KWATTA DE Ohocolaad KOP FF ST. KIWIS- ei KERSTFEEST, NATIONALE VENEENIQMG TOT STEÜH UI MILICIENS, Laatste Berichten i PADVINDER-REEPEN i A. HUSJBREGTS-OQMS. TILBURG. - BANKET - Voor 5 ets» jHoe ruwer ^hoe beter F. KORFF&cCo Tabak ¥©or Militairen. UI EEN WEEUIili'S AB Tabak. GAÜTIPIES. VERKADE's SPECULAAS, TAAI-TAAL KORSTJES, KOEK, SI1W1E Rechtzaken. Gemengd Nieuws. ADVERÏENTIËN. BOEKHOUDEN. kunt Oorlogswinst maken Koopt nu Chocolade reepen 5, 71 enIOcts. (met verrassing) GEBR. VAN DEN BiGGELAAR, Bs'MS VERKADE COMP., Stijgend Sisooee, DEsoj_.xjja.ri*EiNrcouRA]VT ~van Vrijctag1 36 INTovembcr X O X g. v. Rossem's Troost of Poorterstoeback? Stil tibi door deu avoud heen, Het klokje de tijden van liet verleen. Stil neemt de arme vrouw het wicht. Dat- daar lijdend voor haar ligt Stil drukt ze ;t aan liaar moederhart, Terwijl een xraan !t oog ontrolt van smart. Stil legt ze 't kind in 't wiegje weer, J3n kust de bïeeke iipjes keer op keer. 'Stil ziet ze op, naar !t- tweetal in den hoek, Dat druk babbelend, bladert in hei boek. „Stil -zus! Als Mientjo den weg naar den Heme! vindt, .Ga ik naar Sinterklaas, den groot en kinder vrind." ..„Stil broer!... niet zoo hard! Wat wilt gij dan Hij Sinterklaas en zwarten man!'" „Stil zus, boor! Ik geef den gocien Sint een kus, En vraag voor u en mij een nieuwe zus." Stil sluimert in 't- wïegeken 't Engclken zoet Als moedertje :t hoofd legt in t beddeken-goed. Stil, sluipen broer en zus naar 't scbouwken zwart, En zetten er hun klompkens. vol haver en gart. Stil trekken zij hun. kleerkens uit... Moe snikt...' Wat of dat beduidt?-.. •Stil, als op twee vieugelkens. zijn ze er bij, Broer ter linker, zus ter rechter zij. ..Stil moesje!e Ach, is het dan toch waar Zucht Martha. „Kwam vader, vader maar!" Stil zweeft over "t oorlogsveld, De stem eens dooden, tc-r neer geveld. Stil breekt zij dooi' de duisternis heen. Eji roept een laatst ..Vaarwel!" met :t jongste kleen. „Stil moesje! Ik heb een nieuw zusje gevraagd aan Sinterklaas!" Arme kleine!Vergeefech!Helaas! H. Vrijw. Landst. afd- Helden-Panningen, Lim- - iurg,. „Het Volk" vervolgd. Tegen de redactie van ,,Het Volk" is, naar liet blad meldt, op last van den minis ter van Justitie, een vervolging ingesteld, wijl in liet nummer van 1£ November ter zake va-u het melksöliandaal van den minis ter van Landbouw gesproken zou zijn als van een „sokavuit", die „de macht, in zijn onbekwame en besmeurde handen had". Als verantwoordelijk voor het artikel heeft zich bij de politie, die het eerste onder zoek instelde, de redacteur Ed. Polak be kend gemaakt. Vergiftigingsverschijnselen onder dépot soldaten. Naar aanleiding van het feit, dat zich te Alkmaar bij de soldaten van het depot-bataljon voor de tweede maal vergiftigingsverschijnselen hebben voorgedaan, heeft de correspondent van het - „Hbld." daar een grondig onderzoek in gesteld. Hij meldt hieromtrent het volgende: Gisteravond had ik een onderhoud met den depot-arts, dr. J. H. Pamever, die meedeelde dat a}le patiënten het heel goed maken en er geen enkele ernstige zieke onder is. Er hebben zich geen koortsverschijnseleu voorgedaan en de manschappen hadden een rustigeiT polsslag dit wijst er op, dat men hier niet te' doen heeft met een infectieziekte, doch met eene vergif tiging. Toen de. eerste vergiftiging bij 100 soldaten was geconstateerd, bestond het menu uit aard appelen met vet en bruine bóonen. Eenigen tijd na het gebruik van deze spijzen leden de man schappen aan hevige pijnen in den buik, gevolgd door diarrhee en braken. Hun werden pijnstil lende middelen voorgeschrevengekookte war me melk en thee en 3 x daags 5 druppels lau danum, die, omdat- deze medicijn in zoo groote hoeveelheid niet direct bij de hand nas, uit Amsterdam werd betrokken. Intuesehen heeft men er geen gebrek aan. gehad. Do vermoede lijke oorzaak der vergiftiging meent men in ihet gebruik van het gesmolten vet te moeten -zoeken, doch met zekerheid valt hieromtrent op het oogenblik nog niets te zeggen. Het vet en ander eten is ter onderzoek opgezonden naar het Centraal laboratorium to Utrecht alsmede de faeces. Dr. Pamever meende, dat het nut tigen van de boonen nóch do aardappelen oor zaken der vergiftiging konden zijn. evenmin als het gebruik van <le geëmailleerde potten wa&rin de spijzen waren toebereidhet fornuis was van gegoten ijzer. Te meer helde hij over naar de meening, dat in het. vet de oorzaak der vergiftiging moet gewonden worden, vijf hiermede steeds geknoeid wordt en men het wel langen tijd bewaart voordat het geconsu meerd wordt. Door den geneeskundigen dienst zijn direcfc maatregelen genomen alle vet te laten keuren. Van deze 400 soldaten gingen er zeer velen Zaterdag met verlof en hun was voor geschreven zachten kost te eten. evenals dit het geval was met de pl.m. 50 nog in de barak vertoevende soldaten. Of zij zich allen aan het voorschrift gehouden hebben? Dr. Pamever betwijfelde het wel eenigszins, omdat het meest allen jonge menschen waren, die van melkkost in den regel weinig moeten hebben. Do patiën ten werden direct vrij van* dienst gesteld en in hun kwartier geconsigneerd. De tweede vergiftiging heeft Zondagmiddag en in den nacht bij de 50 overgebleven soldaten plaats gehad na het gebruik van roodo kool. aardappelen en vet. Dit vet was intnsschen afkomstig van het Alkmaarschc abattoir en door den keurmeester gekeurd. Van wien was het eerste vet afkomstig? vroegen wij dr. Pamcyer. Dat is mij onbekend, antwoordde hij. doch de sergeant-magazijnmeester Jorritsina zou dit kunnen meedeelftn. Hierna had ik met den scrgeanc-iuagazijn- meester een onderhoud en deze vertelde mij, dat het vet geleverd was door den slager Hekket, dgt het op zijn beurt weer hij een ander betrekt. .Sergeant Jorritsina zeide, dat het eigenaardig was dat bij de eerste vergifüng ongeveer 2 dei- manschappen gezond was gebleven en bij de Êweede vergiftiging ongeveer 40 Ik ben van meening, vervolgde hij, dat liet niet uit- toShjBUP.gg? heftige maagdarmaandoeniiigcn hebben gehad, zich de eerste gevallen si?rk hebben aange- 1 rokken on daardoor erg zenuwachtig gewor den zijn. wat misschien mode een oorzaak kan wezen van de geconstateerde verschijnselen. Ten slotjo heb ik slager Hekket gesproken, die vertelde liet vet te betrekken van den vee handelaar Van Walsuin te Rotterdam. Het uas geen rauw vet en is veel goodkooperhet kost SO .ent per kilo. rauw vet 1.10 a ƒ1.20 per kilo. Het zelfde vei. dat de 100 manschap pen hebben gebruikt hij wie zich do vergifti gingsverschijnselen hebben voorgedaan, is door mij zeide de slager op deiuclfdeu dag aan 'nog G andere groote inrichtingen te Alkmaar geleverd en daar heeft niemand er eenigen last van gehad. Dat is wel heel opmerkelijk! Ik heb direct aan Van Walsuin verzocht alle vet terug te nemen. Deze levert intnsschen aan bijna alle slagers in onze stad, zoodat deze hetzelfde vet «verkocht hebben als ik. Het is zeor wenschelijk, dat hot- Centraal laboratorium mot bekwamen spoed zijn onder zoek naar vot en ander eten voortzet opdat zoo vlug mogelijk het resultaat van zijn bevindin gen kan worden openbaar gemaakt cn daar door een c-indc wordt gemaakt aan een begrij pelijker wijze ontstane onrust onder de Alk- ma,irsohe soldaten, eindigt onze correspondent zijn mededeclingen. 'n Coede vangst. De Bussumsche politie heeft aangehouden zekeren D., te Hilversum woonachtig. Dit- heer schap blijkt lid te zijn van een bende, die £r haar werk van maakte overal in den lande fiet sen te stelen en deze dan weder aan den man te brengen. In Alkmaar, waar dezer dagen fietsen w aren gestolen, vermoedde - men, dat zo per spoor naar Bussum verzonden waren en waar schuwde men dus de politie aldaar. Het ver moeden bleek juist te zijn en men legde «de hand op genoemden D. Een huiszoeking in zijn woning aan den Geuzenweg bracht liefst 24 rij wielen to voorschijn, waarvan er reeds ver- tscheidone-hcrkend zijn als thuis to belmoren te Hilversum. Een Nederlandsch deserteur aangehouden. Onzo berichtgever-te IJmuidrn schrijft: In het begin dezer .maand had een deserteur van het Ncdcrlandsche leger zich op •het. Nederlandsch® stoomschip „Ecnistrooan" verstopt en op deze wijze Engeland be reikt. Toen hij zich daar op iliet politie bureau meldde om toestemming tot mon stering op een naar Frankrijk bestemd schip, werd hij aangehouden en voor den rechter ge leid, onder beschuldiging zich niet te hebben laten inschrijven in het vreemdelingenregister zoodat hij verdacht werd van te zijn gekomen om te spionccrcn. Ook werd hem aangezegd, dat hij na het -uitzitten van zijn straf zou worden voorgedragen tot uitzetting als lastige vreemdeling. Met het dezer dagen wan Huil binnengekomen stoomschip Eemstroom'werd heb jonge- mensch teruggevoerd naar Nederland om aan de militaire autoriteiten te worden overge geven. Dit ging echter niet zoo gemakkelijk als gedacht. 'J'oen het schip in de sluis lag, be gaf zich een patrouille aan boord om den de serteur te zoeken, doch deze had zich zoo goed verborgen, dat men hem eerst na een paar uur te voorschijn kon brengen. Weer smokkelaars in uniform. Men schrijft uit Weert aan de Limb. Koer.: Vrijdagnamiddag bemerkte de militaire grens wacht een paar Duitsche' soldaten op Hol- landsch grondgebied, waarop deze attent wer den gemaakt Desniettegenstaande verschenen dezelfde twee een tijdje later weer aan een anderen kant, thans met zich voerende een partijtje boter, dat zij traohtten door te smokkelen; zij werden daarin evenwel ver hinderd cn door de grenswacht gevangen ge nomen. Beiden hadden het geweer bij zich en .waren gekleed in groen uniform, behoorende tot liet korps „jagers". De een was 18, de ander 19 jaar. Zij zullen, na hun straf uit gezeten te hebben, worden geïnterneerd. Een haai voor het Rood® Kruis. Zaterdag j.l. werd op de veiling in Billings gate Market te Londen een uit Brighton ge- "zonden groote haai verkocht. Het dier bracht 30 op, welk bedrag in het Roode-Kruis-fónds werd gestort. Ontploffing in Canada. Men mpldt uit Parrvsound in Ontario (Canada), dat een ontploffing vijf gebou wen van de Cauadeesche maatschappij voor ontplofbare stoffen in de lucht deed vliegen. Het feit. dat deze ontploffingen gelijk tijdig plèat6 hadden, doet vermoeden, dat bier "geen sprake is van een ongeluk. Brand to Parijs. Er is Maandag een begin van brand ontstaan in het soueterrein van een bij gebouw van de Bon Marché te Parijs. Binnen korten tijd drong de rook door tot op de vijfde verdieping, die tot ambulance is ingericht. De gewonden wer den allen weggebracht. Van persoonlijke ongelukken is tot dus verre nog niets vernomen. Uit de „Staatscourant". Eervol ontslagen uit den zeedienst met pen- iiocn wegens lichaamsgebreken do kapitein der mariniers -J. A. H. L. baron Melvill van Gam he e, directeur der Militaire Gymna- itieksehojil te Utrecht. Minister Pleyte. De berichten omtrent den Minister van Ko loniën. mr. Pleyte, luidden ook verder gunstig. Do Minister genoot Woensdagnacht eep goede nachtwijst. KOOPT BENSDORP'S SLUITEND GOUDEN EN ZILVEREN GADEAUX Roode Kruis. Naar wij vernemen, heeft de gep. luitenant- generaal M. B. Rost van Tonningen, onder voorzitter van de Vereeniging het Nederland- sche Roode Kruis, aan II. M. de Koningin ontslag aangevraagd als lid van het Hootd- comité der Vereeniging. Benoemd tot vaandrig. De reserve-sergeant H. H. M. J an s e n. tan het- 7e regiment infanterie, is benoemd tot vaandrig bij.het 22e regiment infanterie, doch zal gedurende den verderen duur der mobili satie dienst verrichten bij de IXe infanterie brigade. Naar Oost-lndië. De voor liet O.-l. leger bestemde 2e-luit. der t. L. He ij man. zal 3-3 December met het stoomschip ..Tambora" zijn bestemming vol- gen. Hulde en waardeering. Dinsdagavond is in het militair tehuis tc A ïeeswijk namens kader en manschappen van het ISe bat. jandweer-infanterie 2e compagnie aan den aftredenden commandant, den heer W. C. v. Rossum, door den landweersoldaat Van der Burg een gouden horloge met inscriptie aangeboden, als bewijs aan waardeering voor de aangename wijze, waarop zij onafgebroken bijna 14 maanden hebben mogen samenwerken. Blijk van waardesrïng. Door de Engelsche regeering werd aan den burgemeester van Harliugen een zilveren beker met- inscriptie toegezonden, bestemd om te worden uitgereikt aan kapt. J. G. Knijpenga, gezagvoerder van het Ned. st-oomschip ..Min. Tak van Poortvliet", dat op 10 September op de Noordzee een sloep oppikte, waarin zich vier man, zijnde de opvarenden van de Eu- gelsche vischsmak L. T. 30S, bevonden. Het chip, van Lowestoft afkomstig, was door een Duitsehen onderzeeër in den grond geboord. Luit.-kolonel G. J. Blaauw f. Te Arnhem is overleden de heer G. J. Blaaiiw, oud-luitenant-kolonel der genie. sche troepen, Pristina door de Duitsche troepen genomen. De Serviërs werden ten westen van Pristina over de rivier de Sitnica teruggeslagen. De toestand in Servië. BERLIJN. Do „Lokal Anzeiger" meldt: Te Monastir is een paniek uitgebroken; men ver- waoht er elk oogenblik het binnenrukken dei- Bulgaren. Meu neemt aan, dat de Bulgaren, na do bezetting van Monastir, zich naar Resna zullen begeven. Berichten uit Albanië be schrijven den toestand van hot land als vol komen rustig. Criekerdand en do Entente. ATHENE. (Met vertraging ontvangen.) Naar Duitsche correspondenten vernemen, is de Grieksehe regeering geneigd de Entente zoo verre te gemoet te komen als met de waardigheid en de neutraliteit van het land vereenïgbaar is. Lord Kitchener aan het woord. ATHENE. Tijdens zijn verblijf te Athene sprak lord Kitchener met verschillende Griek sehe autoriteiten. Hij erkende, dat de oorlogs verklaring de Entente volkomen onvoorbereid voor zulk een langdurige campagne had ge vonden. Maar thans was de toestand veranderd. Engeland, zeide Kitchener, zal in Maart a.s. vier millioen soldaten onder de wapenen hebben en in staat zijn zes millioen Russen tc wapenen en te voeden. in Montenegro. BERLIJN. Het „Beid. Tagebl." verneemt uit het oorlogsperskwarlier dat de ring, welke getrokken wordt om de nog. in het noordelijk deel van Montenegro en in den omtrek van Foca staande Montenegrijnen, nauwer wordt gesloten. Uit C-orazde zijn de Oostenrijksch- Hongaarsche troepen voortgerukt en hebben hij Cainica den bergrug van de Mebalka na een bloedig gevecht bezet. Terwijl de hier zoo belangrijke eerste sector van den naar Plevlje voerenden straatweg in hntiden der verbonden legers is gekomen, heeft een van uit Nova Va ros opmarcheereifde colonne Prijepolje, na een gevecht met Servische achterhoeden, ge nomen en aldus van uit het oosten Plevlje op 30 K.M. genaderd. Een banneling. Voor de rechtbank te Middelburg stond Dinsdagmorgen een man terecht, die. wonende i te Koewacht, coor den militairen bevelhebber j van Zeeland w as uitgezet uit het in staat van beleg verhoerend gebied, doc-h die terug was gekeerd en zich te Middelburg-bij den staf had aangemeld met de bedoeling verlof te vragen zijne kinderen op te zoeken. Hij werd toen ge arresteerd. De officier van justitie meende dat de man reeds genoeg gestraft i6 met het voorarrest en eischte 10 dagen gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest en onmiddellijke invrijheidstelling van bekl.de rechtbank wees komstig den eisch en gelastte zijn invriiheid- komstig den eisch en gelastte 'zijn invrijheids- stelling. Deze man zal nu moeten trachten Zeeland weder uit te komen, want als hij ontdekt wordt heeft hij weer kans te worden gearresteerd. DANKBETUIGING. Oudergeteekenden betuigen hiermede hun hartelijlsen dank aan den WelEd. Gestr. Heer Commandant van het Marine-detachement en aan de Matrozen, te Breukelen, voor de vele bewijzen van belangstelling, ons getoond bij het overlijden van onzen geliefde Zoon en broeder- F DAMMING. Hoogachtend JAN DAMMING en Echtgenooteen kinderen. Amsterdam 23 Nov. 1915. Schriftelijke opleiding voor praktijk en examen a 2 per maand. Br. lett. P. 251, Alg. Adv.- Bur. ROUMA Co., Amsterdam. Zuiderzee. Naar thans kan worden medegedeeld, is liet wetsvoorstel betreffend© drooglegging van de i Zuiderzee naar den Raad van State verzonden. Een vermiste trawler. Onze berichtgever te IJmuiden schrijft: De reederij van den stoomtrawler ,.,Hiber- nia" vermoedt dat het schip is verloren gegaan. Het is to lang weggebleven om nog hoop to koesteren. De bemanning bestaat uit elf koppen: den schipper B. van der Plas, den machinist C. Koelemey, den stuurman B. Konijn, den twee den machinist W. Bragt, den stoker C. Ruyg- rok, den tremmer W. de Jong, de matrozen G. van der Vegt, B. van der Vegt, E. Koper, A. Groen en den kok G. Hollaar. indien ge thans de gelegenheid waarneemt om Uw kennis van Taal en Rekenen te ver meerderen. Daarom moet ge doorwerken: Praciisch Taalonderwijs (4e druk/1.50) en Practisch Rekenonderwijs (2e druk 1.90) Beze boeken studeeren zeer prettig en geVen alle hulp en inlichting. Verkrijgbaar bij den Uitgever E, J.BOSCH Ibzn. te NIJVERDAL. Engclsche trawler. De aan de reederij H. L. Tailor in Grimsby toebehoorende stoomtrawler ..Rosedale", welke 15 October naar zee vertrok, is vermoedelijk met zijne uit 10 koppen bestaande bemanning verloren gegaan. De stoomtrawler „Yiella". eveneens uit Grimsby, rapporteert bij het schip gevisclit en een zwaren slag van een ontploffende mijn ge hooid te hebben, waarna men den trawler, niet meer terugzag. Mep neemt dus aan, dat Kj-t schip op een mijn gelonpen en in <le lucht gevlogen is. Van het Westelijk oorlogsterrein. PARIJS. In den loop van den nacht van Dinsdag op Woensdag werd behalve de gewone artilleriebeschieting in Argonne de mijnenstrijd voortgezet in het voordeel van de Fïanschen. In den Bolontesector lieten de Franschen een kleinen Duitsehen post in de lucht vliegenIn d© Vogezen, ten noordoosten van Celles-sur- Plaine, mislukte een poging om een Franschen post op te lichten. BERLIJN. Officieel bericht van het groote hoofdkwartier. Geen belangrijke gebeurtenissen. De Engelsche opperbevelhebber betwijfelt de juistheid van de Duitsche niededeeling. dat bij j de gevechten om I/oos op S October de Duit- sche troepen geen 7000 a S00O man hebben ver loren, zooals do Engelsche berichten zeggen, doch slechts 763 man. Wij hebben daarop niets ie antwoorden. Electrische Koek-, Banket- Suikerwerkfabriek Telefoon No. 454. Fabriceert alle soorten ontbijtkoek, ven de gewone tot de fijnste soorten. Speciaiiteitmerk „Gloriakoek' Fijn gevulde honigkoek. Cocosmqcronen - Bitterkoeken. Levering aan militaire cantines. Groothandel in Chocolade Suikerwerken van de voornaamste fabrieken. zijn wij in staal aan eiken. Militair prachtige St.-Nico laas Cadeau je e versohaffen. iratis en franco wordt u per circulaire alles uiteengezet. Vraagt inlichtingen onder motto „Biblos" Alg. Adv. Bur. ROUMA Co. Amsterdam. es De ,,Lusitania"-quaestïe. WASHINGTON. De besprekingen iusschen Lansing en Bernstorff over de „Lusitania"- quaestie zijn tot dusver niet tot een resultaat gekomen. Personen, die in staat zijn iets van de besprekingen te weten, zeggen, dat de ge zichtspunten der heide regeeringen zeer ver uiteen loopen. Gemeld wordt, dat geen aanbod gedaan tot uifckeering van schadeloosstel ling aan gezinnen van Amerikanen, die bij de ramp het Jeven verloren. De Duitschers staan op het standpunt, dat een overeenkomst tot schadeloosstelling de er kenning zou zijn dat zij iets verkeerds deden: maar zij zijn bereid de zaak te onderwerpen aan de uitspraak van het Hcagsehe Hof van Arbi trage. De Amerikaansobe regeering staat echter op het standpunt, dat de Duitsche regeering het doen zinken van do „Lusitaoiia" moet veroor- deelen, en de families der slachtoffers moet schadeloos stellen en is er tegen, dat de zaak voor het Haagsche Hof wordt gebracht. De oorlog In Servië. BERLIJN. Officieel bericht van den genera- i stafi :hrHoi 1 3 I het weer is. a de goede eigenschappen van PUROL IS tot hun recht komen. Ter genezing van ruwe, schrale huid, kloven en barsten, Ba winterhanden en wintervoeten, is F*U- B ROL niet te overtreffen. Verkrijgbaar j B in doozen van 12J4 en 25 cent, bjj Apoth 02 en Drogisten. Fabrik. A. Mjjnhardt, Pharm. Fabr. Zeist. Is m a ra m es J Afcleeling 's-GRAVEMHAGE. Het bureau der afdeeling 's-Gravenhage, waaronder ressorte.eren de gemeenten Loos duinen, tonster, !s-Gravesande, is gevestigd AWSIVSUMTIEHAVEN 83, te 's-Hage en, van af Maandag 22 Nov. dagelijks geopend van 10 12 uur v.m. en 2—3'/2 n.m. HET BESTUUR. De cadeaulijst wordt op aanvraac, gratis en franco toegezonden door Cacaofabrikanten Amsterdam. -Overal verkrijgbaar Heeren Winkeliers worden erop attent gemaakt dat de meest geliefde TABAK onder de Militairen is: De leveringen geschieden onder rembours, in pakjes van j ons. Snel en franco huls, zonder prijsverhooginq. Wiet het oog op het a.s. j raden wij H.H. Cantinehouders ten zeerste aan ons spoedig hun ordei s op I toe te zenden. Evenals het vorige jaar ziin wij tot levering van groote I kwantiteiten in staat, mits tijdig besteld. ZAANDAM. WÜL!TA!F?E DRUKKERIJ C. N. TEULINGS 'S-HERTOGENEOSCH - TEL. INT. 70 Uitgebreid magazijn van alle benoodigde drukwerken en registers ten dienste der M i I i t a i r e A d m i n i s t r a t i e, alsook ruime keuze in Formaatpapier, Dienstcouverten en Bureaubehoeften BESTE EU GOEDKOOPSTE ADRES VOOR CAN- TIWE'S VOOR POSTPAPIER ER BRIEFCOUVERTEK «fêmSSMt. IK MPISB? 95 AANVRAftq gratis en franco. Zeggen Uwe kennissen U niet ciafc dc schrif telijke Cursussen voor Kommies, Uulpkcuc- meester, ïïandelsrekeuen, Schrijven zonder tout eon goeden st\jl, Engelsche taal Prachtig en Goedkoop zjjn? Vraagt vooral de Nieuwe Studiegids met Vragenbus en verslag Examen Kommies, bij. in zending van deze advert, als diukw. i. H. VAN DER VL5ET, Nieuwendijk 50. AMSTERDAMS.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4