XÊS SOLDATENCOUR ANT van •Vrijdag: 3 Soptombor 1915 73 Marinezaken. Corresfion tfen tie. Uit Leger en Vloot korpsen 4o bureau, krijgt Amersfoort als stand plaats. Do res. le-luit. P. H. Zaalberg, van bet 9o reg. inf. to Leeuwarden, is ggadetoclieerd bij hot iiiternceringsdopot to Zeist. Bij Jv. B. 16, ing. 1 Sept. benoemd tot adj.-adm, bij do artil!erie-inr„ do burceiambt. 1 !:o kl. bij die inr. H. Leertouwer. De „Canopus". Blijkens een bij bot Departement lan Ma rino ontvangen bericht ia hot stoomschip „Canopus" 23 dezer te Adel aangekomen. („St.-Ct.") De gouden medaille. In do directie der marine te Itellovootsluis is do gouden medaille voer 36-jarigen dienst toegekend aan de bootslieden M. Wonder- g e in en T. ij. Sj c h 1 a g vein en den ser geant-konstabel W. J. Tli. Lu eassen. Adressen gevs-aagd. Eerste -plaatsing De Directeur Hoofdexpeditio Veldpost verzoekt opgave van tegenwoordige indee- •Img van G. O; van D a m, reservist,' briefkaart uit Zurich Mil. J. Hendriks, 3c csk. 1 It. H. uit Boe!:; Linnen bank, 2e camp. 3e bat. 10e It. i. uit Kaapstad Pr. S 1 c c k i b g( f), 3c comp. 2c laat. uit Tjinialii. Na kerk aaide oproeping is nog geen adros ontvangen van Mil. H. van Beers. I 2 It. I., post wissel W. II. Bosman, ltes. A. Ge org Brian, 2e cpliip. ie Div., postwissel J. U. Gors te n, I'2 II. nostwisscl H. Estoppoy, 2 II 15 R. 1'. uit Brussel L. G er rits, I 13 R. I., postwissel; M. II a m el e e r s, uit Brut sol P. K o r s t h o 11, Klooster Kazerne, Breda E. A. d o V r i e s, I 22 R. I telegram W. do Vri es, IE. W. B. W o 1 d r i li gh, 'res.-sergeant Har derwijk Bij mij is een briefkaart voor mil. Diiitscn- borgs 2e Reg. Huzaren. De brief- is afkomstig uit Aken (Duit.seh.huid). Bedoeld persoon moet ingedeeld zijn bij een Ponton-afdceliug. Gaarne ontving ik zijn adres. AKUIPER, Facteur Pontonuf deeding 3© Di'. isio Veldleger. N. Th. v. E., Scheveningen. Itielit eon ver zoekschrift tot het Koninklijk Nationaal Steun comité 1914 tc 's-Gravrnhagu. Wij betwijfelen 'niot, cf dit Comité zal u helpen. Om voor bevordering ju aanmerking te komen, raden wij u aan, uwen compagnies commandant daarover io sproken. R e d. G. li, to W. Uw gedicht is minder ge schikt voor do Soldaten Courant. lied. F. S., Deii Heldor. Vraag eerstens aan den burgemeester van uw© woonplaats een bewijs van onvermogen en vervoeg u dan bij de arron- div.somenta-rechtbank te Alkmaar. R o d. Ï5. M., Waalwijk. Riehb een verzoekschrift aan do directie, der Artillerie-Inrichtingen aan de Hembrug, en vraag daar inlichtingen o'm- Irene uwe bezoldiging in verband met door u to verrichten werkzaamheden. R e d. P, H. te IJ. Uw vers is niet geschikt voor de Soldaten Courant. 'Rod. J. E., Bergen op Zoom. Ons dunkt, dat voor een overplaatsing, als door u bedoeld^ wel termen bestaan. Gij kunt hiertoe langs den hitsrarchiekon weg een verzoekschrift aan den Opperbevelhebber indienen. R e d. F. C. Z Giesbeelc. Gedurende die zes dagen verlof, hebt gi] geen recht op do vergoeding .wegens kostwinnerschap. Gii hebt wel recht op hetperiodieke verlof. 11 .e d. G, J. S. te A. Uw vers .achten we, on danks hei leuke voorval, toch niet geschikt voor ons blad. Red. .1. (v) Dordrecht. Als gij in verband met voorloop:g gebleken ongeschiktheid voor do verdere waarneming van den dienst en in af- w-acb i ihg van nadere oproeping ter definitieve keu; in;;, met verlof naar' huis zijb gezonden, hebt gij aanspraak op behoud van soldij en loonegegeid. lïicht. een verzoekschrift aan dep 3VI. v. O. en er mekl daarin de toedracht der zaak. Rod. A. P.. Krabbend),jke. Zio in plaats van liet nniu oord in No. Kil het antwoord aan J. Q„ Doruiechfc, in dit blad. R e d. A.K., GoehoornkazerneArnhem. Zooals u liet schrijft is het juist. Bij verlof wordt ten hoogste vier dagen menagegeld uitbetaald, R e d. V. <1- W. to M. - U bent nog niet genoeg vertrouwd met hot rijm-» oen rijmt niet op twee, gestrooid niot op on gchoo r cl, enz. Red. P. W., Aardenburg. Thans is'dbor L. O, 1915 B. No. 256 do toekenning van do vergoe ding wegens kostwinnerschap bij verlo I' tot herstal van gezondheid ge wijzigd. Op grond van L. 1915 B. No. 210, in voiband gebracht met L. O. 1915 B, No. 70, bad C. de R. recht op die vergoeding. Nu echter zegt L. O. 19.15 B. No, 256, dat als verlof tot herstel van gezondheid niet mag aangemerkt worden hot verlof van niili tairen, die wegens ziekte verhinderd zijn van verkregen verlof terug te keoren of in verhand met voorloopïg gebleken ongeschiktheid voor do verdere waarneming van den dienst en in afwachting van nadere oproeping ter definitieve keuring met verlof naar huis worden gezonden. In Ij. O. 191-5 B. No. 70 wordt beschouwd, dat deze militairen met verlof zijn tot herstel van gezondheid, dus hebben wel recht op jaar wedde, soldij enz. Bij ziekte wordt dus de vergoeding wegens kostwinnerschap niet uitgekeerd, is inc-n herstellende, dus met verlof tot herstel van gezondheid, dan wel. Hierin schuilt n. o, m. een© onbillijkheid. Een request aan den M. v. O. van een of meer belanghebbenden, zou waarschijnlijk een nadere beslissing kunnen uitlokken op zullen ©vontueele misbruiken door bijzonder to nemen maatregelen kunnen .worden tegengegaan. R o d. Pakje laten liggen. Ta den trein van Utrecht naar Amsterdam laten liggen een pakje inhoudendespoorboek je, een snorrohindor, eenigo beschreven ansicht kaarten, en eenigo brieven voor de vinder van g<v5n waaide, doch voor mij zooveel te meer. Bij terugbezorging vinder een belooning. Korporaal P, G. DE LANGE, 3o Eek3e lieg. Hua. Cevonden Voorwerpen. De militair, die den 27en naast een burger in den trein heeft gezeten, komende uit de- richting Bergen op Zoom en een verkeerd pukjo bij zich hoeft gevonden, wordt verzocht zich te molden per ^briefkaart a/d Stotionscom- mardant tr Breda, om daar dat pakje tc ruilen met zijn eigen, dat te Breda is. Verder zijn to Bied» aangebracht twee mut sen, n.l. 1 nieuw- en 1 gebruikt. Bevorderingen, mutaties, enz. Bevorderd tot sergeant dé korporaal Th. H Sehagen, bij liet 42ste L. IV. Bat. Ie C'c/nip. 3de Divisie Veldleger. L'-oef f. J„ bijkok bevorderd tot korp. kok en overgeplaatst op 1 Sopt. naar Kampen. (Militair hospitaal) V a n der Meulen, S Sergeant-kok overgcplaast op 3 Sopt. naar Militair Hospi taal to Utrecht. Hamer, A. B., korporaal-kok bij hot Mili tair-Hospitaal ^e Kampen, bevorderd tot ser- gr.ant-lcok en overgeplaatst naar Militair Hos pitaal te Aiyersfoovt. Vorm ue, G. M„ korp.-verpleger 2e kl. (ge diplomeerd) op 1 .Sept. 1915 bevorderd tot sergeant-verpleger le kl. gediplomeerd bij het Militair Hospitaal. De zwemkunst door FRED. X- ,.ln ecu waterrijk land als Nederland, moest reeds aan do schooljeugd onderwijs in hot zwemmen worden gegeven,'' zei eens een bui- ti.nlander tot mij. ik beaamd© volkomen wat dio anan tot mij sprak, en hob er vaak over nagedacht of gedurende do zomermaanden hot niet mogelijk war© dat het 'zwemonderwijs aan ile schooljeugd ook op den werk roos ter wordt gebracht. Allerwogc hoort men do klacht, dat cr veel to weinig zwembassins zijn, waar personen mot con bescheiden hours onderricht kunnen beko men. Bovenstaande klacht, ofschoon wel ge motiveerd is, echter geen belemmering om u meester te maken van dezo gezonde sport en schoone kunst, en voor bon die niet kunnen zwerpmen en anderen dio als honden zwemmen doordat bij nimmer goed onderricht hebben go- bad, moge bet onderstaande dienen. Neem een 6-tal kurken van ongeveer de n.v. nlmeting 20 c.m. lang, 10 e.m. breed en 7 p.m. dik. Legt er 3 naast elkaardaarover heen ecu band of touw ruim 1 M. lengte; leg do 3 andere kurken nu daarop, zoodat go den band of liet touw fcussuhcdi do kurken brengt en be veiligt door een paar gaten door bovenste en onderste kurk te steken deze met een paar eindjes touw stevig aan elkaar. Mocht gij kurken van kleiner afmeting hebben, dan moet go er 4 of moer paar nemen en liet eenige waar go dan op moet letten is, dat dezo dan zonder tussclienafs tanden naast elkaar zitten, zoodat zij niet meer ruimte innemen als de breedte van uw rug. Iu N.-Br. en Limb, zal men niet gemakkelijk aan kurken van bovenstaande afmeting kunnen komen en indion go geen familie bezit dio nabij do zee woont om wat van dio kurken die vaak in menigte aanspoelon op het strand to gaan zoeken, neem dan oen eindje boom stam waar ge mot uw bijl de .bast; van af hebt gehakt en daarna wat glad geschaafd. Slaat daar oen paar trapoogen of krammen iri, waardoor ga de band of heb touw steekt en ge zijb voor verdrinken behoedt. De lengte hangt natuurlijk van de dikte af en men doet het best eerst aan een der kameraden die kan zwemmen te vragen, om even uw drijfmiddel te probeerenRoken er op dat ge al vrij spoedig boven water wordt gehouden, daar men in bet water zeer veel van zijn lichaamsgewicht ver liest. En nu in het water, want het is reeds Sept. en voor dat het koude jaargetijde aanbreekt wilt ge natuurlijk u zoo vrij in het water kun nen bewegen, dat .ge niet hot vólgend jaar, of indien go gelukkig zijt, wat later in uw loven in do courant komt to staan onder de rubriek: „Alweer een". Als ge in hot water staat, maakt ge niet eerst uw borst nat, doch bukt even, 'zoodat ge geheel onder water zijt geweest, en ofschoon ge liet eerst wat koud vondt om te zwommen, daar ge onder hot. uitkleeden al huiverig werd, zult go verwonderd staan welk een heerlijke temperatuur het water heeft, nadat, ge kopje ouder zijb geweest. Go doet nu uw drijfmiddel run en zorgt slechts dat dit op uw schouder bladen rust. want hoe hooger ge het bevestigd des to" makkelijker blijtt het hoofd boven Denk er echter om dat de band of liet touw niet te strak zit, want dit belommert do ademhaling. Ga op uw kurken zitten, zoodanig dat de schouders onder water zijn, mot de armen ge strekt voorwaarts, en de palmen der liaud tegen elkaar. Houdt steeds liet hoofd zoover mogelijk achterover! Strekt nu langzaam de boenen zoodat go languit in het water ligt. Nu do bewegingen. 1c. „Armen zijwaarts brengen, beenc-n in trekken! Eén!" Opm. Do palmen dor handen gedurende be weging en daarna omlaag houden en do bee nen met de hielen goed aaneen gesloten, zoovei mogelijk introkken. 2e. .„Armen buigen onder de borst, beener zijwaarts strekken. Twee." Opm. De handen bevinden zich, palmen tcgci elkaar, nu onder do kin en de ellebogen tegen de borst; do beenen zoover mogelijk spreiden. 3o. „Armen voorwaarts strekken; boenen sluiten! Dnel" Opm. De handen worden kalm voorwaart, gebracht, doch do beenen zoo krachtig moge lijk gesloten waardoor men snel voorwaart. schiet. Ouder het strekken der armen blaas; men goed den adem uit om deze bij de vo; gendo beweging weer in tc halen. Heeft mc. nut water iu de neus dan blaast men cv: kraqhtig daardoor en voelt men terstond du. aien lucht krijgt. Iedere oefening wordt kcoj .stens 5 min. achter elkaar gedaan t en na co: paar dagen geschieden do bewegingen op dc; tel. Later wordt de 2e en 3e beweging tot ere. iutingevoegd, doch men denke er om nimme; vlug te tellen. Men boude nu het bij het krachtig did. slaan dor beenen steeds de armen ©ven vol: «•aarts gestrokt.,, want juist door het saam go perste water gaat men vooruit, en niet zocr.b. sommige personen doen, door hun armen als red spanen tc bezigen, wgt vermoeit en ze© leerlijk staat. Denk hier steeds aan! En nu nog een enkel woord. Prent u lie- bovenstaande, indien ge goed wilt loeren zwem men, goed in het hoofd, want 'zonder dat zul; go nimmer beschaafd en gemakkelijk lecx-en zwemmen. Laat om beurten iemand met dez© courant zoo noodig in den hand - u commandeeren, en als ge tweemaal per dag 5 min. in liet water vertoeft, staat ge verwon derd over bet resultaat dat ge aan het eind dezer maand zult hebben bereikt. Het is na tuurlijk zeer goed mogelijk dat de persoon die op den kant staat voor 5 a 6 menschen onderricht geeft, als tjezon bij het te water gaan er maar voor zorgen een ouderlingen af stand van ongeveer 3 M. ie bobben. Nogmaals herhaal ik bet hoofd in den nek, goed op palmen der hand letten, beenen krach tig sluiten «ui om liet- uitblazen (tanken! Zoo spoedig mogelijk hoop ik u iets omtrent het op don rug drijven t© beschrijven, daar dit ook een geheel afzonderlijk artikel vereiseht. Acht u zelf nooit to oud om het zwemmen to leercn want ilc weet, menschen die bet op hun 40 jaar zelfs na hun 50 jaar nog hebben geloerd en schrijver dezes leerde het op 2<k jarigen leeftijd, en mocht gij u bevinden in een kantormemoiit waar door omstandigheden, onafhankelijk van uw wil,-geen gelegenheid L. bovenstaand© toe to passen, dan verzoek" ik u. dez© courant to bewaren, daar het niet bezit ten van dit artikel u later zou berouwen, want hier geldt: beter ten halvo gekeerd, dan ge heel gedwaald. Ik geloof zeker, dat H.H. kanton nemen re- en korpscom.mundunieii we! hunne zeer 'gewaardeerde medewerking willen verleen© n. Na kameraadschappelijke groeten. FRED Wordt vervolgd J. Ons Leger. Wij ontvingen No. 9 van Ons Leger", or gaan van do Nederlandsche creeniging van dien naam. Het maandblad ziel er als gewoon lijk weder keurig uit en bevat - verschenen op 31 Augustus j.l. eon fraai portret, van Hare Majesteit de Koningin en enkele toepas selijke bijdragen. waaronder een warm en kernachtig gesteld hoofdartikel vuu zijn mede redacteur jhr. J. A. 1. H, Graafland, res.- 2e-luitennnt. Recltscrclub 1-11 Reg. Jagers. Sergeant J. Hoek schrijft ons Maandag 23 Augustus gaf dc Militaire K e ci teert1] ub. v. d. lo Comp. Ho bataljon Regiment J a ge I's, een uitvoering in het' feestgebouw Concordia", Hoogezand to 's-üravenhage. De rocotto van dezo uitvoering zou geheel ten goe- do komen aan het Haagsehe Steuncomité. Opgevoerd worden „Stille Jan" een welbe kend tooneelstukje in tweo bedrijven, gevolgd door een militaire klucht, getited ...Manoeu vres". Bij een en ander verleende het stlijk- orkest van opgemeldo compagnie, zijne welwil lende medewerking. Op het tooneel lit-p alles prachtig van stapel. Stille Jan (dc hoofdrol) en Gerrit, warpn echt© typo's van Hóllandscho zeelui, cn speelden bun rol prachtig, ook de waard en Suzanna voldeden bijzonder, hoowd de laatsto een aardig, maar zeer zaobt stemge luid heeft. In het bijzonder verdient een pluim dc ver tolking van Grim, ©cn schunnige zaakwaarne mer, die voor geen middelen terugdeinst om zijn misdadig doel te bereiken p vooral iu het 2do bedrijf speelde hij schitterend. Men zou niet zeggen dat hier een dilletant aan het werk was. Ecu dankbaar applaus was dan ook een verdiende hulde, dat liet publiek aan hom cn verdere spelers bracht. Ook „Manoeuvres" werd vlug cn vlot ge speeld. vooral de dochter des 'huizes (zuej. Tuyl) speelde haar rol zeer verdienstelijk, dut ook hier ceu en en ander op prijs werd gesteld, bleek na afloop, toen ©cn daverend applaus, do speelsters cn spelers een paar malen voor het voetlicht riep. Ook het strijkorkest, dat voor en do tusschon de bedrijven, verdienste lijk eenigo nummers uitvoerde, deelde ruim schoots in dio hulde. De zaal was tamelijk bezet, bocwel oen betere opkomst, met het oog op het doel van de uit voering. wol wenschelijk ware geweest. Na afloop hield ©en bal de dames en heeren nog enkele uren gezellig bijoen, waarbij onze geachte voorzitter de heer v. d. Hoog, met vaardige hand de piano bespeelde en lustige walsen, polka's cn anderszins aan dit in.-tru- ïuont ontlokte. J. H. ie Eskadron Wielrijders. Korp. D- Kraaikamp schrijft ons Dinsdag 31 Augustus, onze Koninginnedag, is bij ons ook niet ongemerkt voorbij gegaan. Daar er geen uitrukkende diensten waren, bad de Esk. Comm. 'liet initiatief genomen om toch dézen dag ©enigszins to herdenken door een spartfeest onder het Eskadron te organieeeren-. De volgende prijzen zijn o.a, behaald: Hordloopen estafette 400 M.le prijs korp. .Dc Mink, liuz. Stoijgcr, v. Eijk $:n v. Veen. Verspringen le prijs korp. Kraaikamp, 2c prijs mile. IVien. Hoogspringenle prijs IVijninga-, 2e prijs korp. Mioses. Kogelstoot-en le prijs korp. r. d. Kluft, 2e prijs korp. Minses, 3e prijs ilc. Verschuur. Hoogspringen polstok lc prijs korp. Kraai kamp, 2o prijs wacktm. Prins. Vorder was het Zondagsdienst en konden wij, op het, rijwiel ©en tochtje maken, niaar aange zien het weer minder gunstig was, zoo kwam daar niet voel van. «-daagsche oefening. Men meldt ons De ,7e infanterie brigade heeft van 24 tot on met 27 Augustus een 4-daagsche marsehoefc- ning in volledig veldtenue gehouden. Op den eersten dag werd een vrodesmarsch van ruim 25 K.M, afgelegd, waarbij voor den generaal, Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht-, werd gedefileerd. Den tweeden dag volgdo een oor- logsmai'sch van ruim 30 K.M, Na aankomst werden terstond voorposten betrokken. Dezo werden den derden dag afgelost en op 27 Augus tus volgde de terugtochtmarsch van ruim 35 K.M. De minister van Oorlog, die juist in Bra bant 'vertoefde, heeft topn de gelicele colonne geïnspecteerd. In göeden welstand kwamen dc troepen omstreeks zes uur 's avonds in hun kwartieren, terug. Nog denzelfden dag ver. scheen van den kolonel brigade-commandant de volgende order „Kr was bij het terugkomen in het kunton- ncment bij uw korps een opgewekte stemming waar te nemen, waarvoor u, uwe officieren en troepen een woord van lof toekomt, te meor als ik overweeg dat op lieden van uw regiment in i'-nka marschvaardigheid het uiterste gevraagd was. Uw regiment heeft de zware proef met- glans doorstaan. Het is mij een genoegen u dit als mijn indruk van den gebeden marsclidag mee >.c (1 celen". Schietwedstrijd bij dc Brigade GrenadiëVs cm Jagers. Men schrijft ons Dezer dagen werd op den der hanen bij de lakte van Waalsdorp door de Brigade Grena da's en Jagers een schietwedstrijd gehouden, ...nraan werd deelgenomen door de. zes- coni- v.guieën, dio elk in haar bataljonals best schietende waren aangewezen. Do lo prijs werd behaald door de 2e Com- ignio van het le Bataljon Grenadiers (com- ,?.ndant de kapitein H. van Dam) de 2e prijs oor de 4© Compagnie van het 31e Bataljon «audweev-Infanter.io (commandant do hapi- .n P, Hintzc). De wedstrijd was op uitnemende wijze ge- gold door den kapitein C. E. X. Baron van lorst tot Voorst en den sergeant P. L, W. is Caluwé. Grenadier K. Droog schrijft ons uog tA cheveningeh De 2e comp. van Ie but. Grenadiers (comp.- ammaijdant kapitein H. van Dam), behaul- 'o op de heden gehouden schietwedstrijd van A brigade Grenadiers en Jagers, dc eerste .-rijs 40). rtegenïvoordigd waren 2 hutaljons Grc-na- 'rs. 3 bataljons Jagers en 1 bataljon land weer. Door de 3D man van de 2e comp, werden '■'luien' '5 seconden 299 schoten gelost waarvan 145 treffers. Eon stille avond. (Korte schets.) Van mil. R. Zgistra uit lliaioh (Gaaster- land) Hot was schemeravond in den nazomer. In •hel verre, westen was het zonnetje nederge daald, terwijl het schoon© avondrood nog helder aan don horizont scheen. Hot kostlijke yogelge- Tda Brest-Litowsk. Nu de Duitschers en Oostenrijkers Brest Litowsk hebben veroverd, zijn zij nog niet tevreden, zij vervolgen de Russen nog ver der, Weliswaar zullen zij nu, behalve Wilna, geen vestingen van groot belang meer op hun "weg ontmoeten, maar wel vinden zij vel©, moeilijkheden van anderen aard We geven hier een kaartje, waarop voor al het gebied is ge teekend, dat achter BrestLitowsk ligt. De spoorweg naar Bjeisk-B jelostok is-in handen der Duitschers, die naar Cholm en naar Kowel iy handen der Oostenrijkers. D© Duitsche legers hebben de Ljesna over schreden en hebben Kamenez-Litowsk, ten N. van Brest-Litowsk, bezet; de Russen hadden die plaat3, voordal zij die verlieten: in brand gestoken. Heb doel der Duitschers moet nu zijn Sjabinka te bezetten, waar de beid© epoorweglijnen, naar Minsk en naar Pinsk, samenkomen. De Duitsche legers doen nu vooral po gingen om de terugtrekkende Russen hun teruL'tochtswegen af te 6luiten. maar tot nogtoe lijkt het er niet veel op, dat liet hun zal gelukken. De Russen schijnen vooral ip zang was stil geworden ca meor en racer blon ken de sterren in grooter getale aan den hemel. Het grazige vee was alsof liet baadde in do uu zilverachtige weide, want do opgerezen dauw spreidde een sierlijk tapijt over de velden alwaar de landman zich straks ijverig had be moeid, om zijn' dagolijkscli© roeping te ver- vullen. De nóg staande najaarsbloempjes slo ten hunno knopjes dicht en een zacht koeltje kuste huur heidijk, als gevoeldo 'men een „slaap zacht". Heerlijk was die stille avond'! t Alleen zat nu hot oude moedertje m haar kamertje voor het venster tc gluren, peinzende over vervlogen dagen. Over dagen die haar geluk hadden gebracht, over dagen dio voor haar waren geweest een vreugde en onbezoedelde selioopheid. De avondstilte bewoog het oude moedertje, reeds hadden de bezigheden van den dag im mers hare zorgen verdreven! Och', als zij zich "in" indenken hoe haar genocgelijk verleden was overrompeld door de smarten des vleesches, als zij docht dat daar in den hoek van haar kamertje twee ledigen stoelen stonden... welke plaatsen nimmer weer tot haar.geluk zouden terugkeoren... dan barstte zij uit in tranen, dan gevoelde zij zich verschoven en zij spiegel de zich in de Stille avondrust. Ook toch geen wonder voor het oude moedertje. Haar man die haar zoo dierbaar was, haar zoon Gerard dien zij zoo lief had...-beiden die baar waren geweest tot een zegening, tot een licht op haar levenspad... Zij waren nu van haar .wegge rukt! Zij waren geroepen om den heiligen strijd op het slagveld mee te maken voor hun vader land. Zij waren na treffelijk scheiden na bit tor lijden, na dagen en nachten hunkerende van verlangen, eindelijk gesneuveld. Het moe dertje snikte nu in dezo avondstilte, zij ween de in haar binnenst© van verdriet en menige traan rolde er over hare wangen en... niet zonder reden Die kostbare panden, haar dierbare man, haar lieve zoon... zij zag ze niet weer. Gebrek lijden? Neen, dat behoefde zij niet. want im mers, haar vertrouwen was dat God zorgde voor haar. Zij bad, zij smeekte, zu vroeg dik wijls in haar stilte aan God: Och, mocht zij niet langer toch gc-scheidon zijn aan dezen kant van haar tiraf. och, mocht zij toch zijn bij lien die baar zoo lief en dierbaar waren.-,. 'Maar zij berustte in haar droevig lot, om dat zij wist dat het Gods besluit alzoo was ge- "cest" K. ZIJLSTRA. ij, W- Ie district. Harich (Gaasterlandl. ZansavoRd voor militairen. Men meldt ons: r» ln opdracht, van de Nederl. Ver. „Onze Vloot en de Nationale Ver. voor den volks- zmiB maakt lift „MobilisatiA-Tno 1914—19W (Je heer Q -I. van ïrigt, bantonzanser Nelly van der Gugten, pianiste en mej. lletty ter Laag, violiste) al vanaf September van het vorige jaar een rondreis langs de forten, gar ni zoen eu en verdere bezettingen van hm, reed. leger on dc Kon. Neder!. Marine met de. be doeling onze soldaten te leeren zingen. Hoe dit Trio dat doet? Wol, het zingt en speelt den soldaten enkele eenvoudige liedjes voor uit een speciaal voor militairen re men gestel den Liederenbundel (uitgegeven Joör de Nat. Ver. VOOr den Volkszang). En de soldaten zijn met het optreden van ,ht Trio hijzonder ingenomen: zij weten dat bat drietal hun een aimgenamcn avond -ver- •chnft dat de manier waarop het hen komt i c c re n nier, saai is, maar veeleer amusant cn gaarne -wonen zij dan ook een zangavond van het Mobilisatie-Trio bij. Dut bleek nog zeer onlangs reen het I rio intrad voor dc militairen te Gouda. Zij zon- ó'-n met den hear Van Trigt uit volle borst m niet enthusiasme de liederen mee en geen «onder dat de wenseh naar een spoedig her nieuwd optreden van dit trio levendig is. Een afscheid. Mi!. J- Slot, 2-1-19 R. I„ schrijft ons; Mij hadden er al wel van hooren f uitte ren, doch dezer dagen werd het voor ons zekerheid, dat onze sectie-commandsfnt, sergeant F.zer- rure Uiet September ons zou gaan verlaten, om naar het depót te Amersfoort te worden overgeplaatst, V'Vj 'kunnen werkelijk m^t uitspreken hoe ons dat allen spijt, want sergeant Ezcnnan was juist de rechte man op de rechte plaats, iemand die wat over had voor zijn mannetjes. Nooit zou men bij hem revergeefs aankloppen als er iets t© verzoeken viel. altijd was hij be reid om met.alles te helpen, en dat doet het soldatenhart zoo goed. Sergeant. Ezermnn, wij roepen u door dezen een hartelijk vaarwel toe. en wensehen u van harte het beste ju uw nieuwe standplaats. Namens de -ie" sectie 2—1 19 R- I- Dankbetuigingen. Korp. A. Sleutel 3I. 14 11. 1. bchrijft ons: Gaarne wenschte ik langs dezen weg mijn dank te brengen aan den oft. v. gezondheid, den heer Nortier en het personeel van den geneeskundigen dienst van het 1© Bat. 14 Rog- Juf., voor het mooie cadeau dat zij mij bij mijn huwelijk op 27 Augustus 1.1, bobben geschon ken. Hopende na de demobilisatie nog^ lang aan hen allen te danken. A. Sleutel, Korp. ziekedrager 3 C. 1 B. 14 It. I. Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank aan don commandant, onderofficieren, korpo raals en manschappen van liet mitraiUoiir- jeloton 13 R. L, voor liet cadeau door hen ge schonken ter gelegenheid van mijn huwelijk. Hopende dat het geschenk ons lang tot genot moge dienen en tot een gedachtenis mag zijn aan mijn wapenbroeders uit do mobilisatie. No" eens miin hartelijken dank. J. SCHEFMAN en Echtgenoot©. Langs dezen betuig ik roede namens mijne echtgenoote, mijnen oprechten dank aan da onderofficieren, korporaals en iüanschappen van Ijet le Pel. le Esk. le Reg. lluz., voor het. prachtige geschenk aangebeden bij mijn huwelijk. Hopende dat dit oen lange herinnering mag blijven aan mijn huwelijk in de mobilisatie. 0 MENNES en Echtgenoote. SPORT. Voetbalcompetitie v d. Brigade Grenadiers en Jagers. Ri s. le Luitenant Moorman, compctitieleidcr, meldt ons Uitslag der wedstrijden op 23-28-30 Aug. '15. 3/ÏI J. 4,1 G. 1-4 3/11 J. 2/11 G. 0-3 3/II J. 4/IIÏJ. 0-8 2 11 G. 1/31 L.W. 5-2 3/1 J. 4/JIIJ. 1-0 2/IT G- 4/1 G. 3-1 l/III G. 3/1 J. 1-2 l/III G. 1/31 L.W. niet gesp. w aardoor de stand wordt doelp gesp. gew. gel. veil, pnt, v. t.. gern. 2/II C. 11 10 0 1 20 44 9 1.90 l/III G. 8 6 0 2 12 25 6 1.50 4/III J. li 7 0 4 14 36 9 1.27 3/1 J. 10 5 14 11 19 12 1.10 ijl G. 10 4 0 (I .8 20 29 0.80 3/II J. 10 2 1 7 5 21 36 0.50 1/31 L.W. 10 0 0 10 0 7 71 0.— Programma. 6 September 1915. 8.3U u. v.rn.1/31 LVV.., 4/1 G. Scheidsrechter Scrgt. Joostcn, 1/1, reser ve-scheidsrechter Sergt. 1 kl. Kneifcr, ijl G. •10 u. v.rn.3/1 J.. 3/11 J. Scheidsrechter lies. lc-Lt. Carsten, reserve-scheidsrechter Korp. v/d. Wolk, 4/11 G. 11 n. v.rn.-. l/III G„ 2.II G. Scheidsrechter LAV. sold. Attema, 4/31 LAV., reserve-scheids-, rechter Sergt. Kasandcr, 2/1 G. (Deze wedstrijd in Den Briel spelen.) 's-Hage, 31 Augustus 1915. De leider v/d. Competitie: Res. le Luitenant, MOORMAN. Voetbal MIM7 R.l. V. V. B. A. Mil. J. Aldenhoven, secretaris V. V. B, A„ schrijft ons: Gisteren werd voor de competitie een wed strijd gespeeld tusschen de V. V. B. A. en de le 'Cie. III Baton. 17 R. I. Om half negen blaast scheidsrechter Aldenhoven de volgende elftallen in het veld; le Of©. III Bat. 17 R. I.: Feenstra. Kattestaart Westerveld. Paul Bouman Heppeiaar Gerin", J. v. d. Berg, Lambooi, Van Gils Freling. Scheidsrechter Aldenhoven. v. d. Heiden. Van Veen, Prins, Duijsons, v. d. Kaller Mortïaux Kiel© Hamers. Stijns Van Zutphen. Kellenbach. V. V. B. A.: De le Cie. Ill Bat. 17c R. I. wint den tos< en verkiest met do zon in den rug te spelen. Do V. V. B. A. trapt af en dringt onmiddel lijk naar voren waar na vijf minuten het eer ste doelpunt wordt gemaakt door den center- voor Duysens, alzoo neemt de V. V. B. A. de leiding. Nu wordt het een prachtig spel want de voorhoede der 1 III 17-R.I. dringt naar voren en bestormt het V. V. B. A.'s doel, waar dan ook spoedig de gelijkmaker wordt gemaakt. Nog zit de voorhoede van d© l-III- Ï7 R.-ï. aanhoudend voor het doel en geren de verdediging hard werk, Weldra moet de doel- verdediger dor V. V. 15. A. voor den 3en keer vi.whon en d" ""re TTT 17 R dc leiding. 2_1. Het spel wordt voortdurend verplaatst van het eene doel naar het andere en van bei- noordoostelijke richting terug te gaan. Wel zouden Russische Iroepenafdeolingen gedre ven zijn in het oerwoud van Bjelowjcr k, maar het r: niet gelukt hen te jagen in dc beruchte Rokitno-inoeraas'n waardoor do 6poorweg BrestRinsk ]<K>nt. Tusr/ hen het genoemde oerwoud en de moeraden ligt, dc weg, over Minsk, naar Moskou cn oen Rus sisch© legergroep schijnt dien kant uitpe- gaan, terwijl een ander blijkbaar meer naar 't noorden zich heeft gewend, en den spoor weg naar St. Petersburg over Wilna volgt. De laatste stad is nog altijd in handen d'-r Russen. dc kanten wordt prachtig spU vertoond. Ein delijk lukt het de lo-L(i 17 Ji.-I. nog c.-n puntje tc maken, welko door den doelverdédi- ger der V. V. B. A. gemakkelijk to redden was. 1 oor rust wordt cr uieta meer a cl en zoodoende heeft de le lil 17 K.-I. dc lei ding met 3—1. Na. rust komt do voorhoede der V. V. B. A weer direct naar voren en go©ft Duijsem» ©cn prachtig schot op doe! welke voor l' coiisti onbereikbaar wa?. 32. Het sjiel is bijna aan houdend aan het doel der le III 17 R. I., doch Feenstra weet allee goed weg to werken en verdiende dan ook dikwijs ecu daverend ai«- plaus. Weer komt Duvsens opzetten cn iiu ontstaat er eene worsteling voor 't doel tu - schen Duijsons en Feenstra, welke beiden op den grond vallen. Nu komt de rechtsbuiten v. d. Heiden toe- loopen cn weet den ba! in :t ledige doe! te plaatsen, alzoo den stand brengende op 3—3. Van beid© kanten wordt nog hard gewerkt, doch niemand kan meer tot doelpunten gere ken en als eindigen wordt geblazen is de stand onveranderd. Muntten vooral uit bij le III 17 R. I. Feen stra. Bouman en Lambooi: bij de V. V. B. A. Duijsens, Prins, Kiele en v. d. Heiden, overi gens waren alle spelers goed uitgezonderd de doel verdediger der V. V. 15. A. die nog wat te zenuwachtig was, aangezien het pas den twee den keer is dat hij in 't doe! stond. JEAN. Militaire sportwedstrijden. .Men schrijft ons Dinsdagmiddag hadden op liet landgoed Kla- - reubeek bij Arnhem de militaire sportwedstrij den plaats, welke de voorwedstrijden vormen van de athlctisch© wedstrijden der 2e divisie op 5 September te Ede. In het gebied der 2e divisie (omvattend in hoofdlijnen Gelderland en Overijsel) werden op 29 Augustus wedstrijden voor de garnizoenen gehouden. Ten einde ©en schakd te hebben voor de garaizoens- en dc divisiewedstrijd/u is het divisiegebied in drie hoeken ingedeeld, waai van het gemeenschappelijk hoekpunt i;: Gh 1 Heemst ligt, en de beeflen over dc halte Stroe. de halte 'i'euge cn het station Cranen- burg lcopen. Ieder der hoekcD (Arnhem, Ede en Apeldoorn) omvat een aantal garnizoenen de hoek Arnhem do garnizoenen Arnhem. Liesburg, Zutphen, Deventer, Doetinché:,i alsmede de troepen te Lochom, Ruurlo Zevenaar De uitslag der wedstrijden i-. als volgt Speerwerpen: 1 Spijker, Dcvcn tr: 40.11 M. 2. Brouwer, Doesburg, 38.14 M. 3 Lodewijk, Arnhem, 36.32 M. v. d. Stts-r-, Hoogspringen: L Bugter. Arnliem, 1.57 M. 2. Messeünk, Doesieirg, 1.57 M.3. Hunink. Deventer. 1.57 M. ïna loting)i. Broekhuizen, Arnhem 1.52 M. Discuswerpen; J. Schotman. Am- hem, 28.38 M.2. Gretiiink, Deventer, 28.28 M.3. Nijholl, Doesburg, 27.80 M 4. Vl::g, Arnhem, 27.41 M. Verspringen. L D© Zee. Doesburg. 5.37'M.2. Freeze, Deventer, 5.30 M.3. Pon- tevn. Arnhem, 5.(0 M.4- v. d. Kaav. Arn hem, 5.07 M. 100 M eter h r. r d 1 o o p e n 1-. Schuiüag, Deventer. 113 5 sec.; 2. Van Dijk, Arnhem. 11 3/5 sec.3. Hackraan, Zutphen, 11 4/5 sec. 4. Buk, Deventer, 12 sic. Voetbalwedstrijd Vitetse I tegen Robur I. Voor do rust maakte Rob: ,- liet eerste doel punt. Na de rust maakte De Jong (l'obur) gelijk; daarna nam Vitesse met een strafschop, weer de leiding en maakte Israël de 3© gen'. Vervolgens doelpuntte Ament (Robnn. D<- einduitslag was 3—2 in het voord*©! va". Vitesse. 1-500 M. u :i r i! 1 o oi» cn 3. Kuvp?-, 1 tr.in. 34 1/5 sec.: 2. Eikendal. 4 min. 39 25 sec.: Van Hoerde, 4 min. 40 5 sec. 4. Roelofs. 1 min. 42 eet. 5. Twenhaar. 4 min. 50 sec. 400 M. hardloopen: 1. Hondeling. De venter 58 sec.2. v. d. Vegte. Arnhem, ->8 2 sec.: 3. Hinnen, Deventer, 591/5 t'-c. -1 Torburg, Arnhem. 59 8/5 sec. Estafette loop, le ploegTernan, Pc. fcers, Borghorn en Tervelde, allen te Devcn'.er, le prijs in 50J sec. 2© ploeg: v. d. Kempen. Olthuis, Be rend sm «n c-jn/ilen, allen van Fort Pannerden, 2e prij- in 53 sec. Pols. stok springe o. le prijs SisMBsrk.' Arnhem, 3.15 M.2e pr. Bodde, Deventer. 2.80 M.3e pr.. Westenbroek, Zutphen, 2.7" M.; 4e pr. Haarman, Doesburg, 2.70 M. De eerste prijs voor 100 M. hardloopen -,.~ uitgeloofd door den Burgemeester van Arnher oir. A. J. A. A. Bon. van Heemstra; de le p: i: bardJoopen 400 M. door den commissaris Koningin in Gelderland, jhr. S. van Citter:-.: de le prijs discuswerpen floor mr. N". Fockcr. te Arnhem De trebta" voer de overige prïifen waren besebkbaar gesteld door den heer Schei- dius ep graaf van Limburg Stinatu.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3