A. KREYiBORO Co. Uit Leger en Vloot. UB asoL»DA.,i1E;]xrcougiAiffT van vrijdag 86 November 1915 a kan zijn. Voldoende hebbende als sergeant kunt gij als zoodanig aangesteld worden als er con plaats is. Rod. P. E. 17., Den Helder. Uit ons blad van 10 'November blijkt duidelijk dat als de Zondag >)leen een premissicdag is, dus geen officieelc Verlofdag, niet het recht bestaat op menage geld. Op officieel© verlofdagen en verder over do dagon zooals dio in ons blad van 10 Novem ber zijn genoemd, wordt menagegeld uitge keerd. Hebt gij voor die dagen er nog recht op, dan is dit ook van terugwerkende kracht. R e d. W. W. Asperen. Hierover mogen geen inlich tingen verstrekt worden. Re d. J. G., Doesburg. In beide door n genoemde gevallen bestaat recht op menagegeld als gij van tevoren (den tijd to bepalen door den com pagniescommandant) den wcnsch te kennen hebt gegeven niet aan den middagmaaltijd van dien dag te zullen deelnemen. Rod, C. D. B., J. de S. en T. v. d. O., Rotterdam. Verlofdagen dio zijn gevallen in don tijd dat gij in het hospitaal waart, worden niet inge haald. In hoeverre uwe compagniescomman dant u enkelo dagen verlof meer wil toestaan, is te zijner beoordeeling. Red. H. v. d. M., 's-Gravetihage. Voor een verlof van 4 dagen, door u bedoeld, hebt gij recht op soldij, menagegeld, mobilisatietoelage, ver goeding wegens kostwinnerschap en tevens op vrij vervoer heen en terug naar uwe woon-, plaats. Lees trouw de „Soldatcncourant" dan hadt gij daarin het door u gevraagde al meer malen zelf kunnen beantwoorden. R e d. L. D Bergen op Zoom. Het is ons niet be kend, dat dergelijke levensmiddelenkaarten worden afgegeven. Informeer bij uwe collega's van wien zij die kaart hebben ontvangen. Red. J. N., Dongen. Gij zult niet veel kans van slagen hebben. Gij kunt echter een poging wagen door een verzoek ongezegeld aan den Opperbevelh.. van Land- en Zeemacht in te die nen, langs den hierardiieken weg. R e d. J. E., Katwijk a/Zee. Zooals gij zeker wel zult gelezen hebben, gaat de 1 a,ndweorl icliting 1908 den 25 November met klein verlof naar •huis. Red. A. M. B., Oosterhout. Wij vermoeden, dut ook de hospitaal-soldaten en ziekendragers van de lichtingen 1907 en 1903 bij de land weer gedetacheerd zullen worden. Red. W. R., Ede. Als gij eenigen tijd korporaal zijfc, raden, wij u aan nogmaals een verzoek aan uw compagniescommandant in te dienen om bij de opleiding voor sergeant geplaatst te worden. Red. J. F. S., 's-Gravenhage. Gij moogt niet in burgerkleeding verschijnen. Red. A. E. te Breskens. Het door u gevraagde betreffende de Kon. Marechaussee luuit gij vinden in do correspondentierubriek van on blad no. 196. Gij moet dus minstens 18 maan den bij een bereden wapen gediend hebben om bij de bereden marechaussee te kunnen overgaan. Red. K. L., Bergen-op-Zoom. Aan alle militai ren worden periodieke verloven verleend, dus hebben naar onze meening de militairen in hun garnizoen verblijvende op dat periodieke verlof recht. Red. G. te Hoeven. Niet geschikt, 't Is al.zoo dikwijls in on3 blad gezegd, maar dan in be teren dichttrant. Red. S. Sell, te Delft. Wordt niet geplaatst. Gij begaat de fout te generalisecren. Wde schade lijdt, moet dit aan zichzelf wijten, niet aan zijn omgeving, waarop hij dan blijkbaar geen ver- heffenden invloed weet te oefenen. Red. J. M, hosp. Nijmegen. Dat mag in 's lands ••belang thans niet gepubliceerd worden. Red. Fecfceur K. te Kouderkerke. Op 14 Nov. reeds in orde ontvangen. Vraag altijd even bc- ricth in deze rubriek. Red. J. B., 29 L. W. I., N. H. Waterlinie. Wondt u thans tot de commissie voor Noord- Holland: ,T. Zijp Hzn., lid van Ged. Staten van Noord-Holland te Wieringerwaardmr. M. M en del 6, ha van de Tiveode Kamer der Staten-Generaal, te Amsterdam, en M. L. A. Klein, lid van den Raad van beroep voor de Ongevallenwet, voorzitter van de Sfceuncommis- sio van den Roomsch-Katholieken Volksbond (afdeeling Haarlem) te Haarlem. K. v. d. V. te Amsterdam. Genoemde mili cien P. C. R. moet zich thans wenden tot de beroepscommissie inzake het kostwinnerschap voor Z n i d-H o 11 a n d, welke commissie uit de volgende heoren bestaatmr. M. J. C. M. Kolkman, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, oud-minister van Financiën; mr. L. Oh. Besier, advocaat-generaal bij den Hoogen Raad der Nederlandenen J. Nielsen, huisbezoeker-controleur bij liet Haagsehe Steuncomité, allen te 's-Gravcnhage. Red, Oproeping. Gemobiliseerde leden van den „Bond van Procureurs- en Deurwaardersklerken in Neder land", worden uitgenoodigd hun militair adres op te geven aan; P. Beks Jr., Kust- battorij te Batli. Vorlaren voorwerpen. Mil. W. Dacmen, 2 Comp., Ill Bat., 13e Rog. Tui', vraagt of wellicht iemand twee schriften beeft, gevonden ..Dagboek Mobilisatie 1914/ 1.915''. 'Mochten ze terecht komen, bij voorbaat mijn besten dank voor den eerlijken vinder. Goederen in de treinen door militairen ach tergelaten ön naar liet Station Utrecht op gezonden HATOEISK1EKJES YAJi Elbe verhaudeling kan op zich zelf gelezen worden. V. 1IET CREDIETSTELSEL. Een der ergste vijanden van den winkel stand is ,,.hot orediebgeven". Zij, die de verslagen van het congres van den Bond van Ivliddmgtaudsvereenigingen hebben ge volgd, weten, dat geheel de agenda aan dit ééne punt gewijd was. Verschillende emi nente, gezaghebbende sprekers hebben unaniem tegen dit euvel hun stem laten hoonen. Haar wij- slechte één causerie aan dit hoofdstuk kunnen wijden, mogen wij natuurlijk niet trachten in gelijke mate een hreed opgezet betoog te houden, doch aledhts enkele feiten bespreken en ons bij ons eigen vak houden. Hoeveel kleine tailleurs denkt men, dat in don loop dor laatste 25 jaren bezweken zijn aan de ,crediotdekte Wij zouden het niet bij benadering weteu te zeggen, maar zeker zijn ze legio. Ook grootere zaken, die op hun beurt de credietgevers crecldteeren moeten, zijn op dezelfde klip ■gestrand. Crediet in den groothandel, wanneer dat met omzichtigheid en na voldoend vooraf gaand onderzoek wordt gegeven, is een nut tig en noodzakelijk ding, maar crediet aan particulieren voor een verbruiks- artikel is een domheid. Er zijn winke- te&fea taa lagrës&i ig- Overjassen gemerktC'opemantol. kor poraal huzaren BS.; overjas (blauw) 151/50 7408; klem ID 877; idem 211/067; idem SB 281(f); idem 200 2472; idem 2179/21overjas korporaal SC S203; overjas 6V1; idem SAN, 151 en. idem DC/5034. Bajonetten, gemerkt No. 6496 I R- 886 le R.LD 26 LAV.; 9067 7e It. 559 L. W.607 8e R. 560 Ie R. 7430 P394 8o II. 1281 Se R.9000 A. L.W <n 1664 7e H. Deze voorwerpen zijn terug to U-komen bij den Sta t ionscom man slant IT t re c h t. O. M. V. to Amersfoort. Sergeant W. A. van Driel schrijft ons uit Amersfoort; De 1 October j.l, opgerichte OiideroiiVVer- een-igiug ..Door Mobilisatie Vereonigd" gal primo November hare eerste uitvoering in de zaal Amicitia" to dezer stede. Dat dit haar is mogen gelukken, dunkt zij liaren cnc-rgic-kcn voorzitter, don adjuda-ril- owleroffioior Berends. Hoewel reeds op leef tijd, hoeft bij getoond van harte nog jong te zijn, door met de jongeren mede to loven en zich op to 'offeren, Ion" eindo mede te werken de uitvoering zoo goed mogelijk te doen sla gen. Een woord van irarrao hulde en oprechten dank is hier dan ook op do juiste plaats. Na mens de leden werd hem dan ook. alvorens hij den avond opende, een blijvendo herinnering aangeboden, bestaande uit, een hamer met in scriptie-, den voorzitter ton volle waardig. In eene warme toespraak werd deze hem. bij monde van den serg.-ma j.-adm. Li iter wijk tc-r •hand gesteld, dio hierbij deed uitkomen, dat héb het verlangen der leden was, dat de ha mer, zoolang zij D. M. V. bleven, door hem gehanteerd zoude worden. Zichtbaar aangedaan aanvaardde bij het cadeau, daarbij den wensch uitsprekend, dat het hem mogelijk gemaakt zou worden, het voorzitterschap tot liet einde te volbrengen. Gehamerd opende hij dan ook voor eene stamp volle zaal met ©ene openingsrede de*üerste uitvoering. Aangenaam was het hem zoovele H.H. officieren te ontwaren, w. o. in de eer ste jripat- onzen hooggeaehten beschermheer den HlE.G. heer majoor Struijcken en de H.H. commandanten van de Depots VIJIe en IXe Inf. Brigade, welke hoeren door hom wer den dank gezegd voor hunnen gewaardeerden steun. Hierna gaf hij den spelers gelegenheid tot afwerking van het programma. l)ib 'in het geheel weer te geven zou te veel plaatsruimte vergön en mij allicht met den heer Redacteur in conflict brengen. Toch kan ik niet nalaten eenigo punten daarvan even na te gaan. Als No. 1 kwam dan „Onteerd", tooneelspel in 4 bedrijven. Over het algemeen was het spel goed te noemen, inzonderheid der heoren, dio de rollen ,,Vleerman" en .Scholting'vertolkten. Na „Onteerd" volgde de Rliapsodie Hongroise II van F. Liszt, welk© de lieer Stimrop voor zijne rekening had 'genomen. Zioh ten volle van zijne zware taak bewust, zette hij .zich voor de piano en kweet zioh op meesterlijke wijze van zijne taak. Een daverend applaus viel hem dan ook ten deel. Even daarna ver toonde zich de heer Stuurop weder, ten einde een solo voor viool te accorapagneeren, te geven door den heer EbeJs. Beiden gaven mees terlijk spel te hooren. Beide heeren hebben zich dan ook dien avond doen kennen als be gaafde musici. Na afloop Hiervan eenige kleine variaties, zooals gymnastiek, een bas-solo, èen partij flo ret, gevolgd door enkele solodansen, uitgevoerd door de jongejuffrouw en den jongeheer Oos- terlaar uit Deventer, 't Programma noemde zulks niet, te meer eene verrassing, tóen 't scherm opging en men de beide peuters ten dans gereed zag staan. Als No. 1 werd door hen uitgevoerd de „Oranje-Wals". Verschei dene vaderlandsche liederen waren lvierin saamgevat. Aller oog was goriolit op de beide •kindoren, die in liunno witte toiletjes een aardig effect gaven. Aan het uitvoeren der dansen kan men reeds zien. dat er studie van was gemaakt. 4an den Weled. heer Ooster- ba,a r, dansleeraar to Devon tér welke zoo wel willend is geweest zijne beide kinderen de dansen in to studeoren en hen een dag aan onze zorgen toe te vertrouwen, dan ook onzen welgemeendcn dank. Nog even terug naar ouze jeugdige gasten. Tot afscheid voor dezen avond werd door hen nog uitgevoerd de ..Tango", welke veel bijval oogstte. Na hun optreden werd zusje verrast met oen ruiker en broer met een boek met. inscriptie. Eindelijk zijn wij aan liet slotnummer geko men en wel: „De patient en de artsen", komi sche scène, kwartet met soli. Dit slotnummer moet werkelijk succesvol genoemd worden. De heoren zangers pasten goed bij elkander, daar bij nog de behendigheid van den aceompagna- teur. De heer Van Rijsewijk, die de rol van „patint" vertolkte, had hierin het leeuwen aandeel. Zijne heldere tenorstem wekte menig maal de aandacht van het publiek. Na zulk een kleine voorbereiding, een tijds verloop van drie weken, hoeft D. M. V. eene uitvoering gegeven, waarop zij met genoegen en voldoening mag terug zien. Een gezellig druk bezocht bal besloot den avond. Moment-opnamen. Mil. korp. G, Budde schrijft ons; 't Geen hieronder, volgt is geen gril-historie uit de loopgraven, geen huivering-wekkende, tevens bewondering-afdwingende roekeloos- pliohtingen na te komen, terwijl ze in kun lijvig debiteuren boek volle maanden lang vorderingen hebben staan op gezeten par ticulieren, die goed voor het geld zijn, doch waar men niet bij durft vragen, uit vrees den klant te ontstemmen. Vraagt men zuilken met zorg geplaagden winkeliers waarom zij toch een zoo groot bedrag in de boeken schrijven, dan luidt het ant- wood „Mijn buurman en die en die doen heb ookik weet zeker, dat, wanneer ik op contante betaling sta, mijn omzet op den duur sterk zou ■dalen." Vooral in kleine steden is dit erg. Wij willen volstrekt niet ontkennen, dat sommige koopers zelf lang op hun gel'd moeten wachten, doch zulks pleit te meer op een algemeen© uitroeiing aan te sturen. De ©énige categorie van personen, waar voor het op rekening koopen eenig raison kan hebben, zijn sommige ambtenaren, dia op èen vasten tijd zeker weten een tan tieme te ontvangen, ofschoon zulke per sonen stellig wijzer doen eerst dan tob koo pen over te gaan, wanneer zij de extra-toe lage ontvangen hebben. „Menschen betaalt tcoh Uw rekeningen heeft eenigo jaren terug een geacht en wijs Utreohtsch predikant aan zijn gemeente en aan allien, die het hooren wilden, toege roepen. Wij zouden dit nog willen aanvul len door den raad te geven; „Maakt geen Tekeningen, dan heeft U ook niet de zorg ze te behoeven te betalen." Men zou misschien meenen, dat wij ons aldus uiten, alleen in ons eigen belang. Neen, toch niet. Men neme gerust aan, dat wij zoo spreken ook in het voordeel van ge heel den middenstand en in het belang van onze afnemers op de kleine plaatsen. Wij in onze eigen zaken verzetten ons met hand en tand tegen afwijking van den regel „alleen, a, contant". Het eehige wat wij doen voor die personen, die zulks gaarne we^sch^p, ig een. a bj o n ïj.gm eat sluiten stoutmoedige vlucht van een vliegenier boven oen vijandelijke linie, geen bericht over een nieuwe uitvinding die, het dooden van menschen op groot© -fiiaal. vlugger ui,minder gruwzaam en pijnlijk dan voorheen, maar toch in hooge mate „afdoende" mogelijk rnaaki, óók geen verhaaltje" door een niets te doen hebbenden reporter gemaakt in het schemeruurtje, zit tende voor den gezellig snorrenden haard knus jes met poes op .schooi, niets van dat al, 't is een simpel stukje. 'n moment-opname, uit 't leven van onze soldaten van ónze jongens! 't Gebeurde in X.. de naam mag hier uit militair oogpunt niet genoemd worden, want wio weet. of ecu der vele lezers van do Sol- do Lcri'jouram'' er geen ervaren kooplui nis alle 'Hollanders zijn. profijt van ging trokken door 't als „Staatsgeheim" aan een der mogendhe den te- vorkoopen. Enfin, 't is gebeurd écht gebeurd in een grooto loods, waar een compagnie is ondergebracht, waar allen elkander steunen en helpen, he.eracht die rumoerige drukte, dio men overal vindt, waar voel menschen bijeen zijn. dc compagnie is thuis gekomen, reeds is er gegeten en do jongens houden zich, ieder op zijn manier, prettig bezig. Sommige lezen nf schrijven, er zijn er die praten cn ook die stoeien. Maar gewerkt wordt er ook, bard go- werkt men hoort het aan 't regelmatig getik van hamers, en 't snerpende gepiep van figuur zagen. Doch, in November is alles reeds vroeg donker en langzamerhand ziet ge de figuur- zager zich dieper en dieper over z'n werk buigen, ziet ge de mannen achter als schim men, en den nevel die in de loods schijnt door ie dringen, goeft iets spookuehtig-ge- heimzinnigs Dan is 't, dat plots alle geluid verstomd, de roepstem om licht niet meer gehoord wordt, want terwijl buiten de sterren mat en droef door don nTist staren, die je doet huiveren, en langs de takken en stammen der boomen sijpelt, dc wind klagend huilt cn regen tegen de ramen zweept, klinkt daarbinnen, eerst als verlegen heel zacht, maar allengskens in forsch- hcid toenemende, cn in een diepen vol harts tocht trillenden toon eindigende, de stem van een viool. En als bedeesd de viool in baar zang te storen komen da mannen zacht aanloopen, zooveel mogelijk trachtend, 't, geluid hunner voetstappen te dempen en zwijgend nemen ze plaats om hem, die door dien enkelen toon al len tot zich riep In 't duister staat hij daar, z'n hoofd ge- bogeu, de oogen dof, starende in de donkerte rond-om. De viool zingt nu een lied van droefheid, van. een klagende ziel die rusteloos zoekt maar niot vindt, en dieper buigt zich de violist over z'n instrument, klagender worden de tonen.... Dan, met één, wel-bestiideerd-sierüjken, nijdi- gen ruk allo snaren beroerende wordt z'n spel vlugger, steeds vlugger en in de dof-starende oogen komt leven. Heftiger cn heftiger wordt z'n spel, héél z'n lichaam deint moe en steeds vlugger volgen de nü heerlijk-blije, van frisschen geest tintelende tonen, elkander op. Een poos je speelt bij zoo cn Dcemt met een kraclitigen jubelende-van levenskracht schallenden triller afscheid van z'n viool Even is 't dan stil doodstil Maar als hij glimlachend z'n viool weg sluit, klinkt plotseling handgeklap, dat pijnlijk aam- doet na zulk gevoelvol spel, dut de stemming wreed verstoord..:..... Want allen voelden en begrepen dat was geen allerdaags-spel, 't was dat van een meester die doör z'n viool ons op dien guren November avond een zonhig-goud-blonden Mei-dag too- verde. Even later toen de lichten aan waren en 't geklop van hamerslagen 't gepiep van fi guurzagen weer hoven 't geroezemoes van stemmen uitklonk, schalde een wreede-harde klank van een gramaphoon door de ruimte. Ieder deed z'n best dio krijschende schreeuw stem te overtreffen en afschuwelijk valsch daver de door de loods ft „Zandvoort aan de Zee"..,. De viool,' was reeds vergeten Van Rottumsroog. Mil. P- Schmidt Jr. schrijft ons van Rot- tunnneroog Bij ons liier, dat wil zeggen op Rottummer- oog, waar niets te zien is dan zand, helm en zee on waar ook militairen zijn, hadden we eon heel gezelligen avond op Zondag 21 No vember. De hospitaail-isoldaat, ook hier ge detacheerd, M. Zelleman, trad voor ons op als do beróemdo goochelaar Ben-Ali-Libi". Hij liet ons verscheidene zeer aardige goocheltoeren zien, die zeer in den smaak vielen Wat werd er niet smakelijk gelachen om die sdheerpartij, waarbij 't slachtoffer een lading wit poeder in zijn gezicht kreeg. Ook vereerden de officie ren, die hier zijn, de voorstelling met hun te genwoordigheid. Daar de goochedaar den gan- seken avond' niet bezig kon zijn, werden er ter afwisseling door enkele onzer voordrachten ge daan. Deze voordrachten waren zeer leuk, de voordrachten door den kleermaker Stoer gedaan vielen zeer in den smaak. Ook onze vriend Jan Bout kwa-m op de planken met zijn voordracht ,.t' Matroosje uit den Jordaan", die in 't plat Amsterdamsch dialect werd voorgedragen, 't geen onze lachspieren danig in werking bracht, We kregen ook een gedicht te hooren van den mil. De Bruyn dat hij zelf gemaakt had over 't leven hier. 't Slot van den avond was een voorstelling der wachtpost aan de grens rondom een rot geweren geschaard, tér- voor bleeding naar maat en zulks uit de straks te vermelden gronden. Aan goed be leende klanten wordt een naar maat ge maakt kleedingstuk ter passing achterge laten, maar na 8 dagen volgt diapositie. Niemand, die buiten den handel staat, beseft hoe verlammend in alle opzichten een hoog betrag aan boekvorderingen werkt. In de eerste plaats verslindt het een deel van het. meestal hoog noodige bedrijfskapi taal. Zoover dat boekvorderingen verdis conteerd kunnen worden, zijn wij hier te lande nog niet, en, leest men met aandacht het vóór en tegen van deze nieuwigheid, dan zon men geneigd zijn te hopen, dat het ook nimmer tot een gebruik worde. Wanneer een winkelier in onze branche op crediet verkoopt, levert hij een artikel bestaande uit verschillende bestanddeelen. Fabriceert hij zelf, dan heeft hij dadelijk het arbeids- en snijloon contant uit te leg gen; de werkman mag en kan niet wachten. Stoffen en voerings kan hij misschien op termijn koopen, doch forceert hij al te zeer een langen betalingstermijn, dan loopt hij do kans aan een of meer bepaalde leveran ciers te hangen en zulks in zijn nadeel. Tot de periode, dat zijn vorderingen binnen komen, heeft hij dus geregeld gelden voor te schieten. Hij zal niet buiten een bank- verbinding kunnen. Ieder handelsman weet, dat men voor geld opnemen bij een bank zeker den dubbelen interest moet betalen, clan wanneer men brengt. Dit is van de zijde van den bankier volstrekt niet onrecht matig, wijl hij het geld immer voor zijn rekemug-couranthoude-r disponibel moet hebben, maar het blijft daarom voor den opnemer niet minder onvoordeelig. Aan het verlies van rente paart zich nog de risico. Niet alleen dat een zeker percentage onin baar blijkt, maar ook, hoe groot is niet de moreel© depressie, welke een uitgebreid schuldboek aan dén eigenaar daarvan in den loop des ja-ars geeft. Al de zwakke broeders jjpc^er zijü, debjj/garen slaat hii met angst wijl een hunner met liet geweer aan den r-ohou- der stond. Deze voorstelling was een heel aardig .slot voor dezen avond en 't lied, dat de mil. Ohristiaan# zong cn hetwelk de bede bevatte „Vn-de, ocii lieve vrede, keer spoedig wc-ci is ook ons aller wenscli. 'k Meen hier wel uit naam vnn allen te «pre ken als ik allen, die voor dezen avond hunne medewerking verleend hebben dank zog voor hetgeen zij er toe hebben bijgedragen om ons dezen avond te bezorger. Maar nu. was "ook mijn vraag, of wij die toch ook aan de grens liiigcn en in cpn even ongunstige positie ver- kei-ron als onze collega's in Brabant. Limburg en Zeeland, (Kik eens bij een gezelschap in de gunst komen, om ook ons eens kosteloos een prettigen avond to bezorgen. Zoo dikwerf leest men in „De Soldatcncourant" verslagen over gezellig© avonden aan onze grenzen, doch Rot- tnmoroog, dat toch ook door do grenswacht be waakt wordt, wordt vergeten. Hopende dat iemand ook eens aan ons denkt, op onze eenzame post, en u mijnheer de redac teur dankend voor de plaatsruimte, verblijf ik; P. SCHMIDT Jr. Zekerheid. Milicien W. H. van Loon schrijft ons uit Halfweg: In ons leven is voel dat- tot bange onzeker heid stemtzooveel, dat do wilskracht onder mijnt, de geestdrift dooft, don levenslust bluscht. Vooral in deze bange, benarde tijden ontwaart -men wel velerlei onzekerheid. Zeker heid openbaurt zich in 't leven des gcloof6, t leven buiten Christus is één sombere nacht der verschrikking, want buiten Hem hcerscht 't verderf. Hij is de wijnstok, waaruit de ge- loovige zijn kradht put. De apostel Paulus zegt „Ik leef, doch piet meer ik, maar Christus leeft, in mij." Ik leef, maar mijn oude „ik" leeft niet meer. Neon, Christus leeft in. mij. Hij heeft zijn leven in mij uitgestort. Christus leeft in mij. Ja, dat is de ware zekerheid des levens, do eenigo ze kerheid. Want alles ontvalt ons: alles wijkt; alles wordt medegeslcurd in den grooten maal stroom der vergankelijkheid; rnaar Jezus Chris tus is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwig heidOuzo jaren vliegen heen, 't een na hot ander, de verjaardagen, telkens brongen zo ons in 'herinnering, dat ons leven voortsnelt met spoed. Christus Jezus, onze Heer, moet in ons leven. Die zekerheid is de grond van ons geloof, 't anker onzer hope, de bron onzer liefde. Sledhts Hij en Hij alleen kan 't middelpunt van ons geloof zijn. Geen geloof, dan dat Hem en Heni allo&n als den grond en de oorzaak van alle geloof erkent en belijdt. Maar ook geen hope zonder Christus, want Hij is ook de bron onzer liefde. Zijn bloed heeft ons hart gerei nigd van alle 'zonde. Van neer zijn offer op Gol gotha 't onderpand onzer schuldvergiffenis is geworden, dan ook reinigt en heiligt Hij onze liefde en in onbaatzuchtigheid wijden wij Hem al onze gaven en talenten. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij mijn lezerhoever staat gij nog van Christus af? Komt tot Hem, want Hij. die u roept is getrouw, die het ook doen zal! Kom tot uw Holland, toef j^jiger niet, Kom nu tot Hem, Die redding u biedt; Die ook voor u den Hemel verliet, Hoor naar Zijn roepstem: Kom' W. H. v. L. Uit Arnhem. Men meldt ons uit Arnhem De vorige week werd te Arnhem voor een compagnie infanterie op uitnoodiging van den commandant der lie Divisie, door den kapi tein-adjudant van het Indische leger, II. G. J. Smits, een proefles gegeven aan de hand van de „.Handleiding bij het onderricht in de leer der Persoonlijkheid", door Dakneijer's Insti tuut voor Zelfontwikkeling to Amsterdam ont worpen, ten dienste van het Nederlandsche leger en ter bevordering der volkskracht. Aan wezig waren de commandant der lie divisie, do generaal Pop, de brigade- en regiments commandanten, alle kapiteins en onderofficie ren-instructeurs der He divisie, alsmede een aantal officieren van alle wapenen. Van den kant der manschappen bleek veel belangstel ling te bestaan. Na afloop der les sprak de divisie-commanclant een opwekkend woord, ge heel in den geest van liet onderricht door Dal- meijer's Instituut voor Zelfontwikkeling gege ven, welks methode de generaal warm aan- beval. Het ligt in de bedoeling, dit onderricht te doen deel uitmaken van de militaire opleiding van den soldaat. 12-jarige dienst. Men meldt ons Dezer dagen had hij den Art. Munitie-trein der le Div. een plechtigheid plaats. De wacht meester-trompetter Joh. Wentel was 12 jaar in den militairen dienst, waarvoor hem de bron zen medaille werd uitgereikt. Nadat de troep zich had opgesteld werd, bij monde van den commandant van den munitie- trein, luitenant Hoogkamer, de jubilaris met een kernachtige toespraak met dezen dag ge- lukgewensclrfc en werd liem tevens heb eere metaal op de borst gespeld. Het mobilisatie- muziek-korps, dat zich aan het hoofd van den troep had opgesteld, gaf ter opluistering eenige muzieknummers ten beste. Pronken met andermans veeren. Geachte Redactie In uw No. van Vrijdag 19 Nov. komt o. a. voor een stukje, getitel „Moederliefde", on derteekend door mil. M. de Bruijn, Mitrailleur gade, een faillissement bezorgt hem een sla- psloozen nacht. Hoewel ieder, die goederen afgeeft, ï-isico loopt, is deze grooter naar mate de tijd van incasseeren langer is. Dat wij hier nog ver bij het buitenland achterstaan, bewijst de moeilijkheid, zoo niet onmogelijkheid om een bedrag als wa-ar- borg voor maatkleeding gestort te krijgen. Tn de groote Duitsche kleediiigzaken wordt voor niemand een stuk naar maat gemaakt, •wanneer hij niet bij het koopen één derde of één vierde van de waarde betaalt, dat de leverancier als zekerheidsstelling voor de acceptatie vordert. Kom daar hier in Neder land eens mede 1 Verder kan de credietgever door zijn risico, zijn renteverlies en de langzame wijze, waarop hij zijn kapitaal omzet, onmogelijk de concurrentie volhouden tegen de contants zaken, die letterlijk alles in hun voordeel hebben. De eerste zaken in de grootere steden zagen zulks reeds lang in het publiek wordt er meer en meer gewend dadelijk te betalen, wat trouwens ook in hun eigen belang is. De kooplustige wordt niet verder opgedre ven dan voor het oogenblik de geldelijke middelen toelaten. Wij behandelen bij het huidige onderwerp hoofdzakelijk de zijde van den credietgever, doch het publiek mag wel eens denken hoeveel zij er aan kunnen doen hier eeli meer gezonden toestand te scheppen door bereid te zijn dadelijk te be talen, of kan .dit niet, geen koop te doen, welke uitstel gedoogt. Men verhaalt van een rijk heer, die aan bezoekers met trots een zilverkast toonde, bijeengebracht uit de renten van zoolang mogelijk onbetaald gelaten rekeningen. Se non vero..., geeft het' toch een aardigen kijk welke toestanden zoo lachend aanvaard worden. Kiervoren spraken wij reeds met een enkel woord over abonnementen. Wat be- ihsaisaeBJiaklesdiag- peloton, Ix'iden. Wat is nu het eigenaardigo hiervan? Dal woordelijk hetzelfde stukje ©nkelo dagen vroeger hooft gestaan in oen der kerk- bloden, welk© te Iwidvn verschijnen, maar toen was het door een ander onderteekend! 1 Krijgs <lus den schijn, dat mil. M. de Bruije pronkt met ©en andermans voeren, en dat zal toch d>, bedoeling van dc kolommen dichtwerk in uw blad allerminst zijn. Vandaar dat schrijver der.es meende, u deze vraag t« rnooten doen, opdat niet een of nudere lezer of milicien u straks verrast met uittreksels uit stukken van Da (.'osta. Bilderdijk, of wie eek, en er eenvoudig zijn naam onder zet. U dankend voor de plaatsruimte. Hoogachtend, E. W. P. S. 22/11-'15. [Voor de zoovcelste maal doen wjj het drin gend verzoek om uitsluitend eigen werk iu te zonden. Al« wij uit bladen of boeken wil len overnemen, doen wij dut zelf wel Red.] Dankbetuïsingon. Ondcrgeteekendo betuigt, ook namens zijn Echtgenoot©, zijn hartelijken dank aan den commandant, lsto luitenant Hoogkamer, on derofficieren, korporaals en manschappen van den Artillerie-Munitiotrein Je Divisie voor hot prachtige cadeau, dat hij bij de gelegenheid van zijn 12-jarigen diensttijd heeft ontvangen. JOH. WENTEL, Wachtmeester-Trompetter. De, onclcrgetcekenden brengen hiermede hun oprechten dank uan de 2c Sectio van do 4e Comp. 15© Rog., aan den 2o-iLuitenant S., Onderofficieren, Korporaals en alle manschap pen voor hun prachtig cadeau, bij gelegenheid van hun huwelijk geschonkeu. M. VAN LEEUWEN. M. v. LEEUWEN—DE JONG. Ondergeteekcnde betuigt bij deze zijn oprech ten dank aan den commandant, het bader en de manschappen der 2e Batterij, voor het mooio cadeau hem aangeboden bij zijn huwelijk. W. GROEN, 3-III-3 Vest.-Art. Ondergeteekcaden betuigen langs dezen weg hunnen oprechten dank aan wachtmeester, korp. en manschappen voor het prachtige ca deau ons bij ons huwelijk geschonken. C. J. ESFELD en Echtgenoot© 2de -Reg. 3e Esk. Huz^ (Treinafdeeling.) Do ondergetoekende milicien F. de Bruin en Echtgenoote betuigen hun. hartelijken dank aan de heeren onderofficieren, korporaals en man schappen der 4de Comp. le Bat. 10e Rog. Inf. voor het cadeau cn de betoonde belangstelling bij hun huwelijk op 23 Nov. 1.1. Voornamelijk oen vermelding voor dén serg. D. Vader en de miliciens L. Fib en H. v. Eekelen. F. DE BRUIN en Echtgenoote. 1e Regt. Vest. Artillerie Depötafdeeling. Langs dezen meer gebruikelijken weg be tuigt ondergeteekende zijn welgemeenden dank aan al zijn collega's die hebben bijgedragen om bij de geboorte van zijn zoon een geldelijken steun te geven. In het. bijzonder aan hen, dio geen moeite to veel vonden om die gelden in te zamelen. Mij werd door den landweerkorp. Bronkhorst en de landweermannen v. Cooten on Lohuis do som van bijna dertig gulden ter hand gesteld. Nogmaals onzen dank. A. ROODBOL EN ECHTGENOOTE. Oplossing Pandoerpraatje 4-47 L.W. Jagers. Ie slag: No. 1 ruiten 8; 110. 2 harte vrouw no. 3 R. boer; no. 4 ruiten 7. 2e slag: No. 3 schopp. koning; no. 4 harten- koning; no. lschop'p. vrouw; no. 2 schopp. aas. Jeeiag: No. 2 schopp. boer; no. 3 hartenaas no. 4 harten. 10; no. 1 schoppen 8. 4e slag: No. 2 schoppen 10; n<>. 3 harten S; no. 4 harten 9; no. 1 schoppen 7. 5e slag: No. 2 klaver koning; no. 3 ruiten 10; no. 4 ruiten koning; no. 1 klaver boer. 6e slag; No. 4 klavervroiuvno. 1 klaver 9; no. 2 klaver 8no. 3 ruitenvrouw. 7e slag: No. 3 klaveraas; no. 4 ruiten 9; no. 1 klaver 7; no. 2 harten 'boer. 8e slag; No. 4 harten 6; no, 1 harten 7; no. 2 schoppen 9 no. 3 klaver 10. Waarmede hét praatje verloren is. 't Was zeer ingewikkeld, doch goede hersengymnas tiek. De pandoerelub „Onderofficieren Zaal 76A, Mil. Hospitaal te Utrecht." lo slag: No. 1 r. 8_. no. 2 k. vr., no. 3 r. 10, no. 4 r. 7. 2e slag: No. 3 sch. k., no. 4 h. k., no. 1 sch vr„ no. 2 sch. aas. 3e slag: No. 2 sch. b., no. 3 h. aas. no. 4 b. 10, no. 1 sch. S. 4e slag: No. 2 sóh. 10, no. 3 h. 8, no. 4 h. 9. no. 1 sch. 7. 5e slag: No. 2 kl. k no. 3 r. vr.. no. 4 r. 9 no. 1 kl. 6. 6e slag: No. 4 kl. vr., no. 1 kl. 9, no. 2 kl. 8, no. 3 r. b. 7e slag: No,3 ki. aas, no. 4 r. k., no. 1 kl. 7, no. 2 h. b. 8e slag: No. 4 h. G, no. 1 li. 7. no. 2 sch. 9, no. 3 kl. 10. Zoodat no. 1 hangt met don laauten slag op h. 7. Opgelost door de Pandoerclub Helder In zicht M. K, W. post 31, Rockanje. Voorts ontvingen wij nog goede oplossingen van A. Jacobs, 3-40 L. W. I., en van de club der 2e Batt. 3-1-3 Vest. Art. zaken? Zoolang wij ons herinneren, be stond bij kleermakers en maatzaken het ge bruik, dat iemand tegen betaling van een zeker bedrag per maand of kwartaaL zich een bepaald kwantum goederen kon aan schaffen, welk© goederen hij na eenigen tijd dragen teruggaf. D© kleedingstukken wer den dan gewoonlijk verkocht aan de bakende tweede-hands-zaken in gedragen kleeding. Dit bedrijf nu, hoe gemakkelijk overigens voor een groot aantal personen, is niets voor de groote algemeene kleedingzaken. Het gescharrel met de tweede-hands-zaken' i9 daarenboven voor hun naam als confectie- huis g e v a a r 1 ij k. Bij het opkomen van de maatafdeeliugen dier algemeene klee dingzaken, kregen ze natuurlijk ook heeren, die dit abonnementstelsel bij ondervinding keaiden en het ook daar verlangden. Wij hebben daaraan toegegeven, doch ne men de geleverde kleeding stukken nooit terug; deze w o r- den en b 1 ij v e n dus het eigendom van dén abonné. Een geabonneerde verbindt zich schriftelijk op overeengekomen tijden het vastgestelde bedrag te betalen, onverschillig hoeveel hij voor het- oogenblk opneemt. De tarieven hebben niet alleen het oog op de, te leveren hoeveel heid goederen, docli eerst en vooral op den tijd, binnen welken alles moet zijn afgeloo- pen. Omdat er onmiskenbaar veel gemak en voordeel in ligt .voor ambtenaren en voor ieder, die weet wat hij maandelijks voor zijn kleeding kan uitleggen, een abonne ment te hebben, lieten wij de invoering toe en behaalden daarmede een nooit gedacht succes, ofschoon wij zeer voorzichtig zijn in de aanname en er voor waken, dat de op- nam8 altijd ongeveer aan de betaling gelijk is. Niettegenstaande wij dus de rem krach tig hanteer en, waardoor ons renteverlies en rieico tot een minimum beperkt blijft, zijn de meesten onzer abonnés ons dank baar, dat zij op de gunstige prijzen, welke wij als algemeen bedgijf hebben, kunnen De droom van ©en landweerman. (Van ftorgeant J. Schambergcn.) D© Langonhorst is ©on plaatsje, Waar geon enkele straatkei in prijkt, Waar de weg in hot natte jaargetijde, Zeer veel op ccn modderpoel gelijkt. Daar zitten wij dngon cn nachten, Te wachten op smokk'laar met paard Te snakken naar een smokkelnvontuurtjs^ Zoo'n voogatje, dat is nog wat waard! Wij loeren bij hei-lichte dagen, Moor ook in den dui*teren nacht, En moedig, zonder morren of klagen, Staan wij daar Vól trouwe op wacht. Op een vnn die somherr nachten. - - "t Watt duister, 't was .til en 't va* koud, Had een van dio stoero wakers, Zich aan Morphcua arm toevertrouwd. De poedel van moedur do kor.ivrouw, Lag ronkend in rust aan z'n zij Dio poodel dat was er een hondje, Hij sliep wel maar waakte daarbij. En droomend van liefde van minne. Dacht de landweerman terug aan z'n jeugd; Toen voor 't eerst zijn denken en zinnen Met 'n liefdesblik werden verheugd. Hij stamelde toen zachto woorden: Ik min u, mijn schat, min mij weer! Wil uw liefde een ander niet schenken, Heb meelij, ik min u zoo zeer. Ontstuiiniger werd nog zijn liefde, Zijn arm stak hij liefdevol uit Om aan z'n harte te drukken, Z'n liefste, z'n schotje, z'n bruid. Hij omhelsde, hij koosde en zoende, Wild trok hij haar hoofd naar zijn mond... Hoe treurig was echter 't ontwaken, Want haar hoofd was dc kop van dor hond 1 J. SCHAMBERGEN, L.W. Sorgt., L.mgenhorsb. Vertrek uit Bergen-op-Zoom. (Van sergeant Tbeo.) Wolkom, wapenbroeders van ons Regiment, 't Is hier fijn, ik zeg het pertinent. Hier in Bergen zijn de meisjes o, zoo leuk En ge kent zo direct aan li tin lekkeren reuk. Allee riekt hier naar de „Potaschfabriek", Past op, of je wordt als een hond zoo ziek. In „Kiek in de Pot" zult go u dra vervelen. Doch i kweet, dat kan je. mets scholen. Onderzoekt steeds goed je lappen, Want je zult hier veel moeten stappen. De Woensdrechtsche hei Maakt u allen blij, En wordt je soms vermoeid, Dan fluks do Bcholde opgeroeid. Dus, wakkoro menschen, Ziehier mijn wenschon: Maakt veel pieizier En drinkt genoeg bier. Dan bent go gauw de schat Van dit liefelijke „Krabbegai".. ...En nu gaan wij heen Zonder verdriet en geween Met onzen Mitrailleur Naar.Etten en Leur THEO, Serg. Mitr.-Pel. B. I, Een Vriendendienst. (Van mil. H. Verheijen). Vriend Janus, die een rijwiel had Moest eens voor zaken naar do stad; IIij nam zijn fiets en reed heen, Dat hij spoedig uit 't gezicht verdvreon. Voorzichtig reed hij, daar hij boord© Ho© scherpe kiezel zijn band doorboorde Want. opeens daar fylies met zacht gelui< Zijn achterband den adem uit. Hulpeloos keek hij om zich heen, Maar hij was maar heel alleen. En van het maken van een band Had Jauus niet veel verstand. Hij wist niet wat hij moest beginnen; Beroofd bijna van al zijn zinnen, Praktiseerde hij, hoe hij nou Het best© verder komen zou. Om te voet te gaan, had hij geen zin; Fietsen kon hij evenmin Daarom, zei hij, wil ik probeeren Of !k den bancl misschien kan reparocren Hij zet de fiets het onderst hoven, Vlug den band er af geschoven Maar hoe hij hem draöido in 't rond,' Nergens waar hij een gaatje vond. Een soldaat, die juist passeerde. Vroeg aan hem wat er aan mankeerde, Janus sprak tot zijn verdict Ik zoek, maar vind 't gaatje niet. De soldaat, was naderbij gekomen En had vlug een besluit genomen. Toen sprak hij: Mijn beste vrind, Misschien dat ik het gaatje vind. Hij vond en plakte tet gaavje dicht. Janus zei met ccn blij gezicht: Een goede vrind, oen goede buur, Kan men niet missen op den duur. H. VERHEIJEN, 4 C. Ill B. 13 R. 1. Sint Nicolaasavond. (Van den Landstormer H.) Stil zit 't moedertje bij 't wiegje van haar kim Te treuren... om vrat een moeder zoo mint. Stil bladeren ginder io dc-n hoek Broer ea zus saam ia het prentenboek. genieten van de faciliteiten, waaraan zi gewoon rijn. Abonnementen, kunnen aileci afgesloten worden voor k 1 e e d i n <r na j: m a a t. Men zou ons misschien kunnen willei tegenwerpen, dat wij dcor deze abonncmeu ten afbreuk doen aan de kracht van on betoog over contante betaling, doch dit- i niet zoo. Abonnement heeft met crediet o afbetaling niets gemeen en wij b 1 ij ve i zeggen altijd en overal. „Heeft U de mid delen om steeds dadelijk te betalen, slui geen abonnement, koopt a contant, iet beters of voordeeligers bestaat er met." Speciale inrichting voor de vervaardiging vai militaire uniformen. Amsterdam, Leidscheetraat- hoek Heorcr gracht. Amsterdam, le v. Swiodenstraai 2931. Amsterdam. Ferd Bolstraat hoek Aib. Cuvf straat 7274. Rotterdam, Binnenweg, hcok Eandrachti straat. Utrecht, S£ariaplaats 3 (4e huis van dc hoek). Leiden, Botermarkt 19. Zaandam. Damstraat 11. Delft, Markt 14—16. 's-HertogenboschMarkt. 's-Hertogenbosch, Snellestraat. Middelburg, Langc-delft. Eindhoven, Rechtestraat. Helmond, Kerkstraat 48. Maastricht, Grcote Staat 23. Venlo, Vleeschstraat. Totaal 71 eigen- en combinat'iewinkels i) Nederland. Personen, die over voldoende bedrijfi kapitaal beschikken om te koopen op maands wissel en te goeder naam beken staan, kunnen van onze afdeeling engro tegen scherpe ccnditié3 goederen voor de wederverkoop betrelcken. Aanvragen hiervoo aan hoofdkantoor Amsterdam, {MvA

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3