KWATTA DE Chocolaat! de HL Laatste Berloliteri „De Oorlogskas" Ssnk aan den sfriji! Exc. ir. L H. W. REGCUÏ h FÉikaiiten Firma 1.1. Kl PAS. Gemenqd Nieuws. -3t A.KJTP LO-'»;' I - a i" i ii ii*".1 ir. -vfevn. Wóènsdag SO Odtobor 1910 Voor on7on Baizoljons Connn&ndant-oi grrtor on knpelmeeuter Gérsjerts was do pen nog dikwijls van hunne gavon to mogen gemetenHot Belgisch. avinplionie-orkest sloot, rich artistiek aan en kweekte het verialgm nnuiikaal kennis te ntaken irgani- feesr- avor.d eer? -olkomen succes. Zoggen we ten slotte de Zaugrercenigmg hartelijk dank voor liet geboden© en olschoon zeer bescheiden koesteren vre de verwachting nog eens van hnn veredelende Vunst te mogen genieten. Dank en hulde onzen eysnpatliieken Commandant! „Film", Hat gazetsefcap De Groot te Rijswijk. Men schrijft oris txit het telegraafkantoor Bjjsvrijkvak we vreesden,, 'lat de bobt met zou varen tow den mist. Her. was al over tijd. Gelukkig., ze kwamen. Het waren Jeanne Kielburger, «zangeres, Truidn de Groot, violiste, Aijna de Groot, pianiste en Jolian de Groot, violist. Wé hadden het. in de cantino gelezen. Concerto vïukI zou er zijn. Een avond, dien men riet licht ze{ vergeten. Hei eerste nummer van het mooie program ma. 2 violen en. piano, beloofde ons voor dezen avond iets schoons) op muzikaal, gebied. Dit was de inleiding slechts. Toen wo hierna do zangeres to hooren 'kregen, bemerkten we, dat (wie het reeds nog niet wisten) we eclito muziekliefhebbers voor ons hadden, die her kostelijk initiatief genomen hadden ons, ge mobiliseerden, van hun schitterende talenten te doen genieten. Wat een zachte uitdrukking lag er in het Moederloos'", hoe flink, vroolijk en forsch klonk het ..Tingelinge, Tingelnng, Tingelinge tang'' nit Hullèbroeks liedje van den Beiaar dier. Het. volle applaus, dat hierop volgde, gaf duidelijk weer, hoe. deSe geschoolde zang op waarde geschat werd. Prachtig, doch ook kunstvol was de muziek van de violiste. We wensclien haar niet alleen terug om do muziek, maar vooral ook om te zien hoe ze volkomen meester van haar vier snarig instrument is. Zuiver en helder waren de toneii tot in de hoogste positie. Na het vioolconcert, dat was begeleid door 'do piano, volgden ecnige zangnummers. Het waren versjes van Catharina v. Hennes, Ver huist en Kullebroek. Alle drie weer even prach tig uitgevoerd. In de pauze, die hierop volgde, werd de ge achte dames elk een bouquet aangeboden. Het duurde evenwel niet lang of we hoorden de violen en piano het 2e gedeelte van het programma inleiden. In dit gedeelte bewonder den we nog meer het kunstige vioolmuziek en (ie tonen vai; clen zang. Ons trok vooral aan het „Merck'"tb'cli hoe sterek" van Valerius en „Mijn." MöedertaaF'; van Brandts Buys. Het slotapplausvan dè .tjokvolle zaal was zoo aan houdend, dat'db vriendelijke zangeres moeilijk van ïêt,.podiurii kon verdwijnen. Op verzoek zong zo. voor ons nogmaals liet schoone vors van Brandts'Buys. Een daverend applaus volg de*. Onze Majoor Stuivenberg dankte in korte, maar krachtige taal het kranige viertal en sprak den wonsch uit, dat wo ze spoedig iu Eijswijk zouden weerzien. Dat de majoor in onzen geest had gesproken, bewees het gulle driewerf hoera, dat werd aan geheven. Mevrouw Kielburger had de vriende lijkheid nogmaals een toegift te schenken; liet was het liedje van Rupelmonde, dat spoedig van mond tot mond werd meegezongen. Het klepperdeklep klepte wat leuk. Den volgenden dag was ieder nog vol over de schoone muziek van het vriendelijke, vroolijke viertal. De Grooten, gij hfbt ons wat groots doen hooren. Tot weerziens: Een woord -rijn dank zij hun gebracht, die de f-eluklvïgo 'gedachte geliad hebben do familie Be éi-QoV in ons midden te roepen. Ook wien daartoe' medewerking' verleenden Eon genoeglijk avondje van 2-2 8 R. I. Mil. -J: R. Fürst van 2--II-6 Reg. Inf. schrijft ons E enige weken geleden hadden wij liesloten ci> 3iet initiatief van den mil. Kruisifix een chïb op te richten om de lange winteravonden on een aangename wijze door te brengen en wo! door het geven V3n voordrachten, muziek er. zang. En dat het plan veel bijval oogstte, bleek "l.l. Donderdagavond 14 Oct. toen wij voor een 100-tal toeschouwers eene uitvoering garen op de soldaterikamer. Voor een afwis selend programma was zorg gedragen, wat werd opgeluisterd door eemge muzikanten van het bataljonsmuziekcorps, waarvoor wij nog maals onzen dank betuigen. Het eerst traden op de miliciens Tienkoven en Vollemans, die eenige muzikale nummers ten beste gaven. Daarna deed de mil. Ouwendijk ee:i two-stepdance. De mil. Kruisifix gaf eenige voordrachten van Dumas. Veel 6ueces hadden de miliciens Hcogendoom en Jansen met het béksnummer JohnsonJeffries. Onder veel ap plaus trad Johnson als overwinnaar uit bet strijdperk. Do milicien Kuyk D. deed eenige saltc-morjales. Ook de mil. Verburgb muntte uit door zijn hocgte-sprong. Het. demonstreeren van worstel grepen uitgevoerd door de miliciens Bc-uma en Kuyk slaagde uitmuntend. Daarna werden nog eenige zangnummers gegeven door de miliciens Vollemans en "YViegeraad. Het in gestudeerde zangnummer „De vogel vliegt de wereld in", werd door alle medewerkenden uitgevoerd, en was een waar succes. Onze drams-declamateür P. Sprangers was verhin derd zijne medewerking te verleenen. Het geheel bezorgde ons een genoeg'lijfeen avondook vele onder-officieren gaven blijk van hunne belangstelling. Wie helpt? Wie stunrfc ons w&ó teekeningen en houtsnij- mtsjes om de -winteravonden te korten? "Wij ontvangen alles in welgemeenden dank. De militairen van Kamer 6, Fort a/d; Vppelschendijk hij "Werkendam. Kwartetwedstrijd te Rotterdam. Men schrijft- ons uit Rotterdam: Door de Mannenzangvereeniging „Inter Xos "te-Rotterdam wordt in de a.s. Jenuari-maand een kwartetwedstrijd gehouden. Daarbij is een afdee'ing Mannenkwartetten, uitsluitend uit militairc-n bestaande, op Zaterdag 22 Januari 1916. des avonds 8 uur, -in de Groote Doele- zaal. Het Nederiandsch Militair Elftal. Men schrijft ons: Het, Nederiandsch Militair Elftal, dat Zon dag -i October a. s. op liet H. V. V.-terrein X© '6-Gravenbage tegen het Nederiandsch elf tal zal spelen, is als volgt samengesteld: v. d. Weerd (Hercules), doe!B. Vorwey (H. F. C'.) en Britt (Quick N.), achter; Laun- spach (H. V. V.), De Korver (Sparta) en v. d. Nagel (H. V. V.) midden: v. d. Wolk (Spar ta), Houtkooper (Haarlem), Buitenweg (U. .V. V.), Vos (tT. V. V.) en Kant (D. F. C.) Wat. Mil. Zwemdemonstrafie te Rotterdam. Men schrijft ons: Ou 3 November a.s., des avonds 84 uur, zal in overdekte bad- en zweminrichting aan de Tuindersstraat te Rotterdam een nationale militaire zwemdemonstratie worden gehouden. Eero-roojzitier is mr. A. R. Zimmerman, "burgemeester van Rotterdam. Het eerc-comité bvitat ait: luit.-kol. J. A. van Toorenburg, V luit'.-kol. M. van den Hoog. luit.-kol. A. N. G. S. van Buren, majoor H, IXïftm van Tnbergen, ritmeester J. L. Völckor, do lieer S. van den Bergli, oud-lid Tweede Kamer der Staton-Genornal, den heer W. K. Bredi.ua, voor zitter Ncd, Zwombond, den heer L.M. A. Hoff mann. voorz. Kon. Roei- en Zeilverécu. ..De Maas", den. heer C. W» van Hasselt, voorz. Rotten!Zwemelub. Het, programma luidt: Snolzwemmcn Rotteidamsclie Landstorm snel zwom men militairen to Rotterdam gedeta cheerd cn iu het bézit van diploma Nederl. Zwembond; trickswiminingfiguurzwemmen door dames; <lemonstratio springen; estafette- zwemmen Nederl. militaire ploeg tegen Nederl. burgerploeg; reddingsdemonstmtiepolowed strijd Nederl, militair tegen Nederl. burger 7-tal, Een protest. Mil.-sold. P. B.-Brinkman Jr. schrijft ons: Kameraden.' Een ernstig woord tot u allen, Wij zijn gelukkig, niettegenstaande d© oorlogsgeesel reeds bijna vijftien maanden om ons heen woedt, steeds onzijdig kunnen blijven. Denkt 11 slechts in, dat ook wij genood zaakt geweest waren, onzen vaderlandsehen bodem van indringers te bevrijden! Ziet om u heen, naai- do landen die door den oorlog aan do verwoesting prijsgegeven waren en nog zijn.' Laten wij de Regeering dankbaar zijn, dat zij ons nog steeds verre buiten den geweldigen wereldbrand heeft kunnen houden, en laten wij hopen, dat dit zoo blijven moge! Welnu! Is het niet treurig, neen misdadig, dat er liier te lande nog zijn, die moedwillig tot den oorlog ophitsen, voorgevende, o ironie, dat dit voor ons Nederlanders ter wille der onafhankelijkheid van het hoogste belang is; die alle krachten inspannen, om ons naar eene richting te drijven, die voor ons land niet anders dan noodlottig zijn kanNogmaals, ziet slechts om ons heen, ziet de verwoestingen in België, Polen, Servië enz. Makker, moeten wij dit nog langer dulden, zonder krachtig protest onzerzijds? Wij, die toch als eerste slachtoffers van den oorlog zul len moeten vallen Denkt slechts welke gevolgen een oorlog voor ons heeft, onze steden en dorpen verwoest, onze ouders, vrouwen en kinderen, allen wee- nende om heb verlies van hunne dierbaren en beroofd van hunne kostwinners. Nu, laten wij dan toonen, dat wij neutraal willen blijven, wij daarom voort zullen gaan krachtig tegen eiken indringer, van welke zijde hij ook komt, de onzijdigheid van ons dierbaar vaderland to zullen handhaven, door goede bewaking van zee- on landgrenzen, docli dat wij ons niet misdadig ten oorlóg zullen laten ophitsen, P. B. BRINKMAN Jr. Amsterdam, 6 October 1915. Dankbotuiglng. Hiermede betuig ik ook namens mijn echt genoot©, mijn hartolijken dank aan bet hospi taal-personeel 4-III-13 Reg. Inf. voor de mooie cadeaus, mij ter gelegenheid van miju huwe lijk geschonken. H. FREDERIKS, kom. ziekendr. 4-II1-13 R. I. Oplossing Pandoerpraatje-De Jong. Hierbij zend ik u de oplossing van mijn praatje No. 1 speelt kl. 9; 2 kl. A.; 3. sbh. 7; 4. KI. 8 No. 3 speelt: kl. vr.4. kl. H.1. kl. 7; 2. r. 8. 1. h. 9; 4. h. A.; 1. 10; 3. seh. H. 9; 2. 4. sch. 9 1. li. 8; 2. sch. 8 4. k. b. 1. h. b.; 2. kl. 10; 1. No. 4 speelt: h, 3. eek. b. No. 3 speoRui r. sch. vr. No. 2 speeltr 1. r. 9. No. 4 speelt: h. b. sch. 10. No. 3 speelth. 7 sch. Aai. No. 2 speelt: h. 10 h. heef. Verder mijn hartolijken dank voor de plaat sing. H. DE JONG. 7e Reg .2e batt. Ie comp. 4e div. Veldleger. Hierbij de oplossing van pandoerpraatje in No. 182 van ons blad. No. 1. kl. 9. 2. let. aas, 3. sch. 7. 4. sch. 9. No. 4 k. vr.. 1. h. 9, 2. sch. 8, 3. sch. 10. No. 3 r. aas. 4. h. aas, 1. r. 9, 2. sell. vr. No. 2 r. 10, 3. r. vr.. 4. kl. b. 1. r. 7. No. 3 kl. vr.. 4. kl. koning, 1. kl. 7, 2. r. 8. No. 4 li. b., 1 li8, 2. sch. aas. 3. sch. boer. No. 3 li. 7. 4. kl. 10. 1. li. b.. 2. seh. k. Xo; 2 h. 10. 3. r. boer, 4. kl. 8, 1. h. k. Vermoedelijk door ©en drukfout heeft no. 3 schoppen zes, dit zal schoppen hoer moeten zijn. Ingezonden door korplScheel, Stelling van den Maas en Haringvliet, afd. B. Oplossing Pandoerpraatje fort Pampus. 1. h. 6, 2. h. 9, 3. h. heer, 4. h. boer; 4. r. koning, 1 .r. 8, 2. h. 10, 3. r. aas; 2. k. aas, 3. k. 9, 4. h. aas, 1. k. 8; 4. k. 10, k. 7, 2. h. heer, 3. t. 9; 2. k. vrouw. 3. r. 10, 4. li. vrouw, 1. s. 8: 4. sch. 10, 1. sch. 7, 2. sch. 9, 3. sch.lioer; 3. r. hoor, 4. h. 8. 1. r. 7, 2. s. lieer; 4. s. vrouw. 1, troef 6 (h. G), 2. k. boer, 3. r. vr. De ondergeteekende zou een „praatje''-spe ler aanraden, nooit juct.fircc troeven te spelen, daar hij dan zeker van de 100 maal 90 maal „zuur" is. J. A. VAN LEIJDEN. Sold, ziekenverpl. Kol. Res. Nijmegen. Fata morgana. (Van mil. J. Kwant). O vrede, waar blijft ge, o kom toch, 0 kom, Wij wachten op u vele weken. O zeg toch, gij engel, wanneer zal de zon Door do donkere oorlogswolk breken? Wij lazen, reed3 weken, ja, maanden geleên, Van uwe komst; o vrede, geruchten. Gij zoudt zijn op weg om, met zachtheid en vree. God Mars en zijn schaar te doen vluchten. We hoorden van ver het geruisch van uw kleed, Gelijk de lentewind suist in do hoornen, We zagen u nad'ren, den palm in de hand, £11 geloofden, dat ge tot ons zoudt komen. We hoorden, heel duid'lijk, uw heerlijke muziek, Zoo rein, zulke schoone accoordén. Wo werden zoo blijde, o vrêe, om uw komst, Dat wo de stem van God Mars niet meer hoorden. Maar ach, wat gebeurde, het heerlijke beeld werd bleoker, om dra te verdwijnen. De damp van het kruit en het stof der granaat, Beletten de „vree-zon" te schijnen. Wanneer, ja, wanneer zal die zonne met kracht De donkere corlogswolk scheuren? Wanneer, ja, wanneer zal dat heerlijke feit, O, Vader des Hemels, gebeuren Tilburg. J. K, Najaarsmorgen aan de grenzon, (Van mil. B. M. Pistorius). Do tijd breekt aan, dat het zonnetje van ons gaat scheiden, En kou-doorhuiverend begint weer vroeg de grijze nacht. Hoe lief verwelkomden wij u in den morgen Als gij rood-blozend kwaamt voor den nag. Nu vindt) meu de natuur in droef gewaad gestoken, Terwijl wij patrouilleerea. of wel gaan op ^acht. Gij waart onzen vriend in hosch en hei, Als wij onzen dienst verrichtten tegen de smokkelarij. En mijmerden wij al ©ens in gedachten Door uwe stralen gaaft gij ons nieuwe krachten. Geeu wonder, dat nu in die lange machten Ons eigen haard komt in gedachten. Ja. dan rijst weer menigmaal bij ons de vraag: „Hoe lang nog eer er vrede daagt?" Hoe droevig voor ons allen, zoowel in garni zoen als grens, Dat met het stralende herist-zonnetje Het „vrij van port." is van het bonnetje. Kijk, nu ik als gij al veertien maanden lang Als vergoeding een sober soldijtje ontvang. Nu leest men in de brieven aan ons geadres seerd „Wat schrijft u den laaisten tijd weinig, dab is toch verkeerd!" Ja, aan woorden ontbrak ontbrak het ons in die 14 maanden niet, Want dikwijls ging er een brief naar huis en naar Mie! Maar nu rekenen „Onze Jantjes" des Zon dags al uit Kan er van de week mog een brief naar mijn bruid? Daarom is ons aller wenseh, dat „vrij van port" Nog voor den. winter weer vergemakkelijkt wordt. Want als nu met de lange avonden ze thuis zitten alleen, Ontvangen zij zoo graag een brief, al zijn het er ook twee. Neeritter (Limb.) B. M. PISTORIUS. Vele kleintjes. (Tan mil. P. Dijkgraaf). Vele kleine druppels water, Vormen saam den grooten plas, Die reeds velen heeft bedolven, Als de storm aan "t woeden was. 't Zand in al die kleine korrels, Langs de 'kusten van ons land, Saam vereenigd met elkander. Zijn tegen de zee 'bestand. Kleine glaasjes met jenever. Vormen saam den .grooten vloed, Van ellende en bitter lijden, 't Kost aan 't vólk slechts geld en goed. Vele kleine tarwekorrels, Worden voor dat vocht verfoeid, En vele groote wijze menschen Laten dat nog ongemoeid. Rotterdam. P. DIJKGRAAF. Rechtzaken. Krijgsraad. Do krijgsraad te 's-Gravenhage heeft, uit spraak gedaan in de volgende zaken, tegen: M. J. W., milicien der infanterie, afkomstig uit Den Haag, ter zake wederspannigheid tegen zijn meerder en heb kwetsen van dien meerdere, veroordeeld tot 5 maanden militaire gevangenis straf, in te gaan 7 September. O. J., milicien der infanterie uit.de tucht- klasse te Hoorn, ter zake mishandeling van een schildwacht, veroordeeld tot 5 maanden militaire, gevangenisstraf, in te gaan 15 Sep tember. W, J. J. D., milicien der infanterie uit dc tuchtklasse te Hoorn, ter zake het met gebaren en woorden dreigen van een meerdere, veroor deeld tot 8 maanden militaire detentie, in te gaan 16 September. W. B., milicien dqr infanterie uit de tucht klasse to Hoorn ter zake het plegen van ccn daad vangeweld tegen een meerdere, veroor deeld tot 6 maanden militaire gevangenisstraf, in to gaan 14 September. Bekl. werd van de hem ten laste gelegdo zaakbeschadiging vrijgesproken. A. J., F. I. P. Ch. P., Ph. G-, P. J. H. O. J. van W., allen miliciens der infanterie en B. H. B., milicien-korporaal der infanterie, allen af komstig uit Alkmaar, ter zake dienstweigering veroordeeld tot. 3 maanden militaire gevange nisstraf, in to gaan voor den eersto bekl. den 13en en voor de overigen den 18en September. Deze bekl. beweerden wegens ziekelijke ge steldheid niet te kunnen deelnemen aan een zeer lichten marsch en lieten, nauwelijks op weg, zich neervallen en weigerden verder te mar cheer en. Door allen beklaagden ïs appèl aangeteckend tegen hun vonnis. Do auditeur-militair bij den krijgsraad vor derde zes weken militaire detentie in te gaan 5 October, tegen den milicion-torpodist B. L. G., afkomstig uit Den Helder, ter zake eersto desertie, opgevolgd door arrestatie te Amster dam. Ter zake mishandeling met een mes, stond voor den krijgsraad terecht de milicien der infanterie L. J. K„ geboren te Sittard. Op Zondagavond 8 Augustus heeft bekl. een bezoek'gebracht- aan een danshuis in de Van Ostadeetraat 's-Gravenhage, daar waren ook eenige kameraden. Tegen 10 uur verliet een troepje militairen het danshuis en maakte het een clubje "burgers, waaronder een paar juffrouwen, lastig. Een der militairen sloeg een jongen, en daarom werd hij door een der oudere personen beetgepakt. Hierover woedend geworden trok de soldaat een mes en stak daa r mede zekeren B. in den pols. Ook diens meisje, juffrouw v. d. L., werd daarna met het mes over hoofd en rechter arm gesneden. Het meisje werd opgenomen in het Zieken huis, waar ze 8 weken werd verpleegd. Bekl. is ten laste gelegd dat hij deze perso nen met zijn mes heeft verwond. Hij ontkent dit ten stelligste, wc! is hij ir. bovengenoemd danshuis geweest,- maar hij is geheel alleen uitgeweest en bevond zich niet onder het ruziemakende clubje. De auditeur-militair, de feiten nagaande, is van oordeel, dat door bekl. en diens kame raad, den soldaat der infanterie J. J. F„ in deze zaak ferm is gelogen. Spr. stelt zich voor tegen den laatste een vervolging in te stellen wegens meineed. Mat bekl. betreft acht hij dezen schuldig en vraagt hij diens veroordee ling tot* 4 maanden gevangenisstraf, ter zake mishandeling met een mee, in te gaan 19 Augustus Mr. B. van Rossom als verdediger optredend vestigt de aandacht op de omstandigheid, dat de schuldigverklaring van den auditeur geba seerd is op de verklaring van slechts één ge tuige. n.l. op die van het dienstmeisje De CJ. Doch de mogelijkheid dat ook deze getuige, die nogal eens met militairen danst, met soldaten die allen grauw zijn, zich vergist is niet bui tongesloten. Pl. concludeert op grond van deze dubïa tot vrijspraak van bekl. 3000 Liter benzine. Een belastingambtenaar aan dc Binnenhaven te Rotterdam, waar een afgeladen wagen stond, voor Crefeld bestemd, met 51 zandstec- nen zuilen voor bruggebouw, meende dezer dagen toevallig te ontdekken, dat een van die zuilen bij aanraking verdacht klonk. In óverleg mot een collega sloeg hij een dier zuilen stuk, en ontdekte inderdaad, dat er een blikken buis in zat, opgevuld met benzine tot een hoeveel heid van 60 liters. Dit was aanleiding om het- zeEdo proces ook op de andc-re zuilen toe te passen, die op dezelfde wijze bleken opgevuld Op deze wijze is door de belastingambtenaren dus 3000 liters benzine aangehouden. Een brutaal stukje. We vinden in ,,De Telegraaf" een verhaal van smokkelen bij Lobith, waaraan het vol gende is ontleend Aan het uiterste westelyke puntje van de grenslijujiabij het fort Pannerden )jgt een jno- torhoot van de marine, die al do vaartuigen aanhoudt, wejlso te Lobith willen doorvaren, en een onderzoek instelt, naar hun ladingen en naar liet doel hunner reis. Ook zorgen de man schappen op die motorboot er voor, dat de schepen niet over de grenslijn varen. Maandag kwam een vrij groot schip, door een motor bewogen, uit Nederland, met een aanzienlijke partij ijzer als deklast. Onder vraagd verklaarde de schipper, dat hjj met deze lading op weg was naar do scheepstim merwerf Bodewes, t» Lobith. Informaties wer den genomen, waaruit bleek, dat de firma Bo dewes inderdaad een lading ijzer verwachtte, en toon vertrouwde do commandant van de marine-boot het -zaakje genoeg, om den schip per dóór te laten. Zoodra deze laatste echter vóór het Tossen- gat gekomen was, maakte hij plotseling rechts omkeer en verdween in het Duitsche riviertje, nog vóór de grenswacht, die hem van de verte in de gaten hield, van haar verbazing wa/ bekomen Natuurlijk begreep toen iedereen, dat de slimme kerel liet dek van zijn schip alleen maar zoo zwaar met ijzer beladen had om des te heter zijn luiken toe to dekken, en dat. zon der den. minsten twijfel de lieele schuit vol smokkelwaar zat. Het schip mat op z'n minst 80 ton Nu is de schipper wel bekend en moet hij waarschijnlijk ook wel weer naar Nederland terug met zijn schuit. Maar dan kan hij hoog stens gestraft worden om niet gehoorzaamd te hebben aan het. bevel van de militaire motor boot, en die straf zal niet hooger loopen dan tot oen boete van 25 gulden, die de man na tuurlijk niet het grootste genoegen betalen zal! Havenver betering. De haven te IJmuiden is door het maken van een rechtopstaanden basaltmuur aan do zijde van de semaphore aanmerkelijk verbreed, wat voor de scheepvaart van groot belang is. Do meeste aanvaringen van elkander passee- rende schepen geschiedden op dit vroeger zoo nauwe punt en men kan aannemen, dat deze verbetering der scheepvaart ten zeerste ten goede zal komen. Weer thuis. Dezer dagen maakte men zich te Terschelling zeer ongerust over éen matroos van de marine- reserve, die den vorigen avond met zijn doch tertje van 12 jaar op do Waard was gaan vis- schen. Eenige sloepen, die ter onderzoek waren uitgegaan, keerden onverrichter zake terug, daar dc dikke fnist elk uitzicht belette. Te 10 uur 's avonds vertrok ook de motorredding- boot „Brandaris". Een uur daarna kwam de vermiste sloep behouden in de haven. De in zittenden werden onder gejuich van de bevol king huiswaarts geleid. De reddingboot keerde later terug. UIT DE STAATSCOURANT. Benoemd tot officier van gezondheid le kl. die der 2e H. P. O os ter baan. Op verzoek eervol ontslagen do le luitenant op nonactiviteit J. J. G. E. Rückert van de genie en hij benoemd tot reserve-le-1 ui te nant bij het regiment genietroepen. Tot vaandrig bc-nocmd. De reserve-sergeant L. J. M. v a. n ruggen, van het 14o reg. infanterie, is B benoemd tot vaandrig bij het^e régiment. Do res.-sergoanteu A. F. F o r t a n i o r en J. Mei boom van hot 7e regiment infanterie zijn aangesteld tot vaandrig cn overgeplaatst bij het 11e regiment infanterie, doch blijven tot de demobilisatie van liet leger respectieve lijk dienstdoende bij reserve-bataljon T cn reserve-bataljon VII. De „Schoveningen 181". Do geredde bemanning van den logger •„Schoveningen 181". schinpcr .T, Bronsveld, reederij M. van der Toorn den Duik, is Maan dagmorgen te Vla.ardingen aangekomen met den logger „Schevcningen 110", reederij Albert de Jong. Omtrent het ongeval vernam onze corres pondent het volgende Zaterdagavond to half acht, op 52 graden 40 minuten N.B. en 2 graden 30 minuten O.L. w.erd het achterschip door een mijn weggesla gen. Het schip zonk onmiddellijk. Tien leden der bemanning redden cich óp wrakhout en zwemmende. Zij werden opgenomen door do Sch. 140, die in do nabijheid was. Vermist wor den Klaas Pronk, 65 jaar, matroos, gehuwd; Maarten Harteveld, 35 jaar, matroos, gehuwd; Pietcr do Jager, 16 jaar, reepschieter, allen van Schoveningen. Deze drie bevonden zich op het achterschip. Ernstig ongeval. Aan het Hollsr.dsche Spoorstation to 's-Gra venhage had Zondagavond een ernstig ongeluk plaats. Een wachtmeester van do véld-artille rie, dio op een reeds in gang zijnden trein wilde springen, viel tussclien den trein en het perron. Een treinconducteur trachtte don mili tair nog io grijpen, maar viel eveneens. Door dien één der reizigers aan de noodrem trok, stond do trein dadelijk stil. Met groot© moeite en niet dan na een stuk uit de tresplank van den trein was gezaagd, slaagde men er in den wachtmeester, dio tusschen den trein en het perron bekneld zat, to bevrijden. Met gebroken been en ernstigo verwondingen aan het linofd werd do ongelukkige door den Gemeentelijken Eerste-Hulpdir-nst naar het Militair Hospitaal gebracht, waar hij in den afgeloopen nacht is overleden. De treinconducteur, dio ook van het perron was gevallen, had daarbij eonigo verwondingen aan het hoofd bekomen. Op een mijn galoopcn. Door de bemanning van den to IJmuiden bin nengekomen stoomtrawler „Dolfijn" is gezien hoe nabij de Doggerbauk een Engelsche stoom trawler op een mijn liep en met de bemanning verloren ging. Onze berichtgever te IJmuiden vernam om trent deze ramp nog het volgende: De te IJmuiden thuisbehoorende «toom traw ler „Dolfijn" was benoorden Doggersbank na bij Tail End visschendo met nog oen viertal Engelsche stoomtrawlers in do onmiddellijke nabijheid. Den gehcelen dag had men gezamen lijk ongestoord geriseht, teen tegen den avond de vier Engelscho stoomtrawlers hunne netten binnenhaalden en in Noordelijke richting ver dwenen. Eonigen" tijd later, bij bet aanbreken" van de duistornis, was men op do „Dolfijn" bezig de vlag, met welke men volgens do voor schriften doorloopend in top vaart, neer te halen, toen men een drietal zware slagen hoorde uit do richting van do trawlers, die reeds op een grooten afstand waren. Alio opvarenden van do „Dolfijn", die beneden waren, kwamen om het hardst naar dek gesneld om to zien wat er gaande •vas, daar men door den schok, dien men ge- -oeld had, eerst in de verbeelding was, op een mijn te zijn geloopea. Boven gekomen, verze kerde de schipper hun ter goruststelling dat niet hun eigen vaartuig, doch een der vier Engelsche stoomtrawlers getróffc» was. Men zag toen aan boord van de „Dolfijn" een groote vuurzuil aan de oppervlakte der zee. Doordat het inmiddels geheel donker was ge worden en liet voorval op grooten afstand plaats had, kon men niet vaststellen welko trawler het geweest was, doch kon bijna met zekerheid aangenomen worden, dat liet één der vier Engelsche stoomtrawlers was, welko bij do „Dolfijn" gedurende den afgeloopen dag visschendo geweest waren Men ging nog in do richting, waar do ramp had plaats gehad, doch ontdekte in het geheel niets, noch van de an dere trawlers, noch van het getroffenevaar. tuig. Riet diens opvarenden. Hoewel geen nummer of plaatsnaam van do vier trawlers kon worden opgenomen, en zij overdag ook geen natievlag voeren, (dit alles natuurlijk om de aandacht van de Duitsche duilcbootcn niet op zich te vestigen), meéifdo men op de „Dolfijn", te oordeclën naaf den bouw der vier schepen,.té mogen aannemen, dat bedoelde Vaartuigen in Grimsby tliuisbe- hoordeiy, i;I bijna iedere visscherijplgats in Engeland zijn eigen type van schepen heeft. Toen men niets van den gezonken trawler kon bespeuren, zetto de „Dolfijn"' do visscherij voort zonder verdere wederwaardigheden. Misschien is dit gebeurde in verband to bren gen met het. vergaan van den Engelschen stoom trawler „Vulture" V.Y. 972. van de reederij Cleethorpes Steam Fishing Company te Grimsby. Zooals Reuter dato 13 dezer berichtte, vermoedt men, dat de geheele bemanning, be staande uit 10 koppen,, van bovengenoemdeit stoomtrawler verdronken is. Drie lijken weiden reeds opgehaald. Van het Westelijk Ooriogsterr«ïn. PARIJS. Maandagnacht beletten do Fran- fichen door infanterie- en artillerievuur drio nieuwe aanvalspogingen der Duitseliers in het Bois-ou-Hache, ten X.O. van Souchez. Ten Z. van de Som me werd bijna onophoude lijk de strijd met handgranaten en bommen voortgezet in den eector van Lihons, terwijl Fransche batterijen op de Duitsche werken met afdoend succes vuurden. Ten N. van Verdun poogden de Duitseliers een krater to bezetten van een mijn. dio on langs ontplofte, tusschen de linies; 2ij werden echter teruggedreven. In den nacht had oen lievig infanterievuur plaats ^tusschen de loopgraven in de omstreken ran Xomenv. De Fransche artillerie in die streek verdreef de Duitsche arbeiders tón O. ven Eply, bij Crenecky en bij Bianoourt, en beschoot het. station van Blamont. BERLIJN. Officieel wordt uit het groote hoofdkwartier gemeld: Een in de vijandelijke stelling ver vooruit- spriugend werk ten N.O. van Vermolles werd door de Engelschen herhaaldelijk met groote tracht aangevallen. Alle aanvallen mislukten echter onder zware verliezen voor don tegen stander. Het werk is nog steeds in onze han den. Aonvalspogiogen der Fransclieu hij Tahure 1 werden door ons vuur onderdrukt. Een nieuue vijandelijke aanval ter herovc- ring van do verloren stelling ten Z. van Lem- borg bleef zonder succes, en koste den Fran sclieu, behnlvo ernstige verliezen, 3 officieren, 17 onderofficieren en 73 soldaten aan gevan genen. Bij Schratzmannelo kon de vijand in een aanval, ondanks het gebruik van een ontzet tende massa munitie geen voetbreed grond winnen. Een Diritsch eskader van vliegtuigen deed gisteren oen aanval op Belfast, verdreef vijan delijke vliegers en wierp .80 bommen uit, waar door branden ontstonden. Van het Oostelijk oorlogsterrein. BERLIJN. Officieel wordt uit het groote hoofdkwartier gemeld Legcrgroep-von Hindenburg. De aanval ten Z. van Riga gaat goed vooruit; 20 officieren en 280 man werden gevangen genomen. De Russische aanvallen ten W. van Jacob-. stadt werden afgeslagen. Ten-W. van Illuxt namen" wij door drie K.M. frontbreede bezit van do vijandelijke stelling. Meer naar het zuiden, tot in de omgeving van Smorgon, werden hei-haalde, met sterke strijdmacht ondernomen Russische aanvallen, met zware verliezen voor den vijand- afgesla gen; 2 officieren en 175man worden gevangen genomen. Legcrgtoep-Leopold van Beieren. Een Rus sische aanval aan beide zijden van den spoor weg LogitsjinBara.nowitsji mislukte, 400 M. voor onzo stellingen. 111 ons vuur. Lcqèrgrocp-von Listing en. Aan do Styr van Rafnlowka tot Kulikowiczy ontwikkelen zich nieuwe plaatselijke gevechten, De oorlog In Sorvië. BERLIJN. Officieel bericht uit het groote hoofdkwartier In Macva begint de vijand te wijken. Uit het hooge terrein ten zuiden van Bel grado rukken onze troepen vooruit tegen GvetkofGrob en het plaatsje Trein. Ten. Z.O. van Posarowatsj zijn Crniee en Bocewatsj genomen. Do Buleaarsche troepen bezetten de hoorden van den Muslin-Percin en van den Bobin-Zub, en dringen verder zuidelijk door over Egre Palanga. iViannenzangvei-eeniaing „INTER NOS" ROTTERDAM. Kwarteiwedsirijd op 15, 16, 22 en 23 Januari 1916 met afzonderlijke afdeeling voor Militaireu. Inlichtingen en omschryvingsbiljetten te be« komen bjj J. E. HENDRIKS. C. P. Tic-lestraat 20a, R'dam. Onderlinge Verzekering ven het Oorlogsrisico Zjj berekent alleen de werkelijke onkosten» Vraagt volledig prospoctusl De Directie H. TOP» Amsterdam, Adm. de Ruyferweg 29 AD VERTEN Tl ËN. om bet bestaan, die u straks wacht. Zorg er vnor dat ge met taal en rekenen op de hoogte zjjt. Praciïsch Taalonderwijskostu/i.5i>, Prnclisch Rekenonderwijs kust u 1.90. Beide boeken studeeren 7,r*er prettig en geven alle hulp en inlichting. Uitgave E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverdai. Kosmos Marechal Niel Sigaren - - DE BESTE - - V an 2 tot IO cent per stuk. (Uitknippen en inzenden.) Hoe moet ik soiliciteeren? Gids voor ALLE betrekkingzoekenden. Honderden slaagden hierdoor in goede betrek kingen. Verkrijgbaar bjj Ui tg. ZILVER, Kortenaerstraat 26, Rotterdam, na ontv^nmrt van 25 ets. in postzegels of per postwissel, Schrijfmachine beeft allo voordeden van een eerste kias Amerikaans-he machine en kost slechts f Idü.inclusief lélstascll. Bij uitstek geschikt voor den dienst te veSiie. Op. proef te ontbieden. lis Bar-Lock ïypswiisr Cy, Het meest actuee'e De prijzen der SiGAREH werden 33e;it!tcn doer dl kieur der Oorkonde ac nn Én botaard. Nederl. Gezant bij bet Va'ricaan is verkrijgbaar in drie prijzen en zes kwaliteiten met Sumatra en Vorstenlanden dekbiad in kistjes van SO. QPGEBSCHT I3S4. 'S-H3RTOGENBOSCH. CAolci vanaf 50 zonder Borg. Aflossing Tanaf 5.— per maand. Vraagt onzo voorwaarden. Postzegel voor antwoord insluiten. OUD-HOLLANOSCHE VOORSCHOTBANK, Frederiksplein 27, Amsterdam.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4