S ÖE~SOI3DHTE»Jt3ÖtïRAKrT ^an W^ootiscicl?^ is TS&^t&rsxrS^ 1915 OP ZEE. Legerzaken. Binnenland. Marinezaken. Correspondentie. Het gaat lepelsgewijze, als bij een drankje, lazen we dezer dagen in oen Duitsch blad, eiken dag haast een lopol, d. w. z. een vesting. Dit is natuurlijk overdreven, maar het is toch eon merk waardige reeks vestingen en versterkte plaatsen, die de bondgenooten reeds hebben ingenomen: Warschau, Pocl- toesk, Iwangorod, Nowo Georgiewsk, Xowno, Brest- Litowsk, Grodno, Olïta. Yan deze laatste vesting, trouwens geen der meest beteokenende, geven we hier een kaartje met den omtrek. Aan de Njemenlinie was het trouwens niet een der voornaamste versterkte plaatsen. nitie, dat deao in geen enkele vesting in voldoende massa ig op te slaan. Zijn dus de aanvoeringen afgesneden, dan is het lot van do vesting beslist. In den modernen oorlog ia nog slechts één ,overhcorschex>d elomentde leven de strijdkrachten. Deze alleen kunnen een nuttig gébruik maken van een krachtig materiaal, n.l. door dit naar be- liöeftfe te verplaatsen en slechts in t ij d e 3 ij k e v6ldversterkingen steun te zoeken. De Russen hebben thans het verkeerde ingezien van hun nog bij het begin van den oorlog toegepaste taktiek. Als grondzetel voor de krijgskunst geldt: een volledige en rationeele aanwending van alle ten dienste staande middelen. En het is zeer zeker géén nuttige aanwending van dappere soldaten en van een aanzienlijke •Hoeveelheid materieel, wanneer men die immobiliseert in vestingen, die óf buiten de actieve krijgsoperaties "blijven óf vallen zoodra zij omsingeld zijn. Charles Humbert gelooft dan ook, dat do Duitschexs, volkomen van do juistheid daarvan overtuigd, hun vestingartillerie op handige wijze mobiel hebben gemaakt en gebruiken bij de actie van het veldleger. Forten en vestingen, zoo eindigt Hum- bèrb, zijn voo-röordeekL Deze graven voor de garnizoenen, dfezo magazijnen vol oor logsbuit aangeboden aan den vijand, be- l-antwoorden niet meer aan de moderne op- JyattongeK. AÖe lévende strijdkrachten en al het heeohöibarè''materiaal hehooren 'aan het front! '"v RUSLAND. i Van het Oostelijk CoHoqsïerrein. - BERLIJN. Legergroep Hindenburg. Op hét front tusscheh de Duna en Merecz (aan den •Njèmen) zijn de gevechten op eenige punten in omvang toegenomen. Er wélden wederom 1800 Russen gevan gen genomen én vijf machine-geweren buit gemaakt. Tusscben Jeziory en den Njemen duurden de hardnekkige gevechten den geheelen dag voort. Eerst hedenochtend in de vroegte gaf de vijand den strijd op. Hij wordt thans vervolgd. Aan de Selwiauki zijn de vijandelijke linies op verschillende punten doorbroken. De vijand verloor 17 officieren en 1946 man schappen aan gevangenen en bovendien zeven machinegeweren. Het Russische bericht van 10 Sept. spreekt van gevechten der Russische garde 42 K.M. ten" westen van Dunaburg." Aan 8 dezo gevechten namen de Duitsche troepen geen deel. Daarentegen werd de Russische garde gisteren 'ten noordwpsten^van Wilna aangevallen en teruggedreven. Over de in hetzelfde bericht voorkomende overwinning van twee Russische soldaten op zes Duitsche aan de monding van de Selwïanka, heeft het Duitsche legerbestuur geen bericht ontvangen. .Legergroep van prins Leopold van Beieren. In nauwe samenwerking met den rechtervleugel van de legergroep van Hin denburg, werden vijandelijke stellingen ten oosten van Zelwa genomen. Ook lm Kozile zijn troepen over de Selwianka getrokken. Aan den weg BerezaKartuskaKos- üofSlpnim is de vijand teruggeworpen. De legergroep nam 2759 man gevangen c-n maakte 11 machine-geweren buit. Legergroep-von 'Mackcnsen. Onze troe pen doen een aanval aan beide 7"'den van den spoorweg naar Pinsk. Eenige voorge- schoven stellingen werden hedennacht bij verrassing genomen. Zuidoostelijk oorlogstooneel. Duitsche troenen sloegen wederom aanvallen af met zware verliezen aan de zijde van den vijand. Het aftreden van grootvorst Nicolaas. BERLIJN. De „Kre-uzaeitung'' ver neemt, dat de afzetting van den grootvorst in Russisch-gezinde Balkan kringen onsteltenis verwekte, daar men in de verwijdering van den grootvorst een aan wijzing ziet van wankelmoedigheid van Rusland wat betreft het oorlogsdoel. De correspondent te Stockholm van de ,,\1oss. Zeitung" bericht: Verleden week Woensdag ontving de Tsaar een telegram van den grootvorst, waarin deze, zeer be zwaard over intrigues tegen hem. den Tsaar waarschuwde voor Polivanof, die zich met behulp van de revolutionnairen in de Doem a tot dictator wilde opwerpen. Tege lijkertijd deed de grootvorst mededeeling van zijn vaststaand besluit om af te treden. Daarop hield de Tsaar ministerraad, waarin Polivanof bij den Tsaar erop aandrong, dat deze zich aan het hoofd van de strijdmacht, zou stellen, daar anders alle ministers, be halve Goremykien, Samarin en Bark, zou den aftreden. Pas na langdurige beraad- slaging.gaf do Teaar zijn toestemming. De opmarcch in Wolhynle. Uit het Oostenrijksche perskwartier wordt san het ..Berliner Tageblatt" geseind: Op het- gevechtsgebied ten zuiden van Pole mic is vroegtijdig de herfst- met koude on regen ingevallen, wat de militaire operaties bemoei lijkt. Vele stroomen zijn buiten hun oevers ge treden en veranderen de toch reeds moeras sige laagvlakte gedeeltelijk in meren. De opmarsch van de bondgenooten is daar door, wat artillerie en trein betreft, bijna ge heel aangewezen op de weinige Taste en ver hoogde rijwegen. Deze beperking vergemakke lijkt den Russen de verdediging tusscben Drijester en Pruth, waar het Russische front een natuurlijke flankdekking vond. Do Rus sen hebbc-n nieuwe pogingen gedaan om de Boekowina binnen te vallen en daardoor den rechtervleugel van het leger Pflanzer-Baltin in te drukken. De Oostenrijkseh-Hongaarsche troepen hebben deren aanval niet alleen weer staan. maar met. een zorgvuldig voorbereid offensief zelfs beantwoord. Onder den druk daarvan begint het Russische front ook hier te wankelen. Ten noorden van de Dn jester doet de vijand voortdurend verwoede pogiftgen de ojg, de hoogten ten Oosten yan deü_ mond van de Seroth terug te nemen. Zonder echter te kunnen verhinderen, dat dezo stel ling uitgebreid en verbonden wordt met de stroomopwaarts veroverde overgangen over de Sereth. Zuidwestelijk van Tarnopol ie het dorp Ostrow, dat de vijand tot eon sterk steunpunt had gemaakt, stormenderhand ge nomen. In het gebied van den Wolhynischen vcstiugdriehoek zijn do Ikwa en de Plasjewka buiten hun oevers getreden en ligt de weg diep onder den modder. Dit vertraagt de operaties van het leger van Boebm-Ermolli, dat na het overschrijden van do grens op de lijn KroepjetsMichalowka tegen Dubno oprukt, terwijl liet leger van Puhallo deze vasting van uit het noordwesten op den weg van Loetsk nadert en tegelijk haar verbindingslijn met de hoofdvesting Rowno bedreigt. De Russen hebben hier, behalve van het hoogc water, ook voordeel van de samen- persing tnsschen hun vestingen, die het hun mogelijk maakt hun boogvormige stellingen in liet voorterrein dicht te bezetten. De Oosten- rijkseh-Hongnarscho troepen, die tot hot leger van Mackensen behooren, en langs den noord rand van Polesie op den weg Brest Litofsk— Min.sk voorwaarts rukken, hebben na een wor steling, die dagen geduurd heeft, den overgang over do Jasïolda geforceerd, waarbij zij door moerassen overstroomd© 6teppen de vijande lijke hindernissen op den anderen oever moes ten genaken. De Russen trokken zich hier terug in de richting van de Mesjoeljawka-beek, na het brandende dorp KartoeskajaBeresja opgegeven te hebben. Achter do moerassige oevers van de beek, lmdden zij nieuwe stellin gen voorbereid. Het Russische Kaukasus-Iegor. 'Aan de „Voss. Ztg." wordt uit Konstan- tinopel medegedeeld., dat liet Russische leger in den Kaukasus, waarover grootvorst Ni colaas het opperbevel gaat voeren, een 120,000 man sterk is. Het bestaait uit de meest lierterogene elementen; een mengsel van Kaukasische rassen, Perzen, Tsjerkes- sen, Georgiers en betrekkelijk veel Joden, terwijl liet. zuivere Russische element in de minderheid is. Einde September, op zijn laatst midden October, is elke groote operatie in deze streken met. haar gebrekkige wegen, door den intredenden sneeuwval, die dan een natuurlijk beletsel vormt, onmogelijk. BTALIE. De strijd om hot plateau van Lavarone. -Van het Italiaanscho oorlogsterrein worden d.d.. 7 Sopt. aan den „Berl. Lokal-Anz." bij zonderheden geseind over den aanval der Ita lianen op het plateau van Lavarone. „Hot woord plateau", zoo wordt het in het bericht gezegd, „geeft- eigenlijk een verkeerde voorstel ling van den merkwaardigen vorm van dit land. Het gobied van Lavarone is geen hoog vlakte, maar een rondom door hooge bergen in gesloten onregelmatig verdeeld heuvelland, in den vorm van een gelijkzijdigen driehoek, waar van do basis precies van liet noorden naar het zuiden loopt. De gemiddelde hoogte bedraagt ongeveer 1200 meter. In het oosten, buiten, de basis van den «driehoek, sluiten zich hergen aan van 1500 meter en hooger. Over een dezer ruggen loopt de rijksgrens, die hier, nadat zij een eind ver het west-oostelijke Val Astico ge volgd heeft, scherp naar het noorden in de rich ting van het Val Sugana ombuigt. Dit gedeelte van de grens is het, waar de Italianen hun laat ste hevige aanvallen hebben geprobeerd, die dus niet uit het zuiden, maar uit het oosten kwa men. De artilleristisclie voorbereiding van de on derneming was zeer grondig. Dc-n lSen Augus tus begon een onophoudelijk vuur uit kanon nen van allerlei kaliber op onze stellingen langs de grens. Ken van de hoog gelegen forten had reeds op den eersten dag twee honderd tref fers gekregen, die hot in de rots uitgehouwen bolwerk weinig schado konden doen. Van den morgen van den loon Augustus tot den avond van den 24 Augustus, dus volle tien dagen, hield het woedende vuur aan, waaraan hoofd zakelijk de zeer zware kanonnen van do Ita lianen deel namen. Nu achtten de Italianen het oogenblik gekomen om de naar hun mee ning geschokte stellingen stormenderhand te nemen. Het was tien uur 's avonds, toen een onzer waarnemers van een hoogen top het voor- waartsrukben rapporteerde van een groote menigte vijandelijke infanterie. Het was dui delijk, dat de hoofdaanval ons steunpunt gold. De troepen, die daartegen oprukten, waren ongeveer een brigade sterk, terwijl verder noordelijk een bataillon Alpentroepen, van de anderen afgezonderd, in de nabijheid van een der werken een doorbraak scheen te willen beproeven. Diepe stilte heerschte-over het ge- heelo land. De verdedigers schenen niets van het dreigende gevaar te merken en eerst toen de Italianen tot op achthonderd pas genaderd waren, barstte van alle kanten een fcelsch vuur over hen los. Buitengewoon vreeselijk was de uitwerking van de kanonnen, die de Italianen in de flank konden beschieten. Toen het vuur steeds heriger werd, zag men van de waarnemings posten, dat langzamerhand alle regiments- reserven, tot het aanvullen van do verliezen, naar voren gebracht werden. Niets hielp. Te één uur 's nachts was do eerste aanval afge slagen. en onze artillerie beschoot nu met vreesolijke juistheid de terugtrekkende Italiaan scho troepen. Vooral het 115e regiment leed ontzettende verliezen. Het Werd door een ander reserve-regiment opgenomen cn ten tweedon male, met dit tezamen, ten aanval geleid. Intusschen had onze artillerie haar vuur verplaatst naar de laagten, waar de nog niet geweken gedeelten van het- 115e regiment lagen, om te bekomen van de inspanning van de eerste bestorming. Dezo troepen vluchtten terug en sleepten de opnieuw aanrukkende troepen mede. Twee nieuwe aanvallen leden schipbreuk, daar nu ook de intusschen ver sterkte naburige steunpunten zich in den strijd mengden. In bet geheel werden dus in dien nacht, buiten den spoedig gestuiten aan val der Alpini in het noorden, vier sterke aan vallen der Italianen afgeslagen, waarvan er twee eerst in de draadversperringen bleven stoken. Toen de schemering aanbrak en dc aanval- Iers zich in hun oorspronkelijke stellingen teruggetrokken hadden, kon men eerst over zien welk een verwoesting ons gcconecn treeivl infanterie- en artillerievuur had aangericht. In de draadvelden hingen tweehonderd docdo Italianen. En het voorterrein was met lijken bezaaid. Spoedig ontdekte men ook, dat oen groot aantal Italianen zich in de granaatkui- len, die hun. eigen zware artillerie geshagen had, verborgen hadden. Weg konden zij niet, want zoodra zij een p.oging daartoe deden, wér den zij door een granaat naar hun kuil terug gejaagd. Toen da Oostenrijksche afdeelings- commandanfc met zijn staf het gevechtsterrein afliep, gaven de Italianen, gewond en onge- wond, zich in groote troepen over, en leverden behalve hun wapens ook de handgranaten, die zij bij zich hadden, in. Onder de gevangen officieren bevond zich een kolonel van liet 115e regiment, die door een patrouille gevonden werd, toen hij zich door zijn oppasser zijn wonden, twee lichte schotwonden in dij en arm, liet verbinden. Hij verzocht den hospi taalsoldaten van zijn doode officieren afscheid te mogen nemen en werd twee uren lang in allo richtingen óver hot gevechtsterrein gedra gen. lederen gevallen officier kuste hij op het voorhoofd." GRIEKENLAND. Criekccha officieren teruggeroepen. Reuter verneemt uit officieel© Griek- sclie bron, dat allo Griekscke officieren van land- en zeemacht, die met verschillend© zendingen in het buitenland belast waren, bevel hebben ontvangen, naar Athene terug te koeren. Men neemt aan, dat dit beteekent. dat de Grieksche strijdmacht te land en ter zee voor alle gebeurlijkheden bereid worden ge houden. VEREEP5IGDE STATEN. Duitschland -en Amerika. WASHINGTON. De hoop, dat de duikbootencrisis goed beëindigd en een breuk tusscben Amerika en Duitsch land voorkomen was, heeft weer plaats gemaakt voor twijfel» Vrijdag werd weer gesproken over de mogelijkheid van liet afbreken der diplomatieke betrekkingen. Dit keer betreft het beide mogendheden, op grond van de veronderstelling, dat Oosten rijk, welks ambassadeur feitelijk weggezon den is, dezelfde lijn zal trekken met Duitschland in zijn betrekkingen tot Amerika. Officieus© berichten, dat een tweede nota naar Washington is gezonden door Duitschland, leveren den eenigen grondslag voor optimisme in officieele kringen. Voorzoover de duikbootanquaestie betreft is er geen officieele aanwijzing, dat een andere nota onderweg is; maar het Amcri- kaansche antwoord op de „Arabïc"-nota zal waarschijnlijk worden uitgesteld, totdat de ambtenaren weten of eenige toevoe ging van uit Berlijn kan verwacht worden. Geconstateerd kan echter wor den, dat, indien geen verandering wordt aangebracht aan de Duitsche uit- ^egg'n£ van bet ..Arabic" geval, de Ameri- kaansche nota waarschijnlijk in het begin van de volgende week te Berlijn zal aan komen en kort en duidelijk bet Amerikaan- sche standpunt zal uiteenzetten. De Duit sche verklaring, dat het ge-en vu-olichting erkent tot betaling van schadevergoeding, indien de commandant van de duikboot zich vergist heeft (in de bedoelingen van de „Arabic"), wordt in officieele kringen beschouwd als de duikbootenquaestie feite lijk geheel latende waar zij gebleven was door Berlijn's houding bij de „Lusitani'a"- onderhandelingen om niet te antwoorden. Een en ander wordt in opmerkelijk con trast geacht met de gunstige meening, welke de ambtenaren van het staatsdepartement hadden gekregen door de jongste verkla ring van graaf Bernstorff. Deze gang van zaken in het duikbooten geschil overschaduwt bijna geheel het Dumba-incident. NEY-YORK. De correspondent van de „Associated Dress" te Washing ton zegt., dat het verzoek van pre sident Wilson, om den Oostenrijk- scben gezant dr. Dumba terug te roepen, een toestand blootlegt, waarin ook de Duit sche militaire attaché von Papen, de Oos tenrijksche consul-generaal von' Perekod en waarschijnlijk ook do Duitsche gezant von Bernstorff betrokken zijn. Het is niet on waarschijnlijk dat von Papen en von Pere kod ook zullen worden teruggeroepen of worden weggestuurd. Deze geschiedenis, en het weinig bevre digende antwoord in zake de „Arabic", na do verzekeringen van Bernstorff dat volledige voldoening zal worden gegeven, heeft in officieele kringen de meening doen ontstaan, dat de vriendschappelijke betrekkingen met de Midden-Europeesche mogendheden nader bij de breuk zijn dan ooit te voren. Een zeegevecht? Naar men ons uit Middelburg meldt is daar stede evenals te Ylisingen en op geheel Walcheren Zondag bijzonder hevig kanonge bulder i I het geval bulder gehoord, zooals in langen tijd niet l was. Britsehe stoomschepen door do gevaren van den oorlog bedroeg 7.240-000 Pond Ster ling. Het geheelo bedrag van de waarde der. verladen goederen was 1.502.000.000 Plond sterling. Hot verlies bedroeg du& ongeveer eon half procent van de geheelo waarde. Gedurende dezelfde periode was het aan tal verloren schepen gelijk aan vior pro cent van het aantal in de vaart zijnde schepen. Vlieger-aanval bij Windau. BERLIJN. Zondagmorgen deden ver schillende Russische watervliegtuigen oen aanval op kleine Duitsche kruisers vóór Windau. Zij wierpen acht bommen, die alle misten. Een vijandelijk vliegtuig werd naar be neden geschoten en naar Windau gebracht. De bemanning, bestaande uit twee Russi sche officieren, 16 gevangen genomen. Da „Guatemala". De Temps" bespreekt de torpedeering dezer dagen van de vrachtboot „Bordeaux", 12 mijl voor de monding van de Gironde. en die van de „Guatemala" bij Belle-Isle- Het eerste schip werd door de duikboot opgevangen teen het op het punt stond de Gironde in te varen. Beide vaartuigen zijn op dezelfde wijze vernield: eerst geschut vuur, daarua torpedocren. Tot dusverre, schrijft d© Temps", waren de duikbooten niet in den Atlantische» Oceaan verschenen om hun vernielingswerk te verrichten; de Duitsche onderzeeërs* die naar de Darda- nellen zijn gezonden, zijn den Allantischen Oceaan doorgestoomd zonder eenigen aan slag te doen. Maar liet was te verwachten, dat het in de bedoeling lig ook den Fran seken handel aan te vallen. Einde Mei werd een Engelsch en een Portugesach schip ge torpedeerd nabij Oueasant. Op 1 Aug. werden twee Engelsche schepen zuidelijker van Ouessant getorpedeerd. De „Temps" meent, dat toen zoowel als nu het werk verricht werd door één duikboot, dc r de wijze van optreden dezelfde was. De torpedeering van de „Bordeaux" en de „Guatemala" wijst er op, dat do vijand op den loer lag in den gewonen koers van beide handelsschepen. Bij Belle-Isle. aan den ingang van de Loire, zoowel als bij Kaap Coubre, aan den ingang van do Gironde, nemen de binnenkomende schepen hun loodsen aan boord. De „Temps" verwacht overigens, dat de actie van deze eeno duikboot niet schade zal doen aan de levendige F anscbe scheep vaart. Inspecteur Geneeskundigen Dienst. Tot inspecteur van den geneeskundigen dienst dor zeemacht als opvolger van dr. C. T. Huramo zal, naar „Hot Vad." verneemt,- be noemd worden kolonel J. Vorstman, thans chef van liet Hospitaal te Hellevoetsluis. De Koningin en de Prinses op de EMoemeafenfoonsiefHng. Zondagvoormiddag to kwart over negen uur, nog voor do tentoonstel ling voor het publiek geopend was, bracht H. M. do Koningin mot Prinses Juliana en gevolg zeer onverwacht een bezoek aan do Bloemententoonstelling in den Dierentuin te 's Gravohago. Op uitdrukkelijk verlangen van de Koningin was alleen de voor zitter van do 's Gra.venhaagseho Tuinbouw-Ver- eeniging, do heer Vas Visser, ter ontvangst aanwezig. De Prinses vertoefd© ongeveer drie kwartier op do tentoonstelling en uitte herhaaldelijk op kinderlijke wijze haar belangstelling voor al do mooie bloemen en planten die haar omring den. Tijdens den rondgang bood de ^voorzitter het Prinsesje een mooi bouquetjo aan, waar- Uit de Staatscourant. Bij beschikking van den Minister van Ma rino zijn do navolgende plaatsingen enz. ge last: luit. t. z. Ie kl. J. D. A 1 b a r d a met 16 dezer eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms. „Brinio", en luit. t. z. lo kl. G. R. J. Haentjens Dekker, onder eervolle ont heffing van het bevel over Hr. Ms. „Hefring", alsdan belast met het bevel over genoemden bodem; luit. t. z. 2e kl. H. A. Gr eve met 14 dezer belast met het bevel over Hr. Ms. „Hef ring". Beoordeeling van officieren. Do Opperbevelhebber van land- en zeemacht' heeft, naar de „Avp." meldt, aan de chefs van korpsen opgedragen om lo. omtrent ofricieren-lceraren en officieren- leerlingen der Krijgsschool, dio tijdens do mo bilisatie dienst hebben gedaan onder hun bevelen, doch sedert zijn overgeplaatst, on verwijld een beoordeelingsrapport in te zen den aan den directeur der Krijgsschool 2o. omtrent hen, die thans onder hun be velen zijn gesteld, een zoodanig rapport uit te brengen, zoodra zij niet meer onder hun bevelen werkzaam zijn. Zuinigheid bij het leger. De „Avp." deelt mede, dat de minister van Oforlog do aandacht Tan den Opperbevel hebber heeft gevestigd op het feit, dat hij een der regimenten infanterie voor het ge bruik van oen huis met een huurwaard© van ten hoogste f 150 per jaar, van begin Augus tus 1914 tot 1 Juni 1915 niet minder dan ruim 800 is betaald. De minister verzoekt den commandeeren den officieren kenbaar to maken, om bij het bepalen van prijzen voor bet gebruik van ge vorderde kwartieren, 's Rijks financieel be lang niet in die mate uit het oog ie verliezen, als blijkbaar, zelfs nu nog hier en daar voor komt. Militaire Telegraafdienst. Naar de ,.N. R. Ct." bericht, heeft de Mi nister van Oorlog bepaald, dat liet aantal re serve-officieren, bestemd voor, den militairen telegraafdienst, iu den regel 27 bedraagt. Dit aantal kan echter worden uitgebreid met dien verstande, dat het aantal reserve-officieren cn vaandrigs te zamen niet meer dan 68 kan be dragen. Uitbreiding van den Landstorm. Bij Kou. Besl. van 7 Sept. (Stbl. 3S8) is be paald: lo. Behoudens het bepaalde onder 2o. be hooren van 1 Oct. 1915 af ook tot den Land storm voor zoover zij alsdan niet reeds daar toe behooren de personen, bedoeld in art. 1 der wet van 31 Juli 1915 (Stbl. no. 345). dio zijn geboren in 1892. 2o. Degenen der onder lo. bedoeld© perso nen. dio vrij willigen dienst bij de zeemacht, bij het leger hier to lande of .bij do koloniale troepen hebben vervuld en op 1 Oct. 1915 niet zijn gevestigd binnen het Rijk, in heb Duit sche Rijk of in liet Koninkrijk België, komen eerst tot don landstorm to 'behooren op den dag. volgende op dien, waarop zij zich aldaar mochten vestigen. 3o. Bij do inschrijving voor den Landstorm van do onder lo. en 2o. bedoelde personen kan worden afgeweken van de bepalingen van het Landstorm-Besluit, voor zoover dit door den Minister van Oorlog wordt bepaald. (St.-Ct.) Landstorm laarklasse 191 Men doelt aan do „Asser Ct." mede, dat do landstorm jaarklpsso 1914 op 1 October a.s. Duitsche trawler getorpedeerd. Men meldt ons uit IJmuiden: Do stoomtrawler „IJmuiden 107" (Bata vier II) bracht hier een scheepsboot aan, welke was overgenomen van den Vrijdag van hier naar de visschern vertrokken stoomtrawler „LJmuiden 137" (Sint Nicolaas) dio do boot overgaf omdat ze anders hinderlijk zou zijn voor de uitoefening der vischerij. D© boot was gemerkt S. D. 57 Fischhandel" en be hoorde toe aan den stoomtrawler met gelijken imam, welke te Altona thuisbehoorde en, vol gens eeno mededeeling van de bemanning van do ...Sint Nicolaas" aan dio van de „Bata vier". door een Engelschen kruiser was ge torpedeerd. De bemanning van de „Sint Ni colaas" heeft nog pogingen aangewend den Duitschen trawler te bereiken en zoo moge lijk te bergen, doch zag er geen kans toe. De reis werd daarom voortgezet na de ronddrij vende scheepsboot te hebben opgepikt. De Dnitsche bemanning werd door den Engel schen kruiser medegenomen. Schejlsn geterptieerd. BERLIJN. Het „Tageblatt" verneemt uit KretaEen Engelsch handelsvaartuig werd bij bot (nabijgelegen) eiiand Gavobcra (Gozzo) door een Duitsche duikboot getor pedeerd. Achttien man van do equipage landden op Kreta. LONDEN. Uovds bericht, dat het stoom schip „Ashmore" gezonken is. Vier man van do opuipage worden vermist; de overig© zijn gered. (De „Ashmore", een stoomschip van bruto 2519 ton, werd in IS99 gebouwd en behoord© aan de Adam S.S. Go. Ld. te Aberdeen. Zij bevond zich thans op de reis van Rosario naar Dartmouth. Red.) De verliezen In den zee-oorlog. LONDEN. Uit do cijfers, betref fende do verliezen van Britsohe sche pen en ladingen, ten gevolgo van den oorlog blijktdat gedurende de twaalf maanden, eindigende 31 Juli, de gehoclo .waarde yan^verlorên ladingen jjri Hier wordt geschoten, hier vallen dooden, maar oorlog is het hier niet Men zou eerder bunnen denken hier een gezelschap jagers bijeen te zion. Een afdeeling Engelsche soldaten heeft de loopgraven verlaten en heeft nu een rustdag achter het front. De streek lijkt ook niet op een oorlogsterrein een stil landelijk huisje en daarnaast twee groote hooimijten, alles in goeden welstand. De Engelschen lusten echter wel een gebraden varkenscotolet en ook wel een stuk hazepeper. Zij zijn daarom op de jacht gegaan en schieten wat hun voor de hand komt. Twee mannen op den voorgrond dragen een lekker varkentje. voor 'ie haar dank betuigde. Slechts zeer enke le inzenders, die bij toeval voor de verzorging an hun stand aanwezig waren, waren getuige van dit zeer intieme tooheeltje. Na de bezichti- fing van de bloemen toondo do heer C. Fock, irecteur van het Kon. Zool. Botanisch Genoot schap, aan de prinses do twee jonge, in den dierentuin gebeten beertjes. Bij het verlaten van den tuin namen Konin- ging en Prinses met een handdruk afscheid. H. M. zegde dank voor hetgeen men haar en de Prinses had laten zien. Sluiting Stalon-Generasl. De leden van de Staten-Generaal zijn thans opgeroepen voor de vereenigde ver gadering van de beide Kamers in het lo kaal van de Tweede Kamer op Zaterdag 18 September des namiddags te 2j,; uur (voor de sluiting der zitting 1914/1915). Gunstige toestand van ons land. De j.l. Zaterdag verschenen nota van den Minister van Landbouw over den econo mische» toestand van ons land gedurende het tweede kwartaal van 1915, maakt in velerlei opzicht een gunstigen indruk. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is aan den eervol ontslagen luit. t/z. lste kl. F. J. van dor Eech, te reke nen van 9 Aug., toegekend een vernieuwd pen sioen van 2359, onder intr. van een vroeger toegekend pensioen van f 2278. Aspirant-adelborsten Zeemaoht. Men meldt ons uit Dordrecht, dat in hot internaat vopr aspirant-adelborsten slechts vijfleerlingen zijn^ópgonOmeu, bij de verschillende brigade-depots onder do wapenen zullen komen. Bevoegdheid tot bevordering. De inspecteur der infanterie heeft, voteens de „Avp." bepaald, dat -Je bevoegdheid°tet bevordering tot en met den rang van sergeant voortaan wordt verleend aan den commandant van liet corps, waarbij do betrokkenen dienst doende zijn, met dien verstande, dat de be vordering tot vrijwillig korporaal en sergeant uitsluitend zal geschieden bij liet ontstaan van vacatures in dio rangen bij liet corps, waartoe de belanghebbenden behooren. Naar Oost-lndlë. De voor den dienst in ïndiii bestemde luit. der art. C.' Tjeenk W i 11 j n k zal 2 October met liet stoomschip „Tnsaknde" zijn bestemming naar Batavia volgen* Instructie-bataljon. Bij ministerieclc beschikking is het voor schrift Instructie-Bataljon aangevuld met de bepaling, dat- een korporaal, die zich slecht gedraagt, met machtiging van den inspecteur der infanterie, of uit don dienst kan worden verwijderd, of overgeplaatst worden bij een der regimenten infanterie, waarbij hij dan zijn dienstverbintenis volbrengt. ContrOie. Aan den gepens. luit.-kolonel-kwartiorin. C. J. C. van Goor, belast met de functio van oóntroleur over do inwendige administratie d-v korpsen 4e bureau to Amersfoort, is mede opgedragen do controle over do kassen van do korpsen cn onderdeden daarvan bij het veldleger. Benosnid. Do luit.-kolonel F. L, .T. van do Pol, commandant van de cadettenschool to Alk maar, benoemd tot commandant van het 14c «■«ig, inte, krijgt yiissjngén als standplaats. Overgeplaatst. De kapitein H. "W. A. Ackcrmann, ven het 9e reg. inf., is overgeplaatst bij het 7o rog. van dat wapen. Uit het leger gezet. Gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus jl. is aan 20 militairen waarvan 3 van de Landmacht, 10 van do landweer, 3 van de marine, 2 van liet Oost-Indischo leger en 2 van landmacht m Wesfc-Indië hot recht ontzegd om weder voor den krijgsdienst te worden aangenomen. Adressen gevraagd* Eerste plaatsing. Do directeur Hoofdexpeditio te 's-Gra- venhago Veldpost verzoekt allen, die met do indeeling van onderstaand© personen be kend zijn hiervan mededeeling te doen: W. Berendsen, 2© comp. 8 R. I. (Moyland kr. Clove) D. Kuub ben, 4e comp. 4e L.W. 3e Div. (uit Toumeppe, België) j A. D. Versteeg, Res. Ill (nit Albany N. J.). Een ieder wordt in zijn eigen belang ver zocht zijn naam en volledig adres op zijn stukken te vermelden en bij over plaatsing naar een ander onderdeel steeds onmiddellijk hiervan kennis te geven aan de personen, van wie geregeld corresponden tie ontvangen wordt, aan de uitgevers van couranten, aan den facteur van het onder deel van waar men vertrokken is, en aan den facteur van het onderdeel waar men bij geplaatst i3. 'Tweede plaatsing. De directeur Hoofdexpeditie Veldpost te 's-Gravenkage verzoekt opgave tegenwoor dig adres van Jean Gitsels, Veldleger uit Luik Gerard Sc h ij n s, le comp. 3e Batt. uit België; H. van Beers, afkomstig van depot II postwissel; J. II. Co reten, afkomstig van depot II postwissel. D© Directeur Hoofdexpeditie Veldpost T.e 's-Gravenkage verzoekt ieder, die met ket adres van een der onderstaande personen bekend is, daarv n ten spoedigste opgave te verstrekken M. J*. G. Geurts, mil. kanonnier 4e Regiment, brief uit Tjimaiki; Alex V olieman, 2o Comp. 2e Di visie, brief nit Kalamazoo; M. F. Verstegen, mitrailleur peloton 2e Divisie uit Grand Island. «—13 L.W.I. Korporaal Balk van de 12e Infantërie- Brigade wordt verzoekt zijn tegenwoordig adres op to geven aan den Administrateur van bovengenoemde compagnie. Uitbetaling vergoeding Se vensmStfdelon Eerste plaatsing. IV Depot Bataljon 4e Compagnie. Voor de uitbetaling van menagcgelden 4e Gompie IV Depot-Bataljon van der Werffstraat Leiden, wendde men zich schriftelijk tot den administrateur der compagnie. Tweede plaatsing. 3-111-21 Reg. Inf. „Allen, die gedurende heb tijdvak van 1 Dec- 1914 t.m April 1915 hij de 3e Compie. IJlde Bat. 21ste Reg. Inf. ge diend hebben, worden verzocht hun tegen woordig adres aan den Sergt. Maj. Adm. Klamer sloepenloodsen te Den Heider bekend te maken. Landbouw-verloven in den oogsttijd. G. J. v. H., Roermond. Do volgende bepalin gen gelden Alieeft aan bedrijfsleiders cn aan hen. dig als zoodanig fungceren kan in den igsitijd. wanneer aan den betrokken Gompies (Esk.-, Battij.-, Fort-, Dets.-l oommand.ir.t <te noodzakelijkheid daartoe blijkt, een erlof worden verleend. Onder bedrijfsleiders moeten ook worden verstaan smeden, wagen makers, hoefsmeden, loonmaaiers en loondor- sehers in het bezit van een machine, zoomede paardenhouders, wanneer deze dienstplichtigen met den landbouw ïn betrekking staan. In verreweg de meeste gevallen zal met een verlof van 14 dagen of minder kunnen worden vol staan, in geen geaa! zal het den duur van 3 weken mogen overschrijden. Het verlof waarom liet hier gaat, mag naar verkiezing in één of moer perioden worden genoten, maar mag niet verleend worden aan de miliciens, die voor eerste-oefening onder de wapenen zijn en ook niet aan hen, die slechts in het buitenland grond in eigendom of ïn pacht hebben. Het verleenen van een ongst-verlof aan arbeiders en knechten is met bet oog op do belangen van den dienst en dio van anderen niet mogelijk cn behoort dus achterwege te blijven. De voor den hooibouw door den Opperbevel hebber van Land- en Zeemacht aangegeven grens van IS voor do afwezigen, mag ook na 1 Augustus a.s. ten behoeve van dc oogst- verloven niet worden overschreden. Belanghebbenden bij tarwe-, rogge-, aard appel-, haver- en bietenoogst dienen hun schriftelijk verzoek om verlof zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk fop een door dou Gompies- (Esk.-, Batt.-, Fort-, Dets.-) comman dant -aan to geven datum in. Op bij andere autoriteiten inkomende verzoeken zal niet worden gelet. Do Compies- (Esk.-, Batt.-, Fort-, Dets.-) commandant stelt persoonlijk een onderzoek in (door ondervraging van den betrokken dienst plichtige en zijn dorpsgenooten, door nagaan van de contróle-lijst en het administratieboek, en-z.) en vraagt bij twijfel advies aan het betrokken bemiddelingsbureau voor den land bouw Hij regelt- het verlof zoo billijk ■mogelijk, rekening houdende met de belangen van den aanvrager, maar ook met die van anderen, zoo dot gegronde klachten over onrechtmatigheden behooren tc worden voorkomen. Door een bedrijfsleider reeds genoten liooi- bouwverlof behoeft «voor een gemengd bedrijf een verlof ïn den oogsttijd niet uit te sluiten. Deze en andere estra-verloven om economi sche redenen verleend, hebben, indien bet on vermijdelijk is den voorrang boven do perio dieke verlovenofschoon dus met het oog op een goeden geest in den troep het stroven moet zijn het periodieke verlof niet geheel of ge deeltelijk stop te zetten, zal dat bij enkele onderdeden, niet altijd kunnen, worden ver meden. Rod..

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2