mij niet le kltin." Mobilisatie- iOHnï TABAK. i am.sterdam.ipi>. vanroouen, Gemengd Nieuws. Laatste Berichten. vier miSüeen f. VAN MilÊ IC1P. Hotel Weldon. H Bestrijding |l Tandbederf! S „DOLO-TANDPASTA" Voor Reclame!!! Het beste middel om defi tijd goed door te bomen, is wel bet rooien van Turnsifilii^ 4 DE SOXjiID^.TEiTKrooilJEl.ja.TVirT' Van AArSjcisig- 3 September 10 X S. De wedstrijden werden o.a. bijgewoond door den commissaris der Koningin in Gelderland, jhr. S. van Citters. Kolonel Giel, commandant dor 8e brigade, reikte mot een komachtige toespraak do prijzen uit. Wedstrijden to Almelo. Men meldt ons nib Almelo: Door de militairen, bchoorende tot bet elfde hindwocrbataljon werden Zondag a'lhier atble- tise'ho wedstrijden gehouden, waarvan do uitslag was als volgt a. Estafetteloop *100 M. Prijs ploeg korporaal Drost, soldaat Gongrijp, sold. Veenstra. en sold. Weltevreden, 57* sec. b. 100 M. hardloopcn, prijs: sold. Knik 14 see., sold. Wanink 1-1 sec. c. 400 M. bardloopen. Ie prijs korporaal Meijer 80 sec.; 2do pr s sold. Smelt 82 sec. d. J500 M. hardloopen. le prijs sold. Stille- ■wagt min. en 15 sec.; 2de prijs sold. Jansen 5 min. en 30 sec. o. Verspringen: Ie prijs sold. De Voer 4.20 M.'2<lo prijs sold. Mulder 1.10 M. f. PolsLoklioogspringen lo prijs sold. Okie Kngborink 2.-10 "M. 2de pr s sokl. Prins 2.10' M.sold. Kolkman -.50 M. (bnlten. mede dinging). g. Hoogspringen: 1ste prijs sold. Kolkman 3.40 M.. 2de prijs korp. Veldhof 1.30 M. b. Speerwerpen: 3ste .prijs sold. Eoeber v 20.30 M. 2de prijs sold. Oort 21.4.0 M. Militaire voorwedstrijden. Men schrijft ons: Zondag 5 Sept- a.s. zullen op het Hercules- vekl te "ütreehi, do voorwedstrijden gehouden worden Voor de op don 12en dezer in het Sta- <lion ie Amsterdam te. houden militaire athlcti- sehe wedstrijden. De bedoeling is. dab op dezen 11 rechtse hen sportdag alleen militairen uit de Nieuwe Hol landsche Waterlinie zullen mogen meedingen terwijl de jury ua afloop van do oefeningen zal uitmaken, wclko van de militairen, op grond van de op dezen dag geleverde praestatios, het recht zullen hebben, in Amsterdam uil to komen. De toeloop van deelnemers :s bmtonge- wooa groot. Een zoete herinnering aan Huissen. (Leclijkers trekken.) (Van Sergt. W. A. van Driel.) Toen ik als fourier nog diende, In Huissen, Jk had er weinig pret, Ofschoon velen vaak beweren, Ts dat land een Naznroth. Maar pret kan-.men niet altijd hebben, Dab ondervond ik eiken da'g. Wat heb ik vaak leclijkers liggen trekken Totn ik naast een zeug met 33 biggetjes lag. Van mede uitrukken moest ik weinig hebben, Dat was dan ook mijn zwakke zij, Do officier belast met de oefening, Sprak met recht ook tegen mij ,.Jo draagt maar voor bij Derksen in .--den Engel •To zingt van Speenhof overal, En hier? Hier sta jo leèlijkors ie trekken, Van jc dienst ken je geen bal. Een Houwtje heb ik daar ook gekregen, Dat beviel mij niet al te best. Onlangs kreeg ik een klein doceurtje. Omdat ik na de reveille nog lag in 't nest. Achter de. wacht hij onze toenmalige kazo" Staat en huisje, genaamd ..Prison' Maar daar heb ik nooit leclijkers zitten trekken Tegen brits en spoeling(?)ton. 'k Had een leclijke kwaal gekregen, ln JTuissen, 't is kolossaal. Er. daarom word ik opgenomen, "Bij Mejuffr. Poters in dc ziekenzaal. Ik kreeg diëet en dat was mager, 'k Zag ze rennen eiken dag. Wat heb ik daar vaak leclijkers hggeü trekken, Toen ik op krib zeven lag. Aan do pomp bij Peters in 't sehuurke, Zag ik een aardig boerendcerntje staan. En*omdat hier niet veel valt te scharrelen, Besloot ik naar haar toe te. gaan. Jk maakte terstond met haar een praatje, Maar zij trok direct haar klomp. Toen hebben we samen leclijkers staan te trelfkc-n, Aan dc .slinger van de pomp. 'Op 't eerste sein der federatie Wordt de reinigingsdienst gestaakt. Waar zal men met het vuil dan blijven, Dat in Huissen wordt gemaakt? Heb maar geen zorgen voor den dag van morgen, Alles heeft Hier nog zijn kalm verloop. Zoolang de vuilnisman nog lêelijkers loopt te trekken, Wordt Huissen geen vuilnishoop. Mocht ook hij het werken staken. Och vrienden, dan maar niet gedraald, Den olden Dcrk zal wel maken. Dat het vuil in do kersenhut wordt weggehaald, 's Morgens reinigt hij buffet en vloertje, 's Avonds brengt hij 't vuil naar huis, Dus sta voor eerst geen leclijkers te trekken, Dank zij den vuilnisman; Olden Derk enklins. Do verlichting in Huissen is ook mager. Want kom jo door de Loostraat gegaan, Dan ziet ge op elke 300 Meter, Een -magere, gloeiende spijker staan. Misschien gaat 't Gemeentebestuur vlijtig werken, Tot, hot aanloggen van een helder gas. Wat hoh ik vaak leclijkers loopen trekken, Als ik togen een boom geloopen was. Arnhern. W. A. VAN DRIEL, Sergeant. De Facteur. (Van sergt. G. Persklomp.) Gewapend met een groote tascli loopt Lij rond To boomden over don kazernegrond. Eu menig soldaat, maakt hij stiekem blij Door te roepen ,,Zog Hannus, <Tr is voor jouw O'at bij. Wie hij is, het te vertellen zou ik haast yer- [geten, Hij wordt gemeenlijk facteur geheeten. Bnevengraarder of postbode iu Hollandsche [taal, Enfin, dat is iets waar ik minder om maal. Hij zorgt, dat de soldaten dan ook op hun tijd Hun brieven ontvangen van vrouw, of wel meid, En mochten die brieven over tijd soms kommen Dat gebeurt wel eens meer, daarom maar nieV ^brommen. Men kan toch niet willen dat hij met spoed Al z'n bestellingen zoo maar op tijd af doet. Je moet maar den tijd hebben, bij is tevree, En denkt, met den dienst ga ik lekker niet mee. Nu neemt men meestal, dat zijn we gewend, Als facteur of postbode een heel dikken vent, Van wien bij dén dienst men niet kan hopen Dat hij zich. beslist niet door zou loopen. AHeen op Zon- en Woens-, of Donderdag, Dan hebben ze nog al eens druk gelag. Want dat, willen wij niet verhelen, :t een heel werk om .Soldatenkranten uit le [deelen. G. PERSKLOMP. Dienst-Bargoensch. (Van mil. O. H. Ca als.) 's Is iiiUrossant eens na te gaan, Wat w'onder Dieust-Bafgoensch verstaan. Welnu, dat is een taal apart, Dio zelfs den letterzifter smart. Een „brigges" is een korporaal, Een corridor" is een portaal, Een schrijver noemt men oen „fourier". Die fourageert model-papier. Kon gele streep is con chevron", Ivrijg j'cen rapport dan is 'b een ..bon" Mn ltrijg jo straf als 't wezen moet, Dan -douwt men je in de „petoet". Een .stopwig" is een infant'rist, Keu „plntvoeter' een art'lerist. Do eerst© heeft een lange ..spuit" Eu rukt met .telefoonkost" uit. Do ar T. Te rist is gauw tevree, Die krijgt ecu ..proppesehieter" mee. En dan tot. troost, goed ingevet, Ecu reuzenlange bajonet. Genie slaat hier ook in de geur, Dio lui die noemen zich ..mineur", Die maken ..periscopen" klaar, Voor vijanden dus geen gevaar. Ziet hier, geachte lezórschaa.r, Een heel klein aantal woorden maar, Doch' ..zwaai ik af', 'k begin ..affaires", In ..Dienst-Bargoensch dictionaires". „ROUGE smokkel waar met den eleetrisclien draad in aanraking is gekomen. Het lijk werd door do Duitscho wachten weggenomen en meegevoerd. Onder dc automobiel. .Een 3-javig meisje is Maandagavond op dc Heorcnvcst ta Haarlem, toen liet uit de-ouder lijke woning do straat opliep, door de automo biel G 3853 uit Amsterdam overreden en ge dood. Twee werklieden verpletterd. In de «teengangen tussehen de Oriui je-Nss- -au-mijnen te Heerlen en Heerlerheïdc had oen instorting plaats. De werklieden De Leeuw en Koervei's werden verpletterd. Nader vernomen wij dab do oorzaak is liet loslaten van eenig© balken van dc ijzeren be timmering, waaraan do verongelukten verbe teringen verrichten. Een treinoponthoud. Mftèwidagmorgen word de trein 210 van Ani- Apéldoorn door hot trekken aan dy noodrem tob stilstand gebracht. ITet bleek dat een man in een vlaag van waarin uit den in volle vaart •/ijnden trein was gesprongen. Eoriigc passa giers en conducteurs hadden den ongelukkige spoedig gevonden. Onder geleide van liet treinpersoneel werd hij naar Apeldoorn ge bracht en later naar zijn woonplaats lo En schede, vaar hij in het ziekenhuis word opgc- De regimentsknazn. Het te Hilversum verschijnende nieuwsblad „Vooruit" vertelt, dat de militairen, die in hot kamp te Laren vertoeven, een „regiments- knaap" in hun midden hebben. Het is een 9-jarigo jongen uit Hilversum. Dezer dagen kwam hij in het kamp met ver zoek om herh wat eten te geven. Hij vond een hartelijk onthaal en dit beviel hem zóó goed, dat hij niet meer weg wilde. De soldaten onv fermdon zich over don knaap en besloten, om hem als „regimeutszoon" te odopteeren, zulks met goedvinden van de officieren, die schik in het geval kregen. Er werd een uniform gemaakt voor den jeug digen landsverdediger, dio als een „echte" sol daat het militaire leven medemaokt. Aan ziin uniform ontbreekt alleen een geweer, in de plaats waarvan een bajonet den jongen zoon van Mars gevechtswaardig maakt. De ransel is vervangen door een knapzak. Overigens maakt do jongen alle marschen en oefeningen mede. Deze week marcheerde hij met do soldaten 28 K.M. ver. Eenc kleine concessie wordt hem op marseh trouwens toe gestaan: valt het loopen hem onder weg te moeilijk dan mag hij bij den majoor op het paard zitten, tot zijne vermoeidheid geweken is. De 9-jarige jongen is een zoon van een sto ker der gasfabriek. Zijne scTioolvacantio is in middels verstreken, doch men heeft verlof voor hem gevraagd en verkregen, tot tijd en wijle het kamp te Laren wordt opgeheven, d. i. in 'de maand September. Tn Groningen heeft een soortgelijk geval plaats. Zooals men weet, is daar het interne ringskamp der Engelscho marinesoldaten en matrozen- Onder lien, bevinden zich ook een aantal marinesoldaten, die pa den val van Antwerpen-over de Hollandsche grens vlucht ten. Zij waren toen vergezeld van een 7- a 8- jarigen knaap, dien zij daar zwervend aantrof fen door iedereen verlaten. De jongen werd nAar Nederland medegenomen en met de sol daten ondergebracht in liet intemccringskamp. Hij vertoeft daar nu nog, spreekt Engelseh als de beste tommy, gaat met zijn „krijgsmak kers" naar de bioscope en andere publieke vermakelijkheden en flaneert het verdere van den dag door Groningen's 6traten. Oud en jong, groot en klein, kent daar reeds den in Engdeehe uniform" uitgedosten „kleinen Al. hert". Een kranig stukje. H. Eijston, oud 17 jaar, soldaat van do Vrijw. Landstorm afd. Amsterdam I-4e sectie, maakte een afstandsmarsch in uniform met lichtbepakte ransel met rol, broodzak, koppel met bajonet en karabijn, van 23 tot 23. dezer gaande van Amsterdam nnar Amersfoort, van daar naar Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, TYageningen; Zeist, "Utrecht en van daar naar Amsterdam terug. Dat dit een enorme prestatie mag genoemd worden is to begrijpen, daar do marsch ver over de 3C0 K.M. is en de geheelo bepakking to zamen een gewicht vertegenwoordigde van pV.m. 30 K.G. Brand te 's-Cravenfiage. Maandagvoormiddag brak een zware bin nenbrand uit in een schoolgebouw aan de> Lang nekstraat t© 's-Gravenhage, waarin thans mi litairen zijn gehuisvest. Met twee stralen op (le waterleiding bluschto de brandweer het vuur. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats, hoewel het gevaar daarvoor groot was, ten gevolge van het ontploffen van scherpe patronen. Do schade bepaalde zich hoofdzakelijk tot het verbranden van militaire kleedingstukkeu en het schroeien van houtwerk. Do oorzaak is onbekend. Militair ernstig gewond. Naar we vernemen, is naar het hospitaal to Arnhem vervoerd een milicien der infanterie uit Deventer, die hij het beoefenen van athle- tielc aldaar een speer, door een anderen mili tair geworpen, in het voorhoofd kreeg, waar door hij ernstig verwond werd. Een waarschuwing. De heer J. A. G. .Tames, consul te 's-Gra venhage van den A. X. W. E. schrijft dn de 'Kamp.: De vorige week zijn twee wielrijders, die ik persoonlijk k«n, des avonds op den Weg van Zoet ermee r naar Loidschondain, bij den drie sprong. ongeveer 30 minuten loopen van den tol. bij Loidsoheudamdoor zigeuners tegenge houden en van een gedcelto van hun geld be roofd. Ook oen juffrouw, die zich bij hen •had gevoegd, cun tegen dio lieden beveiligd te zijn, werd een halsketting ontrukt. Do bevol king schijnt ook wol eens last ran die men- sclien te ondervinden. Genoemde weg, en vooral do driesprong, schijnt een geliefde plelc voor woonwagens te zijn. Het is daarom in hot belang van dc toerisisjèi om in J)e Kampioen, een waarschu wend 'woord tegen een mogelijke aanranding te richten en hun te verzoeken om in dat ge val zoo spoedig mogelijk kennis ervan te geven aan don burgemeester der betreffende ge meente. Reeds zond ik oen brief a an den. bur gemeester van Stompwijk, in welke gemeente liet bovenstaande voorgevallen is. Nog een slachtoffer. Tussehen Koewacht en Clingo vond men in een der laatste nachten het geheel verkoolde lijk van een man aan de draadversperring han- geil. Over de versperring op Belgisch gebied lagen enkele zakjes meel, zoodat vermoedelijk wéér een. smokkelaar bij het overgooien van Van een verwisseld borstbeeld. In een artikel in do „O. H. Ofc." over do Groote of St. Uavoker.k te JT a aai om wordt bot volgende verteld In een der muren, in een marmeren nis, staat ecu borstbeeld van Koning Willem I, en op een zwart ge-polijsten steen er onder leest men: „Aan Willem den Eersten. Koning" der Nederlanden. Prins van Oranje- Nassau. Groot hertog van Luxemburg enz., enz., Beschermer der kunst oti wetenschappenliet dankbaar Noord-Holland; ter gelegenheid van do Open bare .Tentoonstelling te Haarlem 'jn de maand Juli 3825, onder het bestuur van den Staats raad-gouverneur. van Tets van Goud Waan." Aan dit monument is een© geschiedenis ver bonden. die. een eigenaardig slot heeft. In 1825 werd te Haarlem de eerste tentbon- stelling gehouden van Nationale Nijverheid, en onder de tentoongestelde voorwerpen was ook een wit-mormeren borstbeeld van Koning "Wil lem I, vervaardigd door den beeldhouwer Si- gaut, to Amsterdaih. Hij bood dit borstbeeld der gemeente aan, opdat de nakomelingschap zich steeds den vorst' zou kunnen herinneren, die zich oolc als een beschermer der kunsten en wetenschappen had doen kennen. Do kosten van plaatsing nam hij voor zijn rekening. De stadsregecring aanvaardde Jiefc geschenk zeer gaarne en zij verzocht aan lieer en kerk meesters daarvooreen plaats aan te wijzen in de Groote Kerk. En alzoo is dit qok geschied. Maar, of er toentertijd reeds een mystificatie plaats liad, of dat in latere jaren heb marme ren beeld voor een ander w:erd verwisseld, er is niemand, die het weet uit te maken, maar een feit is het, dat- do "buste, die er nu staat, niob van marnier is, doch van gips, en. dat alleen het witte marmeren plaatje, waarop het borstbeeld rust, de marmergroeven heeft ge kend. De marmeren nis en de steen met het op schrift zijn echter ongerept gebleven. Een kostbare zending. Te New-York is ontvangen een bedrag van 4 millioeu p. st. aan goud, en Amerikaanscho waarden tot een bedrag van 5 mülioen p. st„ gezonden aan de firma Pierpont Morgan, ver moedelijk Hoofdzakelijk ton behoeve van de betalingen dio Frankrijk had to doen voor mu nitielevér ingen. De kostbare, zending was te Halifax aangebracht en van daar.in een extra- trein, die door gewapende lieden werd be waakt, naar New-York vervoerd. Bij aankomst daar werden goud én geldwaarden in vracht wagens geladen en onder geleide van gewa pende bereden politie naar de kluizen der firma Morgan gebracht, Een royale boef. Na afloop van de jongste strafzitting dor Bossche rechtbank werden een paar beklaag den, di© tot hiertoe in voorarrest hadden ge zeten, veroordeeld en per celwagon van heb Paleis van Justitie naar de gevangenis ge bracht. Toen w daar aangekomen waren en de wagen geopend werd om dc veroordeelden gastvrij achter de tra.lies te zetten,, stapte een der heide veroordeelden op den koetsier toe en stopt© hom een kwartje fooi in dc hand. Dit zal wel een unicum zijn in de annalen van 'de boevenkoctriers. „N. Ct." Trein in de lucht gevlogen. Een trein, di9 700 pond dynamiet vervoerde, ontspoorde bij Piuola (Califor nia) en ontplofte, waardoor drio treinbe- ambten werden gedood. D© trein sprong totaal uiteen. De nabijgelegen kruitfabrieken bleven onbeschadigd. UIT DE STAATSCOURANT. Verzoek eervol ontslagen de eerste luitenant A. V. Buys van de grenadiers. Voor de plaatsing als cadet bij de militaire academie te Breda komen voorloopig in aan merking: voor de infanterie hier te lande G. Ij. TV, A, A n t o n iP. H. Steen li a u e r, J. A. van der Steen,, A. C. J. van de on, J. H. Bolman, P. J. do Broelcert, jhr. A. R. G. M. J. v. d. Bore li v an Heem st e cl e. L. A. P e 1 o t i r, N. AO r a m er, C. F. Stryers, N. P. G. J an fa en, A. J. d e S c boude r, TV. Af. J. H. B 1 o e m e n, B. J. Am hors, W. G. Bakker, TV. (Jhr. TV ensink, A. J. J. Adan; cavalerie hier te lande: C. G. Jo vel ons, Cli. F. Paliud d c Mortange s, JR o o tl o, F. J. J. F. M. v-a n d er Kroo n, S. GM a n g e r Cats; artillerie hier te lande- A. C. de R u v t o i' van Steveninck, P van Ginkél, F. F, H. d© Man, G. C. iBosch, J. J. M o j et, P. G. C. A. van der S p e c k Ób'rcen, D. H. G. B r e t- li 0 u w e r, .I? A. r a n B o v e n, H. A. L u i t- w iele r, G. van R i t. ta rk. E. H ijle u, K. Chr. C. F. Reeovcur. .1. Tv. H. dc R o o v a a Aide r w e r o 11JDS c h e- P cr s, J. C. v a n IJ e u v e n. P. Th. G o,o ss ens, G. J M, C." van N ij- n a t t e n. J. G. M. II u isia a n genie hiér te lande N. A. Felix, A. van .Sluiters. L. -I. S j> irajaord t Speekman, J. ,1. do TV o li'; infanterie in Ned.-Indië A. S R S r- li ui 1 i h g, II. TV. L i n o k. .Tl. C. M a a s, W. R. R o o rl o n b u r g, JGBoon v a n Ochssee, A. TV.»M. Jordan s, A. Vis ser. C. JM. tl e V laming P 1 e, y s i e r. J. P. Li nok F. X. W ons el (voor waardelijk) P. de Graaf, B, C, D. Drejer; cavalerie in Ned. Jodie P. J. J, van dei' Willige rl, Gatsoni d o s. A. 0 v o- eyndor; artilleri© in Ned. Indie H. TV. •T. J. G avail©. A. van Oosten, L. E. L a n j o u w, II. TV. Terstcege. ilij de genie in Ned.-lndië G. TV. J. van W a I v a- v en, TV. J. van G u 1 i k, J. C. F r o vol. Eervol ontslagen met pensioen wegens onge schiktheid voor do verder© waarneming van den militairen dienst ten gevolge van lichaams gebreken do officier van gezondheid 1© klasse bij do zeemacht Af. van "Willigen. Op verzoek ni rang en anciënniteit in actieven diesnb gesteld onder etil.staiul van verleond pensioen do genens. luitenant ter zee 2© klasse E J. La n ge 1 aan. Vergoeding kostwinnerschap. Naar uit tien Haag werd gemeld, zou TVoens- bigmiddag dc commissie van voorlichting an- '.alsc bezwaarschriften over door do burgemees- :er» genomen beslissingen no[>ens aanvragen om cigocding wegens kostwinnerschap van dienst- ilicntigcn van militie, landweer en landstorm, loer den minister van Oorlog, aan diens depar tment worden geïnstalleerd. Een geschenk voor Nederland. Havas seint uit Parijs: De ministerraad besloot den Fransdien tweedekker, di© op 3 Februari op Neder! arfdsch gebiecji, daalde, aan Nederland ten geschenke te geven. Begrafenis F. M. van Hall. Woensdagmiddag is te Hattem onder groote belangstelling het stoffelijk overschot van den zoo noodlottig pin hot leven gekomen adel borst F. M. van Hall ter aaide besteld. Aan bét graf werd het eerst heb woord gevoerd door den grootvader van den overledene, don hoer Cl). Boi-ssevain, di© den flinkcn, moedi gen jongen mot .liet edel© karakter herdacht, dio als knaap bij ©en bootongeluk aan do westkust van Ierland reeds de bewondering opwekte van do omstanders, door dc vastbe radenheid en bet kalme optreden, waarmede hij oen grooter onheil hielp voorkomen, en waardóór hij zich een echte Hollandsche jon gen toonde.' Na two© Familieleden sprak de luitenant ter z2de kl. aan heb Instituut der Kon. Ned. Marine, de lieer De Booy, ©enig© woor den van troost .tot do familie namens de leera ren, di© in ilen korten tijd. dat zij den over ledene gekend hadden, hem reeds zeer hadden leerrn waard eer en. .De president van den senaat van liet corps adelborsten, do adelborst Van Lvnden, bracht ©en laatsten kameraad- s chapped ij kon groet. Ton slotte dankte do vader diepgeroerd de aanwezigen voor de laatst© eer, aan zijn on vergetelijke© jongen, bewezen. Overreden. Een commies van de' Hollandsche Spoor te IJ muiden is Woensdagmorgen bij het 'rangee ren van een trein onder een goederenwagen ge raakt cn_ gedood. Hot hoofd werd letterlijk Wij verklaren hiermede dat gedurende een tijdruimte van vijf jaren niet één procent van onze geheele productie naar het buitenland werd uitgevoerd, terwijl toch onze omzet in doorsnede met ongeveer sigaren per jaar toenam. Eindhoven. CSrOld a::af 50 zonder Eorg. Aflossing vanaf 5.— per maand. Vraagt onze voorwaarden. 0UD-H0LUMDSCHE VOORSCHOTBANK, Frederiksplein 27, Amsterdam. IS. S3. M333t.^55n«ou vunrrion IipIppïei! - in <391 5H. 81. Mi3itaia*en worden beleefd aStent geanaak'I op DAMRAK 9 8 TEL. 4754 Kamer en onibijl van af f 1.75. i hét lichaam gescheiden. Uit den trein gevallen. Bij de halte Ruinerwokl is Woensdagmorgen een driejarig knaapje uit den trein van Gronin gen gevallen. De armé jongen werd deerlijk verminkt in het ziekenhuis te Meppel opgeno men. Hij was met zijn moeder op weg naar Harderwijk om zijn vader te bezoeken. Geïmporteerde RUSSEM LANSKI (wit) SEMONOW(Be.l) j HCLLAND-EGYPTlSN TOBACCO Co. Ltd 45 QeSdcrschekade Amsterdam. 8 a 10 ets. Van hef Westelijk Oorlogsferrein. Fransch legertoerlcht. PARIJS. In den nacht voor Woensdag 1 had slechts cenige artillerie-actie plaats rondom Neuville-St. Yaasb, bij Roye en Auberive-sur-Suppe. In Argonne op Dinsdag levendige artil leriebeschieting ben noorden van Fontaine, ETouyette en Haute Chevanchee. De nacht was rustig. j In de* Vogezen, na'een bombardement] met bommen, gevuld met vergiftige gassen, j deden de Duitschers gisteravond een bevi- gen aanval tegen de Fransch© loopgraven aan den Lingekopf en SchratzmanneleDe Franschen behielden bun stellingen. Te middernacht deden de Duitschers opnieuw .een aanval, welke eveneens -rerd afge slagen. i Duitsch legertjerlcht. BERLIJN. Rapport van den generalen staf De toestand is onveranderd. Ten noord- wasten van Bapaum© is een Engelsche vlie ger door een van onze vliegers naar bene den geschoten. Het mïjnwerkersgeschil geëindigd. LONDEN. De vergadering van mijn werkers bekrachitgde met algemeen© stem- j men de voorwaarden van de gisteren door j de leiders getroffen schikking. Treiter verloren. j LONDEN, 1 Sept. (Reuter.) Het de partement van koophandel meldt, dat de treiler „Ceneraria" van Grimsby ongeveer 18 Juli vergaan is met de geheele beman ning van negen koppen. Duitschiand en Amerika. De New-Yorksche correspondent van de „Daily Telegr."'"' seint, dat te New-York de .algemccne indruk deze is, dat Duïtscli- lancl's gewijzigde houding ten aanzien van den duik booten oorlog eigenlijk bedoelt den weg te effenen voor vredesonderhandelin gen. Elke correspondent te Washington legt hierop nadruk en de .Britsehe journa list acht dit vooral van. belang, omdat de bedoelde correspondenten niet alleen in nauwe relatie staan tot de leidende ambte naren van het departement van buitenland- sehe zaken, maar ook verbindingen hebben met het Witte Huis en andere kringen, die bevoegd zijn niet gezag te spreken. Volgens den Waahingtonschen berichtge ver van d« „New-York Times" zou aan president Wilson en minister Lansing zijn meegedeeld, weliswaar niet officieel, dat Duitscliland nu bereid zou zijn België op ie geven en tot andere tegemoetkomingen bereid is." Dat zou dan een aanwijzing zijn hoezeer men van Duitsch© zijde zijn best doet om. de hier door het dooden van Ame rikaanse!]© burgers aan.bo'ord van-de ,,Lu- sitania" en „Arabic" geprikkelde stem ming te verzachten. Duitschiand, zegt de Washingtenschc correspondent van do ..New-York Sun", tracht zichzelf te rehabiliteeren in dc oogcr der neutralen, zoodat het als een vredes beweging werkelijk wordt begonnen, verte kard zal kunnen zijn van een grootere mat. van sympathie en steun van de zijde de neutralen, dan nu mogelijk schijnt. De correspondent van de Times" hech blijkbaar aan deze vredespraat weini; waarde en ziet hierin slechte pogingen or de oüaestie van den duikbootenoorlog we te moffelen. i Door den. Tandarts A. FRIE- DERICH te Arnhem, is in den ykIï handel gebracht „Doio Tand- pasta", welke speciaal vervaar- 'SP 1^^ digd is ter bestrijding van het tandbederf. .Reinigt dus uwe HH tanden met (^8 Rose 0.12J/i en 0.25 per doos flP m Wit ƒ0.15 en ƒ0.30 De invloed van het tandbederf op de volksgezondheid en de volks- welvaart wordt bestreden door het /Egi geregeld gebruik van Doio-Tand- pasta. Opticien. 20 UtrecSitschesfr., A'dam. Vertrouwd en biliijkst adres voor BRILLEN en P1KCE-NEZ. So Easy goud Doublé met Glazen f 3.- Reparation direct Vakkundige bediening. Ifinn prima Egyptische Sigaretten zenden wij franco na ontvangst van postwissel groot f 1.55. Zeldzaam koopje. Firma H. v. d. HEIJDEN, ROTTERDAM. HANG 45. Sigarenfabriek „Java". limbi 1 tl inLullUnUu Overal verkrijgbaar. Cts. v. Rossem's Troost of Poorterstoeback?

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4