Laatste Berichten. Uit Leger en Vloot. Gemengd Nieuws. Rechtzaken. 3" Enkele lepels daags sterken zenuwen en lichaam. 20.000 Artsen erkennen dit schriftelijk. gaan bij een der regimenten veld-Artillerie. Hij kan daartoe Tiet verzoek tot zijn compagnies commandant richten. Overgaande bij het wapen der Kon. Marechaussee tellen de jaren vroe ger in militairen dienst doorgebracht voor het bekomen van pensioen enz. mede. Art. 10. Bij het Wapen der Kon. Marechaus see kan toestemming worden verleend tot het aangaan van een huwelijk: lo. aan do opperwachtmeesters, wachtmees ters, brigadiers, schrijvers en hoefsmeden 2e. van de brigadiers titulair en de mare chaussees alleen aan de zoodanigen, die ten minste zes jaren dienst bij het Wapen tellen. Onze Minister van Oorlog bepaalt aan hoe- velen der overige brigadiers-titulair en mare chaussees die toestemming kan worden ver leend. Red. v. B., Dongen. De vrijdom van port geldt niet voor correspondentie naar West-Indië, Red. C'. R„ Haaren. Van toelage aan park knechts bestaat geon officieele bepaling. Wat u bedoelt is zeker een opdershandsche rege ling. Red. P. L. Meliok, Herkenboech. Gij hebt redht op de premie van 120 volgens do werving 1909. Red. G. Z., 's-Gravenhage. Wij raden u aan, uwen compagnies-commandant hierover te spreken. Als gij voor sergeant opgeleid wilt worden, zult gij waarschijnlijk ontheffing moeten vragen .voor de opleiding tot ziekendrager. Red. T. P. do G., Waalwijk. Richt een verzoek schrift tot de directie dei* Staatsspoorwegen te Utrecht, en leg daarbij getuigschriften over van één of meer uwer superieuren. Red. J. J., Beek. In het geval door u genoemd, kunt gij kans heb beu met verlof te worden gezonden. Uw motief lijkt ons van groot be lang. Een verzoek van den burgemeester van de plaats, waar gij als hoofd der school even tueel benoemd wordt, aan den M. v. 0. kan, dunkt ons, resultaat opleveren. Red, Bevorderingen, mutaties, enz. Met ingang van 13 September j.l. is bevor derd van mil. korpl. tot mil sergt. de mil. korp. Jan Arie van der Sloot, 2de Comp. 9de Land- weerbataljon. Do vrijstelling van briefport. Be militairen H. Boverhof, B. Reindofs en J. do Bruyn, Telograafafd. Ie div., schrijven, ons het volgende Naar aanleiding van het feit, dab op 20 Sopt. j.l. een belangrijke beperking van den vrijdom voor porto's is afgekondigd, 'zouden ondergeteekenden gaarne een en ander hier omtrent willen opmerken. Vooreerst dit: U kunt zich zeer wel voor stellen, dat, waar wo nu meer dan een jaar het voorrecht genoten kosteloos met onze familieleden te kunnen correspondeeren, het een zeldzame ontnuchtering voor ons was, dat genoemde beperking zoo opeens uit de lucht kwam vallen. Allerlei veronderstellingen werden er ge maakt omtrent de oorzaak, die tot liet uit vaardigen van bedoelde bepaling zou hebben geleid en velen van ons waren dan ook van oordeel, dat het gemaakte misbruik als zoo danig moest worden aangemerkt. Echter kon den een groot aantal anderen deze zienswijze niet doelen, want deze vonden het te absurd, dat er om misschien een paar duizend mis bruikers" de geheelo weermachtzou worden gedupeerd. Hier toch geldt het voor menigeen een tamelijk groot financieel nadeel, want hoeve- len zijn er niet, die geen andere inkomsten hebben dan datgene wat hun vrouw van ge meentewege wordt verstrekt, plus de soldij van den man: 23 cent per dag of 1.61 per week, (Verreweg het grootste deel der gemo biliseerden is toch slechts gewoon soldaat). Nemen we nu eens aan, dat er gemiddeld per man twee brieven per week worden ver zonden en ontvangen, dan is dit toch lieuseh niet te veel, vooral daar toch wel de helft der gemobiliseerden gehuwd is. (Briefkaarten blijven hier buiten beschouwing). Voor de gehuwden kost dit dus 4x5 of 0.20 per week. Vooral voor deze categorie is dit een integreerend deel van hun. soldij, n.l. ruim 13 Voor zeer velen dus ondoenlijk. Dit klemt te meer daar toch dikwijls is gebléken, dat èn de gemeente-vergoo ding èn de soldij te samen niet dan amper voldoende zijn om in het noodige levensonderhoud te kunnen voorzien, afgezien nog van de huishuur, die toch in de eerste plaats aanwezig moet zijn, wil men geen gevaar ïoopen met zijn gezin op straat gezet te wor den. Maar ook voor vele ongehuwden geldt deze zelfde berekening. Immers het komt ook dikwijls voor dat ook dezen hun familiebetrekkingen geldelijk moeten steunen en dus in zekeren zin in dezelfde positie als de gehuwden verkeeren. Wat nu de correspondentie aangaat, kan men toch niet verlangen dat allo familie-aangelegenheden onder ieders oogen komen. Dit toch zou het geval zijn, wanneer men alleen briefkaarten kan versturenaangezien handelszaken hierop met mogen voorkomen en dit toch gecontro leerd moet worden, zouden dus meer intieme quaestirs ook door ieder gelezen kunnen wor den. Dit komt er voor een soldaat toch niet minder op aan Zou het toch al weinig con tact tusschen de gemobiliseerde en zijn gezin dan nog meer moeten verminderen en wellicht geheel beperkt worden tot het persoonlijk be zoek om de 3 weken, als ten minste de afstand te groot is voor een naar huis gaan om de 10 dagen PI Waarom kan zoo'n vrijdom van porto's in de oorlogvoerende landen, zooals Duitschland en Frankrijk wèl bestaan en in Nederland niet, dat naar rato in lang zoo'n treurigon toestand niet verkeert? Whuneer men echter uit een financieel oogpunt een dei-gelijken uitgebreiden porto-vrijdom niet kan toestaan, zou het dan niet beter zijn om in eerste (en eenige!) instantie, die personen van deze gunst uit te sluiten, die goed of tame lijk goed gesalarieerd zijn? Indien ooit, dan geldt vooral hier: ,,Het kan beter van een stad dan van een dorp", waarbij dan korporaals en manschappen zeer zeker als dorpen" moetep worden gequalifi- ceerd. ^ij, dit over nauwkeuriger gegevens dan ondergeteekenden beschikken, kunnen heel gemakkelijk nagaan hoeveel op deze manier al bespaard kan wordeq, Eindelijk nog ditMocht echter de hierdoor verkregen besparing nog niet voldoende zijn, laat men dan deze porto-vrijdom van brief kaarten intrekken. Immers men voorkomt daardoor een overstrooming met ansichtkaar ten, wat voor do betrokken postkantoren een lieele verlichting zou zijn, Resumeerende wil het ons voorkomen dat wanneer inderdaad het gemaakte misbruik als motief voor bovenbedoelde inperking heeft gegolden, dat dan de straf, als we dit zoo mogen noemen, te zwaar is voor de, gepleegde fraude, te meer, daar de fraude door do ge- mobiliseerden juist niet iB bedreven. Er zullen dan toch nog wel andere maatregelen getrof fen kunnen worden om het misbruik tegen te gaan. En mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan is toch nog maar beter, dat en door alle gemobiliseerden zeer gewaardeer de bepaling in stand blijft, desnoods gepaard gaande met het misbruik door velen er van gemaakt, dan dat al diegenen, die tot nog toe dankbaar van die gunst gebruik maakten, zouden worden genoodzaakt oen vrij aanzienlijk deel van hun soldij aan briefporto's te moeten uitgeven, of de correspondentie met hun vrou wen, ouders enz; te beperken, zoo niet te staken. Wat echter ook de reden van een en ander moge zijn, wij hopen van harte dat de be trokken autoriteiten eerlang op hun besluit zullen terugkomen en de vrijdom van port, zooals voorheen, weer zal worden ingevoerd. Zeer zeker zal dit, zoowel aan de stemming der gemobiliseerden ten goede komen, als be vorderlijk zijn voor den goeden geest, die onder hen heerscht. Heusch, de maatschappe lijke toestanden van de onder de wapenen ge roepenen zijn zoo rooskleurig niet, dat hieraan niet de noodige aandacht zou moeten worden geschonken. Huldiging van een compagniescommandant door zijn compagnie. Men schrijft ons uit Utrecht: Op de binnenplaats der vesting-artillerie- kazerne to Utrecht stond Donderdagmorgen de le comp. van een daar gekazerneerd bataljon infanterie opgesteld in carré. Een der mauschappen hield tot den commandant der compagnie, den kapitein R. Remders, do volgende toespraak: Kapitein Het kader eu de manschappen der compagnie hebben mij verzocht u namens hen allen dank te zeggen voor de humane wijze, waar<Tp u de compagnie sinds 1 Augustus 1914 hebt be stuurd. Wij hebben daarvoor dit oogenblik gekozen, omdat, bedriegen de voorteekenen ni'et, binnen afzienbaren tijd eenige der land weerlichtingen wel naar hunne haardsteden terug zullen koeren en dan de gelegenheid ont breekt. Kapitein, voor ons allen is do lange duur der mobilisatie een zware beproeving! Dankbaar erkennen wij, dat u steeds zorgvuldig vermijdt die beproeving onnoodig te verzwaren, integen deel, wij idnden bij u voor de zaken, dio voor ons van belang zijn, steeds een gewillig oor. We hebben ervaren, dat wij op u kunnen bouwen. Welnu kapitein, u kunt onder allo omstandigheden rekenen op onsl De le compagnie is écn met haren comman dant. Wanneer wij in latere tijden terug denken aan de mobilisatie, dan zullen wij steeds met eerbied en hoogachting gewagen van onzen ka pitein. Wij zouden het op hoogen prijs stellen, indien u, als een herinnering aan hen, die ge durende de verloopen 14 maanden onder uw bevel stonden, dezen zilveren sigarenkoker wilde aanvaarden, waarin wij hebben laten graveeren Aangeboden aan hunnen kapitein R. REINDERS, Commandant le Comp. (volgt aanduiding van bataljon) door do manschappen en het kader. 1 Aug. 1914—30 Sept. 1915. Het „leve de kapitein!" bezegeld door de hoera's der manschappen, waarhij de muziek van het bataljon zich deed hooren, maakte de gebeurtenis tot een voor velen onvergetelijk oogenblik. Een afscheid. Sergeant H. E. Buiskool schrijft ons van fort benoorden Purmerend „Laat je nooit uit het veld slaan, maar gebruik je versland." Wij Hollanders hooren graag vertellen het gefingeerde verhaal van den landsman, dio, toen een Duitscher hem opmerkte, dat dezen op 's Keizere bevel desnoods in één dag de ge heelo waterlinie zouden leegdrinken, eenvoudig ten antwoord gaf, dat ze ijskoud (of glashard) den volgenden dag zouden afwachten, als na tuur haar rechten deed gelden. En we gaan ér groot op, te verhalen, dat bij ons in oorlogs tijd elk soldaat een zelfstandig commandant kar zijn, min of meer smalende, dat hij de bu ren het vrije initiatief contrabande is. De abeuntibus nil nisi bene. Hier zou het echter ook heusch moeilijk anders kunnen. De luitenant, die ons heden verliet, had in het goed halfjaar, dat hij ons instrueerde, boven staand motto gekozen en naar waarheid gehul digd En met een tact, als slechts een rijke geest vermag, als hij bezat, had deze geleerde en vindingrijke geest zijn lessen in een kleed gestoken, dat 't taaio leren dat we slijten poëzie gaf. Met zijn goede hart, dat ook de soldaat, aan wier aller zij hij stond, door alles heen voelt, had h ij ieders sympathie veroverd. Zonder, zijn rang ooit in waarachtig gevaar te brengen, leefde liij met allen mee. En men moet een man zijn als liij, van alle markten thuis, om zich succesvol te kunnen interesseeren voor zoo uiteenloopende belangen als hier optreden. Mannen, die de politiekamer of zelfs het ca chot gekend hadden, zagen we huilen van mor gen, toen onze beminde luitenant D e Kruy f f ons ging verlaten. De bijval was hartelijk en groot, toen hij met een paar woor den, diep ontroerd, afscheid nam van de hem lief geworden bezetting. En 6poutaan hebben ze zich allen opgesteld, de mannen, aan den uitgang, toen hij passeerde. Het paard werd van het vehikel gehaald, dat hem zou wegvoe ren ze wilden den dierbaren last zeiven trek ken. Lang wuifden allen hein nog na, met som ber gevoel in het weëe hart. Was er een vlag bij den hand geweest, zo ware halfstok geplant aan de woning van den adjudant bij den weg. Maar alles was zoo snel gegaan, dat geen voor bereidselen konden worden 'getroffen. Een kleine deputatie deed' den scheidende ton slotte nog uitgeleide tot aan het naaste station. Het fort benoorden Purm erend heeft een goed stuk poëzie verloren. Pandoerpraatje. „Praatje", ingezonden door de pandoerclub i O. b. e. k. De oplossing volgt in een volgend nummer. No. 1 kl. 7—8—9—10, boer, h. 7, sell. 8, ruiten 8 uitgesp. als troef. No. 2 ld. heer, vrouw, h. 9, sch. 7, 9, vrouw, ruiten boer, heer. No. 3 h. 8, 10, vr., heer, sch. 10, boer, aas, ruiten aas. No. 4 Jd. aas, sch. heer, h. 6, boer, aas, ruiten 7, 9, 10. Troefboer mag verzaakt worden. Do leden der club van de 4e oompie. lo Bataljon, 19e Regiment Inf. Een nieuw „praatje" van de Optische Pano'oerders. Geachte Redactie, In verband met uw schrijven van verleden week, waarbij u ons verzocht af en toe eens een „pandoerpraatje" in te zenden, hebben we de eer u hierbij mee te deelen, dat we gaarne aan dit verzoek gevolg willen geven. Echter is het veelal moeilijk te beoordeelen of een „praatje" belangrijk genoeg is om op te zenden. Zoogenaamde „opgelegde" praatjes komen natuurlijk niet in aanmerking. Wel zijn er echter kagrtverdeelingeii mogelijk, waarbij de praatjesspeler zulko hooge kaarten, heeft, dat hij er, wanneer zo in werkelijkheid zóó wer den rondgedeeld, niet aan denken zou een „praatje" te spelen, terwijl het toch achteraf zou blijken dat hij er toch niet „in to praten zou zijn. O. i. komen alleen zülko „praatjes" hiervoor in aanmerking waarvan ieder op 't eerste gezicht zal zeggen, dat hij ,,er door" is. terwijl na een heele praterij de speler toch zal blijken to „hangen". Ook lijken ons wel geschikt „.praatjes" waar van men direct zal zeggen „daar hangt hij beslist op", terwijl achteraf zal blijken dat hangen absoluut buitengesloten is. In dit geval is er dus geen oplossing mogelijk, maar niet temin is het „praatje" o.i. belangrijk genoeg om eens in te zenden. „Praatjes" waarbij de speler pas bij den 7o slag „hangt kunnen ook af en toe wel eens oen typische oplossing heb ben, zoodat wanneer we een zoodanige eens tegenkomen, wij ook dezulke volgaarne u willen doen toekomen. Hieronder volgt een praatje dat eerst als j,misère-ouvert" werd geannonceerd maar van wege het épelen van „pandoer met 70" ver hoogd.werd tot een „praatje". De kaarten wa ren als volgt verdeeld I. harten vrouw, 10, 9, 7 en 6; schoppen 9; ruiten 9; klaveren 7. II. harten aas, heer en boer; schoppen 8 en 7; ruiten 10; klaveren aas en 9. III. harten 8 schoppen aas, heer, vrouw en boer; ruiten 8; klaveren heer en boer. IV. schoppen 10ruiten aas, vrouw, boer, 7 klaveren vrouw, 10 en 8. Op stok ligt ruiten heer, terwijl klaveren troef wordt gemaakt. I. komt uit met klave ren 7. O.i. is I er niet „in te krijgen" hoewel men in eerste instantie zou zeggen dat 6choppen 9 en ruiten 9 (die allebei „enkel" zitten!) echte „hangkaarten" zijn. Als regel wordt bij ons steeds aangenomen dat troefboer niet ver zaakt mag worden. Wellicht zijn er anderen wier „kijk op do kaart" speler I dit praatje wèl doet verliezen. Gaarne houden we ons dan aanbevolen die op lossing te vernemen. Hoogachtend hebben wij de e,er te zijn de Optische Pandoerders Optische Brigade, Telegraafafd. Ie Div, Veldleger. Ontspanning gezocht. Men schrijft ons namens velen het volgende in zake de ontspanning voor militairen te Kat wijk a/Zee: De winter treedt bijna in, en 't wordt stil op Katwijk. Velen vermaken zich met kaarten, maar velen ook kennen dit spel niet. Velen zijn er, die vroeg gaan 6lapen om den tijd te dooden, velen ook die ronddwalen, tevergeefs naar afleiding zoekend, 't Is zelfs gebeurd dat velen met kleine kinderen zich vermaakten. Kortweg gesproken er zijn er velen die zich vervelen. Nu wilden wij door middel der Sol- datencourant een beroep doen ons te hulp te komen in zake ontspanning. Bijvoorbeeldde samenstellers van dit schrijven zouden gaarne een tooneelclub tot stand brengen. Daar is ochter een gebouw voor noodig. Nu is er in Katwijk een prachtgelegenheid voor. Het ten toonstellingsgebouw, naar ingekwartierd is. Indien men daar een deel van wilde afstaan, dan kon daar. met vereende krachten een too- neel worden opgeslagen, het zou er tegelijk een goede plaats zijn voor een militair tehuis, waar zij de winteravonden konden doorbrengen. Tooneelstukkon enz. gevraagd. Secretaris H. Harmsen schrijft ons Daar wij bij 1-1-19 Reg. Inf. een Tooneelver- eeniging opgericht hebben, zoo vraag ik be straf, in te gaan 18 Augustus. II. van H., milicien-hoornblazer der ves ting-artillerie, afkomstig uit Gorinchom, ter zakt.» rijwielverduistering veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, in to gaan 11 Augustus. H. B., milicien der infanterie, afkomstig van Vlieland, ter zake liet mot woorden en gebaren dreigen van zijn meerdere veroor deeld tot 3 maanden militaire gevangenis straf, in te gaan IS Augustus. M. Z., milicien der infanterie, afkomst uit Bodegraven, ter zake het met gebaren dreigen van zijn meerdere veroordeeld tot 4 maanden militaire detentie, in te gaan 10 Augustus. G. M„ milicien der huzaren, afkomstig uit de tuchtklasse te Hoorn, terzake lo desertie veroordeeld tot 2 maanden militaire detentie, in te gaan 23 Augustus. De miliciens der infanterie A. M. L. K. en L. van T., afkomstig resp. uit Leiden en Haarlem, hebben appèl aangteeekend tegen het vonnis van den Krijgsraad, waarbij zij werden veroordeeld do eerste terzake 2e de sertie en het met gebaren dreigen van zijn meerdere, tot 5 maanden militaire detentie, in to gaan 1 September, de tweede terzake dienstweigering veroordeeld tot 4 maanden militaire "gevangenisstraf, in te gaan 8 Sep tember. De auditeur-militair hij deü krijgsraad te 's-Gravenhage vorderde tegen A. H. J. S., milicien der infanterie, afkomstig uit Roer mond, negens mishandeling van een chauffeur aldaar in den nacht van 31 Juli op 1 Augustus j.l., door dezen met een mes in zijn rug te steken bij een vechtpartij tusschen militairen en burgers. 2 maanden gevangenisstraf. Mr. H. J. Rink pleitte vrijspraak daar z. niet was buitengesloten, dat een ander de dader was. PI. vroeg onmiddellijke invrijheid stelling. De krijgsraad dadelijk uitspraak doen de sprak bekl. vrij met last tot ontslag uit do voorloopige rechtenis. A. H. K„ milicien der vestingartillerie, afkomstig uit Monster, wegens mishandeling van een burger aldaar op 15 Augustus 1915, door dezen zonder oenige reden met een mos in den hals te snijden, 2 maanden gevange nisstraf. Volgens den auditeur-militair is bekl. een bekende vechtersbaas. W. L„ milicien der infanterie, afkomstig uit Den Helder, wegens verduistering, 3 maan den gevangenisstraf. Beklaagde had van een koopman in Amsterdam in opdracht een auto mobiel voor 1500 te verkoopen, hij deed dit echter voor f 3C0 en verteerde dit geld met een kameraad. A. C., milicien der infanterie, afkomstig uit Naarden, wegens verduistering en diefstal van een rijwiel, 6 maanden gevangenisstraf. P. L. van der V., milicien der infanterie, afkomstig uit Leiden, ter zake 2e desertie 2 maanden militaire detentie. Het medisch geheim bij de Marine. De Zeekrijgsraad te Willemsoord deed uit spraak in de zaak tegen den officier van ge zondheid le klasse, die terechtstond ter zake dat hij op last van zijn commandant een lijst heeft ingediend vermeldende den naam van een officier met vermelding van den tijd ge durende welke deze laatste vrij van dienst was geweest wegens het lijden aan eene venerische ziekte, als gevolg waarvan door genoemden officier tegen hem een klacht werd ingediend ter zake van schending van geheimen. Overeenkomstig do overwegingen opgenomen in het vonnis van den andereu officier van ge zondheid, die door den krijgsraad wegens het met opvolgen van bovengenoemden last van zijn commandant wegens dienstweigering werd veroordeeld tot een dag militaire gevangenis straf, sprak de krijgsraad den beklaagde vrij Hier geven we een afbeelding van de reusachtige spoorwegbrug bij Riga. Zooal3 men weet, is Riga een der grootste havens- en handelssteden van Ruland en door deze spoorwegbrug staat zij in verbinding met een deel van het land. Er i3 dus een zeer druk verkeer over de brug, zooals men wel begrijpen kan. Ieefd of u in Do Soldatencourant wilt vragen of er ook menschen zijn dio Tooneelstukken of voordrachten voor dazo vereeniging hebben? Secretaris H. HARMSEN, le Comp. 1© Bat. 19o Reg. Muziekavonden voor militairen. Eert aanbod. Wij herinneren aan het aanbod van mej. Truida de Groot uit Rotterdam om iedere week een muziekavond voor de militairen te geven, ook in de meest afgelegen plaatsen van ons land. Wij geven die avonden geheel belangeloos. Alleen als wij geen vrijbiljet voor tram of boot kunnen krijgen, of per spoor moeten reizen, •zouden wij gaarne onze reiskosten vergoed zien, en indien we niet meer naar Rotterdam terug kunnen, ook hotelkosten. Haar adres is mej, Truida do Groot, Goudschesingel 127, Rotter dam." Tot zoover het schrijven van mejuffrouw Truida de Groot, dat wij gaarne herhalen, op dat onze lezers er hun voordeel mee kunnen doen. Het clubje bestaat uit Jeanne Kielbur- ger, zangeres, Truida de Groot, violiste, Anna de Groot, pianiste, en Jchan de Groot, violist, allen van Rotterdam. Wij zijn overtuigd, dat onze lezers hij over komst van dit artistieke clubje een zeer aan gename kunstavond wacht. Aan do Adjudant Broers. (Van hosp. sold. Joh. de Vries), Zoo was dus het uur gekomen Waarop u ons verlaten gaat, Goede herder, die ons thans Aan de anderen overlaat. Gij die steeds met hart en ziel Trachtte te winnenwat ons ontviel. Hij, die door omstandigheid terneer gebogen, Gij hem het licht hield voor de oogen. Breekt uw laatste uur eens aan, Wisselt gij uw aardsch bestaan, Dan zullen wij nog lang u noemen En uw goedertierenheden roemen. JOH. DE VRIES, Hospitaal-soldaat, K. R. A., kamer 47, Arnhem. op grond dat niet aanwezig is het element van schending van geheimen, n.l. dat bekl. ver plicht was tot geheimhouding, welke ver plichting voor hem als ambtenaar niet be staat, nu hij als zoodanig verplicht is de door zijn meerdere gegeven order op te volgen. De fiscaal had in deze zaak op overeenkom stige gronden vrijspraak gevraagd. Namens den advocaat-fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof werd appel tegen dit vrij sprekend vonnis aangoteekend. Krijgsraad to 's-Gravenhagö. De krijgsraad te 's-Gravenhage deed dezer dagen uitspraak in de volgende zaken J. G. L., milicien der infanterie, afkomstig uit Haarlem, ter zake dienstweigering veroor deeld tot 3 mjandea militaire gevangenis De „geheimzinnige beroovlng". Eenigen tijd geleden werd in de bladen mel ding gemaakt van een geheimzinnige berooving van een automobilist nabij Millingen, die een voorbijganger in zijn auto zou hebben opgeno men doch door dezen verdoofd en daarop be roofd zou zijn, waarna de automobilist den vol genden morgen in bewusteloozen toestand zou zijn gevonden. Voor de rechtbank te Zutphen bleek echter dat de zaak zich geheel' anders heeft voor gedragen. Wegens diefstal had zich te ver antwoorden de 20-jarige rijwielhersteller W. E. uit Apeldoorn. Deze zag op den avond van 31 Augustus 1.1. een auto aan den weg staan, welks bestuurder tevergeefs tochtte, den wa gen weer aan den gang te krijgen. Beklaagde hielp en wist de auto weer vooruit te krij gen. Hij reed verder mede, doch de zwaar be schonken automobilist stuurde kort daarop den wagen in een zandweg en viel daar in slaap. Van deze gelegenheid maakte beklaagde, die mede gebruikt had van een flesch oude klare, die de automobilist hij zich liad en aansprak, misbruik om den beschonkene ©en horloge met ketting, een portemonnaio met drie gulden en een sigarenkoker af te nemen en er mede te verdwijnen. Beklaagde bekende; in verband met de om standigheden werd een lichte straf, 3 maanden gevangenisstraf, tegen hem geëischt. Uit het getuigenverhoor bleek inmiddels dat de automobilist ,de 53-jarige J. K„ zonder be roep te Wassenaar, van Amersfoort af zoo woest had gereden in zijn dronkenschap, dat de voor plaat van de auto gloeide. Hij zelf wist zich van het geval niets meer te herinneren; trou wens, het gevaarlijke heerschap was zoo be schonken geweest, dat hij op den morgen ran den 1 September nog niet in staat was ge weest, verklaringen af te leggen. Het Openhaar Ministerie merkt op dat deze affaire dezen autobestuurder wel eens zin rij bewijs kan kosten.' Eenige door do Duit- schers govangon geno men Ruescn. Niet» bijzonders, zal tneu zeg gen, waar de bondgenoo- ten in 't geheel veel meer dan een miUioen gevan gen Russen hebben op geborgen in hun kampen. Maar het eigenaardige is, dat bij de drie Rus sen hier een vrouw is. In mannenkleederen natuurlijk, in UDiform. Het is de middelste figuur op ons plaatje, Zij trok met haar man, dien zij niet wilde ver laten, in den oorlog en werd by Schawli gevan gen genomen. Haar man is, reeds veel vroeger, gesneuveld, in den strijd in Galicië. Zij bleef niet temin in militairen dienst Oude munten. To Wijmeer, lij Belliogwolde, heeft do ar beider Eden bij liet. ploegen op het land van den heer Groenoveld een pot met eenige hon derden in een doek geknoopte zilveren en kope ren munten van omstreeks 16201630 gevon, den. De munten waren zeer gaaf geblovcu. Jn de hei to Uden is gevonden een Zut- phensch zilveren muntje van 1691. Do waarde was een 6cbolling. De eene zijdo vertoont het wapen van Gclre, do andere' een ruiter, met bet voorschrift: Civ. Zutphania concordia res parvac croscunt. Het opzoeken van kogels. Men seint uit Berlijn aan de ,,N. R.Ct." Een van de vraagstukken der oorlogsgo- noeskunst is liet opzoeken van kogels en splinters van granaatkartetsen in de licha men van gewonde soldaten. De X-stralen ma ken Eet mogelijk de anatomische positie van do projectielen vast te stellen, doch een ge wone photographie is onvoldoende om de ligging aan te geven, daar twee van elkaar verwijderde voorwerpen op een photogra- phische plaat op een en dezelfde plaata kun nen verschijnen. Twee bekende specialisten in Röntgenstra^ len, dr. Fiirstenau en dr. Weski, zijn er nu in geslaagd een zoo eenvoudige methode ter voorziening in dit gebrek te ontdekken, dat ook een verpleegster in staat is de positie van kogel of splinter nauwkeurig vast te stellen. Deze z.g. dieppeilings-methode is reeds met succes in Duiteche hospitalen aange wend. Zij bestaat daarin, dat men een ste- reophotographie maakt in plaata van een X-stralen-photographie. zoodat alle schadu wen van kogels en beenderen dubbel zicht baar worden. Een der beide daarvoor benoo- digde instrumenten is uitgevonden door Fürstenau, het ander door Weski. Storm. Door een hevigen storm, die Woensdag avond te New-Orleans in de Ver. Staten woedde, werden 10 personen gedood, 150 gewond en een materieele schade aange richt, die meer dan een millioen dollars be draagt. De" schepen in de haven hebben niet ge leden. Overstrooming in Italië. De „Daüy Chronicle" verneemt uit Turijn, dat er overstroomingen voor kwamen aan de Genueesche Riviera. Ver schillende menschen werden door den stroom in de bergstreken meegesleept, anderen werden in zee gespoeld. Er is groote 9chade aangericht te Rapillo, Santa Margherita, Recco, Camogli, Sant Anna, San Trattoose (waar de abdij is verwoest). Huizen werden weggeslagen, menschenlevens gingen verlo ren en ook veel vee kwam oin De wereldoorlog en do huwelijksadvertentie. Niet om zich een grap te veroorloven heeft een advocaat te Breslau de vraag onderzocht op welke wijze do oorlog zijn invloed heeft doen gelden op de huwelijks-advertenties in de Duitsche bladen. Deze soort van advertentie is reeds lang niet meer „een ongebruikelijke weg" om tot een huwelijk te komen. Zij biedt thans velen, die eenzaam leven, do eenige r mogelijkheid een geschikten huwelijks-partner te vinden. Dat de oorlog het aantal huwelijk- zoekenden, vooral van het mannelijk geslacht, zeer zou doen verminderen, was te voorzien. Interessant is het na te gaan hoe sterk deze beperking is en in hoeverre ook bij het vrou welijk geslacht het aanbod verminderde. De advocaat uit Breslau heeft de resultaten van zijn onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift „Neue Generation". Hij nam drie Zondag ochtendbladen waarin bij voorkeur huwelijks annonces gepubliceerd tvorden van een be kende krant. Een nummer van November 1913, een van Januari 1915 en een van Maart 191-5. In de vredes-nummers waren 467 huwelijks advertenties, in do oorlogsnummers 131, slechts 28 dus van de „vredessterkte". De manne lijke zoekenden verminderden van 271 tot 69, dus tot 30 de vrouwelijke van 196 tot 52, dus toe 26.5 De leeftijd van de huwelijks- candidaten heeft de volgende verandering ge toond. In vredestijd waren 19 van 20 tot 30 jaar, tijdens den oorlog slechts 9 49 waren in vredestijd, 30 tijdens den oorlog tusschen tde 30 en 40 jaar. Daarentegen was het percentage tusschen de 40 en 50 jaar in vredestijd slechts 13.5, tijdens den oorlog 25. En heb percentage van mannen boven de 50 jaar steeg van 2.5 tot 13. De oorlog heeft dus de oudere heeren lust in het huwelijk doen krijgen. taat geleid 2o. Is het onderzoek naar do iuüsthcid der bewecr-do ongenoegzaamheid van do geestelijke verzorging der gemobiliseerde troepen, waar van ia <lo Memorie van Antwoord op hit w©to ont werp tot het langer in dienst houden van ingelijfde» bij do militie, ingezonden bij Brief van 10 Juli 1915, sprake is, roeda afgeloopen? En zoo ja, welk resultaat hoeft dit onderzoek opgeleverd 3o. In do Minister van Oorlog bereid, zijner zijds to bevorderen de tot standxoming van een Koninklijk Besluit, waarbij vrijdom van port ten behoeve van de militairen wordt verleend, zooals dit was geregeld bij Koninklijk Besluit vaa 28 Augustus 191-1, No. GO? Generaal Bühlmann. Generaal Bühlmann, commandant van het veldleger, dio sedert verschcideno weken we gens ziekte verhinderd was zijn function uit te oefenen en in zijn woning to 's-Gravenhftgo verpleegd werd, is thans zoo goed ala hersteld en hoopt binnenkort zijn plaata aan hot hoofd van hot veldleger weer to kunnen innemen. Kostwinner?. Aangezien het nog steeds voorkomt, dat do betrokken militaire autoriteiten nalaten aan de burgemeesters de bij de voorschriften be treffende vergoeding wegen» kostwinnerschap aangewezen opgaven toe te zenden of tijdig toe te zenden heeft do Minister van Oorlog er bij Ministerioole Beschikking nogmaals uitdruk kelijk op gewezen dat omtrent alle bijzonder heden welke ten aanzien van de dienstvervul ling door de dienstplichtigen van militie, land- wepr of landstorm hebben plaats gehad on welke van invloed kunnen zijn op het getal dagen, waarover de betrekkingen dor dienst plichtigen aanspraak op vergoeding wegens kostwinnerschap zouden kunnen maken, tijdig opgaaf moet worden gedaan aan de betrokken burgemeesters, om het ev *v of do betrekkin gen der dienstplichtigen al dan niet in het go- not zijn van zoodanige vergoeding. Indien ten gevolgo van nalatigheid van een militaire autoriteit in hot doen of tijdig doen van bedoelde opgaven een burgemeester ten. onrechte vergoeding uitkeert, kan de burge meester van dio autoriteit het ten onrechto uitgekeerde bedrag terugvorderen. Verlof naar België. De Minister van Oorlog heeft bij Ministriecle Beschikking mot betrekking tot het verleenen van verlof naar België bepaald, dat slechts aan die militairen verlof naar België zal kunnen worden verleend die hebben aangetoond, dat hun de vergunning voor de rei3 naar België voor heen en terug door het General-Gmivcr- nement to Brussel bereids is verleend. Zijn zij eenmaal iu het bezit van bedoeld permis, dan zullen zij geen moeilijkheden bij het verkrij gen van do verder© noodige papieren bij do Duitsche consulair© ambtenaren hier te lande ondervinden. De compagnies-, detachement.?-, forteomman- danten enz., zegt de Minister in zijne beschik king, zullen bij het advbporen omtrent ver zoeken om verlof naar België met het voren staand© voortaan rekening behooren te houden terwijl uit het advies za! moeten blijken of do betrokken militair in het bezit ia van de yer- eischte vergunning. UIT DE STAATS"ïüURANT. Eervol ontslagen wegens gezondheidsredenen kapitein P. H. J. N e f k e n s van het vrij willig automobielkorps. Op verzoek eervol ontslagen met dank J. M u y s k e n, als lid-voorzitter van den raad van toezicht der artillerieinrichtingen, en be noemd als zoodanig J. van Yollenlioven, lid der Tweede Kamer. Benoemd bij den staf der artillerie "tot eerste- luitenant-magazijnmeester J. T a c k van dien staf; tot tweede-luitenant-magazijnmeester de adspirant-magazijnmeester der artills^i.1 F. M. J. Vermeulen, adjudant-ondèrofiicier- titulair bij het le regiment vesting-artillerie. Op aanvrage eervol ontslagen de tijdelijke of ficier van gezondheid 2e kl. J. A. van der Starp en tijdelijk benoemd tot reserve-.ffi- cier van gezondheid 2e klasse G. B. J. K e i- ner, arts. Drie vragen. De heer Duymaer van Twist heeft de volgende vragen tot den Minister van Oor log gericht lo. In de vergadering der Tweede Kamer van 15 Juli 1915 heeft, de Minister van Oor log verklaard te willen overwegen, of het bin nen toelaatbare grenzen mogelijk zal zijn, hier en daar iets te doeu met betrekking tot het verleenen van subsidie aan de militaire tehui- en. Heeft deze overweging reeds tot eenig resul VerdronUcn. Een te Woesp algemeen bekend petroleum- vrouwtje, mej. Do Heus. viel bij het goed spoe len van het stoepje bij Smal Weesp te water. Een passeerend militair wist haar op het droge te brengen. Zij leefde toen nog, doch is een half uur later overleden. Een onderscheiding. Aan mejuffrouw Kathievan Weonen, Óen Arnsterdamsche van geboorte, die als ver pleegster dienst doei bij Het Roodc Kruis te AVeenen, is do zilveren ©eremedaille met de „Kriegsdccoration" door aartshertog Franz Salvator uitgereikt. Juffrouw Van Woenen heeft te Amsterdam met goed 6ucces aan het Conservatorium als zangeres gestudeerd onder leiding van Mes- schoert en Cornelie van Zanten. Zij heeft daarna de lossen gevolgd van Artót de Padilla te Parijs. Eenige jaren geleden vestigde zich juffrouw Van AVeenen in do Oosten rij kscho hoofdstad als zangeres en leerares. De oorlogstoestand leidde er toe, dat zij zich aan Het Roode Kruis verbond, waar zij zich zoo verdienstelijk maakte, dat haar bovengenoemde onderschei ding te beurt viel. Het ongeluk met de vliegmachine. Uit Utrecht vernemen we dat luitenant Polis vannacht goed geslapen heeft en zon der koorts is. De toestand was nogal gun stig. Luitenant Hofstee heeft daarentegen weinig geslapen en heeft veel pijn. Het drama op de „Noordzee". De hoofdpersoon in het drama, dat zich, in do nabijheid van de Engelsche kust, op den Katwijkschen logger Noordzee V" afspeelde en waarbij 3 mannen door hun waanzinnige kameraden werden vermoord en overboord ge worpen, de schipper A. Vlieland, wordt heden op last der justitie te 's-Gravenhage, overge bracht naar het krankzinnigengesticht to Medemblik. De „Piemont"in brand gevlogen. Uit Milaan wordt aan de „Yoss. Ztg." ge meld, dat blijkens een bericht in de „Secoio", het Italiaanscho stoomschip „Piemont", dat in de lijn SyrakuseTrioplis vaart, in brand go- vlogen is, ten gevolge van kortsluiting. Daar deze scheepsbrand, zoo kort. na de ont ploffing aan boord van de „Benedetto Bria" verdenking opwekte, zal een streng onderzoek worden ingesteld. De ontruiming van Minsk. BERLIJN. De Russische Orthodoxe Syno de heeft bevolen, dat de geestelijke middelbare- en hoogescholen van Minsk naar Rjaesan en Jaroslaf moeten worden overgegebracht. Ook alle kerkelijke huisraad en zaken van waarde moeten daarheen worden overgebracht. A'oorts heeft de Synode besloten om do gees telijke scholen van Kief naar Kasan te ver- olaatsen. De landbouwschool van Sjitomjr werd naer Nowo Tsjerkefsk overgebracht. De opperprocurator van do Synodo heeft be volen a! het in de kerken- eu kloosterkassea gezamelde goud aajj de Rijksbank over te maken- -

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3