iOES SOliDA'rE'rü'co'D'iïiiwr van woensaag x 3 September X O x S Q Rechtzaken. Sport. Gemengd Nieuws. W. P., Willemstad. De bepalingen betreffen de toekenning van vergoeding voor levens middelen zijn vastgesteld in L. O. 191-5 B. No. 157. Deze bepalingen luiden: Vergooding voor levensmid» delen. ?er verzekering van eeneenvormigo uitvoe ring der desbetreffende bepalingen dient bet volgende tot toelichting i lo. Bij het genot van 1, 2, 3 en 4 dagen klein of gewoon verlof wordt de vergoeding wegens gemis van levensmiddelen respectievelijk 1, 2, 3 en 4 maai toegekend, tenzij belanghebbende op den dag van terugkeer aan het middagmaal van de 'soldatenmenage deelneemt of met voe- ding wordt ingekwartierd, in welke gevallen hij voor dien dag de vergoeding niet ontvangt. 2o. Bij moer dan 4 dagen klein of gewoon verlof ontvangen soldij genietende dienstplich tigen en niet soldij genietende militairen geen vergooding wegens gemis van levensmiddelen over heb aantal dagen, waarover het genoten verlof boven dat van 4 duurt. Soldij geniebende vrijwilligers gemeten de vergoeding over het volle aantal genoten ver lofdagen tob een maximum van 30 dagen. Voor beide categorieën van militairen met gelijk voorbehoud voor den dag van terugkeer als onder lo. hier boven. 3o,. Bij verlof tot herstel van gezondheid wordt de vergoeding wegens gemis van levens middelen door alle soldij genietende militairen genoten over alle dagen van dat verlof, terwijl de niet soldij genietende militairen deze voor niet meer dande 4 eerste dagen van zoodanig verlof ontvangen, een en ander met gelijk voorbehoud voor den dag van terugkeer als onder lo. hiervoren. 4o. Bij groot verlof worden de vergoeding wegens gemis van levensmiddelen en de mobi- 1 is a tie toelage slechts genoten tot en met den dag van vertrek met verlof. Bed. j p p. te V. Uw vers is niet geschikt voor ens blad. Bed. J. v. O., Veer©. Gij hebt'gedurende dat ver lof slechts recht op vier dagen soldij en me- nagegeld. Bed. J. v. M., te Heusden. Wij zullen uw opmer king ter kennis van do bedoelde vereeniging brengen. Bed. Mil. L., 3e Begt. Veld. Omdat gij als tim merman werkzaam zijt, kunt gij aanspraak ma ken op een dagelijksche toelage van 0.50 of f 0.35 onderscheidenlijk .voor den meesterwerk- man of den hulp. Zie B. M. 1914 blz. 703 en 763. Bed. J. S., Amersfoort. Den tijd, dien gij' als de serteur afgevoerd zijt geweest, moet gij nadie nen. Bed. A. X., Zutphen. Gij kunt een bezwaarschrift indienen aan do commissie van voorlichting in zake vergoeding wegens kostwinnerschap. Het bezwaarschrift moet gezonden worden aan den voorzitter van die commissie. Voor elke pro vincie is een oommissie ingesteld, en is ge vestigd in de hoofdplaats van die provincie. Gij "moet dus uw bezwaarschrift naar 's-Gra- venhage zenden. Bed. J. C. A., Leiden. Is niet bekend, maar zal hoogstwaarschijnlijk niet voor de demobilisatie plaats hebben. Bed. Mil. L. te Ouddorp. Gij hebt geen recht op f 0.20 voor inkwartiering. Bed. J. W. L., Sittard. Bepalingen, volgens wel ke gij récht hebt op vergoeding of steun be staan er niet. Gij kunt u echter voor steun wenden tot het comité tot steun ter plaatse, waar uwe zaken gedreven worden of recht streeks tot het Koninklijk Nationaal Steunco mité 1914 te 's Gravenhage. Zio ons blad No. 159. Als gij in verband met voorloopig geble ken ongeschiktheid voor de verdere waarne ming van den dienst en in afwachting van na dere oproeping ter definitieve keuring, met verlor" naar buis zijt geizonden, hebt gij aan spraak op behoud van soldij en menagegeld. Eed. D. II. te D. Met opgaaf van de bijzondere reden kunnen ruilaanvragen langs den hiërar ch ieken weg aan den opperbevelhjebber wor den aangevraagd. Eed. J. L. M. B., Gouda. TJwo woonplaats is Gouda. Bij nachtverblijf in die woonplaats hebt gij geen recht op mobilisatietoelage. Bed. C. de N. Pb. Zulks zal in verband staan met de belangen van den dienst. Bed. H. D., Helder. Bedoelde verlofsbepalingen zijn opgenomen in de correspondentiorubriek van onze bladen Nos. 152 en 154. Bed. J. B., Helder. Wondt u zich om hulp tot de Itegecrings-commissie inzake Middensfcands- credict (adres: Minister van Financiën, 's Gra venhage). Bed. J. A. D., Westkapelle. De verschillende be palingen betreffende de Lucht vaart-Af deeling limit gij vinden in do correspondentierubrïek van ons blad No. loo. Bed. I-I. 'I'., Delft. Do bepaling was, dat straffen vóór den 31en Aug. opgelegd, kwijtgescholden werden, niet do straffen, opgelegd juist op 31 Augustus. Bed. Korporaal A. V., Beek. Wij kunnen ons uwe téluci'stelling voorstellen en raden u aan, uwen commandant to verzooken, een desbe treffend schrijven te willen richten aan den betrokken autoriteit, om u alsnog voor de op leiding voor sergeant in aanmerking te doen komen, opdat gij niet in uwe verwachtingen, die van bevoegde zijde zijn opgewekt, wordt teleurgesteld. Bed. C. J. v. d. Hulst. Uw bezwaarschrift te rich ten aan de ..Commissie van voorlichting in zake bezwa.arsohrifi.en over door de burgemeesters genomen beslissingen nopens aanvragen om ver goeding wegens kostwinnerschap voor de pro vincie Zeeland" en te zenden aan dan voor zitter van die commissie te Middelburg. Eed. V. H. 's-Gravenhage. Het adres 'is „Ko ninklijk Nationaal Steuncomité 1914 's-Gra- venkago". Bed. D. K. Kaaren. Adres is:' Hoofdintendant van hot Leger te 's-Gravenhago. Bed, Sergeant der Jagers Oosterhout. Aan allo. onderofficieren kan voor liijksrekening wor den verstrekt en onderhouden o. m. één sohako, één veldmuts, één veldjas, één panta lon of één rijbroek, één overjas en diverse kleine uitrustingstukken. Bod. 13. E. Deventer. De overdrijving is met opzet door serg. Pgeschied om het onwaar schijnlijk© van hot andere bericht te doen ge voelen. Discussie thans gesloten. Bed. Inlichtingen gevraagd. Wie kan inlichtingen verstrekken omtrent 2 geiten, een zwart met wit en een wit met bruin, welke Donderdagmiddag 9 Sept. van het Wa&senaarsche slag in do richting Sche- vcningen zijn weggeloopen of Tegen belooning terug te bezorgen bij bot S'oldatenkustwachtdetachemcnt aan het AYas- senaarscho slag. Bevorderingen, muSaêaes, enz. Bevorderd tot milicien-sergeant de milicien korporaal J. A. van dor Sloot van het 16e Bcgimont Infanterie, tahns gedetacheerd ,bij het 9e_ Bataljon Lnndweor-Infanterie. üi Aanstelling /mil., jachtmeester pp 9 Sopt. j.l. de mil. korporaals Poorts en Oosfc- rom bij het le Eskadron Wielrijders. Sporifeesten voor land- en zeemacht (Eerste d a g.) Zaterdagmorgen al vroeg begonnen op liet Stadion aan' den Amstelvcenscheweg de sportfeeeben voor land- en zesmacht. Toen was het de dag dev ofiicierswedstrijden; waaryoor oorspronkelijk veel deelnemers waren ingeschreven,) die echter voor een gedeelte niet opkwamen. Het was heerlijk weer, teen om half elf de eerste series van de 100 M- werden ge- loopen. Veel publiek was er nog niet, maar dat was op den ochtend niet te venvachten. Onder de gasten op de tribune merkten wij op Generaal Klcynhens, voorzitter van de oommissie tot ontspanning en ontwikkeling der gemobiliseerde troepen. Ook deden eenige hoofd- en subalterne officieren van hun belangstelling blijken. Op het Stadion zelf stonden do athletielc- wedstrijden onder leiding van den heer C. F. Keilenbacli, daarachter stonden de lawn- tenniswedstrijden om het militair kampioen schap onder leiding van den secretaris van den N. L. T. B. den heer F. A. des Tombe, De atletiekwedstrijden. Hardloopen 100 Meter. late Serie: 1. Greven 12 4/5 sec-, 2. Sienstra, 3. Sicherer 12 4/5 sec. 2de Serie: 1. Senff 12 1/5 sec., 2. De Bie 13 1/5 sep., 3. Van Ryckevorsel 13 1/5 sec. 3de Serie: 1. Te Winkel 114/5 sec., 2. Rigter, 3. Weyburg 12 3/10 ssc. 4de Serie; 1. Van Zijp 113/5 sec., 2. Könings, 3- Banders 12 7/10 sec. 5de Serie: 1. Lingbeck 13 2/5 sec-, 2. Goedhart. 6de Serie 1* Pappenheim 12 2/5 sec., 2. W- H. de Boer, 3. Gemike 12 4/5 sec. 7de Serie: 1. Kruyne 12 4/5 sec., 2. Veth, 3. Pelt 12 4/5 sec. 8ste Serie: 1. De Beer Poortuga-el, 2- Versluys, 3. De Kruyff 12 7/12 sec- Hardloopen 400 Meter. 1ste Serie: 1. Greven 67 3/5 sec. 2de Serie.1Rosier 84 4/5 sec. 3de Serie: 1. W-syburg 60 1/5.sec., 2. Veth 61 5/10 sec., 3. Brouwers, 4. W'. H. de Boer, Versluys liep daarna alleen de baan in 57 3/5 sec. Deze zeven officieren komen allen in de finale. De finale voor de 400 M. hardloopen had tot resultaat 1. 42. Jhr. Versluys, 574; 2. 74. Wey- bury, 58£: 3. Jhr. Greven; 4. B. Veth; 5. tW. H. de Boer; 6. Brouwers. Hardloopen 100 Meter. Finale, le pr. 2de Luit. Cav. A. D. C. van Zijp 112/5 sec,2e pr. 2de Luit. Pappenheim 111/2 sec.; 3e pr. Res. 2de Luit. J. L. te Winkel 11 3/5 sec.4e pr. Res. 1ste Luit. Jhr. Greven 5e pr. Luit. Dommers6e pr. 2de Luit. W. H. de Beer. Hardloopen 1500 Meter. le pr. Luit. ter zee 2de ld, Jhr. C. W. Versluys 5 m. 7 2/5 sec.2e pr. 2de Luit. Verbeek 5 m. 7 3/5 sec.3e pr. 1ste Luit. Roeier 5 m. 33 3/5 sec.4e pr. Res. Luit. H, Kete laar 5 m. 52 3/5 sec. Ver springen. 1ste prijs res. 2de luit. C. J. J- Könings, 6 M. 20; 2de prijs 2de luit.W. H. de Boer, 5 M- 70; 3de prijs 2de luit. Pappenheim, 5 M. 624de prijs res. 2d© luit. H. Ketelaar, 5 M. 48 5de prijs 1ste luit. W- P- Huberts v- Bleyenburgh 5 M. 286de prijs res. 2de luit. J. L. te Winkel, 5 M. 28. Polsstok hoogspring en: le pr. res. 2de luit. H. H. J. Neuyen, 3.10 M.2e pr- res. 2de luit. B. Palsma, 2.95 M. 3e prijs 2de luit. N. J. C- Tierie, 2.85 M. 4e prijs res. 2e luit. C. J. J. Könings, 2.80 M. 5e prijs luit. W. H. de Boei-, 2.70 M- 6e prijs res. 2de luit. Brouwer- Speerwerpen: le pr. res. 2de luit. Blom, 35.68 M,2e pr. 2de luit. jnr. J. F- van Benthem van den Berg, 32.80 M.; 3de pr. res. 2d© luit. C- J. J. Könings, 32.40 M,4de pr. kapitein Schill, 31-18 M. Discuswerpen: le pr. res. 2de luit. C. J. J. Könings, 28.24 M.2de par. 2de luit. Britt, 27.51 M.3de pr. 2cl© luit.' AV. I-I. de Boei", 26.41 M. 4e pr. kapt. Draayer (O. I. Leger) 25.20 M.-„ Estafetteloop, 4 maal' 100 M. lste prijsploeg bestaande uit de officieren Pappenheim, Van Zijp, AV-rsluys en Kö nings, in 48 4/5 seconde; 2de prijs de offi cieren Ketelaar, jhr. Greven, Sanders en Colenbrander, in 49 1/5 sec.3de prijs de officieren Noë, Vaartjes, Genke en Dom mers, in 50 1/10 sec. Hoogspringer, lste prijs res. 2de luit. F. J. Goedhart, 1.65 M. 2de pr. 2de luit. Pappenheim, 1.60 M-3de pr. lste luit. AAL P. Hubert van Blyenburgh, 1.55 M. 4de pr. res. 2de luit. H. J. AVessels, 1.50 M.5de pr. 2de luit. AV. H- de Boer, 1.45 M.6de prijs res. 2d© luit. J. L. te AVinkel, 1.45 M. Na afloop der wedstrijden werden de prij zen met een opwekkend woord door geaie- raal-majoor Ophorst, dje in den loop van den middag de wedstrijden was komen bij wonen, aan de overwinnaars uitgereikt.- De uitslagen der lawntennis-wedstrijden op Zaterdag waren: Enkelspel Kampioenschap v. Nederland, lste ronde. Kapt. H. Waller, Ch. Vaan- drig, P- F. Otten 63, 62; luit, ter zee 2de kl. C. Noyon sl. rail. serg. R. Romine 15, 64mil. sold. J. Wijsman sl. res. lste luit. L. B. Heemskerk' 6—2, 7—5; mil. H. Ras sl. 2de luit. P. L. v. Dricl 6lt 6:1mil. serg. O. G. N. Blom sl. res. serg. J. A. Pennink 6—3, 64; mil. serg. H. J. Strumphler sl. lste luit. jhr. K. J. v. d. Brandeleu 97, 62res. serg. J. S. Kortewcg sl. lste luit. J. G. Haremaker 97, 64 1st© luit. G. Dyck- meester sl. lste luit. H. v. Dorsser 75, 63; vaandr. J. v. Benthem v. d. Bergli sl. v. d. Leo 64, 62; P. H. Bijleveld sl. mil. serg. J. W. L. Alberdingk Tkijm 46, 63; AV. C. J. Roldanus sl. kapt. E. Hoogewind 6—2, 6—1; G. Castendijk sl. vaandrig W. J. Hcsang 60, 62F. A. des Tombe sl. lste luit. Kruyff 64, 62; serg. J. Korteweg sl. J. G. Haremaker 97, 04; korn. Van der Feen sl. korp. Jolles 6—0, 6—2. 2de ronde. Serg. Korteweg slaat lste luit. G. Dyckmeester 6—4, 8—6 M. v. d. Feen sl. korp. A. v. Ogtrop 62, 62 res. wacktm. Castendiik sl. H; Ras 64, 6—0 AV. C. J. Roldanus slaat leapt. G. Hooge wind G1, 64; 2e luit. jhr. F. v. Benthem v. d. Bergh slaat 2o luit. t. zoo Noyon, 6—2, 86; J. wijsman slaat E. B. Bijleveld, 75, 64; res.-wachtm. G. Castendijk slaat H. lias, C4, 60; serg. O. 1'. N. Blom slaat serg. H. J. Strumphler, 6—4. 75; korp. M. v. d. Feen slaat korp. v. Ogtrop, 6 2, 62; serg. J. S. Korteweg slaat lo luit. Dijckmees- ter, 6—4, 8—6, en F. A. des Toinbe slaat 2o luit. Lamberts, 62, 60. Dubbelspel: le luit. jhr. J. C. Greven en serg. A. van Laar slaan vaandrig Otten en H. AV. J. Ras, 6—2, 7—5; serg. O. 1'. N. Blom en serg. Strumphler slaan luit. B. Ij. AV. Men- sing en res. off. v. ges. II. Fokker, 6—2, 62; rc-s. 2o luit. Kamp c-n serg. Gcricke slaan kapt. K. Hoogewoud en P. van Driel, 68, 6—2, 62; lo luit. v. Apeldoorn en ros. 2o luit. Job slaan 2e luit. J. Lamberts en res. 2e luit. B. J. Duetz, 61, 75; mil. korp. II. Waller en sergt. D. P. C. do Hoop Scheffer slaan do res. sorgts. II. Lu gard en Korteweg, 63, G—4; mil, korp. F. Fenverda en '1'. Cardemeijer slaan lo luit. G. Dijckmeesfcer en sergt. M. E. Gclphe, 2—3, 6—3, 6—4; korp. M'. v. d. Feen en mil. J. Wijsman slaan le luit. Kunst en sergt. Biemont, 60, 60; vaandrig jhr. Benthem v. d. Borgh en mil. ltoldanus slaan korporaals v. d. Lee cn Dreijor, 62, 62 korp, Jolles en kornet Bijleveld slaan luit. jhr. v. d. Brandeler en sergt. Punt, 46, 0—4, 75; en wachtmeester Castendijk en luit. Heemskerk slaan luit. Aran Apeldoorn en luit. Job, 7—5, 6—2. Heden voortzetting. In do ochtenduren wordt o. m. gespeeld de match v. d. FeenBlom. De tweede dag. Zondag zijn de sportfeesten op het Amster- damsch Stadion onder mooi v.-eer voortgezet. Even over drieën arriverde Z. K. II. Prins Hendrik op het sportterrein. Hij werd beneden in de hall door do Cen trale Commissie opgewacht en had, gevolgd door de aanwezige generaals en door de leden der Centrale Sportcoinmissie, plaats genomen in de met groen' en doek versierde logo in het midden van do tribune. Vandaar volgde Z. K. Hblijkbaar met aandacht de verschillen de verrichtingen op het veld. Z. K. bleef ook bij het defileeren der veldartillerie en bij de eerste helft van den voetbalwedstrijd. Daarna begaf de Prins zich naar de lawntennisbanen, waar hij ook eenigen tijd vertoefde. Per auto reed t-oen Z. K. n. naar het Paleis op den Dam en vandaar naar den trein, die hem naar het Loo terugvoerde. Nadat de wedstrijden waren afgeloopen en de prijswinnaars waren opgesteld, sprak mr. Kranenburg, voorzitter der Centrale Sportcommissïe, namens die commissie een enkel woord waarna generaal-majoor O p- horst de prijzen uitreikte. Generaal-majoor AV e b e r bedankte in een geestige toespraak de Centrale Sportcommissio namens de mili tairen. Hieronder volgen de uitslagen der Zondag gehouden wedstrijden: Do uitslagen. Hardloopen 100 M.Isto serie: 1. Luntzi 12 2/5 seo.2. Oliekan, 12 3/5 sec. 2de serie: 1. J. Ut, 11 4/5 sec.; 2. v. Dijk, 12 sec. 3de serie: 1. Rijkhuizen, 12 1/5 sec.; 2. v. Gemert, 12,'f sec. 4e serie: 1. Beek, 12 sec.; 2. Jansen v. Baay, 121/5 sec.5o serie: 1. Blauw, 12 sec.; 2. AVenhuizen, 121 sec. 6e serie: 1. Borg, 12 sec.2. Do Vries, 121/10 sec. 7© serie: 1. Schuiling, 114/5 sec.; 2. Vroom, 121/10 sec. 8e serie; 1. Ar©rschoor, 12 sec.; 2. Bosman, 12 1/5 sec. Halve beslissing: 1© serio1. Ut, 11 3/5 sec.2. Luntz, 12 1/10 sec. 2de serie: I. Blauw, 111 sec.; 2. Borjk, 117/10 sec. 3de serie: 1. Schuiling, 114/5 sec.; 2. De Vries, 12 soc. Beslissing: 1. J. Blauw, 4de div., 11 2/5 sec.2. P. Borgh, 1st© div., 11 2/5 sec.3. Ut, 4de div., 11 2/5 sec.4. H. Schuiling, 2de div. 5. J. C. de Vries (Nieuwe Holl. Waterlinie)6. Luntz (Stelling v. Amsterdam). Hardlo-open 400 M.le serio: 1'. Sine, 57 1/5 sec.2. v. Ingen, 601/5 sec. 2e serio: 1. Dijkstra, 56 sec.; 2. Caspers, 581/5 sec. 3e serie: 1. Hofstra, 581/10 sec.; 2. Vroede, 581/5 sec. 4© serie: 1. Koops, 56 3/5 sec.; 2. v. Muiden, 57 3/5 sec. 5© serie: 1. Poll, 56 sec.; 2. De Boer, 561/10 sec. 6e serie: 1. v. d. Vegte, 56 3/10 sec.; 2. Plokhooy, 56 7/10 sec. 7e serie: 1. Couton, 561/5 sec.; 2. Postman, 62 sec. 8© serie: 1. Hinne, 581/10 sec.; 2. Hon driks, 58 3/5 sec. 9© serie: 1. Heenman, 57 3/5 sec.; 2. Boerstra, 5S 9/10 sec. 10e serie: 1. Glastra, 56 4/5 sec.; 2. Sneppe, 58 sec. 11de serie: 1. Blijleven, 60 2/5 sec.; 2. Do Haan, 63 4/5 sec. 12de serie: 1. Jobst, 58£ seo.; 2. Ter Burg, 60 2/5 sec. 13d© serie: 1. Brouwer, 60 3/10 sec.2. Verdoold, 60 4/5 sec. 14de serio: 1. Hondelink, 58 1/5 sec.; 2. Schild, 58 3/5 sec. 15d© serie: 1. Delzen, 58 3/10 sec.; 2. v. AVierem, 60 4/5 sec. 16e serie: 1. v. Been, 57 4/5 sec.2. Kooy, 5S 2/5 sec. Halve beslissing: le serio1. De Boer, 551/5 sec.2. Dijkstra, 551/5 sec. 2© serie: 1. Couton, 54 4/5 sec.; 2. v. d. A^egte, 551/5 sec. 3o serie: 1. Jobst, 55 sec.; 2. Brou wer, 56 3/5 sec. Beslissing: 1. Jobst, 4e div., 53 3/10 sec.2. Couton, 4e div., 54 sec.3. Dijkstra, le div., 55 sec.4. De Boer, 4o div., 55 4/5 sec. ;.5. E. H. Brouwer, 2e div.; 6. J. A. v. d. Vegte, 2© div.7. II. Delsen, Stelling v, Am sterdam; 8. Goll, 2e div. Estafetteloop, 4x100 M. (19 series), le pr.Ploeg 1 v. d. le divisie 461/1/0 sec. (Maasdijk, Lissauer, Braxhoofden, Burggrafe). Deze ploeg van de grenadiers en jagers verbe terde het Nederl. record (U.D. 27 Juni 1915 in 46 3/5 sec.) met 5.10 sec. 2e pr.Ploeg 5 v. d. 2e divisie 44/5 sec. (W. Best, De Grooth, Drijfhout, Seernan), 3e pr.Ploeg 13 v. d. 4e divisie 47 sec. (Galiart, Blankere, Hulster, Wagtcr). 4o pr.Ploeg 25 v. d. Stelling v. d. Helder 481/5 sec. (Kok. D© Vries, v. d. Kamp). 5e pr.Ploeg 7 v. d. 2e divisie (J. C. v. d. Moolen, S. v. Wiersen, Mooy, D. de Graaff). 6e pr.Ploeg 36 v. d. Stelling Mon den, Maas en Haringvliet (Lebbe, Den Beste, Vroom, Huisman). 7e pr.Ploeg 6 v. d. 2e divisie (S. M. Timan, G. J. Peters, E. Boeg- born, H. J. ter Velde). So.pr.Ploeg 20 v. d. N.-Holl. AVaterliuie (D. AV. v. d. AVeeb; L. Frank; J. Coezijn, D. Scbalm). Discuswerpen: 1. AV. Steinhart (le div.) 33 M. 81; 2. J. J. Petri (2e div.) 33 M. 37; 3. Westêrhuis (4e div.) 31 M. 97; 4. Bak ker (4e div.) 5. Dolhof (Stelling Holl. Diep en A'olkerak) 6 Helder (2e div.). Speerwerpen: 1. Schild (4e div,) 42 M. 68; 2. Geersen (Stelling v, Amsterdam) 42 M. 23; 3. Wilkens (Steil. v. Amsterdam) 39 M. 65; 4. Moers (marine) 37 M. 80; 5. v. Bruni- melen (Stelling Monden Maas en Haringvliet) 37 M. 35; 6. v. d. Broecke (Stelling den Hel der) 36 M. 30. Hoogspringen: 1. Cloos (4e div.) 1 M. 2. Schooneboom (le div.) 1 M. 60; 3. B. Hesselink (2e div.) 1. M. 60; 4. v. Rijn (4o div.) 1. M. 60; 5. G. J. Schuit© (le div.) 1 AI. -9:6. M. P. Willems (2e div.) 1 M. 55. A'erspringen: 1. A. Vos (4e div.) 5 M. 99; 2. L. Smulders (cav. brig.) 5 M. 93; 3. G. J. Stork (Stelling Monden Maas en Haringvliet) 5 M. 79; 4. P. J. de Zee, (2e div.) 5 M. 70; 5. N. V. (Stelling -v. Amsterdam) 5 M. 67 5. G A'reezo (2e div.) 5 M. 61. 1500 M. lia-dl nopen (2 series). Beslis sing 1. Heintï, le div., 4 m. 23 3/5 2. A. Ivuy- per, 2o div.. 4 m. 26: 3. H. J. v. Heered, 2e div.. 4 m. 30 3/5 4. Jibben, 4e div.; 5. Put, Stelling v. d. Helder; 6. Melius, 4e div.7. A. Oosterbaan, le div.-; 8*. A". Roelofs, 2e div. P ols s t o k ho og s pr i n g en: 1. Clate, 4e div., S M.'OG'; 2'. R. y. d. Giesén '(marine)' 3 M, 05; 3. H- J. Jansen, ,1e div., 3 M. 05; 4. v. Dobben, le div., 3 M. 05; 5. Strikwerda 3 M.6. C. Mulder, 2e div.s 3- M\ Extra prijzen werden nog toegekend aan: K. jWéntael als best geplaatst militair uit do N.-Holl. AV'atcrlinio in do 1500 M.H. Heints als best geplaatst© grenadier of jager in de 1500 M.7e regiment infanterie als het regiment dat hot beste figuur gemaakt heeft in do wedstrijden voor land- en zeemacht. Do uitslagen der Lawntenniswedstrijden waren Enkelspel 3do rondo: Roldanus el. luit. v. Benthem v. d. Borgh 6-2, 2-6. 7-5; res.- wachtm. Castendijk sl. J- Wijsman 6-3, 6-4, korp. v. d. Feen sl. sorg. O. P. N. Blom, 4-6, 6-2, 3-2, retired; F. A. des Tombo sl. eorg. J. Korteweg G-l, C-4. Halve beslissing: korp. M. v. d. Feen sl. F. A. des Tombe 6-2, 6-0; wachtm. Castendijk sl. AV. C. G. Roldanus, 6-3, 6-3. Beslissing: korp. v. d. Feen sl. Casten dijk, 6-2, ö-3. Dubbelspel: korp. M. v. d. Feen en J. AVijsman b1. le-luit. jhr. J. Greven en serg. A. v. Laar, 6-1, G-0; P. II. Bijlevc-lt en korp. J. Jolles sl. serg. D. P. C. do Hoop Scheffer en H. AVallcr, 6-1, 6-3; korp. A. v. Ogtrop en luit. t. ze o Noyon sl, le-luit. J. G. Harenaken on serg. G. AV. do Veer, 6-1, 6-4: AV. C. J. Roldanus en 2o luit. jhr. v. Benthem v. d. Borgh sl. 2e luit r Kamp en serg. Gericko, 6-4. 6-1. Beslissing: korp. F. v. d. Feen en J. Wijsman sl. serg. Bijleveldt en korp. Jolles, 0-4, 3-5, 6-1. Jubilaris Ds Leeuw. 36 Jaar trouwen dienst. Do administrateur van het Veldhospitaal III Divisie schrijft ons: Op Dinsdag 7 September j.l. bad een niet ak'edaagscho plechtigheid plaats, n.l. do uit- reiking van de gouden medaille voor 36 jaren trouwen dienst aan den sergeant-majoor zie kenverpleger van do K. M. A. J. do Leeuw, thans magazijnmeester van de Yeldhospitaal- ald. der 3o Divisie. Do afdeelingen van den Divisietrein waren j daartoe oven vóór 10 v.m. op het sportterrein I opgesteld onder commando van den Bes. Bitrn. Buma; do muziek van het 17e B. I.. daartoe welwillend door den Divisiestaf beschikbaar gesteld, op den rechtervleugel. Op hot terrein waren mede aanwezig: de zoons van den jubelaris, beiden serge an ts- majoormajoor, en de schoonzoon, de divisie- arts, overste Romijn, met diens adjudant de ofr. vi. gez. Nooren, de aalmoezc-nic-r der 3e divisie, de commandant van do veldpioniers hier in garnizoen benevens tal van belangstel lenden en vrienden, die door hunne tegen woordigheid ter plaatse van hunne belangstel ling blijk gaven. Precies om 10 uur verscheen mede op het terrein de generaal-majoor Van Terwisga, commandant der 3o divisie, thans tijd. commandant der divisiegroep „Brabant" en vergezeld, van den officier van gez. le kl. ten Hove der K. M. A., in vredestijd den on- middellijken chef van den serg.-maj. de Leeuw. Na het brengen van de verschuldigde eer bewijzen, werd den commandant der V. H. A. de res.-off. v. gez. le klasse Loseoaat' van Nouhuis verzocht tot de uitreiking van het eeremetaal over te gaan. Terwijl de muziek de plechtige tonen van het oude Wilhelmus deed hoor en, trad de sergeant-majoor de Leeuw voor het front der troepen en deed vervolgens de commandant der V. H. A. voorlezing van het brevet, waarna de medaille met gesp. voor 30 jaren trouwen dienst door het gouden eere metaal werden vervangen. In een kernachtige, maar bovenal ook in ©en hartelijke toespraak huldigde dr. Losecaat van Nouhuijs de velo diensten van den jube laris, herdacht diens lange militaire loopbaan, hoo hij, na in verschillende hospitalen ten ge noegen van zijn chefs werkzaam te zijn geweest, nu nog tot vóór do mobilisatie aan het hos- uitaal der K. M A. met onverflauwden ijver en lust zijn taak vervulde. Maar voor wat hij in het afgeloopen mobilisatie jaar bij hot veld hospitaal verricht had, hoe hij alle opdrachten met de nóodige nauwgezetheid on lust ten uit voer had gebracht, voor al deze diensten werd hem door zijn commandant in hartelijk© woor den warmen dank gebracht. Ten slotte dankte spreker den generaal-majoor Wan Terwisga en do overig© aanwezige officieren voor hunne tegenwoordigheid bij deze plechtige oogenblik- ken. Hot moet voor de Leeuw zeker een aange name verrassing zijn geweest en hem dankbaar hebben getroffen, toen ook de generaal-majoor v. Terwisga het woord tot hem richtte en in hartelijke taal bevestigde al hetgeen door diens chef was gesproken. Nadat do officic-ren den jubilaris cn dien3 familieleden hadden geluk gewenschb werd met een défilé der troepen de plechtigheid ge sloten en onder de opwekkende tonen van de muziek den terugmarsch naar het kantonnement aanvaard. Hiermede was dus het officieele gedeelte van het programma afgeloopen. Ter plaatse aangekomen wachtte de Leeuw en zijne familieleden nog een aangename ver rassing, n.l. op do wachtkamer van de geneesk. afd. (een der bovenzalen van het gemeente huis). Hier binnentredende werden hij en de zijnen zichtbaar getroffen door de eer hem aangedaan. Do zaal was door vriendelijke da- meshanden in een waar feestlokaal herschapen, groen en vlaggen sierden plafond en wanden en de tafel prijkte met ©en keur van bloemen. Onder heb gebruik van een glas wijn, door eenige dames geschonken, werden den jubilaris nog enkele aardige geschenken aangeboden o. a. door den off. v. gez. Losecaat v. Nou huijs namens den govuerneur der Academie, door do onderofficieren der pontonard. en die van de *veldhosp.-afd.,terwijl nog vele mili taire en burgerlijke autoriteiten dezo gelegen heid benutten om de Leeuw te complimen teeren. Nog eenigen tijd werd in gezellig samenzijn doorgebracht, terwijl .de muziek in de kiosk voor het gemeentehuis nog ©enige extra-num mers ten beste gaf en hierdoor niet weinig bij droeg tot welslagen van het feestuurtje Al vorens uiteen te gaan werd door een der zonen van do Leeuw allen hartelijk dank toegebracht voor de vele en hartelijke blijken van vriend schap zijn vader bewezen. _Het zal voorzeker voor den jubelaris een niet te vergeten dag zijn geweest en wij zijn e-r van 'overtuigd dab 7 September 1915 in aan gename herinnering zal blijven voortleven. Onder luido hoera's werd de Leeuw en zijne familieleden uitgeleide gedaan om in Breda in den schoot, van zijn gezin den feestdag to gaan besluiten. Opleiding bouwkundig opzïchtertteekenaar. Korporaal J. v. Keppel schrijft ons Zij die zich indertijd hebben opgegeven voor. den cursus reeds genoemd (zie Soldaten- courant van 30 Juni 1.1.) worden, er aan her innerd dat deze aanvangt op 15 September e.k. Men zorg© om 7 uur ;s avonds procent te zijn Middelbare Technische School, Croese- laan, Utrecht. J. v. KEPPEL, Korpl. AV'ielrijderspatrouille, Fort Lunetten IV, Utrecht. Militaire Sportdemonstratie te Leiden. Men meldt ons Op AVoensdag 22 September zal te Leiden op het Schuttersveld een groote militaire sport demonstratie plaats hebben, waaraan een groot aantal militairen van verschillende wapens zullen deelnemen. Het programma vermeldt onder meer carrousselrijden, patrouillerijden over bindernissen, overvallen van een blokhuis, enz. H.M. de Koningin wordt bij de feeste lijkheden verwacht. De baten komen ten voor- deelo van het Leidsch Steuncomité. 19 Openbare vergadering der dansclub „Voor ons Genoegen" van 4/1 Jagsrs. Mil. C. Blank, 4/1 Reg. Jagers, secretaris, schrijft ons: Reeds eenigen tijd bespraken wij het plan vaD. fin»», milicien Eüon .tot oprichting, van eene De verbonden mo gendheden hebben heel wat krijgsgevangenen gemaakt. Russen zelfs in de twee millioen,ver der zeer voel Franachen en Belgen en ookEngel- schen.Vandezciaatsten oetrekkelijk weinige, maar eenige duizenden naar we meonen. Voel is dat niet, al is het waar, dat het Engel- sche leger in Europa veel kleiner is dan een der anderen. Toch zijn er hier en daar nogal eens Engolschen ge vangenen gemaakt, o.a. veel bij Yperen. Op ons plaatje zien we er hier een aantal, be waakt door een Duit- schen soldaat. dansclub, v.elk© ten doel zou hebben, onz© piketavonden gezellig en nuttig door te bren gen. Dit gaf aanleiding tot het zoeken naar eemgo personen, dio zich wilden beschikbaar stellen een voorloopig bestuur te vormen. Ge kozen worden tot: le voorzitter korp. J. Marij- nusse, 2© voorz. korp, M. do Gooier, secretaris mi'c. C. Blonk, penningmeester mile. J. Das, commissarissen van orde: korp. M. Liefting, mile. K. van Putten en mile. Bos, dansmees ter mile. J, Elion en pianist mile. C. J. Ent- lich. Door dit voorloopig bestuur werd den beer A. v. d. Kam, cantinehouder onzer compagnie, verzocht, het doel van onze eerste samenkomst uiteen te zetten. Dit bleek alras geen kwade keuze, want den heer v. d. Kam gaf blijk meermalen vergaderingen geleid te hebben. Wij brengen daarom onzen cantinehouder onzen dank namens alle aanwezigen. In overweging werd gegeven de lesavonden to houden op onze piketavonden en wel een uur voor do eerstboginneuden en daarna eer uur voor de meer gevorderden. Do contributie zal voorloopig worden gesteld op 10 cent per week. Mocht echter door omstandigheden blij ken, dat zij kan worden verlaagd, dan zal het bestuur zich gerechtigd zien, daartoe over to gaan. Aangaande het lokaal voor do te houden lessen werd ons door den heer v. d. Kam toe- zcg'ng gedaan, dat oen deel der cantine voor zoover noodig, in orde zal worden gebracht. Daarna werd overgegaan tot het aanwerven van leden en gaven zich als zoodanig 71 leden op. Verder werd aan deze léden gevraagd, of er bezwaar bestond, het voorloopig bestuur als zoodanig definitief te benoemen. Aangezien geen bezwaren werden geopperd, werd daartoe overgegaan. Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten met de Iiooo, dat de vereeniging zich in een langdurig en nut tig bestaan mocht verheugen. Do secretaris C. BLENK, Krijgsraad te 's-Cravenhage. De krijgsraad te 's-Gravenhage deed uit spraak in do volgende zaken: IJ. C. S., milicien der infanterie, afkomstig uit Rotterdam, ter zake 2e desertie veroordeeld tot 2 maanden militaire detentie in te gaan 27 Juli; L. S-, milicien der infanterie, ter zake mis handeling 2 maal gepleegd, veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf, in te gaan 24 Juli; IJ. B., milicien-wielrijder, afkomstig uit Aehtkarspelen, ter zake dienstweigering ver oordeeld tot 3 weken militaire gevangenisstraf in te gaan 22 Juli; N. H. M., milicien der infanterie, afkomstig uit Rotterdam, ter zake beleediging cn het met gebaren dreigen van een meerdere, veroor deeld tot 2 maanden militaire detentie in te gaan 22 Juli; G. Al., milicien dor infanterie, afkomstig uit Maastricht, ter zake le desertie veroordeeld tot 27 dagen mlitaire detentie in t© gaan 16 Juli. De auditeur-miltair bij den krijgsraad te 's-Gravenhage vorderde tegen: G. M., milicien-huzaar, afkomstig uit Am sterdam, ter zake le desertie uit de tuchtklasse te Hoorn, 2 maanden militaire detentie in te gaan 23 Augustus; AV. K., milicien-tamboer der infanterie, af komstig uit Amsterdam, ter zake 2c> desertie uit de tuchtklasse te Hoorn. 3 maanden mili taire gevangenisstraf in te gaan 23 Augustus. Huldiging van Jaap Eden. Tot welslaging van do plannen om Jaap Eden te huldigen hij de herdenking van zijn intre© 2-5 jaar geleden, in do sportwereld, hebben de lieeren C. L. F. Sarlefc en G. H. Stouten, te Haarlem, die bet initiatief daar toe namen, medewerking verkregen van de volgende lieeren. die mede zitting nemen in het Huldigings-Comité F. J. Backer, to 's-Gravenhage, voorzitter Nederl, SchaatsenrijdersbondS. Th. Minne- ma, to Amsterdam, voorzitter IJsbond Hol lands Noorderkwartier mr. C. d© AYilde, t© Utrecht, voorzitter Stichtsehen Ijsbond; W. F. Margadant, te 's-Gravenhage, voorzitter Zuid-Hollandsehen Ijsbond; S." H. Ilvlkema, to Leeuwarden, voorzitter Frïeschen ijsbond; T. L. van AVagtendonk, te Haarlem, voorzit ter Haarlemscho IJsclub; AV. J. H. Muiier te 's-Gravenhage, oudtvoorzilter Intern. Schaat senrijders Unie;- Edo Bergsma, te Enschede, voorzitter Algem. Nederl. AVielrijdorsbondP. J. Adrian, t© 's-Gravenhage, voorzitter Neder- landscbo AA'ielerbondH. M. P. van Em merik, te Hilversum, voorzitter Wielrijders- Arereeniging „do Kettinggangers" te Haar lem; P. AV. Scbarroo, te Amsterdam, voor zitter Ned. Athletiek Unie; jhr. J. Feith, to Amsterdam, echrijver en sportman; Leo Lauer, te Zandvoort, hoofdredacteur „Revue der Sporten". Een twist met noodlottige gevolgen De werkman Snel uit Gouda en zijn beide zoons, jongelieden van 24 en 22 jaar, waren Zondag voor hun pleizier in Amsterdam. Dés avonds omstreeks negen uur belandden zij in het café van Meulstee, Zeedijk 23. Daar schijnt twist te zijn ontstaan met het drietal: plotseling knalden revolverschoten, waardoor de oudste zoon, ©veneens werkman, door niet j minder dan vijf schoten in het hoofd werd ge- j troffen .De andere zoon, korporaal der veld artillerie, kreeg een kogel door den oenen arm en een Bobampschot aan den andoren. Do vader kwam er, botrekkelijkerwijs gesproken, nog het best© af. Een kogel nam een knoop van zijn jas moe, doch hij kreeg tevens met een stuk hout oen gevooligen slag op hes hoofd. Do oudste zoon werd in beden kei ij ken toe stand naar het Binnengasthuis vervoerd. Do behandelend© geneesheer achfrt© het noodig oen geestelijke te waarschuwen. Als verdacht van het lossen dor schoten werd d© 51-jari'ga caféhouder Meulste© gear resteerd en overgebracht naar hot politie bureau in de AVarmoesstraat. De man ver klaarde onschuldig te zijn, doch verschillend© getuigen legden bezwarend© verklaringen voor hem af. Naar het wapen, waarmede geschoten was, werd gisteravond tevergeefs gezocht. Het Leven. Hefc gister uitgekomen nummer van „Hefc Leven" bevat een Militair A. B. C., gees tig© teckeningon uit het mobilisaticleven met versjes van Jordaan. Men zie de adver tentie.. Onder esn militaire èuto. Zaterdagavond tc 6 uur werd een 7-jarig meisjo donr een militaire auto op den Kanaal- weg te Helder overreden, waarbij hot kind ernstig aan het hoofd verwond werd. Bij aan komst in het Gemeente-Ziekenhuis bleek het kind reeds te zijn overleden. Tachtigjarig Jubilee. „D© Rott." meldt, dat het gisteren 80 jaar geleden was, dat Christina Schlufcer to Gouda in dienst trad bij do grootouders van haar te- gonwoordigen patroon. Als 7-jarig meisje in dienst gekomen bij d© firma A'an Rijst, bleef do nu 87-jarig© jubdarese© onafgebroken in do- zelfde familie, waar zij thans als moeder be schouwd en zorgvuldig verzorgd wordt. De k03ten van den wereldoorlog. Het eenigo, dat met 1914/15 vergeleken zou kunnen worden, zon d© financieolo aderlating van Europa door de oorlogen van Napoleon 3 zijn. Daardoor nam do Engcische Staatsschuld met 900 millioen gulden toe. En zelfs daar tegenover zal de tegenwoordige worsteling reusachtig lijken, want de oorlog kost (sedert het voorjaar) aan Engeland, evenals aan Duitscbland, alleen ieder 36 millioen gulden per dag. Kort na het uitbreken van don oorlog wcriien d© kotten van den geheelen wereldoorlog, bij een duur van ongeveer driekwart of ten hoog ste een jaar, geraamd op 20 milliard gulden. Dat is minder dan de helft der feitelijk© kos ten; want het dagelijksch verbruik is in den laatsten tijd tot ten minst© 150 millioen gulden toegenomen. In bet algemeen worden de kosten veel to klein geraamd. Zoo komt prof. Gorloff t© Innsbriick tot 100 millioen gulden per dag. dat zou ruim 36 milliard voor een oorlogsjaar zijn. Daarbij vermeldt Gerloff zelf, dat bij deu Turkschen oorlog van 1877 de Rimr-n 5 gulden per man en per dag moesten betalen, en houdt hét voor waarschijnlijk,, dat. thans meer betnaH moet worden, ofschoon do omstandigheden, althans voor do centrale mogendheden, gunsti ger staan dan destijds aan den Donau cn op den Balkan. Men mag aannemen, dat do Japanners van allo oorlogvoerende» mogendhe den do spaarzaamst© zijn cn dat do Franschen hen volgen. Do Duitschers hebben wel een betere organisatie dan do Franschen, geven echter een veel hoogere soldij. Het moest geven ongetwijfeld do Engelschen uit. Ver moedelijk heft zich dat wederzijds op en kun nen G gulden per dag voor den man in reke ning gebracht worden. Daar nu het geheel© gotal der strijders 20 tot 22 millioen bedraagt, waaronder zich evenwel eenige milliooncn van goedkooper betaalde en verpleegde garnrioens- troepen bevinden, mag men feitelijk meer dan 120 millioen gulden dagelijks voor den land oorlog aannemen. Bij de voornaamst© kosten zal bet zonder twijfel van gewicht zijn. da: het verbruik van artilleriemunitio onvergelijkelijk greater is dan ooit te voren. Er waren dagen, dat ©p een enkele, niet zeer uitgebreide plaats van het front, op een ruimt© van slechts 10 kilometers, voor ver over de 600,000 gulden aan cén zijdo alleen verschoten werd. Het is daarom, denk baar, dat op heb westelijk front op één enkelen dag het munitieverbruik bij do 24 millioen gulden bedroeg en oven zooveel op het ooste lijk front, bovendien nog in Turkije, op het zuidelijk front, cn in do Noordzee. Hoe groot het gemiddelde is. valt nauwelijks te ramen. Beneden do 30 millioen gulden voor nlle oor- logsterreinen zal bet vermoedelijk niet zijn. Dit zou ons brengen tot 103 milliaröen vcor een jaarl De effectendiefstal. Over Sen effectendiefstal te 's-Gravenhage deelt de „N. Tielsche Crt." o.m. het volgend© me© Bij hefc overlijden van den Haagschen heer werd do werkvrouw, de wed. Wouters, gebo ren Alida van Bekkum, uit Tiel, door de jeug dig© huishoudster, die zich meesteres over d© geldmiddelen maakte, een lijfrente van 5 per week toegezegd, doch do zoon van de werk vrouw, die zich thans in preventieve hechte nis bevindt voor een diefstal bij de firma Peek Cloppenburg in Den Haag, nr.rn hiermede geen genoegen, mot het gevolg, dat op zijn aandringen zijn moeder een bedrag van 10.CO0 ontving. Bij het verhoor inzake bo ven genoemden diefstal van den zoon heeft Gez© dit „schenken" van geld verraden, waardoor men op het spoor kwam van een reeds ver moedden diefstal van f 50000 door de bewust© huishoudster met medeweten der werkvrouw en haar zoon, dio verkeering met de huis houdster had en van baar alles wist. Ds wed. AVyuters^ jloor do gcmecntepoliti©

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3