KWAÏTA OE Chocolaad Mobilisatie- Muziekhandel APGLLO. Schoonschrijven M. 0. NIEMEUERs TABAK, VIN BES BIGGELÜARS AB Tabak. v/h L POOL ZONEN, Gemengd Nieuws. Laatste Berichten. ADVERÏENTIËN. f den Schriftelijken Cursus „Hoogsnbooom'1. 8 Grijze Kepi's H. J. SMIT. Voor Reclame;!! A. HÜIJBREGTS-OQMS. TILBURG. BANKET - Mobsiisatiecursus C1U& BON De Compagnie wordt Het beste middel om den tijd goed fa te bomen, is wel bet roeken ven Veemarktstraat S, Breda. Tabak w©@r militairen,, GEB.T, VAN nm BIOGELAAR, Breda Het PQOL's ©DOL 333ES SöïjDATBKrcOtTIlAJJ'P T>£tn Vrijdag' 3. October 19 1 £3. v. Rossem's Troost of Poorterstoeback ,n,vmw IHEODORUS NIÈVIEYER^ Overal verkrijgbaar, M ■RtfÓölFÜ^ met een beleefd verzoek om. daar er zooveel ■wordt gedaan voor de soldaten wat betreft Let verstrekken van couranten, tijdschriften en illustraties door middel van uw veelgelezen blad, de parienten en het personeel van het hospitaal aldaar te helpen aan lectuur, aan gezien daar niets is om hun afleiding te be zorgen. Zou het daarom mogelijk zijn een aanvraag in.uw veelgelezen blad te plaatsen? U bij voor baat, namens de patiënten en het personeel hartelijk dankend voor uw mocito en plaats ruimte Hoogachtend l'w dw. dn. Bergt.-ziekenopz. H. DE VRIES, Ipterneeringsdepöt Gaasterland. Wij zenden er thans de „Soldateneourant" heen. Red, Uit Halfweg. Ir. meir.oHam korporaal Schiokendans, Milicien W. H. van Loon schrijft ons uit Halfweg: Gelijk 't gras is ons kortstondig leven, Gelijk een bloem, die op het veld verheven, „Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer." Ja. ongetwijfeld had de Psalmdichter gelijk, Want we werden dezer dagen opnieuw aan dit vers herinnerd, toen twee onzer strijdmakkers dit tijdelijke leven met 't eeuwige verwis- Belden. Twee sterfgevallen in één week, waarvan êc-n binnen 't. sectorpark te Halfweg en een te Raalte bij zijn ouders. De milicien Hoogeboom, lichting 1913, oud 22 jaar, was met verlof thuis te Raalte, werd daar ongesteld en overleed spoedig. De 19"jarige korporaal Schiekendans werd 5.1. Woensdag in loods H plotseling onwel en had ontzettende maagkrampen, werd Donder dagmorgen ondergebracht in onze ambulance, alwaar hij VrijÜagochtend vroeg overleed. Zijn ouders, telegrafisch gewaarschuwd, von den bij aankomst hun zoon reeds dood. Maandag 27 dezer hebben wij den korpo raal S. de laatste eer 'bewezen en thans rust hij op 5fc kerkhof in de Meer onder lindeboo- rnen. Velen onzer waren op do begraafplaats aanwezig, waarbij ook officieren der 2e comp. Nadat de kist in do groeve was nedergedaald, sprak kapitein Roldanus een kort woord tot de familie en eindigde met ,,rust zacht, jonge vriend". Twee kransen dekten de baar, een van officieren en vaandrigs cn een van de manschappen. Zoo is dit dus de 4e maal tijdens de mobi lisatie, dat een onzer van onze zijde wordt weggerukt; we hadden nooit gedacht, dat Hoogeboom en Schiekendans onze onvergete lijke vrienden Regenboog cn Sander van Trigt zoo spoedig zouden volgen. Rust zacht, 'beste vrienden, we zullen jullie niet vergeten!"- y. L, Militaire begrafenis. Ta Goes heeft onder groote belangstelling 3e begrafenis plaats gehad van den bij een oefening zoo ongelukkig om het leven geko men korporaal van den vrijwillige®, landstorm A. Joosse. Afdeelingen van den vrijwilligcn landstorm uit Goes, Ellewoutsdijlc en Kruiningen bege leidden met omfloerste trom den droeven stoet naar het kerkhof. Daar voerde kolonel Bros, namens den vice- ndmraal, commandant van de land- en zee macht in Zeeland, het woord. Dankbetuiging. Hiermede betuigen de milicien-soldaat C. Teurlings en zijn- ec-htgenoote hun hartelrjken ■dank aan de korporaals en manschappen de 3e comp. 3e bat. 6 reg. inf., voor het ge schenk dat zij hij hun huwelijk van hen moch ten ontvangen. Dit bewijst de oprechte sympa thieke verhouding, die in do compagnie heerscht. Het zal nog lang na de mobilisatie bij ons in aangename herinnering olijven .C. TEURLIXGS en Echtgenoote. Uit Westkapelle. (Van hosp.-eold. F. R. van Rosevelt.) Ik zal u gaan vertellen, Wat wij alzco doen te Westkapellen. Post 36 wordt door de Jantjes betrokken, O, o, ze zijn zoo onverschrokken. Ze staan dan ook naar de zee te turen, Terwijl ze aan den overkant zijn aan 't vuren, Wacht- op wacht, het is voor hun een drukke taak In en op den toren, ook 'b winters, als 't vriest dat :t kraakt, Te kjjken of ze soms ook wat zien, Al is het ook maar oen vliegmachien. En zijn ze eens aan 't passagieren, Dan zjjn ze dikwijls met zijn vieren, Voornamelijk daar heb je onzen Piet, Die je ook wel eens op de planken ziet. Ook onze Duut, een beste klant. Schrijft wel eens iets in de „Soldatencourant", Om hulde te brengen aan alleman, 'k Geloof niet, dat het lukken kan. Van boven van 't plat van den toren, Is het leuk om hen te hooren, Zo zingen dikwijls in het koor, En slijten zoo hun dagen door. Ook is het leuk om van den toren, De reuzen-gramaphoon te hooren, Die speelt dan soms een flinke wals. Ais op een feestje met veel bals. Maar bij al die vermakelijkheden, Denken ze ook aan hun verleden, Dat zij nog thuis waren gezeten, Bij de hunnen, jo mag het weten, Ze zijn niet hier voor hun pleizier, Dóch hunne plichten bracht ze hier. Ook is hier nog een detachement, Dat zeker niet is onbekend. Het zijn namelijk onze landweermannon, Die hier voor do bewaking kwamen. Voor de veiligheid van onze kusten. Terwijl een ander ligt te rusten. Ook dit is niet de heele schaar, Die ik hier noem, geloof mij maar. Wij hebben ook in onze tent Jien heele let ko lappenve-nt, Dio heel best de naald weet to ]innt«cien, Voor liet maken van onze kapotte kleeren. En als wij gaan al naar de vrouw, .Stiijkt hij ODze broeken netjes in de vouw "Verder ook een hoornblazer en een tamboer, Die liggen nie.t hij ons op den vloer. Maar is het 's morgens blokka vijf. Jagen ze je al den schrik op 't liif, Want dat kunnen do heeren niet zién, Dat je er nog pakt een stuk of tien. Ze maken je wakker met groot geraas, Om te gaan halen je brood met kaas. Ook hebben we nog oen raren klant, ,J)& komt al van den overkant4 Zijn mond staat in 'fc geheel niet stil, Als jo hein maar even helpen wil. Des morgens, bij zijn ontwaken, Begint hij al to kwaken. Toch kunnen wij hem zeer goed velen. Ik zal jo zeggen, liet is Van Zeeleu, Een ventje is liet, eerste klas", Die juist op onze kamer past. Ik ga nu mot mijn gedicht weer 6taken, Om ook wat voor ceu ander open te laten, Ei. u, Redacteur van deze courant, Bij voorbaat mijn oprechten dank. F. It. VAN ROSEVELT. Ongeluk met een militaire auto. Fit Ftrecht meldt men aan dc Nieuwe Ct.: Een militaire auto uit het vliegkamp Soesterberg, waarin officieren gezeten waren, reed Maandagavond een met een paard be spannen vrachtwagen geheel ondersteboven. De koetsier en do besteller van den vrachtwagen werden op straat geslingerd en vooral de eerste ernstig aan het hoofd verwond. De auto reed nog verder, waardoor een lantaarnpaal af knapte. Do auto zelve is zwaar beschadigd en moest door een hulpauto worden weggesleept» □oor dc tram gedood. Vermoedelijk door op de treeplank te stap pen, is Dinsdagmorgen de vijftienjarige Otto Vermeulen bij do Julianastraat te Culomborg door de tram Tiel-Buren-Culemborg overreden en onmiddellijk gedood. Coen verlichting! Men schrijft ons uit Sluis: De gemeente Sluis heeft haar gas van de gasfabriek te Brugge. Reeds in het vorig jaar bestond de vrees, dat de toevoer naar Sluis zou worden afgesneden, vooral, omdat er gebrek aan kolen was bij de gasfabriek. Maar tot nog toe werd deze vrees beschaamd. Zondagmiddag evenwel hield plotseling de toevoer op en dien avond was de gebeele stad zonder verlichting. Een enkele petroleum lamp en kaarsen moeten nu dienst doen. Do oorzaak is onbekendmen vraagt zich evenwel bezorgd af, of dit zoo zal blijven. Daar er geeh communicatie met Brugge is, zal dit niet spoedig bekend worden. Wel is aan do Duitsche grenswacht verzocht naar Brugge te telefonecren om te vernemen, wat do oor zaak is. Er gaan geruchten, dat er bommen zijn ge vallen op de gaskctcls aldaar. Een noodlottige brand. Omtrent een brand met noodlcttigen afloop wordt uit Deventer gemeld: Aan het kanaal te Iléeten staat de boerderij, tevens café, van G. Vloedgraven, onmiddellijk helend door een tweetal schuren en een hooi berg. In de cene schuur hadden twee perso nen uit Nijmegen, dio door Vloedgraven waren aangenomen om aardappelen te rooien, onder dak gevondenin de andere schuur twee ar beiders, werkzaam aan den weg, die van Hee- ten naar Holten wordt aangelegd. Tegen half twaalf Dinsdagnacht werden de beid o Nijmeegsche arbeiders, Kor tink en Tim mer, wakker door hot knetteren van vlammen en doordat ze het benauwd kregen van rook. Zo snelden naar buiten cn zagen do schuur branden, terwijl de andere schuur reeds tegen den grond lag. Onmiddellijk worden de bewo ners der boerderij gewekt, het vee naar buiten gedreven en maatregelen genomen om het huis te behouden, wat met behulp van toegeschoten buren enz. ook gelukt is. Het vermoeden dat in de tweede schuur slapenden het leven verloren hadden, bleek wuarheid te zijn. Do een werd gevonden in slapende houding, terwijl do andere blijkbaar nog pogingen had aangewend om weg te komen. De lijken waren onherkenbaar ver koold en verschrompeld. De omgekomen zijn Theodovus Veldhuis, wonende te Hellendoorn. en Gerrit Willem Senkeldam, wonende te Wierden. Behalve de schuren zijn 30 vim haver, een partij hooi, karren, fietsen en kleedingstukken verloren gegaan. De oorzaak is onbekend. Be- halvo de kleeren en rijwielen der kostgangers was alles verzekerd. Stad in brand. Telegrammen uit steden dicht bij Ardmo- re in den Amerikaanschen staat Oklahomo berichten, dat de stad in brand staat ten gevolge van de ontploffing van een wagon lading gasoline. De brandende gasoline ver spreidde zich in alle richtingen, waardoor een gTOot aantal gebouwen in brand ge raakte. Het station werd door de ontplof fing vernield. Voor zoover bekend is, zijn 15 personen om bet leven gekomen. Een later bericht meldt Vijf-en-veertig lijkon zijn vandaan ge haald onder de puinhoopeu van de gebou wen, vernield door de gasoline-ontploffing. Er is groote materieele schade aangericht. „Do Eemdijk". Naar aanleiding van het ongeval van de „Eemdijk" wordt een ambtelijk onderzoek ingesteld door de marine-autoriteiten te Vlissingen, die kapitein en leden der be manning zullen hooren. Het ongeluk met de vliegmachine. Woensdagmorgen 1 uur was do toestand van luitenant Polis iets vooruitgaande. De patiënt heeft een rustigen nacht gehad, dooh is zeer pijnlijk. Do doctoren hebben hoop op herstel. De toestand van luitenant Hofstee is nog steeds zeer zorgelijk. De patiënt mag nog niet koppen, werd Zaterdag te Marseille aange bracht door het s.s. ..Memphis"* jOntploffing in een Italiaansch pantserschip. BRINDISI. Een brand, gevolgd door een ont ploffing, is ontsiaau aan boord van het Ita- liaansche pantserschip ..Benedetto Brin." Tot nog toe zijn 8 officieren en 379 schepe lingen gered. Do Schout-bjj-Nacht Rubin de Cèrvin is onder de slachtoffers. De brand schijnt bij ongeluk te zijn ont staan. De Doema, .BERLIJN. De Russische minister van finan cial, Bark. heeft den minister-president Go- oerd worden en blijft dus Toorloopig nog rójiykin telegrafisch verzocht", de Doema weder aan do Groene Kau. Onze correspondent te Zeist vernam, dat lui tenant Hofstee morgen van de boerderij van Dorresteijn naar het St. Airfconiusgasthuis te Utrecht vervoerd zal worden. De toestand is onmiddellijk te laten bijeenkomen, daar zijn onderhandelingen over den financieelen steun door Engeland en Frankrijk afhankelijk gesteld werden van de voorwaarde, dat do Doema do stappen, gedaan door den minister van finan ciën, zou goedkeuren. Na,de terugkomst van vrij redelijk, maar de omstandigheden blijven j Rark te Potersburg zal 'een ministerraad ernstig. Benoemingen, Excursie der Koningin. Men meldt ons uit Gorinchcm van 29 Sept. De Koningin maakt heden een excursie- tocht. Precies o}f tijd 9.46, met den gewo nen sneltrein, waaraan de salonwagen was gehaakt, passeerde H. M. het station Gorin- chem. Van de enkele minuten, dat de trein stilstond, maakten velen gebruik om H.M. toe te juichen. De Koningin reist door tot Leerdam, van daar gaat H.M. per auto naar de forten te Aspcren, dan binnen door naar Vuren en Brakel; c-en der salonbooten van Fop Smit brengt H.M. naar do overzijde der rivier, alwaar verschillende plaatsen worden be zocht. Te ongeveer half vier komt de Koningin per bcot weer naar hier cm per auto naar liet station te rijden en te 4.03 per ge wonen sneltrein weer naar Don Haag te vertrekken. Bij K.B. zijn'lo. benoemd hij het reserve- personeel der landmacht tot jeservc-2e-luite- uant bij liun tegenwoordig korps, a. bij het wapen der infanterie, de vaandrigs W. L. M. E. van Leeuwen, van het 18e regt.; A. P. Bliek, van liet 14ö regt.J. F. H. 8meets, van het 13e regt.j N. van Vliet, van het 22e regt.H. C. van Leeuwen, van het 21e regt. L'. van den Dorpe, -van het 20 regt. M. Yoldliuyzen van Zanten, van het 10e regt. J. P. G. Quack, van het 22e regt. A. H. Mols en P. Tazelaar, beiden van het 13e regt.P. Rutgers, van het 16e regt-.;- J. Broeker en J. H. van der Laan, heiden van het Ie regt.A. D. Meyer, van het lie regt.A. F. Beckeringh, van het 21e regt.L. J. Glastra, van heb 13e regt. H. R. Beukelman, van het 10e regt. A. J. Holihuizen, van het lie regt. A. G. J. Elkhuyzen en P. Huyssoon, beiden van het 5e xegt.E. Zwiers, van het 2e regt. B. F. Verveen, van het 21e regt.W. J. H. Jansen, van het 16e regt.; H. Huisman, van het oe regt.J. J. Woldendorp en J_ H. Ycltmeyer, beiden van het 12e regt.J. Tbie. van het le regt.J. M. W. Camps, van liet lie regt. D. Boogerd, van het 3e regt.; M. P. M. Linders, van het 17e regt.L. A. J. Blankers, van het 3e regt, H. W. J. Dik, van het 22e regt,; J. J. Snoeck Henkemans, van het 10 regt.; S. H. tan Groningen, van het 3e regt.; M. T. Alkema, van het 16e regt.W. van der Vegt, van liet 13e regt, T. J. Roes, van het öe regt. B. Merema, van het, 12e regt.J. Spcijer, van het 22e regt,; E. H. J. Penners, van het 11e regt. b. by het wapen der cavalerie, do kornet 0. van Rees, van het 4o regt, huzaren c. hij het wapen der artillerie, do kornet H. J. van Heek, van het 4e regt. veld-art.de vaandrigs fl. Hcsselink en A. F. Poggenbeek, beiden van het 2e regt. vest.-art. l<\°Klomp' O. F. van Duin en S. G. van der Meulen, al lien van het le regt. vest.-art,de milicien- i sergeanten P. Franke en S. P. Frcnkel, beiden van het le regt, vest.-art.W. Ouburg, T. Hommes, G. B. van de Werfhorst. H. de Zan ger, J do Vries, I). C. Engel, M. J. A. van Dugteren en V. Disselkoen, allen van het 2e ragt. vest.-art. 2o. tijdelijk, benoemd, bij het reserve-perso neel der landmacht, bij het wapen der artillerie, tot re.s.-2e-luit. bij hun tegenwoordig korps Ati „-..'l TT TY-r "IJ q' het 2e den gehouden ter behandeling van de qunestie van do hernieuw de bijeenroening van de Doema. Ondergeteehenden betuigen langs dezen weg hnnnen hartelijken dank aan allen die ons in de gelegenheid hebben gesteld tot het koopen van een prachtig cadeau, ons bjj het hnwelyk geschonken. Zoowel dank aan de gemoLiliseerden van Oldebroek als te Schoonhoven. Milicien H. SCHOLTEN en Echtgexoote, Doornenburg, 24-9.1915. EXAMEN 1916. j Uitvoerige inlichtingen met een lyst van 202 Geslaagden I worden op aanvraag gratis toegezonden door de mil.-sergeanten H. O. Wenink, J. van den Berg en P. Boeken, allen'var regt. vest.-art. Overgeplaatst. Do machinisten W. van Leeuwen Hsz. en J. K o o i j man, dienende aan boord van de Schorpioen" (marine-torpedodienst), wor den 1 October overgeplaatst aan boord van de Koningin Emma". Benoemd tot vaandrig. Do reserve-sergeant E. A. Voornemai van het regiment jagers is benoemd tot vaan drig bij het'22e regiment infanterie, doch blijft tot na demobilisatie dienst doen bij het regi ment jagers. De reserve-sergeanten P. van der Lin- don van het 60 reg. inf. en S. J. v Roosendaal van 18e zijn. benoemd tot vaandrig hij 22o, doch blijven tot. demobilisa tie dienst doen resp. bij het 16e en 9e regiment "fanterie. Luchtschepen boven Nederland. Van bevoegds zijde verneemt bet Haag- scho Correspondentiebureau, dat onze Re geering naar aanleiding van het trekken van Duitsche luchtschepen over Ncder- landcch gebied oen ernstig vertoog Jot de Duitsche regeering heeft gericht, daarbij tevens de verwachting uitsprekend, dat af doende maatregolen zullen worden genomen om de herhaling van zoodanige gebieds- schendingen te voorkomer Van het Westelijk Oorlogstcrrein. BERLIJN. Rapport van den generalen staf Do vijandelijke pogingen om door te breken worden op dezelfdo aanvalspunten met verbit tering voortgezet. Een tegenaanval na een wederom mislukten Engelsehen gasaanval leidde tot de herovering van een deel van het noordelijk van Loos door ons opgegeven ter rein. Hevige Engelsche aanvallen uit de om geving van Loos bloedden dood onder zware erliezen. Herhaalde verbitterde aanvallen der Franschen bij Souchez en Neuyille werden gedeeltelijk door hevige tegenaanvallen afge slagen. Ook in Champagne bleven alle pogingen van den vijand om door to breken vruchteloos. Het eenige succes was, dat de vijand noordwestelijk ■an Souain over een afstand van 100 M. nog niet uit onze loopgraven kon worden verdre ven. Tegen den onbuigzamen tegenstand van de Badensche bataljons en van het Rijnland- sche reserve-regiment No. 65 en het West- faalsehe infanterieregiment No. 153 verliepen steeds weer de Fransche aanvallen. o zware verliezen, welke de vijand leed bij de vaak herhaalde stormaanvallen tegen de heuvels bij Massiges waren vergeefs; de heu- els zijn door onze troepen behouden. Do pogingen der Franschen om de hij ,,Fille Morte" verloren loopgraven te her overen, mislukten. Het aantal'krijgsgevange nen nam toe. In Vlaanderen werden twee Engelsche vliegmachines naar beneden geschoten; de inzittenden werden krijgsgevangen gemaakt. Van het Oostelijk oorlogsterrein. BERLIJN. Legergroep-Von Hindenburg. De aanval ten Z.W. van Dunahnrg vorderde tot de hoogten der Swcnta-meren. Ten zuiden van de Dryswjaty-meren en bij Postavy duren de cavalerie-gerechten voort. Onze cavalerie heeft de streken bij en ooste lijk van Wileika verlaten, nadat zij de opera ties van het leger van generaal Yon Eichhorn door optreden tegen de flanken van den vijand krachtig had ondersteund. De vijand bleef werkeloos. Ten westen van Wileika -werd een onvoor zichtig optredende Russische-colonne door ons artillerievuur uiteen gedreven. Tusschen Smorgon en Wiszna gaan onze trornen zegevierend vooruit. Bij de legergroepen van prins Leopold van Beieren en Yon Mackcnsen is niets bijzon ders voorgevaren. Legergroep-Von Linsingen, De Russen wer den tusrehen Koomen cn dc Poetiio.vüa tei geslagen, D3 ,,?!atai" getorpedeerd. Het Engelsche s.s. Natal": "(6500 ton") cp I reis van Bombay naar Marseille is verleden wcelt door een D dtschca oriewye- -r '>.j Kr«V>. getorpedeerd. Dc bemanniDg van het 6.s., 34 October beginnen de Schriftelijke Cursussen voor Kommies, Hulp-Telegra- flsf, Kantoorbediende, Handelsrekenen, Schoonschrijven, Taal, Engelsch, enz. enz. Maalc er gebruik van, want het is nu een goeden tijd. Studiegids gratis. J. H. VAN DER VLIET, NIEUWENDIJK 50, AMSTERDAM. I Pettenfabrikant, Deventer, levert franco onder rembou: prachtige, prima fijn laken j ond.ofhcierskepi's a 2.75 en f 3.-. j ffloose, fijn laken soldaten- j kepi met wollen cocardo a f 2en f 2.25. Officierskepi f 4.-. j Let wel. By afname van I I 6 stuks, te zaaien in één zending, SO pOt. korting. Hnnfl ppima Egyptische Sigaretten BUUw zenden wjj franco na ontvangst van postwissef.groot f 1.55. Zeldzaam koopje. Firma H. v. d. HEIJDEN, ROTTERDAM. HANG 45. Sigarenfabriek „Java". Electrische Koek-, Banket- Sulkerwerkfabrlek Telefoon No. 414. Fabriceert alle soorten ontbijtkoek V3n de gewone tot de fijnste soorten. Speciaiiteïtmerk ,,Gloriakoek' Fijn gevulde honigkoek. Cocosmacronen - Bitterkoeken. Levering aan militaire cantines. Groothandel Sn Chocolade Suikerwerken van de voornaamste fabrieken. 15 October a.s. aanvang Schriftelijke Cursus tot algemeene ontwikkeling van onze Mili tairen' door 6 Hoofdonderwijzers te Amsterdam. Uepbedoeling is te geven 1°. In. hoofdzaak Taal- en Rekenonderwijs. 2°. ppniFIre onderwerpen uit de Natuurkunde, Arrdryk<kunde, enz. 3°. JJen V1 a ;enbus. Prijs 0.30 per maand. Voor deelname onderstaande BON in te vullen 1 up te zenden aan Bureau Mobilisatiecursus V. GSricnbarncvcldstraat 87'. Ond erge teel; en de abonneert zich op; ^Mobiüsaticcursus" 0.30 per maand.. 1 aangeraden voor dc cursussen in Taal en Rekenen zich aan te schaffen Pr. Taalonderwijs 1.50. Pr. Rekenonderwijs 1.90. Beide boeken sludeeren zeer prettig en geven alle hulp en'inlichting.' Uitgave E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverdal. H.H. Militairen worden ten dringendste aanbevolen hunne tVimziek- instrumenten te koopen in bovenstaand Magazijn, daar dit het Ibeste en goedkoopste adres is. Vraagt Pianomuziek van af 125 Cent. Reuzenooliectio der nieuwste Gramophone en Pïaten en alle onderdeeien daarvan. Aanbevelend MUZIEKHANDEL APOLLO. Let op P1S0. Cielcl verkrijgbaar vanaf 50 zonder 13org. Aflossing vanaf 5.per maand. Vraagt onze voorwaarden. Postzegel Boor asitv/oord insluiten. 0UD-H0LLANDSCHE VOORSCHOTBANK, Frederikspiein 27, Amsterdam. Heeren Winkeliers worden erop altent gemaakt dat de meest geliefde TABAK onder de Militairen is; De leveringen geschieden onder rembours, in pakjes van H ons. Snel en franco huis, zonder prijsverhaoging. 1 Onbetwistbaar beter dan alle andere Tandmiddelen. dankt zijn 20-jarig suc ces aan de urenlange antiseptische nawerking. N.V. Tandmlddeienfabrieken „ATOL' AMSTERDAM. Doozen, Tubes, Potten Flacons SvBl

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4