel het grootste aandeel in de uitvoering had, „De werkstaking", dramatische schets van Francois Coppée. Zijn spel viel als dilettant zeer te roemen. Tot slot noem ik nog den staf muzikant Van den Hoek als xvlophoon-virtuoos. De regie was goed, do aankleeding niet slecht, de décors lieten veel te wenschen over. De deur der kamer b.v. draaide als een tourniquet wanneer iemand in of uit moest. lederen Vrijdagavond wordt een herhaling van het gespeelde van Maandagavond gegeven en het comité, dat de avonden organiseert, hoopt op een blijvende belangstelling en mede werking van de militairen en burgers, opdat menige winteravond op aangename wijze kan worden doorgebracht. En do eerste avond was, trots de invallende duisternis, een jovele. Maak Jezus Koning! Mil. v. d. H. schrijft ons uit 's-Gravenhago Bovenstaande woorden werden eenige jaren geleden, door een bijeenkomst van jong© man nen, door de heele wereld getelegrapheerd. On gelukkig heeft men toen den raad, welke in dit telegram lag opgesloten, niet zoo gauw in 't algemeen opgevolgd. Want, was Jezus Koning van een ieders hart gen-orden, gewis Augustus negentienhonderd en veertien, zou niet zoo bloedig begonnen zijn. Tot bier toe zijn wij ge lukkig nog gespaard gebléven voor de ver schrikkingen van den oorlog. Mocht het wel noodig zijn, dat we onze KoniDgin en Vader land verdedigen moeten, wat zullen we dan nog doen zonder Jezus den Koning? Zeker is het wel niet, dat dit noodig zal zijn, maar wel zal een ieder onzer, hetzij vroeg of laat den doodsstrijd hebben te doorworstiden. Gelukkig dan degene, die Koning Jezus in de gelederen hebben. Iedere hinderlaag gelegd door koning Batan zal op zijde geworpen 'worden, totdat men in 't Hemelsch Koninkrijk is aangeland. Wapenbroeders, die Jezus nog niet kennen als hun Koning, kiest Hem heden voor het to laat is. Hij zal u dan, op den dag der dogen, herkennen als ziin onderdaan c-n zeggen: „Ga in, in de vreugde uws Heeren". Dus, trouwe makkers, die zoo goed uw plichten waarneemt voor Koningin en Vaderland, twijfelt nietJan- hart nu reed: ger maai den Koning. aan Jezus v. d. H. De wintercursussen. Uit lull en t Vaal ontvangen wij onze leergrage lezers een schrijven, waarin zij het betreuren dat zij hoofrei men zich heeft opgegeven nog niet voor den v,intercursus zijn opgeroepen. .Mr-n heeft daar het begrijpe lijke en tc wnardeeren verlangen om met meer kennis straks in de burgermaatschappij den strijd om het bestaan te kunnen voortzetten. Zooais onze lezers weten bestaat te 's-Gra- venhage het bureau voor ontwikkeling en ont spanning der gemobiliseerde troepen, onder lei- ding van generaal-majoor Kleinhens. Via dit bureau zal men er du» vrij zeker in kunnen slagen om ook te Tuil r-n 't Waal aan leerverlangens tegemoet te komen. Uitvoering voor do Militairen te Klaaswaal. Men meldt ons: De humorist August dc Laat gaf dezer dagen een uitvoering in de nieuwe loods te Klaas waal, met medewerking van mejuffrouw Rugcis, concert-zangeres en de heer bineehuij- zen, pianist. Zijn nummers vielen zeer in don smaaker schoen na elke voordracht geen einde te komen aan het applaus. Ook mej. Rugers behaalde met haar geschoold geluid een volledig succes, terwijl de heer Smeehuij- zen er de stemming in wist te houden met zijne mooie pianonummers. Een compliment is liier ook vooral niet- misplaatst aan de muziekver- eeniging „De Kleigalm", die eveneens zeer mooio muzieknummers ton gehoore bracht. Aan 't dot werd door den commandant een woord van dank gesproken aan allen, die had- don medegewerkt tot hot welslagen van dezen gezel li gen avond. Iets nieuws. Mijnheer de lïcdactcur! Verzoeke beleefd voor onderstaande een plaatsje in Uw veelgelezen blad. Bijvoorbaat mijn hartelijken dank. Aan verschillende Amerikaansche fabrieken bestaat- een instelling, welke wij zouden kun nen noemen: een opmerkingen-bus. Ook aan een grooto Nederlandsclie maehin^abriek be staat zoo'n instelling: welke hierop neerkomt dat ieder, aan die zaak verbonden, opmerkin gen kan maken welke z.i. verbetering ten ge volge kunnen hebben, indien ze worden aange nomen. Een commissie beoordeelt de ingezonden op merkingen gohoe! onpartijdig; hetwelk ook niet anders kan, daar do naam van do inzen der hun onbekend i«. Wordt d<» opmerking prijswaardig geoordeeld, dan maakt de inzen der zich bekend, en ontvangt zijn bolooning. lots dergelijks zou m i ook goed kunnen wer ken in onze zaak,, n.l. hot Nederland'-dio leger. Het zal, dunkt mij, niet zeldzaatn voorkomen dat een gewoon soldaat een goed© gedachte heeft over een of ander; maar dat valscho schaamte hom weerhoudt zijn meening aan zyjn chefs kenbaar te mnken. B.v. iemand meent verbetering to kunnen brengen in de rielitmiddolen der kanonnen, of wel aan de inrichting van loopgraven, sclinil- plaateen enz. Men zal nnj antwoorden: „Hiervoor hebben wo toch onze officieren". Alle respect voor hun kennis; maar aan do hierboven bedoelde fabriek is het toch meer malen voorgekomen, dat een gewoon werkman verandering bracht in do constructie van rrm- ehinedeelen, waaraan bekwame ingenieurs niet hadden gedacht. Nu etel ik me een dergelijke regoling in ons leger aldu3 voor. Er wordt een ooxnmisrio be noemd, bestaande uit officieren van alle wa pens. wclko op geregelde tijden bi/- n komt om over de ingekomen opmerkingen to oordoe- jen. Deze opmerkingen zouden dun door don inzender rnefc een schuilnaam moeten worden geteekend. Meent do commissie dat ze voor uit voering vatbaar is, dan vraagt zo b.v. in „Do Soldatencourant" den naam van den inzen der. Aanbevelenswaardig zou het zijn om voor goede opmerkingen, premies beschikbaar te stellen. Aan de moergenoemd© fabriek hier to lande is do hoogste premie 100. M.ï. zal men er twee dingen mee bereiken Ten eerste de goede gevolgen, verbonden aan do uitvoering der opmerkingen, en ten tweede zal men wat meer loven brengen in onze sol. daten. Do een zal zijn boste beentje voorsetten om een premie machtig to worden, do ander zal het alleen te doen zijn om de eer. Zoo zal men bereiken, dat veler kon nis dienst baar wordt gemaakt voor het Vaderland. Hopende dat ik binnenkort een „opmerkin gen-bus voor dep soldaat" zie geboren worden, teeken ik met de meeste hoogachting. Uw Ed. Dw. Rr, X. Avond bezigheid. Mil. Brouwer zendt ons hot volgende raadsel; 12 letters is mijn geheel en is een gebouw in Nederland. 8, 2, 11, 3 is een jongensnaam. 12. 5, 2, 1, 11, 10 is een land in den \>rlog betrokken. 6, 7, 10, 3, 2 ia een werktuig ter ontwikkeling spieren. 9, 8, 4, 4, 5, 2 wordt gebruik door do brand weer. Oplossing volgt in No. 206. Vrienden! waar toeft gij? (Van Sergt. v. d. Polder.) Somber zit ik in mijn eentje, Op mijn kamer aan dc ace, Peinzend over vroeg're dagen, Over welvaart, over vree. Starend in de enge ruimte Breekt mijn geest zich vrije baan; Zie 'k terug in het verleden 'tDorpje liijnsburg voor mij staan! Ja, ik zio den 6tompen toren, En hot Raadhuis en do gracht, 'k Zio de huizen en de schuren, "Waar 'k mijn tijd heb doorgebracht, 'k Zie ook na een wijle tevens Waag en Weeshui» voor mij staan, En mij goed bekende menschen, Eén voor één voorbij mij gaan. Ja, ik zie de kleine kamer. Door on» vijven toeh bewoond, In het huis waar Liefde en Vrede, Op een gouden zetej troont. Ja, daar kwamen wij tezamen, In den avond, op den dag, Aten, sliepen, stoeiden, schertsten, Niemand, die 'k ooit kniezen zag. - Doch nu zit ik eepzaam. treurig, Op mijn kamer aan de zee, Want mijn vrienden moeeten henen, En ik kon met hen niet mee. Lichting 6 en lichting 7, Lichting 8 nog bovendien Gingen over nsiar de Landweer, Zonder dat 'k hen weer zou zien. En de dagen snelden henen Maanden gingen ras voorbij; Doch niet eene keerdo weder, ,'t Scheen men was vergeten mij. Zelfs geen brief mocht ik ontvangen Mot de tijding, hóe 't hun ging. Waar ze zaten, wat ze deden, Hoe 't hen bij de Landweer ging. Redacteur! ik vraag aan U dus, Plaatsing van dit hitt'lo lied, Dan kom ik misschien te weten, Wat met hen toch is geschied. Ja, dan durf ik te vertrouwen, Dat door de Soldatenkrant. Aangeknoopt en dus hersteld wordt Een losgesprongen vriendschapsband. Katwijk a. Z. Dc kleine Kinderklacht. (Van mil. sergt. A. Barielen.) De gure winter staat voor de'deur. Hij dreigt weer mot zijn barre tijden, Berooft de natuur van pracht en geur, En verwekt weer bittor lijden. Voor de gegoeden ook vreugde on pleizicr, Voor do armen verdriet alleen Ziet men de rijken 's winters genieten, Voor d' armen vloog dat alios heen. Voor ons suist steeds de ijs'go wind, Snerpend door do naakte hoornen, Zoo fluistert menig armenkind Och, mocht weer spoedig de zomer komen. En toch, zoo denkt het dan ook weer, Ik heb geen recht, tot klagen Ik heb mijn beide ouders nog, Mijn troost in deze bitt're dagen. Hoeveel kinderen, wier dapp're vader In decz' krijg voor 't land zijn leven gaf, En wier van toen af kwijnende moeder, Hem weldra volgde in het graf. Ginds zwaait men de wapens en verwoest do landen, En strijdt met ontzenuwenden geest en handen, 'n Orkaan van kreten brult rustloos steeda doér, Bruisend, spattend, .ak!üg voor ;t gehoor.;

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3