Binnenland. Legerzaken. Marinezaken. s ÖEÏ ÜOljIJATElKroOUïlAKrT XrëLxi Wöensdag; X Lt October 18X3 Van hel Westelijk oorlogsterrein. Do grooto poging tot door braak van do Fransche en Engelsohe legers is niot ge lukt, maar hot grooto offen sief op hot Westerfront is daarom niet opgegeven. We lezen eiken dag opnieuw van zware gevechten in Cham pagne en iu den omtrek van Loos. We gevon daarom nog eens weer een kaartje ran dit gebied, een duidelijk kaartje en met zeer vele namen. De front-lijn staat er weliswaar niot op aangegeven, maar de kaart staat overigens vol namen,v waarvan we reeds dikwijls hebben vernomen. Arras of Atrecht zien wij geheel onderaan, in 't Zuiden, liggen en ten Noorden daar van speelt zich do zware strijd af. Verder naar 't noor den vallpn ons tal van plaat- son in 't oog als Vimy, Ver- melles, vooral La Bassée en hoogerop Neuve Chapelle, waar de Engelsche vroeger zulke bloedige triomfen heb ben behaald. Het luchtschip was tijdens zijn tocht naar het noorden tegen tien uur 's avonds ontdekt door de zoeklichten. De DuitsGho ballon-kanonnen richten onmiddellijk hun geconcentreerd vuur.op het schip en na een korte beschieting kreeg het, zuidelijk van Refchel in het midden van de omhulling, iets naar den voorsteven, verschillende gra naatsplinters. Het daalde langzaam en de bemanning besloot, wanneer het schip dicht bij den grond zou zijn, er uit to springen. Van de acht man deden dit eerst drie. Tweo bleven ongedeerd, de derde kwam zoo on gelukkig terecht op de rails van de spoor lijn Kot-helReims, dat hij doodelijk ge wond werd. De beide anderen namen den doode op hun schouders. Zij waren spoedig gevangen genomen. Intusschen was het luchtschip eon wei nig zuidelijker gedraaid. Nu sprongen ook de vijf auderen er uit, onder wie drie offi cieren- Zij doolden den goheolen nacht rond en werden eerst tegen den morgen gevangen genomen. De gewonde luchtballon was dus verla ten. Hij zweefde, dicht boven den grond, nog een poosje eenzaam rond, tot hij einde lijk terecht kwam in de dennen van een plateau ten zuiden van don veldweg tusschen de dorpen Perthes le Chatelet en Jagnon. RUSLAND, Van het Oostelijk Oorloqsterreln. Russisch legerbericht. PETERSBURG. Op het Riga-front geen vijandelijke actie. Op het station van Nitshal ten noorden van Dunaburg wierp een Duitsche vliegmachine eenige bommen. In een gevecht bij het dorp Pochi- lina maakten wij ruim 150 krijgsgevangenen en veroverden wij mitrailleurs. Den gehee- Jeu dag werd Zondag uiterst verbitterd ge vochten nabij de dorpen Garboenovka en Pochilina; tegen den avond-werd de strijd minder. Het dorp Garboenovka, na herhaal delijk veroverd en heroverd te zijn, werd door ons ten slotte ontruimd onder het vuur van den vijand. Tijdens een der aan vallen op het dorp maakten wij 250 krijgs gevangenen en veroverden zeven mitrail leurs. Bij de aanvallen in de streek van Pochilina behaalden do Duitschers eerst succes, maar tegen den avond werd de ont wikkeling van hun offensief tegengehouden ten oosten van dat dorp. Ten zuidwesten van Dunaburg schoot onze artillerie een Duitsehen vlieger fleer, die neerviel binnen do vijandelijke linies. Op het front van Dunaburg tot de Pripjet niets belangrijks. In de streek ten noorden van Likhovitchi deden onze onbereden verkenners een wel geslaagde nachtelijke verkenning, drongen in de vijandelijke loopgraven, waar zij ruim 200 man doodden en drie officieren en 455 soldaten gevangen namen, zelf slechts onge veer 50 man verliezende. Ten zuiden van d9 Pripjet bezetten vijandelijke detachementen het dorp Bere- naja Volia in de nabijheid van het dorp Pojon. Bij Novo Selka aan- de Styr stroomop waarts van Tchartorusk slaagde de vijand erin op den rechteroever van de rivier over te gaan. Bij Milachef ten zuidoosten va'n Kolki duurt het gevecht voort. Een vijandelijke tegenaanval bij het dorp Garaimovka ten zuidoosten van Malachef werd afgeslagen. Ten oosten van Buczacz werd do vijand, die onze troepen aanviel, op zijn beurt door onze cavalerie overvallen. Deze wierp zich als een lawine op hem en dwong hem te vluchten, waarbij wij ongeveer 150 krijgs gevangenen maakten. WE ENEN. De Russen slaakten ook bondag hun nog steeds vergeefsch© aanvallen niet. In OosteGalicië, waar bij de gevechten van de laatste dagen sommige Russische fcroepenafdeelingen do helft van haar sterkte verloren, werd een aanval gedaan op het Strypa-front. De teruggeslagen vijand verliet het slagveld gedeeltelijk in ordelooze vlucht. In Wolhynië telde een divisie, nadat een aanval was' afgeslagen, 500 lijken van Rus sen voor hare versperringen. Het aantal krijgsgevangenen is na de opgaaf van gisteren weder met 1000 man vermeerderd. Het doel van den vijand om in do streek ten noorden van Czartorysk opnieuw aan den westelijken oever van de Styr terrein te winnen werd door ons vuur verijdeld. LONDEN. De Times" verneemt uit Pe tersburg: Kolonel - Clergct wijst in de .Rcessky Invalid" erop, dat de Duitschers "bij Dunaburg niet erin slaagden de Russen te overvleugelen en nu hun front van 70 tot 27 mijlen "verkortten, terwijl zij hardnek kige fronta^nvallen doen ten keste van ge weldige verliezen, terwijl de Russen onder generaal Evert steeds sterker worden en overal den vijand terugdringen, zoowel bij Dunaburg als zuidwaarts naar Galicië, waarbij zij duizenden gevangenen maken. Hervatting van den strijd. De „Berl. Zeit. am Mitt." verneemt uit het Oorlogsperskwartier, dat de hernieuwde aanvallen, die de Russen op enkele sectoren van het Russisch—^Wolhynische front on dernomen hebben, zich ontwikkeld hebben tot een offensief in grootcn stijl. Van den zuidelijken rand van Polesic tot aan de Sereth zijn weer hevige gevechten aan den gang. De aanvallen geven blijk van een krachtig© leiding. Bij de laatste aanvallen, die gestuit werdeu, trachtten de Russen ach tereenvolgens do hoofdverbindingen van het Duilsch-Oostenrijksch© front aan Se reth, Ikwa op Goryn aan het wankelen te brengen. Dezen keer waren de aanvallen der Russen tegelijkertijd tegen al deze secto ren gericht. De bedoeling was blijkbaar de centra bij Tarnopol en den sector ten noord westen van de omstreken van Kremencz en ten zuidwesten van Olyka te forcoeren, doch op geen enkel punt konden de Russen door breken. Waar zij na een voorbereiding met zware artillerie in de platgeschoten loop graven binnendrongen, werden zij in een handgemeen met bajonet en kolven weder er uit gedreven. SERVIË. Do oorlog in Servië. BERLIJN. Officieel. Uit het groot© hoofdkwartier wordt gemeid: Twee legers van een onder maarschalk Mackensen nieuw gevormde legergroep trokken met de hoofdmacht over de Save en Donau. Nadat de Duitsche troepen en het leger van den Oostenrijksch-Hongaarechen generaal von Kövess het Zigeunereiland en de hoogten ten zuidwesten van Belgrado vermeesterd hadden, slaagde het leger er in ook liet grootste deel van de stad Belgrado In handen dor verbondenen to brengen. De Ooston- rijksch-Hongaarsche troepen namen do citadel en het noordelijk doel van Belgrado stormonder- hand, de Duitsche troepen den Konak. Do troepen drongen voort door het zui delijk deel van de stad. Het leger van von Gallwitz forceerde den overgang van den Donau op véle plaatsen beneden Semendria en drijft den vijand overal —.ar het zuiden voor zich uit. BERLIJN. De stad Belgrado en de hoog ten in het zuidwesten en zuidoosten van do stad zijn fla een gevecht 'in onze handen gevallen. Ook meer naar het oosten werd de vijand overal, waar hij trachtte stand te houden, teruggeslagen. Onze troepen rukken voorwaarts. Servië als oorlogstoonecl. Kolonel Immanuel 6chrijft in den „Tag" Den tijd tusschen het einde van den oorlog met Bulgarije in Augustus 1913 tot het uitbreken van den wereldoorlog van zijn leger heeft Servië gebruikt voor do versterking van zijn leger. De vredessterkte bedroeg 75,000 raan, ongeveer 2 van do bevolking. Na de legerwet van het na jaar 1913 moesten er tien divisies van de eer ste en evenveel van de tweede lichting komen, to zamen 270,000 tot 280,000 man. Hierbij ko men nog de landweer en de landstorm mot 220,000 man, zoodat het leger een half mil- lioen man 6terk is, meer dan twaalf pet. van do bevolking. Voldoende van geld voorzien door do Entente, in bet bezit van Fransch ge- «liut en munitie, is Servië goed uitgerust in 1914 den oorlog begonnen. Hoe groot du verlie zen geweest zijn in den strijd mot Oostenrijk, is niet bokend. Grootcr dan liet verlies op het slagveld is echter geweest het verlies door ziekte. Hot vestingsystecm is hoofdzakelijk bere kend op ccn strijd met Bulgarije. Tegen hot Noordelijk en We.tolijk front. du3 tegen Hon garije en Bosnië, zijn er slechts verouderde vestingen. De vestingwerken jan Belgrado en Semendria stammen uit don tijd der Turken. Zij zijn nangevuld door nieuwo batterijen en aardewerken, doch toch niet in staat weerstand te bieden aan een ernstigen aanval en de Do- nau-linie to honden. Evenmin liobben grooto waarde de versterkingen aan de Save bij Scha- batz en tegenover Mitrowitza, al biedt de moerassige rivier veel moeilijkbeden. De linie aan de beneden-Drina is door de Serviërs prijs gegeven, nadat hun gebleken was. dat zij togen de Oostenrijkers niot gehouden kon worden. Het middelpunt van don Servischcn togen stand is do mot het hoofdfront togen Bulgarije gerichte ve.-tingwlriehock NisjPirotZaje- ear. Deze lxdieorsc'nt dc straten cn Gpoorwcgen in do richting naar Sofia cn Ocskjoeb dus don natuurlijken toegang tot Bulgarije en Mace donië. D©z© laatste worden bovendien versperd door de bevestigingsgrorp van Wranja. Nauw keurige bijzonderheden omtrent liet weer standsvermogen van deze bevestigingen, bestaan er niet. Haar kracht berust op do natuurlijke liggingeen kring van hoogo, meest zeer rots achtige bergen, die bij voor WW bij Nisj meer dan 800 meter hoog zijn. De Sorvicrs zien in hun bergen en hun slecht© wegen een goede hulp hij hun verdediging. De winter is er zeer ruw cn rijk aan sneeuw. BULGARIJE. De toestand In Bulgarije. PARIJS. Het „Journal d'Athènes" meldt, dat volgens berichten uit goede bron uit Bulgarije, hert gros der Bulgaarscho ca valerie geconcentreerd is bij Kuatendii (aan de Servische grens). Vele officieren van den Duitsehen generalen staf vergezellen de Bulgaarsche escadrons, die zware artillerie bij zich hebben. ATHENE. Het blad Pat ris" verneemt, dat tijdens het verblijf van vorst Hofoenloh© te Sofia een geheim verdrag tusschen Duitsehland en Bulgarije is geteekond, waarbij aan Bulgarije Albanië, geheel Macedonië en Niouw-Servië en tevens ook Gricksch Macedonië wordt tosgezegd. Maatregelon in Bulgarije. BERN. Uit Saloniki wordt gemeld, dat do Bulgaarsche rejecting maatre gelen neemt om to voorkomen, dat de Bulgaarsche bevolking in contact komt met de geallieerde troepen, omdat zij twij felt aan do trouw van het Bulgaarsche leger, indien dit zich tegenover de Fran- sche, Engelsche en Russische troepen ge plaatst ziet. Zoo heeft de Koning bevel ge geven, de dorpen langs do Zwarte Zee en Egeïsche zee te ontruimen. De inwoners zuTlen naar het binnenland worden ge- "bracht; 50,000 Turken moeten naar Varna en Dedeagatsj worden gedirigeerd om de Bulgaarsche kusten te verdedigen. Het vertrek dor gezanten uit Sofia. SOFIA. De vertegenwoordigers der mo gendheden van het Viervoudig Verbond zijn Zaterdagavond ra'6 een extra-trein met het personeel der legaties, de Russen over Roetsj oek, alle anderen over Dedeagatsj, vertrokken. Zij werden aan heb station namen3 de regeering door den secretaris generaal van het ministerie van buitenland- sche zaken en uit naam van den koning door den chef van het politiek kabinet Dobrowitsj en den adjudant van den koning generaal Sawof begroet. Twee ambtenaren van het ministerie van buitcnlandsche zaken zullen hen begeleiden tob aan de grensstations Roetsjock en Dedeagatsch. SOFIA. Uit Dedeagatsj wordt gemeld De gezanten van Frankrijk. Italië en Groot- Britannië richtten aan minister-president Radoslavof het volgende telegram Nu we Bulgarije verlaten verzoeken we uw excellentie onzen hartelijken dank te aanvaarden voor de ons bij ons vertrek en gedurende de reis betoonde hoffelijkheid. Gelijksoortig© telegrammen werden ver zonden door Engelsche staatsburgers, die Bulgarije verlieten- De Bulgaarsche gezant vertrekt uit Parijs. PARIJS. De Fransche regeering over handigde Zaterdag den Bulgaarschen gezant zijne passen. De Noderlandsche vertegenwoordiger te Sofia. SOFIA. Aan den vertegenwoordiger van Nederland is de bescherming van de Fran sche, Russische, Engelsche, Italiaanscho, Belgische en Servische onderdanen in Bul garije en de behartiging van hunne belan gen opgedragen. De aanwezigheid van Duitsche officioron in Bulgarije. ATHENE. Het blad „Nea Hellas" zegt naar aanleiding van de verkla ring van het Bulgaarsche ministerie dat er geen Duitsche officieren in Bulgarije waren ,,Een draadloos telegram, geadres seerd aan de regeering van Bulgarije, deelde op 26 Sept. het vertrek van Duitsche offi cieren naar Bulgarije mede. Dit telegram werd onderschept door het draadloos 'sein- toeetel van een Griekschen kruiser bij Lem- nos en ermoedelijlc ook door de toestellen van Engelsche schepen. De Bulgaarsche regeering loochent dus een vaststaand feit." GRIEKENLAND. De toestand In Criekenland. De „Times" vernoemt uit Athene: „De politiek van het ministerie Zaïmis zal dio oener welwillende neutraliteit jegens de Entente zijn. Het nieuw© ministerie zal zich waarschijn lijk Maandag aan de Kamer voorstellen. De houding der Venizclistische meerder heid, dio in het kabinet niet is vertegen woordigd, zal afhangen van de regeerings- verklaring in zak© de buitenlandsche poli tiek. De landing te Saloniki. LONDEN. Aan de „Daily Mail" wordt uit Milaan gemeld, dat do correspondent van de „Secoio" te Saloniki in een beschrijving van de landing der geallieerde troepen zegt Grooto Transatlantische stoomers, gevolgd door kleinere transportschepen, beladen met oorlogsmaterieel en begeleid door torpedo- bootvemiolors, kwamen Dinsdagmorgen om acht uur do haven binnen, terwijl oorlogs schepen den ingang bewaakten. De ontsche ping begon om negeai uur, terwijl Grieksche gendarmen de orde bewaarden. Op de kade bevonden zich een Grieksch© kolonel, twee Fransche kolonels en twee Servische staf officieren. Aan de andere kadon lagen ge ankerd Grieksche transportschepen met ge mobiliseerde troepen uit de Pireau3. Toen de eerste Fransch© troepen aan land kwa men, heette do Fransche gezant hun welkom in een hartelijke toespraak. Het ©ersbe stuk geschut werd om halftien gedebarkeerd. De compagnies met trommelslagers en trompet ters voorop, marcheerden naar het kamp, dat reeds in gereedheid was gebracht. De inwoners bewonderden in stilt© en als be langstellend© toeschouwers de prachtige uit rusting der troepen. Vier Engelsche stafofficieren wachtten de troepen in het kamp op. Do transportschepen hadden talrijke bat terijen van 75 m.M. aan boord, benevens mitrailleurs, munitie en paarden. Do straten van Saloniki zijn vol Fransche en Engelsche officieren en 6oldalen die zich mengen onder de Grieksche militairen. LONDEN. Do bladen bevatten het vol gende bericht uit Paris Aan do .Petit Parisien" wordt uit Athene geseind, dat de landing van Fransche en Engelsche troepen te Saloniki voortduurt. Een geheel© divisie met artillerie is Za terdag naar het binnenland vertrokken. LONDEN. Het hoofdkwartier is in een drietal hotels gevestigd. Troepen van alle wapens zijn ontscheept en samengebracht buiten de stad. Do strijdmacht van de ge allieerden wordt eiken dag grooter. Ita- ïiaansche, Fransche en Engelsche attachés zijn naar Saloniki vertrokken. Een betrek kelijke kalmte is gevolgd op de opgewon denheid der laatste dagen, maar de bevol king verkeert toch nog in onrust. Do stemming der Crlekscho Kamer. De Morning Post publiceert een zeer uitvoe rig verslag van bet debat in de Grieksche Ka mer. dat voorafging aan het conflict tusschen Vcnizelos en den koning, ofschoon de Kamer m«:"' -xan Venizeloa een meerderheid had ver schaft. In dit Kamerdebat zijn beprwildo meoningen naar vuren, getreden, dio tot heter begrip van Griokenlaml's houding lcunnon strekken. In deze historische Kaïnerzitting dceldo Ve- nizclos mede, dat do Franscho gezant hom in con brief had medegedeeld, dat do Entente troepen moesten landen to Saloniki om. Servië te helpen. Dg Grieksche regeering had formeel geprotesteerd, inanr Vcnizelos voegdo er bij, dab Griekenland niet van plan was, aan dit protest door daden kracht bij te zettenaan gezien mon daarmee de grenzen der neutrali teitsverplichtingen zou overschrijden. Grieken land inoost behalve do miutralitcitequaostio ook overwegen of een landing gevaar opleverde voor do belangen des lands. Allo vrees to dien opzichte was weggenomen sedert de officieeio verzekering, dat de Entente na Bulgarijo's mobilisatie allo aanbiedingen ttan Bulgaryo betreffende afstand van (Grieksch en Servisch) gebied, voorgoed had ingetrokken. Na de rede van den premier prototeordon achtereenvolgens Dragocmis, Rhallis, Theoto- kis eu Goonaris (allen oud-ministers) tegen de landing der Entente-troepen. Zij veroordeelden do politiok van Vcnizelos als gevoclspolitiek. Theotokis bracht verder het verdrag met Servië ter sprake en verklaarde, dat dit ver drag had opgehouden to bestaan, toen Servië er in had toegestemd, gobiedsgedccltcn aan Bulgarije af to staan, dio het bij den tweeden Balkanoorlog mot Griekenland tezamen ver overde. Vcnizelos antwoordde met een lange redo, waarin hij mededeelde aan Servië verlof te hebben gevraagd, den tekst van het bondge nootschapsverdrag te publicceren, hetgeen mis schien binnen een paar dagen kon geschieden. Hot verdrag was gesloten voor tien jaar en do voornaamsto bepaling was, dab men elkaar zou bijstaan in geval van aanval door een der de. Toen Oostenrijk aan Servië den oorlog ver- Idaarde, had dit land reeds Griekenland's hulp gevraagd, m'aar men was overeengekomen, dat Griekenland meer hulp kon bieden door neu traal to blijven en do verbindingslijnen van Servië to vorzekoren. De geldigheid van het verdrag was ook door Goonaris formeel er kend. Thans had Griekenland geen direct con flict mot Duitsehland en Oostenrijk, maar als andere mogendheden zich in het conflict mengden, zou Griekenland doen wat zijn oer voorschreef. Aan deze politiek der regeering had hot volk bij do laatste verkiezingen zijn vertrouwen geschonken. Ook liet Vcnizelos zich nog scherp nit over een klein deel der pers te Athene, dat omge kocht was om voor buitenlandscho belangen propaganda to maken en de oponharo mcening vergiftigde door twijfel te wekken aan de noodzakelijkheid der mobilisatie. Eenige jour nalisten gingen na deze woorden weg van do perstribune en in de Kamer ontstond bcwo- g>ng. Theotokis ant woordde, dat het intrekken der voorstellen aan Bulgarije door de Entente niot oen succes was van do Grieksrho regeerings- politiok, maar het gevolg van Bulgarijo's aan sluiting hij Oostenrijk eu Duitsehland. De ro- geering scheen het land do zijde der Entente to willen laten kiezenterwijl de mogendheden der Entente alle, behalvo Frankrijk zelfziich- tigo doeleinden op den Balkan nastreven, en Frankrijk is onder do Entontogcnoot.cn degene die het minst heeft to vertellen. J)aarom was het boter, dat Griekenland neutraal bleef. Vonizelos meende hierop, dat de Entente in- do lading weggeulinge-t orden. Het schip begon onmiddellijk te zinken. Do beman ning nam in twee booten plaats, zonder iets van hunne have to kunnen redden. De een© boot roeide naax hot lichtschip dat op ongovoer vier mijlen afstauds lag. De boot, waarin do kapitein had plaats geno men, bleef in de nabijheid van het schip, tot hot zonk. De achtersteven rtoud recht in de hoogte. Toon het schip gezonken was, roeide ook detweode boot naar het lichtschip, maar werd op weg daarheen door ©cn Engel- sohen torpedojager opgepikt, dio ook de rest dor bemanning van hot lichtschip haal de en allen naar Sheerness bracht, waar zij te middernacht aankwamen. Donderdag vortrok d© equipage naar Lon den, waar zij later door den agent der maatschappij cn door den Nederlandschen consul ondervraagd werden. De bemanning bevindt zich nu in het Tehuis voor zeelieden, terwijl de kapitein zich aan boord van de „Maasstroom" heeft begeven, met welk schip allen waarschijnlijk Maandag naar Nederland zouden terug- kecren. De kapitein verklaarde, dat het. aan het feit, dat de hutten van de bemanning alle in het midden van het schip gelegen zijn, is te danken, dat niemand gewond werd Do kapitein was zeer onder den indruk van hot verlies van hot schip, dat ©en der beste stoomschepen zij nor maatschappij was- Volgens zijn meening moet het schip op een verankerde mijn zijn geloopen, dio pas onlangs door de Duitschers is gelogd, daar deze route tot dusverre geregeld door schepen werd gevolgd, zonder dat er onge lukken plaats haddon. Do ..Maasstroom", waarop zich do schip breukelingen van de „Texelstroom" bevinden, zou Maandagavond uit Londen vertrekken. De l>oot wordt Dinsdagavond of Woendagochtend to Amsterdam verwacht. De duikbootenoorlog in de Middellandsche Zoo. BERLIJN. (Te laat aangekomen) In kringen van de „Entente" heerscht grooto ongerustheid wegens liet in don grond boren van taï van schepen in de Middellandsche Zee door onderzeeërs van do centrale mogendheden. In de jong ste voertien dagen alleen werden do volgen- do schepen als verloren gpgegevenEngel sche: „Heridia" (4944 ton), „Burrfield" (4037 ton), „Silverash" (3753 ton), „Scar- by" (3658 ton), benovens een motorpraam van 30 ton; Fransche: „Provincia" (3523 ton), „Antoine Marguerite" (38Ö0 ton, „Amiral Hamelin" (5051 ton), benevens een Fransch troepentransportschip on oen onbekend transportschip. Een groot aantal torpedojagors van de Entente-mogendheden zoeken met koorts- achtigen ijver in de buurt va^ alle Griek- eche eilanden teneinde do steunpunten van Ditmaal worden wij op onze plaat eens verplaatst naar de Turksohe stellingen aan de Dardanelles op het schiereiland Gallipoli. Men weet, op welke heldhaftige manier de Turken zich daar verdedigen, maar ook op welke moedige wijze de geali- eerden er zich een doortocht trachtten te banen, wat nog maar altijd niet gelukt. We zien hier de Turksche troepen aangevallen duur de Britsche, terwijl aan weers kanten, op den achtergrond, het kanon speelt en de granaten neersuizen. Een heete strijd! derdaad veel vriendelijkheid nan Bulgarije had verspild. Ten deole was dit cchtor Gricken- lands eigen schuld geweest. Het belang van Griekenland lag aan de zijde der Entente. Bij het verdere debat kwam Goonaris even als Theotokis betoogen, dat. hot Grieksch-Ser- visch verdrag al'herhaaldelijk was geschonden, en dus niet meer bestond. VenizelGs antwoordde hierop nog, dat men aan Servië niet kwalijk mocht nomen, dat hot terwillo van de politiek dor Entente, die voor Servië in den oorlog ging, aan Bulgarije con cessies aanbood. Dit kon geen roden zijn om het verdrag vervallen to vorklaren; .Servië stond voor een noodzakelijkheid. Liet Grieken land nu toe, dat Servië door Bulgarije word verpletterd, dan zou later hot Bulgaarsche go- vaar voor Griekenland des to grooter zijn. Hierna had de stemming plaats, die de aan wezigheid oener sterke oppositie verried, maar toch aan Yenizolos een meerderheid gaf. ROEMENIË. De positie van Roemenië. BOECHaREST. Over de positie van Roemenië tegenover de andere Balkanstaten schrijft een zuiver con servatief blad „Wij moeten de ontwikke ling van den ernstigen toestand opmerk zaam blijven volgen, ten einde elk oogeu- blik onze bclangon te kunnen verdedigen. Wij moeten niet alleen rekening houden met onzo gcographische ligging, maar ook met de stellingen der legers, dio ons omge ven. Door in den huidigen toestand fouten 1e begaan, zouden niet alleen de nationale idealen in gevaar worden gebracht, maar ook het voortbestaan van het koninkrijk." do Duitsche onderzeeërs to vinden, die men aldaar vermoedt. In de Oostzee. PETERSBURG. Rapport van deen gene ralen staf: Eon Engelsche duikboot vernielde met ge schutvuur eon Duitech transportschip nabij de Duitsche kust. OP ZEE. Do „Toxelstroom". Onze Londensche correspondent seint: Ik heb met kapitein Vog van d© „Texel - stroom" een onderhoud gehad, waarin hij mij mededeelde, dat hij Woensdag-namiddag om half vijf ergens aan de Engelsche kust in do voorgeschreven route voer, toen een ontploffing plaats had. De ontploffing wae zoo hevig, dat de voorluiken en een deel van MaJ. W. P. K. Klercqf. Te 's-Grarcnhage is op 7l-jarigen leeftijd overleden dc boer \V. P. K. Klercq, gepen- sionnoerd majoor bij de infanterie, lidder in de orde van Oranjc-Nassau. De begrafenis zal plaats hebben Dinsdag halftwee op Oud-Eik-cn- Duinen. Uitwisseling van gewonden. Men meldt ons uit Ylissingen? Precies op tijd meerde de Oranje Nassau aan de ponton. Aan boord be vonden zich 30 Duitscho gewonden, onder vio tweo officioron. Ditmaal waren do wonden van dien aard, dat allen, enkelen op krukken, zicli zonder hulp naar den trein konden begeven. Het Roode Kruis had oen makkelijk work. Alleen do bagage moest worden overgebracht. Do trein was door het personeel met guir landes en sparrogroon behangen cn in do wagens waren bloemen geplaatst. Voel der gewonden waren aan het hoofd gewond. Ook kwam mode een zeeofficier men' zeide de commandant van de „Gneisenau" dio in zijn geestvermogens gekrenkt is. Over het ver blijf in Engeland wilde men niet veel loslaten. Do mannen zagen er over het algemeen gezond uit, en zaten goed in de kleeren. Allen ont vingen woder oen versnapering van de dames van het Roode Kruis. Bijna twee uur na aankomst dor boot vertiok de trein over Brussel naar Aken. Uit do Toxtlelnljverheid. Gobrek aan grondstctffeu is oorzaak dat Maandagmorgen allo textielfabrieken te Gronau rijn stopgezet. Een 2000-tal Neder- landscho arbeiders te Losser, Loimeker en Enschede zijn daardoor werkloos geworden. Uit da Staatscourant. Bij K. B. is aan den res.-lo-luit. D. Buisman, van hot le rog. huzaren, tor zako van ongeschiktheid voor do verdere waar noming Tan den militairen dienst, oen eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. Landstorm. Bij Kon. Besluit is bepaald, dat aan tot den landstorm behoorende dienstplichtigen, die in do "togenwoordigo bijzondere tijdsomstandighe den iu werkel ijken dienst mooten opkomen of hebben moeten opkomen en daartoe hun reis naar de plaats van opkomst in het buitenland hebben moeten aanvangen, een tegemoetko ming in do kosten van hun reis, voeding en huisvesting kan worden toegekend. Deze vergoeding is door den minister van Oorlog bepaald, wat de reiskosten hetreft. tot ton hoogste het bedrag noodig om in do lang ste klasse do reis te maken langs den kortston weg. Do tegemoetkoming in do kosten van voe ding en huisvesting bedraagt do vasto som van 1 per reisdag. Do toekenning en de uitbetaling of toezen ding van do vergoeding geschieden door den burgemeester door wien do oproeping in «er- keliiken dienst is gedaan. Oofeningsterrein voor het garnizoen Assen. Ingediend is ©en wetsontwerp tot onteige ning van eigendommen in de gemeente Rolde, noodig tot net verkrijgen van een oofenings terrein voor het garnizoen Assen. Ter toelichting zogt de Minister van Oorlog o. a. dat meer en meer het betreden van par ticuliere terreinen in do omgeving van Assen, die vroeger voor oefeningen mochten worden gebruikt, verboden wordt. Het is daarom noodig, dat hot Rijk tracht spoedig in het bezit t© geraken van oen ruim oefeningsterrein voor het garnizoen. Een daarvoor zeer geschikt terrein is het z.c. Balloërveld in do gemeente Rolde, dat in hoofd zaak uit hooggelegen hcido bestaat. Aangezien het terrein aan een zeer groot aantal eigenaren behoort, wordt van aankoop bij minnelijk overleg weinig heil verwacht, zoodat toepassing van de wet van 23 Augustus 1851 noodig wordt geacht. De ingebrachte bezwaren betreffen het ver lies door eenige eigenaren van hunne groen landen bouw- en weilanden of daartoe te ontginnen gronden, zoomedo het gemis door ten deele dezelfde, ten deele andere eigenaren van van hun gronden to verkrijgen brandstof. Voorts wórdt in het overgelegde advies van B. en W. van Rolde nog het bezwaar geopperd, dat door de onteigening^ het jachtrecht niet langer zal kunnen worden verpacht. Volgens een ingesteld onderzoek zegt de Minister - maken de groenlanden slechts een zeer gering gedeelte uit van het Balloërveld en is ook het gedeelte, dat daartoe te ontgin nen zou zijn, niet groot. Voornamelijk zijn deze groenlanden gelegen in den zuidwostclij- ken en zuidelijken hoek van het Balloërveld. Het gemis der aldaar aanwezige goedo wei- eu bouwlanden zou door de zeer dichtbij wonende eigenaren van grooto beteekenis zijn, wijl heb hun moeilijk zou vallen andere wei- en bouw landen in do nabijheid te verkrijgen. In verband daarmede werd nader onderzocht of bedoelde gronden niet van de onteigening zouden kunnen worden uitgesloten. Bedoeld onderzoek heeft aangetoond datj zulks inderdaad zonder overwegende bezwaren mogelijk is. Bovendien is gebleken, dat ©enige porceclcn in den noordwestolijkon hoek, welke door hun ne geschiktheid voor ontginning vrij duur zul len zijn te betalen, zonder te grooto bezwaren kunnen worden gemist. Hierdobr zegt de Minister wordt aan het meerendeol der ingebrachte bezwaren te gemoeb gekomen, terwijl die overigens in hoofdzaak hunne oplossing kunnen vinden bij het bepalen van het bedrag dor schadeloos stellingen. Buitenlandsoho paspoorten. Do minister van Bmnonlaudscho Zaken heeft aan de commissarissen der Koningin hot volgende medegedeeld Van verschillende zijdon wordt mij gevraagd of militairen zich ter verkrijging van een bui- tenlandsch paspoort rochtstreeks tot mijn de partement moeten wenden en of hun dat stuk kosteloos kan worden afgegeven. Naar aanleiding daarvau heb ik de eer hot volgende te uwer kennis to brengen Er bestaat geen enkel bezwaar dat aan mi litairen, wier standplaats in uwe provincie is gelegen, door u oen paspoort wordt verstrokt, wanneer belanghebbenden bij hunne aanvragen een bewijs overleggen, dat hun door de daartoo bevoegde militaire autoriteiten buitenlandsCh verlof is of zal worden verleend, alsmede een door of vanwege dio autoriteit opgemaakt sig nalement. Wanneer bedoelde militairen in het buiten land woonplaats hebben, zal in het algemeen overlegging van een bewijs van onvermogen be zwaarlijk zijn. daarom is goedgevonden öan in het buiteniand wonende en hier tc lande onder de wapenen zijnde militairen, zonder overleg ging van «enig bewijsstuk nopens onvermogen te eischen, hot paspoort kosteloos af to ceveu. Militair gezag. Do Minister van Oorlog; Gezien het bepaalde in art. 3 der Instructie, vastgesteld bij en bedoeld onder lo. van het Koninklijk besluit van 22 Januari 1904 (Staatsblad no. 10),-zooals dit artikel is gewij zigd bij het Koninklijk besluit van 30 Septem ber 1015 Staatsblad no. 413); Overwegende, dat hot noodig is nader aan te duiden het operatiegebied van a. het onderdeel van hot veldleger in Noord brabant, Limburg en Gelderland bezuiden den Nederrijn (z.g. divisiegroep „Brabant") b. het onderdeel van de zee- en landmacht in Zeeland; Brengt tor algemoeno kennis, dat bedoeld gebied sedert 15 September j.l. omvat; voor a.: de provinciën Limburg, Noordhra- bant en Gelderland bezuiden den Nedcrryn, met uitzondering van de gebieden behoorendo tot stellingen en tot afzonderlijke forten, voor joover voor deze laatste commandanten zijn aangewezen voor b.de provincie Zeeland, met uitzon dering Tan de gebieden der afzonderlijke for ten. (St.-Öt.) Bevorderd tot kolonel. Do luit.-knl. W. F. Hartman, com mandant van het lo regt. inf., wordt begin November bevorderd tot kolonel. („Avp.") Benoemd tot vaandrig. Do milicien-sergeant W. Gerritsen van het 11e regiment infanterie is benoemd tot vaandrig bij liet 22c regiment infanterie. Naar Oost-lndië. Den 16n October vertrekt mot het stoom schip „Tabauan" naar Batavia oen detache ment suppletietroopen, sterk 9 onderofficieren en 40 minderen, onder bevel van don 2e luite nant der art. A. M. van D ij k, bestemd voor het O.-I. leger. Ontheven. Do 2e luit.-kwartierraooster O.-I. leger J. Hazenberg, is ontheven van zijno indeo- ling bij hot leger hier ta lande. Uit de Staatscourant. By be£ch. v. d. Min. van Marino is off.-mach. Je kl. A. J. M. Blo m met 10 dezer gepl. by s Rijks werf te Willemsoord.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2