Binnenland. OP ZEE Legerzake®. 2 IDES SOIjO ABI,]EïTl>jrOOTT^L^ Wr^tr&ïl Vr-rfcaaig: O Sepi:emtoei 3. 1*S Op hot schiereiland Gallipoli, aan de Dardanellen. Een afdeoling Australische cavalerie zal den aanval doen op de Turksche loopgraven; we zien ze optrekken in de verte. Maar wat wij duidelijker zien, op den voorgrond, is de Fransche artillerie, die den opmarsch der Engelsche troepen moet. „dekken". Over de hoofden heen hunner bondgenooton, beschieten de Franschen de Turksche stellingen, zoodat de vijanden zich niet durven vortoonen. PETERSBURG. Rapport van don gone- ralen staf: Bij Riga ging de vijand in den nacht van 30 Aug.. over tot het offensief van af den spoorwegsector Groot-EckauNeugut in noordelijke richting. Wij hielden het offensief tegen bij de Missarivier. Ten noordwesten van Friedrichstadt vorhinder- den wij een poging van den vijand ora do Duna over te trekken op 29 Aug. Do Duit- schers, die over de rivier, waren gekomen, werden van den rechteroever verdreven. Bij Friedrichstadt deden de Duitschere den 29steu en volgenden nacht onder een ont zettend vuur van hun artillerie verschil lende verbitterde aanvallen op ons brugge- koofd. Alle aanvallen werden afgeslagen met groote verliezen voor den vijand. Op den rechteroever van de Wilija gin gen wij over tot het offensief, dat in den loop van 30 Aug. tot een gunstige ontwik deling kwam. Op het front tusschen de Wilija en den Njemen bleven wij bet vijandelijk offensief tegenhouden. Aan den Boven-Bobr sloegen wij op 29 en 30 Aug. opnieuw do Duitsche aanvallen af in do streek van Lipsk en Sidra. Op het front Grodno—Gorodok is feitelijk niets van belang geschied. Bij Gorodok sloe gen wij op 30 Aug. twee vijandelijke aan vallen af. Bij Wladïmir Wolynsk maakten wij 200 man krijgsgevangen bij bet afslaan van aan vallen op 29 Aug. ten oosten van Swinjuchi. In Galicië deden de Duitsch-Oostenrijk- scho troepen na een langdurige periode van rust op 29 en 30 Aug. een reeks krachtige aanvallen over ons geheele front. Dit offen sief werd gesteund door een geweldige actie van de zware en lichte artillerie. Vooral ten noorden van Zloczof waren '6 vijands aan vallen hevig. Bij Pomorzany en Zborof evenals op het Strypafront. tüesehen de spoorwegen naar Tarnopol ^n Czortkof deed de vijand op sommige punten acht aanvallen achter elkaar, maar alle werden afgeslagen de vijand leed daarbij geweldige verliezen op verschillende plaatsen moest hij ijlings terugtrekken. Ten gevolge van onze tegen aanvallen behaalden wij een aanmerkelijk succes over een breod front, waarbij wij den vijand 30 kanonnen en 24 mitrailleurs ontnamen tevens maakten wij ongeveer 3000 krijgsgevangenen, waarvan de helft Duitschers. Do Russische iegers. BERLIJN. Uit het Groote Hoofdkwar tier wordt ons geschreven ,,Op het oogenblik nu door den val van de binnenlandscho Russische verdedi gingslinie een hoofdstuk van de doorloopen- de operatie ten einde is gebracht, is het leerzaam zich in het kort het tot nu toe ver kregen resultaat van het offensief voor den gee3t te halen, dat op 2 Mei begon met de doorbraak bij Gorlisj. De sterkte van de Russische legers, die achtereenvolgens door den eigenlijken stoot werden getroffen, mag men op zijn minst op 1,400,000 man stellen. In de gevechten zijn in ronde cijfers 1,100,000 man gevangen ge nomen en minstens 300,000 man gesneuveld of gewond, als men het aantal dezer, zon der de zieken, op slechts 30 proc. van het aantal krijgsgevangenen schat. Het is ech ter beslist hooger. Want sedert de vijand om het overschot zijner artillerie te red den zijn overhaasten terugtocht, zonder zich ook maar in het minst te bekommeren om menschenlevens, in hoofdzaak door infante rie tracht te verzekeren, heeft hij natuur lijke ontzaglijke, bloedige verliezen geleden. Men kan dus zeggen, dat de legers, die door ons zijn aangevallen, totaal vernietigd zijn. Dat de vijand desniettegenstaande nog troepen te velde heeft, is te verklaren uit het feit, dat de in Zuid-Rusland voor het offensief tegen Turkije gereed gehouden divisies naar het oorlogsterrein werden ge schaft noutien Hollandsche guldens waren er op ieder zakje verdiendMaar alia hij gunde 'n ander ook best 'n buitenkansje, as nou Driek hem ook maar hielp. Vijftig mark had hij er voor over als die 't kar weitje van hem overnam. Hij trok zijn beste spullen aan, stapte haar 't dorp en zat in de hoogmis 'n uur lang te bidden, zcoals hij in geen jaren ge beden had, maar 'b gaf niets, hij bleef even wankelmoedig. Daarom ging hij, dadelijk toen de kerk uit was naar Bèr Wolters, den kastelein, nam 'n paar flinke borrels om zijn zorgen wat weg te spoelen en liep dan bij bakker Jansen op, waar hij Driek Peters hoopte te vinden. Maar Driek was er niet meer, was net den vorigen avond uitgezet, zoo maar, zonder dat er een reden voor op gegeven was. 'b Was 'n schandaal vond Jansen, die geen kans zag om zonder Drieks hulp den wïnstgevenden meelhandel voort to zetten. Op zoo'n manier was geen mensch meer veilig, als ze enkel op 'n bloot vermoe den je maar weg gingen jagen. „Noe joa," gromde Peer, ,,als de com mandant niet precies weet wat Driek ge daan bet, dan weet jij het toch wel," en hij slenterde terug naar Bèr Wolters om den nieuwen tegenslag to verslaan. Heel den Zondag bleef hij hangen in 't dorp, dronk borrel na borrel en werd ver trouwelijker naarmate 't later op den dag werd. Toep -hij eindelijk tegen middernacht bracht, dat zoor veel ton halve geoofende reserve-soldaten met grooten spoed uit het binnenland van Rusland werden gehaald en eindelijk, dat van die fronten, waar onze druk minder voelbaar was, oen groot aantal manschappen naar het noorden werden ge zonden. Al dezo maatregel en hebben echter het noodlot niet kunnen tegenhouden. Uit Galicië, Polen, Koerland en Lithauen i3 de vijand verdreven, zijn gesloten front is uit eengerukt, zijn legers trekken terug in twee totaal gescheiden groepen. Niet minder dan 12 vestingen, waaronder vier groote en ge heel modern ingericht, zijn in handen van onze dappere troepen gevallen en daarmede tevens de binnenlandsche beveilingslinie van het Russische rijk." Hot bosch van 3jelowjesk. In het „Berliner Tagcblatt" geeft een kenner van het Poolsche woudgebied een beschrijving daarvan: in heb noorden heeft liet duizenden van meren, in lint zuiden tallooze stroomen ca stroompjes, die allo tot hot gowcldige stroom gebied van den Dnjepr en zijn grooten zijstroow dc Pripjot belmoren. Moer dan een eeuw is do bijl daar echter aan hot werk. En to hevi ger naarmate het hout duurder wordt. Overal is een waterweg om de houtvlotten naar de Oostzeo-havons te brengen. Als men berekent wat sedert een eeuw aan hout den Mom el en den Weichsol afgedreven is, dan verwondert men zich dat ei- van hot bosch nog wat over is. Al to voel is hot ook niot meer. In het noordelijk gedeelte heeft men nog zes groote boschgebieden, dio verscheidene vierkante' mij len groot zijn eu daarom alleen nog overeind staan, omdat zij geen waterweg hebben. In hot zuiden is nog écn oorwoud overgebleven, het Keizerlijk boschdomein van Bialowicsta. Het is 1224 vierkant© kilometer groot en nog groot genoeg om een volmaakt beeld van een oerwoud te vortoonen. De hoornen blijven staan tot zij van ouderdom sterven. Daarom vindt men nergens in Europa zoo geweldige stammen als daar. Er zijn niet alleen eiken en beuken, maar ook dennen, die nog de jachthorens van do Poolsche koningen hebben gehoord. Als do storm oud geworden reuzen velt, is er voor ecnige jaren een open plek. Maar spoedig verheft zich weer daar boven een cbaos van nakomelingen. Geslach ten van hoornen heeft do tijd omgeworpen en in molm veranderd, die 's nachts met fosfores- ceerend licht spookachtig glimt, zoodra dc bodem nat wordt. En eigenlijk is hij altijd nat, want het geheel© terrein ligt iïi een laagvlakte, di© zich slechts hier en daar boven den grond waterstand verheft. Op vel© plekken slechts zoo weinig dat een stortregen duizenden hecta ren ondor water zet. Daardoor hebben zich in het noordelijk ge deelte, dat voornamelijk uit loolboomen be staat, groote moorassen gevormd. Geen mensch kan daar binnen dringen, omdat er een vloei bare veenlaag van eenigo'metor3 dik staat. Er zijn echter velo plekken, waar het moeras slechts uit een voetdikke, verweerde humus- laag bestaat, die op vast zand ligt. In dit oerwoud vindt men nog- allo soorten van wild. Gevogelte zoowel als viervoetige die ren. Men vindt er ook nog do los, do wolf, do boer, het wilde zwijn, de eland en een-igo kudden van wilde buffels. De herten zijn waar schijnlijk door wolf en beer uitgeroeid. Ook de bever is in de vorige eeuw verdwenen. Want vroeger werd in het bosch ijverig gejaagd, om dat "do staats jagers een aatizienlijke menigte bevervellen moesten afleveren. In 1803 is het gebied tot kroondomein verklaard, en er mag nu niet meer gehakt en gejaagd worden. Het is in twaalf perceelen Verdeeld, die door eenige houtvesters bewaakt worden. Bovendien wonen op open plekken ongeveer honderd boerenfami lies, die verplicht zijn or voor t© zorgen, dat er voldoende hooi is voor de buffels. Vrijwel in liet midden, op een hoogvlakte, waar een lialf dozijn kleine stroomerf ontspringen, ligt do grootste kolonie, het kroondorp Bjclowjesk met een jachtslot, dat koning August III van Po- Ion gebouwd hooft. In den zomer komen in het bosch niot zelden groote branden voor. Soms is do bliksem do oorzaak, npaar ook brandstichting moet er voor komen. Wekon en maanden lang woedt dan het vuur. tot do herfstregen het bluscht. Ongeveer twaalf jaar geleden is door een dereolijken brand een troep elanden tot naar Oost-Pruisen verdreven. Brest-Litowsk. Majoor Moraht geeft in liet „Berliner Tagoblött" iu zijn beschouwing over do verovering van Brost-Lilowsk het volgende overzicht van de. gebeurtenissen Het leger van Mackonsen had met grooto kracht: do voorstellingen van de ves tingwerken uit hot zuidon, zuidwesten en wes ten mingevallen. De rechtervleugel, die op don ooGciijkon oever van don Boeg dc vesting bedreigde, was weliswaar nog vrij vor daarvan verwijderd. Wo hoorden gisteren van hot legerbestuur dat clo hier vechtende tróepen lot liet leger van generaal Van Linsingcn behoor den. Zo traden mei succes tegen de lijn Litowsk-Kowel op en zullen dezo spoedig be reikt hebben op het kruispunt mot den groo ten weg Wlodava-Kobrin. Tegeüjkerrijd is ecu zeer gewichtige troepenbeweging op den uitersten rechtervleugel, die do verbindingen met den vesting-driehoek Luzk-Diibno-Roliio afgesneden hooft, oen bedreiging geworden voor do verbindingslijnen van do vesting naar I liet oosten. Ik bedoel den opmarsch van de ruiterij van den yeldtuigmcestor Von Puhallo. I Dezo cavalerie, dio uit Duitsche en Oostcn- r ij ksch - Hoi) gaa r soke regimenten bestaat, had Kowol genomen en bevond zich reeds den 24 Aug. in opmarsch aan weerskanten van den weg lvowel-Kobrin. Dezo verbinding tusschen do bc-ido belangrijke plaatsen gaat door het wes telijk gedeelte van de Rokitno-moernssen on het is opmerkelijk dat het legerbestuur zijn ruiterregimontcn den opmarsch in oen derge lijk terrein heeft kunnen toevertrouwen. Van do ruiterij van Puhallo hebben wij reeds gehoord, dat Ronved-huzaren een ver schanst dorp bestormd' hebben. Ten westen van den Boeg is liet leger van Mackensen don vijand op do hielen geblevenhet hoeft reeds den 2-1 Augustus do vooruitgeschoven -stellin gen van do vesting in het ge-bied van Dobryn- ka mot Duitsche on Oostenrijkseh-Hongaarscho troepen bestormd. Do linkervleugel van liet leger Mackensen tastte van uit liet westen den omtrek van do vesting aan. Het bereikte daar bij don 2-len reeds den westelijken oever van de Lesna, die noordelijk van Brest-Lifcowsk ligt en maakte dus een zwenking gedurende den aanval. Niet alleen echter- het leger Macken sen was oen gevaarlijk© bedreiging voor de vesting, ook do troepen van de groep van prins Leopold van Beieren waren, volgens het af- gemoouo plan, opgerukt en hadden iedcren te genstand ten westen van het bosch van Bjelow- josls overwonnen en den vijand in hot maagde lijk woud gojaagd. Ten noord-oosten van Brest-Litowsk was op hot oogenblik van het verlaten van do vesting do groep van don prins in gevecht met do loatston vijandelijken tegen stand bij Kamouez-LitowskMen kan begrijpen dat bij een dergelijk© bedreiging do geweldi ge vesting zonder eigenlijken strijd ontruimd werd, als do aanvoerder van liet Russische le ger, dat daar stond, zijn troepen niot volko men meer kon vertrouwen. De bezetting van Brest-Litowsk staat nog slechts den weg naar het ooston open. Mon kan aannemen, dat een gedeelte van do Russisch© troepen reeds se dert ©enigen tijd iu aftocht is in de richting van do Beresina. Twee dubelsporigo spoorlijnen staan ter beschikking. Do een loopt over Minsk naar Smolensk, 'de ander over Kobrin en Pinsk naar Homel ten oosten van de Beresina. Vorder schrijft Moraht nog: Do buitenland- scho neutrale pers heeft voor ©enigen tijd er np gewezen, dat do Beresina of do Dnjepr- linio den eersivolgenden steun voor don „strate- gischen" terugtocht zal vormen- Ons legerbe stuur deelt ons mode, dat. nadat do overwin naars de kern ran do vesting hebben bereikt, de vervolging overal begonnen is. Zo gaat ton noorden van de Rokitno-moerassen en wordt door do legergroepen Maokerfsen on prins Leo pold noordelijk door het bosch van Bjclowjesk begrensd. Dit is ©en geweldig maagdelijk woud zonder eenig verkeersmiddelAlleen van hot zuid-oosten naar hot noord-westen loopon or twee slechte wegen door hoen. Do richting van de vervolging gaat dus onder den druk van het terrein algemeen in do richting ran do spoor- weglijn BrostLitowskMinsk naar het oos ten ©n noordoosten. Wo moeten afwachten wolk succes dit zal opleveren en of do Russen het nog zullen wagen voor de groote stroom- sectors (Beresina en Dnjepr) tegenstand te bieden. ITfiUE. i Italië cn Oostenrijk. De ItaJiaansch"® legatie te 's-Gravenhagc ontving liet -volgende communiqué van den Italiaansclien Gr. Gen. staf 30 Aug. In Val Sugana hebben onze verkennors, die voortgedrongen waren in do richting van de Cima Cista, dio onze stellingen op den Monte Salubio van uit het Noordwesten behoorschte, .vastgesteld, dat dezo bergtop bezet werd gehouden door een vijandelijk infanterio-dctachement met machinegeweren. Den 28en Aug. vielen wij do Cima Cista aan en dezo word ondanks een hevig artil lerievuur veroverd en in ons bezit gehouden. In Karintliië viel de vijand in den avond van deu 27 Aug. onze stellingen op de Pal Piccolo, na een lange periode van werke loosheid, opnieuw hardnekkig aan en werd, als altijd, teruggeslagen In het Plezzo-bekkon zijn onze troepen er reeds sinds ©enige dagen in geslaagd, vooruit te komen tot aan den anderen kant van dit strategisch zoo belangrijke ge kucht, hetwelk zij na dekkon door sterk© stellingen, di© den toegang van nit Predil, de Boven-Tsonzo en d© Slatonik-vallei ver sperren Daar d© vijand niet in staat was ons van daar. te verdrijven, opende hij, zoo als hij gewoonlijk in zulk© gevallen doet, een lievig artillerievuur op do huizon van Plezzo en veroorzaakte er ©enig© branden. In den Tolmein-sector hebben onze troe pen ondanks talrijke moeilijkheden op de hoogten van het front ten Westen van die plaats nieuwe vorderingen gemaakt. naar huis dweilde, wist ieder die 's avonds bij Bèr Wolters gezeten had, dat zijn ruin Dinsdagnacht over de grens zou gaan hij had best vrijuit durven praten, van onder ling verraad was nog nooit sprake geweest op 't dorp, zoolang de wereld draaide. ,,'k Moet wat hout halen uit m'n den nen buschke.zei Peer tegen den schild wacht, dien hij 's Dinsdagsmiddags moest passeeren, nadat hij uitgereden was, on hij haalde 't identiteitsbewijs voor zijn ruin uit den zak „Joa, 't is good, rij maar door," zei de schildwacht en hij nam niet eens da moeite om uit zijn schilderhuis t© komen. ,,'t Gaat goed. ze hebben niks in de ga ten," dacht Peer gerustgesteld, en mot fris- Bchen moed voerde hij zijn knol verder langs den zandweg naar zijn dennenboschje, waarvan de stammen dicht bijeen stonden langs het bread© pad dat, midden er door heen, op paal 734 aanliep. Hij spande den ruin uit, bond dien in gezelschap van oen bak haver aan een boom vast, nam zijn zaag en zijn bijl van de kar en begon ijverig te kappen en te slaan in de stammen, die 'hij mettertijd best een? voor 't bouwen van eon kippenkooi kon gebrui kenAls een razende werkte hij heel don middag door hij had na 's Zondagsavonds geen enkelen borrel meer genomen, omdat hij op 't gevaarlijke oogenblik goed bij de pinken wilde zijn. Maar daardoor kwam telkens de vrees voor 't mislukken van zijn onderneming in hem boven en daar hielp maar één middel tegen, nu hij geen flesch bij de hand had: doorpeuteren wat hij kon. Wel vijftig stammen had hij op oen hoop gesleept, toen de avond begon t© vallen en met nieuwen ijver begon hij in 't donker de knoesten weg te hakken en de boomen tot mooten te zagen dat gaf bijna geen ge luid, zoodat het ncrgai.s in den kijker liep dat ©r nog iemand bezig was, daar dicht aan de grens. Eri die sloorne schildwacht, dien hij 's middags had moeten passeeren, had er natuurlijk niet om gedacht, aan de aflos sing mede te deelen, dat hij en zijn ruin den wég afgegaan waren. .De man stond immers gewoonweg to suffen in zijn schil derhuis, had niet eens de moeite genomen om zijn bewij3 na to zien. Nee, 't was prach tig geloopén alles en gepatrouilleerd werd er daar in de buurt ook niet, net ora mid dernacht. Dan worden de posten juist afge lost, waren alle mannen dus aan de wacht en die stond wel tien minuten ver weg. Daarom, 't was eigenlijk zoo veilig als 't maar zijn kon, en hij was niet wijn, dat hij zich nog ongerust maakte d'r was geen vuiltje aan de lucht. Maar tóch je kon niet weten soms, hij herinnerde zich' niet precies meer wat hij allemaal beweerd had, Zon dagmiddag en Zondagavond, 'en hij geloofde wel niet dat er yerraders in 't dorp waren, Op het Karstplateau werd de vijand ten volgo van hot offensief der onzen genoopt ©enig© loopgraven te ontruimen, welke vol mot lijken, wapens en munitie worden ge vonden. Onze militaire vliegtochtendie altijd gericht zijn op een strategisch dool, wor den met stoutmoedigheid cn succes voortge zet. Gisteren hebben wij gebombardeerd het station Vogerako, uitgestrekte kampe menten bij Kostangovica en munitie-opslag plaatsen 1c Sesana; geen onzer vliegtuigen werd beschadigd. TURKIJE. Overwinningsvreugde. KONSTANTINOPEL. Het bericht van het „Wiener Kon-esp. Bur." omtrent eeno groote overwinning aan do Dardanelles, is hier met uitbundig© vreugde ontvangen. De stad is rijk met vlaggen versierd. Een brug te Konstantinopei vernield. LONDEN. De bladen te Athene ver nemen uit Konstantinopei, dat een duik boot der goallioorden een deel van de brug van Galata (over den Gouden Hoorn tus schen Stamboel en Galata) in de lucht deed springen. Met de Turken aan het front. Emil Ludwig, de correspondent van het „Berliner Tageblatt" aan de Dardanellen, seint d.d. 22 Augustus: Bij een langen rit langs het noordelijk front dion ik heden maakte, kon ik mij overtuigen, hop gunstig do toestand is. Ondanks do nieu we landing heeft de vijand ternauwernood ter rein, en geon voetbreed belangrijk terrein ge wonnen. Na ontscheping van vijf nieuwe divi sies op 7 Augustus, is hij zelfs in zooverre in moeilijkheden geraakt, dat ill ij deze troepen op dezelfde smalle kuststrook, die hij bozet hield, moet. onderbrengen, terwijl li ij tevergeofs op nieuwe dekkingen had gehoopt. De gewichtige hoogte die do Engelsehen mot een krachtige bestorming deu 7 Augustus trachtten to ver overen, om van deze hoogo en tegelijkertijd zeer smalle plek van heb schiereiland de zui delijk groep i an do Turken af to snijden, is geheel in ons bezit gebleven. Van dezo hoogte, vaarvan ik lieden ongemoeid bijna het geheele iperatio-gebied overzien kon, is heb nog een hnge rib naar do voorst© Turksche loopgraven lij Annaforta. Ook gisteren hebben do hevigo lanvalien, waarvan ik getuige was, aan de 'Ciigolsolnm niet liet minste succes opgeleverd. Selfs als de ltaliauon zouden pogen te landen, vaarop men sedert de oorlogsverklaring voor- loreid is, zouden dc buitengewone moeilijkhe den ten opzicht© van verzorging en vervoer •oor den vijand op dit merkwaardige terrein log verhoogd worden. Want terwijl de inhoom- cho Turken oen leger van paarden cn kamcolcn, vngens en lastdieren daarvoor hebben en steeds veer uit Klein-Azië aanvullen, zou een opdrin- ;ondo vijand zich steeds meer verwijderen van ijn vlootbasis cn den voor een leger in groot© loevcelhodon noodzakelijken .toevoer tover- jeefe in liet- onvruchtbare land zoeken. Van lo bocht, waarin ik heden do vloot der bonrl- «enootc-n zag, tot Konstantinopei zou hij onder ozc moeilijke omstandigheden eerst drichon- ierd kilometer moeten vooruitgaan. Eon vluchteling van do „Könlgsborg". Uit Johannesburg wordt geseind, dat daar ecu vreemdeling, di© van Delagoabaai kivam, in hech-benu werd genomen, omdat men vermoedde, dat iiij cc-n zeeofficier zoud© zijn van de „Königsberg", do Duitsche kruiser, die aan do kust van Duitsch-Oost- Afrika werd vermeesterd. Do man noemde zich Carr, maar nu is door zijn bekentenis gebleken, dat hij feitelijk do eerst© officier was van do „Königsberg", Carstenter ge heet©». Hij verklaarde, dat al zijn collega- officieren hem hun geld gaven, viodat hij over een bedrag van ongoveer 2000 p. st. beschikt©. Hij wilde trachten naar Duitsch- land te komen. Een aanvaring op dc Theems. Op d© Theems bij Purfleet is Maandag 1 jsn kotter behoorende tot het opleidings- ^hip „Cornwall", waarin zich een onder officier on 26 jongens bevonden, dio oen oefenïngstocht deden in zeilen en roeien, in botsing gekomen met een sleepboot. De kotter werd midscheeps aangevaren en zonk onmiddellijk. Men slaagde er in slechts tien 'der jorigèns to redden. Zestien knapen en do onderofficier zijn verdronken. Hofbericht. Naar wij vernemen, zou IT. M. de Ko ningin-Mooder Donderdag 2 Sept. a.s. een bezoek brengen aan de Wecsinrichtmg to Neerbosch en aan het R. K. Sanatorium „Dekkerswold", te Groesbeek, Do verjaardag van M. NI. de Koningen H. M. de Koningin en Z. Iv. H. de Prins maakten Dinsdag te 's-Gravenhagc een autorit door d© binnenstad. Do vorstelijke auto word voorafgegaan door een auto waarin de hoofdcommissaris van politie, de hoer Versteeg, en de hoofd inspecteur Van Tarel, chef der central© recherche, waren gezeten, en gevolgd door eenige bereden agenten van politie. Te kwartier over drieën van het „Huis ten Bosch" vertrokken, keerde het vorste lijk-echtpaar te 4£ uur aldaar terug. Buitengowoon groot was do toeloop naar het Haagsche Bosch bij 's-Gravicnliage, waar in het Paleis „Huis ton Bosch" H. M. do Ko ningin Dinsdag con serenade zou worden ge bracht door een groot aantal dames cn jonge meisjes behoorende tyt de Haagsche afdaelin- gen van do „Nat. Voreeniging voor den Volks zang", do R.-K. Vereeniging voor den Volks zang, do zangclub „Con Amore" en do dames- afdecling van Sclievcningens Mannenkoort. Het publiek was nauwelijks kleiner dan den goeden tijd, wanneer het bosch op 31 Aug. is geïllumineerd. Heel do huldebctooging, uitgegaan van. de Haagscho af deeling van do Nationale Vereeni ging voor den Volkszang, was georganiseerd en word goleid door den heer J. D. van Rams- liorst. De muziek was van do Jagorkapol, aange voerd door haar dirigent, den heer SV. Hon driks. Om kwart over acht wachtte alles en hield do ciroulatio op. Vijf minuten later vertoonde de heer Van Ramshorst zieli aan het hoofd van een stoet klein© meisjes, die onmiddellijk werd gevolgd door een aantal grootere en vol wassen dames, leden van de verschillende koren. Daarachter kwam do Jagerkapel, geleid door den heer Hendriks on geflankeerd door een aantal toortsdragendo jongens, dio liet den musici mogelijk maakten do muziek to lezen. Tegelijkertijd juichte het publiek, dat in een halven cirkel voor het paleis stond, Prinses Juliana toe, dio aan het middelste raam ver scheen van hei eerste vertrok in don rechter vleugel. Velclra juichte men nog- eens, toen de Koningin, de Koningin-Moeder en Prins Hen drik o i bet bordes plaats namen, omringd van een dc-ol der hofhouding. Gedurende boel de huldebetooging bleef de Koninklijke familio daar, met uitzondering van Prinses Juliana, dio vermoedelijk wegens do avondkoelte achter het raam. bleef. Er werden, verschillende liederen gezon gen, het laatst hot nieuwe Wioii Neor- landscli Bloed, waarna dc heeren Ramshorst eu Hendriks met de besturen van do vereenigingen en koren en de mede aanwezige componist, de heer Wierts, werden uitgenoodigd U-u paJeize te komen, waar allen aan do koninklijke familio worden voorgesteld en zij menig waar- decrond. woord moelitep vernomen. H. M. do Koningin gaf hun, die zich zóóveel moeite geven voor do verbetering v;:ti den volkszang, to kennen, dat het lmar geiw n dood te bomorkch hoeveel schoons nog li, as bij onzen Ncdorlandschen liederenschat komt cn dat dc koren liet mooie Nedorlandsch zoo be schaafd uitspraken. II. M. verzocht don wa n- nemonden voorzitter van de Haagscho nfi'.ee- ling van do Nat. Vereeniging voor dm Vol'. - zang (de voorzitter, do heer Spoel j. buitens lands) allon bestuursleden dank te betuigt II. M. de Koningin-Moeder verklaarde, dal men nu reeds ©enigszins Icon bemerk? n, «lat liet volk meer en beter ging zingen dan vroogiw. ook bij do soldaten was dat duidelijk. Vooral mot de componisten onderhield H. M. zica eonigen tijd. Toen do leiders der serenade cn de bestuurs leden weer vertrokken kwam H. M. do Konin gin nogmaals naar buiten cin mot 'luider .stemma do volgende woorden tob liet publiek te spreken Ik dank u allen zeer voor dezen schooin-n en mij onvergetelijke» avond. Woorden schieten mij to kort om voldoende uit te drukken, hos ik uw komut en uw zang Iieb gewaardeerd. Ik noodig u uit om dezen avond te bes-luiten door allen niet mij tc roepen: „Leve ons dier baar vaderland, hoera". Mei groots geestdrift word aan die uii- noodiging voldaan cn daarin werd nug l.rug -n tijd gejuicht, ocic tot Prinses. Juliar.a, <iio cvm van to voren wuivend van het publiek afscheid had genomen. Terwijl' do zangeressen en do muziek <h fi- loordeii, zong men nog het lied van Van ltm.it- horst: „Van mannen in oorlog, van mam:-a in vree". Om half tien was alles rondom het Paleis weer in rust. Van begin tot eind was hot weer prachtig geweest. Reuter, seint uit Londen d.d. 31 Aug.De Asristant Marshal of Ceremo nies" heeft Dinsdag een bezoek gebracht aan den Nedorlandsclien góeant en dezen de gelukwenscben van den Koning overge bracht ter gélegonheid van den verjaardag van Koningin Wilhelmina. Onderscheidingen. Reu ter seint uit Londen d.d. 31 Aug. To Newcastle werden lieden namens do Koningin der Nederlanden medailles uitgereikt aan de» luitenant Nisbet en vier kanonniers van bet garnizoen van Tynemoutb, dio de be manning (26 koppen) van liet Nodcrlanclsel e stoomschip „Slicdrecht", dat op 18 Maart bij Frenchman's Baai schipbreuk bad geleden, hadden gered. Du luitenant ontving con gouden medaille, do manschappen zilveren medailles on ecu ge tuigschrift. Oii den uitkijk of zooals men in den oorlog zegt: op eun observatiepost. Van zulke posten wordt waargenomen vooral, of het vuur der artillerie goed gericht s, het zou anders maar zijn ammunitie vermorsen. De observatiepost hierboven is vel een bijzondere, 't Is het overschot van wat eens een hoog huisje was. Maar reel is er niet van overgebleven. Enkele spanten en steunpunten, brokken muur, lenige balken. Op do bovenste verdieping zit de waarnemer door zijn kijker te turen, at op den doek achter hem, over zijn rug, anders zou zijn gestalte afsteken tegen e lucht cn een goed mikpunt wezen voor den vijand. Naast hem, verborgen achter andzakken zit de telefonist, die do bevelen van den waarnemer naar de bedienings- lanschappen overbrengt. nar d'r had 'n tijdlang zoo'n halve meneer stlcem bij Bèr in een hoekje van de gelag- kaer gezeten net toen hij 't hoogst© woord h:, en je wist toch nooit of dat misschien ee verklikker geweest, was. [ij werkte ijverig door onder zijn gepie kt gunde zich alleen nu'en dan even rust oizijn horloge uit to halen en bij 't sche- Ttjlicht van den aan d on k er end en nacht to zii hoo laat het was. Negen uur, tien uur, h{ elf, elf' uur werd het, eu steeds bleef hieven stil om hem heen. Alleen zijn ruin, djaohter hem aan een boom stond, stampte zenu en dan op den grond, als hij wat hi erg door do muggen werd gehinderd. laar daar klonk één slag uit den ver re toren van 't dorp half twaalf. Halt dich no© good jung," gromde hij iraohzelf, noo geefc 't .spannen." iij bond den ruin los, legde dien een dek opijn rug, sneerde het stevig vast met een pr breed© riemen en voordo dan 't dier dr 't boschje heen tot aan den rand van 'bouwland, dat hem van zijn doel scidde. ij luisterde zoo scherp hij kon, legde zinnet één oor op den grond nu en dan oróeter alle goluiden, die er waren in den oirek op te kunnen vangen, doch niets veachts drong tot hem door. 't Gaf hem eegevool van rust, van beha,gelijkheid bij na D'rie honderd pas was 1 ij maar van zijdoel af, binnen oen minuut had de ruin dien afstand doordraafd langs den witten weg, die onder den helderen hemel duide lijk zich afteckende tusschen de groene bie tenveldon aan weerszijden. Hij wachtte, rustig nu, tot de twaalf sla gen van middernacht uit den verren toren gingen galmen over het stille land. D'au, zoodra 't geluid van don laatsten slag weer klonken was, slingerde hij zich op 't dek, spoorde met hielgesohop den ruin tot voort gaan aan. Rustig stappend ging die den weg op, dan plotseling meende Peer geluid van stemmen achter zich te hooren. Een felle angst kwam over hem en heftig ver langde hij om zoo snel mogelijk nu aan de overzijde to komen. „Loop, wat drommel, loop toch'" grauwde liij en steeds forschcr schopte hij'zijn ruin iu do flanken tot die in gestrekte» draf langs den weg holde. Nog merkte hij niets verdachts en rustiger weer, begon hij al uit te zien naar den grauwen grenspaal, die aan zijn linkerhand ter zijde van den weg moest opduiken, daar plot seling klonk ©r een forsc-h „ja" door de stilte van den nacht en op 't zelfde oogenblik stond zijn ruin te steigeren in 'b folie licht, dat van vier punten uit over den weg werd „Drommels, loop toch beest, loop!" brulde Peer, begrijpend, dat hij -verraden was, in de hoop, nog over de grens te kun nen komen ©er zijn tegenstanders gelegen heid vonden ora hem vast te grijpen, en hef Kominklijke Militaire Acaöemïe. Voor liet toclatings-exn 111011 zijn geslaagd Infanterie Jiier to lande: .T. L. H. A. An- toni, 1*. H. blocnliauur, A. .1. lau (lor Steun, A. O. J. van do Von, 1. it. Bolnian. p. du Bi-oekort, jhr. A. R. G. M. J. van den Boru'i van Heemstede, L. A. Pcietier, N. A. Cra mer, C. O. F. iStrijo-.-s, N. P. G. Janssen, 1. J. do Ladkouder, IV. M. J. H. Bloomon, B. J. Lambers, IV. G. Bakker, W. Chr. Won.unk, A. J. J. Adan. Cavalerie hier te lande: O. G. Jordens, Gin, F. Pahud ilo Mortanges, J. Roodo, F. J. J. F. M. van der Kroon, >S. G. Cats Manger. Artillerie hier te lande: A, C'. do Buy ter an Steveninck, P. van Girikel, F. F. 11. do Man. G. O. Bosch, J. J. Mójet., P. G. C. A. an der Speck Obreen, I). H. G. Brethouwer, J. A. van Boven, H. A. Luitwieler, G. van dor Mark, E. ilillen, K. dir. C. F. Recevour, J. K. H. do Roo van Aldorworelt, J. D. Sche pers, J. C. van Hotiveu, P. Th. A. Goosscn G. J. M. C. van Nijnatton, J. G. M. Huis man. Gediö hier to lande: N. A. Flelis, A. van Sluiters, L. J. Speekman Spanjaordt, J. J. do Wolf. Infanterie in Ned.-Indie: A. S: R. Schni- h'ng, H. W. Liuek, M. O. Maas, W. P. Roo- clonlmrg, J. G. Boon van Ochssóo, A. W. M. Jordan;. A. Visser, C. J. M. de Vlaming Plcij- sior, J. P. Linck, F. 2v Wonzei, P. dc Graai', B, C. D. Drejor, J. lessors. Cavalerie in Ned.-Fnd.P. J. J. van der Willigen Gatsonides, A. Overaijndor. Artillerie in Nod.-Tnd.: iï. W. J. J. Savalle, A. van Oosten, L. E. Lanjouw, H. W. Ter- stcege. Genie in Ncd.-Ind.: G. W- J. van Walraven, W. J. van Guh'k, J. O. FroveJ. Legering gedurende den winter. De Opperbevelhebber van Laud- on Zeemacht hoeft don hoofdintendant doen weten dat in •orband met iliot naderende koude jaargetijde, liij het noodig acht dat allo troepen, dio thans nog in stroo legeren, dezen winter van stroo- zakkon worden voorzien. „Bij de voorsteilen ter verbetering der lego- ring geeft een der divisie-commandanten in overweging voor do onderofficieren kribben be schikbaar te stellen, voor zooverre zulks nog niet is geschied. Ik heb do oor u te verzoek"» mij in te licliten, in hoeverre aan daartoe door do coinmUiidauton der troepenafdeolingen rmn u rechtstreeks tc richten aanvragen, uwerzijds, zou kunnen worden voldaan. „Tevens gelieve u mij mede t© dooien, of, voor den a. s. winter, do hoeveelheid dekens voldoende zal zijn. Met de uitbreiding van het leger sedert den vorigen winter .nvt oen sterkte van ongeveer 30,000 man, dient reke ning to worden gehouden, tenrijl van inkwar tiering bij do inwoners, althans van nieuw ge vormde afdeelingen, zoo weinig mogelijk sprak© zal mogen wezen." (Irp-) Kleine Berichten. Do gepens. luit.-kolonel-kwariioi-meesj.er C. J. C. van Goor, van hot Oost-Indisch leger, dio tijdelijk belast wordt met do functie van controleur ovor do inwendige administratie der tig trapte hij tegen de flanken van zijn paard, Maar de ruin, verb!in i door 't helwitte licht, dat uit vier acetyleenlampen op zijn kop werd gericht, deinsde steigerend terug, tob hij vaat liep tegen den rand van het bosch. „Halt, of er wordt geschoten," riep weer dezelfde foiveliö stem, en op 't zelfde oogen blik grepen two© paar krachtige handen dc-i ruin bij don teugel. „Joa, 'k blief wol stoau," groïnde Peer, t© verslagen om zich verder te verzetten, „noc is toch alles noar den duuvel." Moedeloos liet hij zich op den grond glij den, stak willoos beide armon uit. om zich te laten binden, sloeg dan, begeleid door twee breede lahdweoripanneii, den weg in, die naar de wacht voeTde. Eu met vochtige oogen keek hij nu en clan achter zich naar den ruin, die, aan den teugel gevoerd door een korporaal, hem op den voet volgde. Drommels, was hij maar niet zoo bcgoorig geweest naar dio laatste honderd mark, clan was die beroerd© Pruus misschien zelf mot liet beest tegen do lamp •■■.-vlogen. Hij hacl dan tenminate negen honderd mark vast binnen gehad en nou kon hij naar zijn dubbeltjes fluiten en nog zoo n maand of zes door de tralies gaan zit ten loeren bovendien. -c *-ow—

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2