KWATTA DE Chocolaad' ziers.... Ze kieken Nederlandsch Fabrikaat Kommies mij niet Ie klein." «L 1 sa m 1 dü 1 Mobilisatiecursus DOOL L. POOL ZONEN, Hotel WILLEMS Teekenen STOOMWASSGHERIJ „HET WESTEN' Geslagen Fornuispotten. NIEUW 100EL GRIJZE KEPI Magazijn „Velo", Massa's Beste, Nieuwe Boeken voor Spotprijzen Damspel. 1 J ADVERTENT1ËN. NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP. «T© lelx.X5L©rste Sigaar C. VAN DEN BERG BON: 1 S: Het POOL'S J. H. VAN DER VLIET, Spaarndammerstr. 83-85-87-89-91 Eerste klas inrichting. Verkrijgbaar bij: G. W. I¥l Q R T I E R - Wageningen, Korte Prinsengracht 51 l/'d. Haarlemmerstraat, Amsterdam. De Gompagnie wordt Viaagt overal Uwen winkelier onderstaande kwaliteitsmerken 5 4 3 3 3 27. Ct. 33 VERKRUGBAAR B'J MEER DAM ÏOOn 51DAREMW1MKELIER5 Fabrikaat F.vam DAR0IMGE8.es EINDHOVEN HOLLAND vier miiiioen F. VAN GMWINGE 8 HOMP. De zolders kraken - de muren scheuren - de balken buigen door 1 DE SOLiDAtiüNC'OUR AIV'1' von zonöag a October 191S Alles, deze rubriek betreffend,,te richten aan den lieer J. Mg erGraaf Florisstraat 15 Amsterdam. Turksche slag voorgekomen m een partij', gespeeld met zwart door den vermaarden Franschen meester M a- ji o u r y. Zwart. 1 6 21 26 81 26 SI 86 Wit. Zwart 3 schijven op 7, 26, 40 en een dam op 46. Wit 6 schijven op 15, 24, 32, 37, 42, 43. Wit aan den zet speelde 37—31De zwarte dam moet 4 schijven slaan van 46, over 19, 30, 48 naar 37. Daar moet de zwarte dam blijven staan, want hij mag ingevolge reglement niet jen tweede male schijf 32 passeeren. Wit 5:46, zwart 26:37, wit 46:45 met winst. Uit een partij. Do volgende combinaiieslag is eveneens in een partij voorgekomen en ook door Manoury gepubliceerd. Zwart. 1 6 m 11 16 21 26 m y11 SI m 36 ft w - 41 46 Wit. Zwart 1, 5/10. 13. 20, 25, 26, 30. Wit 17 22, 23, 27, 31, 33, 36/38, 40, 44, 50. Wit speelt en wint. Deze slag is, als gezegd, in de partij voor gekomen. Een ieder moet hem dus kunnen winden. Tracht de slag dus te vinden, alvorens in do oplossing te zien. Het loont heusch de moeite. Wit. Zwart. 1. 23—19 13:24 2. 33—29 24:42 3. 37-: 48 '26:37 4. 17—11 6:28 5. 36—31 37:26 6. 27—21 26:17 7. 40—34 30:39 8. 44 24 en zwart is verloren. Te lezen schriftgedeelten voor de week van 310 October: Zondag 3 October: Matth. 13:5458. Maandag 4 October: Matth, 14: 112. Dinsdag 5 OctoberMatth. 14:1322. Woensdag 6 October: Matth. 14:2336. Donderdag 7 October: Matth. 15: 120. Vrijdag 8 October: Matth. 15:2128. Zaterdag 9 October: Matth. 15:2939. Voor do week van 1017 October: Zondag 10 October: Matth. 16 112. Maandag 11 October: Matth. 16 1328. Dinsdag 12 October: Matth. 17 113. Woensdag 13 October: Matth. 17 1421. Donderdag 14 October: Matth. 17 2227. Vrijdag 15 October: Matth. 18 114. Zaterdag 61 October: Matth. 18 1535. Wie bovenstaande schriftlezing zou willen volgen, maar niet in het bezit is van een nieuw Testament, geve hiervan kennis aan het Bijbel- huis, Heerengracht 366, Amsterdam. (100) rookt m e r» bij Kaiverstraat I4!a b h Spui. 2' '2 ct. San Louis. 3 ct. Lansjes. 4 ct. No. 12. 5 ct Bintang Hindia. 15 October a s. aanvang Schriftelijke Cursus tot ajgemeene ontwikkeling var. onze Mili tairen door 3 Hoofdonderwyzers te Amsterdam. De bedoeling is te geven 1°. In hoofdzaak Taal- en Rekenonderwijs. 2°. Populaire onderwerpen uit de Natuurkunde, Aardrijkskunde, enz. 3*. Een Yragenbus. Prijs 0,30 per maand. Voor deelname onderstaande BON in te vullen CO op te zenden aan Bureau Mobilisatiecursus V. Oldenbarneveldstraaf 87'. Ondergeteekende abonneert zich op: rMobilisatiecursu3" a ƒ0 30 per maand.' -//Ma 'H y y pp sMSs !Él UTL LyÉf fÜ jll '/j 'Mé, - 9 1 PfpP Onbetwistbaar beter 'dan alle andere Tandmiddelen. dankt zijn 20-jarig suc ces aan de urenlange antiseptische nawerking. N.V. Tandmiddelenfabrieken „ATOL," AMSTERDAM. O» O 8 October beginnen de Schriftelijke Cursussen voor Kommies, Hulp-Telagra- flst, Kantoorbediende, Handolsrekenen, Schoonschrijven, Taal, Engelsch, enz. enz. Maak er gebruik van, want het is nu een goeden tijd. Studiegids gratis. NIEUWENDIJK 50, AMSTERDAM. Vredenburg 9-10, Utrecht. Logies met ontb. f 1.50, Diners f 1. Plat du jour f 0.50' j I Complete opleiding per brief in het TELEFOON 6717 Noord. Bij dit fabrikaat is stuk springen ge< heel buiten gesloten. De potten worden geleverd met en zonder kraan; verschil lende afmetingen kunnen direct uit voor raad geleverd worden. Prijzen en foto worden op aanvrage gaarne verstrekt. Reeds vele dezer potten zijn bij het leger in gebruik, waarvan attesten en tevredenheidsbetuigingen ter inzage zijn. Ijzerhandel. Gegotan fornuispotten ook in a!le merken te verkrijgen. Geslagen Fornuispot. met Doos (voor alle wapens) Onderofficieren Korps. en manschappen. PRACHT MODEL, FIJN LAKEN, SOLIDE AFWERKING Alleen Rembours-zetidingen. Adres: Haagsche Petten- en Keplhandel, Loosduinscheweg 1029, 's-GRAVENHAGE. f 2.501 13 2,30 franco thuis. Wij ontvingen een groote partij rijwielbanden in de volgende yvwV) PrÜzen- Zonder garantie f 3.50, f 4, en f 4.25. Met 12 maan- (f,y' den garantie f 5.75, f 7.— V en /8. Binnenbanden f 3.50, I v en f 4.50. Carbid-olie- en Kaarslantaarus. Naadlooze HM - -A - Rundleder gladde kappen 32 cM. hoog f6, Rundleder gladde kappen35cM. hoog f 7. Gewone broskkappen, jasbescliermers enz. enz., in zeer groote keuze. Telefoon 5077. e samen. April 1 9 5 6. Volledige schrifte» iijke opleiding voor hen. die de lagere school hebben doorloopen. Salaris 600 - 1470. Alleen in 19L4 honderd geslaagden. Geïllus treerd prospectus met de meest uitvoerige in lichtingen op aanvrage gratis en franco by den Directeur van den Cursus. M. v. d. BROEK, Groningen. Postbus 70. aangeraden voor de cursussen in Taal en Eekenen I zich aan te schaffen Pr. Taalonderwijs i /1.50. Pr. Rekenonderwijs „1.90. Beide boeken stndeeren zeer prettig en geven alle hulp cn inlichting. Uitgave E. J. BOSCH Jbzn. te Rijverdal. 45JJ.ES;-» HARALD GOETHE CONCORDIA EL DECODE ZARfSPA LEONARDO 53 53 S3 3 en aanverwante vakken voor de praktijk en examens naar gemak kelijk volgbaar systeem. Voor beginnenden i3 het aanschaffen van boeken overbodig. Kosten voor de praktijk f 0.50. voor examens 0.75 per week. Speciale afdeeliDg voor Militairen en bovendien 100/° korting. Brieven aan het Centraalbureau voor Correspondentie-onderwijs, gevestigd te Medemblik. Wij verklaren hiermede dat gedurende een tijdruimte van vijf Jaren niet één procent van onze geheele productie naar het buitenland werd uitgevoerd, terwijl toch onze omzet in doorsnede met ongeveer sigaren per jaar toenam. Eindhoven. mmtmmmmm "rs-j-rjrrrrrrrrrrrrrrrrs vrrrrrrrrfr-rrvwrvrrrrs iaarom moeten er worden opgeruimd. De Prijsvermindering as echter slechts tijdelijk, stuur dus spoedig uwe bestelling in. De keuze is vrjj, doch voor minder dau ƒ1.50 te gelyk kan uit dezen Uitverkoop niet worden geleverd. onder den ontzetfenden last. Dat kan zoo niet blijven, daarom moeten er 1. Prof. Ball. Het Sterren- land. Populaire Sterrenkunde. Flink Boek met 100 Afb. Vroe ger 3.30, nu voor slechts f 0.81. 2. Buddo. Kamerplanten. Cultuur en verzorging, vol Afb., vroeger 1.90, nu 0.74. 3. Carnegie. Geld verdienen of het Rijk van Handel en Nij verheid. Uitgaafsprijs 1.90, nu f 0.68. 4. Verdam. Do Cebroken dsr Stoommachine en het verhel pen van Storingen. Voortref felijk werk met bijna 700 fig. in Prachtb. 5, nu 2.56. 5. Mrs. d'Espérance. Uit de Geestenwereld. Spiritistisch Boek met 28 interessante Pla ten, 2.40, nu 1.07. 6. Vogel. De ScHoone Bouw kunst. Handboek der Stijlen, enz. met 134 illustr. 1.75, nu 0.63. 7. Dr. Fles. Handboek der ontleedkunde v. d. Mensch, 5 gr. dln., 14.10, nu 1.92. 8. Poehhnann. Ccheugcn- leer. Pract. Methode 0.75, nu 0.36. 9. Pelkman. Carneerboek voor Banketbakkers. Vol groo te Voorbeelden, nu f 1.20. 10. Dr. J. Hartog. Specta toriale Geschriften. Huiselijk, Maatsch. cn Kerkelijk Leven in de 18e Eeuw, 1.90, nu 0.67. 11. Prof. Alb. Thijm en Dochter. Gedichten, Schotsen en Ncvollen, 3, nu f 0.44. 12. Alex. Dumas. De Craaf van Monte Christo met ver volg De doode Hand, gr. uitg. met PI., 4 Dln., nu f 3.83. 13. Houbolt. Margaretha van Altena. Oorspr. histor. ro man, 368 bl., 3.40, nu f 0.65. 14. Samarow. Historische Romans: Crootheid en Val; Peter III; Keizerin Elisabeth, Samen 10 Deelen, 7.50, nu 4.80. 15. Broughton. Bloem In Knop. Beroemde Roman, in fr. Prachtb., nu 0.83, 16. Eschstruth. De Verloren Zoon en Nachtschaduw, 2 Dln-, nu samen voor 0.58. 17. Brunings, c.a. Het Dul- volshurs; Cocjuotterie; Schoe nen op Keur; 3 Dln., in 3 Prachtb., 3, nu 1.47. 18. Bazin. Donaticnr.o. Mees terwerk naar de 24e Fransche Uitg., 1.50, nu 0.49. 19. Meertens. In de Bran ding. Oorspr. roman, 2 Dln., ruim 500 Blz., 5, nu 0.72. 20. Het bekende Tijdschr. De Huisvriend; 2 Jaargangen vol PI., groot en dik formaat. Uitgaafspr. 7, nu 6amen 1.38. 21. De Buil. Cediohten. Gr. Prachtuitg., 450 Bladz. In Prachtb. 4.50, nu 1-14. 22. J. C. Heer. Aan Heilige Watoren. Roman uit Zwitser land. Dik Bock. In fr. Pracht band 3.90, nu 1.33- 23. Ompteda Mien. Real. Borlijnscbe Liefderoman. In Prachtb. nu 1.38. 24. Hacklander. Europeesch Slavenleven. Boeiende Roman vol illustr-, 3 zware Dln., meer dan 1000 Bladz., 5.70, nu 2.26. 25. Vondel. Lucifer en Ber- nagie. Do belachelijke Jonker; 2 Dlö., samen 0.60. 26. Hoffman. Het Coudnest in het Biqhorngebergte. Avon tuurlijk Jongensb. met PI. Tn Prachtb., nu 0.98. 27. Mansergh Betty Trevor. Aardig, groot Meisjesb. met PI. In Prachtb. 1.90, nu 0.89. 28. Koetsveld. Cezellig On derhoud; Ernst en Luim; Uren van Uitspanning. 3 Kinderboeken vol Verb, met gekl. PI,, nu samen 1.11. 29. Reintje van dor Schalk. Alleraardigst prentenboek met 16 fijuo gekl. PI. 0.90, nu 0.64. 30. Bruining. Versjes en Poppetjes. Gedichtjes met gekl. prentjes, gecart. 1.25, nu 0.42. 31. K. y. Boekeren. Jan Koster. Voor Jongens met gekl. PI. In Prachtb. 1.20, nu f 0.85. 32. Werumens Buning. Sidln en Ik. Fraai Jongensb. nu 0.72. 33. Stella Mare. Nicollne. Groot Meisjesb. met PI. In Prachtb. 2.90, nu 1.48. 34. De Kindercourant. 2 Volledige Jaargangen met Kinderlectuur enz. Vol platen, 5, nu samen voor 1.68. 35. Alcott. Fijne Handschoe nen Licht- en Schaduwbeel den, groote le uitg., 2 Dln., nu samen f 1.16. 36. Beets. Triumfen van het Kruis. Schetsen der Zending. Met Afb. In Prachtb., nu 0.91. 37. Kloppers. De Zegepraal van het Kruis. Martelarenbook met PI., gr. form., in Prachtb. 7.25, nu 2.74. 38. Dr. Oort. Atlas der BiJ- fcelscha en Kerkelijke Geschie denis, met 54 gekl. Kaarten, f 2.50, nu 0.62. 39. De Liefde. Do Arke Noach, Cbr. Verhalen, in Praohtb. 1.40, nu 0.48. 40. Ten Kate Voor Hart en Loven. De Jobeïde. Sprookjes v. Andersen. Samen 3 flinke Dichtbundels, 3.75, nu 0.99. 41. Prof. Rauwenhoff. Ge schiedenis van het Protestan tisme, Meesterwerk. 2 Zware Dln., in 2 Prachtb., f 11.95, nu 4.66. 42. Calvijn. Uitlegging op do Profetieën van Jercmla. In Prachtb. f 5.75, nu f 1.53. 43. Hofacker. 81 Predika tiën, benevens 7 Grafredenen. 2 Kloeke Dln., ruim 1200 Bladz. 7.25, nu 1.42. 44. Bijbel, groote druk. in Stevigen banc], met verg. Plat en Rugtitel, 2.75, nu f 1.73. 45. Van der Koogh. Cods Vrijmachtige Genade. Bekee- ringsgeschiedenis, nu 0.42. 46. Bunyan. Do Heilige Oor log. Prachtuitg. met 37 PI. in Prachtb. 3.75, nu 1.29. 47. Gaay Fortman en. Cc- reformeerde Bijdragen. Theol. Tijdschr. 2 Dln ruim 600 Bladzijden 4.80, nu 0.88. 48. Dr. Wipperman. Ce- schledenis der Christelijke Kork. Omvangrijk werk, 460 Bladz. f 2.95, nu 0.97. 49. Bette*. Beschaving. Chr. Werk 1.25, nu 0.38. 50. Donuer. De Psalmen voor de Gemeente uitgelegd. 2 Groote Dln., 990 Bladz. 4.50, nu 1.18. 51. Oomrïe. Het A. B. C. des Geloofs, 250 Bladz., nu 0.44. 52. Krummaclier. Dage- lijksoh Manna. Geliefd Dag boek. In Prachtb. 3.60, nu f 0.98. 53. Htwgenbirk. Uit booze Tijden. Christel. Yerh. v. d. Jeugd, nu 0.35. 54. Campbell. De Puriteinen ï:i Nederland, Engeland en Amerika, 2 fliuko Dln., 7.60, nu 1.32. 55. Luther. Veertig Leer redenen. Groot, zwaar hoek 5, nu 1.08. 56. Ritzema Bos. Het Leven der Vogels, met PI. in kleu ren. nu 0.78. 57. Iv. ven Marilaun. Het Leven der Planten. Kolossaal werk met 500 Afb. 4 zware Dln. 19.80, nu 5.26, 58. Dr. Mulder. V/at leder weten moet van zijn lichaam, en v. Tabak en Alcohol, nu 0.37, 59. Disse en Labberté. Theorie der Cymnastiek. Met uitsl. PI. 1.90, nu 0.68. 60. Labberté. Handboek v. Voorturners, 2 Dln. 1.80, nu 0.42. 61. De Praktïseerende Ge neesheer. Therapie, Genees kunde,. Chirurgie,-enz.. 4 Dln., nu f 1.24. 62. Prof. Thiele, v. Oordt en Me,vboom. De Codsdienst van Zarathustra; De Godsdienst der Crieken; Do Codsdienst der Oude Noormannen. 3 Gr. Werken in 3 Prachtb. 21.85, nu samen 8.28. 63. Coronel. Uit onzen Hy- giënlschen Hof, Gezondheids leer, Kinderverpleging enz. f 2.50, nu f 0.49. 64. Broekkamp. Do Dam speler. Standaardwerk met 857 Fig. 2.50, nu 0.71. 65. Oosterhout. Do Fransche Omwenteling, üitgebr. boek vol gr. PI., 469 Bladz. In Prachtb. 1.75, nu f 1.17. 66. Arp. Werktuigkundig en Bouwkundig Handboek. Gr. werk, 454 Bladz. met 280 Fig. en 198 Tab. In Prachtb. f 5.25, nu f 2.50. 67. Prof. Stewart. Natuur kunde. Met vele Afb. 3.25, nu 0.51. 68. Gibson. Do Lotgevallen van een Electroon, Wetensch. boek met PI., nu f 1.16. 69. Donck. Meetkundig Handboek voor Zelfonderricht, met Atlas v. 22 PI. 1.75, nu 0.62. 70. Het Raadsel der Zuid pool. Van Oerdier tot Mensch. In den Ban der Vulkanen. Het Ontstaan dor Wereld. In den Zadel door China. 5 Merkwaar dige Boeken, nu samen 1.35. 71. Wells. Wonderlijke Ver tellingen en Kipps. Amusante Verhalen. 2 Dln. 4.50, nu samen voor 0.68. 72. Dc Köck: Het wlttë Huis. Sens. Roman. 3 Dln. 2.90, nu 1.47. 73. AinsworthKarei Stuart en Cromwell. Histor. Roman. 2 Dln. 1.50, nu 0.64. 74. C. Alb. Thijm. Verwoest Leven. War» Geschiedenis 0.75, nu 0.38. 75. De Montépin. Liefdesge schiedenissen. De schoons An- gèle. De Oogen van Emma Rose enz. Samen 8 Dln., nu f 3.68. 76. J. de Vries. De Vinger Cods. Custaaf of het Brand merk. Wat tsn verderve leidt. 3 Spannende Romans. 3 Dln., nu 0.99. 77. Marlitt, Op den Huize Schilling. Thiiringer Vertel lingen. Fr. "Citg. met PI. 2 Dln., samen nu 1.04. 78. Fischer Levensvreugde. Moderne Roman. 390 Bladz. 2 Dln. 3.40, nu 0.86. 79. Alligator. De Familie Kaaneel, binnen en buiten Socrabaja. Vermakelijk Boek 1.90, nu 0.42. 80. Boissiere. Er Is een Mis daad begaan. Detective-Roman nu 0.37. 81. Mansergh. Bondgenoo* ten. Groot leuk Meisjesboek 1.50, nu 0.53. 82. Bakker. Hannle's Pop pen. Prentenb. met gekl. PI. en flinke Letters, gecart. f 1.75, nu C.61. 83. Twee Panorama-P renten- boeken, met losse plaatjes om zelf in te stoken. Gemakkelijk voor jonge Kinderen, nu samen 0.92. 84. Chr. Doorman. Het Dochtertje van den Boosdoe ner en andere Verh. 3 Deeltjes, nu samen 0.27. 85. Grabi Creta. Prachtig Meisjesb. met PI. In Prachtb. 1.40, nu 0.89. 86. Been. Baasje en Witkop. Histor. Jongensb. met PI., nu 0.61. 87. Van der Wal. Echte Jongens. Mooi, groot Jongens boek met P). In Prachtb. 1.90, nu 0.93. 88. Baldwin. De Vlotorla- sohool. Kostschoolvert. voor J. Dames met PI. In Prachtb.. nu 0.81. 89. Berghuis. Onzo Betim meringen. Gr. Haudb. voor Bouwk., Timmerl., enz. met 500 Afb. In Prachtb. 7.50, nu 3.22. 90. Hoogendoorn. De Cou peur, Gr. Ilandb. voor Klee dermakers, met Afb. eu Patr. In Prachtb. 7.80, nu 1.86. 91. Ericus. Tuinboek en Eri- cus, Granen, 2 Dln. met 60 Afb., nu samen 0.78. 92. Dr. P. L. Muller. Ver spreide Ceschrlfton. Ge- schiedk. Opstellen. Lijvig boek, 546 Bladz. 6.50, nu 0.96. 93. Van Balen. Ons Voor geslacht. Groot Werk met gekl. PI., 550 Bladz. 5.25, nu 1.03. 94. Op Partij en Feostjool, 2 Bundels grappige Voordr. voor 1 en moer Pers., nu 0.84. 95. De Vries. Het Spreek uur en andere Monologen (voor 1 Pers.) met PI. 1.50, nu f 0.43. 96. Brouwer. Encycloj}cdi9 met PI., 1500 kol. In Prachtb. 1.90, nu 0.74. 97. Domela Niouwenhuis. Do Ceschicdenls van het Socia lisme. Standaardwerk met 78 Portr. 3 Fl. Dln. 9.50, nu 2.73. 98. Twintig stukken Piano muziek, Les Favorls, 2 Dln., nu samen 0.55. 99. Wolfahrt. De Methodiek v. h. Plano-Onderwijs, nu 0.28. 100. Dr. Le Roy. Zulverings- leer. Eenv. Geneesk. Handb. 1.25, nu 0.86. 101. Hengeveld. Het Rund vee. Standaardwerk, vol gr. gekl.'PI. In 2 Prachtb. 30.15, nu 5.42. 102. Praet. Raadgever voor Houders v. Zang- en Sier- vogels, Kippen, Eenden, Can- zen, Duiven, Konijnen en Hon den, benevens Weervoorspel- Iers, 5 Handl., samen 0.50. T03. Quadekkor. Het Paar denboek. Prachtig Werk. 3 zware Dln., met 927 gr. PI. f 27.50, nu 5.44. 104. Dumas. El Saltéador. Roovcr-Roman 0.90, nu f 0.52. 105. Nemo. Het Huwelijk eener Koningin. Oorspr. Ro man 2.90, nu 0.39. 106. Huch. Het Leven een korte Droom. Mod. Roman. 2 Flinke Dln. 577 Bladz. 4.50, nu 0.88. 107. J. D. Vries. De Hand schoen. Roman uit den tijd van Lodewijk XIII. f 0.90, nu 0.47. 108. Tollens. Dichtbloemen en Liedjes, 2 Bundels 1.80, nu samen 0.58. 109. Het Prachtmengelwcrk, Woord en Beeld, met Artist. PI. Voll. Jaarg. Zwaar Boek f 9, nu 1.17. 110. Esmeralda's Lotsvoor- spelllngen. Wonderlijke Aan wijzingen, nu f 0.18. 111. Domney. Ontwikkeling tot Athleet, Krachtsport eu Lichte Athtetlek. 3 Dln. f 1.60, nu 0.77. 112. Van Winsen. Het Licht der Toekomst. Het Spiritisme en zijn beoefening, met Afb. 0.90, nu 0.54. 113. Grosjean. Do Technolo gie van hot Ijzer, met 1100 Afb. In Praohtb. 5.60, nu 2.74. 114. Het Groote Raadsel boek met Antwoorden, nu 0.18. Ruimte moet en zul er komen, daarom deze Prachtige nanbïeding. Profiteert:er van.voor het te laat is Verkrijgbaar by D. BOLLE, BAZAAR VAN GOF.DKOOPE BOEKEN, Hang No. 9S, by de Zeevischmarkt te Rot- terdam. Toezending geschiedt franco na ontvangst van Postwissel, waarop behalve verlangde INUUlUICrs, te melden: Aanbod SolsJatemcoMiremt. (ft o?

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4