JVIarinezaken. Binnenland. OP ZEE.' Lederzaken. Correspond en tie. S3 DÜ: soXjiXJua.',i,E3ixrocj van aonaag: ocxooer lois In een heet hoekje staan deze beide Britsche militairen hier. Ze zijn van ®cn Canadeesch regiment. Een afdeeling daarvan viel de Duitschers in hun loop graven aan en in de stormpas veroverde zij die tot zij door een barrikade werden tegengehouden. Vreeselijk woedde het vuur der Duit3chers. Van do afdeeling Cnna- deezen waren nu maar twee overgebleven luitenant Campbell en een soldaat Vin cent. Haar zij gaven den strijd niet op; zij hadden een machinegeweer bij zich, doch wisten niet hoe het te plaatsen, toen liet Vincent het op zijn rug zetten en de luitenant schoot maar al door. Ten laatste achterhaalde het, noodlot ook hem, hij werd door een granaatscherf getroffen en viel achterover. Doodelijk gekwetst trachtte hij verder te bruipen, maar moest ten slotte blijven liggen. Vincent had intusschen hét machinegeweer naar de eigen loopgraaf teruggebracht. Migten ten westen van Wesseliwo tcru<*ge- •1 rongen. De cavalerie-govechten tussciien het Dryswjatsj-meor en do streek van Pos- ia wy liépeu gunstig af voor onze divisies. Ten oosten vam Smorgon werd een vijan delijke stelling stormenderhand doorbroken, ën werden 1000 man gevangen genomen, onder deze-zeven officieren; er werden zes kanonnen en vier mitrailleurs buitgemaakt. Ten zuiden van Smorgon duurt het ge hecht voort. Legergroep van -prins Leopold v. Beieren. ■Vijandelijke partieele, aanvallen op vele sec- jtoren werden bloedig afgeslagen. Legergroep v. üLacJiensen. Toestand on veranderd. Legergroep v. Linsingen. De Russen wer den aan de Boven-Konnen in oostelijke rich ting teruggeslagen; ongeveer 800 man wer- deii gevangen genomen. Twee Russische vliegtuigen werden naar "beneden geschoten. De herovering van Luzk door do Russen. PETERSBURG. De verovering van Luzk was met zorg voorbereid. De actie begon met een hevige beschieting van de stellingen ten zuiden van de stad, waardoor de aan dacht van den vijand werd afgeleid 'van den hoofdaanval in het noorden. De aanval begon op een morgen, nadat de maan was ondergegaan. De infanterie bereikte de vooruitgeschoven loopgraven zonder een schot te lossenzij veroorzaakte echter een paniek onder de bemanning door een onstmnijgen bajonet-aanval. Do terug trekkende vijand werd daarop vervolgd en toen sloeg de paniek over naar de achter hoede. Officieren en manschappen liepen rond als krankzinnigen. Er kwamen reserves opdagen, die echter door de Russen flink onder handen werden genomen. Er werd ten slotte in de stad zelf nog tegenstand gehodenna twee uiten vechten.- icchter was Luzk in handen der Russen. De strijd om do Strypa. Lennhoff, de oorlogscorrespondent van de -,Vóss. Zc-ifc.", schrijft d.d. 24 September uit het Oostenrijksehe Perskwartier Aan de Zlota Lipa hadden de Oostc-urijksch- Hongaarsche troepen, die tegen het gebied JjOO^ was buitengewoon krachtig beschermd met mitrailleurs, die handig verborgen wa ren. De aanval op Loos heeft het garnizoen "blijkbaar verrast, want vele Duitschers die ^loor het geraas opmerkzaam geworden, in derhaast hunne kwartieren verlieten, waren niet geheel gekleed. Sommigen hadden, niet eens hunne geweren bij zich. Zij waren blijkbaar ernstig gedemoraliseerd. Een sol daat ging een huis binnen waar een troepje vijanden een schuilplaats zochten, en dood de er drie. Hij kwam vervolgens naar bui ten met dertig man, die hem onderworpen volgden. Een correspondent van een Londensch blad bij Set Britsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt nog bijzonderheden over de vermeestering van Loos. Hij vertelt dat bij de eerste charge de Britsche troepen door bet dorp been den .top van den heuvel 70 bereikten en zelfs reeds den anderen kant van de hoogte. Toen werd het vuur. der vijandelijke batterijen op de hellingen van den heuvel geconcentreerd, zoodat de Britten last kregen zich ongeveer eon honderdtal yards van den top in te gravenDe bataljons van het nieuwe leger hadden een groot aandeel in den aauval. De mannen, die nog niet de minste oorlogserva ring hadden, sprongen voorwaarts op liet aigbaal der officierihiitjes met een vermetel heid eu moed, die door niets konden worden ingetoomd. Zij drongen behendig voorwaarts ortdariks het vuur der verborgen batterijen, door de draadversperringen heen, en in de vijandelijke loopgraven, waar zo de Duit- oohers met de bajonet te lijf gingen. Allen hjelden zich schitterend. De Duit schors die ytt kolders verborgen op de door de straten j. aanstormen do Britsen vuurden, werden uit r hun Bchujlpl^atseg verdreven en smeekten van Pod ha jee gedirigeerd waren, drio Russi sche versterkte linies genomen en daarna do Russen teruggeworpen tot do'Koropicc, die evenwijdig met de Zlota Lipa in den Dnjester stroomt. Aan do Koropiec hield do vijand stand om zich te verdedigen. Hij had hier een roelcs van verdedigingswerken opgeworpen, dio buitengewoon 6terk waren. Het geheelo gobicd was één grooto versterking. In het uioernssigo voorland on in do bedding van do rivier hadden zij pnleu goramd, dio door prikkeldraad ipet elkaar verbondon waren. Sterko draadversperringen stonden o,p den weg langs den oostelijkcn oever van do Koro piec. Aan do helling van den oever hadden do Russen zich ingegraven. Ook do naburige hoogte was vei sterkt. Daar lagen in tweo ver diepingen do Russen in don'grond. Een bijzon der sterk steunpunt was do spiritusfabriek in Podkajoo, die als een vestiug uit do Russische linio sprong, naar links on rechts flankeercnd werkend en het dal beheerschend. Do loop graaf der Russen ging door deu kelder van deze fabriek. Do vensters waren met ijzeren platen gepantserd. Niettegenstaande hier sterko tegenstond geboden kon worden, was onze stormaanval on do eersto linio zoo over weldigend, dat de Russen zich niet veilig ge voelden in hun vesting en slechts zwakken tcgenstaud boden. Zij gingen terug naar de Strypa. Onmiddellijk snelden onzo troepen hen achterna, zich niet bekommerend om het weer, dat met den dag slechter word. Een scherpe wind zweepte den mannen den regen in het ge laat. Bij do Strypa stuitte men op nieuwen tegenstand. Met grooto energie trachtte do vijand het forceeren van de rivier te voor komen. Sterko bruggehoc'ien 6tcunden zijn verdediging. Dagenlang werd er verbitterd Serochten aan beido zijden van do rivier. Aan o Strypa stroden do Duitsche en Oostenrijk- scho troepen samen, bij Brodv drong hot- leger van Bbhm-Erinolli voorwaarts. Terwijl de tegenstand aan den noordelijken vleugel be trekkelijk spoedig werd opgegeven, trachtte de vijand tot eiken prijs do Strypa-jinia te hou den. Steeds worden stormaanvallen gedaan op zijn verschansingen. Buitengewoon lievig was de strijd bij Bmkanof, oostelijk van Trembow- la. De R-ussen hadden hun batterijen verborgen in liet boscli, dicht hij do rivier en van hier uit hagelde het projectielen op de stormende troepen. Ten slotio werd 't bruggenhoofd toch genomen en op pontonbruggen bereikten de bestormende regimenten den oostelijken oever. Nieuwo gevechten wachtten hen daar. Het Russische offensief maakte een eind aan het op genade. De mitrailleurs,die door gaten in do muren der huizen vuurden, werden in charge genomeu. Het was een vreeselijk spec- t-akol. Het geknetter der geweren, het ge ratel der mitrailleurs, het godonder der springende vijandelijke granaten, de kreten der gewonden, mengden zich dooreen tot een afschuwelijk hcLch rumoer, terwijl de lucht vervuld was met de ontploffende gra naten. De eCTste en tweede ünicn van den vijand waren binnen een uur vermeesterd. Loos zelf werd door een drievoudige linie van draadversperringen van buitengewone dikte en kracht beschermd. De beide eerste liniën waren door de artillerie vrijwel ver nield, maar de derde moest doorgesneden worden door de mannen, die daarbij volko men blootgesteld waren aan het vijandelijk vuur. Ecu der soldaten vertelde dat in de loopgraven om de plaats de Duitsche lijkon op fommige plaatsen vier rijen diep lagen. Het. kerkhof bij Loos was vooral sterk be vestigd, en hier waren mitrailleurs handig verborgen. De aanval op Loos was blijkbaar een verrassing voor de bezetting, want vele Duitschers die in allerijl uit hun kwartieren snelden op 't alarm, misten hun uitrusting, velen zelfs hun geweren. Blijkbaar waren zo ten zeerste gedemoraliseerd. De strijd in Champagne en bij Atrecht. De Parijsche correspondent van de Daily Chronicle" zegt nog omtrent den strijd in Champagne en bij Atrecht: Een vreeselijko stortvloed van projec tielen werd vóór den aanval op de Duitsche stellingen geworpen, waardoor niet allceu do vijandelijke loopgraven vernield, maar ook de troepen buitengewoon sterk gede moraliseerd worden. Verschillends gewon de Fransche soldaten verklaren, dat, toen i zij de Duitsche batterijen bereikten, de kanonniers versuft icjj.eu en $eno uitdruk- j dringen van do bondgenooten aan de Sereth, die het. bruggenhoofd van Tamopol en Trem- bowla. bereikt hadden Dit offensief werd niet gericht op een versterkte stelling, doch op een in beweging zijnde linie, dio zich verder werk te in een ongunstige laagvlakte, die den over gang vormt van hot Calicische heuvelland naar do Podolischo hoogvlakte. Op deze linio had do Russische overmacht het begrepen. De Russen lieten hun massa's oprukken tegen do verschil lende gedeelten van dit bewegelijke front, dat in allerijl zich moest ingraven. Berst werd er aangevallen bij Tamopol cn Trembowla, daarna bij do monding van do Sereth en ten slotte oostolijk van Zalosce. De vijandelijke artillerie deed haar uiterste best. Ook Kozakken, sedert lang in Galicië niet gezien, namen aan den strijd deel. Op oen klein gedeelte van het front werden niet minder dan dertig sOtnien gezien. In zes tot acht gelederen deed do Russischo infanterie een stormaanval. Vijf, zes maal op één dag. In do stuk geschoten, doorweekte moerassige stellingen sloegen onze troepen dezo aanvallen af. \Y aar liet den Russen gelukte een stuk van hot front in te drukken, sloten do gelederen zicli weer onmiddellijk. Dikwijls, wan neer do toestand te kritiek scheen te worden, vuurden enkele batterijen op korten afstand zoo lang in de aanstormende colonnes, tot infan- terie-resorves kwamen. Verschrikkelijk waren do verliezen, dio de vijand leed in ons artillerie vuur. Regimenten werden vernietigd, sotnicu Kozakken uiteengejaagd. Doch steeds kwamen weer nieuwe Russische troepen opdagen. Een paar kilometer ruimte konden zij winnen, enkele kort gelèden verloren kilometers, niet in ver houding tot do offers, die zij gekost hadden. Wat do Russen bedoeld hadden met hun offen sief den westelijken oever van de Strva te be reiken, gelukte niet. ITALIË. Oostenrijk en Italië. De Italiaansche Legatie deelt het vol gend communiqué mede van den Italiaan- schen Grooten Generalen Staf ROME. lu de streek van Cevedale onder nam de vijand nog eonige aanvallen in de richting van Capanna Cedeo, maar deze stuitten af op de scherpe waakzaamheid en deu flinken weerstand van onze troepen. Op het Karstplateau werd een vooruit dringen van den vijand in de richting van Selz gelukkig afgeslagen. Do vijandelijke artillerie wierp eenige brandstichtende granaten op Monfaloone, Mandria en Adria, maar de snelle en afdoende tusschenkomst van onze batte rijen legde het vuur van den tegenstander het zwijgen op. WEEHEN. In het Stilperjoch-gebied werden verscheiden kanonnen van deu vijand door ons geschut vernield. Een aanval der Italianen op de hoog vlakte van Y ielgereuth ten noorden van Coston werd na een kort vuurgevecht afge slagen. Op de Mrzli Vrk en het bruggenhoofd van Tolmein werd in den namiddag een zeer herig artillerievuur geopend, 's Avonds volgde een aanval op genoemden berg en bij Dolje. Beide aanvallen werden bij onze versperringen afgeslagen. Bij Dolje sloegen onze troepen den door stukgeschoten versperringen binnengedron gen vijand onmiddellijk terug. De stellin gen zijn alle in onze handen gebleven. Overigens, ook aan het kustfront, het ge wone geschutvuur en schermutselingen. Een gebed voor den vrede. De ,,Osservatore Romano" bevat een schrijven van den Paus aan den directeur van do Italiaansche afdeeling van de broe derschap van de Eeuwige rozenkrans", waarin hij deu wensch te kennen geeft, dat gedurende de volgende maand een bijzonder gebed voor dep vrede zal worden uitge sproken. „Mogen alle geloovigen bidden en dag en nacht hunne armen ten hemel heffen om de broederliefde, de vergiffenis en den vrede af te smeeken", zoo eindigt het schrijven. In de hoogste dreven. Uit Tirol wordt aan het „Berliner Tage- blatt" geschreven: Een driehoekige witte kalkrots steeks haar scherpe kanten uit boven het hoogland. Van alle zijdon kan men de rots goed zien, vad' be neden uit het zonnige dal, van boven, waar nog hooger een plateau is. Van eiken berg ver in het rond ziet men dezen rotstop en wie op de rots geklauterd is, overziet een groot ge deelte van het Tiroolsche land. Daarom had op dezen scherpen top een klein groepje dap per© soldaten post gevat, met schaar-verrekij- ker en andere kijkers. LaDgs een der kanten van dezo rots kon men haar vrij gemakkelijk beklimmen, maar ergens op een berg had de vijand kanonnen geplaatst en bestreek daar mede dezen gemakkelijken weg. Niemand kon daar langs. De andere zijde van de rots was oen loodrechte wand. Geen Italiaansch projec tiel kon hem bereiken. En dus moest dagelijks langs dozen loodrechten wand alles naar boven gebracht worden, brood, water en ammunitie voor do Oostenrijksehe soldaten. En dikwijls moest men gewonden langs dezen zelfden on- mogelyken weg naar beneden transporteeren. Do Italiaan weet reeds lang, dat hij van dezen spitsen top begluurd wordt. Do ecno zware granaat voor, de andero na, vliegt naar dezon top. Dikwijls suist het projectiel er over heen, want do 6nmllo rots i.9 niet gemakkelijk te ra ken. Doch soms treft de granaat. En daar bo ven, op een plateau, zoo groot als een kamer, liggen mannen en wachten op do granaten. Zy hebben gaten gebroken iu don 6teen en daarin liggen zij, dag en nacht. Eén 6taat er aan den verrekijker cu tuurt. Eén spreekt or in de tele foon daar en daar werken do Italianen aan oen weg; daar schijnen zij een loopgraaf aan te leggen. Aan bet andere eind van de telefoon leiding geeft een artillerie-officier zijn bevelen en dadelijk ziet men van do witte rots een wit~ rood wolkje bloeien boven do Italiaansche ai- beiders of den zwarten rook van oen granaat kronkelen uit de loopgraaf in aanbouw. Kalm zegt de man, door do telefoon, of het doel ge raakt is, hoever het projectiel naast het doel viel. Do Italianen weten het en haten dez© rots; _j zenden er hun zwaarste granaten heen. Niet altijd treffen ze. en wanneer ze treffen, bieden de rotsgaten eenige bescherming, maar.... Maar dezer dagen werden alken door den luchtdruk van eon 28 cent imeter-granaat, die niet trof en voorbij vloog, twee jonge soldaten van den top geslingerd. Zij vlogen, alsof zij zelf uit een kanon geschoten waren, door de blauwe, zonnige lucht, diep liet dal in. Waar de een hoen vloog, weet raeu nog niet. Heb verplet terde lijk van den ander heeft men ergens gevonden. Tweo man minder op deu top. Do anderen blijven er.... VEREENIGDE STATER. Een vrijgeleide voor Dumba. WASHINGTON. Spring Rioe, de En- gelsche ambassadeur. overhandigde heden op het departement van buitonlandsche zaken een vrijgeleide voor den gewezen O os ten- rijksch-Hongaaischen ambassadeur Dumba. JAPAN. De Japanscho munitie. Het Japansche blad „Asaki Skimbun" schrijft, Tolgens een Exchange-telegram, aan do „Times" Op 12 Augustus bracht de Russischo gezant een bezoek aan graaf Okoema, den eersten minister, om officieel te vragen of Japan Rus land van een grooto hoeveelheid oorlogsmate riaal zou willen voorzien en een kabinetsraad word op 19 Augustus gehouden, waarin na lang beraad werd besloten, het Russische ver zoek in te willigen. Daarna legden do eerste minister en de minister van oorlog het voorstel aan den Mikado voor en confereerden ook met do Britsche, Franscho en Russische gezanten over do wijze, waarop het voorgestelde zou wor den ten uitvoer gebracht. Hot Russische ver zoek word daarbij door de drie regeeringen ge steund. In een kabinetsraad van 26 Augustus werd het programma der geallieerden aange nomen. De staatsfabrieken te Tokio en Osaka zullen worden uitgebreid om hun productiviteit te verhoogen. het lichtschip Maas ten anker om den dag af te wachten eu vervolgde deu 22en Sep tember te 4 u. 25 min. de reis. Naar gissing had het ongeval plaats op 55° 47' N.B. en 3° 56' O.L., even beoosten hot zuidelijk doel van Doggersbank. Aangezien liet schip slechts twee jaar oud is en iu volmaakten toestand verkeerde, kan het ongeval door den kapitein aan niets anders worden toegeschreven dan aan het stooten op een mijn. Aangenomen moet worden, dat de ont ploffing laag onder in het «chip heeft plaats gohad eu niet het gevolg was van een mijn, dio aan de oppervlakte droef. Dit is echter een vermoeden, dat door een onderzoek niet is kunnen bevestigd worden, en overigens is omtrent de oorzaken van het ongeval niefs to zeggen. Toen het ongeval voorviel was niets in het zicht. Verder is nog gebleken, dat de plotse linge hevige ontploffing, die werd gehoord aan stuurboord vooruit, vergezeld ging van het opstijgen van een hooge kolom, waarbij veel water over het schip kwam, terwijl een sterke kruitdamp werd geroken. De schok was zoo hevig, dat o. a. de zonnetentshut ten naar beneden kwamen. Men hoeft scherp naar drijvende mijnen uitgekeken, doch niets gezien, en vreemde oorlogsschepen waren niet in zicht. Schip verbrand. LONDEN. Lloyds meldt, dat het Ameri- kaausche 6chip „Vincent" verbrand is. De bemanning is gered. K ennisge vingen voor Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - In vita tién. Dankbetuigingen, Mcna'a Programma s, Balboekje», VUltekmarten. - Luxepapier, Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562. hoek ViJxeUtraat, Amet ?dm", k- t. 1.A. K. van Heerde, C. J. Schreuder, A N. Best, J. P. A. Korten, H berg1- f> Z' dö Liefde' G- Bardcn- adro. in Ned.-Indië: M. Baijens, B. H. F. van Lent. („St.-Ct.") Uit de „Staatscourant". baseh_. v/d Min. v. Marine is luit. t/r 2d© n der Kun, met 9 Oct. ge- kl. G. If. plaatst a t> Bolland". De „Eemdijk", Het ambtelijk onderzoek naar het ongeval aan het stoomschip „Eemdijk" van do Hol landAmerilcalijn overkomen, heeft, naar wij vernemen, wat do hoofdzaak betreft, weinig meer aan het licht gebracht dan reeds bekend is geworden. Het schip, dat 20 Augustus uit Buenos- Aires naar Kopenhagen vertrok met een lading graanproducten, kwam 21 Sept. bij Het ongeluk met de vliegmachine. De toestand van luit. Polis was Donder dagnacht niet zoo rustig, doch de tempera tuur en de pols waren goed. De toestand van luitenant Hofstee wa6 bevredigend doch blijft zorgwekkend. Onze correspondent te Zeist meldt dat luitenant Hofstee was Donderdagmiddag door dr. Bendien naar het St. Antonius- gasthuis te Utrecht vervoerd, zou worden. Uit de Staatscourant. Met wijziging van de aankondiging van 27 Sept. j.l., opgenomen in „St.-Ct." No.- 227 wordt bekend gemaakt, dat de navolgende on der-officieren op 1 Oct. 1915 worden toegelaten tot den Hoofdcursus, ter opleiding voor 2de- lui tenant inf. li. t. 1.: W. J. K. Baay, E. Dijkstra, P. G. Mantel, R. Klomp (voorwaardelijk), H. J. Kronig, J. do Mos, jhr. P. E. van der Maesen de Sombreff, A. Tolsma, G. Lammers, B. A. Sjoerdsma, N. J. Jelgersma, H. W. Monsees, J. Baurdoux, H. M. F. van de Pieterman, F. Horting, M. G. Meeuse, P. Kramer, C. YV. van Mcurs, B. van der Reyden, J. Agterberg, L. van Wakeren, M. E. Entboven, J. van Wamcl, J. Boogerd, N. L. F. J. Grotendorst, E. Ph. Yap Tjong, E. J. van Baarsel, R. W. B. Mul ler, P. Geist, F. H. Zegers, M. A. A. Strijers, J. G. Berghuis, L. M. H. Hendrikz, C. Jan sen, G. H. Scholtcn, K. Siersema, E. J. van der Flier, J. Jonkers, J. A. M. J. do Hoog; inf. in Ncd.-Indië: A. F. Monsees, P. N. Maréchal, W. A. Almckinders, Z. do Haan, S. de Waal; CORRESPONDENTIEVRACEN. Nogmaals zij medegedeeld dat vragen niet per brief maar uitsluitend In deze rubriek beantwoord worden. Alle vragen worden, zooals onze vrienden wel weten, regelmatig en zoo spoedig mogelijk door ons afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder ®ens bij nader schrijven antwoord te verzooken. Adressen gevraagd. Eerste plaatsing. Mil. korp. G. H. YV i s s i nk, licht. 1906, van 1 II 5 wordt verzocht zijn adres op te geven aan adm. 3-9 L. W. I. J. P. B., Tilburg. Als het betreft een par ticuliere betrekking ixi N. O. I., zult gij weinig kans hebben, uit den militairen dienst ont- te worden. Red. king op hunne gezichten hadden, alsof zij idioten waren. Meestal gaven de Duitschers zich dadelijk over en er waren er spoedig zoo velen, dat de Fransche verbindinga- loopgraven erdoor verstopt raakten. Spoe dig werden zij echter aan het werk gezet om de gewonden op te zoeken. Ook de cavalerie kwam in actie en toen de eerste rij loopgraven door de infanterie was genomen, drongen de ruiters vooruit en wierpen zich als een orkaan op den vijand. De verliezen van de geallieerden zijn veel kleiner dan die der Duitschers, wat waar schijnlijk te danken is aan het feit dat dozen verrast waren en ook aan de krachtige artillerie-voorbereiding. Deskundigen verklaren, dab tengevolge van de vorderingen der Frans^hen in. de richting der Navarinhoeve, in ^Champagne, de Challerange-spoorweg door de Duitschers niet meer zal kunnen gebruikt worden. Opvallend zijn de vroolijkheid en opge wektheid der gewonde Fransche soldaten, die juist te Parijs zijn aangekomen. Yran het. hoofd tot de voeten met kalk en modder bedekt, zijn zij een en al glimlach en ma ken grapjes met de dokters en verpleegsters die hen aan het station komen afhalen Zij verklaren allen, dat' het offensief prach tig gaat en dat ,,bet met de Duitschers af- gcloopen is." Een van hen zei: „Groot vader is er zelf bij en als die er is, moeten de zaken wel goed loopen." „Grootvader" s natuurlijk genera. 1 Joffre. De oorrespondent van de Daily Chro nicle" bij het Engelsche hoofdkwartier geeft de volgende beschrijving van den aanvang van den grooten strijd bij Atrecht: /Vrijdagmiddag begon het te motrege nen, zoodat de wegen glibberig werden en een grijsachtig waas zich over het landschap uitspreidde, 's Nachts woei de wind zachtjes YVeer een tooneeltje uit den strijd aan de Dardanellen. Een afdeeling Engel sche troepen iiggen in dekking achter eenige lage struiken, in de verte zien wij de Turksche troepen naderen met de wapperende vaandels met de Halve Maan. Zij worden ondertusschen hevig beschoten door de Engelschen, maar stormen steeds vooruit. Natuurlijk volgt, zooals gewoonlijk, hierop een hevig gevecht van man tegen man, met bloedigon afloop, want aan beido kanten wordt aan do Dardanellen steeds met groote dapperheid en hardnekkigheid gevochten, dit geven ook do Engelsche correspondenten toe. uit het Westen. Daarginds bij de gevechts linie heerschte tot laat in den nacht betrek kelijke stilte. Toen begon plotseling het bombardement. Al de batterijen van den Yser tot de Somme openden tegelijk het vuur, als op een in de lucht gegeven teeken, in één groot salvo. De aarde en de lucht geraakten erdoor in eene dreuning die niet één enkele minuut in vele uren onderbroken word. Om halfdrie gebeurde het ongelooflijke. Het bombardement werd dubbel zoo hevig als te voren, zoodat geheel YHaanderen ervan trilde. Toen, om 4 uur 's ochtends, nog voor het aanbreken van den dag, nam het nog eens in hevigheid toe, zoodat onze ziel geschokt werd door de ontzettende uitwer king ervan. Nooit te voren in dezen oorlog hebben onze kanonnen zoo geweldig gesproken. Dat was het werk van al die duizenden mannen in de fabrieken in Engeland, die maanden lang aan den oven eu aan de smidso ge-j zwoegd hebben. Zij hebben ons kanonnen gezonden en er leek voorraad projectielen genoeg te zijn om den vijaud uit zijne loop graven te smijten. Onze beurt voor oeu werkelijken aanval was gekomen. Het begon. Oostelijk van Vermelles, ten zuiden van het la Bassée-kanaal en in de vlakte van Leus waren onze mannen vóór het aanbreken van den dag uit de loop graven en in een strijd op leven én dood met den vijand gewikkeld. Zij gingen lang zaam vooruit over een terrein, dat niet lan ger ontoegankelijk was door de vijandelijke loopgraven, waarnaar zij maandenlang tus- schen zandzakken door en door kijkgaten heen hadden getuurd. Dio loopgraven waren door het vuur van onze artillerie vernield en met den grond gelijk gemaakt en alleen in de schuilplaatsen leefden nog mannen, die zoodanig door het bombardement ver suft waren, dat zij zich wel moesten over geven. Niemand zag dien aanval dan alleen zij dio eraan deelnamen eu dan nog maar alleen wat in liunno naaste omgeving voorviel. De bataljons verdwenen in den mist van rook van de projectielen en bommen van allerlei soort. Zij vochten achter een gordijn, waar uit eerst slechts het rumoer van den strijd en later de eerste stroom van gewonden te voorschijn kwamen. Nog vertelt een correspondent het vol gende verhaal van het gevecht iu Cham pagne: Het gevecht werd geleverd tusschen de berggroep bij Morontillers en het dal van de Aisne, in een terrein met grooto golvin- gon van ISO tot 190 M„ begroeid met pijn- boomen en doorsneden door kleine rivieren als de Suippo, de Ain, de Tourbe en met hier en daar een onkel dorp. De eerste stelling, die de hoofdlinie vormde van den tegenstand van den vijand, bevatten van twee tot vijf loopgraven op oenigen afstand van elkander over een diepte van 3 tot 500 M. met complete ver dedigingswerken, ondoordringbare draad versperringen, Spaansche ruiters, holen, schuilplaatsen, panl6erfortj*es, voorzien van oen groot aantal mitrailleuses. Do tweede verdedigingslinie was inge richt op de hoogten, die het dal van de Py beheerschen, even krachtig versterkt als do eerste en uitstekend verdekt. De afstand van 4 tot 5 K.M., die deze beide verdedigingslinies scheidde, was zoo ingericht, dat het terrein geleidelijk verde digd kon worden, wanneer de eerste linie was overgegeven. Onzo artilleristiscke voorbereiding duur de drie dagcu. Haar uitwerking was ver schrikkelijk, Loopgraven werden met den grond gelijk gemaakt, holen volgeworpen, ïjzerdraadnetten gebrokeA- Oije yuijr be W. J., Ede. Ja. Richt een verzoek tot deu burgemeester van uwe woonplaats. Red. J. P., Breda. Adres is: de Commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoedingen aan kostwinners voor de pro vincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch. Red. J. M. R. R. Men hoeft u verkeerd inge licht. Gij hebt voor dat geval geen reéht op jaarwedde of eenige andero vergoeding. Daar omtrent, is in het Recueil Militair niets anders bepaald. Red. H. R., Tilburg. De exameneischen voor het eerste studiejaar van den cursus kunt gij vinden in de correspondentierubriek van ons blad No. 162. Red. C. J. YV. S., Delft. Y^or zoover ons be kend is, bestaan er geen bepalingen, waarbij vastgesteld is, dat een sergeant van één der compagnieën hospitaalsoldaten, dienstdoende als ziekenopzichter, de aan deze laatste betrekking verbonden jaarwedde zou genieten. Red. A. te A. YVij vermeenen, dat gij zonder be zwaar door uw korps-commandant kunt worden aangesteld. Red. P.- V. te M. YVij betwijfelen of u bij heb Vrijwillig Militair Motorkorps zult worden ge plaatst, omdat er reeds verscheidene leden en tijdelijke leden aan verbonden zijn. Gij kunt echter eeu poging wagen, door u aan te melden bij den commandant van het V. M. M. K. te 's-Gravenhag,. De vergoeding voor tijdelijke leden bedraagt f 5 per dag, benevens het recht op inkwartiering zonder voeding van Rijkswege enz. Red. J. H. K. te 's-Gravenhage. Gij gaat nog niet bij de Landweer over. Die overplaatsing zal vermoedelijk eerst na demobilisatie plaats hebben. Red. YV. v. d. B-, Nederweert. Gedurende een verlof langer dan vier dagen hebt gij geen recht op soldij enz. Red. J. D., Aardenburg. Met iuhouding van verlof, moogt gij, dunkt ons, niet gestraft wor den. Het verlof echter, vallende in een straf tijd, is vervallen en wordt niet ingehaald. Als gij goede motieven hebt, kunt gij u ten allen tijdë over een u opgelégde 6traf beklagen. Red. YV. de V., Borsteldonk. YVij vermoeden, dat aan do Hembrug nog wel draaiers en schavers geplaatst kunnen worden. Richt een verzoek aan de directie der Artillerie Inrichtingen aan de Hembrug met opgaaf van uw vak. Red. P. L„ Hoofdkwartier Y'eldlcger. Adres voor handleiding figuurzagen is: firma Sindcram en Go. Heerengracht 358, Amsterdam. Red. Veld-Artillerist, Krabbendijke. De Land storm wordt bij de onbereden korpsen inge deeld. Uw broeder kan echter voor den duur der mobilisatie een vrijwillige verbintenis aan streek de geheele eerste stelling, terwijl de zware stukken de toevoerspoorwegen ver nielden. Het moreele effect was gelijk aan het destructieve. YTan den 22en tot deu 25en Sept. duurde het schieten meedoogen- loos voort. Op deu 25en te 9 uuf weird het sein ten aanval gegeven. Onmiddellijk kwam een golf van menscLen over eeu front van 25 K.M. te voorschijn en overstroomde met een gelijk elan alle loopgraven van den vijand. Onzo troepen overmeesterden de verdedigers en vervulden hun taak met een elan en een stoutmoedigheid die alle moei lijkheden van het doorweekte terrein trot seerden, terwijl ze over het algemeen lichte verliezen leden ondanks de aankomst van Dutische reserves, die in tusschengelegen stellingen mitrailleuse- en geweervuur richt- ten op de flanken van onzo troepen, dis desondanks voortrukten. 3innen een uUr waren de eerste loopgraven genomen. Te T12 uur kwamen onze troepen op de eerste hel lingen en hadden toen 4 K.M. gewonnen» De linie- en koloniale infanterie, de Afri- kaansche en marine-troepen wedijverden iu geestdrift, kwamen alle hinderpalen te bo ven en braken allen tegenstand in een schitterende charge. Op het einde van den dag waren wij ten noorden van Souaine, (ten N. van Perthes) in contact gekomen met de tweede vijandelijke stelling, die aanleunde tegen de heuvels van Souaine en Tehure. Onze batterijen hadden de voort- rukkende infanterie gevolgd, waren over de verbindingsloopgraven getrokken en hadden stelling genomen in de lijn, van waaruit onze aanval had plaats gehad. Toen do avond gekomen was, trokken, terwijl de sombere figuren van de gevangen genomen Duitsche colonnes naar achteren gebracht werden, onze munitie-convooien en veld keukens naar het noorden, waar onzo strij ders met blijden trots do ysrmoeienisseA van dezen dag bespraken^

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2