N}. 170. Vrijdag 1 October 1915 Orgaan voor L©g@r ©n Vloot. Oorlogsnieuws. 'De gevreesde. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT ADRES FEE REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS 3 CENT, ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P.DRIE MAANDEN Voor AdvertentiOn wende men zich tot liet Al". Advert Heerengracht 228 Amsterdam, tot de Drukkerij .Jacob van 234-240 (Keizerrijk 0) Amsterdam of >t onze Admin Amsterdam. Prijs der Adverteniitfn per regel 30 com nt te-Bureau ROüMA Cam pen" N. Z. Voorburg! itratie, I'alestrlna-itront Bjj abounement reduc Een tooneeltje van den oorlog aan de Oostenrijksch-Italiaansche grens. Itali- aansclie troepen rukken, onder een hevig shrapnellvuur tegen den vijand op. Het terrein is moeilijk begaanbaar, maar bet beeft bet voordeel, dat het een natuurlijke gelegenheid biedt voor dekking. Op den voorgrond zien wij een machinegeweer ia een boom opgesteld, op een hoogte, die tevens voor observatiepost dient. Verkoop aan de Klockan. Cm hot hoepen van „De Soldatencourant" voor led-.- uUrtair to vergemakkelijken, hebben wij met de Amsiet'damcohe Kioskenoncierno. mlng een overeenkomst getroffen. Voortaan zal voor den gewonen prijs van oen cent per exem plaar voor iedor militair „Do Soldatencourant" to koop zijn aan de stations: Amsterdam Ie Perron en 2e Porron, Haarlem, Leidon, Don Haag, Rotterdam (Maas), Hoek van Hoiland, Hilversum, Amersfoort, Alkmaar, Den Heldor, Tiel, Bussum, Apeldoorn, Zaandam, Rotterdam (Hofplein), Zar.dvoort, Schoveningon (Kur- hausj (Z. H. E. S.) en aan de Kiosken to Am sterdam en Den Haag. Losse nummers. Losse nummers van „De Soldatencourant" worden op aanvraag dadelijk toegezonden. Bij de aanvraag moet voor elk verlangd exemplaar 1 cent aan postzegels worden Ingesloten. Es teestsnd in Een reuzi In ons vorig overzicht van 'den toestand hebben we melding gemaakt van de over winningen, die door de geallieerdén zijn be haald aan het Ooster- zoowel als aan het Westerfront. Laat ons maar eerlijk beken nen, dat die in het Westen den moesten in druk: hebben gemaakt. Niet alleen, omdat dit dichter bij ons is, maar vooral omdat we gewoon zijn geraakt aan de onbewege lijkheid van den strijd daar, aan de onver anderlijkheid van den toestand. Nu ineens komen daar berichten van een 6ucces der (Slot.) 3 De rug van den indringer wa6 naar het raam gekeerd, maar Hugh kon niettemin zijn krachtige gestalte, de breeds schouders en bet forsche hoofd met het kortgeknipte zwarte haar herkennen, dat Cosway, den man die hem en zijn jonge vrouw zulk een bloedige wraak toegezworen had, ken merkte. Hugh voelde zich een huivering door de leden gaan, nu hij wist dat zijn vijand hem zoo nabij was. Hij bad om Cosway's be dreigingen gelachen, had hem een belache- 1 ijken pochhans genoemd en bij zijn vrienden en kennissen in het bespottelijke daglicht gesteld, dat hij verdiende, en hier was nu het antwoord. Betty's aandacht was nu overgebracht op de betrekkingen tusschen eenig© uitgevers en haar mau, terwijl Hugh als een stand beeld op zijn stoel bleef zitten, bovreesd om op eonigerlei gewelddadige manier in te .grijpen en tegelijk bij zich zelf plannen makend en aanleidingen bedenkend om Betty.de kamer uit te krijgen. Voor zichzelf vreesde hij niet6 bij een open duel of worsteling met Ccsway. Maar zijn hart stond stil en beefde bii de gedach te aan do.gevolgen die een incident in te genwoordigheid van Bctty op haar toe stand kon hebben. Do dokter had haar nog onlangs gewaarschuwd voor elke opwinding Frajischen. en Engelschen, waarbij over een breedte van 25 kilometer Duitscke loopgra ven worden bestormd en ingenomen, waarbij 20,000 krijgsgevangenen worden gemaakt, waar men dus beslist van een overwinning kan spreken. Inderdaad, dit was een goed begin. Er was een offensief aangevangen, dat reeds dagen-, en wekenlang was voorbereid door zware artillerie-acties. Een goed begin, zeiden we, maar... meer ook nog niet. Als het daarbij blijft, en als, zooals thans blijkt de Duitschers zeer ernstige tegenaanvallen doen, die do Eranscken slechts afslaan, niet terugwerpen, mag men vooral van niet meer dan van een voorloopig succes spre ken. In dit opzicht slaan de Fransche maar vooral de Eugelsche bladen wel een beetje op hol. Een „deskundige" dn de Times", kolonel Maude, heft juichkreten aan, die nog niet gerechtvaardigd zijn. Hij beweert, <Iat de geallieerden nu wel spoedig aan den Rijn zullen staan en dat het einde van den oorlog als een volkomen verrassing zal komen. De Eransche bladen slaan.niet zóó op bol, enkele zijn zelfs heel bezadigd, maar allen hopen nu toch, dat de tijd der kente ring is gekomen, dat Joffre nu het „initia tief" heeft genomen on de Duitschers nu verder teruggeslagen zullen worden. liet is altijd een fout, als men te vroeg juicht. De voordeelen, Zaterdag en Zondag behaald op het Westerfront door do geal lieerden, zijn inderdaad belangrijk na den langen stilstand over 'tgeheele front, maar zo zullen van weinig beteekenis blijken, als het succes niet wordt voortgezet. En in de dagen, die sedert verloopen zijn, is er alweer stilstand ingetreden, d. w. z. er wordt zeer hard gevochten, er zijn nieuwe aanvallen en tegenaanvallen, maar van nieuwe zegepralen lezen we niet totnogtoe. Dat kan natuurlijk of zenuwspannende gemoedstoestand en daarom had men juist dezer dagen het vre dig landleven verkozen. „O, ik heb j© nog niet verteld, wat me laatst zoo buitengewoon getroffen heeft in je nieuwste roman, Hughl" zei Betty. „Luister..." Haar man glimlachte eu gaf een buiten gewone belangstelling in baar woorden voor, maar in diezelfde oogenblikken was zijn verbeelding bij niets of niemand anders dan bij dien man onder de tafel. Cosway's aanslag was het gevolg geweest van Hughs onbegrensde liefde voor Betty. Wat moest er in dien man omgaan, die daar op een halven meter afstands van haar was, die den blik gericht hield op haar fijnen enkel en haar kleine schoenen, die dezelfde lucht ademde als zij en de intieme gesprek ken mede aanhoorde, die zij alleen- meege deeld waande niet den man, die haar alles was op aarde?... Cosway was natuurlijk-gewapend. Eén stoot met den dolk, één schot met den re volver en Betty was... Hugh sloot de oogen voor het vr-eeselijke tafereel, dat zich voor zijn geestesblik had opgedaan. Gerechte Hemel, wat kon hij doen? Hij durfde niet tc fluisteren of door wel ke zinspeling ook te duiden op het dreigen-" de gevaar. Als Cosway bemerkte, dat hij ontdekt was, 7-ou hij geen oogenblik langer aarzelen om zich op hem tc werpen. Bctty moest tot elkeu prijs gered worden! nog, wie zal zeggenof de telegrammen t-an heden ze ons niet brengen? Voor loopig echter is er op de ontruiming der eerste linie van de Duitschers niet ggvolgd die der tweede en derde linie, en als dat niet spoedig, niet snel achtereen gebeurt, zal een terugdrijving der Duitschers naar den Rijn nog niet zoo spoedig geschieden. Aan het Oostelijk front, beweren de Rus sen, zij het ook niet officieel, nieuwe zege pralen te hebben behaald. Over Londea bereikte ons een telegram uit Petrograu, dat dadelijk overdreven leek en ook over dreven bleek. De Russen zouden nl. Kowol hebben bezet, de Oostenrijkers zouden uit Bródy, in 't noordoosten van Galicië, verder naar 't westen zijn getrokken. Dat zouden inderdaad schitterende overwinningen zijn geweest, maarze worden niet bevestigd. Integendeel, we lezen in latere berichten, clat de Oostenrijkers ten Oosten van Kowel strijden en de Russen terugwerpen, di s kunnen dezen niet in deze plaats zitten. Ook lezen we van nieuwe gevechten bij Dubno en zoolang de Oostenrijkers zich daar nog kunnen verdedigen, en uit niets blijkt, dat ze 'tniet kunnen doen, zullen ze zeker Brody, zoover achter dit front, niet ontruimen. Ook overigens bleek het succes der Russen maar een tijdelijk; zij verover den Luzk, de vesting, die Oostenrijkers reeds eenigen tijd in handen hadden, doch alleen de stad, niet de forten westelijk. En de Oostenrijkers hebben weer een bruggéu- hoofd bij Luzk bezet, wat wijst op een voor uitdringen, ©n een later bericht rneldt zelfs, dat ze de geheele stad in hun bezit hebben. Van het Oostelijk oorlogsterrein valt ver der weinig nieuws te vermelden. Er is noch in 't noorden, bij Dünaburg, nooh in het centrum, in de buurt der moerassen, veel me© te deden. De strijd duurt er voort en tusschen de moerassen en Njemen ga^n de bondgenooten steeds langzaam vooruit op den weg naar Minsk. Maar de Russen verdedigen zich hardnekkig en overal doen ze nu en dan aanvallen en zijn daarbij niet altijd ongelukkig. Van de andere oorlogsterreinen geen be slissend nieuws, het blijft er over 't alge meen bij 't oude, zoowel aan de Dardanelien als aan de Italiaansche grens. In den Bal kan gist en woelt het, de staten daar weten blijkbaar nog niet, wat ze willen, wat ze moeten. Bulgarije en Griekenland mobili- seeren en er is een partij in Roemenië, die hierop ook aandringt en voor dit doel zelfs opstootjes op straat veroorzaakt. Bulgarije weet reeds aan welke zijde het zich zal scl ren, als hot tot deelneming aan den oorlog overgaat, aan de zijde der Centrale mogend heden. Van Roemenië en Griekenland staat dit nog niet vast, en in het laatste land moet er zelfs een conflict zijn in dit opzicht tusschen koning Konstantijn, wiens hart aan Duit.schland hangt, en Venizelos, die meer verwacht van de gealliëerden.. BELGIË, Het Brltsche meesterschap in de lucht. De „Times" bevat het verhaal van een „militair in België" omtrent de werkzaam heid der Engelsche vliegers. Een van onze eskaders was onlangs op expeditie uit en moet zich op nuttelooze wijze in gevaar begeven hebben. Zij waren hoog op de helling van een heuvel vlak bij do govechtslinie, waar zij van de Duiteche loopgraven uit gemakkelijk konden gezien worden. Plotseling zonden de Duitschers hun dan ook acht granaten uit veldgeschut toe, van die „wliiz-bangszooals wij ze noemen. Vijf van onze kameraden vielen. Geen een was gedood,.maar allen hadden kwetsuren opgeloopen, één was ernstig ge wond. Mijn eskadron was ook eergisteren op ex peditie uit vlak achter onze gevechtelinie. Ik en zes man van mijne sectie hadden bevel gekregen om een brug t© bouwen over een weg, die juist een loopgraaf kruiste. Onge veer honderd meters van ons af stond nog een boerderij, doorzeefd door granaatvuur. „Duitsche kant" noem ik dat. De Duit schers moeten ons troepje ontdekt hebben, want zij wierpen vier flink© projectielen in de boerderij, die de baksteenen op zeer slor dig© manier door elkaar smeten. Van tijd Er was mar één middel mogelijk: zij moest door het eene of andere voorwendsel buiten de kamer gebracht werden. En dan, mocht Cosway zelf oppassen! „Scheelt er wat aan, Hugh?" vroeg Bet ty opeens, toen zij zijn onwillekeurige af wezigheid van aandacht opmerkte. „Wel neen, schat", zei hij, met een plot selinge overdreven neiging om haar te lief- kooaon. Toen kreeg hij een inval. „Maar ik heb een verrassing voor je", zei hij. „En goed nieuws óók!" „Wat is dat, Hugh?" vroeg ze, nieuws gierig. „Een miuuut geduld dan" antwoordde hij. „Ik zei maar wat, toen ik je van dat telegram sprak. Het is niet van Tonly Co. Je moet zelf maar eens zien van wie het is. Het ligt in de la van schrijftafel ap mijn werkkamer. Hier heb je de sleutels, kijk maar eens Betty stond lachend op en pakt© de sleu tels aan. „O, dan moet is eehs dadelijk lezen. Om- deugende jongen, om mij zoo maar wat wijs te maken Hugh durfde niets meer te antwoordden. Hij had de linkerhand voor het gelaat gebracht, eensdeels om de uitdrukking van zijn gezicht te verbergen, waar ziin zenuwen in de laatste minuten in een vreoselijkc spanning verkeerd hadden, en ten andere om door zijn vingers heen een blik te wer pen op dc punt van het tafelkleed, dat aan- stondsA hij voelde hst, opgeslagen zou wor- tot tijd vielen er ook geweerschoten, maar geen van ons troepje werd geraakt. Do brug was klaar en de officier van de genie, die .ze inspecteerde, was tevreden met ons werk. Toen kondon wij inrukken. Gisteren verscheen een van onze vliegma chines van de Duitsche linies af komend, hoog, heel hoog, nog maar als een stipje zichtbaar en toen hij boven onze gelederen kwam, daalde hij spiraals gewijs neer. Eerst overhangend op den eenen, toen on den an deren vleugel, dan bijna recht met den kop naar beneden, kwam hij neer, steeds in cir kels, maar heel regelmatig ©n vast be stuurd. Toen gleed hij in een langen vol plane naar huis achter den heuvel, die achter ons ligt. Deze vliegers zijn een nieuw soort men- schelijke wezens. Vijf van die „opper-avia- tische" vogels hielden gisteren de Duitsche batterijen tegenover ons geheele front bezig De geheele lucht daarboven was vol shrap- nelhvolkjes op regelmatige afstanden als de pruimen in een goed-gemaakte vruchten taart (Ik kan geen beter voorbeeld beden ken) en daartusschen door vliegen de ha vikken met de volmaaktste onverschilligheid rond. Ongeveer acht seconden na den vuur straal dien het barstend projectiel uitzendt, hoort men het „plof". Het door de ont ploffing veroorzaakte wolkje is al van vorm veranderd voor je dat „plof" hoort. Als de batterijen flink bezig zijn, dan zie je daar ontploffing na ontploffing, som: vier of vijf tegelijk en dan hoor jc even daarna een onregelmatig geplof. Als de havikkon laag vliegen en dus gemakkelijk te bereiken zijn, veranderen ze ieder oogen blik van richting, ijlen heen en weer en het moeten dan een helder hoofd en een vaste hand zijn, die daarboven automatisch aan het werk zijn. Wij hebben gevallen gezien, 'aarbij het leek alsof het projectiel den vlieger niet missen kon, maar waarin deze toch ont kwam, maar onmiddellijk terugkeerde en weer in dezelfde gevaarzone vloog. Dat lijkt op waaghalzerij, maar is het niet. De havik had zijn taak nog niet vervuld en keerdi dus weer voor zijn werk terug. Eén van de vliegers deed dat vijf achtereenvolgende keeren, zooals wij uit do voorste loopgraven konden zien en toen hij eindelijk besloot weer naar huis terug te gaan en in veilig heid verkeerde, juichten wij hem allen toe en ik hoop, dat hij die uiting van onzen op- gegaarden angst voor zijn veiligheid nog heeft gehoord. 's Avonds na zonsondergang, in d© sche mering en afstekend tegen do rose cu gele lucht, keeren de havikken van alle punten van het Duitsche front terug om op stok te gaan. En als go dan bedenkt welke gevaren ze hebben doorgemaakt.... FRANKRUK. Van het Westelijk Oorlogsterrein. PARIJS. Wij zetten onze vorderingen ten oosten van Souchez voort en maakten hon derd gevangenen, onder iyio manschappen van de garde, die enkele dagen 'geleden van het front in Rusland waren overge bracht. Ook in Champagne kwamen wij vooruit en namen achthonderd man ge vangen. De vijand opende een hevig kanonvuur op onze loopgraven in de Argonne, maar deed geen infanterie-aanval. In gevechten met handgrantaen konden wij sommige secties van onze eerste linie in Argonne hernemen, LONDEN. Veldmaarschalk French bericht: De hevige gevechten om en ten noorden van Loos duren voort. Wij bezetten: thans het geheele ter rein ten noorden van heuvel no. 70, dat Zaterdag door den vijand hernomen was. Wij maakten vorderingen ten zuiden van Loos en namen nog een kanon, zoodat wij er nu in het geheel een en twintig genomen hebben. Bovendien 6taau er nog meer ver laten kanonnen tu^chen onze stellingen en die van den vijand. Het aantal gevangenen bodraagb nu meer dan drieduizend. Wij maakten 40 mitrailleurs'buit, terwijl nog vele andere door het bombardement ver nield zijn. De genomen linie was buitengewoon den om het hoofd van Ccsway te vertoonen. En terwijl Betty de kamer uitging en de deur zachtjes achter zich dichtdeed, was het hem alsof zijn hart ophield te kloppen. Hij wachtte eenige seconden, totdat hij Betty op de eerst© verdieping wist. Toen stond hij, geruischloos maar met veerkrachtige beweging, van zijn stoel cp, en wierp met geweldige krachtsinspanning de salontafel, onderst boven. Zoo plotseling was dit optreden, dat de man onder heb tafelkleed volkomen over bluft was en in vreesachtige houding 'neen- kromp, terwijl hij zijn armen afwerend p- hief, als vreesde hij een kogel. De blik, dien de jonge romanschrijven thans op de geknielde verschijning wierp, deed hemzelf een tuimeling maken tot in den versten hoek van het vertrek. De man daar vóór hem was hem volko men vreemd Eenige oogenblikken staarde hij met open mond en wilden blik den indringer in 't gelaat, terwij] zijn lippen beefden tenge volge van de reactie op de voorafgegane mimiten van spanning. Wie voor den duivel ben je?" riep hij uit. .Enkel maar een arme drommel zonder werk, meneer", begon de ander, terwijl hij van den vloer opkroop. „Ik sloop hierin omdat ik geen dak en geen brood heb. Ik wilde u niet aan 't schrikken maken of kwaad doen". „Jou gemeone boef", zei Hugh, die zich zelf weer meester was; „Ik ben gek, dat ik sterk en bestond uit een dubbel front, waarin tweè groot© versterkingswerken, do „Hohenzollern"- en <ie Kaiser Wilbelm"- redouteu genaamd, zijn ingebouwd, die een netwerk van loopgraven en bomvrijo schuil plaatsen van vele honderden meters om vatten. Een tweede linie liep pal westelijk van Loos. Op het oogenblik zijn wij bezig de derde linie krachtig aan te vallen. Onze vliegers bombardeerden heden den epcorweg bij Bataume, vernielden een trein en beschadigden de epoorweglijnen bij Achiet le Grand. BERLIJN. Officieel bericht van bet groot© hoofdkwartierDe vijand zette zijn poging om door te breken ook Maandag voort, zonder eenig succes te behalen. Hij leed daarentegen op vele plaat sen zeer ernstige verliezen. Bij Loos onder namen de Engelschen een nieuwen gasaan val, die geheel zonder resultaat verliep. Onze tegenaanval bracht OD3 behalve winst aan terrein, een aantal gevangenen, 750 man en 20 officieren, waardoor het geheele aantal hier op 3397 (met inbegrip van de officieren) steeg; vooiïs werden 9 mitrail leurs buit gemaakt. Bij Souchez -en Roclincourt en verder langs het geheele front in Champagne, tot aan het Argonnenwoud, werden de Fran sche aanvallen afgeslagen. In de buurt van Souain bracht de vijand, met een merkwaar dig gebrek aan begrip van den toestand, zelfs cavaleriemassa's in het gevecht, die volkomen werden uiteengeschoten en vlucht ten. Bij het afslaan van dezo aanvallen onderscheidden zich bijzonder de Saksische reserve-regimenten en de troepen van de divisie uit Frankfort aan den Main. In de Argonnen werd door ons een klei ne aanval gedaan, ter verbetering onzer 6tellingen bij de Fille-Morte. Daardoor werd het gewenschte doel bereikt en werden tevens 4 officieren en 250 man gevangen genomen. Op de hoogten van Combres werden Zon dag en Maandag door omvangrijke mijn- ontploffingen de vijandelijke stellingen op een breed front verwoest, zoodat zij ineen stortten. Het Fransch-Britsche offensief. LONDEN. De „Times" meldt u'.t Parijs De gewonden van het slagfrcrit in Cham pagne beginnen to Parijs aan te komen met de eerste verbalen over het opec-.- van het groote offensief. De eer van den eersten stormaanval komt toe aan het vermetele koloniale corps. Onder leiding van generaal Marohand stormden de mannen tot den aanval vooruit. Generaal Marchand viel ernstig gewond in den buik. Zijn mannen echter snelden met onweerstaanbaar élan voort naar de linie der Duitsche loopgraven en door dezo eerste linie heen. Zij lieten daarbij talrijke groepen Duitschers iu spe ciaal versterkte schansen en drongen door tot de verzamelplaatsen in de achterhoede, waar do Duitschers nog iets langer weer stand bleven bieden. Het élan was zoo groot, dat ook de Fransche koloniale cavalerie onder de schitterende aanvoering van Mar- chand's rechterhand, generaal Baratier, voor de eerste maal sedert lange maanden op het oostelijk front weer in actie kwam. Haar optreden verklaart het groot© aantal gevangenen in zoo korten tijd en op een zoo lcorb front. Dc eerste linie ging na de doorbraak der eerste loopgravenlinie zoo snel voort, ondanks verwoeden tegenstand, dat ze voortdrong tot de vijandelijke artii- lerie-emplaccmcnten, waar men om de ka nonnen heen een zeer heterogene verzame ling Duitschers vond van alle wapenen, die uit de loopgraven waren gevlucht en nu omsingeld werden en zich moesten over geven. De Jcngste gevechten. LONDEN. De speciale correspondent van Reuter in het Engelsche hoofdkwartier in Frankrijk zegt in een telegram, gedateerd 27 Sopt. „Na drie dagen van harde ge vechten blijven de Engelsche troepen, niet tegenstaande de hevige tegenaanvallen, zooveel omslag met je leven maak. Hier, vervloekte dief, onmiddellijk mijn huis uit!" En hij greep den laudlooper bij de kraag, ijorde hem naar dc deur, werkte hem do vestibule uit en zond hem met een krachti- gen schop de stoep af. „Ilc zal iemand om de politie sturen, die je zal inrekenen!" schreeuwde hij hem na. De pseudo-bedelaar, wiens spiedend oog aangetrokken was geworden door den glans van zilver in de eetkamer, maar wiens plan nen om op een gunstig oogenblik zijn slag te slaan zoo plotseling waren verijdeld, koos met den grootsten spoed het hazenpad. Hugh, nog wat onder den zenuwspannen- den indruk van de laatste oogenblikken, maar dankbaar om de even onverwachte als gelukkige oplossing, begaf zich nu naar bo ven om Betty, die nog altijd naar het tele gram zocht, op de hoogte te stellen van liet vroom bedrog waaraan hij zich om harentwil had schuldig gemaakt. Eeu half uur later, terwijl Betty zich op haar kamer kleedde voor het gewone avond wandelingetje, arriveerde majoor Selwyn. Maar hij was niet alleen. Wie hem verge zelde, was niemand anders dan James Gordon Ccsway. Hugh staarde zijn ooms metgezel met open mond aan, maar deze wachtte niet lang met het geven van een verklaring. „Beste jongen", zei hij, „ik ben gekomen om jou en Betty vergeving te vragen voor mijn verfoeilijke daad. Maar, zooals ik ma- op verschillende punten, stevig gevestigd in de stellingen, op den vijand veroverd. Er werden Dinsdag bewegingen gemaakt van buitengewoon gewicht. Er zijn opnieuw manschappen krijgsgevangen gemaakt en kanonnen veroverd to Loos waar een groot aantal Duitaclio soldaten werden ontdekt, die zien verborgen hadden gehouden in de kolders van het dorp. JIc:. aantal kanonnen bijeengebracht in en om Loos, bedraagt 25. Het is nog niet bekend of dit veldkanon nen of machinegeweren zijn. Kr zullen er nog we! meer gevonden worden, wanneer het plaatsje grondig doorzocht wordt, want zijn eigenaardige ligging moet den vijand een groot aantal geschikte plaatsen hebben aangeboden voor het plaatsen van kanonnen en liet inrichten van versterkte stellingen. Vreemd genoeg werden nog enkele bur ger. ontdekt in hot. plaatsje, die ondanks het lievige gevecht, dat er gewoed heeft, er het leven hadden afgebracht. Dinsdag werd weder op verschillende pun ten hard gevoch te n ilet terrein, gelegen op ongeveer 1000 yards ten westen von Haisnes, was het cen trum van een zwaar infanteriegeveebt, dat thans nog voortduurt. Om eenig© punten op heuvel 70, dio op dit oogenblik m onze handen zijn, wordt ook nog gestreden. Op het overigo gedeelte van de linie schijnt het vrij ernstig te zijn. De arlilleristischo voorbereiding, die aan den aanval voorafging, was buitengewoon. Er waren een groot aantal kanonnen op verschillende punten bijeengebracht, ter wijl een enorme hoeveelhedi granaten ge reed lag. Eén dag lang was er bij lus^henpoozcn gevuurd, maar kort na middernacht en Za terdag in de vroegte werden de Duitsche stellingen beschoten op een wijze, zooals in dezen oorlog nog niet is voorgekomen. Op een afstand was het een geraas als van ecu verschrikkelijk machinegeweer, en het vuur was zoo geconcentreerd, dat het onmogelijk v.-as de verschillende detonaties uiteen te houden. De Duitsche linies waren gehuld in etof en rook, de borstweringen waren één geworden met de omgeving, de prikkel draadversperringen wraeu onzichtbaar en de geheele atmosfeer trilde van het geraas. En dit duurde den geheelen dag met enkele tusschenpoozen voort. Uit het groot getal krijgsgevange nen zou men inoefen afleiden, dat de vij and ook zware verliezen aan dooden en ge- wouden moet hebben geleden. ontmoette, meer dan 700 krijgsgevan genen aan een station, waar zij in den trein ringen om overgebracht te worden naar do basis. Allen schenen uitgeput te zijn. Hun uniformen waren bemedderd en zoo ver kleurd, dat het veldgrijs in een stofkleur was veranderd. De mannen zagen er gezond uit, het waren meerendeels Polen. De ruimte, waar zij stonden, was om ringd door schildwachten met het bajonet op bet geweer, maar dat was feitelijk over bodig, want de gevangenen zagen cr te uit geput en te leiclzaam uit om pogingen tot ontvluchten te doen. Sommigen gaven zelfs hun bevrediging te kennen, dat zij nu niet mec-r behoefden te vechten. Bijna allen werden naar Loos gebracht. De stad was aau drie zijden omsingeld en de Duitscheri die dus opgesloten waren, hadden zich, zooals de gevan genen mededeelden, wel moeten over geven, daar zij hun laatste patronen ver- echoten hadden. Twee officieren, die in den aanval bij Ilooge gevangen waren genomen, gaven toe, dat de groote aanval lang was ver wacht, maar dat hij toch nog een verras sing was geweest. De oudste, een kapitein van den Landsturm, zeide, dat de helft van zijn compagnie do lucht in wa3 geslagen door een mijn, die de loopgraven had ver nield en dat hij zelf gevangen was genomen bij de bestorming der Engelsche troepen, die doordrongen in de bres, welke door de ontploffing was geslagen. Hij gaf zijn bewondering te kennen voor de Engelsche infanterie en vooral van hun vuurdiscipline. Pas een week geleden was hij van verlof teruggekeerd en hij ver klaarde, dat hij het aangenamer vond den joor Selwyn al heb verteld, ik kon het niet heclemaai helpen.- De zaak is, dat tijdens mijn hechtenis de dokter mij heeft onder- 'zccht, met het gevolg dat hij na operatie een. stukje been van de hersenpan heeft verwijderd. Hij deed dit met het resultaat, dat ik nu weer een gezond, volkomen nor maal denkend menseh beft. Ik kan je niet zeggen, hoe betreurenswaardig ik de ellen dige daad vind, die ik heb bedreven. Ik kan om voor mij zelf te pleiten niet anders vertoonen dan de verklaring van den dok ter ik heb dat stuk bij mij dat ik tal van jaren niet toerekenbaar voor mijn han delingen ben geweest. Hugh was niet weinig verrast door deze uiteenzetting en haastte zich te verklaren, dat nu alles vergeven en vergeten mocht hceten. „Voor den drommel", zai nu de majoor, die er naar verlangde het gesprek een andere wending te geven, „niemand ter wereld neemt de minste notitie van mij! Daar heb 'ik mijn lunch gemist, ben tien jaar van mijn leven achterop door een auto-botsing en jullie rakkers..." „Doet er niets toe", zei Hugh. „Die lunch kan hier gebeuren en wat de rest aan gaat... maar daar komt Betty aan!" Op den drempel van de deur stond Bettv met wijd-opene oogen het onverwacht© ge zelschap aan te staren. „Betty", zei Hugh, „mijnheer Cosway heeft alles opgehelderd!" En de man, die niet onder de tafel had eczeten, jnaaktg .een lioffelijke buiging.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1