Binnenland. Lederzaken. S2S lOJEG SOLiD^TEJIXrOOURaiXrT Van -Vrijdeigr 3. October X 9 1 5 ft Is in vele opzichten een wonderlijke geschiedenis met dozen wereldoorlog. In het Oosten gaat de strijd in de laat- sto maanden vooruit, wor den er ontzaglijke overwin ningen behaald, maar zie overi gens, waar ge wilt, overal blijft' do toestand zoo goed als onvorandord: aan 't Wes terfront. aan «1e Dardanelleu, in den Kaukasus, in Serviü en zelfs aan de grens van Italië en Oostenrijk, waar toch hot betrekkelijk groote Italiaan- sche leger al zijn krachten kan geven. Er wordt hard ge vochten daar, maar noch de Italiaansche berichten, noch de Oostenrijksclie communique's geven ons het idee, dat er voor deden aan den een of andoren kant worden behaald. Het he vigst wordt nog gestreden aan hot. Isonzofront op het Plateau van Doberdo. Artillerie en in fanterie zijn er beurtelings,van beide kanten, in actie, maar cr komt in het front daar ook zoo goed als geen verande- winter in Engeland door te brengen dan in de loopgraven. De andere officier, die tot het staande leger behoorde, was een kranige jonge Duit- scher met steil naar boven gestreken haren. Hij had van Augustus van het vorige jaar af, dus gedurende den gebeden oorlog, medegevochten en betreurde, dat hij nu niet meer mede kou doen. Hij was door de ontploffing bedolven een half uur later echter, te 6 uur 30 's ochtends, was bij weder uitgegraven door de Engelsche soldaten, die hem toen water te drinken hadden gegeven en hem sigaretten hadden aangeboden, hetgeen hij ten zeerste op prijs stelde. Een andere gevangene verklaarde, dat ongeveer zijn gekeele regiment gevangen was genomen, doordat bet regiment aan dén linkervleugel bijna geheel vernietigd jvas. Volgens de laatste berichten van bet front is er weder een bevig gevecht gaande tusschen Hullucb en Loos." De eerste gewonden in den slag bij 'Atrecht zijn in Engeland aangekomen. Een vertegenwoordiger van de „Daily Mail" heeft cenigen van hen gesproken en gééft bet volgende verslag van deze gesprek ken De eerste was een officier, die aan hoofd en schouder door kartets-kogels gewond jvas. „Eindelijk komt er leven in de brou werij," zeide bij. „Vrijdag begon het in ernst. Eerst werd den gelieelen dag met „£eavies" (zware kanonnen) gevuurd. Zaterdagochtend vroeg begon do aanval, onder dekking van de artillerie. Onder eën orkaan van 'kartets-vuur bogon de voorwaartsche beweging met korte, snelle aanloopen. De Duitsche loopgraven waren ongeveer 400 meter ver weg. Onze jongens gingen er vol vuur op af. Er werd soms prachtig met de bajonet gewerkt. En go- vangenen bij menigte; zij riepen „kame raad" en waren gaarne bereid hunne ge- zweren en munitie neer te smijten, om toch maar gevangen genomen te wordenDat was heb vreemdste en verrassendste van de geheele geschiedenis. „Er waren er beel veel van den land storm en den landweer bij, maar ook een massa jong bloed. Zij schenen verslagen en uitgeput, er zat geen fut in en zij leken blij, dat zij zich konden overgeven. Zij ware a allen als vernietigd en konden nauwelijks ieta anders dan kameraad"- of iets derge lijks zeggen. Kort nadat wij de eerste linie bereikt hadden werd ik geraakt. Maar alles gaat prachtig. De jongens houden zich taai, zoo kranig als bantam-baantjes". „Erg geraakt?" vrceg de verslaggever een soldaat die in Frankrijk gewond was. ,,0 niets, alleen maar drie vingers, die op reis zijn gegaan en een gaatje in mijn hoofd!" Dat alles werd lachend gezegd en toen begon bij zijn verbaal van den „duw" in Vlaanderen. „Vrijdagochtend vroeg wisten we allemaal dat er iets gaande was. Het ging als electri- teit door de loopgraven. En de jongens wa ren niet zoo'n beetje in bun schik. Wij kre gen bevel ons gereed te houden. Ik werd er opgewonden van, terwijl we maar steeds op 200 met-er scbootafstand bleven vuren. Toen gingen wij hen te lijf. Ons troepje liep vijftig meter ver vooruit en ging toen liggen. Om ons been overal shrapneïlvuur. Weer stormden we vooruit, nu wat dichter bij de Duitscbe loopgraven. Tot zoover was ik er goed afgekomen, alleen maar een krab op mijn schouder. Met- den volgenden loop zaten wij ze op bet lijf. Sommigen gingen aan de baal, maar ik herinner me een ouden, dikken man, die tot bet einde toe bleef doorvechten. Hij werd in de borst getroffen. Hun tweede rij loopgraven was ongeveer 30 meter verder en zij maakten ons het zaakje moeilijk met bun granaten. Wij deden niet minder ens best, zoo snel wij ze maar konden gooien. Je arm werd er moe van. Ja, meer weet ik er niet van. Eindelijk kregen wij ze toch te pakken. Als dat stukje kartets me niet geraakt bad, dan had ik er nog wel een paar voor mijn rekening genomen. Maar we zijn mooi vooruitgekomen, 'f. Gaat prachtig, we wor den alleen nog maar tegengehouden door Duitsche kartetsen en bommen! Ceneraal Marchand gewond. PARIJS. Generaal Marchand werd Za terdag bij de gevechten in Champagne ge wond. Hij werd door een granaatsplinter in den onderbuik getroffen. De wonde, of schoon ernstig, schijnt niet levensgevaarlijk. De Engelsche overwinning bij Rijsse!. De Belgische oorlogscorrespondent van 'de „Tijd" bericht: Reeds geruimen tijd zijn in het geheim door 'de verbondenen groot© voorbereidingen ge maakt voor een geweldig offensief in het Wes ten. Thans kan hierover nader worden gemeld, omdat d© toebereidselen geëindigd zijn cn de vijand reeds kennis maakt met do uitvoering der plannen. Het offensief der verbondenen in het Westen staat in verband met hot tegen offensief der Russen in het Oosten. Hen hoeft Jangen tijd gevraagd, waarom do legers in het .Westen talmden, terwijl nu toch de kans van OM offepsief gunstiger leek dan ooit, wijl do Duiisehers hun voornaamste troepen in liet Oosten hebben. Joffre meende echter niet eer der te mogen overgaan tot een aanval, dan na dat de legers der verbondenen, vooral wat geschut en munitie betrof, in de besto condi ties verkeerden. Terwijl de Duitschers in het Ooston werden uitgeput, verstrekten zich de verbondenen in het Westen. Thans zijn do En gelsche legers, die vooral te lijden hadden aan munitiegebrek, van een grooten nieuwen voor raad voorzien. En ons Belgisch leger heeft ook wat munitie en geschut- betreft, een groote aan vulling gekregen. Wellicht hebben do lezers reeds iets vernomen over het nieuwe geschut dat „Yser-Ypres" is gedoopt. Er was een zekere verandering in de opstel ling der troepen gebracht. En 23 dezer begon de algemeene aanval. Een heftig bombardement werd gehouden op do Belgische kust, en een schier ongekend heftig artillerievuur braakten de vuurmonden der verbondenen langs licel liet noordelijke front op de vijandelijke stellin gen. Op sommige punten duurde het neerhage- len der obussen meer dan twee dagen en nach ten. Voor Rijssel bij Loos werden de verdedi gingswerken der Duitschers als wcggeschroeid door het vuur der Engelschen. Den dag van Zaterdag is er verschrikkelijk gevochten. Reeds den 23en moeten de Franschen bij Souchez de eerste Duitscbe liuie hebben doorbroken. Rond Yperen, in de buurt van Rijssel, hebben do En gelschen Zaterdag en Zondag prachtig gevoch ten met do hardnekkigste verwoedheid, man tegen man vaak. Bij Loos verbraken zij de Duitscbe linie algeheel en maakten zich van alle stellingen der eerste linie meester. Ondanks do groote verbittering, waarmede do Duit schers tegenstand boden, moesten zij in wan orde terug. Hun verliezen zijn uiterst groot: circa .3000 Duitschers werden krijgsgevangen gemaakt en een tiental stukken geschut wer den veroverd. Zondag poogden de Duitschers door een verwoeden tegenaanval het verlorene te-herwinnen, maar al hun krachtsinspanning was vergeefsch. Do doorbraak door de eerste linie bleef gehandhaafd en de tegenaanval stierf in hot vuur der kanonnen en tegen de bajonetten der Engelschen. Loos zelf werd door de Engelschen veroverd. Sinds den slag aan do Marne en den Octoberstrijd van 1914 aan den Yser heeft het westelijke front niet zulk een verwoed gevocht gezien als in de da gen van Zaterdag en Zondag. Zondag waren de Duitschers genoodzaakt hun hulptroepen aan het Engelsche front nabij Rijssel samen to trekken om een verdere doorbraak te voor komen Hierdoor konden de Fransche troepen zuidelijker hunne terreinwinsten voortzetten. Deze Fransch-Engelscho overwinning is een schitterende inzet van het westelijk offensief. Met het oog óp den buit en de moreele betee- kenis is zij van ver-strekkend belang. Toch overschatte men in den overwinningsroes do krijgskundige bcteekenis niet. Want wel is do eerste linie van don vijand op verschillende plaatsen doorbroken, is zelf3 hier en daar do tweede linie bereikt, maar een eigenlijk ge zegde groote doorbraak van het Duitsche front zelf heeft» nog niet plaats gehad. RUSLAND. Van het Oostelijk OoHoqsterrein. W-EENEN. De -vijand zag zich, daar hij door de OcGfcenrijksch-Hon- gaarsche strijdmacht aan de Styr inet insluiting werd bedreigd, genood zaakt, zijn met groot© offers ondernomen offensief in liet Wolhynïsch vestinggebied op t© geven. De terugtocht der Russen duurde Maandag den geheelen dag. Het vijandelijk leger trok terug achter de Pulilawkan. Onzo legers vervolgen het. In achterhoedegevechten ten eesten van Luzk namen onze troepen vier Russische officieren en 600 man gevangen. Aan de Ikwa en in Oost-Galicio is de toe stand dezelfde gebleven. PETERSBURG. Op 25 Sept. om 8 uur 's morgens doodde, tijdens een beschieting door onze schepen van de vijandelijke posi ties te land aan de Gclf van. Riga, een vij andelijk projectiel op een onzer schepen de commandant Viazemsky en kapitein Svi- nine. Om tien uur 's morgens beëindigden onze schepen het bombardementaan alle vijande lijke batterijen was het zwijgen opgelegd. Behalve de genoemde verliezen hadden we vijf manschappen gesneuveld en acht ge wond. PETERSBURG. De officieuse Leger- bode verklaart, dat- aan het Styrfront, tusechen Luzk en Kremenez, de Russen tusschen 14 en 24 Sept. twee kanonnen en 79 mitrailleurs veroverden en 28400 man krijgsgevangen maakten. Luchtschepen boven Wileika. PETERSBURG. Eeu Zeppelin en vier Tauben verschenen onlangs boven het dis trict Wileika. Twee Tauben landden, de eene met defecten motor. De bóeren stelden den dichtstbijzijnden Russischen post met het gebeurde in ken nis. Een sotnie kozakken en een detache ment motorwielrijders snelden naar de plaats. De vliegers bemerkten hen, toen zij op een afstand van 300 yards waren. Een steeg op. Do Russen vuurden en omring den de tweede Taube. De officier-aviateur trok zijn revolver, maar werd doodgescho ten voor hij vuren kon. De Taube, die hoog in de lucht was, begon heen en weer te zwaaien en viel te pletter op het veld. Do vlieger was dood. Intusschen vlogen de Zeppelin en oen an dere Taube om de plaats. Zi j wierpen'bom men, maar richtten geen persoonlijke on gel ukk-vi aan. De kozakken en de motorwielrijders zoch ten i.elkmg in een naburig bosch, va a waar z'.j vuurden op de aanvallers. Dez© trokken af in westelijk© richting. Ceneraal Koeropatkln, LONDEN. Do „Times" verneemt uit Pe tersburg, dat generaal Koeropatkin tob be velhebber van ©en legerkorps is benoemd. Fransche vliegers in Rusland. Leonard Adelt, de oorlogscorrespondent van het „Beid. Tagebl." bij het Oostenrijksche Perskwartier, schrijft dd. 24 September: „In de tegenwoordige gevechten aan het Oost-Galische en Wolhynische front zijn, na een lange pauze, wcor vijandelijke vliegers in groote massa's te zien geweest. Du dapperheid, waarmede deze vliegers opereerden op kleine Fransche ren-eendekkers en ook op groote tw ee dekkers, zoo vermetel, dat zij, vliegend boven onze linies, door een plotseling dalen liet vermoeden wekten dat zij getroffen waren, om dan echter onmiddellijk daarna cp geringe hoogt© beter te kunnen verkennen leidde tot de veronderstelling, dat v. ij hier niet te doen hadden met Russen, doch met Franschen. Dit is juist gebleken. In drie toestellen, in den laaisien tijd door ons omlaag gescheten, zaten vier Franschen." ITALIË. Choleragevallen? De „Lokal Anzeiger" verneemt uit Zwit serland, dat er in Italië choleragevallen zouden zijn voorgokomen en dat te Chiaeso nu et ren ge medische controle plaats heeft op de uit Italië komende reizigers. SERVIË. Het Duitsch-Oostenrijkscho offensief tegen Servië. ATHENE.Volgens berichten uit betrouw bare 'Servische bronnen, is de Duitsch-Oos- tenrijksche legermacht, die op de Pantcho- ve-Orsova-linie zijn samengetrokken, niet meer dan 300.000 man sterk. Zij is grooten- deels uit oude mannen en jongelieden samen gesteld, maar goed voorzien van krachtige artillerie. Dez© krijgsmacht wordt echter onvoldoende geacht en men verwacht, dat de ontworpen veldtocht tegen Servië uitge steld zal moeten worden. ROEMENIË. Uit Roemenie. LONDEN. De „Daily Tel." ver neemt uit RomeMaandag had te Boekarest een groote optocht plaats van studenten en burgerszij lrielden een anti-Duiteche betooging en vernielden de bureaux van 't pro-Duiteche blad „Ser-ea". Von der Goltz kwam te Boekarest uit Konstantinopel met vijf Duit sche officieren op weg naar Berlijn. De of ficieren verklaarden, dat er voor do Duitschers niets meer te doen valt in Turkije. VEREENIGDE STATER, Dumba. WASHINGTON. Dumba, de Oosten rijksche gezant in de Vereenigde Staten, seinde aan het ministerie van bui- tenlandscli© zaken, dat hij bevel bad ont vangen naar Weenen terug te keeren en dat hij om een vrijgeleide verzocht. LONDEN. De „Daily News" meldt, dat dr. Dumba en zijn echtgenoote a.s. Dins dag aan boord van de Nieuw-Amsterdam van de HollandAmerikalijn zullen ver trekken. 1 P ZEE. Bemanning „Eemdijk". De bemanning van het s.s. „Eemdijk" is Dinsdagmiddag met de mailboot „Mecklenburg" te Vlissïngen aangekomen. Allen waren gezond en den doorstanen angst vrijwel te boven. Over de ontvangst in Engeland. 6peciaal in het Zee manshuis te Yarmouth, was men zeer tevreden. De boot is vermoedelijk op twee mijnen geloo- pen. Per trein van 6 uur 10 zijn allen naar Rot terdam doorgereisd. Men meldt ons uit Rotterdam: Dinsdagavond is de bemanning van het stoom schip „Eemdijk" hier aangekomen. Een deel stapte uit aan het Beursstation, terwijl de overigen verder reisden naar het- station D. P. Aan het Beursstation vernamen wij van do daar aangekomencn, dat de „Eemdijk". die op weg was met een lading mais van Zuid- Amerika naar Kopenhagen, in den nacht van verleden Woensdag op Donderdag bij Doggers- bank is "vergaan. Het was 2\ uur 's nachts, toen een hevige ontploffing werd vernomen, enkele minuten later gevolgd door een tweede. Het schip was blijkbaar op mijnen geloopen. De schok was zoo lievig, dat de bemanning, welke in het voorschip dn haar kooien lag, zoo goed als door elkander werd geworpen. In een oogwenk was van de kooien niets meer te zien. Alles wat in het voorschip tot gruisel geslagen. Onmiddellijk weerklonk het bevel aan de bemanning om in de booten, die vei ligheidshalve reeds buitenboord waren go-1 draaid, plaats te nemen. Zonder eenïg ongeval werden deze te water gelaten met de volledige bemanning, 39 in getal. Allen waren wel, behoudens de derde stuurman, die bij het afsteken van vuurpijlen enkele lichte kwets uren had opgeloopen. Volgens getuigenis der door ons gehoorden bleef het schip na het ongeval nog ongeveer een half uur drijvende. De officieren waren dan ook in de gelegen heid om nog veel van hun bezittingen aan kleeren in de booten te bergen. De beman ning daarentegen verloor alle», daar onder haar logies de ontploffingen piaafs hadden. Binnen het ha]f uur ging het schip met don kop het eerst naar beneden. Na verscheidene uren in de booten te heb ben vertoefd, werden do schipbreukelingen opgemerkt door het Zweedsche stoomschip „Fransara", dat hen opnam en Zaterdag morgen 10 uur te Yarmouth landde. De offi cieren werden daar opgenomen in het Royal Albert Hotel, de equipage in het Zeemans huis. Het s.s. „Croningen". De equipage van het Engelsche stoomschip „Groningen", dat Donderdag 23 dezer 's mor gens bij het Thames-vuurscbip op een mijn liep, is gedeeltelijk to Harlingen gearriveerd. De „Groningen" werd midscheeps getrof fen en zonk binnen drie minuien. De stoker Den Ouden van Rotterdam werd direct gedood; kapitein Salmon bekwam oen hoofdwonde en brak twee ribben, terwijl ook do tweede machinist, qo loods en timmerman Boonstra, de laatste ook een inwoner van Har- lingen, gewond werden. Èon torpedoboot bracht de gekwetsten naar Gravescnd en do andere opvarenden naar Londen. Het stoomschip, dat speciaal voor Harlingen was gebouwd, was geladen met 820 ton stuk goederen. De „Sant Anna". NAPELS. De gezagvoerder van de Fr'an- sclio stoomboot „Sant Anna" beeft voor de autoriteiten eon verklaring afgelegd be treffende de twee ontploffingen en den brand die aan boord van bet schip in do nabijheid der A^oren yoorkwamen- Het schijnt dat d© ontploffingen werden ver oorzaakt door verstikkende gassen en veer tje passagiers werden door de dampen be dwelmd, maar herstelden later weer. De kapitein liet dadelijk na de eerste ontplof fing draadloos liet S.O.S.-signaal geven en ]iob de reddingsbooton in gereedheid brengen. Alle passagiers waren aan dek en do brand was alreeds vrijwel bedwongen tóen een tweede ontploffing plaats had. De hitte was zoo hevig dat vela platen van het schip smolten. De „Ancoua" kwam acht iU"én na het uitbreken van den brand te hulp en nam 105 passagiers aan boord. De gezagvoerder van do „Sant Anna" heeft achttien stukken vp- ©r lont in bezit die hij uit heb water had opgevisoht. Ongeluk met eon vliegmachine. Omtrent het vliegongeval, waarvan mel ding is gemaakt, meldt men ons nog uit Utrecht Maandagmiddag ongeveer half vier heeft tusschen De Bilt en Blauwkapel een ernstig vliegongeluk plaats had, vermoedelijk ver oorzaakt door een motorgebrek. Een mili tair vliegtuig, met den 2en luitenant L. J- Ilofstee als stuurman en den 2en luitenant H. Polis, uit het vliegkamp Soeslerberg opgestegen, is bij de grens van De Bilt en Blauwkapel van een hoogte van, naar ge schat wordt, 100 M. gevallen, en voor een groot deel vernield. Enkele personen, die zich bij de plaats van het ongeval bevon den, hadden opgemerkt dat de motor onre gelmatig werkte en volgens sommigen stil stond. Toen men bij de plaats kwam waar het toestel was gevallen een weiland bij den weg van Blauwkapel naar De Bilt vond men de beide inzittenden bewusteloos tusschen de overblijfselen van het vliegtuig. Het ernstigst gekwetst is de luitenant Polis, die behalve verschillende andere kwetsuren een heupfractuur heeft gekregen. Luite nant Hofstee is minder ernstig gewond. Na eenige oogenblikken is diens bewustzijn teruggekeerd Luitenant Polis is in bewusteloozen toe stand eerst naar het militair hospitaal ver voerd en van daar naar het Sint Autonius- gasthuis. Dinsdagavond 10 uur was de toestand van luitenant Hofstee bevredigend, dooh nog zeer zorgwekkend. De toestand, van luite nant Polis was iets gunstiger. Onze correspondent te Zeist vernam van docter Bendien, arts van het vliegkamp, dat do toestand der aviateurs zorgwekkend maar niet hopeloos is. De Minister van Oorlog heeft telegra- phisch den wensch te kennen gegeven, op maatschappelijk© positio to vergelijken zijn. Alleen bestaat ©r aanleiding om hunne trakte menten een paar jaren bij dio van de officie ren van gezondheid te doen achterstaan, wijl do paardenartsen en do militair© apothekers gemiddeld een paar jaren vroeger in dienst treden. Hot aanvangstraktement is mitsdien op 200 lager gesteld; de verhoogingen wor den, met uitzondering van do eerste, telkens 2 jaar later genoten; na do eerste verliooging blijft dan liet traktement van den paardenarts der 2© klasse en van den militairen apotheker der 2e klasse f 100 lager dan het verhoogd© traktement van den officier van gezondheid der 2e klasse. Do opvolgende verhoogingen zijn zoodanig gedacht, dat do paardenartsen en militairo apothekers na 15 jaren dienst in hot genot van 3500 zullen komen; de eerst volgende verhooging behoeft dan eerst bij be vordering te worden toegekend. Offi ciorenbij hetwapenderKon. Mar echaussee. Het kwam noodig voor do mogelijkheid te openen om bij enkele divisiën den oudsten kapitein eventueel den hoofdofficiersrang te verleenen, waarmede ©ene uitbreiding van het aantal luitenant-kolonels kan gepaard gaan. Het ligt dn do bedoeling dezen, maatregel niet langer te treffen, dan dit in het belang der bevordering noodig wordt geacht. In verband met het vorenstaande zijn de noodig© gelden uitgetrokken. Officieren behoorende tot het personoel der kwartiermeesters. Het wordt billijk geacht een misstand op te heffen, door eene uitbreiding tot stand te bren gen van het aantal hoofdofficieren en kapi teins, met dien verstande, dat enkelo daartoe geschikt© functiën, welk© tot dusver door kapi teins en luitenants werden vervuld, in de toe komst door hoofdofficieren en kapiteins zullen worden waargenomen. In verband daarmede zijn de noodige gelden uitgetrokken. Ook deze maatregel zal niet langer worden volgehouden, dan tot het opheffen van den tijdelijken misstand noodig wordt geacht. Oprichting van eene compagnie verlichtingstroepen en radio- telegrafisten. Tijdens do mobilisatie moesten een groot aantal zocklichtinsiallatiën worden aangeschaft en werden tevens meerdere verplantsbaro stations voor draadlooze telegra phic «aangemaakt. Tot het onderhoud van dit uitgebreide-materieel, alsmede tot het opleiden en oefenen van personeel in de bediening dier installation cn stations, is het dringend nood zakelijk gebleken over te gaan tot de oprich ting van eene compagnie verlichtingstroepen en radiotelegrafisten, welke te zijner tijd in de organisatie van het regiment genietroepen eene plaats zullen vinden. De kosten voor de bezol diging van het bij die compagnie in te deelen vrijwillig dienend kader zijn op deze begrooting uitgetrokken. Verbruik van aanwezige voor raden. Aanbouw van een graan silo. De noodzakelijkheid om onder do tegen woordige omstandigheden op alle gebeurlijk heden to zijn voorbereid, heeft er toe geleid belangrijke voorraden v erplegingsbelioeften voor hot leger bijeen te brengen, in do eerste plaats tarwe, peulvruchten en andere levens middelen, haver en steenkolen. Op het oogenblik, waarop tot demobilisatie wordt besloten, zullen dus nog belangrijke Hoeveel Russische soldaten de Duitschers reeds krijgsgevangenen hebben ge maakt, ze weten het misschien zelf niet. Er zijn gevallen geweest, dat er vijftig tot negentig duizend tegelijk in hun handen vielen en we gaan niet te vei;, als we be weren, dat zij er zooveel hebben als bijna het derde gedeelte der bevolking van.ons land, vrouwen, kinderen en ouden van dagen meegerekend. Die honderdduizenden krachtige mannen worden natuurlijk door de Duitschers aan het werk gestold en we zien er hier een aantal, die in den boschrijken Harz bezig zijn boomstammen te be werken voor een houtzagerij. de hoogte te worden gehouden van den toe stand der gekwetsten. Gemobiliseerde RijkswerUlieden. Op do vraag van den heer Helsdingen: Is de regeering bereid mede te deelen welke maat regelen zij voornemens is te nemen tot regeling der positie van het raste cn tijdelijke perso neel in Rijksdienst, voor zoover dit krachtens do wet van 15 Juli 1915 (tot wijziging van de landstormwet) in werkelijken dienst is of zal worden opgeroepen, heeft de heer Cort van der Linden, Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk voorzitter van den Ministerraad, het volgende geantwoord: De Regeering is voornemens maatregelen to nemen om de positio van burgerlijke ambte- l naren en andere doorloopond of voor een be- j paald werk in 's Rijksdienst werkzame perso nen, die als dienstplichtige bij den Landstorm ia werkelijken dienst worden gosteld, te rege- len in den geest zooals is geschied ten aanzien van burgerlijke ambtenaren, dio zich ingevolge het Koninklijk besluit van 31 Juli 1914 no, 89 buitengewoon onder de wapenen bevinden. Verslag-Steuncomité. Het „Kon. Nationaal Steuncomité" geeft nu en dan een bundel uit van bescheiden, waaruit blijkt, welke arbeid door haar is en wordt ver richt, welken steun zij ontvangt, enz. Bundel 6 dezer publicatie is thans verschenen, loopendo van 1 April tot 31 Juli van dit jaar, dus over vier maanden. Ofschoon ol tijfels en feiten, is do brochure toch zeer leesbaar en interessant. Men vindt er in de voornaamste circulaires, persberichten en dergelijke medcdeelingen cn vooral uitvoerige mededcelingen omtrent de in gekomen giften, gerangschikt naar de plaatsen van herkomst. Hoofdstuk VIII Staatsbegroting. - (OORLOG.) (Slot') Positieverbetering van mili taire paardenartsen en apothe kers. Overeenkomstig de reeds in do outwer- •begrooting voor 1915 toegelichte beginselen, zijnthans de noodig© gelden uitgetrokken, ten ^indo' do traktementen vau de paarden artsen en militaire apothekers te kunnen her zien. Het ligt in do bedoeling bij dezo herziening do ;genoemdo officieren to beboncn op den voet,; van officieren van gezondheid, met wie zij op grond van hunne opleiding en hunne voorraden beschikbaar blijven. A 1 dio voorraden weder to gelde te maken en dus terug te keeren tot den toestand, die vóór do mobilisatie bestond, schijnt niet ge- wenscht. Uitvoerig schetst de Minister liet groote be lang van het opleggen in eigen beheer in doelmatig ingerichte bewaarsilo's. Als eerste termijn is op do begrooting een bedrag uitgetrokken van f 150,000 voor den bouw van een silo met meelmolen, waarvan de totaalkosten cp f 785,000 worden geraamd. Nieuw gebouw voor de Topogra fische Inrichting. Het voornemen is opgevat om een nieuw gebouw voor de Topo grafische Inrichting te stichten op een ge- I deelte van het aan den Staat (departement van oorlog) toebehoorendo terrein, waarop zich thans do gebouwen der voormalige kanongie terij bevinden. De kosten van dien bouw worden geraamd op 21.500. Na de voltooiing van de nieuwe inrichting zal'hot tegenwoordige gebouw dooi de zorg van het departement van Waterstaat worden ingericht voor het gebruik van afdee- lingen vau het departement van Oorlog, welke thans in gehuurde gebouwen zijn gehuisvest en van het technisch bureau van den inspecteur der genie. Dientengevolge zal eerlang eene jaarlijksche uitgave aan huur van 4150 komen te vervallen. Autodiens t. Verschillende overwegingen hebben den minister geleid tot de overtuiging, dat het tijdens deze mobilisatie opgerichte etappen-verplegings-auto-bataljon bij demobilï- satio niet weder geheel zal worden opgeheven, maar dat daarvan in vredestijd eene kern dient te worden behouden, die het mogelijk zal ma ken bij eene voldoende mobilisatie onmid dellijk in den voor het gelieele leger benoo- digden autodienst te voorzien. Alvorens op deze 'begrooting gelden uit te trekken voor een zoodanige kern, is nagegaan in hoeverre de aanwezigheid daarvan in vredes tijd aanleiding zal geven tot bezuiniging op andere uitgaven. Ten aanzien van liet aan particulieren in' bedrijf geven van rijksvrachtauto's, ligt het in liet. voornemen een contract te sluiten met een deskundig vertrouwd persoon, die de exploita tie van ccne auto-transportonderneming met de militaire lasfcauto s op zich wil nemen. Ecno desbetreffende berekening heeft in uit zicht, gesteld, dat na aftrek van die kosten jaarlijks een zoodanig bedrag zal overblijven, dat daarmede bet autopark, in wellis bezit hot leger thans door de mobilisatie is gekomen, in stand kan worden gehouden. Aangezien ech ter dit. batig saldo in de schatkist moet worden gestort, zullen de kosten voor regelmatige ver nieuwing van liet auto-materieel telkenmale op de Oorlog,sbegvoptipg beliooren te worden uitgetrokken. Daar het thans aanwezige mate rieel tijdens de mobilisatie is aangeschaft, zul len daarvoor in 1916 vermoedelijk geen uitga ven behoeven te worden gedaan. In verband hiermede is de betrekkelijke post voor memorie gevoerd. Einde ij fer. Het eindcijfer van deze ont- werp-bogrooting bedraagt f 35,001,630. Voor den dienst van 1915 werd bij do wet van 13 Februari 1915 (Stbl. no. 95) toegestaan f 33,459,976, alzoo meer aangevraagd dan voor 1915 toegestaan 1.541,754. Onder de voornaamst© onderwerpen, die tot de verhooging hebben medegewerkt, komen o.a. voor uitbreiding van het aantal reserve-ofiicieren f 190.000uitbreiding van de luchtvaartafdoe- ling f 127,800; buitengewone uitgaven voor den dienst der genie, meer dan voor'l915 951,000. De onmogelijkheid, om zelfs bij de samenstel ling van deze begrooting den invloed t© bepa len, dien de loop der gebeurtenissen op sommi ge uitgaven zal hebben, heeft er toe geleid, onderscheidene artikelen uit t© trekken tot het zelfde bedrag, dat daarvoor op den dienst van 1915 werd toegestaan al laat het zich ook aan zien, dat dit bedrag aanvulling zal behoeven, hetzij uit een nader aan t© vragen buitenge woon krediet, hetzij uit den post voor onvoor zien© uitgaven. Dit geldt bijv. ten aanzien van de uitgaven voor tijdelijk personeel bij het De partement, aangezien het thans niet valt t© zeggen in hoeverre in 1916 nog gebruik zal moe ten worden gemaakt van de diensten van het groot© aantal burgerpersonen, die tijdelijk moesten worden t© werk gesteld. Militairen medeplichtig aan smokkelarij. De Opperbevelhebber van Land- en Zee macht heeft bepaald, dat door de autoritei ten, belast met het militaire gezag in het in staat van beleg verklaard gebied, omtrent handelingen van een militair, tijdons zijn verblijf met verlof in dat gebied gepleegd, waardoor hij hetzij schuldig, hetzij mede plichtig aan, dan wel zijdelings behulpzaam was bij pogingen tot uitvoer van ten uit voer verboden goederen, onverwijld zal kennis worden gegeven aan den onmiddel- lijken chef van dien militair, met vermel ding van de plaats of de plaatsen, waarheen aan hem geen verlof mag worden verleend. Koloniale werving. Door den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal Snijders, is de volgende order voor do landmacht uitgevaardigd: „Ten vervolge op mijn order van den 7en September 1915, Afdeeling Beheer Landmacht No. O.Y.I. 31778/A 3319, wordt door mij be paald: le. dat de militairen die zich voor overgang of detacheering bij het Nederlandsch-Indische leger aanmelden, bij hun korps worden ge keurd 2e. dat de betrokken korpscommandanten na de keuring aan den commandant der Ko loniale Reserve zenden: a. de keuringstaat. b. het extract-stamboek. c. het uittreksel uit do straflijst. d. voor wat betreft de gehuwde onderoffi cieren, eene verklaring betreffende do grootte van hun gezin en den leeftijd der kinderen." Dragen van uniform door benoomdo, doch nog niet beëedigde reserve-officieren. De Opperbevelhebber van Land- en Zee macht heeft de volgende order voor de Land- maoht uitgevaardigd „Aangezien het is gebleken, dat bij de in den laataten tijd benoemd© reserve-officieren en wellicht ook bij hunne onmiddellijke chefs, geen eenheid van opvatting bestaat aangaand© de vraag, wanneer deze militairen de officiers uniform mogen dragen, is door den Minister van Oorlog bepaald, dat de hier beschouwde reserve-officieren de officiersuniform niet mo gen dragen vóór don dag, waarop zij zich van het korps of de inriokting waarbij zij aanwe zig zijn, dan wel van do plaats waar zij zioli buiten dat korps of die inrichting mochten bevinden, op inarscli moeten begeven om hunn© nieuwe bestemming te volgen. „Do Minister vestigt er evenwel do eandadht op, dat in de benoeming tot officier van meer- bèdoelde onderofficieren geen aanleiding be hoeft te zijn gelegen om hen zooals in ge wone tijden mot do leerlingen der inrichtingen van onderwijs geschiedt in het genot van verlof te stellen tot het tijdstip der heëediging, ook niet wannoer de "betrokkenen dienstplich tig zijn. „Het vorenstaande ter kennis van de autori teiten der Landmacht brengend©, wordt door mij bepaald, dat voor het geval do hierbedoold© reserve-officieren zich niot op marsoli behoeven te hegoven om hunne nieuwe bestemming t© volgen. 7.ij eerst óp den dag hunner beëediging de officiers-uniform mogen dragen." Uit de Staatscourant. Bij K. B. is off. v. gez. 1ste lel. v/h. Ncd.- Ind. leger A. H. de Ch au fep ié, op ver zoek, m. ing. v. i Oct. wegens volbr. dienst tijd eervol uit den mil. dienst ontslagen, onder toekenning van pensioen. Hoofdcursus. De Minister van Oorlog brengt ter kennis, dat in verband met den uitslag van het on langs hier te lande gehouden vergelijkend examen voor eene plaatsing op den Hoofdcur sus, met ing. van 1 Oct. de volgende on derofficieren. ter opleiding voor den rang van 2de luitenant, worden toegelaten inf. h. t. 1. "W. J. K. Baay. E. Dijkstra, P. G. Mantel. R. Klcmp, H. J. Kronig. J. de Bos, j?»r. P. F._ van dor Maeson de Som- breff, A. Tolsma. G. Lammers, B. A. Sjoerds- ma, N. J Jelgersma, H. W. Monsees, J. Baurdoux, H. M. F. van de Pieterman, F. Harting, M. G. Meeuse. P. Kramer. C. W. van Meurs, B. van der Reyden, J. Agter'nerg, L. van Wakeren, M. E. Enthoven, H. Schnit- ker, E. Ph. Yap Tjoug, J. P. A. Korten. E. J. van Baarsel. R. W. B. Muller. P. Geist, F. H. Zegers. M. A. A. Strijers, J. G. Berg huis, L. M. H. Hendrikz, C Jansen, G. II. Seholten, K. Siersema, L. M. Z. de Liefde, E. J. van der Flier, J. Jonkers, J. A. M. J, de Hoog; v. inf. in Ned.-Indië A. F. Monsees, P. N. Maréchal, W. A. Almekinders, Z. do Haan, S. do Waal; adm. h. t. I.: A. K. van Heerdo, C. J. Schreuder, A. N. Best, N. L. F. J. Groten dorst, J. van Wamol, J. Boogerd, G. Har- denberg adm. in Ned.-Indië: M. Baijens, B. H. F« van Lent, (»>St. Ct."). Koninklijke Militaire Academie. Uitslag van overgangsexamens. Van het 2e naar het 3e studiejaar gaan over dc cadetton Infanterie hier te lande. H. H. G. Belgra- ver, J. H. Bramlage, J. Dommisse, B. P. F. van Driel, E. E. T. Dulfer, J. van Engelen burg, D. T. Hendriks, J. Hulst. C. D. Ka merling, J. M. F. A. Kusters, H. W. Lende rink. F. Luet, E. AL V. Masdorp, C. F. A. Milders, E. M. A. Suijlen, P- Verschoor. T. B. W. van de Vliervoet, K. H. O. L. van Benne- kom, H. G. Bolk, P. J. Dom. H. L. G. Lam bert, R. J. F. Ubaghs, J. Pel. Infanterie Qost-lndie. R. F. H. Goedhart, M. Behrens, M. C. H. W. van Benselcom, J. H AI Blogg. G. A. J. Boogli, J. C. Al. Chabnt, W. C. E. Detinger, P. W. G. Gout. G. W. Honingh. Ar. Jacobs. P. H. Kiesel, A. J. AT. Koster, W. E. K. Arercns. C. van Meurs. F. G. Rosier, C. G. Toorop, L. Touwen, M. B. Vielioff, G. Guldenaar. C. C. Küpfor, W. A. Al. Alolenaar, J. W. Alentel. Cavalerie hier te lande. W. C. Hooft,G. Albnrda, .T. W. U. Doornbos. A. D. Kouff. jhr. P„ F. H. Quarles van Ufford. ihr. G. A. Strick J van Linschoten, P. AL H. Tielens*

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2