s OP ZEE. Marinezaken. PE SOIiDATENOOURAKTT van JV^rijcl^pr 2G KTovember We behoeven eigenlijk niet te zeggen, waar bovenstaand kiekje genomen is: van het strijdtooneel aan den Oostenrijksck-Italiaansche grens. Een afdoeUng Oosten- rijksche troepen ligt achter rotsblokken op den loer en ziet een Italiaansche proviand- colonne voorbijgaan. Wat zal er nu gebeuren:-zal er een compagnie of meer op afge zonden worden om den kostbaren proviand op te vangen? Of zal de artillerie aan het werk worden gezet om den colonne te vernielen? In elk geval ziet men, dat de oorlog in de bergen allerlei verrassingen meebrengt. langs den spoorweg, in den noordelijken boog by Sobieszezyki, twee kilometer beneden de ver melde brüg van Rafalowka. Bij Tsjartorysk drong de overmacht van den vijand de dunne verdedigingslijn der Duitschers terug. Meer stroomopvaats, naar Nowosielki verhinderde een vermetele tegenaanval van twee Duitsche compagnieën, die zich met de bajonet en met de kolf tegen een vijfvoudige overmacht te weer etelden en met medeneming van 700 gevange nen Btap voor stap terug weken. het. volkomen ■uitéén rukken van hun front. Intusschen kon de vijand zich ten zuiden van de spoorweglijn over een breedte van vijftien K.M. uitrekken en het geheele complex van dorpen in het heuvelland bezetten. Aan het zuidelijk einde van den kronkel van de Styr handhaafden de Duitschers nog dagen lang hot dorp Ko- marof, dat zij zoowel van Nowosielki alsook van de overzijde van de rivier ■uit bombardeerden. Pogingen van de Rus- eche infanterie om hier van Koelikowiczy uit over de Styr te komen, mislukten. Eu eveneens de pogingen van do Russische ca valerie om, na de Kermüiboek overgestoken te zijn, langs smalle wegen door het moeras Kolki te bereiken en daardoor do Duitsche verdedi- ging^atelling van uit bet zuiden te overvleu gelen. Meer voorspoed had de vijand met een aanval over de Ckonkobeck, dio den zuidelijken boog van den kronkel doorstroomt. Sterke co lonnes overrompelden snachts van Roetka uit de langs den rand van het "Wielikoji-moeras staande tirailleurslinies en raakten daardoor achter onzo verdedigingsstelling bij Komarof, midden in do stellingen van onze batterijen. Zes kanonöen gingen verloren cn Komarof moest opgegeven worden. Intussckeu had ook aan den noordelijken boog de toestand zich ten onzen nadeel© gewijzigd. Weliswaar kwam de vijandelijke infanterie dank zij de moerassen, slechts weinig verder dan de spoorwegstations Cuimy en Miedwieze naar het noorden, maar den Kozakken geluk te het, na verschillende vergeefsche pogingen, tien K.M. beneden den Rafalowka bij de boer derij Zaladin de flankstelling van het Poolsche legioen te overvleugelen. Zoo verloren we ook hier de onmiddellijke aansluiting aan de Styr en daarmede de natuurlijke dekking van den vleugel. Dit kwam door de overmacht van den vijand. Nieuwe versterkingen hieven dit r- schil wel niet geheel «p, maar waren toch vol doende ons front zoo ver als noodig was uit te strekken en de draaipunten van liet be raamde tegen-offensief te verstekken. Dit te gen-offensief begon daarmede, dat versch aan gebrachte Oosten rijk-Hongaa rsche bataljons van den zuidrand van het Wielikoje-moeras uit de nauwelijks opgeworpen Russische loop graven voor Komarof .bestormden eu met dit ceverdorp de flankaansluiting aan de Styr terugwonnen. Aan den noordelijken boog volg den hen Poolsche Iegioenairen. die bij Kolodia tegenover Pafalowka, weer vasten voet kregen aan den oever. Daarop begonnen de Duitsche en Oostonrijksche divisies stelselmatig de dor pen tusschen' den spoorweg en de Okonko-beek terug te veroveren. Herhaaldelijk dwong een nachtelijke tegenaanval van ijlings hierheen gehaalde legerversterkingen onzen mannen, de eenige uren te voren genomen loopgraven weer te ontruimen, waardoor zij den volgenden dag hetzelfde werk nog eens en grondiger moesten doen. Zoo werd do vijand geleidelijk naar het bruggenhoofd teruggedrongen, waar van de drie overgangen reeds binnen het be reik van onze artillerie lagen Toen het zoo ver gekomen was, gaf generaal von Linsingen bevel tot de algemeene bestorming. Terwijl de Russische trein- c-n terugtochtscolonnes ouder het vernietigend afsperiingsvuur van onzo ar tillerie in greote verwarring de rivier oversta ken, dreven de Duitsche en Oostenrijksch-Hon- gaarsehc stormcoionnes den overhoopgeworpen vijand door de dorpen, die hij op de vlucht aanstak, en door de moerassen over de Stvr, waarin vele Russen den dood vonden Wij maakten o.a. 48 mitrailleurs buit. Volgens getuigenis van gevangenen was de Tsaar in den keizerlijken extra-trein naar Samy gekomen en had van daar in een automobiel het front bezocht. Hij was in gezelschap van den troonopvolger en grootvorst Kvrill Kla- dimirowitsj. De Tsaar zag er verrassend frisch nit en was voortdurend vol bezorgdheid voor zijn zoon, een bleeken ziekelijk-uitzienden jon gen, wien het blijkbaar groote moeite kostte de militaire houding a en te nemen. Aldus vertelt Leonhard Adelt dd- 17 Novem ber in hes ..Berliner Tageblatt'": SERVIË. De oorlog in Servië. BERLIJN. De eorresp. van de „Voss. Ztg." bij het leger van Von Gaiiwitz schrijft aan dat biaü: „Het heeft er allen schijn van, dat de veidfcocht tegen Servië die met een verrasseaden inzet aangevangen werd spoedig zal worden besloten. De volledige oplossing van het Servische leger kan niet meer worden tegengehouden. De troep wordt niet meer van levensbehoeften voor zien, de versleten zomerkleeding beschut den troep niet tegen den komenden winter, enkele straten zijn -gevuld met onmetelijke colonnes van Servische gevangenen en de overloopers zeggen, dat zij niet meer kun nen en tot op het laatöt© oogenblik hun plicht gedaan hadden. In een vast aaneen gesloten boog die van Sjeuica naar Pristend loopt wordt de overgebleven Servische strijdmacht naar de grens van Montenegro gedreven. Mitrowitsa en Pristina zijn de laatste steunpunten der Serviërs. De aan vallers hebben de terreinen van het hooge gebeTgte achter zich; het zware geschut zal 6poedig bij Pristina zijn en de eindbe glasring zai weldra vallen. BERLIJN. Ten N. van Mitrowitza en ten N- en N.O. van Pristina werd de vijand in «achterhoedegevechten .verslagen. Meer dan 1500 gevangenen en zes kanonnen wer^ den binnengebracht-, de ten Z.Q. van Pristin^ strijdende Bulgaren drongen met succes vooruit; zij namen 30QO Serviërs gevangen en maakten 44 kanonnen en 22 mitrailleurs buit. De toestand in Servië. LONDEN. De Daily Tel." verneemt uit Saloniki d.d. 22 Nov.Een Servisch staf officier, dia de vlakte van Kassowo den lckni verliet, geeft een vreesdijke schilde ring van liet drama, dat in dat district wordt afgespeeld. Waarschijnlijk de helft van de bevolking van Oud-Servië zocht daar een schuilplaats. De honger woedt onder hen. Een groot gedeelte van deze onge- lukkigeu is zonder beschutting blootgesteld aau het ruwe winterweer. Ten gevolge van het gebrek aan voeder sterven de paardeu en ossen bij honderdenhun lijken liggen overal te rotten. De weg naar Albanië is onbegaanbaar; veertien dagen geleden was 'hjj al slecht, thans is hij geheel onbruikbaar geworden, omdat de streek, waardoor hij loopt, is leeg gehaald door hen, die er reeds doortrokken. Do tocht, door Albanië moet dus onderno men w-orden zonder voedsel en te voet, want elk vervoermiddel ontbreekt. 'De te rugtocht naar Montenegrd* is eveneens on mogelijk: daar is het voedsel, sinds Anti- va ri is afgesloten, schaars. En intusschen zet het Servische leger zijn heldhaftigeu strijd voort en bewaakt de naderingswegen tot deze vallei van de ellende. De terugtocht der Serviërs. Wilhelm Sclimidtbonn schrijft uit Servië aan de „Nordd- Allg. Zeitung" De troepen van het Duitsche korps, dat Kraljewo genomen heeft, hebben voor het ton zuiden va nde stad verrijzende liooze gebergte geen dag halt gehouden. Onmiddellijk zijn zij do steile, bijna onbegaanbare bergketens te lijf gegaan. De eerste 800 tot 1400 Meter hooge ruggen zijn veroverd en daarachter verheffen zich nieuwe, nog hooger opstijgende kammen en toppen, terwijl de menschelijke woningen steeds schaarschcr worden. Jn do nauwe dal- kloof van den wildon Ibar, en tegelijk over de bergen aau beide kanten, drongen do troepen onophoudelijk voorwaals. Ze stonden twintig kilometer van ltasjka, (dat inmiddels genomen is. R. H.) dat reeds een half Obslersoiie stad is, met' een weg door het gebergte met Nisj verbonden. De artillerie heeft ontzaggelijke moeilijkhe den met het naar boven brengen van de kanon nen, maar door dé opoffering van de man schappen doet men wat gedaan moet worden. Onzo vliegers, die ondanks de hevige en ge vaarlijke luchtstroomiugen boven de dalen, dagelijks op verkenningen en op bombardement uit gaan, melden, dat do sterke colonnes der Serviërs rondom Raska verdwenen zijn. Het is niet meer twijfelachtig, dat de Serviërs de gedachte aan tegenstand opgegeven hebben en in het bijzonder dat zij niet, zooals de gevan genen beweren, een sterke eindstelling hebben voorbereid, waarin zij een laatsten tegenstand zouden beproeven. Zij schijnen er nog slechts aan te denken zich in de lichting van Monte negro in veiligheid tc brengen, den laateten uitweg, die hun over blijft. Bij de groote moei lijkheden, die de wegen en het hooge gebergte ons oprukken reeds in den weg leggen, heeft .zich nu na bijna zomersch heldere en warme dagen plotseling de winter gevoegd. Hedc-nnacht (van 16 November) is er veel sneeuw gevallen. Ook tjians nog sneeuwt het den geheelen dag met dichte vlokken. In het dal ligt de sneeuw reeds twintig centimeter hoog. Voor do colonnes is het daarom nog moei lijker geworden dan het reeds was. Daar ech ter de sneeuw den torugtrekbenden Serviërs dezelfde hindernissen in den weg legt, blijven de kansen bij dezen grooten cmvattingsstrijd dezelfde. Er worden dagelijks duizenden ge vangenen gemaakt, afgejaagde, oververmoeide mannen, meestal van tusschen de dertig en vijftig jaar. Do buit van Kraljewo is nu geschift en is nog grooter dan men verwacht had. 65000 liter benzine heeft men gevonden, een groote menigte materiaal, waaronder schietvoorraad en ook het beruchte Fransche B kruit, veel genie-materiaal, hospitaai-benoodigdheden in zoo groote menigte, dat niet meer nagezonden hehoeft te worden, duizenden uitrustingsstuk ken, zooals hemden, kousen, haudschoenen, jassen, paardentuig. TURKIJE. Aan de Dardanelles LONDEN. De Engelschen zijn erin ge slaagd een deel van de ondergrondsche wer ken van den vijand, waaruit de Turken on langs een mijn afgevuurd hebben, te bezet ten. Er had onder den grond een gevecht plaatseen groot aantal Turken werden door bommen gedood. GRIEKENLAND. De handelsblokkade van Criekenland. LONDEN. De „Daily Tel." verneemt d.d. Zondag uit Saloniki, dat de verklaring aangaande de vredelievende blokkade van Griekenland een kritieken toestand heeft ge schapen, waaruit wellicht ernstige verwikke lingen zullen voortvloeien. Minister Denys Cochin, die met generaal Serrail naar het front wilde gaan, keert naar Athene terug. ATHENE. Den}'s Cochin kwam hier uit Saloniki aan voor een verblijf van drie dagen. Hij zal opnieuw door den Koning in, audiëntie worden ontvangen. LONDEN. Het departement van buiten! andscke zaken deelt mede, dat geen .Grickspho schepen in zijn genomen of vastgehouden worden in de havens van het Vereenigd Koninkrijk en dat geen blokkade van Grieksche havens ingesteld i6 of in werking is. BULGARIJE. Te Widdin. ZURICH. Een telegram uit Boechare3t bericht, dat de hospitalen, scholen, kazernes en vele particuliere huizen te Widdin vol lig gen met gewonde Bulgaren. De meesten zijn aan do voeten gewond door granaten of aan handen en borst door bajonetsteken. Naar schatting hebben de Bulgaren meei dan 100.000 man verloren. De burgerbevolking lijdt groote ellende, vooral is er gebrek aau suiker, zout en petro leum. In Bulgarije en Servië i3 in de laatste dagen zeer veel sneeuw gevallen. Engelsche oorlogsschepen in c?e Oostzee. Een telegram uit Kopenhagen meldt: „Een Engelscli eskader, bestaande uit dreadnoughts, een aantal kruisers en torpe dobooten voer het Skagerak binnen. Het exort eerde een onderzeeërs-flottilje. De dreadnoughts en de kruisers bleven in het Skagerak liggen7, maar de torpedobooten en onderzeeërs voeren door tcj Élseneur, van waar alleen de onderzeeërs dcor de Sond, langs Kopenhagen de Oostzee in steven don. Het is niet bekend, hoeveel Engelsohe on derzeeërs er waren, volgens gissingen tus schen 10 en 25. De Duitschers ontdekten de-De activiteit eerst laat, maar toch kreeg een Duitsche torpedoboot-flottilje bevel full speed door de Sond naar Gothenburg te varen om de Engelsche flottilje te achtervolgen. Het aantal Engelsohe torpedobooten was gerin ger dan dat der Duitsche, die dan ook de vervolging voortzetten tot "bij het Skagerak daar bemerkten zij echter de andere Engel sche schepen en keerden toen terug. In de Oostzee. PETERSBURG. Onze torpedobooten brachten na een korten strijd bij Windau een üuitsch wachtschip tot zinken. Een officier en 19 soldaten werden gevangen ge nomen. Wij leden geen verliezen. Binne?i§and. Minister Pleyte. Het Haagsck© Correspondentiebureau deelt het volgende mede Toen de Minister van Koloniën, mr. Pleyte, Dinsdagmiddag, nadat de vergade ring tusschen 1 en 2 uur geschorscht was in verband met de regeling van werkzaamhe den, zich weder in de vergaderzaal had bege ven voordat de vergadering echter weder ge opend was, werd de minister door een flauwte overvallen. Nadat hij naar de voor den minister bestemde zaal in het Kamer gebouw gedragen was, werd den heer Pleyte Geneeskundige hulp verleend door het Ka merlid dr. Scheurer, die hem trachtte bij te brengen, hetgeen gelukte. Nader meldt men ons: De berichten omtrent den toestand van Minister Pleyte luidden Dinsdagmiddag vol komen geruststellend. De ongesteldheid is van voorbijgaanden aard gebleken. De Minister zal intusschen eenige dagen rust nemen. Gezantschap bij den H. Stoel. De heer Schuller tot Peursum, die als secretaris was toegevoegd aan nu wijlen mr. Regout, buitengewoon gezant bij den Pauselijken Stoel, werd dezer dagen door den Paus in gehoor ontvangen om aan Zijne Heiligheid te worden voorgesteld, waartoe sedert de komst van den heer Schuller tot Peursum te Rome nog geen gelegenheid had bestaan Nationaal Steuncomité. Vanwege het Kon. Nat. Steuncomité is tot de burgemeesters' de volgende circulaire ge richt; Zöoals in do dagbladen reeds werd mede gedeeld, zal den 25en NoveSiber a.s. den land- weerpliehtigen der oudsto lichting (1908) de mogelijkheid geopend worden, met klein ver lof de gelederen te verlaten. Komt ons vaderland niet in ernstige moei lijkheden, dan zal dit verlof ineenvloeien mot het ontslag uit den dienst bij demobilisatie, zoodat er alle reden is, het noodige te ver richten, opdat betrokkenen zooveel mogelijk hun definitieve plaats in het maatschappelijk leven weder innemen. Zooals reeds vroeger in Mei bii het met ver lof gaan der landweerlichting 1907 door ons Comité werd aangegeven, is er echter geen reden, dat zij, die niet het vooruitzicht heb ben, werk te krijgen van het verlof gebruik maken. Zij zouden dan het aantal werkloozen vermeerderen en daar hunne gezinnen dan ook geen Rnksuitkeering genieten, allicht ge heel op de hulp der steuncomités of organen van armenzorg aangewezen zijn. De militaire autoriteiten hebben er geen bezwaar tegen, dat genoemde landweerplichtigen, indien zij zulks verlangen, alvorens van het verlof te genieten, nog eenigen tijd in dienst blijven. Zij, die met verlof gaan, zulien zoodra zij daartoe den wensch te kennen geven, weder onder de wapenen kunnen terugkeeren. Alleen wordt te dezen opzichte het voorbehoud ge- njaakt, dat er bij terugkeer in dienst na een grooter verlof ten minste een maand moet vorloopen, voordat weder opnieuw verlof gege ven wordt. Aldus wordt nan de manschappen de gelegenheid geopend, het verlof dienstbaar te in alten aan het zooken naar werk. Ofschoon het Koninklijk Nationaal Steun comité in overleg met andere organisaties, de noodige maatregelen voorbereidt in het belang der arbeidsbemiddeling voor hen, die buiten betrekking geraakt zijn, en van de hulpver- leening aan de hoofden der kleine bedrijven, die daaraan bij den terugkeer in de maat schappij behoefte hebben, is het to begrijpen, dat het voor menigeen noodig zal zijn, om oenigen tijd naar huis te gaan om naar werk te zoeken, of liet bedrijf weder in orde te brengen. Daar onmiddellijk na het verlaten der gele deren de Rijksuitkeering aan de gezinnen der ouder do wapenen geroepenen ophoudt, is het Koninklijk Nationaal Steuncomité bereid, aan allen, die aldus van het voorrecht van klein verlof gebruik maken, en, die aan deze onder steuning behoefte hebben, een uitkeering te geven, gedurende ton hoogste drie weken op den voet van de volgende regeling: de eerste week zal dan eene uitkeering kun nen gegeven worden, gelijk aan 3 Van het be drag dat aan het gezin van den landweerplich- tige laatstelijk van Rijkswege werd toegekend do tweede en de derde week zal dit bedrag op do helft dier uitkeering worden bepaald. Bij dit stelsel blijft de betrokkene vrij, den tijd te kiezen, gedurende welken hij met verlof wensoht te gaan, en gedurende welken hij dus de Tjitkeeripg wensoht te ontvangen. .Vast slaat editor, dat deze slechts voor eenmaal gegeven wordt en niet dan in geval inderdaad geconstateerd wordt, dat do betrokkene geen of niet voldoeudo work hoeft, of (is hij geen loontrekkende) door andere redenen niet in het onderhoud van zijn gezin kan voorzien. Genoemde uitkeering voor levensonderhoud aan de gezinnen is geheel onafhankelijk van de Bijdrage, die liet Koninklijk Nationaal Steun comité, hetzij afzonderlijk, hetzij in verbinding mot do Nationale Veroeniging tot Steun en, Mliciens, aan hen zal geven, die deze noodig zullen hebben voor aanschaffen van uitrusting gereedschappen on voor reiskosten in verbanu met het krijgen van arbeidsgelegenheid. Gok do hulp, dio aan bedrijfshootdeii zal gegeven kunnen worden om hunne nering weder <-; gang to helpen, valt buiten deze ondersteu ning. Waar ten uwont, voor zoover ons bekend, geen plaatselijk steuncomité bestaat, roept het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 uwe bemiddeling in ten einde, in uwe gemeente, indien noodig, den boven uiteengczottcu bij stand te verleen©». Het zal ons comité aangenaam zijn, indien u de daartoe benoodigde gelden uit do gemeen tekas zoudt willen voorschieten. Na ontvangst van uwe rekening en verantwoording zal dezer zijds zoo spoedig mogelijk restitutio geschie den. Het behoeft geen betoog, dat de ondersteu ning alleen gegeven moet worden aan hen, die daarvoor volgens bovenstaande regels in aan merking komen. J, W. Brinkgreve. -f- Op 5S-jarigen leeftijd is hier overleden de lieer J. W. Brinkgreve. gen. officier Oost- Indische leger. Légerzaken. Uit de Staatscourant. Bij K. B. zijn benc*»nd tot res.-2de-luitb/d. inf.b/h. 4de reg., d© mil.-serg. O. Treffers, J. H. Pfersich, ondersch. vb rog. gren. en reg. jagers; b/h. 6de reg., A. A. Li n d t, P. Ruo b, ondersch. v/h. reg. jagers en reg. gren.b/h 9ae reg., P. G r as, v/h. reg. jagers; b/h 10e reg. W. van Ar k, v/h reg. gren. b/h. tégen w. korps. T. H. Hu mm el en, 1ste reg.: L. Plevier, A. Koper, O. J. van der Kooi; 3de reg.H. C. Zeelt, 4do reg. G. Dwars, 11de; J. W. L. Lem mens, 13de; C. W. Cats man, 14de; A. H. Ger- r ets en, 15de; C. M. L. Groene boom, 22ste; b/h. 1ste reg. vesfc.-artt. L. den Ouden, v h. korps; met bestemming voor den dienst b/d. inf. der landw., 4rste bat.,.6erg. F. D. van der Mast, v/h. 6de reg. inf.tijd. benoemd tot res.-2de-luit.b/h. 9de reg. inf, de serg. in reserve B. J. H. van Roosma len, v/h korps; b/h lsto reg. vest.-art., de mil.-serg. J. M. L. Crevecoour, v/h korps. Bij K. B. is, ing. 1 Dec., aan kolonel v/d. pl. staf W. L. B r o c x, op verzoek, eervol ont slag verleend uit zijné functie van territoriale bevelhebber in het gedeelte des Rijks, omvat tende de prov. Zeeland, alsmede het eiland Goeroe en Ovcrflakltee, dit laatste voor zooveel het niet behoort tot het gebied der Stelling van 't Holl. Diep en het Volkerak. Bij K. B. is aan res.-off. v. gez. 2de kl. der landmacht I. O 1 j e n i c k, op aanvrage, ter zake van ongeschijcth. voor de verdere wnarn. v/d. mil. dienst'wegens lichaamsgebr., eervol ontslag uit den mil. dieust verleend. Bij K. B. is aan P. van d'erSlui s, zioli schrijvende vanderSluys, op verzoek, eer vol ontslag verleend als 1st© luit.-comm. met den pers. rang v. kap. van de Weerbaarheids ver. „Utrechtsck Vrijwilligerscorps". Boeken voor onze militairen. Men meldt ons: Naar aanleiding van verschillende artikelen in d© dagbladen, waarbij boeken werden ge vraagd voor do militairen in kantonnementen, en vooral ook voor verspreide kleinere detache menten, heeft Hare Majesteit do Koningin- Moeder aan den goneraal-majoor Kleynhens, chef van do afdeeling van liet Algemeen Hoofd kwartier: Ontwikkeling cn Ontspanning van do gemobiliseerdo troepen, doen toekomen een be drag van f 600, bestemd voor den^aankoop van boeken voor bovengenoemd doel. Op aanvrage der betrokken detachements commandanten aan bovenbedoelde afdeeling, gevestigd Sundastraat 32 te 's-Gravenhage, worden boeken en spellen voor' onze militairen toegezonden. Hoewel het Departement van Oorlog voor dit doel een belangrijk bedrag beschikbaar stelt, is do behoefte aan goede lectuur voor onzo uitge breide weermacht van dien aard, dat ook naar men ons verder meldt steun van parti culiere zijde zeer noodig en wensdielijk blijft en zeker met groote dankbaarheid zal worden ontvangen. Ceneraai Hoogeboom. De generaal-majoor A. Hooge boom, van den grooten etaf, inspecteur van hot militair onder wijs, zal eerstdaags den dienst met pensioen verlaten en vervangen worden door den gene raal-majoor H. Kemper, van den staf dor artillerie, gouverneur der Kon Militaire Aca demie. („N. It. C't.") Landstorm jaarklasse 1916. Naar men meldt-, zal vermoedelijk in den loop dqr maand December e.k. reeds wor den overgegaan tot keuring van do landstorm- pKchtigen der jaarklasse 1916. De dienstplichtigen dier jaarklasse worden in hoofdzaak ingeschreven op 1 December e.k. of zoo spoedig mogelijk daarna in do gemeente waar zij alsdan gevestigd zijn. Van liun in schrijving ontvangen zij bericht van den betrok ken burgemeester. Met pensioen. De kapitein H. A. Mos, van het wapen der Kon. marechaussee, zal eerlang den militairen dienst met pensioen verlaten. De dirigeerend officier van gezondheid le klasse, A. van den Moer, zal eerlang den mili tairen dienst met pensioen verlaten. Naar 't vaderland terug. Do le-luit. der inf. van het Oost-Indisch leger L. Meijer, gedetacheerd bij de landmacht in Suriname, zal in den loop dezer maand, met een der stoomschepen van den Kon. West-In- dischen Maildienst, naar Nederland terug keeren. Tot vaandrig benoemd. De reserve-sergeant J. C. Franken van het 7e regiment infanterie is benoemd tot vaandrig en overgeplaatst bij het 17o regiment infanterie, doch blijft gedurende do mobilisa tie gedetacheerd bij de vile infanteriebrigade. Bezoldiging van onder de wapenen zijnd bur gerpersoneel. Opgaven ter berekening daarvan. {Circulaire, voer de Zeemacht no. 002.) Meerdere gevallen hebben zich voorge daan, waarin aan zcomiliciens, vallende on der de bepalingen van het Koninklijk be sluit van 30 September 1914 ("„Staatsblad" No. 467), eeu hooger bedrag aan. burgerlijke bezoldiging is uitgekeerd, dan waarop zij in gevolge voorschreven besluit recht nebben Daarom behooren do belanghebbende mi liciens te worden herinnerd aan de verplich ting om zeiven middels door hunne mili taire chefs gestaafde verklaringen. aan de betrokken chefs in hunne Tmrgemetrekking de gegevens te verschaffen, noodig ter vast stelling van het bedrag van hun eventueel uit to keeren burgerlijke bezoldiging. Van ?lke wijziging, welke de militaire inkom- iten ondergaan, behoort dus ook opgave ie vorden gedaan. Te hooge uitkeeringen, welke een gevolg •ijn van het niet-nakomen der hoogerbedoel- !e verplichting, zullen op de inkomsten der betrokkenen worden verhaald Luit. t. z. J. u. van iterson t. Hier te lande is bericht ontvangen, dat de uit. ter zeo lo klasse, de heer J. C. van Iter- on, coü*tnandant van Hr. Ms. „Assahan", in Ned.-Indïë overleden is. Men meldt ons verder: Hier te lande is naar aanleiding van het verlijden van den luitenant ter zee le klas'se fan Iterson, commandant van het flottielje- .aartuig „Assahan", bericht ontvangen dat leze zeeofficier het slachtoffer is geworden van een ongeval. Den 19en dezer is hij, op een tocht in Ambon, van een rots gevallen en iaarbij zoo ongelukkig in een stroom terecht ickomen, dat hij een schedelbreuk bekwam, aan je gevolgen waarvan hij op 42-jarigen leeftijd is overlijden. De heer Van Iterson was een zeer bekwaam lid van het officierskorps onzer zeemacht eu heeft vooral op het gebied van de draadlooze telegraphic belangrijke diensten aan de marine bewezen, waarvoor hem meermalen van de zijde van het marinchestuur waardeer ing is betuigd. -De nu overledene was ridder in de Orde van Oranje Nassau oh in het Legioen van Eer, was gerechtigd tot het dragen van het Eereteeken voor Atjeh met verschillende gespen en van het officierskruis van 20-jarïgen wcrkelijken dienst. Indische Begrooting. Door den heer Biehon van IJsselmondo is op het Eerst© hoofdstuk uitgaven in Nederland, onderafd. 99 van do Indische Begrooting, voor gesteld een amendement, strekkende om dezen post te verminderen met f 5CO.OOO. Do bedoeling is voor den bouw van de onder- zeeboctou K 2 en IC 3 geen grooter bedrag uit te trekken dan zelfs onder de gunstigste om standigheden in 1916 zal kunnen worden vef- werkt. De „Kortenaer". Blijkens een bij het Dep. v. Marine ontvan gen telegraphisch bericht is Hr. Ms. „Korter naer" 22 dezer te Paramaribo aangekomen. („St.-Ct.") G o r r e sponde n t i e. CO RRESPONQENTSE VRAGEN. Per brief wordt niets beantwoord. De ant woorden verschijnen dus uitsluitend in „De Soldatencourant". Wie aparte toezending van „Do Scidatencourant" met zijn antwoord verlangt, sluite een postzegel van -3 cent in. Zijn vraag wordt dan door onze administratie gerogistreerd en zoodra het antwoord gepubli ceerd is, zendt onze administratie den vrager het blad toe, waarin het antwoord on zijn vraag voorkomt. Uitbetaling vergoeding levensmiddelen Eerste plaatsing. 1-11-22 Rog. Inf. Onderstaande militairen, behoorende cf in onderhoud geweest zijnde bij 1-11-22 R. I., worden verzocht hunne adressen aan ondergeteckeude op te geven. Doordat mij officieus is ter oor© gekomen, dat zij Vle oh- derdeelen, waarbij zij, toen zij de compagnie verlieten, zijn overgegaan weer verlaten heb ben en elders zijn gedetacheerd, ben ik hun adres kwijt eu niet in staat de hun toeko mende bedragen wegens gemis- van levens middelen op te zëpden, n.l. H. Luig- j e s, G. J. v a n B a a k, J. K e a r h o r s t, H. H. Jansen, H. Deurhof, J. J. do Goeij, W. A. Wol ter,se, D. C. van den Berg, J. van Ap p e 1- doorn, E. van der Lee, J. Door nenbal en Kessels, 3-II-11 R. I. De Serg.-ma-j.-adm. van 1-II-22 Reg. Inf. VERWOERDT. Staf 22 Reg. Inf. Onderstaande miliciens gediend hebbende bij den Staf 22 R. I. worden verzocht hun tegen woordig adres op te geven aan milicien H. J. Jansen, Staf 22 R. I., tob het ontvangen van geldSchut, milicien wielrijder; L i n a, mil. korpl.Oirschot, milicien huzaar. Bewakingsdetachement Buggenum. (Tweede plaatsing.) Zij. die vanaf 1 Januari t-ot 1 Mei aau ge noemd detachement zijn gedetacheerd geweest en nog recht hebben op menagegcld, worden verzocht hun tegenwoordig adres vóór 4 December a.s. op te geven aan den 2den luite- naut P. J. B. Piek 13© Reg. Inf. Buiteniandsche correspondentie gevraagd. (Tweede plaatsing.) D© Directeur Hoofdexpediti© Veldpost te 's-Gravenhage, verwittigt onderstaande per sonen, dat te zijnen kantor© buitenland- sehe correspondentie voor hen berust, di© wegéns onvoldoende of foutief adres onbe stelbaar is Mil. P. C. Franken, le comp., le Bat., 3e Div., afkomstig uit Gombong Barend Izaaks, le Bat., 2e comp., 4e Divisie, afkomstig uit België; Cor de Koninck, 2e comp., Krab- bendijke, afkomstig uit London Franz Lu y ton, infanterist Waals dorp, afgezonden door O. Tilmant, Auber- villiers C. F. van Mui den. le comp., Res. VII, afgezonden door W. J. Liefheid, Magelang \V. C. Ruytenburg, Veldleger, af gezonden door J. A. Ruytenburg, s.s. „Rindjani" Jaques de Rooy, Pontonafd. Je Div„ afkomstig uit Villeneuve s'Lot P. B. Smit, sergeant-majoor Holland, afkomstig uit Berlin A 1 f o n s Somers, Grenadiers 2e comp. Res. A., afkomstig uit Baarle Hertog; K. v. d. Wielen, Inf. munitietrein uit Indië. Oproep miliciens 7-111-1 Rog. Inf. T weede plaatsing. Do navolgend© miliciens, vroeger gediend hebbendo bij do 2© Compie., 3e Bat., Ie Reg. Inf., II© Div. Veldleger, worden' beleefd ver zocht hun tegenwoordig adres op te geven, zulks voor toezending van ontvaDgcn kaarten van do Vereniging tot Steun aan Miliciens bij demobilisatie B i e m o 1 d, B o a k e r, Bisschop, Bosma u, K r o m e r, Kort e, Lub b en, M u 1 (1 e r, N o r cl e r, Postma, Pool, Per d o k, Scha a p h o k, T i m m e r, D e Vries, Velthuis, V i s s e f, V o r e n- h o 11, ,W o 11 e r s, ,W a 1 k o 11, Wie r- s, s u m, Wes terH of, "We IJ zenbrand. 1 De s. m. a. HARTHOORN. 2-TI1-1 Reg. Inf. II Div. Veldleger. Adressen gevraagd van Procureurs-, Notaris- en Deurwaardersklerken. De propaganda-commissie, gevormd door de gemobiliseerdo leden van den Bond van Pro cureurs- enDeur waarder skierkon in Nederland, zal gaarno de namen en adressen v ernemen van advocaten-, notaris- en dcurwaardersklerken uit de verschiliendc plaatsen van ons land. Wie kan do Commissi© aan adressen of uit zijn militaire verblijfplaats, of uit zijn bur- gerwoonplaats helpen? Men schrijve aan een van de ondergetee- kenden K. Droog, Reg. Grenadiers le Bat. 2© Comp. Ie Div. Veldl. H. W. Harm sen, 3e Reg. Inf. Bat. 2e Comp. TI© Div. Veldl. H. .J. B 1 u e m i n k, mil. sergeant, 5e Reg. Inf. 2e Bat-, 3e Comp. IVe Div. Veldl. M. v laming, 7e Rog. Inf. 3e Bat. 4e Comp. IVo Div. Veldleger. P. Bek s J r., zee-mil. Kustbatterij te Bath. M. P. Wonderge ni. landstormsoldaat* De Gheijnstraat, Kamer 12, Den Haag. J. V., Hellevoet sluis. Wendt u tot het Cen traal Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning an Militairen te velde: „Onze Vloot", Stations weg 89. Den Haag. Misschien bestaat in uw© standplaats "wel een plaatselijke commissie voor dat doel. Red. J. F. B., Weesp. Wij betreuren liet met u dat. gij uw recht op een dergelijke wijze moet zoeken. Een verzoek aan den M. v. O. moet langs den hierarchïeken weg ingediend worden. Red. P. P. E., Tilburg. Voor een aanstelling ?ls agent van politie te Amsterdam, wordt naar wij vernemen, onbepaald verlof toegekend, lu hoeverre dit van toepassing is voor ander© plaatsen is ons niet bekend. Maar gij zoudt daartoe een poging kunnen wagen door een ge motiveerd verzoekschrift langs den hierarchïe ken weg aan het D. v. O. in to dienea» Red. A. J. te K. I. Het geven van dagperraissie en vrij van appèls is een gunst die de compag niescommandant kan verlcencn. II. Wanneer men bij inkwartiering 1 maal 24 uur permissie krijgt, bestaat geen recht op vergoeding. Red. J. B., Oudenbosch. Wanneer gij kunt, en d© omstandigheden liet noodzakelijk maken, hebt gij slechts voor uw gezin recht op vergoeding wegens kostwinnerschap. Red. B. v, M., Dordrecht. Voor het gebruik van' een eigen rijwiel in 's Rijks dienst kan als maximum een toelage van f 0.20 per dag wok- den toegekend, reparatiekosten zijn voor uwe rekening. Als echter bet rijwiel door een mili taire autoriteit gerequireerd is, zal, dunkt ons, het rijwiel in eigendom overgaan aan het Rijk cn zal het Rijk de waarde daarvan moeten ver goeden. Red. I. M. C. B., Geldrop. Als gij geld te goed hebt voor de door u gegeven huisvesting aan vluchtelingen, raden wij u aan een op zegel ge schreven request aan het departement van Biunenlandsche Zaken in te dienen. Red. J. B., Deventer. Gij hebt recht op vrij ver- voer naar uw woonplaats, ook met de Dedem- vaartsche stoomtram. R e cl. M. J. D., Klaaswaal. I. In de tegenwoordige omstandigheden bestaan geen bepalingen voor ben dio gemoedsbezwaren hebben om niet'op den Zondag te behoeven te reizen. II. Miliciens en landstormpliehtigcn, die voor eerste oefeningen onder de wapenen zijn, heb ben nog geen recht op de bijzondere verloven door den Minister bepaald. III. De vergooding, die gegeven wordt, is ter beoordeeling' van den Burgemeester van uwe woonplaats en hangt ook af van do gemeente waarin do vergoeding wordt genoten? De maxi mumvergoeding voor tot den landstorm be- hoorendo dienstplichtigen van den militieplicn- tigen leeftijd, bedraagt f 1.50 per dag. Red. J. R. K., Harderwijk. Uw verzoek om over plaatsing bij de wielrijders, zal niet veel knus van slagen hebben. Gij kunt echter efcn poging wagen door langs den hiernrchiekcn weg een verzoekschrift aan den Opperbevelh. van Land en Zeemacht in te dienen. R 0 d. J. G., Leiden. Aan gehuwde soldij-geuietendo militairen kan, voor zoover de belangen van den dienst zulks toelaten, in hunne woonplaats vrijstelling van do menage worden verleend onder het genot van cene vergoeding wegens gemis van levensmiddelen van f 0.35 n^r dag. Red. JRes. Bat. III. I. Gij hebt dus elf dagen achtereen verlof gehad, dus recht op 4 dagen solda, menagegcld cn mobilisatietoelagc. II. Antwoord znl u wel gezonden worden. Hoe lang dit duurt is niet te zeggen. Gij moet echter maar wat geduld hebben.' III. Een onderofficier behoeft voor het aard- appelensehillen voor do soldatenmennge billijk heidshalve niets bij te dragen. IV. Als door u bedoelde kok de v astekok is, en s o 1 dij genietend militair, heeft bij recht op mcnagegeld. Een en ander komt niet duidelijk in uw vraag uit. Heeft bedoelde kok er reeht op, dan kan hij langs den hierarchïeken weg een verzoekschrift aan bet D. v. C. in dienen. Red. B. J. v. IV., Rotterdam. Een vrijwillig ser geant ziek van verlof achtergebleven of wel voor rijksrekening opgenomen in een particu liere ziekeninrickting, heeft gedurende de eer ste 4 dagen recht op menagegcld. Red. S. P., Rillard. I. Voor milicien-korporaals, die de geschiktheid hebben voor milicien-ser geant, bestaat geen bepaling dat zij de knoop mogen dragen. II. Bij de compagnie hospitaalsoldaten kan men nog bevorderd vorden tot sergeanc-majoor- administrateur, die bij een compagnie landweer- hospitaalsoldaten ook adjudant onderofficier Koning ilikita. We geven hier hot portret van den koning an Montenegro. Koning Nikita, zooals hij gewoonlijk wordt genoemd, al heet hij ook wel Nicolaas, is o.a. de schoonvader van den koning van Italië. Hij staat met zijn land dan ook aan de zijde van de geallieerden en zijn leger vecht met de Serviërs tegen de Duitschers en Oostenrijkers. De zeer populaire vorst, in wiens paleis ieder onder daan vrijelijk kan binnentreden, moet, volgens sommige berichten, in de lautgte dagen ernstig ongesteld ,zijn. "We geven hierboven zijn portret.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2