OP ZEE. S DEI SÖDDA-TEKTCOUR'AWrr xra.tx Woensdag 27 October 1915 De 42 cM, kanonnen der Duitschers zijn bekend, zij hebben vooral hun werk gedaan in België. Maai- niet minder grooten naam hebben de groote 30.5 cM. mortieren der Oostenrijkers. Tegenover deze gcschutstukken der beide bondgenooten bunnen de geallieerden nog geen gelijken stellen De Oostenrijkers voeren deze zware stukken ook mee naar Servië en we zien hierboven, hoe er een in stelling wordt gebracht. De mannen zijn bezig het monsterkanon te laden. in een schuilplaats, waar d© kolonel met zij: staf bij een stompje vetkaars kalm brood en leverworst zaten te eten, terwijl rondom de aarde sidderde en beefde. .,0 ja, do handgi nat-en"; zei de kolonel. „Het is goed, dat gij die gebracht hebt, maar ik heb niemand om ze te lossen."' Hij keek op zijn horloge. „Het is kwart voor twaalf, om twaalf uur begin ik een bestorming om de Engelschen, die aan den rand van het dorp binnengedrongen zijn, weer er uit te gooien." Op dat oogenblik kwam een 6oIda»t binnen en rapporteerde den kolonel: ..Er ligt een vreemde vrachtautomobiel in de dorpsstraat en verspert don doorgang." „Wat!" riep ik ver schrikt, „ligt mijn wagen in de dorpsstraat?" „Neen", verbeterde de soldaat, „de wagen staat, maar er ligt een huis boven op." De kolonel besliste, dat ik probeeren moest met mijn ontploffingskist 7.00 snel mogelijk uit het dorp te komen en naar de brigade terug te gaan. Ik kwam bij mijn wagen en zag dat de soldaat gelijk had gehad. Het huis van twee verdiepingen was verdwenen en mijn wagen stond midden in don puinhoop, met balken, dak pannen cn brokken steen bedekt. Ik moest mijn begeleider zoeken, die een veilige schuilplaats had ontdekt en samen moesten we opruimen, Daarna duurde bet nog tien minuten voor we tusschen het puin in do nauwe straat konden omkeeren. D9 motor was gelukkig ongedeerd. Langs een omweg reed ik naar de brigade te rug, over een weg, die nog veel heviger onder vuur lag. omdat de Engelschen hun vuur ver plaatst hadden, om te verhinderen, dat ver sterkingen aanrukten. "Wij moesten door gra- naatkuileu en eenmaal zelfs over de takken van een boom, die op den weg lag. Bij de brigade deelde men mij mede, dat anen groote behoefte had aan do niet afgele verde handgranaten. Ik moest don-zelfden weg terugkeer en, drie honderd meter van het dorp zoo goed mogelijk dokking zoeken en een wiel rijder, dien men mij mee gaf, naar het batal jon zonden. Nog eens dus langs den vuurspu- wenden weg, door grcnaatkuilen on over ge- iknakta boomen. Driehonderd motor voor het dorp stond een schildwacht, die hevig to keer ging, omdat ik mij met mijn duizend handgra naten juist voor hem opstelde. Mijn wielrijder was niet mee gekomen. En toen ik eenigen tijd op liem gewacht had, besloot ik zelf het dorp in te gaan. Den onderofficier, die mij man schappen voor bet lossen had moeten geven, vond ik niet meer. Ik moest dus naar de regi- montsschmlplaats. Daar werd ik met vreugdo begroet. Mijn komst was een gelukkig toeval, zeiden ze, omdat do telefoon stuk geschoten was. Nu kreeg ik een man mee om de hand granaten te lossen en een ranport, dat ik zoo snel mogelijk vorder moest brengen naar de divisie. Intusschen had de bestorming plaats gehad en waren de Engelschen teruggeslagen. Do onderofficier bij wion ik nu kwam, ver klaarde mij, dat hij de handgranaten onmoge lijk kon laten lossen. De vijf man, <iie hij ter beschikking had, waren zoo uitgeput, dat hij ze nu volstrekt moest laten slapen. Er was niets aan te doen. Ik reed dus weer door den •JseksenketeT van het versperringsvuur naar de divisie, gaf het rapport af en besloot daarop naar huis te rijden en mijn handgranaten af te leveren Duitsche vredesvoorwaarden volgens prof. Delbriick. LONDEN. De „Daily Mail" verneemt uit New-Ycrk, dat de American" een inter view publiceert met prof. Delbriick, vraarin deze zeide. dat d© vredesvoorwaarden die Duitschland hoopt te verkrijgen als Presi dent Wilson of de Paus als bemiddelaars optreden, o.a. omvatten den afstand van koloniën die Oeganda en Fransch en Bel gisch Congo als een vergoeding voor de ontruiming van Frankrijk en België, en de betaling van een schadeloostelling aan Duitechiand, die naar Delbriick meent, dcor Engeland behoort te worden betaald. Delbriick meende, dat President Wilson en de Pau3 spoedig vrede zouden kunnen tot stand brengen. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogster-rein. PARIJS. De Duitschers trachtten Zaterdagavond nogmaals een aanval te doen op het fortje in het bosch van Givenchv en de Fransche voorgeechoven posten in de buurt van heuvel 140. Nauwe lijks echter waren zij uitgetrokken, of zij werden gedecimeerd en genoodzaakt naar hunne loopgraven terug ie keeren. Dit is de achtste nederlaag, die binnen vijf dagen alleen op dit gedeelte van het front aan de Duitschers is toegebracht. Neg steeds levendig artillerie-gevecht ten zuiden van de Somme in de streek van Lihons, Canny, Beuvranges. De Fransche batterijen hebben vernie lende schoten gelest op de loopgraven van den vijand in Champagne ten zuidoosten van Tahure, tusschen Maas en Moezel ten noorden van Regüiéville en in Lotharingen in de omstreken van Embermesnïl en Domèvrè. BERLIJN. Ten noordoosten van Souchez werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. Afdeëlingen, die onze stellingen waren bin nengedrongenwerden er onmiddellijk weder uitgedreven. Vijandelijke vliegers wierpen zonder suc ces Iwmmen op Oostende en het station van Noyon Een Eugeische biplane werd in een lucht gevecht ten westen van St. Quentin naar beneden .geschoten. Do bestuurder en de waarnemer (beiden officier) kwamen om het leven. Duitsche vliegers deden met blijkbaar lucce» aanvallen op Engelsche kampen bij Abbeville en wierpen bommen op Verdun. Er werd waargenomen dat sommige bom men doel hadden getroffen. LONDEN. In de laatste drie dagen heeft de artillerie ten zuiden van het La Bassée- kanaal groote bedrijvigheid betoond. Ook hebben gevechten met handgranaten plaats gehad. Op 22 Oct. hebben vier onzer vliegers vechten in de lucht geleverd en de machines van den vijand tot dalen genoodzaakt of verdreven. Eén Duitsch vliegtuig viel on derst boven van een hoogte van 7000 voet in een bosch achter de Duitsche linies. De operaties in Champagne. De .,Times"-correspondent te Parijs seint het volgende bericht omtrent den strijd op het westelijk oorlogsterrein „Het gevecht in westelijk Champagne noemt de afmetingen van een grooten veld slag aan. Het woedt in de indeuking van het Franscho front tusschen Auberive-sur- Suippe en Reims tot aan het zuidelijkste punt van de rij met pijnhout begroeide kalk heuvels tusschen Prosnes en Moronvillers. De weg van Pompelle een der nuttelooze forten om Reims en Prosnes vormt ten naastenbij het front. Het doel van dc-n Duitschen aanval was blijkbaar de Fran- schen over den spoorweg ChalonsReims en de Vesle-rivier en het kanaal terug^te werpen, om zoo de resultaten van de Fran sche overwinning in oostelijk Champagne van het einde van September waardeloos te maken. Deze aanval, die reeds van den nacht van den lSden af werd voorbereid, was de hevigste, dien de vijand aan het Westelijk front heeft ondernomen. Drie uren lang werd de eerste loopgraveulinie der Fransche,1 met projectielen van allerlei kaliber over stroomd terwijl de Duitschers dcor middel van bommen tusschen de eerste en de twee de Fransche linie een gordijn van verstik kende dampen deden ontstaan. Onder dekking van deze beschietiug be reiden de Duitsche troepen vele devisies sterk en belioorend tot do legercorpsen van von Heeringen en von Einem die op eoa front van kilometer waren samenge trokken, zich tot den aanval voor. Hij werd voorafgegaan dcor een buitengewoon hevige beschieting en een dikko gaswolk. Dinsdag bij het aanbreken van den dag viel de vijand in vier opvolgen de gelederen, met een tusschenruimte van ongeveer 300 meter, de Fransche stellingen aan. Het eerste en tweede gelid kwamen niet tot aan de Fransche loopgraven. Zij werden door de mitrailleurs en 75 mM. neer- gemaaid. Het derde gelid kreeg een oogen blik voet in de Fransche stelling, maar werd na een hevig gevecht met handgranaten daar weer uitgeworpen. Het vierde kwam echter in de meest vooruitgeschoven loop graven en begon zich daar te versterken, omdat het niet krachtig genoeg was, om dieper in de Fransche stelling door te dringen. Ondanks het vuurgordijn werden Fran sche versterkingen aangevoerd en vóór den middag waren do Fransch en weer aan de winnende hand. Het gevecht werd tot het vallen van den avond met kracht voortge zet. De Duitschers hadden toen het zoo duur betaalde terrein weer verloren en wa ren naar hunne oorspronkelijke posities te ruggedreven. Ondanks dezen bepaalden tegenslag deed de vijand nog een aanval op een front, dat zich van de artillerie-schietbaan van Reims, een paar kilometer van de stad af, tot Pru- nay, aan den Reims-Chalons-spoorweg uit strekt. De artillerie-voorbereiding en de aanvalswijze met achtereenvolgende gelede ren waren precies dezelfde als bij de eer ste poging en had bijna hetzelfde negatieve result aai. De Duitschers konden niet verder komen dan de prikkeldraad-versperringen voor de eerste Fransche loopgraven-linie. De Duitschers doen het voorkomen alsof de gevechten der laatste dagen niet meer te beteekenen hebben dan een geveebt tus schen verkennings-afdeelingon, om op deze wijze de teleurstelling die hun eerste po ging om het 6ucces der Franschen in Cham pagne te beantwoorden hun bezorgde, te erbloemen. Het is verkenningswerk, dat hun duizenden dooden en gewonden kost en tot dusverre hoegenaamd geen resultaat heeft opgeleverd". Generaal J off re aan het woord. Tn een persgesprek met den Amerikaan Owen Johnson zeido de Fransche opperbevelhebber, generaal Joffre, o. m.„Do kunst van oorlog voeren is overal dezelfde, maar er is verschil tusschen het Francho en het Duitsche leger. De soldaat in Duitschland wordt behandeld en beschouwd als een machine. Men wil daar niet dat hij voor zichzelf zal denken. Door een op vrees berustende discipline ontneemt men den soldaat het initiatief, geheel van den wil van zijn officier afhankelijk. Daarom moeten do Duitschers in gesloten gelederen aanvallen en is de officiersklasso tot een soort Brahmaan- sehe kaste gemaakt. De officier spreekt niet direct met zijn soldaten, maar geeft zijn beve len altijd door bemiddeling van de onderoffi cieren. „Onze discipline daarentegen berust niet op vrees, vervolgde de Fransche opperbevelheb ber. Wij doen alles om een geest van broeder schap aan to wakkeren. Onzo soldaten worden als intelligente menscholijko wezens behan deld,. die in moeilijko omstandigheid zelfs tan- dig kunnen denken. lederen dag worden er sol daten tot officieren gemaakt. Wij kunnen ons officierenkorps steeds gemakkelijk uit do ge- wono soldaten aanvullen. En de officieren lee- ren hun minderen als liun kinderen beschou wen; geen wensch of behoefte van de soldaten mag hun onverschillig zijn. Zij waken er voor, dat do soldaten goed verzorgd worden, krijgen hetzelfde voedsel en doelen alle ongemakken cn vermoeienissen met hen. Zij leven bij en met elkaar als één groot gezin. Als wij een charge makeni, dan voert do officier altijd zijn mannen aan dat behoeft niemand hem to zeggan en hij behoeft niet om to kijken om te zien of hij wel gevolgd wordt." Stralend sprak Joffro over den luitenant., die bevordering geweigerd had om bij zijn soldaten te kunnoc blijven. Dat gebeurt telkens weer, zeide hij. Zij willen niet gescheiden worden van hun manschappen. Dit maakt, een ineenstorting van het Fran scho leger onmogelijk, terwijl als eenmaal het Dnitscho leger verslagen moet terugtrekken, de op vrees berustende discipline tot muiterij zou kunnen voeren. RUSLAND. Van het Oostelijk Oorloqsterrein. PETERSBURG- (Communiqué van den Grooten Generalen Staf.) Door een -krach - tigen onverhoedschen aanval in de streek van Nowo Aleksinetz (30 west ten noorden van Tarnopol in Galicië) namen wij aZterdag een gedeelte van de vijandelijke stellingen. Ook maakten wij ons meester van een ge deelte der vijandelijke stellingen in de streek ten oosten van Lopuschno en ten noorden van Nowo Aleksinetz. In den loop van den dag namen wij 148 officieren en ongeveer 7500 soldaten gesvan- gen en maakten wij fcweo houwitsers en een groot aantal mitrailleurs buit. PETERSBURG.Iu de centrale streek van Baranowitsji is den vijand een geduchte slag toegebracht. De gevangenneming van 85 of ficieren en 3552 soldaten bewijst voldoende welk succes door ons is behaald. In militaire kringen is men van mee ning, dat de vijandelijke troepen na den tegenslag bij Baranowitsji genoodzaakt zullen zijn dio streek te verlaten, hetgeen van te groot er belang is, daar de sector Baranowitsji bij verbinding vormt tus schen de noorder- en zuiderfronten van den vijand. PETERSBURG. Het communiqué van den grooten staf luidt: Aan den rechteroever van de Beneden- Aa, ten N. van het. dorp Kalntzem ver dreven wij de Duitschers. In een gevecht bij het dorp Repe, ten Zuidoosten van Riga slaagden de Duitechers er in, zich van dat, dorp meester te maken. Bij het dorp Klanghe, ten N. van Repe, brachten wij den vijand door ons aanhoudend vuur groo te verliezen toe. In vele sectoren van het front in de om streken van Riga is het artillerievuur zeer hevig, aan beide zijden. In den nacht van 23 October vloog een Zeppelin over Riga en wierp bommen op verschillend© deelen van de stad. De militaire gebouwen leden er niet het minst onder. In het front om Dunaburg werd in ver schillende sectoren het gevecht krachtig hernomen. Gisteren concentreerde de vijand zijn artillerievuur voornamelijk hevig op de strook ten W. van Illuxt, waarna hij aan vallen ondernam, waarvan de eerste werden afgeslagenmaar tegen het einde van den dag slaagden de Duitschers er in het dorp ^lluxt te bezetten, waar zij in een hevig gevecht in de straten hevige verliezen leden. In de streek van Illuxt worden de hevige gevechten voortgezet. Een hevig artillerïegèvecht werd gisteren aan weerszijden geleverd bij het doijp Me- doum, ten N,0. van Novo Alexandrowsk. I Teri O. van het Pruth-meer en ten Z. van het Driswiaty-meer bezetten wij na een ge vecht verschillende dorpen. De Duitschers die er aanvankelijk in slaagden een dezer dorpen, Krumple, te bezetten, -erden er uit verdreven met de bajonet. In de streek van het dorp Doubi, ten W. van Porta va, werd een gevecht geleverd om dit dorp, dat nu eens door de eene, dan door de andere partij bezet werd. Bij het OghinGki-kanaal en ton Z. van het meer Vygonof tiamen onze troepen, na een hevig bajonet-gevecht, het dorp Voulka. Aan de rest van het front tot aan de Prip- jet, en in den omtrek van den linker-oever van de Styr hadden geen veranderingen In de streek van Novo Alexinetej deed de vijaud verschillende tegenaanvallen, die alle werden afgeslagen in ons vuur. Aan het Galicische frpnt, ten Z. van Novo Alesinetsj, is de toestand onveran derd. BERLIJN. Legergroep v. Hindenburg: De bij Damesnas gelande Russische troepen keerden, zoodra Duitsche troepen aanruk ten, weder naar hunne schepen terug. Ten noordwesten van Dunaburg wierpen de Duitsche troepen den vijand met zware verliezen aan zijn zijde uit zijn stellingen bij Schlcs3berg en bestormden zij Illuxt. De Russen lieten 18 officieren, 2340 manschap pen, 10 machinegeweren en één mijnenwer- per in handen der Üuitscher3. Legergroep prins Leopold van Beieren: Geen nieuw3. Legergroep v. Linsingen: Herhaalde aan vallen op de stelling der Duitschers aan het kanaal ten .zuiden van het Wyganofskoje- meer werden afgeslagen. In een tegenaanval werden twee officieren en meer dan 300 man gevangen genomen. Ten westen van Czartoryk werden de vij andelijke stellingen bij Komarof genomen. Verscheiden tegenaanvallen der Russen werden afgeslagen. Drie officieren en 458 man werden krijgs gevangen gemaakt. Aan da Colf van Riga. PETERSBURG. Op 22 Oct- versloeg een landingstroep, ontscheept in de buurt van het dorp Domesnes aan de kust van Kurland bij den ingang van de Golf van Riga, een Duitsch detachement, dab dit punt beschermde. Wij maakten krijgsgevangenen en ver overden materieel. Op de plaats van het gevecht vonden wij oen gesneuvelden officier en 42 gesneuvelde soldaten. Aan Russische zijde werden vier man ge wond. Certeraal Rennenkampf gepensionneerd, Volgens een bericht uit Petersburg, is generaal Rennenkampf gepensionneerd. "(Generaal Rennenkampf was een der aan voerders in liet groote Russische offensief in het begin van den oorlog, door wiens te laat komen de Duitsche troepen zich aan omsingeling konden onttrekken. Hij werd indertijd om. dit voorval teruggeroepen, maar liet feit, dat hij gepensionneerd werd. schijnt er op te wijzen, dat er geen 'lrwade trouw in het spel was. Red.) ITALIË. Oostenrijk en Italië. De Italiaansche legatie te 's-Gravenhago ontving het volgende oommuuiqué van den Italiaanschen Grooten Generalen Stat Rome, 23" October: Het krachtig aange voerde offensief onzer troepen wordt met belanvrijko successen langs het geheele front voortgezetOp deu westelijken cever van het Gardameer namen wij stormenderhand den Nodie-berg en vulden daarmede onze stellingen, die het Ledrodal beheerechten, het Cordevole-dal gaan wij vcort druk te oefenen op de vijandelijke stellingen. Op den Col di Lana veroverden wij een ter halverhoogte van den berg gelegen, goed voor verdediging ingerichte kieine schans en maakten daarbij cenige gevangenen. Tusschen Boven Bointe en Rieuz rukken onzo colonnes door de dalen die langs en dwars door het Cristallo-bergmassief loopen op Schluderbach, samen alle door den vijand opgeworpen hinderpalen uit den weg -ruimend- In Karinthië worden de met gelukkigen uitslag bekroonde aanvallen onzer troepen op de hooggelegen dalen van Degano en van Chiazzo voortgezet. Wij maakten 21 gevangenen, waaronder een officier, 01 Het belang van ons suoces van den él en dezer in het Seisera-dal wordt bevestigd. Wij begroeven tot dusver 426 lijken van vijanden. Langs de Isonzo hebben onze troe pen gisteren gedurende den geheelen dag vorderingen gemaakt, op Klein-Javorcrf, op den Santa-Lucia-heuvel, oostelijk van Plava en op den Oslavia-heuvel. Twee hevige tegenaanvallen van den vijand op Mrzh wer den afgeslagen. Op dit deel van het front maakten wijlol gevangenen met inbegrip van twee officie- r6n0p de Karstvlakte hebben onze troepen in den ochtend van 22 dezer den aanval met nieuwe kracht hei-vat. Trots den heu gen stand van den vijand, die ondersteund werd door het verwoed en geconcentreerd vuur van tal van zware batterijen, slaagde onze infanterie na hardnekkige en bloedige bevechten erin langs bijna het geheele front In voornamelijk in de richting van San Martino del Carso vooruit to komen. Wij namen 2009 man waaronder 60 offi cieren gevangen en maakten zeven mitrai - leurs en een groote hoeveelheid schietvoor raad en oorlogsmaterieel buit. Aan het Isonzo-front namen de Italianen Zaterdag 1003 man gevangen en maakten zijn drie mitrailleurs en ander matenesi buit. Do Paus en de vrede. Den laatston tijd vindt inon ooli liij niet. katholieken steeds weer umngen, waarvan de strekking is den Paus te maken tot reeien invloed op do vrcdeset.nferent.ee. Het- relfdo denkbeeld vindt men in een lltM» den linpelschen kardinaal Gaaquet, die hierin de houding van liet Pausdom cn van do Kerlt tot don oorlog in do Italiaansdie trustbladen bespreekt. Hij herinnert eraan, volgens een te legram uit Romo aan de tijd dat in den tegenwoordige!! wereldoorlog noejl mot eenven- tk, noeli met besluiten der Haagscho Vredes conferenties betreffende de manier van oor og- voeren, nooh met de neutraliteit der ltlenlt, ongewapende Staten wordt rekening gehouden Po oorzaak van dcae ruïne van het volkenrecht is,te zoeken in het feit, dat de conventies tus schen volkoren geen sanctie verkrijgen gelijk aan die. welke do particuliere vei dragen be- zitten. Vandaar do noodzakelijkheid oencr mo- reelo macht, die deze sanctie zal verleenen. Als zoodanig kan alleen de autoriteit van den Paus in aanmerking komen, dio do opperste reohtor inzake de zedenleer is en dio als het godsdien- stig opperhoofd van millioenon katholieken der vorscheidensto naties invloed over de geheel» wereld bezit en een vredoszondmg, coor Chris tus bedoeld, hoeft uit te oefenen, meent liy. SERVIË. De oorlog In Servië. SOFIA Het officioele bericht over de operaties van 21 OctoWer: In het dal van den Boven-Timok kwamen onzo troepen op den rechter-oever van de rivier. In Macedo nië wordt de vervolging van den vijand voortgezet. Wegens de buitengewoon slechte weersgesteldheid werden do operaties op en- kele deelen van het front tot langzaamheid Van 1 uur des nam. tot den avond bescho- teu twaalf Engelsche en Fransche schepen de kust van de Aegeische zee, voornamelijk de open plaatsen Porto Lagos, Maronia, Makri en Dedeagatsj, dio absoluut niet versterkt zijn- Deze operaties van de vijan delijke vloot hebben geenerlei militaire be- teekenis. PARIJS. Het Servische legerbericht van 21 Oct. erkent do inneming van Veles door de Bulgaren en van het dorp Pachanatz door de Duitschers en Oostenrijkers. De Servische troepen ten zuiden van Bel grado dreven den vijand terug op de Kos- met-stelling. Op het oostelijk front werd een colonne, di© oprukte naar het dorp Eratjevo Selo door do Serviërs teruggeslagen. BERLIJN. (Officieel.) Het leger van generaal v. Kövess van de legergroep Mackensen dreef ten oo6teu van de Lucavica de Serviërs verder in oostelijke richting. Heb leger van Gallwibz nam bij Palanka den zuidelijken cever van de Jasenica. Me6r naar het westen werd de linie Rape- nasj ten noorden van Petrovasj Rauowasj ondanks den hier en daar zoer hardnekkigen tegenstand der Serviërs bereikt. Uit het grcot aantal gesneuvelden, die door onze troepen werden begraven, blij welke zware verliezen de Serviërs hebben ge leden. Bij Orsowa zijn de troepen over den Donau getrokken en hebben zij de hoogte Slava Bozija genomen. Drie officieren en 70 man werden krijgsgevangen gemaakt. Het leger van Bojadjef maakte bij Pra- hovo (aan den Donau ten noordoosten van Negotin) een Russisch munitie-depót buit on heeft halverwege Zajecar Kniazevasj aan den westelijken oever van de Timok bezet. Van de overige Bulgaarsche legerafdoelin- gen zijn geen berichten ingekomen. SOFIA. Rapport van den generalen staf van 22 Oct. In het Timokdal gingen onze troepen tusschen Knjazevatsj en Zajecar over op den linkeroever. Om het bezit van de stad Knjazevatsj wordt gestreden. I11 Macedonië veroverden onze troepen na hevigen strijd het grootste deel van de stad Uslcub; de strijd wordt hier voort gezet» I Op het overige front wordt het offensief voortgezet. Do zetel der Servische regeering verplaatst. BUCHAREST. Volgens de „Indépen- dance Roumaine" is de zetel der Servmche regeering cxvergobraoht naar Kraljowo, daar de"weg naa.r Monastir niet meer vrij is. Het verzet der Serviërs. Tegeover do berichten van Duitsche zijde over de hopeloosheid van den Servischen tegenstand geeft Reuter, in een telegram aan eomge bladen een geheel andere lezing. Franscho of ficieren, van Nisj te Atheno aangekomen, zou den gewagen vnn den voortreffelijken geest on der do Serviërs, die, meenen zij, ongetwijfeld don vijand zullen in bedwang houden, totdat er versterking van de bondgenooten komt. Vol gens berichten, door de Servisch© legatie te Athene ontvangen, zijn de Oasteurijksch-Duit- sclie krijgsverrichtingen aan het Noordelijke front tot stilstand gekomen en gaan do Serviërs op zeker© punten tot het offensief over en hebben zij do Duitschers on Oostenrijkers terug geworpen naar de loopgraven, waar hun be wegingen zijn verlamd. Het Servische offensief heeft vooral een gun stige uitwerking gehad bij Obrenowatsj en Po- zarewatsj. Do vijandelijke opmarsck by Bel grado is tot staan gebracht en de Serviërs be zetten een stelling op slechts enkele mijlen ten zuiden van de hoofdstad. De Duitsch© verliezen worden op 60,000 ge raamd, krijgsgevangenen er onder begrepen. De Oostenrijksch-Duitóelie troepen moeten zelf niet overmachtig zijn, maar hun kracht ligt in de zware artillerie, en aan dit wapen zijn hun tot dusver behaalde overwinningen toe te schrijven. Vele Servische officieren moeten de voorkeur hébben gegeven aan zelfmoord boven de over gave, BULGARIJE. LONDEN. De admiraliteit bericht, dat de beschieting van de Bulgaar- echo kust uitgevoerd werd door een eskader der geallieerden, samengesteld uit Engelsche, Fransche en Russische schepen. De°beschieting had plaats in den namiddag van 21 dezer. Er werden projectielen ge worpen op verschillende militaire stellingen en op de haven en de scheepvaartinrichtin gen van Dedeagatsj, die ernstig beschadigd werden. Het eskader zorgde nauwkeurig met te schieten op andere punten dan die welke militair belang hadden. Beschieting van Dedeagatsj. ATHENE- De geallieerden bombardeer den D'edea.gtsj, verwoestten de kazernes en doodden meer dan duidend Bulgaarsche sol daten, en veroorzaakten op verschillende plaateen brand. Tien burgers werden gedcod of gewond. ATHENE. Blijkens betrouwbare inlichtia- <*en begon het bombardement van Dedeagatsj door het eskader der geallieerden Donder dag ©11 werd het Vrijdag hervat. De be schieting veroorzaakte brand in de stad en ook werden vele persoonlijke verliezen toe gebracht, in het bijzonder onder het veer tigste regiment infanterie, welks kazerne vernield werd. Ook Makri en Port Lagos zijn beschoten, waar de Bulgaren verdedi- J vinvswerken in gereedheid brachten. De brand (in Dedeagatsj) duurde Zondag nog voort op het oogenblik van afzending van dit telegram. Ten gevolge van den hevigen wind is groote schade aangericht o.a. aan sciieepvaartinrichtingen en spoorwegmaga zijnen, douanekantoor, de beide stations en dé brug van den ,,Oosber-spoorweg". Warna en Boergas beschoton. PARIJS. De Matin" verneemt uit Athene: De Russische vloot bombardeerdo de Bulgaarsche havens Warna en Boergas. Turksoho hulp voor Bulgarije? LONDEN. De correspondent van de „Morning Post" te Boecharest meldt, dat een Turkscli leger van 200,000 man, onder commando van maarschalk von der Goltz, de linie Adrianopel-Dedeagatsj heeft bezet. GRIEKENLAND. Do houding van Criekenland. LONDEN. Dr. Dillon, de correspondent van de „Daily Tel." te Rome,meldt: De ver tegenwoordigers van de Entente wezen er in hun betoogen aan de Grieksche regeering op: le. dat het verleonen van hulp door Griekenland aan Servië op grond van het verdrag een essentieel element was van het Balkanevenwicht; 2e. dat Griekenland Ka- ala en andere districten kreeg, waarop Bul garije aanspraak maakt, op voorwaarde dau Griekenland Servië eventueel zou bijstaan. Daarom staat Griekenland's weigering om Servië te helpen gelijk met het loslaten van alle wettige aanspraken op die landstreken; 3e. de gezanten waarborgen, dat geallieerde strijdkrachten gesteld zullen worden^ tus schen de Duitsch-Oostenrijksche en Griek sche legers, indien Griekenland vreest tegen over dê Duitsch-Oostenrijkers te komen; ie. do gezanten hebben Griekenland aangeraden te demobilisecren indien het werkelijk be sloten heeft niet tegen Bulgarije te vechten. De Bulgaarsche, Turksche en Duitsche ge zanten hebben met evenveel nadruk gespro- kon. De Bulgaarsche gezant verklaarde, dat indien Duitsch-Oostenrijksche troepen tredwongen mochten worden in Griekenland te vallen bij de vervolging van geallieerde troepen, welke Griekenland had t-oegestaan binnen te trekken, de Grieksch-Bulgaarsche overeenkomst Griekenland met zal bevrijden van de consequenties van dien inval. De correspondent ziet in de belangrijke Grioksche troepenverplaatsingen geen goed voorteeken voor de geallieerdenhij meent, dat men niet langer mag hopen op een spontane samenwerk-g van Griekenland met de geallieerden. De Grieksche expor teurs te Patras hebben alle beschikbare sens- nen te Patras en Piraeus afgehuurd voor het vervoer van den krentenoogst voor de blokkade dcor den Entente.. TURKIJE. Wreedheden tegen de Armeniërs. LONDEN Een correspondent van Reuter bij het hoofdkwartier m de MiddeUandsclie Zee geeft een verhaal van een Armemsoli krijgs gevangene over de Turksche wreedheden. Toen bij invalide in zijn woonplaats ZUe, ten N.W. van Siwas terugkeerde, was hij er ooggetuige van, dat do Turken den bis schop van Siwas besloegen als een paard, toen zij hem verbanden, want, zeide de vali: als hoofd der Armeniërs moes^ lnj met Verplicht zijn barrevoets te gaan Toen do krijgsgevangene Zilo bereikte, ntdekte hij, dat de autoriteiten de bevoDing van 20,000 menschen in de gevangenis had den geworpende mannen werden met tou wen gebonden en gedood, vrouwen ea kin deren in de vlakte, dag en nacht aan hon ger en koude blootgesteld, totdat men r,ien meende, dat zij geneigd waren zich tot den Islam te bokeeren. Weigerden zij, dan wer den moeders aan do bajonet geregen voor de oogen der kinderen, en deze later ver kocht. Een broeder van dezen Armeniër en hij zelf voegden zich bij het Turksche leger, toen de Turken naar Angora doordrongen overal zagen zij Turksohe reservisten, op weg om zich bij het leger te voegen, die do Armeniërs doodden. In Angora werden moorden gepleegd, gelijk aan die te Zile. De Turken vielen groepen, somtijds acht honderd man sterk, met de bajonet aan, en rukten zo letterlijk iu stukken, als zij hul peloos op den grond lagen. VEREENIGDE STATER. Een Amerikaansche Overzee-trust. WASHINGTON. Redfield, secretaris van handel, deelt mede, dat een Amerikaansche trustmaatschappij is op gericht van denzelfden aard als de Neder- landsche Overzee-trust, teneinde de Ameri kaansche producten naar het buitenland te verzenden met do zekerheid dat zij de oorlog voerenden niet bereiken. De Trust heeft niet-officieel alle uitvoe ren naar neutrale landen te behandelen. De regeering zal niet officieel aan de oor logvoerenden garandeeren, dat de goederen, die onder contract met de nieuwe maat schappij verzonden worden, den vijand niet bereiken, maar zal toezicht uitoefenen ter verzekering van de neutraliteit van den han del. ZU1D-AFRIKA. De verkiezingen. LONDEN. Volgens een telegram uit Kaapstad zijn de eindresultaten van de verkiezingen als volgt: Aanhan gers van Botha 54, unionisten 40, aanhan gers van Hertzog 27, onafhankelijken 5, leden van de arbeiderspartij 4. De „Noordzee V". Men meldt ons uit IJmuiden: Zaterdagmorgen, is hier <Joor de sleepboot „Poolzee" binnengesleept de logger „.Noordzee V", e.an boord waarvan zioh het bekende dra ma heeft afgespeeld. Het schiu is zoodanig afgetakeld dat het zelfs eenige herstelling heeft moeten onder gaan om do overbrenging mogelijk to maken. Het dek is geheol kaal, alleen de twee masten staan nog" overeind, terwijl ook de geheele in ventaris uit. ruim en kajuit verdwenen is. Des middags is het schip naar Amsterdam gesleept. Do gezonken Engelsche schepen. Een Lloyd's bericht heeft gemeld, dat do Duitschers drie Engelsche schepen, die bij het uitbreken van den oorlog te Hamburg lagen en die zij toen in beslag genomen hebben, hebben dien zinken. In Engelsche reederskringen acht men het waarschijnlijk, dat men de schepen heeft laten zinken ter versperring van het vaar water, in verband met de verdediging van de Elbe. Duitsche kruiser in don grond geboord. LONDEN. De Petersburgëche bladen be^ richten, dat een Engelsche onderzeeër bij Libau een Duitschen kruiser van het type „Prins Adalbert" aanviel en iu den grond boorde. [Het Russische legerbericht bevat een t>e vestiging van deze mededeeling-] Delcassé. We geven hier het portret van een der merkwaardigste Fransche staatslieden vau den jongstcn tijd, den vroeger leider van de buitenlandsche politiek als minister vau buitenlandsche zaken. Merkwaardig is hij vooral als de tegenstander van Duitschland, ais voorstander van een oorlog met dit land, niet sedert het vorige jaar, sedert jaren en jaren reels. In 1905, middenin de Marobko-quaestie, was hij ook aan 't be wind, in heb mimsterie-Rouvïer. Tien jaren lang had hij toe Frankrijk* buiten landsche staatkunde geleid en hij had zich zoo weten te verzekeren van bet ver trouwen der Kamer, dat deze al zijn ver klaringen goedkeurde. Intusschen dreef hij een politiek op eigen houtje. Hij was het, die in 1904 en 1905, in overeenstemming met de Engelsche regeering, en zonder iemand er kennis van to geven, beproefde om Duitechiand te isoleeren. Hij zocht Ita lië los te maken van het Drievoudig Ver bond, hij onderhandelde te St. Petersburg, intrigeerde te Konstaut-inopel en legde het er op aan, cm het geïsoleerde Duitschland door Engeland met Frankrijks steun te laten vernietigen- Maar... de Duitsche regeering kreeg er lucht v>an en keizer Wilhelm liet door zijn gezant een soort van ultimatum overhan digen te Parijs. Algemeene verrassing en verbazing in de Kamer, maar ook... iu het ministerie. Eerlijk moet gezegd worden, dat Rouvier zelf het meest van allen ver baasd was. Hij verlangde dadelijk ophelde ring van Delcassé. Er liad een merkwaar dige ministerraad plaats, waarin Delcassé aandrong op voortzetting zijner politiek der „isoloering", op een militair verbond met Engeland en op den oorlog tegen Duitsch land. Het antwoord van den ministerraad was eenstemmig. Delcassé moest aftredeu. De betrekkingen tot Berlijn werden allengs weer normaal. Eerst in 1913 kwam Del cassé weer in het kabinet, nu als minister van marine- Hij moest weer later aftre den, maar met den oorlog kwam hij opnieuw op zijn plaats. Nu is hij heengegaan, we gens ziekte, heeft de Fransche minister president meegedeeld^

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2