Laatste Berichten Rechtzaken. Damspel. 2 -. m in L 4 w. tm SË SÖLÖATEMOOUBLAjKri* van Zonaag 51 Octooer 1913 3 èA Kennisgevingen 81## voor Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - Invitatièn, Dankbetuigingen, Mcnn'a Programma'3, Balboekjes, Visitekaarten* Luxepapier, Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Ho£leverancier Singel 562, hoek Vijzelstraat, Amst, zeide, bleek, vooral wanneer hij liet voor de vogels opnam tegen de jagers, boom-of fruit kwekers, dat hij ook een. echte Vriend was van de gevederde wereld. Dat er luid applaus klonk, toen de heer Tbijsse eindigde, na allen zulk een aardigen kijk op het vogelleven gegeven te hebben, spreekt vanzelf. Do voordracht werd bijgewoond door majoor Vogel, chef van den staf van den stelling- commandant. De populaire kapitein Daniels van het landweer-depot in het Paleis voor Volksvlijt had bericht van verhindering go- zonden. Eere wien eore toekomt. „Jan Fuselier" van het 40 Bataljon Land heer Ini'schrijft ons Herhaaldelijk toch kon men lezen, of leest men somtijds nog, hetzij in couranten of tijd schriften, en wei bij voorkeur in dichtregelen, over het luieren van den soldaat, speciaal land weerman. Ligt hieraan wellicht eonige waar heid ten grondslag, toch wordt vaak te veel overdreven, en ons leger in het algemeen daar door onnoodig beklad en in een te ongunstig daglicht gesteld. Gewoonlijk ook wordt onmid dellijk geloof gehecht aan lasterpraat, terwijl uit macht der gewoonte die praatjes dan zoo spoedig mogelijk van mond tot mond gaan, waardoor oog en oor gesloten blijft voor het vele goede dat niet alleen gepresteerd is, doch dat bovendien nog dagelijks «gepresteerd wordt. De aandacht op het goede te ves tigen is het doel dezer regelen, waarbij alléén Opgesomd worden de werkzaamheden die de landweermannen van het 40ste Bataljon, gedu rende de 15 maanden ongeveer dat zij gemo biliseerd zijn, hebben tot stand gebracht. Vele van deze goede werkers zal ons leger ongetwij feld tellen, doch ik ben slechts in staat een overzicht to geven van datgene, wat speciaal gemold Bataljon verricht heeft. De eerste 10 dagen van do mobilisatie wer den doorgebracht met exercitiën en velddienst oefeningen, waarbij het lijntje strak gehouden werd, zoodat daarvan weinig te vertellen valt. Het Bataljon, dat gedurende die dagen vrijwel geheel bij elkander is gebleven, ging toen uio- een, en elke compagnie volgde hare bestem ming. Het „werken" nam toen een aanvang. De militie, die op de daarvoor aangewezen punten in allerijl versterkingen en andere wer ken had aangelegd, moest voor de landwee. ruimen, zoodat het verder voltooien en com- pieteeren, hoofdzakelijk aan de oudere man non was toevertrouwd. Onder de energieke lei ding hunner officieren, werden die werkzaam heden met kracht ter hand genomen en de noo- dige verbeteringen aangebracht, waardoor de diverse stellingen niet alleen hechter en ster- kor werden afgewerkt, maar bovendien een eventueel practisclier verblijf barer bezetting waarborgden. Geruimen tijd ging daarmede be nen, ook al omdat er steeds nieuwe voorberei dingen moesten worden getroffen, dio men aan vankelijk niet had kunnen verrichten en die ook dringend noodzakelijk bleken. Daartoa be hoorde o.m. ook het kappen van een onnoe melijk aantal boomen, die het uitzicht belem merden en nog andere bezwaren opleverden. Nog zie ik de landweermannen aan het werk daarvan. Onder hunne forsche balslagen vielen zii bii tientallen, en in eenige dagen, lag do geheele hoomentirailleurlinie, zieltogend in het sappige gras. Dat was do inleiding gewei van nieuwen, langdurigen, krachtigen arbeid. Alle boomen moesten zoo spoedig mogelijk in hun geheel naar de overzijde van den weg wor den gesleept, om daar van de takken te Worden ontdaan en afgezaagd te worden. In de bran dende Augustuszon werd dit .zaakje opgeknapt en menig zweetdruppeltje zou nog kunnen getuigen van de inspanning, die het den niet- vakmannen gekost heeft. Inmiddels was een andere afdeeling van het Bataljon elders aan het sjouwen met halken en materieel, benoodigd voor do inundatiên, versterkingen, als anderszins, terwijl een derde groep, na evengens haar terrein te hebben ge- (zuiverd, van alles wat maar ©enigszins in den weg stond en toeliet opgeruimd te worden, speciaal heiast werd met graafwerkzaamheden ten dienste van andere wapens. Keurig werk, dat hier en daar den vakman verried, is ook door hen geleverd ©n vergelijk ik het werk van den landweersoldaat, met dat van den milicien, dan is daarin,, ten gunste van den eersten, een enorm verschil waar te nemen. Waarschijnlijk dankte (ook gevoegelijk door wijten tc ver vangen) de landweer het daaraan, dat het zoo vele zaakjes kreeg op te knappen, die anderen aanvankelijk waren toebedeeld, doch die zich misschien niet naar hehooren van die taak kweten. Hoe liet ook zij. do landweer deed haar plicht en toog onmiddellijk aan den arbeid, toen zij wederom geroepen word, om de, door do mi litie, gekapte hoornen te vervoeren. Den eersten morgen dat zij daarmede aanving, moesten de stammen nog naar de bestemmingsplaats g e- dragen worden en wilde men binnen bet uur liet vrachtje daar kwijt zijn, dan behoefde niet vaak gerust t© worden. Men zag in dat zulks onmogelijk zóó gaan kon, zoodat karren gerequireerd werden, waarop zooveel mogelijk opgeladen werd. Het geheel werd dan door de manschappen zelf voortgetrokken. 6 vrachten per dag moesten op die wijze worden vervoerd en. daar men op het dichtsbijgelegen punt be gonnen was, werd bij elke volgende vracht de afstand grooter, zoodat er niet stil gezeten is na per dag een respectabelen afstand is afge legd, als men alles bijeentelt. HAWDEL5K1E&JES A. KREYÜB0HB Go. INLEIDING. Niet lang geleden lazen wij ïn een vak tijdschrift de niet ongegronde klacht, dat onze hedendaagscha reclame meer en meer begint te lijdeii aan heb uitwas „overdrij- ving' De aanprijzing der waren geschiedt in zulke superlatieven, dat het publiek niet alleen ongevoelig gaat worden, voor deze groote woorden, maar ook een avereehtscke werking niet onmogelijk is. 't Is waar, bet eenigszius ontwikkelde publiek bespeurt niet veel meer van een suggestie door het gros der advertenties teweeggebracht en toch -is bewegen tot koopen het eenige doel. In onzen tijd van snel leven is nochtans de reclame een levensvraag geworden. Het zijn de woorden van den greoten Carnegie: „Men moet de voortreffelijkheid van zijn waren bekend maken, hoe zal het publiek ze anders kennen, laat staan koopen". Een voudige annonceering van zijn firma, zonder ...gjtëg» jsjjus oftk.i.n het .oog van dezen zaken Ondertusschen had do zomer reeds afscheid genomen en was do herfst ook al gedeeltelijk ge passeerd, éér do werkzaamheden geheel ©n al haar beslag hadden gekregen. Eén der onder dooien van hot Bataljon, dat nogal een enkele maal „verkast" was, en opnieuw opbreken moest, om opgenomen to worden in breeder mi litaire kring, had inmiddels haar toevlucht ge zocht in hooger sfeeren (zolder) en aldaar haar winterkwartier betrokken. Do tweede groep, liaro zusterafdeeling op den voet volgende, vond eveneens een onderkomen in dien kring, doch zij moest zich tevreden stellen met een voel lager bedrijf. Daar viel ook heel wat op te knappen, wilde het geheel ©enigszins voldoen aan do zeker niet te hooge cischen. Met fris- schen moed werd dan ook aangepakt. Terwijl do ©ene groep zich beijverde met het aanleg gen van een pauk rondom het logies en een eenigszius behoorlijk begaanbaren verkeersweg, toog de andere aan liet werk, om voor het go- heel „mobilisatiekribben" (gemaakt van de ge kapte wilgentakken) to timmeren. De timmer lieden, ernida en ander© vaklui, die, op initiatief van den Commandant van één dier afdeelingen, aan bet werk waren gezet op een, voor sloopmg gereed liggende, oude, salonboot, hadden dezo laatste in korten tijd in een uitmuntende can- tin o gemetamorphoseerd. Iedereen droeg, een steentje bij om den inven taris zoo spoedig mogelijk bijtxn te krijgen en het verblijf daar zoo aangenaam mogelijk te maken. De 1© klasse kajuit bestemde men voor leeszaal en reeds spoedig na de opening kon zij bogen op een twintigtal couranten en tijdschriften, benevens oen 400 boeken. H. M., onze geëerbiedigde Koningin, die later de „Prudentia" gedoopte inrichting bezocht, was er zéér over tevreden. Yele gezellige avonden zijn er dan ook gesloten en hoofdzakelijk dank ten wij het ook aan die gezellige cantino, dat de Sint Nikolaasavond en de Kerstdagen, in de huidige- omstandigheden, zoo huiselijk eu ge- noegolijk mogelijk zijn gevierd. Met exerceeren, het geven van onderwijs, het houden van voordrachten e.a.j waarbij ons nog onwillekeurig in de gedachten komen de ge notvolle kunstavonden, ons door den jeugdigen tooneeelspeler van Verkades gezelschap bereid, werd de winter gepasseerd. Bij het aanbreken van de lente ging iedere afdeeling weer baars weegs om de gemaakte werken ter dege te in- spccteeren en de noodigo herstellingen te ver richten. Nadat een der onderdeden andermaal verplaatst was, trad weder een periode van rust in, welke gepasseerd werd met model dienst doen, waarbij de militair© marseben natuurlijk niet ontbraken. Van langen duur was deze dienst echter niet en ook de nieuwe omgeving moest weldra weder worden verlaten om op de eïnd( Pjbestemming te belanden. Het vakkundig personeel der an dere onderdeelen, had inmiddels reeds voorzor gen getroffen voor het verblijf harer zusteraf deeling, waarmede zij vrijwel geslaagd waren. Vanaf dat oogenblik gingen de landweerman hen weder een tijdperk van langdurigen arbeid tegemoet, alléén onderbroken door de wekelijk- 6cli© inspectie. Allo onderdeelen tot den, in de omgeving behoorenden ring, moesten n.i. pol derjongenswerk gaan verrichten, om een, naar schatting 3£ K.M. langen dijk op te werpen. Daartoe werden hier en daar slooten gedempt, terwijl het ook noodig bleek dat op enkele pun ten groote en kleine gronddepots gehouden moesten worden. De hiervoor benoodigde aarde werd gevonden door een systematische uitgra ving van het terrein, juist achter den op te werpen dijk, waardoor deze een sloot tot ach tergrond kreeg. 34 maand is hieraan met on- verflauwden ijver gearbeid, en niettegenstaan de er mensohen van allerlei slag aan hebben gewerkt, waaronder slechts een klein aantal grondwerkers, mag het resultaat gezien worden en mankt het werk een goeden indruk. Volle digheidshalve zij ook nog vermeld, dat in de maand Augustus dezes jaars, een marsebwed- strijd gehouden is voor den geheelen ring, be staande uit Militie en Landweer. Van de 3 uit geloofde prijzen legde de landweer op 2 daarvan beslag, zoodat de oudere mannen daarbij de militie den loef hebben afgestoken en ook dit maal toonden vooraan te willen staan. Hiermede ben ik aan het einde mijner opsom mingen gekomen en meen voldoende in het licht te hebben gesteld, dat er ook plaatsen in den lande zijn, waar, door de land weer, ij v r i g gewerkt is en nog steeds ge werkt wordt. ..JAN FUSELIER". Veidrft. Onze correspondent te 's-Gravenliage meldt: Wij hebben er reeds op gewezen dat het par cours van den Zondag a. s. te houden veldrit geheim wordt gehouden om te voorkomen dat do in of nabij Den Haag woonachtige deelne mers, door tor plaatse te gaan oefenen, eenigen voorsprong op hun overige concurrenten nemen. Toch kan ten behoeve van belangstellenden molding worden gemaakt van eenige punten, van waar de strijd voor een deel zal zijn te volgen. Het vertrek vindt plaats te 1 nur van de voormalige renbaan Duindigt, welk terrein door den heer Jockeons welwillend ter beschik king van liet comité is gesteld. Hier worden de deelnemers in rijen van twintig man naast elk ander opgesteld, waarna zij eenmaal het course- terrein hebben rond te rijden. Eeni.ge hinder nissen zullen daarbij door hen moeten worden ivergeklommen. Van het terrein van den heor Jochems gaat het over het buitengoed Clingendaal ran ba ronesse Van Brienen naar de duinen, waar een duinweg wordt gevolgd, die de deelnemers naar het. strand voert. Kwart na tweeën worden ter hoogte van liet Oranje-Hotel dei eersten op liet strand verwacht. Waar het strand tot aan de vissckerskaven gevolgd wordt, vormt d boulevard een uitstekend punt van waar een flink deel van den zwaren strijd is gade te slaan. Het eindpunt ligt voor den theetuin Greup in de Bosohjes van Poot. Niet voor half drie worden hier de eorstaankomenden ver wacht. Aangaande de regeling zij nog vermeld dat het parcours door vlaggen is aangegeven. Lij een blauwe vlag wordt in rechtsohe richting, hij een witte in linksehe richting gereden, ter wijl bij een oranje vlag <1© route rechtuit loopt. Een roode vlag duidt voorzichtig rijden aan. Een 25-tal militairen wordt langs den controleerende richting-aanw zers op; weg ah 'gesteld, man onvoldoende. Wij hebben daarom iets anders bedacht. Aannemende, dat de lexers van dit blad men3cken .zijn, die het onderscheidingsver mogen bezitten, waarheid van klatergoud te onderkennen, zullen wij gedurende eeni gen tijd in deze courant een praatje hou den over onderwerpen, ons vak rakende. Wij zullen ons best doen niet te dor of te zeer technisch te worden, zoodat ieder ons zonder veel moeite volgen kan. Men be schouw© deze causerieën gerust als reclame voor onze zaak, doch zij zal niet anders worden dan een reclame naar de werkelijk heid, zonder overdrijving en dus zonder de boven gewraakte superlatieven. Gelooft ons, wanneer wij in deze nieuwe methode van publiciteit de peu verkeerd kanteeren of dingen, die niet bestaan of vergroot voor stellen, de kenners onzer zaken niet stil zul len blijven. Al wat derhalve over onze zaken zal medegedeeld worden, is volkomen objectief. ZAAKSYSTEMEN. Het woord systeem, van vreemden oor sprong. is, als vele andere in onze taal ge drongen woorden moeilijk door het juiste Nederlandsche te vervangen. Van de vele, die wij achter het Fransche „système" vin den, lijkt „stelsel"' ons nog het beste. Wat is een systeem o£ etelselJ! De Vorder wordt de control© geoefend door rao- tonv iel rijders en enkele c-omitóledcn, dio do deelnemers per automobiel volgen. Het algemeen© toezicht wordt uitgeoefend door de comitéloden majoor Bakker en kapi tein Wagner, dié het parcours te paard zullen afleggen. Wijders zijn te Mcyemlal, nabij den watertoren aan het strand, nabij de haven en nan liet. eindpunt hulpposten van het Roode Kruis ingericht, terwijl de vliogondo^Roodo- Kruisdionst door den heer Gaillard pe^Jpioter- rijwiel zal worden uitgeoefend. Een 154 -tal deelnemers heeft in geschreven. Daaronder bevinden zich vel© militairen en een tiental Hangscho politieagenten, brandweer mannen en verscheiden© bekend© wielrenner». De deelnemers zijn te herkennen aan een witten band, welke om den linkerarm ie beves tigd- Competitiewedstrijd en 111-18 R.l. Sergeant Eijkelenboom van 1-III-18 Rog. Inf. schrijft ons: Naar aanleiding van een vorig artikel be treffende een voetbalwedstrijd tussclien l-ITI-13 R. I. en 3-III-18 R. I. gevoel ik mij verplicht nog te vermelden dat do lo Cie. in dezen wed strijd met 4 invallers uitkwam. Zoo werd echter den 28sten October 1915 dezo wedstrijd voor de tweede maal, onder leiding van den scheidsrechter Henneke, ge speeld, waarbij wederom do laatstgenoemde Comp. met 3 invallers in het veld trad. De partijen wogen vrijwel tegen elkander op. Eenige minuten voor de rust wist de 3o Cie. een doelpunt te behalen. Do rust ging in met 10. Na de rust kwam de le Cie. met alle kracht opzetten en na een voortreffelijk saménspel wist de mil. v. Sleen door een schitterenden kopbal te scoren. Nadat het spel wederom be gonnen was, wist de 3e Cie. door zijn rechter vleugel voor de 2e maal te doelpunten. Echter was het een baj, die de outline reeds was ge passeerd en niet door den grensrechter werd waargenomen. Toen werd hot spel van do le Cie. nog forscher wederom werd door een keurig samenspel de achterhoede gepasseerd, waardoor een corner ontstond. Deze werd door den mil. v. Ginkel eveneens door een prachti- gen kopbal in het doel gewerkt, waarna de scheidsrechter Henneke kort daarop het einde blies, mot een gelijken stand van 22. Oplossing Pandoerpraatje „Altijd Kif". le slag: I. h. 8, H. h.h., Hl. r. 10, IV. k. 7. 2e: H. r. 8, HI. r. h. IV. h. b. I. r. 7. 3e: IV. ld. 9, I. kl. 7, II. kl. h., IH. kh 8. 4e: II. sch. aas, III. s. 9, IV. li. aas, I. s. 7. oe: IV. kl. b., I. kl. 10, II. r. vr., III. kl. vr. 6e: III. r. aas, IV. h. vr., I. r. 9, II h. 9. 7e: II. s. vr., Ill-, s. h., IV. h. 10, I. e. 8. 8o: IV. kl. aas, I. h. 6, II. r. b., IH. s. 10. No. I houdt dus troef 6 voor den laatsten slag over. Harten as troef. Kamp 'bij Laren. De sergeants: B. GROSSOO. P. KOOY. (Voorts ontvingen wij goede oplossingen, o.m. van de L.W.-artilleristen P. v. Dijk en L. temmerman in Halfweg en van de hierboven genoemde oluib der 2e Houwitser Batterij.) Oplossing Pandoerpraatje fort Pampus. 1st© slagNo. I b. 6, no. 2 h. k., no. 3 h. 7, no. 4 h. 10. 2e slag: No. 2 kl. 10, no. 3 h. aas, no. 4, h. b. no. 1 kl. 9. 3e slag: No. 4 sch. aas, no. 1 sch. 8, no. 2 h. 8, no. 3 r. aas. 4e slag: No. 2 sch. vr., no. 3 r. k. no. 4 ech. k., no. 1 6<sh. 7. 5e slagNo. 4 kl. b., no. 1 kl. 8, no. 2 r. vr., no. 3, b. 9. 6e slag: No. 3 kl. aas, no. 4 h. vr., no. 1 kl. 7, no. 2 r. b. 7e slagNo. 4 h. 9, no. 1 h. 7, no. 2 sch. 10, no. 3 kl, k. 8e slag: No. 4, r. 8, no. 1 r. 10, no. 2 sch. 9, no. 3 kl. vr. Pandoerpraatje-Aardenburg De Pandoerciub „Rumoerig", Aardenburg. Zeeland, zendt ons het volgende praatje No. 1H.- 6, R. 7, 9, 10, Sch. 8, 9, 10, Kl. 8 troef. No. 2: B. 9, 10, b. en vr., Kl. 10, b.. Sch. 7 en b. No. 3:. Kl. 7, 9, k. en aas, R. b-, vr. en aas, h. 7. No. 4Kl. vr., h. S en k., Sch. vr., k. en aas, R. 8 en k. D. KRABBENDAM. P. VERWORST. P. BLIJ. J. VAN ANTWERPEN. Oplossing Pandoerpraatje „Het natte Uitje". Hierbij is ruiten troef en gaat de speler er volgens ons op den zesden slag met harten aa-s in. le 6lag: 1 s. 7, 2 s. 9, 3 s. 10, 4 s. koning. 2e slag: 4 h. koning, 1 li. 8, 2 r. k., 3 k. 10. 3e slag: 2 kl. aas, 3 kl. k., 4 r. aas, 1 kl. b. 4© slag; 4 h. vr., 1 h. 7, 2 r. 7. 3 r. 10. 5e slag3 h. 9, 4 s. aas, 1 h. 6. 2 r. vr. 6o slag: 2 li. boer, 3 s. vr.. 4 s. S, 1 k. aas. De pandoerclub 2o Houwitser Batterij, II. LOK, W. H. MIJER. J. EYSACKERS. G. J. HIJKAMP. (Voorts zouden oplossingen de sergeants Kooy en Grossoo uit kamp bij Laren en de club ..Het Harten Boertje", mi!. Th. Kob- bens, W. J. Drukker, B. I. Schrijver en B. Bloemen, de club „Helder Inzicht" van de Mil. K. W. Post 31 Rokanje en van de boven genoemd© club „Ijsbeer". Pandoerpraatje-Hellsvoetsluls. Gelieve onderstaand pandoerpraatje in. de Soldatencourant te willen opnemen. Oplossing wordt opgezonden om in het eerst volgend nummer geplaatst te worden. No. 1 heeft R-aas, koning 10, 8, 7, schoppen 7, haiten 9 en 7. No. 2 heeft R-vrouw, hartenvrouw en 6, schoppen 10 en 9, klaver 10, 9, 7. No. 3 heeft R.-boer, hartenaas en koning, schoppen koning en vrouw, klaver aas, koning en vrouw. No, 4 heeft R.- 9, hartenboer, 10, 8, schoppen aas, boer en 8 en klaver 8. No. 1 apeelt harten 9 open klaver is troef. Lmijnheer bij voorbaat onzen dank. Do pandoerciub der duivenverzorgcre te He!- lovoetsluis C. B. GRüND, J. AALBRDGTSE. H. GOUDSWAARD, J. DE PAUS. .T. C. YERDURMEN, W. TAP. Dankbetuigingen. Ook namens mijn echtgenoot» betuig ik mijn bartel ijken dank aan H. H. officieren, onder officieren, korporaals en manschappen van 1-3-4. voor het prachtige cadeau mij bij xnijn geschonken. J. DE PAUS en echtgenoot©. Ie Gompie, 3e Bat. 4© R. V -Ar. Hiermpde betuigen de mil. A. Goossen en echtgenoot© hun hartclijken dank aan do heeron Onderofficieren, Korporaals en Manschappen van le Comp 2e Bat. lie Reg. Inf., voor het mooie geschenk, dat zij bij hun huwelijk van hen hebben ontvangen. Nogmaals hartelijk dank aan allen. A. GOOSSF.NS en Echtgenoote. Ondergeteekende betuigt, ook namens zijne echtgenoote, zijn hartelijken dank aan de Onderofficieren, Korporaals en manschappen van do 2o Comp. I Bat. 13o R. I. Ill Divisie Veldleger voor de felicitaties hem hij zijn huwe lijk aangeboden. Een bijzonder woord van dank aan den geachten heer Serg.-Maj.-Adm. voor het prachtig bouquet 't welk hij mocht ont vangen. Mil.-korp. P. WILLEMS en Echtgenoote. Met deze betuigen wij onzen oprechten dank aan de onderofficieren, korporaals en man schappen 'alsook onzen batterij-commandant van het 1 B. 3 R. V. A. 3 O. 3 B. voor het prachtige cadeau bij ons huwelijk ons aange boden. E, WORST en Echtgenoote. volgende definitie kan ons wel bevredigen „Een volgens vaste regelen opgezet eu doorgevoerd plan" is een systeem. Zoo vin den wij systemen van opvoeding, stelsels van verdediging enz. A,1 deze, hoe nuttig ook, gaan wij voorbij, om ons bezig te hou den met het zakensysteem. In vroegere jaren, toen het zaken-doen en vooral het winkeldrijven zooveel eenvoudiger en minder gecompliceerd was dan tegenwoordig, be kreund© men zich om een bepaald systeem al heel weinig. Niet dat de winkelier van den ouden stempel niet in het algemeen strikt eerlijk en onkreukbaar trouw tegenover zijn klanten was, doch alles ging zooveel eenvou diger. De patroon had persoonlijk voe ling met zijn afnemers, regelde zelf de voor komende kwesties, en het personeel was steeds bij machte het hoofd aer zaak over alles te raadplegen. In onzo groote winkel bedrijven is dit geheel veranderd. Komt de eigenaar der za-ak al eens in aanraking met de clientèle, dit zijn uitzonderingen. Hij heeft genoeg aan het overzien van den loop der zaken, met zijn inkoop, zijn kan toor en zoovele andere dingen, welke het centrale punt vormen. Den verkoop laat hij over aan daarvoor speciaal aangesteld©, geroutineerde verlcoopers, meestal onder lei ding van een verantwoordelijk vertegen woordiger of afdeelingschef. Een gevolg daarvan is, dat in een goed seomend be-. Krijgsraad. D© Krijgsraad te 's-Gravenhage heeft uit spraak gedaan in de volgende zaken: P. L. v. d. V. milicien dor veldartillerie veroordeeld tot 10 weken militaire detentie in te gaan 13 September ter zake 2e desertie. A. H. K., milicien dor artillerie, ter zake mishandeling veroordeeld tot 2 maanden ge vangenisstraf in te gaan 11 September. A. C. milicien ter sak© verduistering en diefstal van een rijwiel veroordeeld tot 6 maan den gevangenisstraf in te gaan 7 September. M. J. van K„ milicien der infanterie ter zake het plegen van ontucht veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf in te gaan 7 Sep tember. L. van A. milicien der artillerie gedetacheerd in de tuchtklasse te Hoorn ter zake 2e desertie veroordeeld tot 3 maanden militaire gevange nisstraf, P. v. B., milicien der pontonniers, terzake le desertie, veroordeeld tot 6 weken militaire detentie, in te gaan 10 September. C. J. V., milicien der inf., terzake 2e deser tie. veroordeeld tot 10 weken militaire detentie, in te gaan 21 September. M. A. S„ milicien der inf., gedetacheerd in de tuchtklasse te Hoorn, terzake 2e desertie, veroordeeld tot 10 weken militair© detentie, in te gaan 16 September. T. V., soldaat bij de koloniale reserve, en H. A. H., milicien der inf., heiden gedetacheerd in de tuchtklasse i© Hoorn, terzake diefstal in vereeniging tweemaal gepleegd, veroordeeld de eerste tot 1 jaar en 2 maanden en 4 maan den gevangenisstraf, de tweede tot 8 maanden en 4 maanden gevangenisstraf, voor beiden ingaande 21 Augustus. Alleen de tweede bekl. heeft tegen zijn von nis appèl aangeteekend. Oemengd Nieuws. Fabrieksbrand ta 's-Hertogenboscfi. Woensdagavond is omstreeks half negen brand uitgebroken in de machinefabriek van F. Ge- men aan den Havensingel te 's-Hertogen- fcosck, De brand moet ontstaan zijn in de machinekamer en werd het eerst ontdekt door den machinist van de belendende ijzergieterij dor firma George Dul'ay, die onmiddellijk do politie waarschuwde. Alvorens de brandweer ter plaatse kwam, was de machinekamer reeds een groote vuurzee en toen men eindelijk wa ter kon geven stond de 'g©heele fabriek in lichtelaaie. Hot vuur vond gemakkelijk voedsel door den grooten voorraad brandstoffen en olie. De fabriek was gesloten bij het ontdek ken van den brand en er was niemand van het personeel meor aanwezig. Een betwiste schoonmoeder. Een niet alledaagsch voorval had dezer dagen in het groote ziekenhuis te Rotterdam plaats. Dinsdagavond was een oude vrouw, die op de Meent ongesteld was geworden, tijdens het ver voer naar het ziekenhuis, overleden. De naam van de vrouw was evenwel niot bekend. Woensdag nu kwamen er een paar menschen aan het ziekenhuis, die vertelden dat ze mis schien wel familie waren. Ze werden bij hot lijk toegelaten en herken den dit als het lijk van hun" schoonmoeder, de 72-jarige G. T., weduwe van J. S., gewoond hebbend© aan de Delftschevaart. Of het wel heusch hun schoonmoeder was? „Nou, je zal toch je eige schoonmoeder wel kennel" D'r bed was dien bewusten nacht ook onbeslapen geweest en toen ze gehoord hadden, dat een onbekende vrouw ep straat was ge storven, waren ze tot de conclusie gekomen dat het hun schoonmoeder moest zijn. Middelerwijl kwam er ook een zekere G. A. S. bij de politie. Hij bad het bewuste berichtje in de krant drijf alles langs vast© lijnen moet loopen, dat er een rooster van werkzaamheden moet vastgesteld worden, waarvan niet mag worden afgeweken. Wij krijgen een s y- s t e e m. Het eerste en goede gevolg van deze werkwijze in groot© zaken waren: „de vast© prijzen". Geven en nemen, zoo als in de oude en ook tegenwoordig nog in vele kleine zaken, ging niet meer. Ieder betaalt dus den prijs door het hoofd der zaak bepaald. Meestal is die prijs goed dui delijk voor 't publiek zichtbaar op het te verkoopen voorwerp aangebracht. Toeh be staat in het bepalen van dien verkoopprijs dikwijls nog altijd een groote willekeur. Niet immep is het de inkoop plus het ge wone winstpercentage dat den verkoopprijs daaretelt, doch ook de persoonlijke idee van den winkelier, het uiterlijk aanzien van het voorwerp enz. In onze zaken geschiedt zulks niet, de zuivere inkoopprijs van de stof bepaalt alles. Daarnaar worden de fourni turen en het maakloon aangewezen en naar den zoo verkregen inkoopprijs wordt de verkoopprijs bepaald, altijd precies naar hetzelfde scnema, dat in cijfers is vast gelegd. Daardoor is het uitgesloten, dat iemand in onze zaken te veel of minder dan een ander zou betalen. Dit geeft aan d© koopers een gevoel van gerustheid. Nie- ,,.manA...li6eft.'Let_r.ecit.aan een^eemnaal. gelezen en hij Troeg nu permissie om het ljjk te mogen zien. Dit werd hem toogestaan en 8. herkendo tet niet gering© verbazing van cl© Aanwezigen ciat het z ij n schoonmoeder wm, nl. do 75-jarigo wocfuw© J. L. Sch. uit do Bagijnenstr.ittt. Wie had nu gelijk? Dit zon spoedig binken. Het schoonmoedcrlooz© paar van Delft schevaart ging naar huls en daar '/.at tot hun groot© blijdschap hun doodgewaande schoon moeder zoo kalm als ccn boschuitje, aloof or niets gobourd was. („Mrb.") Storm in da Phllippljnen, NEW-YORK. Een telegram uit Manilla bericht, dat in het zuide lijk gedeelte van. Luzon (hot grootete eiland der Philippijnen) een typhon heeft gowood. Tweehonderd personen werden gedood en 800 gewond. Ook is groot© schade toegebracht aan den hennep- en rijstoogst. De lijkplechtigheden van Mr. Ragout De correspondent van Ds Tijd te Rome melddo dd. 28 Oct. aan zijn blad- Het stoffelijk overschot van wijlen mr. L. W. H. Regout bleef ook heden den gohe dag op het rouwbod in de sterfkamer rus ten. In het schijnsel der brandende flam bouwen is het mannelijk profiel van den overleden gezant, die de handen op de borst houdt gevouwen, 3cherp afgeteokend met een kalmo uitdrukking op het witte gelaat, waarop de doodsstrijd geen apoor heeft ach tergelaten. Rondom het lijk zaten onbe weeglijk op bidstoelen geknield enkel© pa ters van het gezelschap van Maria en Zus ters der kliniek van de „Filles de la Sa- gosse". Ook mevrouw en mejuffrouw Regout weken den ganschon dag nauwelijks uit de sterfkamer, waar talrijke hoogwaardigheid- bekleeders een oogenblik bij heb lijk kwa men vertoeven ©n een gebed storten voor de zielerust van den overleden gezant. Tot degenen, die bij die gelegenheid aan mevrouw Regout hun deelneming betuigden behoorden de Kardinalen Gasparri, Van Rossrum en andere leden van het H. College, monsignor Pacelli en Hensen, talrijke leden van het corps diplomatique en hoogwaardig- heidbekleeders van het Pauselijk Hof, leden der Nederlandsche en Vlaamscho kolonies enz. Morgen (Vrijdag) in den ochtend wordt het stoffelijk overschot vervoerd naar de kerk der H. Theresia, waar de uitvaart zal gehouden worden. Om half elf zal de plech tige Requiemmis worden gezov.g&n. Uit de Staatscourant, Benoemd en aangesteld tót tijdelijk officier van gezondheid 2e klasse de Indische legerarts J. W. Holm. Kweekschool voor de Zeevaart, Vrijdagvoormiddag is de geheel gerestaureerd© en met verschillende lokaliteiten uitgebreid© Kweekschool voor Zeevaart te Leiden, thans ingericht voor de opleiding van leerling-onder officier bij d© Kon. Ned. Marine, in tegen woordigheid van den minister van marine Puim- bonnet, den vice-admiraal W. Naudin ten Cate, den kapt. ter zee J. A. M. Bron, chef vaji het personeel van het dep. van marine, en den adjudant van den minister, mr. J. G. Ja ger, luit. ter zee le klasso, geopend. De mi nister en zijn gevolg werden door d© commissi© van oppertoezicht en beheer ontvangen ©n rondgeleid, terwijl d© leerlingen verschillende oefeningen hielden. Het gebouw is geheel naar de nieuwste eischon ingericht, bevat vijf slaapzalen, een prachtige ontspanningsgaal met leeskamer, oefen- en onderwerplokalen." De minister was over de uitvoering zeer tevreden. MijRontpioffir.g. Ten gevolge van een mijnontploffing heeft de te IJmuiden binnengekomen bomschuit „Geertruida Johanna" een groot gedeelte der vleet verspeeld. Met een g©ringe vangst moest men naar huis zeilen om te gaan opleggen. Een onderscheiding. Gelijk bekend werd het Noorsche stoomschip „Magda", tbuisbehoorende te Tönsberg, den 18den Augustus 's nachts in d9 Iersche Zee ge torpedeerd. De bemanning ging in de booten en verd daaruit door het Nederlandsche stoomschip ..Pomona" gered. Naar aanleiding van de toen verleende hulp werd heden namens do recder van het stoom schip „Magdo" door het Consulaat van Noor- wo"o-, alhier aan den gezagvoerder der ..Po mona", den heer K. Boog, oen gouden horloge met inscriptie uitgereikt. LUCHTVAART. Naar aanleiding van do in den laatsten tijd verschenen berichten als zou Van Meel bin nenkort naar Indië vertrekken (een besluit waarop van invloed heet te zijn geweest een tusschen Van Meel cn de militaire autoritei- teiten gerezen geschil nopens zijn contract als militair avaiateur) deelt men ons mede dat van dit vertrek reeds daarom ge©n sprak© kan zijn, wijl dit contract eerst September 1916 een einde neemt. Afgescheiden echter van de vraag zoo werd ons medegedeeld of ver breking dezer verbintenis al dan niet moge lijk zijn, zou Van Meel zich onder de heer- schende omstandigheden toch niet buitenslands begeven daar hij, „nu de nood aan den man kan komen", ter beschikking wenscht i© blijven. De oorlog in Servië, BERLIJN. Bij Drinsko ten- zuiden van Visjegrad werd de vijand teruggeworpen; oostelijk daarvan wercl hij over de grenzen teruggedrongen. Ten westen van de Morawa is de linie SlavkovicaRndnik—CumitsjBatocïna be reikt. vastgesteld© calculatie iets te veranderen. Kleedingzakcin, willen zij het vertrouwen van het publiek ten volle winnen, moeten aldus 'handelen. Nog nooit zagen wij een magazijn, dat niet scherp hield aan prij zen, op den duur tot bloei geraken. Een ware zegen is met deze vaste prijzen door de groote zaken gebracht. Ware het maar al leen daarom, dan is dit reeds voldoende reden van bestaan. Ook de inkoop dient volgens systeem plaats te vinden. Verkeerd is Set, den eenen leverancier om persoonlijke of andere rede nen boven den anderen te bevoorrechten. Alleen het aangebodene moet den doorslag geven. Het is lastig, vervelend soms, iedere offert© door te zien en toch is het voor een neutraal examen noodig. Wij bestellen nooit onze geregelde stoffen en voerings op het eerste gezicht. Altijd verlangen wij stalen van de uitgezochte nummers. Zoo doen wij met alle collecties, tot de offertetijd voorbij is. Dan worden de stalen te zarnen gevoegd, de prijzen herleid tot Nederlandsche munt eenheid per meter op de etiquebten gezet, en begint het groote werk van onderzoek, vergelijking en bestelling. Ieder fabrikant, die bij ons hoofd inkoop- huis laat aanbieden, wordt onder een volg nummer ingeschreven. Alleen dit nummer wordt op de stalen vermeld, zoodst de chefs en ook de combinatiewinkeliera niei Ten zuidoosten ran Srilajnatsj werd on do vijanrh lijk© stellingen aan woorsiijdan vaa d© Rosana genomen; wij maakten ruim 1300 man krijgsgevangen. Do vijand uijkt terug voor het leger T«a generaal Bojadjef, dat hem vervolgt. De Engeischo Koning gekwetst, LONDEN. Hot persbureau meldt, dAt do Koning ernstig gekwotet is <ioor don val van zijn paard, tijden* do inspectio der troepen in Frankrijk. LONDEN". Hot persbureau meldt nader: Terwijl do Koning het leger in Frankrijk be zocht, steigerdo het paard door do toejuichin gen dor troepen en viel. Do Koning werd ernstig gekwetst, en zal yoorioopig zijn kamer niet kunnen verlaten. Een later boricht meldt: Do Koning bracht den Vrijdagnacht goed door, en sliep oen wei nig. Zijn temperatuur is 39.2. zijn pols 75, zijn algemeen© toestand beterend. Er zijn goen complicaties to wachten, Groote toebereidselen? Do „Yossischo Zeitung" ontvangt uit Stock holm het volgend© telegram: „Een Zweed, dio dezer dagen uit Engeland is teruggekeerd, heeft uan het „Holsingborger Dagblad" medegedeeld, dat hij zoer toevallig gelegenheid heeft gehad to eons ta tee ren. dat or in Engeland toebereidselen voor do uitrus ting van een transportvloot worden gemaakt. De plaats, waar hij dit kon waarnemen «n nog ander© omstandigheden wekten bij bom het vermoeden, dat het transport niet den ge wonen tveg door het Kanaal en evenmin dien door do Middellandsche Zee zal volgen. Al* dit alleB zoo is, dan zal men zich ongetwijfeld herinneren, dat in do Franscho pers reeds her haaldelijk opmerkingen zijn gemaakt over de botoekenis van oen offensief tegen d.. hartader van Duitschland, hot Kanaal van Kiel. Zulk een offensief zou echter van Deenschon bodem moeten uitgaan en kan niet plaats heb ben zonder een ernstige schending dor Dcen- sche neutraliteit." Alles, deze rubriek betreffend, te richten aan den heer J. Mycr, Graaf Flor is straat 15 Amsterdam» .Uit don wedstrijd om h©€ meesterschap. Tn dezen wedstrijd, onlangs te Amsterdam gehouden, waarin do heer M. ten Brink uit Haarlem den meestertitel verwierf, werd menig© zoer interessante partij g«x>peo5d. Do volgendo stand is ontleend aan de partij tussohen de heeren G. Woudenberg van Rotterdam en N, de Vries Gzn. van. Hen gelo (O.). Zwart. Wit. Stand Zwart: 3, 6, 9, 10, 13, 14, 18. 19, 20, 24, 23. 6. Wit: 28. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45. 48. Wit speelde als laatsten zet 4339, in do hoop, dat zwart 18—23 spelen zou. Do heer De Vries zou dan den volgenden iraaien damslag hebben uitgevoerd. Spelen wij dus in bovenstaan den diagram- stand 18—23. Wit vervolgt nu met: Wit: Zwart: 1.37—31 23:43 2. 33—29 24:44 3. 48 50 26; 48 4. 50—44 4830 5. 35:4!.' Zwart speelde, jammer genoeg voor den heor De Vries, in plaats van deu foutierea zet 18— 23, den beteren zet 1015. Hoogst interessant© slag auteur J. de Haas. 1 6 11 üi 1 16 p 21 26 Tvf" ypp ar' 31 Wm 36 •"•V 41 mk 46 m 1 Wit Zwart een dam op 15, henevens 4 schijven op 2, 13. 14. 20; wit 7 schijven, op 2L 22, 29. 30, 37, 40, 50. Zwart speelt 2025 ©n wit wint. Om tweeërlei reden is dit problecmpj'e be- belangwekkerid Eerstens om de eigenaardige, haast verwarrend© slagwending en tweedons om de duidelijk© demonstratie van het dam- wie de fabrikant is. Slechts zijn waar komt in becordeeling. Zou het mogelijk zijn, groo ter neutraliteit te betrachten l Spoclate inrichting voor de vervaardiging van militaire uniformen. AMSTERDAM, Leidscheetraat boek Hee rengracht." AMSTERDAM, lev. Swindenstr. 29-31. AMSTERDAM, Ferd. Bolstraat hoek Alb. Cuypstr. 72—74. ROTTERDAM, Binnenweg boek Een- drachtsstraat. UTRECïJT, Mariaplaats 3 (4e buis van deu boek). LEIDEN, Botermarkt 19. ZAANDAM, Damstraat 11, DELFT. Markt 14—16. 's-HERTOGENBOSCH, Markt. 's-HERTOGENBOSCH, Snellestraat. MIDDELBURG, Langedelft. EINDHOVEN, Recbtestraat. HELMOND. Kerkstraat 48. MAASTRICHT, Groote Staat 36. VENLO, Vleeechstraat. Tctaa! 71 eigen- en combinatiewinkels in Nederland.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 5