Ï)E SOILtD A.TENCOURü NT Van Woensaag: sso octonér x o i 3 OP ZEE. Binnenland. Lenerzaken. jböü KijKje in, 01 liever vóór het „Militair Tehuis" te Hoogerheide, dat 1 October j.l. geopend is. Bij uitzondering een kiekje, dat gesohikt is om gereprodu ceerd te worden. De mannen er op zijn duidelijk te herkennen. We zien er o.a, den facteur, die de Soldatencouranten uitdeelt. Onze vriend J. van Rijn zond ons de foto toe. tuigen, die, zooals hij zeide, om hem heen draaiden en een hagel van kogels uit hun machine-geweren naar zijn vliegtuig wier pen. Zijn toestand werd volkomen hopeloos, toen een granaat op enkele meters afstand sprong, waardoor zijn toestel het evenwicht .verloor. Toen achtte hij het verstandiger te dalen. j Het tweede toestel schijnt het nog harder te verduren te hebben gehad. Het werd ver volgd door acht Engelsche aeroplanes in do richting van RijsseL Het wist aan zeven van de vervolgers te ontkomen, de achtste echter haalde het in en noodzaakte het terug ts keeren naar onze linies, waar het einde lijk moest dalen. Een gevangene, die het IJzeren Kruis 'droeg, was blijkbaar een ervaren vlieger. Hij scheen het erg verdrietig te vinden, dat hij krijgsgevangene was. „Had ik," zoo merkte hij naïef op, „het gevecht maar niet aanvaard en was ik teruggevlogen naar onzo linie3, dan zat ik thans veilig in mijn kwar tier en niet hier als krijgsgevangene." Werving van zwarte vrijwilligers. "We lezen in den Temps" Teneinde uitbreiding te geven aan de wer ving van vrijwilligers in Fransch West-Afri- ka een werving, welke sinds het begin van den oorlog zeer goede resultaten heeft opge leverd ^telt een decreet voor alle Senega- leezen, dié niet onder de wapens staan, de gelegenheid open om op 18-jarigen leeftijd een verbintenis aan te gaan voor den duur voor den oorlog bij een der Senegaleesche tirailleurkorpsen. Deze vrijwilligers zijn in beginsel aangewezen voor den dienst buiten het Wesfc-Afrikaansche territorium. De tijd, onder de wapens doorgebraoht, komt in ver mi 11 dèiing voor den diensttijd in de geval len, waarin die vrijwilligers later dienstplich tig mochten worden. De verbintenis geeft recht op een premie van 200 frs.aan behoeftige gezinnen van vrijwilligers zal financ'eelen steun worden verleend, terwijl den nabestaanden van go- sneuvelde vrijwilligers een jaarlijksch pen eioen zal worden uitgekeerd. RUSLAND. Van 5iet Oostelijk Oorloqsterrein. PETERSBURG. Communiqué van den Russischen grooten generalen staf: Aan het front bij Riga en ten zuiden van die stad heeft de vijand, ten gevolge van goed voorbereid artillerie-vuur het station G-arrozen genomen. Onze tegenaanval volg de onmiddellijk op den aanval der Duit schers, waarop het station weder door ons werd genomen en bezet. In de streek bij Groot Eckau hebben de Duitschers door tal van aanvallen onze troe pen teruggedrongen naar de streek bij de rivier Janeb. Bij het station Neugut, ten zuidwesten ,van Riga, is een gevecht ontbrand. Zaterdag hebben onze aeroplanes in den loop van den dag verscheidene bommen ge worpen op de treinen en de achterhoede van den vijand. In de streek bij Jacobstadt- artillerie-vuur en infanterie-gevechten. In de streek bij Dwinsk gaat de vijand •voort met hardnekkige aanvallen. Vier aanvallen bij Sohlossberg, ten westen van Illuxt zijn in den loop van den dag alle afgeslagen, evenals de aanvallen in den om trek van het dorp Posjilinor. Zaterdagochtend tien uur ontwikkelde de vijand een hevig vuur bij den aanval in de streek van Sjiskowo, ten noorden van het Sventen-meer. Door de beweging onzer troe pen op de flanken en de achterhoede van do Duitschers werden zij gestuit en werd ver hinderd dat een deel onze troepen gevangen werd genomen. Al hun aanvallen werden afgeslagen. De commandanten van de ver schillende eenheden rapporteeren dat het slagveld voor hun verschansingen bedekt was met de lijken van Duitschers. De gevechten aan het front tusschen de meren Gemmen en Drisviaty duren nog yoort-. In de streek bij Kroeklisjki en Galens bieden de Duit&chers rog hardnekkig tegen stand. Bij liet dorp Oestie, aan den westelijken oever van het Bogoeïnskoe-meer is het front yan den vijand ingedru11 Daar zijn onze troepen de rivier Dr-niatitsa overgetrok ken. Bij het dorp Koelikowitsji aan de rivier de Stvr boven Tsjarioroysk hebben onze troepen gisteren de vijandelijke loopgraven genomen. De tegenaanvallen van de Duit schers hadden niet het minste succes. Ook namen wij gisteren een vijandelijke stelling in de streek hij Carpilofka, ten westen van de Derajno. BERLIJN. Legergroep von TI inden- burg. Ten oosten van Mitau wierpen onze troepen den vijand uit zijn stellingen. Ten noorden en ten noordoosten van Gr. 'Eckau werden de Russen tot over de Misse teruggedrongen. Zij lieten vijf officieren en meer dan 1000 man als gevangenen in onze handen. Voor Dunaburg werden zware aanvallen 'der Russen afgeslagen. Zij verloren daar vier officieren en 440 manschappen aan ge- tfwgenea» •""a" Ook ten zuiden van Smorgon werden aan vallen, ten deele in gevechten van man te gen man, afgeslagen. Legergroep van Prins Leopold van Beie ren. Geen nieuws. Legergroep van generaal v. Linsingen. De Russen zijn ook bij Mulczyce over de Styr geworpen. Aanvallen der Russen aan de Kormin werden afgeslagen. Moskou In staat van belog, PETERSBURG. Bij keizerlijke aelcase zijn de stad en het district Moskou in staat van beleg verklaard. OOSTENR1JK-HONGARIJE. Ceen haat in Hongarije. Do Ned. Anti-Oorlog Raad ontving dezer dagen een brief van een Hongaar uit Boeda pest, die, na zijn volle sympathie betuigd te hebben met het streven van den Raad, eenige merkwaardige mededeelingen doet over de gezindheid van het Hongnarsche volk jegens zijn vijanden. „Hoe weinig haat er bij onze bevolking bestaat", schrijft deze, „jegens do tegenwoordige vijanden, die zich nog voor korten tijd in onze oprechto sympathie ver heugden, blijkt wel uit het feit, dat vele vreemdelingen nu na 13 maanden oorlog onge stoord bun vak blijven uitoefenen en zonder in bet minst voor hun veiligheid bevreesd te zijn, advertenties met volledige adresopgavo plaatsen". Uit een bijgevoegde courant, de „Poster Lloyd", bleek inderdaad, dat dit geenszins overdreven is. Verscheidene Engelschen, Fran- schen, ja, zelfs Italianen bieden zich aan voor bet geven van lessen in bun moedertaal. Dat dit nu in het „vijandelijk land" mogelijk is, pleit zeker voor een welwillende gezindheid jegens hen. Do schrijver ziet hierin dan ook een schitterend bewijs voor de verdraagzaam heid in zijn land, en zocht de verklaring hier voor in het feit, dat men vooral doordrongen is van de meening, dat men niet tegen do volken, maar tegen do regeeringen strijdt. De brief wordt' besloten met den wensch, dat deze meening zooveel mogelijk bekend ge maakt zal worden in de hoop, dat zij zal bij dragen dien kunstmatig aangewakkerden haat te verminderen. ITALIË. Oostenrijk en Italië. WEENEN. Na een krachtig© voor bereiding door artillerie deden de Ita lianen Zaterdagochtend verscheidene in- fanterie-aanvallen op den noord-weste lijken sector van het plateau van Do- berdo, die echter alle gestuit werden door onze hindernissen. De vijand leed groote verliezen en trok terug naar zijn vroegere stellingen. Een nieuwe aanval in den na middag werd door ons vuur tot staan ge bracht. 's Avonds en gedurende den nacht deed de vijand wederom aanvallen, die ech ter alle mislukten. De aanvallende troepen werden geschat op drie a vier --egimenten infanterie. Meer naar het noorden werden onze stel lingen aan de bruggehoofden van Görz en Tolmein gedurende den dag door de vijan delijke artillerie beschoten. De vijand schoot op een gedeelte van het bruggehoofd van Tolmein gasbommen af. In Karinthië in Tirol hier en daar hevig geschutvuur, overigens niets bijzonders. ROME. Onze troepen veroverden de krachtig versterkte stelling te Prega- sina, een belangrijk voorgeschoven ge deelte van de versterkte Riva-groep de bergachtige zone ten westen van Garda. Ondanks het hevige vuur van de sterkste batterijen van den vijand te Riva gelukte het den troepen tot dicht bij de vijandelijke loopgraven te naderen en maak ten zij Donderdagnacht groote "openingen in de ijzerdraadversperringen. Niettegenstaande het hevige artillerie- en geweervuur en de bommen met verstikken de gassen, namen onze troepen Pregasina trokken zij voorwaarts de hoogten op, die de Ledro-vallei beheerschen. Zij ver sterkten zich da-ar krachtig. Cevecht In de lucht. De „Kreuzztg." geeft een verhaal over een spannenden strijd in de lucht op het Itali aansche oorlogstooneel, waar een Oostenrijksch vliegtuig 3 Italiaansche overwon. De eerste luitenant P. als waarnemer, waren met een tweedekker tot een verkenningstocht opge stegen. De waarnemer werkte vlijtig met het fotografeertoeetel en met het notitieboek. Er werden Italiaansche vliegterreinen met tenten cn loodsen waargenomen. Maar gelijktijdig werden de viiegers van Italiaansche zijde ont dekt. Een Jtaliaansch vlieger verhief zich van het vliegterrein van Levoüano, een ander van het vliegterrein Basaldella. Even daarna ste gen er nog drie vliegtuigen op om den strijd met de Oostenrijksche vliegers aan te binden. Deze zetton echter kalm hun waarnemingen voort, daar zij geen tijd te verliezen hadden, omdat het reeds begon te schemeren. Spoedig werd het echter do hoogste tijd om naar do wapens te grijpen, want de overmacht van de Italianen wc-rd hoe langer hoe meer dreigend. De Italiaansche machines waren lichter en sneller en konden hooger stijgen en sneller vlie gen, dan de Oostenrijksche, maar deze lieten den moed niet zinken. Op do dichtsbijzijnde Italiaansche machine vloog do luitenant P. los, alsof hij haar wilde rammen, en do Ita liaan week zoj spoedig mogelijk uit. Op de machine, die hem in den rug aanviel en slechts op 50 meter afstand was, schoot de luitnant F. met zijn Mauserpistool. Na 10 schoten maakte het apparaat een duikeling en storto naar be- ^ïereo. De Oostenrijkse!!© vliegers hadden geen tijd om naar den val te kijken, maar de Oostenrijksche soldaten in Goerz konden het angstwekkend schouwspel op hun gemak gade slaan. Nog eenmaal probeerden de twee over gebleven Italianen terug te keeren, maar Wel gemikte schoten en do vrees om het lot Van hun makkers t© deelen, bewogen do Italianen na eenige minuten om terug te keeren en de Oostenrijksche vliegers konden ongedeerd landen. Da Tonaie-vesting. De oorlogscorrespondent van de „Natio nal Zeitung" in het Oostenrijksch© pers- kwartier schrijft d.d. 6 October: Nergens kunnen do Italianen hopen een bres te breken in de stevige burcht Tirol. Voor hen gesloten is de Valsugana, waartegen zij ver schillende malen optornden, verhinderd een doorbraak in het gebied van het Gardameer, gesloten liet Stilffser Joch, waarvan zij de gletschers nooit zullen nemen. En wanneer men den breeden, mooien pasweg opgaat, die naar de Tonale leidt, zal men de heel sterke overtuiging krijgen, dat het nooit ge lukken zal hier door te breken. Breed spreidt zich hier het groenst© van alle dalen uit, waardoor het heerlijk mar- cheeren zou zijn voor Bersaglieri en Alpini, in dien niet de Tiroler wacht uit do hoogte elk stukje weide, eiken stap beheerschte. En al zou niet uit de hoogte op eiken voetganger gevuurd worden, dan nog zou het da! geen onschuldige wandeling bieden. In het omgehakte boseh, het dicht© hout is het moeilijk gaan. Hindernissen overal, die zich duidelijk kenbaar maken bij de geringste aanraking. Overdag zijn alle dalen te overzien, 's Nachts kan de vijand niet voorwaarts ko men, zonder zich zelf te verraden, door het leven, dat hij maakt. En dan zonden de groo te zoeklichten beginnen te spelen, nu eens van dezen bergtop, dan van gindschen. Het is een hopeloos werk voor den vijand deze stelling te nemen. Beschermd door hun bevestïngen, hun dekkingen, hun prikkeldraadversperring staan onze troepen in hun bergen in een niet in te nemen vesting. En zoo volkomen is hier de mimicry, dat men de bevestingen niet met bet bloote ocg zien kan, nauwelijks met den kijker. De schuilplaatsen der troepen zijn niet te vinden, want de berg heeft deze plaatsen in zich opgenomen. In de rotsen zijn diepe ka zernes gebouwd. Men hoorde en liet steen springen. Gangen van dertig meter lengte loe pen in den berg. En daar splitst zich de gang in gangetjes, rechts en links en vormen een labyrinth. Hier wonen onze mannen. In den berg hebben zij keuken en kamer, licht en warmte. Niets kan ben uit deze rots woningen verdrijven. En wanneer boog boven bun hoofden de zware Italiaansche granaten zingen, dan kunnen de beschotenen niet eens glimlachen, want zij hooren het bombardement niet. Nu is alles rondom nog groen. De herfst heeft het landschap ietwat gekleurd. Maar de winter is op komst. Om de bergtoppen hangt de nevel, die reeds naar het dal shunt. Feu paar woken nog en dan komt de-eeuwige sneeuw van de gletsjers naar het dal. Dan zal het marcheeren gestaakt moeten worden, zoo wel voor vriend als voor vijand. En "hij kan al leen van do ski gebruik maken. Wie van de Oostenrijkers bier ann het front staat, is reeds lang een geoefend ski-loopcr geworden. Voort durend hebben zij zich in deze sport moeten oefenen". TURKIJE. Vlieger en duikboot. De Turksche correspondent van den „Berl. Lokal-Anz." beschrijft aldus, wat hij zag tijdens een tocht in de Dardanellen: Ik hoor het bekende goluid van een vlieger. Ik kijk op en zie niet hoog boven me de machine. Geen vijand dus. Het is een hydro- plaan. Het toestel daalt en spoedig is het zoo laag als ons schip. Maar plotseling gaat het do hoogte in. Een vuurstraal..., In het heldere water zio ik onder den spiegel een zwarte massa. Een vijand, een duikboot! Een water zuil spuit met groote bracht op. Een donde rend gekraak. De vlieger heeft den vijand gebombardeerd. Getroffen?.... Komt hij naar boven? Zinkt hij, doodelijk getroffen, op den bodem der zee? Maar hoor, een scherp ge luid.... 6choten. Zonder dat ik het merkte, 1 kwam oen torpedoboot om de landtong. Op een halven kilometer opent zij het vuur op de plaats, waar do duikboot door den vlieger aangevallen werd. Met volle kracht komt de torpedoboot. Do schoten knallen voortdurend. De granaten flitsen over het water, als de steenen, waarmede een jongen werpt. De vlieger volgt de duikboot, die niet getroffen schijnt te zijn. De torpedoboot komt nader. De vlieger beschrijft kringen, nu eens nauwer, dan weer wijder, als een roofvogel, die zijn prooi zoekt. Is de vijandelijke boot door een kogel getroffen, gezonken Is zij onder gedoken en ligt zij nu, herademend na het doorstane gevaar, op den bodem van do zee, waar zo tot den nacht blijven kan om dan te ontvluchten? Maar hoe ver dan? Bij de versperring aan den uitgang van de Darda nellen werd ze ontdekt. De duikboot wilde naar buiten, maar dezen uitweg was gesloten. Het schip was gevangen als de muis in de val. De duikboot wilde het versperrende net stuk rammen. Maar het ging niet. Zij was ge vangen als een visch in het net. Men liet haar begaan van den morgen tot den avond, twaalf uren lang. Toen dook zij op, heersch do witte vlag. Do bemanning gaf zich over. De laatste, die het schip verliet, opende het ventiel, en do boot zonk. Hst net verspert do Dardanellen voor de Engelsche duikbooten, die in bet nauwe vaar water naar buit zoeken. Maar de oorlog is het meten van eikaars krachten. De vijand zal dus wel trachten het net te vernielen en dan is de beurt weer aan de Duitschers om iois anders te vinden. SERVIË. Servië verklaart Bulgarije den oorlog. LONDEN. Het Servische gezant schap deelt mede, dat Servië den 1 oorlog heeft verklaard aan Bulgarije op grond, dat het Servische leger door Bul garije 13 aangevallen aan de grens bij Zaitschor en Radcvrista. De Fransohe on Engelsche troepen te Salonlkï. ATHENE. Volgens hier ontvangen be richten hebben do troepen der geallieerden Zaterdag Saloniki verlaten en zich begeven naar het Servische front aan de Servisch- Bulgaarscho grens. ATHENE, 18 Oct. (Reuter.) De Fransche troepen in Macedonië hebben den vuurdoop ontvangen bij de spoorwegbrug tusschen Hudowe en Valandowo, waar zij aangevallen werden door 40,000 Bulgaren. Het gevecht duurt voort. Bulgaarsche artillerie bombardeert Ya- landowo, dat krachtig weerstand biedt. De oorlog In Servië. De Servische autoriteiten zijn van Nisj naar Pristina vertrokken, dr thans dus de zetel der regeering is geworden. Ge noemde stad ligt in een weinig bezochte streek, ten zuidwesten van den vroeger zoo dikwijls genoemden Sandjak Nowibazar. Do stad ligt op bijna 11 K.M. afstands van de spoorlijn Mitrowitza Saloniki op het beroemde Kossowo- Polje (Amselveld), waar in het jaar 1389 heb Servische keizerrijk bezweek in den strijd tegen de Jurken, LONDEN, De „Times" verneemt uit Athene, dat de spoorwegverbinding tusschen Prahovo (Preschowo?) en Nisj over eon af stand van 56 mijlen verbroken is. Servische vluchtelingen komen to Saloniki aan. PARIJS. Een medewerker van „.Ex celsior" heeft een onderhoud gehad met een hooggeplaatst Italiaansch staats man, die verklaarde, dat Italië be sloten heeft deel te nemen aan de actie in den Balkan. Hij kon natuurlijk niet in bijzonderheden treden, maar gaf te kennen, dat het expeditieleger minstens 150.000 man sterk zou zijn en onLscheept zou worden op een plaats, waar het beslis- senden invloed zou hebben op den veldtocht in den Balkan. PARIJS. De bladen te Athene berichten: Volgens een telegram uit Nisj van 15 Oct. zetten de Bulgaren hun verwoede aanvallen in de 6treek van de Timok voort, blijkbaar met het doel zich te vereenigen met de Duitsche legers en de Servische strijdmacht te doorsnijden, daar een gedeelte daarvan, zoo de poging mocht gelukken, in de rich ting van Roemenië teruggeworpen zou wor den. De aanvallen zijn echter tot dusverre mislukt. De Serviërs, die krachtig gesteund worden door hun artillerie en zich ver schanst hebben op de heuvels, slaan zonder te verzwakken den eeuen aanval na den andoren af. Er moet een groote veldslag aan den gang zijn in de buurt van Valo, waar een sterke Bulgaarsche strijdmacht zou trach ten den spoorweg NisjSaloniki te berei ken, teneinde de verbindingen der Serviërs met de ze© eenerzijds en anderzijds met het centrum van Servië te verbreken. (De Timok, een zijrivier van de Donau, vormt in haren benedenloop de grensschei ding tusschen Servië en Bulgarije. Red.) PARIJS. Do Atheensche correspondent van do Matin" deelt mede, dat de Serviërs, gesteund door Fransche troepen, de Bulga ren tot den terugtocht bobben genoodzaakt Meer naar het noorden rukten Servische troepen van Hondowo op in de richting van Strumnitza, welks bezetting elk oogenblik verwacht wordt. BERLIJN. Het „Berl. Tagoblatt" ver neemt uit Sofia Blijkens hier ontvangen be richten, heeft do Bulgaarsche aanval op drie plaatsen tegelijk plaats gehad met de objec ten Saitsjap, Nisj en Pirot. Een doel der Ser vische colonnes, wier overval op de Bul gaarsche grensposten het Bulgaarsche of fensief ontketende, werd gevangen genomen. De rest vluchtte over bergwegen terug naar Servië. Bewapende Bulgaarsche rivierstoomers zijn de Donau opwaarts opgestoomd en de den eenige Servische transportstoomers zin ken, welke met Roemeensche munitie be vracht waren. Een verbinding te water tus schen Servië en Roemenië is nu reeds niet meer mogelijk. De geestdrift te Sofia is groot. Men gelooft dat in enkele weken de verbinding tusschen de Duitsche en Bul gaarsche legers zal zijn geschied. BERLIJN. Aan beid© zijden van de spoorlijn BelgradoPalanka werden de bezet, waardoor de beveiliging van de lijn voraokerd wordt geacht. BULGARIJE. Engeland verklaart den oorlog aan Bulgarije. LONDEN. Het ministerie van bui- tenlandsohe zaken deelt mede: In ver band met het feit dat Bulgarije heeft bekend gemaakt dat heb in oorlog met Servië en bondgenoot is van de cen trale mogendheden, heeft Engeland door bemiddeling van den Zweedschen gezant to Londen aan Bulgarije medegedeeld, dat van 15 October tien uur 's avonds af de oorlogstoestand tusschen Engeland en Bul garije is ingetreden. Frankrijk verklaart Bulgarije don oorlog PARIJS. Frankrijk heeft Bulgarije den corlog verklaard. Blokkade van de Bulgaarsche kust, LONDEN. De vice-admiraal, comman dant van het eskader van vloten der geal lieerden in het oosten van do Middelland- scke Zee, deelb mede, dat de blokkade van de Bulgaarsche kust aan de Egeïsche Zee is begonnen op 16 Oct. te zes uur 's mor gens. Aan schepen van neutrale landen zal 48 uren tijd worden gelaten voor hun vertrek uit de geblokkeerd© zone. MONTENEGRO. De Oostenrijkers In Montenegro. ROME. Volgens berichten uit Cet- tin je hebben do Montenegrijnen op het geheel© front zulk een kracktigen tegen stand geboden, dat de Oostenrijkers en Duitschers genoodzaakt waren terug te trekken en te wachten op de gevraa versterkingen. CETTINJE. Het offensief der Oostenrij kers is Vrijdag begonnen op het grootste ge deelte van het Montenegrijnscke front. De Oostenrijkers trachtten op drie punten over de Drina te trekken en vielen de Montene grijnscke troepen aan, die in Bosnië operee- ren. De Oostenrijkers deden ©veneons een s val aam de zijde van Grahowo, (dicht bij de grens van Herzegowina) maar werden overal, met gevoelige verliezen aan hunne zijde, afgeslagen. CETTÏNJÈ. De Oostenrijksche aanval len, Zaterdag aan de Drina en Grakovo ge daan werden met zware verliezen afgesla gen. Van drie vliegtuigen, die over onze stel lingen vlogen, viel er een bij Plevlji; een vlieger en een officier werden krijgsgevan gen gemaakt. GRIEKENLAND. De houding van Criekenland. LONDEN. Naar wij vernemen, heeft de Grieksche gezant aan mi geland zijn, niet langer als een neutrale haven wordt beschouwd. Een duel in de lucht, zooals er in den laatsten tijd dikwijls plaats hebben. Een gevecht tusschen een Duitsch vliegtuig, het bovenste, en een Engel schen tweedekker, die op den voorgrond en lager vliegend, blijkbaar wordt aange vallen. Laag in de lucht vliegen de beide machines, en wij zien beneden het land schap met de kronkelende rivier, de boschjes en boerderijen hier en daar, de afge deeld© landerijen. Zoo vredig ziet dit alles er uit en in de lucht daarboven wordt een onmeedoogend gevecht geleverd. Petrovgrob en de domineerende Avala-berg, benevens de Vk Kamien en de hoogten ten zuiden van Ripotek (aan den Donau) geno men. Het hoogteterrein ten zuiden van Bel grado is thans in onzo handen. Het leger van generaal v. Gallwitz ver joeg den vijand van de Podunavlje tot ach ter de Ralja (ten zuidwesten van Semen- dria) en van de hoogten bij Sapina en Macki. Het leger van den Bulgaanscken generaal Bojedjef forceerde den overgang over de Beneden-Timok en bestormde den 1190 M. hoogen Glogovica-berg (ten O. van Knja- zevatz), waarbij acht stuks geschut buit gemaakt en 200 man gevangen genomen werden. Ook in de richting Pirot drongen de Bulgaarsche troepen vooruit. De legergroep-Mackensen heeft tot dus verre 68 Servische kanonnen buitgemaakt. WEENEN. De aanvallen der bondgenoo- ten vorderen goed. De in het gebied van Bel grado voorwaarts rukkende Oostenrijksch- Hongaarsche troepen kwamen bij de vervol ging van den vijand op stonnafstand van de Avalabe-vei'sterkiugen en veroverden op de Serviërs de sterk verschanste stellingen ten zuiden van Venea. Een der Oostenrijksche divisies vond op het slagveld 800 doode en zwaar gewonde Serviërs. De Bulgaarsche troepen forceerden tus schen Vegotin en' Strumnica op verschil lende punten den overgang over het grens gebergte. De oostelijke versterkingen van Zajecar zijn genomen. Strumnitza bezet? ATHENE. Volgens officieel© berichten uit Saloniki hebben de Servische en geal lieerde troepen Strumiza (in de uiterste zuidwestpunt van Bulgarije) bezet. Tot nog toe is geen bevestiging uit Serbieclie bron ontvangen. Verschillende punten, welke den spoorweg beheerschëP, zijn door do geallieerde troepen nister Grey formeel een nota van rijn regeering medegedeeld, waarin wordt ver klaard, dat het Grieksche kabinet van meening is, dat de casus foederis van het Grieksch-Servisch verdrag zich thans niet voordoet en dat Griekenland niet geroe pen is onder de huidige omstandigheden tusschenboide te treden. Nieuwe troopenaanvoer te Saloniki, WEENEN. De „SüdslavischeKorrespon- denz" verneemt uit Saloniki van 15 dezer: Vrijdag en Zaterdag kwamen nieuwe trans portschepen in de haven en werden nieuwe contingenten Engelsche en Fransche troe pen geland. In de haven werd de Fransche vlag geheschen. De Franschen organiseer den den havendienst en den gendarmerie- dienst. Kleine troepenafdoelingen werden reeds in de richting Geogheli vervoerd. ATHENE. Reuters correspondent is hier teruggekeerd van Saloniki. Er heerscht daar ter stede zeer groote activiteit. Do buitenlandsche en Grieksche troepen gaan zeer vriendschappelijk met elkan der om. Do troepen zijn zeer opgewekt en verlan gend om door het land te trekken. Saloniki heeft in den loop van haar ge- heele, aan afwisseling zoo rijke, geschiede nis nooit tooneelen gezien zooals ze heden voorkwamen. In de stad, die in staat van beleg is, wordt de orde uitstekend gehandhaafd. Door de straten loopen gemengde Grieksch- Fransche patrouilles. De winkeliers maken goede zaken en er begint reeds schaarschte aan sommige arti kelen te heerschon. Dientengevolge stijgen de prijzen reeds. Het Duitsche Levant-stoomschip „Athe ne", dat sinds het uitbreken van den Euro- peeschcn oorlog te Saloniki heeft gelegen, is, onder geleide van een Griekschen torpedo jager, naar den Pireus vertrokken, daar Sa loniki, nu daar troepen van de geallieerden Logger op een mijn geloopen. Men seint ons uit Hoek van Holland: Door den logger „VL 172" is hier gerap porteerd, dat do logger „SCH 181", schip per J. Bronsveld, van de reederij M. van den Toorn den Duik, op een mijn is geloo pen. Negen man zijn gered. De „VL 172' heeft door de mijnen haar vleet verspeeld. Opgebrachte trawlers. LONDEN. Op 2 October werden acht Duitsche trawlers opgebracht naar Grimsby en op 9 Oct. dertien. Zij waren bezig met visscheu, van mijnstrooien was geen 6prake. De dertien hadden ladingen visch, die té Grimsby verkocht zijn. De bemanningen zijn geïnterneerd. Schepen in den grond geboord. ATHENE. In de laatste dagen werden de volgende schepen door Duit sche en Oostenrijksch-HongaaTsche on derzeeërs in den grond geboord: Het Engel sche tankschip „H. C. Henry" (4219 br. registerton) met teerolie naar Lemnos, het Engelsche stoomschip „Haydn" (4000' t.), het Italiaansche stoomschip „Cyrenc" (3236 t.), de Engelsche stoomschepen Sailor Prince (3144 t.), „Halyzones" (5093- t.), „Thorpwood" (31S4 t.) en „Apcllo" (3774 t.). De gedachte dringt rich op, dat de zware verliezen aan stoomschepen, die de geal- liëerden in de jongste weken hebben gele den, de eigenlijke oorzaak zijn van de ver melde staking der landing van troepen te Saloniki. PETERSBURG. In de Oostzee brachten Engelsche onderzeeërs zes Duitsche trans portschepen tot zinkende kapitein van een schip werd genoodzaakt dit op het strand te zetten. Ceneraal Schauer f. Men schrijft ons uit 's-Gravenhage In den dezer dagen te Bandoeng overleden gep. generaal-majoor-tit. A. H. W. Scheuer i3 een oud-officier heengegaan, die eenmaal tot de dapperste en meest populaire aanvoerders van het Indische leger behoorde. Bekend is, hoo hij met 'n „Vooruit, jongens, alles kost een dubbeltje!" en slechts met oon Spaansch rietje gewapend, zijn soldaten in het vuur leidde. Bij verschillende gevechten in At joh deed hij rich als een tactvol'en onver schrokken officier kennen en ook is zijn naam onafscheidelijk verbonden aan de spannende Augustusdagen van 1894 na den verraderlijken overval op Lombok, waar hij zulk een belang rijke rol heeft gespeeld bij de tweede inneming van Tjakra Negara. Den 23en October 1844 te Padang geboren, genoot hij zijn eerste opleiding te Zwolle, waarna hij op 17-jarigen leeftijd dienst nam als soldaat bij het Koloniaal Werfdepot te Kampen. Drie jaar later ging hij als sergeant naar Indië, om reeds in 1866 als leerling tot de Militaire School te worden toegelaten, die hij drie jaar later als 2e-luitenaut verliet. Na in '73 te zijn benoemd tot le luitenant, werd •do heer Scheuer in '81 kapitein, in '91 ma joor, in '93 overste en in 1898 kolonel. In 1873 en ook in het daaropvolgende jaar nam hij deel aan de espeditie naar Atjeh, waar hij zich dermate onderscheidde, dat hij eervol werd vermeld en hem het Eereteeken belangrijke krijgsverrichtingen met de gesp '73'74 Atjeh, alsmede do Atjeh-medaille '73—'74 werd verleend, welke reeks van eere- blijken werd bekroond, toen hem, terwijl liij later weder in dit gewest aan don strijd deel nam, wegens zijn gedrag in eeii gevecht op 12 Januari 1874 het ridderkruis 4e kl. der Mili taire Willemsorde werd toegekend. Niet minder onderscheidde do heer Scheuer,1 eerst als luitenant en daarna als kapitein, zich in Atjeh gedurende de jaren '77'78 en '83 '84. Bij Kon. Besluit werd aan luit. Scheuer de eeresabel verleend met het opschrift „Ko ning Willem III", voor bet-oondo dapperheid, als hebbende zich onderscheiden bij de expedi tie tegen Gedoeng van 1525 Juni 187S. Don 27en Maart 1884 word kapitein Scheuer, bij gevechten beoosten en bewesten den weg Lepong-ara-Tjot-Basetoel aan den 6chouder ver wond door een matten kogel. Ter zake van zijn gedrag bij onderscheidenlijke ontmoetingen met den vijand in het eerste halfjaar van 1884 werd do heer Scheuer wederom eervol vermeld. Nadat in Augustus 1894 de tijding van den •erraderlijkcn overval op Lombok als een don derslag aan een helderen hemel in Indië en het moederland de gemoederen had ver schrikt, was het overste Scheuer, die een be langrijk aandeel had in de bestraffing van het gepleegde verraad, gelijk reeds hierboven met een enkel woord was vermeld. Met zijn stokje in do hand wees hij zijn soldaten de in de boomen verscholen opstandelin gen, die van daaruit op de koloniale troe pen vuurden. Onverschrokken en door zijn voorbeeld den goeden en opgewekten geest bij den troep er inhoudende, ging hij zijn sol daten voor in den dichtsten kogelregen. Hier verwierf hij zich de bevordering tot ridder der 3e kl. in de Militaire Willemsorde ..ter bcloo- ning zooals het in het desbetreffende Ko ninklijk Besluit werd gezegd van aan den lande bewezen buitengewone diensten". Naar dit strijdtooneel was overste Scheuer geroepen, toen hij juist eenigen tijd plaatse- ijk commandant was te Batavia. Als subaltern officier was hij instructeur van de Barisan op Madoera. Van 1893 tot 1895 was overste Scheuer mili tair commandant van de Zuider- cn Ooster- ardeelin-2' van Borneo, als kolonel gedurendo 19931902 commandant van de 3e militaire afdcoling op Java en daarna tot zijn pension neer ing militair commandant van Atjeh en O - d erhoori iheden Na den öden Maart 1903 don militairen dienst te hebben verlaten, zag ko'onel Scheuer zich bij Kon. Besl. van 7 April 1903 den titulairen rang van generaal-majoor toegekend. Na zijn pensioneering woonde de lieer Scheuer een tiental jaren in Don Haag, maar voor on geveer een jaar vertrok hij weer naar zijn ge boorteland, waar hij, zooals gemeld, te Ban doeng oierïeed. Uit da Staatscourant. Bij K. B. is, te rekenen van 23 be- DIJ Ji.U1 IB, u ncucu 1 noemd tot tijd. mil. apoth. 2de kl., do mil. W. Dorsman, v/h 3de rog, vest,,-art. Bij K. B. zijn benoemd tot res.-off. v. gez. 2de kl., do artsen W. J. van den loven van GenderenenD. G. W. van Voorthuysen. Bij K. B. is met 16 dezer, aan den kapt. van den pl. staf. F. A. J. Pippeng liegen, pi.-ad, te Zutphon, onder toekenning van pensioen, eervol ontslag uit den mil. dienst verleend en is het bedrag van het pensioen vastgesteld op 1S59 's jaarsa

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2