KW ATT A Nederlandsch Fabrikaat Exc. Mr. L. H. W. REGOITtT ieder soldaat - ieder officier moet het kijken, lezen - ieder generaal en leeren. 0E Chocolaat! Laatste Berichten. lii HetLewea van heden „De Oorlogskas33 Amsterdam. Militaire Petten, LlHH VAN TONGEHEÜ Heldin Ét le! groote Werelddrama van I9I4. SIGAREN MERK Lï t: I Oa Fabrikanten FirmaJ.J.VAN DES PAS NIEUW MODEL GRIJZE KEPI r1 Dl MENSCHËN, ODOL Tekst en feekeningen van OPROEPING. ADVERTENTiËfi Hotel Weldon. Fabriek van Hoe moet ik solliciteeren? Het meest actueeie 3 cfs. 4 ets. 5 ets. Vraagt overal Uwen winkelier onderstaande kwaliteitsmerken Gr old verRrijgtoaar BON Het POOL'S Eüif AANBIEDING voor de lozers van „De Soldatencourant'' Onbetwistbaar beter dan alle andere Tandmiddelen. Doozen, Tubes, Potten N.V. Tandmiddelenfabrieken Flacons. AMSTERDAM. A Is 't Appèl, waar geen ziel mag mankeeren. B Is de „Brand-emmer", waar je mee moet flaneeren! C de Commandant, als die speecht, moet je zwegen. JORDAAN. De Administratie van Het LevenKeizersgracht 288, Amsterdam, verzendt na ont vangst van 11 ets. in postz. of postw. het nummer met het Militair-A. B. C. franco door hei heeie land. Alle Leren lezers verzekerd by The Gresham. RifliVfmclmnt ÏAFireDentdlclu: XV te Tiel aangehouden, "beweerde, dat de haar geschonken 10,000 waren gestolen door haar -beruchten zoon. Mijngas-ontploffing. In de mijn Bruchstrasse, in het. naburi- ga Langendroer nabij Dortmund had Za terdagmorgen een ontploffing van mijn- gas plaats. Acht mijnwerkers wer den levenloos aan don dag gebracht, negen met ernstige brandwonden in het zieken huis opgenomen. Een aantal mijnwerkers zijn nog in de mijn. Vlieger doodgevallen. De vliegtuigfabrikant A. Knubcl to Munster is met een door hem vervaardigden tweedekker van aanzienlijke hoogte op de Loddenheide al daar neergestort. 33 ij werd dood opgenomen. Eet was zijn oersto vlucht met heb nieuwe vliegtuig. UIT DE STAATSCOURANT. Op verzoek eervol ontslagen onder dankbe tuiging ds. A. S. ïalraa als veldprediker in algemeenen dienst bij het leger te velde. Eervol ontheven uit zijn tegenwoordig bevel do luitenant-kolonel E. G. S t a a 1, comman dant van het 12o regiment infanterie, en tijde lijk belast met het bevel over genoemd regi ment de luitenant-kolonel der infanterie L. Hoest. Op verzoek eervol ontslagen wegens lichaams gebreken L. H. Sonne y i 11e, hoofdcommies voor de administratie bij de Topographischo Inrichting. Benoemd hij do infanterie tot le-luitenant hij hun tegenwoordig korps de 2e-luitenant-s T. L. G Boekhout, adjudant van het 3o regi ment, A. K. Hard onberg van het 22e, J. C. Steenbeek van het 16e, A. G- C. Revers van het 2e, L. "W. X ij 1 a n d van het 6e, "J. D. van der Waall van het 19e, A.' J. van der Blom van liet 15e, "W. H. de Boer van het 9e, A. J. X. A. Piron van het 2e, E. "W. Brok van het 16e, E. P. Beets van het 12e, J. W. Schermer van het ?le, W. F. Engel van hot 20e, E. P. Weed a van het 3e, A. v a n S o o s t van het 21e, D. J. A. Piepers van het 20e G. A. Adriaansen van het le, A. N e t z e van het 14e en W. L. van der Burg van het 35e; tot le-luïtenant-kwartiermeester bij het tegenwoordig korps de Se-luiteuant-kwartier- meester J. C. L. Stadhouder van hot 4e, P. Bloema van het 2e, O. Fonlcert van liet 3o regiment vestingartillerie, P-, F. Ka mm van het 3o reg. infanterie en G. w a r i n g a van het 9e reg. infanterie. Benoemd tot tijdelijk militair apotheker 2e klasse de milicien-soldaat J. Riekkof van het 7e regiment infanterie. Verder is geschied een aantal benoemingen tot reserve-2e-luitenant. Opening Stafen-Generaal. Thans is beslist, dat de Koningin in per soon Dinsdag 21 dezer de nieuwe zitting yan de Sta ten-Generaal zal openen. Evenals ten vorigen jare zal de stoet, waarmede H; M. zich van het Koninklijk Paleis na-ar het gebouw der Grafelijke Za len begeeft, kleiner van samenstelling zijn doordien de meeste hofdignitarissen, die anders in dien galastoet mederijden, zich ook thans weder reeds in de Ridderzaal zul len bevinden bij aankomst van Hare Ma jesteit in dat gebouw. Liefdesdrama. Op een bank in het Haagsche Bosch zijn in den nacht van Zondag op Maandag do lijken gevonden van een 20-jarigen jongen man en een 23-jarig meisje. Uit een op hem gevonden brief aan de politie valt op te maken, dat de jonge man het meisje door een schot in de hartstreek heeft gedood en daarna zelfmoord pleegde door zich een revolverschot toe te brengen, omdat de wederzijdscho familie wei gerde toestemming te geven tot hun verloving. Omtrent het drama in het Haagsche Bosch wordt nog vernomen dat do jongeman onge veer een jaar omgang met het meisje had en gedurende dien tijd bij haar moeder aan huis kwam. Buren vonden dat hij zich nogal aan stelde" en vaak zonderling deed. Zondag had men de jongelui nog vroolijk eu opgewekt te za- men gezien en 's avonds zouden ze naar een bios coop gaan. Het meisje kwam wel, doch niet vaak, ten huizo van de ouders van den jongen man. Voor de daad bestond geen enkele aan leiding. Beiden gedroegen zich den laatsteu tijd zeer zonderling en verkeerden blijkbaar in hóógst overspannen toestand. Van het Oosteiijk oorlogsterrein. BERLIJN. Uit het groote hoofdkwartier Wordt gemeld i Legergroep r. Hindenburg: Aan den linker oever van de Dwina tusschen Friedrichst-adt en Jacobetadt is de vijand uit verschillende stel lingen verdreven. Meer zuidelijk wijkt hij terug. De den vijand vervolgende Duitsche voorhoeden bereikten den weg Eckcnsgrafen (SO K.M. ten zuidwesten van Jacobstadt) RakJschki. Ook tusschen den weg Kupischki Dunaburg en de Wïlya benedenstrooms van Vina is de voorwaartsche beweging in flinken gang. De spoorweglijn WilnaDunaburgPe tersburg is op verschillende plaatsen bereikt. In do bocht van den Njemen ton oosten van Grodno blijft de vervolging in gang. Aan de Benedon-Selwijanka zijn verschillende sterke tegenaanvallen van don vijand afgeslagen.N Gis teren werden meer dan 3300 gevangenen aan gebracht; twee mitrailleurs worden buitge maakt. Legergroep Leopold v. Beieren. Do vijand trekt terug, hij wordt op den voet gevolgd. Moer dan 1000 Russen weiden gevangen ge nomen. Legergroep v. Mack onsen. Do tegenstand van den vijand i-s op het gchcole front gebroken. De vervolging ia do richting van Pinsk wordt voortgezet. Zuidoostelijk oorlogstooncel. De Duitsche troepen sloegen gisteren op bloedige wijze ver schillende krachtige^ aanvallen ten zuidwesten van Tarnopol af en maakten daarbij eenigo honderden gevangenen. In den nacht w erd een gunstige stelling ingenomen eenigo kilometers westelijk van de tegenwoordige gelegen, zonder belemmering door den vijand. Brand in een boot van de Batavier-lijn. Reuter seint- uit Londen, dat een hevige brand uitbrak Maandagmorgen aan boord ven het- s.s. Vaderland" (I') van de Batavier-lijn, in de Theems liggende. Nadat do brandweer eenige uren gewerkt had, kon hij den brand meestor worden. Ondergeleefcende C. MULDERS, wonende I Transvaalslraat 5 Amsterdam, telefoon Zuid 4242, verzoekt beleefd of de onder- I officier, die op den avond van den j 18den Juli ongeveer te kwart na achten aanwezig was bij een aanrijding tusschen I motor en rijwiel op de Weesperzijde te j Watergraafsmeer, zich zou willen aan- meiden aan bovenstaand adres ten einde gSJ getuige te zijn in genoemd geval. C. MULDERS. Ij A'dam, 7/9 1915. Schip in brand. NEW-YORK. Volgens een draadloos bericht to Halifax, Niéuw-Schotland, ontvangen, is de Fransehe transatlantische boot „Santanne" in den Midden-Atlantisehen Oceaan in brand ge raakt. Het schip heeft hulp noodig. Ds duikbootenoorlog. CHRISTIANIA. Een Duitsche duikboot stak op 10 dezer twaalf zeemijlen ton zuidoosten van kaap Lindesnaes het Noorsche schip Presto", dat met mijn hout was geladen, iu brand. De bemanning, zeven koppen tellend, werd door een visschersvaartuig opgenomen en aan boord van een loodsvaartuig gebracht, dat haar later aan wal zette. Zeppelins op do Engelsche kust. LONDEN. Het persbureau meldt, dat de En gelsche kust gisteren weder bezocht werd door Zeppelins, die bommen uitwierpen. Geen slacht offers. Do eenige schade die werd aangericht is 'die van gebroken telegraafdraden of gesprongen ruiten. BERLIJN. Aan de „Yoss. Ztg." wordt nit Athene gemeld, dat op het eiland Moedros weder 115.000 man zijn ontscheept, van wie 70,000 man Fransehe linietroepen. Door deze versterkingen wordt het leger der Entente aan de Dnrdanellen thans 315,000 man sterk. Ter aanvulling van verliezen worden nog 150,000 taan gereed gehouden. Met deze troepen hopen de geallieerden de Dardanellen te kunnen be dwingen. Onderlings VGrzekering van lie! Oorjogsrisico Zy berekent aBSeen de werkelijke onkosten. Vraagt volledig prospectus I De Directie B-S. TOP, Amsterdam, Adm. de Ruyterweg 29 M. Mn PjiESEtairen worden foeSeefd attent gemaakt ca DAMRAK 9BTEL. 4754 Kamer en ontbijt van af f B.75. Beeklaan 321, Den Haag, G. A. VAPJ DER WEL. Grijze Kepi's van zeer fijn laken met Zijden Cocartie f 2.75 met doos, franco door geheel Nederland. Met koperen Gocard.cn 2.50. Kosmos IVIareoiial Niel Sigaren - - DE BESTE - - Van 2 tot 30 ceirït per stuk. (Uitknippen en inzenden.) Gids voor ALLE betrekkingzoekenden. Honderden slaagden hierdoor in goede betrek kingen. Verkrygbaar by Uitg. ZILVER, Kortenaerstraat 26, Rotterdam, na ontvangst van 25 ets. in postzegels of per postwissel. Onze groote Oorlogsroman Compleet in J57 smuuarrEers (250S ïblacïzijclera). Pirajs f 3»S®, voor RfiaBitaiiren f 2.—. Proefnummers op aanvraag gratis en franco by de Uitgevers HEIERMANN Co., Looiergracht 43 Amsterdam. Nederl. Gezant bij Z. H. den Paus is thans verkrijgbaar in wei I drie prijzen en zes kwaliteiten morden aan- met Sumatra en Vorstenisnden dekblad seimn to 1 jn ^jstjes van 50. OPGERICHT 1814. 's-HERTOGENBOSCH. rood zilver goud met Doos (voor alle wapens) Onderofficierenf 2.50 Korps, en manschappen. 2.10 franco thuis. PRACHT MODEL, FIJN LAKEN, SOLIDE AFWERKING Alleen Rembours-zendingen. Adres: Haagsche Petten- en Kepihandel, Loosduinscheweg 1029, 's-GRAVENH AGE Naadlooze Rundlederen Motorkappen pr. kwal. 32 cM. hg., p.pr./6i dito m. acktemaail. ƒ5. .Sabelhouders p. paar 1.40. Motorriemverbinder 0.50. Motorriemboor 1.Rugzak- ken vanaf 1.25. Zeer zware Bagagedragers f 1.50. Lichtere dito (L65. Branders v. alle soorten carbidlantaarns. Zadel bouten en Veeren, in groote keuze. Yeiligheidsmesjes v. mod. „Gillette"1 Scheermessen, p. doz. ƒ1.50. Electr. batterijen v. zak- lant., 4.1/2 volt, sterk licht, p. st. 0.40. Electr. Branders en Hulzen v. Zaklant. i. div. soor ten. Carbid-, Olie- e. kaarslant. i. 20 soorten. Repareer., emaïl- leeren en vermkk.v. allesoorten rijwielen, vakkundig in eig. in richtingen. Magaz. „Velo", Korte Prinsengracht 51, b/a Haarl.-str., tel. 5077, A'dam. HARALD GOETHE COMCORDIA EL 0ECORE ZAltiPA LEONARDO vanaf 50 zonder Borg. Aflossing vanaf 5.per maand. -Vraagt onze voorwaarden OUD-HOLLANDSCHE VOORSCHOTBANK, Frederiksplein 27, Amsterdam. V. ie V geen kinderen, geen nieuwsgierigen, maar zij die vooruit willen, die eerzuchtig zijn en deel willen nemen aan de, waarlijk groote dingen des levens, zullen in de boekjes „De Kunst van Arbeiden", „Win door te Spreken", en „De Wetenschappelijke Leer Van het Koopmanschap", welke Dalmeijer's Instituut voor Zelfontwikkeling, Lomanstraat 50 te Amsterdam, gratis voor belangstellenden beschikbaar stelt, méér dan het een en ander van hun gading vinden, Ds Cursussen, die aan genoemd Instituut worden gegeven (uit sluitend per post, zoodat iedereen, onverschillig waar hij woont, er aan deel kan nemen en ze kan volgen op de uren, die hem het best gelegen komen) zijn ingericht volgens een nieuw systeem, waardoor het zoo vervelende en afstompende „uit het hoofd leeren" geheel is vervallen. Steeds wordt in het oog gehouden, dat het einddoel is het vormen van eene krachtige persoonlijkheid, eene persoonlijkheid die succes afdwingt in eike onderneming. Deze Cursussen brengen sluimerende, meestal niet gedachte talenten op den voorgrond; zij geven den mcnsch een nieuwen kijk op het leven,.zij lehrcn hem in elke omgeving op zijn gemak zijn en zich te doen gelden cn eerbied)} maken hem „den mensch onder menschcn". De Cursus in De kunst van Arbeiden, Concentratie en Alge- tneene Hersenontwikkeling (Dalmeijer's Positief Arbeids- 6ysteem) leert, hetzij in ambt of beroep, hetzij iu zaken, op kantoor, studie of anderszins, de grootste hoeveelheden werk langs den kortsten weg, met minimum inspanning, binnen den beschikbaren tijd, met volle gebruikmaking van al uwe speciaalkennis, zonder de persoonlijke kalmte te ver storen, zonder het innerlijk evenwicht te verliezen, zon der verslapping en zonder voortijdige vermoeienis, volmaakt, zoowel met betrekking tot den omvang als de kwaliteit, uit te voeren. Dit systeem maakt in korten tijd geschikt voor den positieven grootarbeid. De Cursus in Vrij Spreken, Logisch Denken en Practische Levenskunst leen logisch te denben, zeker en doelbewust te handelen, rustig en vrijmoedig te spreken, eventueel met indruk voor te dragen, wat men te zeggen heeft. Hij leert vrijmoedig spreken, hij leert goed spreken, hij leert spreken voor de vuist weg, zóó dat op het juiste oogenblik de juiste reeks denkbeelden op de juiste wijze wordt uitgesproken. De studie van dezen Cursus heeft een directen en bijzonder gunstigen invloed op de ontwikkeling der persoonlijkheid. Hij maakt ware mannen en ware vrouwen. Ieder mensch heeft iets te koop; zoo al geen goederen, dan toch bekwaamheden, kennis of werkkracht. Die goederen, bekwaamheden, kennis of werkkracht moeten aan den man worden gebracht, moeten worden omgezet in geld, moeten worden verkocht. Vandaar dat ieder mensch een ver- kooper is en hoe beter hij de Wetenschappelijke Leer van het Koopmanschap verstaat, des te betere prijzen zal hij voor zijn waar kunnen maken, des te beter verkooper zal hij zijn. De Cursus in de Wetenschappelijke Leer van het Koop manschap die door Dalmeijer's Instituut voor Zelfontwikkeling per post gegeven wordt, is «iet slechts cene opleiding in de weienschap van het verkoopen, doch omvat o. m. eene gehcele maatschappelijke opvoedifig, welke eene noodzakelijke en uiterst practische aanvulling is voor elke andere school-, universiteits- of beroepsopleiding. Wie zich daarvan niet op de hoogte stelt, ver liest een kans en geeft een ander gelegenheid hem voorbij te komen, Mocht gij daaraan twijfelen, vraag dan eens even de brochure over „De Wetenschappefijke Leer van het Koopman schap". Als gij een ernstig, vooruitstrevend mensch zijt, dan heeft zij u iets van beteekenis te vertellen, waarvan de draagkracht niet moet - worden onderschat. Nevenstaande bon geeft gelegenheid haar gratis te bekomen. Voor franco toezending per post verzoeken wij voor elke brochure vier cent aan postzegels voor por to vergoeding in te sluiten. VOLLEDIG invullen en toezenden aan DALMEIJERS Instituut voor Zelfontwikkeling, Lcmanstraat 50 'e Amsterdam. Yoor franco toezending moet voor elke brochure 3 cent in postzegeSs worden bijgevoegd; kunnen niet portvrij worden verzonden, ook niet als brief (te zwaar). voor de brochures: De Kunst van Arbeiden, Win door te Spreken, De Wetenschappelijke Leer van het Koop manschap, en Geheugenieer en Training van den Geest, Naami J j t m Burger beroep V 't Volledig Burger»adrcs J f t Volledig Militair-adres. A -4»^» dankt zijn 20-jarig suc ces aan de urenlange antiseptische nawerking. Militairen! De tijd is nu gunstig om te leeren voor Kommies, Hulptelegrafist, Kantoorbediende enz, enz. Handelsrekenen, Schoonschrijven, Taal, Engelsch enz. Alles por correspondentie. Maak er gebruik van en zend deze advertentie aan J. H. VAN DER VLIET, Nieuwendijk 50, Amsterdam, dan ontvangt IJ gr. en Ir. DE STUDIEGIDS, Duidelijk adres -3= '333E3 SOij-rfAEE-SWCO'tTRAWT- *"2. g30-p»T©±£Y0©1r 19 1 3j

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4