mm, F: Q 'Ï3E! SüEöaTEKTCöUniïKrT V&fi SSöiïcaae' 24 OctöOeï 19is De Engeisciie torpedojagers. -a Jl.jjiuUU. JLL' - '-S-M-trpnn Het Bulgaarsche leger is thans rr KT m in volle actie in den strijd tegen rv» yJc] \f (g? si Servië, Na het Turksche, is het Bulgaarsche leger misschien wel jk a) /wax ©MvJif w /JJXKS het best georganiseerde en gedis ciplineerde in den Balkan. Koning f \/jT tap J jïï y Ferdinand heeft er veel werk en zorg aan besteed en dat het in den tweeden Balkanoorlog een //u-kj jTWi fl Ml lAÏlE&Jv&ü 1 nederlaag leed, was best te be grijpen: het stond tegenover de i/TvJ v fXgiiii Servische, Grieksche en Rumeen- i Vil W j Xsï jwii1.-^1 sche legers. Jfitt We geven hier eenige typen 'fl U U/M LM-kfl I uwi spy uit het Bulgaarsche leger en ver wijzen naar de cijfers; fosSr i J® ill 1 Cavalerist (in zomer-uniform); 2 officier van den generalen staf; 3 en 4 infanteristen; 5 een gene Mf raal (te paard); 6 een cavalerist (te voet); 7 cavalerist (in winter- uniform; 8 artillerist. voor het Britsche Roode Kruis. De Koning zend een gift van 5000 p. st. voor het Rcode Kruis, koningin Mary en de prins van Wa les gaven ieder 500 p. st. De „samenzwering tegen het kabinet." LONDEN. De .Daily Chronicle': bespreekt vat het blad noemt de samen zwering tegen het kabinet", de poging om Asquifch, Sir Edward Grey en Arthur Bal four uit het ministerie te werpen. Onder de deelnemers noemt het blad Lord Curzon, Lord Milner, Car9on, en als eenige liberalen Lloyd George en Winst-on Churchill. Het blad zegt, dat de positie van Lloyd George onder de raddraaiers wel heel merkwaardig is, daar hij zeer loyaal is tegenover Asquith, maar hij meent, dat invoering der conscrip tie noodig is. Hij deed deze week uit dit oogpunt twee belangrijke benoemingen, door Chiozza Money te benoemen tot zijn parlementairen secretaris en Arthur Lee .t-ot militair secre taris van het departement van munitie; beide-n zijn krachtige voorstanders van de invoering der conscriptie. De „Daily Chronicle" is echter overtuigd, dat de samenzwering voorbestemd is te mis lukken. Vrouwelijke conducteurs. De hoofdcommissaris van politie te Lon den is bereid vergunningen te geven aan vrouwen om als conducteur van trams en omnibussen op te treden, ten einde aldus do hinderpalen uit den weg te ruimen voor de vrijwillige dienstneming van het omnibus- personeel. RUSLAND. Van het Oostelijk Oorioqsterrein. PETERSBURG. Mededeeling. van den generalen staf. Op het westelijk front werden gisteren, in de streek ten Z. O. van Baranowitsj, na een on-stuimigen aanval door onze troepen de Duitèche stellingen bij Ekimovitsji, Odokhoostsjina, Noviki en Nagoma geno- men. Wij maakten in den loop van den_ dag 85 Duiteche en Oostenrijksche offficieren en 3552 soldaten gevangen, en namen 10 mitrailleurs en een kanon. PETERSBURG. Rapport van den gene- ralen staf Bij Riga op het front van de Beneden Aa artilleriestrijd. Het Duitsehe offensief ten oosten van het dorp Olay aan den straatweg van Mitau is afgeslagen. Ten oosten van Oray onafgebroken artillerie actie. Onze luchtschepen wierpen op de omgeving van Mitau een tientallen bommen. Volgens be richten uit betrouwbare bron richtten deze projectielen greote schade aan zoowel aan den spoorweg als aan vijandelijke magazij nen. Bij Olay schoten onze troepen een Duit sehe vliegmachine neer; de inzittenden kwa men om.°In de omgeving van het dorp Pla- kanen ten oosten van Olay deden de Duit- schers onder bescherming van een rookgor dijn achtereenvolgens vier aanvallen, ech ter zonder succes. Op het front bij Friedrichstadt, Jacob- Btadfc en bij Dunaburg niets bijzonders. Ten noorden van het gehucht Postava werden da Duitschers na een verwoed gevecht uit het dorp Rcussaki geworpenruim 200 man met een officier werden gevangen genomen. Bij de verovering van de Duitsehe en Oos tenrijksche stellingen ten zuidoosten van Ba- ranovitchi werd vastgesteld, dat de vijand maatregelen had getroffen om ons te besto- De correspondent van de „Times" aan de Dardanellen beschrijft in een artikel het werk. dat de Engelsche torpedojagers vooral in het oostelijk deel van de Middellandsche Zee en bij de Dardanellen verricht hebben. „Wij hebben nu", aldus Ashmead Bartktfc, ,.d'e veertiende maand van dezen wereldoorlog ©n onze torpedojagers zijn dezen geheelen tijd zonder oponthoud in actie geweest. Het eerste, wat zij te doen hadden, was do bewaking van de Oostenrijksche vloot en het patrouilleeren langs de Adriatische zee en in het Oostelijk gedeelte der Middellandsche Zee. Maar eerst toen Turkije den oorlog verklaarde, begon het meest ingespannen deel van hun taak. Gedurende de wintermaanden moesten zij onafgebroken patrouilleeren buiten de Darda nellen. en langs de Aziatische kust. Deze maanden zullen nooit vergeten worden door hen. die aan de operaties deelnamen. Hoe het veder ook was, heen-en-weer geschud door vreeselijke stormen, met hun dekken voortdu rend nat, hielden zij de wacht bij de straat, op de kust en bij de naburige eilanden. Soms moesten zij van het beschutte Tenedos naar den ingang van do straat sioomen in vreese lijke stormen, als men geen honderd yards voor zich uit kon zien. Wanneer zij eenmaal in de monding van de straat zijn, hebben zij zoo- veel last van den vierknoopsstronm en den Oostenwind, dat zij ternauwernood in staat ziju hun post te bewaren, vanneer zij tien knoop varen, zoo krachtig zijn daar de elemen ten. De kleine vaartuigen slingeren en stam pen zoodanig, dat de meest-geoefende zeelie den ziek worden van uitputting. Over do dek ken slaan voortdurend hooge zeeën; niemand aap boord kan zich droog houden en de kom buis-lichten kunnen niet aangehouden wor den. Do bittere kou bedekt vaak do dekken en de brug met ijspegels^ep de jassen van de be ken met vergiftige gassen; wij maakten ver schillende toestellen gevuld met zulke gas sen, buit. Ten zuiden van de Pripjet besormden onze troepen een reeks dorpen aan den lin keroever van de Styr stroomafwaarts van Rafalovka. Bij de bezetting van het dorp Komarovu maakten wij ruim 400 man krijgsgevangen en veroverden twee mitrail leurs. Een tegenaanval van de Duitschers bij het dorp Kalki werd afgeslagen met groote verliezen aan 's vijands zijde. Ten noorden van het dorp Tchernysh, ten zuidoosten van Kalki, ontwikkelen zich hevige gevechten. De Duitschers en Oostenrijkers gebruiken voortdurend in de gevechten aan den linker oever van de Styr bijna uitsluitend ontplof bare kogels. BERLIJN. Legergroep-Hindenburg Ten N.O. van Mitau wonnen wij den Duna-oever van Boskowitsj tot de monding van de Bersc. Wij maakten daar 1725 ge vangenen en namen 6 mitrailleurs. Legergrocp-Leopold van Beieren. Ten O. van Baranowitej werd een Russische aanval door een tegenaanval afgeslagen. Legergroep-von Linsingcn. Aan de Styr in de nabijheid van Tsartorysk nam het plaatselijk gevecht grooter omvang aan. Voor de Russische overmacht moest een deel der daar strijdende Duitsehe divisie in een achterwaarts gelegen stelling terug gaan, waarbij eenige kanonnen, die tot het laatst in stelling waren gebleven, verloren gingen. Een tegenaanval wordj ondernomen.- De strijd in Rusland. Paul Michaelis leest -in het „Berliner Tageblatt" zijn landgenooten de les, die zich er over beklagen, dat het in het oosten niet sneller voorwaarts gaat. Hij zou hen eenigen tijd aan het front wallen bergen en de inspanning der troepen laten meemaken. Ten eerste, zoo zegt hij, zouden zij dan zien, dat het met de Russen nog volstrekt niet uit is. De hulpbronnen der Russen zijn nog niet uitgeput, al zijn zo ook niet onuitputtelijk. Het Russische legerbestuur heeft, ondanks de on- overzienbaie verliezen, nog steeds een over- vloedigen voorraad van kanonnen en projectie len. Het heeft geweren in overvloed en vooral nog talrijke troepen tot zijn beschikking. Voor zoover men naar de gevangenen oordeelen kan, zijn deze troepen echter niet meer dezelfde. Kort geleden zag ik hier, in Wilna, een troep Russische gevangenen, die een zeer sléchten indruk maakten. Het was een gemengde troep, oud en jong, groot'en klein door elkaar, slecht gekleed en gevoed, echt kanonnen- vleesch. Men hoort ook wel, dat manschappen, die juist hun opleiding achter zich hebben en ternauwernood nog een geweer hebben afge schoten, in do loopgraven worden gezonden. Met zulke elementen, die in het ergste geval in den wilde weg in de lucht schieten, hebben onze geoefende soldaten gemakkelijk spel. Maar dan ziet men weer andere gevangenen, die goed gekleed en gevoed zijn, sterke kerels, waarmede het niet goed kersen eten i3. Uiter lijk schijnen ze meer waard dan onze soldaten. Het ontbreekt hun echter aan do geestelijke en moreele vorming, die in den oorlog de be slissing brengt. Over het geheel moet men zeggen, dat het weerstandsvermogen der Rus sen sedert den val van grootvorst Nieolai Nico- lajewitsj eer grooter dan kleiner is geworden. Vooral in den strijd ten oosten van Wilna en aan de Duna hebben de Russen taaien tegen stand geboden en bieden zij dien nog. Onzo troepen moeten zich hun weg bijna voet voor roet door Russische loopgraven en draadver sperringen banen en steed3 weer als zij 'den vijand meenen te pakken te hebben, is hij hun bijtijds weer ontglipt om een eind verder nieu wen tegenstand te bieden. Al deze bezwaren zouden echter minder erg manning raken stijf bevroren. Toch onderbre ken, ondanks dezen onaangennmen toestand, ddestroyer-flottilles en haar dappere beman ning nooit voor een oogenblik hun tochten in de Middellandsche Zee en bij de Dardanellen. Wanneer de lente komt en deze toestand door het terugkeeren van mooi weder en zonneschijn verbetert, dan wordt het werk van de destroyers moeilijker, daar de actieve operaties tegen de Dardanellen beginnen. Op den dag van de poging om de Dardanel len te forceeren op 18 Maart, speelden do destroyers in het eigenlijke gevecht een weinig beieekenende rol. maar zij deden uitstekend werk, toen zij vóór do slagschepen de mijnen vischten. Zij redden ook do bemanningen van de „Irresistible" en „Ocean". Zij namen de bemanningen van deze twee schepen over on der een hevig vuur en kwamen er gelukkig zonder ernstige schade af. Xog eens bewezen zij goede diensten op den dag van de landing op 25 April. Elke torpedo jager had een bepaald© opdracht bij de ver schalende landingen. Hun rol was een tweede nfdeeling infanterie d'cht bij de kust te bren gen, welke de eerste landings-troepen moesten ondersteunen. Do destroyers werden to Mu- dros geheel met troepen gevuld en zij volgden de slagschepen naar Helles en Gaba Tepe. Niemand zal ooit het gezicht van dio lange, lage vaartuigen vergeten, vol gepakt met khaki-figuren, dichter en dichter bij de kust komende, onder het vuur van shrapnels, ge weren en mitrailleurs, en toch niet aarzelende. Zij stopten eerst, wanneer zij hun mannen in do booten lieten, wanneer het ondiepe water hen belette verder vooruit te gaan. Geduren de deze dagen waren de destroyers voortdurend bezig troepen te landen, de vleugels te be schermen en de wacht te houden. Een destroyer bewijst ieder, die in gevaar is, vriendendiensteu. Hij kan zoo vlug bewe gen en draaien, dat hij steeds het eerst op de plaats i6f om te helpen.. Op een dag Jagen twee zijn, als niet de ergste hindernis was de ellen dige toestand van de Russische wegen. Slechts wie deze wegen kent, vooral in RussischLit- tauen, die kan waardeuren, vat onze troepen in het oosten tot nog toe tot stand gebracht hebben en zal oppassen een snel oordeel gereed to hebben over dingen, die boven menschelijke kracht gaan. SERVIË. Da oorlog in Servië. SOFIA. Onze in Servië voorwaarts trekkende legers heben da volgende suc cessen behaaldIn het dal van den Ti- mok bezetten zij de linie TeherniVrh, bet dorp Cliarbonvesjhet dorp Adibschevasj, heb dorp Balinasj, Inowo, Balta en Beri- lowici. Ten zuiden van het Wlassina-moeras namen zij de hoogte Pandjin Grob. Aan den aanval op deze hoogte nam ook onze cavalerie deel. Zij sabelde 180 Serviërs neer en nam er 50 gevangen. Ten govolge van een moedigen aanval van het noorden uit, die gepaard ging met een handige manoeuvre van uit hét zuiden maakten onze troepen zich meester van hét strategisch belangrijk punt Sultan Tepe aan bet front bij Stracin. Ongeveer 2000 man werden gevangen ge- nömen en er werden 12 stuks geschut buit gemaakt. LONDEN. De „Daily Tel." verneemt uit Rome: een mededeeling uit Duitsehe bron bevestigt de berichten, dat de Servische veldtocht een gruwelijk karakter aanneemt. Burgers, vrouwen en kinderen nemen aan den strijd deel. Bij het wanhopige verzet in de omgeving van de bergen Branovo en Pa- sulitsj werden vele vrouwen, meisjes en kna pen door do invallende troepen neergescho ten, toen zij zijde aan zijde met de Servische soldaten aan den strijd deelnamen. Gemeld wordt, dat tot dusverre de vijand geen en kele krijgsgevangene beeft kunnen maken en dat alle Oostenrijksch-Hongaarsche solda ten, door de Serviërs krijgsgevangen 'ge maakt, gewond zijn. Ten gevolge van generaal v. Mackensen's verzoek om versterkingen zijn drie nieuwe Duitsehe korpsen aangekomen. Het is juist, dab de Bulgaren Wranja be zet hebben, maar de stad is bijna geheel on dermijnd; 10,000 Bulgaren werden bij de aanval op de stad gedood, zoo wordt gemeld. LONDEN. De „Morning Post" verneemt iufc Athene: Het ..nieuwe uit Athene blijft schaarsch en zonder verband. De spoorweg verbindingen zijn definitief verbroken ten gevolge van de bezetting van Wranja door de Bulgaren. Het ziet er naar uit alsof de terugtocht voor de Servische hoofdmacht op Monastir en de Grieksche grens reeds is af gesneden. Aan den anderen kant blijken de versterkingen van de geallieerden veel ge ringer in aantal te zijn dan enkele dagen go- leden geseind werd, en zelfs schijnt de bezet ting van Strumitza niet te hebben plaats ge- bad, ofschoon de Bulgaren daar naar de grens zijn teruggedreven. Alles hangt ervan af of sterke Engelsch-Fransche versterkin gen deze week kunnen landen om tegen bet midden van de volgende week naar bet front te kunnen gaan. SOFIA. Het officieel© bericht over de operaties in het dal van den Be- neden-Timok zegt: Stap voor stap drin gen onze troepen vooruitzij staan reeds bij Negotin, waar zij de Serviërs terugsloegen. Dezen vluchten door paniek bevangen en lieten een officier en 50 man in Duitsehe gevangenschap;' een officier en 150 man werden in het Timok-dal gedood. De Duitsch-Oostenrijksche troepen be- van onze transportschepen naast elkaar dicht bij de Y-beach. Plotseling opende een Turk- sche veldbatterij het vuur. De stoom-inrichting om het anker op te hijschen, was beschadigd, zoodat een hunner niet het anker kon ophij- gchen. Dadelijk snelde een torpedojager te hulp. Hij ging tusschen deze schepen en den vijand liggen en groote zwarte rookwolken kwa men uit de schoorsteenen, waardoor er voor do kanonniers een scherm ontstond. Op hetzelfde oogenblik 6treek hij een boot, om de bemanning op te pikken, welke in de paniek over boord was geraakt. Een orkaan van granaten sloeg rondom de boot in zee en het was een wonder, dat de boot niet zonk." Vervolgens baschrijft Ashmead Bartlett de komst van de vijandelijke onderzeeërs in het midden van Mei, toen de destroyer-flottilles do oudere slagschepen en kruisers moesten be schermen. Zij deden dit door in do onmiddel lijke nabijheid van de slagschepen in de rondte te kruisen en op de brug stonden mannen met goede oogen het water af te zoeken naar een verdacht gerimpel of een periscope. Toen had den wij geen enkele bescherming dan dio welke torpedojagers en trawlers met drieponders gewapend, konden geven. Wie zal ooit de spanning vergeten, die toen heerschte? Later geraakte men aan de onderzeeërs gewend. Soms kwam men in agitatie door ledige beschuit- bussen, die in het water dreven, soms door een hoeveelheid drijvend hout en nog meer door een dood paard, dat juist onder water dreef met een van zijn beenen naar boven, op de wijze vah een periscope. Er is een merkwaardige geschiedenis van een jongen torpedojager-commandant, die aan den admiraal rapporteerde, „dat hij een zeer merk- waardigen onderzeeër gezien had met niet minder dan vier periscopen!" Zoodra een onderzeeër in het zicht is, stoomt de torpedojager met volle kracht in de richting van liet vaartuig, om dit te rammen of om j reikten de Jinie TscherniVrhWetren (500) Petroesjitsja Grasisj;Katscouka (907)Orevaglova (893)Taehomitza (795) het dorp Veberci, 5 of 6 K.M. ten O. van KnjazevatsjJassen (800) en Gabar (875). Bij Pirot namen onze troepen, na ver bitterd© gevechten, een zeer belangrijk stra tegisch punt op de Vidlie Planina. Bij Brangja hebben onze troepen zich vastgezet; zij zuiverden het dal der Bul- gaarsche Morava over een uitgebreidheid van 21 K.M. naar het noorden eu noord oosten. De te Wranja behaalde buit is nog niet vastgesteld. Men weet slechte, dat er twee xnillioen patronen voor Berd an-geweren zijn genomen eu verder voor een xnillioen francs tabak. Aan bet station te Bojanowitsj werd onge veer een millioen K.G. hooi gevonden. Onze over EgriPalanka opdringende troepen deden een aanval op de sterke stel ling, en sloegen de Serviërs terüg, die zij snel naar Koemanowo vervolgen. In Let- dal der Bregalnitza gaat ons offen sief bliksemsnel vooruit. Het geheel© dal en de vlakte van Otsche Polje is in onze handen; ook de steden Kotsjana, Radowitz, Fipkilisse en Nikratowo. Onze cavalerie, dio de terugtrekkende Serviërs vervolgt, achterhaalde zij bij Kis- seli en dreef zij volkomen uiteen. Ongeveer 2000 Serviërs werden gevangen genomen. De anderen konden door de duisternis van den nacht ontvluchten. De bevolking ontvangt de Bulgaarsche troepen met geestdrift. Overal wbrden de soldaten met bloemen ontvangen, en harte lijk begroet. WEENEN- (Officieel.) Onze troepen rukten Saxac binnen. De vlakte van Macva is van vijanden gezuiverd. Het leger van generaal Yon Kövess en de ten weerszijden van den Morawa ageerende Duitsehe troepen dringen in nauwe aaneen sluiting steeds dieper het Servisch gebied binnen. Van de Oostenrijksch-Hongaarsche troe pen onder generaal Von Kövess rukte de westelijke groep op naar de hoogte van Ko- labara tot in het, mondingsgebied van de Turya, terwijl de oostelijke groep, ten zui den van Grocka onder gevechten de Rolja- laagte overtrok. De Bulgaren wonnen tusschen Zajecar- Knojzevatsj terrein in het Timokdal en na deren ten westen van Pirot de hoofdwer ken op geschutsafstand. Een der Bulgaar sche legers bevocht met vooruitgeschoven troepen den uitgang in het bekken van Koemanova en in bet Wardardal. BULGARIJE. Bulgarije en Griekenland. SALON IK I.. Een deel der Bulgaar sche pers, dat de meoning weergeeft van deu koning en de regiering, dringt er bij Griekenland op aan, de Fr a nsch-Engelsche troepen van zijn grond gebied te verjagen. Indien Griekonland daartoe niet in staat is, zegt de „Kam- bana, zullen wij ons wel met die operatie belasten. In elk geval, volgens de berich ten uit Bulgarije, sohijnt de openbare mee ning er zeer opgewonden te zijn, en wordt de orde er slechts gehandhaafd door de krachtigste onderdrukkingsmaatregolen. Koning Ferdinand naar het front. SOFIA. Do Aigence Bulgare meldt, dat koning Ferdinand zicli naar het, front begaf. Hij woond© bet artillerie- gevecht bij voor de sterke stelling van Sfcrazin, welker verovering den weg naar Koemanovo opent. ROEMENIË. Do toestand in Roemenië. LONDEN. De „Da-i'" Tel." verneemt uit Rome: Volgens telegrammen uit Bceobarest beginnen de oppositiebladen een heftige campagne tegen den koning. Vooral de „Adeverul" is zeer beslist en beeft don koning zelfs bedreigd met een opstand. GRIEKENLAND. Cyprus aan Criekenland? LONDEN. De „Daily Telegraph" ver klaart uit goede bron te hebben vernomen, dat Groot Britannië heeft aangeboden Cyp rus onmiddellijk aan Griekenland af te staan, zoo dit land zich bij de Entente aan sluit. LONDEN. Naar aanleiding van het be richt van enkele bladen, dat de Britsche re geering Cyprus aan Griekenland zou hebben aangeboden, indien dit zich bij de Entente aansluit, is van belang, een telegram uit Athene aan de „Times" meldend dat bet kabinet Dinsdagavond een langdurige zit ting hield, waarin naar het schijnt over de buitenlandsche politiek is gesproken. De besprekingen tusschen regeering eu de am bassadeurs der Entente over de interpre tatie van het Servisoh-Grieksche verdrag duren nog voort. Er zijn nog geen positieve resultaten verkregen. het ie dwingen aan de oppervlakte to komen door het achterna te jagen. Onder d© hand halen do slagschepen en de transportschepen de ankers op en beginnen eenige evoluties met volle kracht te varen naar alle streken van het kompas, om daarna in een andere richting te stoomen. Inderdaad lijkt het soms, alsof elke stuurman op de vloot gek is geworden, want elke minuut wordt het roer "van stuurboord naar bakboord geworpen, zoodat het 6chip een ziV-zag-koers neemt. Verscheiden van derge lijke spannende oogenbükken hadden wij in die dagen, maar ondanks alle voorzorgen en waak zaamheid, was het onmogelijk de „Triumph" of de „Majestic" te redden. Deze ongelukken noodzaakten ons onze ma- rinc-taktiok te veranderen. Do slagschepen, welke zoolang het leger vergezeld hadden, moesten zich verborgen houden, zoolang zij niet noodig waren, do vijandelijke werken te bombardeeren en wanneer zij dit deden, dan beschermden de torpedojagers hen tegen den onzichtbaren vijand." Wat do destroyers gedaan hebben dozen zo- mor is veel. „Ik bob", aldus besluit do „Ti- mes"-man, nooit een destroyer voor anker ge zien gedurende meer dan elke uren. Zij doen denken aan een troep honden, die losgelaten worden, als een onderzeeër bemerkt wordt. Do wijze waarop zij kunnen draaien is verbazing wekkend. "Wanneer millioenen thuis kalm in bed sla pen. wanneer hondorden en duizenden soldaten in de loopgraven liggen, om beschutting to zoe ken, houden de destroyers in het Oostelijk doel van de Middellandsche Zee en bij de Dardanel len de wacht, overspoeld door hooge golven, op en neer geworpen als kurken, bedekt met ijs en blootgesteld aan liovige wind, regen óf sneeuw. Do bemanningen bobben een vreeae- lijk leven, waartegen alleen menschen van ijzer bestand zijn. Maar zij blijven op bun post.' Zij laten de ijzeren greep rondom bet Turkscho rijk niet I03, en telkens als een Turk uit zijn j LONDEN. De „Daily News" verneemt I uit ParijsMen gelooft, dat de aanbiedin- j gen van de Entente aan Griekenland een aancienlijke uitbreiding van Grieksch grond- gebied langs de Aegisclie zee omvatten met grondgebied in Klein-Azië. TURKIJE. De Bagdacl-spoorweg. Het traject Islahic—-Radjic van den Bagdad-spoorwcg word Woensdag in exploitatie genomen. De beide genoemde stations liggen ten oosten van Am anus in het noorden van Aleppo. Door de opening van dit traject is het Syrische net 47 K.M. verder genaderd tot de reeds geboorde hoofdtunnel van de gcheele spoorlijn bij Bagtsche. ZUID-AFRIKA. De verkiezingen In Zuid-Afrika, KAAPSTAD. Generaal Botha is te Lcs- berg gekozen. (Tegencandidaat van Botha was alleen de nationalist, advocaat Van Hees. Red.) KAAPSTAD. Er is zeer druk gestemd in het gelxeele land. Te middernacht was het bekend, dat dertig unionist-em, veertien le den der Zuid-Afrikaansche partij, vier leden der arbeiderspartij en een nationalist waren (De uitslag iu de steden, waar de unionis ten hun sterksten aanhang hebben, is natuurlijk eerder bekend dan die der uit gestrekte landelijke districten. Red.) Te Potchefstroom waar de rebellie eigenlijk oorsprong vond werd de can- didaat der Bothapartij gekozen met een meerderheid van vijftig procent. De arbeidersleider Cresswell is gevallen. KAAPSTAD. Generaal Smuts, minister van verdediging, is te Pretoria-West geko zen. Tegenover hem stonden een nationalist en een arbeiderscandidaafc. MEXICO. De gezant der Vereenigde Staten van Noord-Amerika te 's-Gravenhage deelt me de, dat hij het volgende telegram *hiit Washington heeft ontvangen „De regeering heeft gisteren de tegen woordige regeering van Mexico, van welke generaal Venestieno Caranza het uitvoeren de hoofd is, erkend." President Wilson he&t den uitvoer van wapens eu munitie naar Mexico verboden. Bij nadere beschikking werd nog bepaald, dat dit verbod niet geldt ten aanzien van Caranza-, zoodat munitie, voor hem be stemd, ongehinderd kan worden uitgevoerd. OP ZEE. Do actie der Engoische onderzeeërs In de Oostzee. De maritieme correspondent van de „Ti mes" zegt naar aanleiding van het optreden der Engelsche onderzeeërs in de Oostzee, dab het aantal schepen dat door hen tot zinken is gebracht of gedwongen werd op de kust te loopen, reeds 30 beloopt. In de tweede week werden tweemaal zooveel sche pen vernietigd als in de eerste. Uit dit feit blijkt wol hoe hulpeloos de Duitsehe han delsvloot tegenover dit optreden der En- gelschen is. Eene vergelijking der werk zaamheid der Engelsche onderzeeërs met die der Duitsehe moet dan ook in het voor deel der eersten uitvallen, wanneer men nagaat hoe groot de Duitsehe verliezen zijn in een zoo kort tijdsverloop en bij een verge lijkenderwijs zooveel kleiner aantal schepen, verspreid over een betrekkelijke kleine zee oppervlakte, en die dus gemakkelijker door de Duitsehe marine bewaakt kunnen wor den dan de Engelsche handelsvloot, die over zoovele zeeën is verspreid. De Duitschers hebben tegen deze werk zaamheid der Engelsche onderzeeërs slechts weinig kunnen uitrichten. Het eenige feit dat zij konden aanhalen is, dat een Zeppe lin in één geval een onderzeeër kon nood zaken zijn prooi los te laten. Het zal waarschijnlijk nog lang duren, vóór de bijzonderheden omtrent het optre den der Engelsche onderzeeërs bekend zul len worden, omdat die onder bevel der Rus sische admiraliteit staan, die slechts zooveel bekend maakt als zij in het belang dier actie zelf noodig en nuttig acht. Nu echter de Engelsche onderzeeërs bewe zen hebben, hoe zeer zij in staat zijn de Duitsehe heerschappij in de Oostzee te 'be dreigen en de Duitsehe handelsscheepvaarf in di© wateren te belemmeren, zal hun aan tal waarschijnlijk uitgebreid worden. Da vernieling van de „Ramazan". Omtrent de vernieling van het Engelsche troepentransportschip „Ramazan" in de Egeïscbe Zoo door een Oostenrijkschen on derzeeër op 19 September bericht het bu reau-Wol ff uit KonstantinopelToen het stoomschip door den onderzeeër genood- sttiÜingon in Europa of Azië kijkt, ziet hij op zee dezo grimmig© schildwachten. De nieuwe Engelsche monilors. Een aanvulling van het R e u t e r-teüegram over de nieuw© monitors aan de Dardanellen brengt do Engelsche mail. Aan den brief aan d© „Daily Telegraph" van Ashmead Bartlett ontleenen wij nog liet volgende: Onzo machtig© prae-dreadnought-vloot was plotseling met lamheid geslagen. Vijf groot© schepen waren al getorpedeerd de „Irresisti ble", „Ocean", „Goliath". „.Triumph" en Majestic"; wij kouden ons de luxe niet per- initteeien om ook de rest van onze Dardanel- len-vloot aan eenzelfde lot bloot te stellen. Goliath had het afgelegd tegen David. De ..Queen Elizabeth" mot 'haar kanonnen van 85.5 c.M. verdween in het verschiet, gevolgd door andere schepen. Goed zoo, dachten de Turken, die komt nooit weerom, maar ras kwam de ontgoocheling, in den vorm van een vaartuig van wonderlijken vorm. Het had een loozen romp, die bijna vlak op het water lagvoorop stond een kanon van 23 c.M. en achterop een van 15 c.M. Het had eigenlijk meer van een Cbineesch© pagode, maar de taal die het sprak was in orde, zooals do Turken na een dag of wat konden waarnemen. Toen kwam er nog een ander klein drijvend ding met een bemanning van 70 koppen, dat niet meer dan 2 kanonnen van 15 c.M. voerde. Veel plaats was er niet op, d© bemanning had dan ook op de reis van Engeland meer aan de reeling gehangen dan aan boord gewoond. Men kan zich d© minachting en het leedvermaak voorstellen hij de Turken op het gezicht van dezo bespottelijke booten. De sensatie en niet alleen bij de Turken, maar ook bij onze eigen vloot bereikte haar toppunt, toen op een goeden dag bij d© ha- von yan Kephalos een allerdwaast iets kwam 2Z2T3 Kennisgevingen -ax- VOOT >ar Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - InvitatiCn, Dankbetuigingen, Menu's - Programma's, Balboekjes, Visitekaarten, - Luxepapier, Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562, hoek Vijzelstraat, Amst, lormamint-Tabletten vprnletigen de bacteriën yan verkoudheid. Influenza, angina, roodvonk enz., In mond en keel en beschermen tegen Besmetting zaakt werd te stoppen, liet het zijn reddinge booten te water. D© Engelsche bemanning nam daarin plaats en vertrok met grooten spoed. Het stoomschip werd daarna door het geschut van den onderzeeër beschoten. Toen het reeds zinkende was, vertoonden zich plotseling een groot aantal Indische solda ten op het voordek. Voor de redding dier ongelukkigen kon niets meer worden gedaan, daar de Engelsche bemanning al de booten in gebruik had genomen, terwijl de equi page van den onderzeeër wegens het groote aantal der Indiërs er waren er oOO aan geen redding kon denken. aacht op onderzeeër». TRELLEBORG. Volgens een hier ent vangen telegram, werden nadat Duitsehe vliegers gerapporteerd hadden, dat zich bij Stubbenkammer (Rii- gen) twee Engelsche onderzeeërs bevonden, de te Sas6nitz gestationneerde torpedojagers uitgezonden om jacht te maken op de onder zeeërs. Zij noodzaakten deze dan ook in noordoostelijke richting terug te trekken. De onderzeeërs bleven echter den geheelen tijd onder water, zoodat het niet mogelijk was ze t© beschieten. BinnenSand. Mr. L. H. W, Ragout. Naar wij vernemen is mr. L. H. W. Reg o ut, tijdelijk en buitengewoon ge zant van Nederland bij het Vaticaan, ern stig ongesteld. Ook het departement van buitenlandsche zaken kreeg hiervan bericht. Militaire Tehuizen. Cee8telfJko verzorging. Vrijdom van port. De heer Duymaer van Twist heeft 30 Sept. de volgende vragen gericht tot den Ministor van Oorlog: lo. In de vergadering van do Tweede Ka uer van 15 Juli 1915 heeft do Minister van Oo-'>g verklaard, te willen overwegen of liet- binnen toelaatbare grenzen mogelijk zal zijn, l ier c» daar iets te doen met betrekking tot het ver? leenen van subsidie aan do militaire tehuizel). Heeft dezo overweging reeds tob eenig resul taat geleid? Ho. Is het onderzoek naar de juistheid dor beweerde ongenoegzaamheid van de geestelijke verzorging der gemobiliseerde troepen, aav- van in de Memorie van Antwoord op let wetsontwerp tot het in dienst houden van in- gelijfden bij do militie bij brief van 10 Jnh 1915 sprake is, reeds afgeloopen? En zoo ja,- welk resultaat heeft onderzoek opgol irvj IIIo. Is de Minister van Oor- b -reid 2ij-, nerzijds te bevorderen dn totstandk j ning i-jn een koninklijk besluit waarbij vrijdom van port ten behoeve van de militairen wordt verheid, zooals dit was geregeld bij koninklijk besluit van 28 Augustus 1914, no. 60? De Minister van Oorlog, do heer Bosboom, heeft op deze schriftelijk gestelde vravt j gisteren het volgende, eveneens schrift© jifc, geantwoord. Ad lm. Door ondergeteekende is in b§t be gin van September j.l. een opgaaf gevraagd van de bestaande militaire tehuizen, Pro- testantsche en Roomsch-Katholieke, zoomede van het bedrag, hetwelk als bijdrage voor do instandhouding voor elk tehuis noodzakelijk moet worden geacht. Zoodra door hem over do noodige gegevens wordt beschikt, zal nader worden overwogen wat ten dezo kan worden gedaan. Ad Hm. Door ondergeieekendo is aan den toenmaligen veldprediker in algemcenen dienst bij het leger to velde, ds. A. S. Talma, ge vraagd te willen meedeelen of de klacht, om trent de onvoldoendheid der geestelijke verzor ging van militairen geuit, al of niet ge. grond is. In antwoord daarop deelde deze mede, dat de klacht niet gegrond mag worden geacht. aangevaren, of liever aangewaggeld, want met een gans was het nog best t© vergelijke^. Op een afstand was het niet t© zien wat zijkant of voor- en achterkant was, want het gevaar te leek zuiver rond. Het dek was volkomen pl3t en daarboven stak alleen een enorme ge schutstoren uit. Zooiets had men nog nooit gezien. Hot schip ging voor anker liggen en de bemanning ging baden. Wat was dat? Zij liepen op het water? Dat wonder moesten wij onderzoekenvan allo kanten kwamen de Engelscben in bootjes op dagen. Toen werd het ons duidelijk, dat vlak heneden de oppervlakte van het water een buik was aangebracht, die aan beide zijden van het schip 10 voet uitstak, en die dus een soort plankier vormde, waarover do golven net hocnspoelden. Daarin schuilt het heele geheim. Di© buik is opgevuld met een mengsel van din gen, die ik niet mag noemen, en waarin do torpedo ontploft zonder het schip zelf te be schadigen. Het uiterlijk van deze schepen kon men Jcwa- lijk als bevallig betitelen en vergeleken bjj-de slank© torpedojagers zijn het dikke oude we duwen, die een jong meisj© ohaperonneeren, Later kwamen er nog meer van dergelijk© zeemonsters, groot ©n klein van allen moge!ij ken vorm en elke mogelijke gedaante, som mige met een naam, ander© alleen met een nummer. Men noemt ze nu monitors, maar wel be schouwd zijn het drijvende kanonneerstellages. TJïfc de mededeelingen van Ashmead Bartlett blijkt nog, dat do Engolschen dit nieuwe mo nitor-type zoo snel iu vrij groot aantal in dienst'hebben kunnen stellen door oude krui sers van 25 jaar geleden «rvoor to verbouwen. De beschermende sijstukken zijn hier mot sta len etengen en met staaltouw aan do zijden van de schepen gehangen. Zö zien er uit als schepen, die in een vreeslijken storm zijn ge weest, zoodat nagenoeg alles van dek is ge slagen, .Ct,")

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2