NS. 184. Woensdag 20 October 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Se Zoppcliraval op Londen. Onder redactie van D. MANASSEN. GflzondheMsIssr, Ons Oorlogsdagboek. 0e toestand in den reuzenstrijd. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT ADRES DER KEDACTfE EK ApMttfSTRATlE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CÉNT, VOORBURGERS 3 CENT, ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRIE MAANDEN Voor AdvertentiUn ventf© men zich tol liet Aljy. Advertentie-Bureau ROUMA Sc. Co, Heerengracht 226 Amsterdam, tolde Drukkerij „Jacob van Campen* N. Z. Voorburgwal 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot onze Administratie. Palestrinastraat 10 Amsterdam. Prijs der Advert en tiën per regel 30 cent. Bij abonneinoul reductie Elan tooneel uit den maandenlangen strijd van de Duitsohers en Oostenrijkers. Hongaren tegen de Russen. Eén tooneel uit zeer vele. De Duitschers doen een storm aanval op do versterkingen der vijanden. Waar ergens? Het doet er weinig toe, wint tafereelen als deze zjjn er in den jongsten tijd talrijke voorgevallen. Het zijn hier Beiersehe infanterie-regimenten, die ten stormaanval gaan. De stormaanvallen der Baierschen hebben een naam gekregen in den oorlog in het Oosten en wij zien hen. hier ook, ondanks alle hinderpalen, moedig en hardnekkig den strijd wagen tc-gen de Russen; velen zijn de draadversperringen reeds voorbij en vallen verder aan, ondanks het.moordend vuur der vijandelijke artillerie. (asen audiëntie. Blijkens bericht in de „Staatscourant" wordt Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen aüdientia verleend. DRINGEND VERZOEK. V/ij verrcohen beleefd in de briefwisseling over do toezending v&n ,,De Soldatencourar.t" steeds hot t'j-oepcndool to wiüsn noemen. Onze expodl- tiastaton bovafUm geen namojï, maar wei da verschillende endardeelon, waaraan ons blad wordt toegozondon. Correspondeert men nu mot ons alison ondér naam zonder hst trespendsel nauwkeurig te vermelden, dan zijn wij niet in staat veranderingen in onzeexpeditie aan ie brengen. door J BBL, offlvier van qezsndheid. L. Kampen on bivaks. VIL In sommige gévallen hebben <3© gegraven latrines evenwel Sbfeawaren, die hun ongeschikt maken voor hei-gebruik. In de Amerikaansche kainpon' tijdeps don oorlog met Spanje b.v. was de bodem'op sommige plaatsen zoo hard, dat men met dynamiet latrines liet maken. Oolc wannéér het grondwater zeer üoog staat is het dikwijls onmogelijk een behoorlijke latrine to graven, aangezien men dadelijk in het water terecht komt. Veelal zal men dan gedwongen zijn, zijn toe vlucht te nemen tot een soort tonnenstelsel. Allerlei, vaten en blikken kunnen daarvoor ge bruikt worden en in menige veldtocht hebben ze dienst gedaan. De Duitschers gebruikten bijv. dergelijke tonnen tijdens do espeditie tegen Z. W. Afrika, tijdens jen Transvaal-oorlog werden se door de Engel&ehen gebruikt in het kamp bij Bloemfontein en ook d© Amerikanen ge bruikten zo in sommige kampementen tijdens don oorlog met.Spanje. In ons land zijn ze b.v. in gebruik in het kamp bij Harderwijk en thans in verschillende interneeringskampen. Ook het tonnenstelsel heeft verschillende be zwaren en deze zijn vooral het gevolg daarvan, dat de behandeling niet goed geschiedt. De ton nen worden niet altijd onder de opening van den bril gezet, zoodat de ontlasting er naast valt en den bodem vervuilt, ze worden dikwijls niet op tijd weggehaald, zoodat z© overloopen, veelal zijn ze lek en bij het vervoer valt de inhoud uit den ton op den grond. Het vervoer aal bij voorkeur zoo geschieden dat d© tonnen in hun geheel en voorzien van dek sel worden weggehaald. Minder goed is het om ze bij de latrines te ledigen in een kar. T© velde kan men evenwelniet altijd krijgen wat men liet liefst zou willen hebben cn het is dan van de grootste botcekenis, dat de manschappen weten wat ze doen en laten moeten om d© gevaren, die het een of ander stelsel oplevert te ontkomen. Bij het gebruik van ionren '«el dus - zeer nauwkeurig moeten worden gezorgd dat geen vervuiling van de omgéving--kan tot stand komen. Beter dan do methoden, die -wij tot nog toe besproken hébben is heb beerputten-stelsel, brits volgens do regelen der kunst gemankt. Voor het gebruik in kampen, die slechts gedu rende korten tijd betrokken worden zijn beer putten ongeschikt, In vaste kampementen leveren zij evenwel zeer weinig bezwaren op. Er' moet dan natuurlijk gezorgd worden, dat do putten op tijd geledigd worden, liefst met machines, zooals dat in de steden geschiedt. In enkele vaste kampementen in het huiten- land waar de troepen maandenlang verblijf houden, hoeft men groote rioolstelsels met waterspoeling aangelegd. Dergelijke kampen doen evenwel meer aau een kleine stad dan aan een kamp denken. Enkele bijzonderheden zijn nog van groot belang. In d.o eerste plaats moet gezorgd wor den, dat de latrines op behoorlijken afstand van hot kamp, in het bijzonder van keukens en cantines verwijderd zijn. Vooral de gewone kamplatrines 'moeten op pl.m. 100 M. afstand van do. keukens gelegen zijn. Ts die afstand kleiner dan kunnen do smetstoffen uit de latri nes gemakkoliik in keuken of cantine terecht komen en dan mefc de voedingsmiddelen een groote verspreiding van ziekte veroorzaken Worden d© latrines op te grooten afstand van het kamp aangelegd clan ontstaat het bezwaar. -63ste week. 11 Oct.De Duiteche offensieve beweging maakt vorderingen aan het noor delijk© Servische front; de ves ting Semendria genomen. De Bul garen vallen de Serviërs aan bij Knjazewatsj in de richting van Nisj. Op het Russische oorlogstoo n-col houden c(e aanvallen der Rus sen aan, zondér in een doorbraak te slagen; het heftigst wordt bij Dunabdrg gestreden. r- Duitsche tegen-aanvallen in Champagne en ten noorden van Loos leiden volgens Fransch© be richten op een echec, terwijl bij den jongsten aanval 7 tot 8000 gesneuvelden aan Duitsche zijde •wor.den geteld. De Nederlandsche logger ,,Dc R-uyter'verongelukt "bij Dog- gersbank door het stooten op een mijn; van do bemanning zijn 6 omgekomen en 7 gored. 12 Aan het Russische front beha len de Russen eon succes2000 man en 60 officieren gevangen, 4 kanonnen en 10 mitrailleurs buit gemaakt. In de Oostzee boren Engel sche torpedobooten de Duitsche stoomschepen „Nicodemia" (4391 ton)'en „Gutrune", (3039 ton) iu dén grond. 13 Bij een Zeppelin-aanval hoven Londen worden een Got ai burgers en militairen gedood, hsnevens 114 ;gO'.vo:id. -Do Fransche minister van Biiitenlandsche Zaken Dclcasse treedt af. Do. Russische vesting Duna- buvg door Duitsche luchtschepen P^boipbardeerd, Door Oostenrijkscke of Duitsche torpedobooten worden in de Mid- dëllandsche Zee het Fransche troepen-transportschip „Samblin Haver" met 2000 man Afrikaan- sclie troepen aan boord tot zinken gebracht; slechts 90 man gered. In Servië maken de Duitsche troepen zioh meester van de ves ting Pozarevatsj. -Oorlogs-verklaring van Bulga rije aan Servië Deneraal French meldt een Engelsck succes bij de verovering der Hohenzollern-redoüte bij Vennel les. De Italiaansche troepen ne men een vooruitgeschoven Oos ten rijksche stelling in de Karst- vlakte. Turkeche schepen boren bij Sebastopol de Russische stoom schepen ,.O.dia" en „Aestron" in dén grond. De aanvallen der Russen het oostelijk front hebben bij Weslo- wo succes, waar zij in de Duit sche stellingen doordringen. Een Duitsch luchtschip bombardeert het station .Minsk, -Volgens Engelsche opgaven was het aantal in- en uitgeklaar de schepen in de afgeloopen week 1500, het grootst sinds het begin van den oorlog, terwijl 4 schepen in den grond worden geboord13 Duitsche trawlers werden in dezo week opgebracht. Aanvang der Russische blokkade van de Bulgaarsehe kust aan de Egeïscbe Zee. Veldslag aan den spoorweg NisjSaloniki tussehen Servië en Bulgarijede Duitschers zet ten hun opmarsch ten zuiden van Semendria voort. Di "nm'twhers on*T-üimen den Hartmannsweilerkopf. De Oostenrijkers zotten het offensief iu -tegen de Montene- j dat de manschappen 's nachts te ver moeten loopen. om hun behoeft© t© doen. Van belang 26 het dan om e>en naohtprivaat, b.v. een ton op korter afstand van de tenten te plaatsen. Zeer nuttig is het om bij de latrines een ge legenheid te hebben waar de manschappen hun handen kunnen wassohen. Eenvoudig en doel treffend is daarvoor b.v. een hak met 5 lyeoloplossing. In verschillend© oorlogen en expedities van do laatst© jaren is dit middel met goed gevolg toegepast en ook in den tegen woordige n oorlog wordt er sterk op aangedron gen. Zoo vond ik in een Duitsch tijdschrift de mededeoling, dat bij de latrines in de loopr graven een bord is aangebracht, waarop ge schreven staat: t,Na den stoelgang, vóór het eten, handenwasschen niet vergeten". Bijzondere zorg moet nog besteed worden^om t© voorkomen dat vliegen op het vuil in do latrines komen of dat bevuilde papiertjes door den wind worden weggewaaid. Het meest eenvoudige middel daartoe is de ontlasting ter stond te bedekken niet- droge aarde,' aseh uit de keuken, turfmolm. Anderen geven er de voorkeur aan om een middel te gebruiken, dat tegelijk ontsmettend werkt. Het meest geschikt is daarvoor geblusehto kalk. Volgens mededeclingen in buitenlandsche tijdschriften worden overal achter het front groote hoeveelheden kalk opgelegd om latrines te ontsmetten. Vooral wanneer besmettelijke ingewandsziekten dreigen, is dit van veel belang- Men rekent dat 10 KG. kalk voldoen de is .om 1 kiib. M. beer in 12 uur te ont smetten. Heb is zeer eenvoudig om steeds te zorgen, dat de ontlasting bedekt is met aarde, ascb, kalkmelk (d. i. 1 deel kalk met 3 deelen water) of met wat dan ook en toch ziet men dat de manschappen de moeite gewoonlijk te groot vinden. In het buitenland wordt daarom een soldaat op post gezet bij een latrine om toezicht to houden of ze de gegeven orders opvolgen. Wanneer een der manschappen dan vergeet zijn ontlasting te bedekken of zijn handen te wassclien, moet hij den post aflossen en kan toezicht houden totdat hij een ander snapt, die dat verzuim pleegt. In Engelsch'-Indië heeft men gewoonlijk corveeërs, die met- de verzorging der latrines belast ziin. De groote rol, die de latrines vervullen bij hot ontstaan van typhus-, cholera-, dysentcrie-epidemiën, maken een nauwkeurig toezicht daarop dan ook zeer ge- wenscht. (Worclt'vervnlgd.) Weer nieuwe oorlogsverklaringen, vier die niet konden uitblijvenBulgarije heelt Servië, Engeland, Frankrijk en "Servië Bul garije den oorlog verklaard. In zekeren zin zijn ds vijandelijkheden der geallieerden te- fen Bulgarije ook reeds begonnen: het eska- er der geallieerden in het oostelijk deel der Middellandscke Zee heeft de blokkade gepro clameerd voor de Bulgaarsehe kust en het sluit nu het klciue stukje kust, dat Bulga rije aan de Egeï3che Zee bezit, van de overige wereld af. De oorlog in den Balkan begint nu voor goed; de Duitschers rukken steeds verder op naar 't zuiden, de Serviërs hebben eerst de Bulgaren over de grens aangevallen, maar daarna zijn de Bulgaarsehe troepen opgerukt eu bevechten de Serviërs in hun eigen land. Er moeten reeds zware gevech ten zijn geleverd, en Nisj, de tweede hoofd stad van Servië, wordt zeer ernstig be dreigd, zijn spoorwegverbinding met het zuiden heet dan ook afgesneden. In allerijl heeft de Servischs koning zijn hof, de regee ring haar zetel verplaatst naar Pristina, in 't zuiden des lands. Maar er komt ook hulp voor de Serviërs, daar, uit het zuiden. Bij Saloniki hebben grijv-' L' troepen, die in Bcenic opereeren. a de Middellandscho Zee worden in de laatste dagen 6 Engelsche en Fransche schepen door Oostenrijkse!)- en Duitsche schë torpedobooten tot zinken gebracht. rajj£i>' »-«S=w Het Londensche Persbureau publiceert een verslag van de schade, aange richt door den Zeppelin-aanval op 13 dezer, door een ambtenaar van het departement van binnenlandsche zaken. Daarin wordt gezegdDe verduistering van het gebied van de hoofdstad en de hoogte, waarop de vijand vloog, beletten hom de plaatsen van belang te vinden, zoo als bij de vorige gelegenheid. Uit het officieele rapport van de regee ring te Berlijn blijkt, dat de vliegers zich in de meeste gevallen ernstig hebben ver gist ten opzichte van de plaatsen, waarop zfj bommen wierpen. Wanneer zij nog een andere bedoeling hadden behalve om op goed geluk non-com battanten te dooden en eigendom te vernie len, dan hebben zij dit doel totaal gemist. Behalve in één geval is alleen schade toege bracht aan gebouwen, die met den oorlog niets te maken hebben. De 127 personen, die gedood of gewond werden, zijn allen non-combattanten, behalve twee soldaten, die op straat werden getroffen. Het mo- reele effect is geheel ten ongunste van den vijand. Ten .gevolge van het vroege uur, waarop de aanval plaats had, werd de aanwezigheid van den vijand door een veel grooter santa! personen bemerkt dan bij vroegere gelegen heden. De honderden cn duizenden echter, die de bommen boorden, bleven bedaard en kalm. Er heerschte, zoo mogelijk, nog min der opgewondenheid dan bij vroegere gele-, genheden. c'"f'n:eAp. ".-nTiffinw;nrr o**1 oen schuil plaats op to zoeken werd beter in acht ge nomen. Zoodra de luchtschepen voorbij wa de geallieerden, de bondgenooten der Ser viërs, in de laatste dagen vele troepen ont scheept, en die moeten nu opgerukt zijn, en zullen den strijdenden Serviërs hulp bieden. Wat laat, zal men misschien zeggen. En dat lijkt ook zoo. Terwijl Duitschers en Oos tenrijkers en Bulgaren reeds,geduchte klap pen uitdeden, blijven de geallieerden be raadslagen en lang zijn de troepen in Salo niki blijven hangen. Ook nu nog is men on zeker, hoe groot het expeditie-leger daar is. Men hoort vele getallen, van veertig- tot tweemaal honderdduizend, maar zelfs dit laatste getal schijnt niet voldoende tegen over de vereenigde legers van Bulgarije en de centrale mogendheden. Groote slagen zullen er denkelijk in Servië geleverd wor den, en volgens sommige Engelsche bladen zal er de eindbeslissing worden uitgevoch ten, wat moeilijk te gelcoven valt. Dat de strijd er echter lang zal duren, dat hij ook hier het, karakter van een loopgraven oorlog zal aannemen, is niet te venvachten. Doch hoe ook de uitslag zij, wij 'moeten medelijden hebben met het arme Servische volk, dat zijn geheele land ziet overstroomd met krijgslieden. De strijd in den Balkan, heeft men ge zegd, zal die op de andere strijdtooueelen doen rusten. Want Duitschlaud en Oosten rijk zouden troepen aan het oostfront, de geallieerden aau de Dardauellen moeten onttrekken. Dit zal wel zoo zijn en met name aan de Dardauellen zullen voorloopig geen nieuwe veroveringen voor de geallieer den te melden zijn. Maar overigens merkt men nog niet veel van de vermindering van den strijd op de groote fronten. Het is waar, de opmarsch der Duitsche troepen in het oosten is geheel tot stilstand gekomen, en 'de veroveringen, die daar nog te maken vielen Dunaburg en Riga in 't noorden, Röwno in 't zuiden, worden niet gedaan, maar van verliezen van den kant der bond genooten hooren we evenmin. Er wordt hier, evenals in het westen, in de 'laatste dagen' met afwisselend succes gestreden de Rmssèn behalen enkele overwinningen hier, de Duitschers en Oostenrijkers elders. En zoo gaat het ook in Frankrijk en Vlaande ren, waar de oorlog weer in den ouden toe stand is teruggekeerd eu er wel eiken dag en vaak des nachts artillerie-acties, born- méngovechten en aanvallen plaats hebben, waarin nu door deze dan door gene partij een stukje loopgraaf wordt genomen, maar waarin van een overwinning, die aan den uitslae iets afdoet, nog steeds geen sprake is. Ën aan do Italiaan.sch-Oostenri.jkscke grens blijft de toestand ook dezelfde de [t&lianén trachten steeds om door te drin gen, maar 't blijft bij pogingen, van een werkelijk slagen is geen sprako. mirrscHLAWe Landstorm. Men meldt aan de ,,N.- R. Ct." Jongelieden in Pruisen, d:o iu de maand Ssptembor 17 jaar zijn geworden, moeten zich voor den landstorm aanmelden. ENGELAND. LONDEN. De „Times" zegt in een hoofdartikel: Een correspondent die juist uit Duitschlaud en Oosten rijk terugkeerde vertelt, one, dat een verbazingwekkende verklaring te Berlijn geloof vindt. Hij verzekert ons dat per sonen van kooge positie hem herhaaldelijk verklaarden, dat leden van cl© Britsche regeering te Londen besprekingen over den vrede hebben gehouden met zekere per soonlijkheden. En in hooge kringen wordt UiTNOODIGING tot hen, die behooren tot de Brigade Grenadiers en Jagers, alsmede tot hen, die 4ot deze Brigade en het vroegere Regiment Grenadiers en Jagers behoord hebben. Het is wenschcHjk gebleken, passende woorden te rerkrygen op den zoo bekenden marsch van de Brigade Grenadiers en Jagers „Turf-ln-je-ransel." Daartoe wordt cene prijsvraag uitgeschreven, waaraan kunnen deelnemen zjj, die behooren of behoord hebben tot de in het hoofd dezes omschreven afdcolSngcn. Dj eisehen, waaraan moet worden voldaan, zijn do volgende: 1° Het gedicht moet zioh geheel aanpassen aan de melodie, terwijl de woorden „Turf-in-j'c-ransüP bij den aanhef moeten gebruikt worden. 2° Hét gedicht moet gehec-1 op den marsch 'sluiten, van opwekkenden aard, popnlnir en niet gezwollen zjjn. Wijders gelden de hier onderstaande bepalingen! 3° Do inzending moet geschieden vóór 1 December 1915. 12 uur 's mjddag:-. in gesloten convert asu den Secretaris der Commissie. De naam vitn den vervaardiger raag niet op de inzending voor komen,'doch instede daarvan een schuilnaam, terwijl onder veizegeld couvert daarojj ge voegd moet zjjn schuilnaam, ware Dfiam en adres. 4® De vervaardiger, die bekroond zal worden, geeft het recht van verspreiding aan dc commissie en verliest dus daardoor het auteursrecht. 5® Er zullen twee prijzen worden uitgeloofd, een eerste van 100.en een tweede van 25,— ter keuze in geld of in een kunstvoorwerp ter waarde dier geldsommen. C° De melodie is gratis te verkrijgen b\j den secretaris der commissie. De Commissie: R. B. A. N. DE QUAY, Majoor der Grenadiers. M. E. GRiïFE, Kapitein der Grenadiers. N. A. BOUWMAN.'Kapitein-Directeur der K. M. K. R. O. VAN GENNEP, Eerste-Luitenant der Jagers. L. A\ C« DE BOCK, Eerste Luitenant-Adjudant der Grenadiers, Secretaris. Adres Secretaris: Hotel van den Abeelen, Gevers Dcjjnootweg dl, Scheveningen. ren, hielden de kanonnen op met schieten en de meeste menschen, die de beschieting hadden afgewacht, gingen te bed, zender zich al te veel aan 'te trekken van dezen nieuwen aanval weder op een ander gedeelte van- Londen. In de schouwburgen, waar het geluid van de bommen en het vuren duidelijk ge hoord werd, was niet de geringste sprake van paniek. De onverstoorbaarheid der Londenaars staat in merkwaardig contrast met het gedrag van de bevolking bij de jongste herhalingen van luchtaanvallen op Duitsche steden. Er werd schade aangericht in vijf ver schillende districten. Iu dé eerste werden woonhuizen in het geheel niet of slechts weinig beschadigdalleen eenige groote winkels liebbeu geloden. De straten zijn hier breed en vier bom men vieien op straat en de vijfde op het achtergedeelte van een groot gebouw, waar zich ceu groote meuigto menschén be vond. Eeu drong in een tunnel, waar de hoofdleidingen voor gas en4 water lagen. Er ontstond een brand, die, ofschoon hij geen grooten omvang kreeg, verscheidene uren voortduurde. Door deze bom werden de gebouwen in den omtrek ernstig bescha digd en alle glazen in de omgeving ver brijzeld. Er werden cok een aantal persoonlijke ongelukken aangericht. Die gedood waren, hadden of op straat geloopen bf gezeten in hun voorkamers op de tweede verdie- ping. Een bom van sterk ontploffende kracht viel in den tuin van een blok étage-wonin gen Verschillende kamers in de beneden verdieping werden totaal vernield. Ook op de eor=te verdieping werd groote schade aangericht. Een andere bom viel op een ander blok en vernielde de bovenste verdieping. Per soonlijke ongelukken kwamen in dit ge deelte niet voor, ofschoon verscheiden per- ternauwernood aan heb gevaar ont snapten. Een man op jaren werd op de onderste verdieping door de ontploffing omver ge- smeten, hij kwam weder overeind, klom langs de gebroken trap naar zijn slaap- j dit niet alleen verteld, maar wordt het ook geloofd. Voor allen dio dit land kennen, vervolgt de „Times", en de tegenwoordige gevoelens van het volk is het verhaal te dwaas om tegen te spreken. Niemand, die deze kennis bezit, zou een oogenblik kunnen gelooven dat eenig lid der regeeriug of eenig Eugelschman, die een verantwoorde lijke positie bekleedt, aan besprekingen van zulken een aard zou deelnemen. Maar als er zelfs in hooge kringen in Duitschland zulke bedriegeüjke voorstellingen bestaan, kan er niet beslist genoeg tegen worden opgekomen. Wij aarzelen niet de Duitschers, die dom genoeg zijn om er aan te gelooven, te ver zekeren, dat indien een zoo ernstige plichts verzaking onder ons denkbaar was de recht matig© toorn van het verontwaardigde publiek zeker voor immer hen zou verdrijven van de plaatsen van macht en invloed, die aldus hadden gehandeld, zulke handelingen hadden aangemoedigd, of om een of ander reden het gebeurde trachtten geheim te houden of de schuldigen te beschermen. Alle geruchten te dezen aanzien zijn echter ongegrond. Het volk van dit land en dit rijk zijn mesr dan ooit besloten, sedert Duitschland de Belgisch© grens overtrok, om geeu vrede te maken, die niet blijvend en zeker de waarborgen geeft voor de verwezenlijking der bedoelingen, waarvoor hst land in oor- log ging. Van hst Westeiijk Oorlogiterresn. PARIJS. Als représaille-maatregel we gens de lucht-aonvallen der Duitschers op Engelsche steden heeft een escadrille aëro- planes heden dertig bommen op Trier go- worpen. D© hevige artillerie-actie wordt voortge zet aan heb front bij Lodz. Ten oosten van Souchez versterkten wij onze stellingen en breidden die uit. In het bosch van Givenchy hebben hard nekkige gevechten met handgranaten plaats. Aan de Aisno ecu hevig bombardement'. In Champagne, vooral iu de streek bij Tahuse, heoben wij met kracht het vuur van den vijand beantwoord. In Lotnanngen hebben verschillende zware branden in de vijandelijke linies plaats gehad. kamer en begaf zich te bed, ofschoon de vensters verbrijzeld waren. In het derde district werden twee win kelgebouwen beschadigd in een modern gebouw van gewapend beton. Een bom viel op het dak en nchtte weinig schade aan, een andere vlak bij den ingang en ontplofte. De meeste schade werd aan gericht aan het glas en de plafonds van de huizen aau de overzijde. Een derde viel op het dak van een klein oud hotel. De bovenste drie verdiepingen werden geheel en al uiteengeslagen. De bewoners waren echter reeds gevlucht naar een lagere verdieping en bleven ongedeerd. Het vierde district was een arme arbei derswijk. In vele dier huizen woonden een zeer groot aantal menschen. Er werden hier meer bommen geworpen dan ergens anders en de schade werd uitsluitend ge leden door kleine handelaren en huisgezin nen,, die den grootsten moed. en bedaarheid betoonden, ofschoon de schade werd gele den en er menschen werden godood, zonder dat dit den vijand in militair opzicht eenig voordeel bracht. Een groep kleine huizen werd totaal ver nield door een enkele ontplofbare bom en in de puinhoopen liggen nog de boeken van de een of andere kleine zaak, waarvan de eigenaar en zijn gezin tot Woensdag avond hadden geleefd. Eén bom viel op den koestal van een vee houder; een koe werd gewond en alle ven sters en de meeste plafonds in het huis van den veehouder werden vernield. De man ging naar de bovenverdieping en bracht zijn kinderen naar een veilige plaats. Op zijn laatstèn tocht naar boven werd hij door een ontploffing omvergeworpen Nadat de Zeppelins verdwenen waren, ging. de familie te bed, zij werd" echter te m-''-1—ii acht gewekt door den tweeden aanval. Het vijfde district was een voor stad, waarin geeu enkele fabriek of magazijn is en slechts enkele win kels staan. Er zijn geen militaire barakken, geen goederenloodsen, geen vordedifr^gsso'stellsn te^en lucht aanval bn. Om de een of andere onbegrijpelijke reden werden hier een zeer groot aantal bommen De herhaalde hevige aanvallen van de Duitschers ten noorden van Reillon werden gestuit door gordijuvuur. BERLIJN. Vijandelijk© aanvallen met handgranaten in de screek van Vennclles eu Roclincourt bleven zonder resultaat-. De westelijke helling van den Hartmanns weilerkopf is, volgens een te voren opge maakt pjau en zonder dat wij bij de uitvoe ring door den vijand werden gestoord, he dennacht weder door ons ontruimd, nadat de vijandelijke loopgraven tot-aal vernield waren. Bij St. Soupiet ten noordwesten van Souain veroorzaakte luitenant Bölke in een luchtgevecht het nederstortèn v»n een Fransch vliegtuig, het rijfde in korten tijd. Munitieverbrulk. Dr. Max Oeborn, correspondent van de Voss. Ztg." heeft, naar de JKorr. Norden ons meldt, het munitieverbruik der Fran- schen in Champagne gedurende de gevech ten van 22 tot 25 September, nagegaan. Hij zegt: de gevechten begonnen op' 22 Sep tember des morgens om zéven uur en eindig den op 25 September des morgens om tien uur: aldus 75 uren zouder oponthoud. Vol- 1 gens waarnemingen is vastgesteld dat ge middeld, in een ruimte van 100 meter breedte en 1 kilometer diepte, per seconde een schot is gelostdat deze ruimte iu een uur met 3600 granaten werd bestrooiddat wanneer men het aanvalsfront op 25 kilome ter breedte aanneemt, er per ^tir in het geheel 90,000 schoten gevallen zijn. Neemt rnen 'als gemiddelde duur van het~ro^el- vuur 50 tot 60 uren, dan komt mén op een totaal van 50 mïllioen schoten der ar tillerie, een cijfer dat eer te laag dan te hoog is geschat. Zoo iets heeft de wereld, zoolang ze be staat, nog niet beleefd Zooiets heeft een leger nog nooik door staan. In de >ueht. LONDEN. Reuters correspondent in het Engelsche hoofdkwartier in Frankrijk heeft de Duitsche vliegen-, die onlangs genood zaakt werden te dalen in de Engelsche iinie3, geïnterviewd. Eén bestuurder deed een levendig verhaal van het gevecht met de vijandelijke vlieg- geworpen en wel op een wijze, die de com mandant'van de Zeppelin bij den vorigeu aanval een snelvuurbombardemëut noemde. Het duurde minder dan een minuut en de eerste en de laatste bom lagon slechts 600 yards van elkander af. Vijf bommen vielen weer binnen 60 yards afstand neer; drie in een kleinen tuin. Een merkwaardigheid van den geheelen aanval was, dat zooveel bommen op den grond en niet op gebouwen vielen. Slecht3 drie huizen werden feitelijk getroffen in dat district, ofschoon de ontploffing krach tig genoeg was om geheele huizen zelfs op grooten afstand te verwoesten. Er hadden verscheiden merkwaardige ontsnappingen plaats'. Een bom sloeg de ge heele voorgevels van twee naast elkander liggende huizen weg, waardoor de bovenst© slaapkamersverdiepingen ipstortten. Een moeder en dochter werden de etraat o© gerd en brachten er beiden het leven af. i .i daarnaast gelegen huis werd een kleine jongeu bedolven onder een ingestort dak. Het geheele dak moest opgelicht wor den voor hij bevrijd kon worden. Geen enkel -'stuk was iu deze huizen heel ge bleven, jii groot huis. eenige yards verder, had zwaar te lijden. Een bom viel juist in heb midden van het huis doodde twee kinderen en wondde een ander kind, benevens den vader en de moeder. Twintig huizen in deze straat zijn zonder deuren en vensters. Ieder huis draagt de sporen van het schieten. Eén bom doodde een jongen man. die een vrouw goeden avond zeide, wondde de vrouw en sloeg een ouden man een arm af. De ma« stierf in het hospitaal. De „Times" geeft een staatje van het aantal der bij de Zeppelinraids getroffen slachtoffers. Uit dit staatje blijkt dat er 19 Zeppelinraids hebbbn plaats gehad tussehen 19' Januari eu 13 October, hierbij werden 167 menschen gedood en 384 gewond. Het aantal slachtoffers ia dus in het geheel 551, vs« wie alleen 170 ten gevolge van den raid van Woensdagnacht. SS5*-*

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1