mij niet te Hein." it is aanstaaiÉ. Laatste Berichten. F. VAN GAROINGE CBMP. RADIUMLICHT. SIROOPWAFELEN Amsterdam. pp Jull X 9 X 3. Oemenqd Nieuws. vier miüioen Bestrijding Tandbederf! „DQLO-TANDPASTA" Echte Goisdsehe O. L. v. E. H. voor Scliriflelijft Onderwijs, Hotel Weldon. ieiMflSA Voos* Reclame!!! 1000 pi,5,ma Egyptische Sigaretten FRANS WOESTENBERGH, Heuvelstraat, TILBURG. -3fc IOXlS SOXjiDATEKTCOURAKTT Iicfc wachtlokaal van liot Detachement, waarna I het spel wederom eon aanvang neemt. In hot tweede gedeelte van den wedstrijd wordt door boido partijen een heter samen spel vertoond: de H. O. U.'ers zetten er alles i op om den gelijkmaker to krijgen, terwijl do militairen alles iu liet werk stelden den vcr- kregen vonsprong te behouden en 7.00 mogeli] •to vergrooten. Dit gelukt hun echter niet na ongeveer 20 minuten spelen maakt H. O. i golijk. (1—1.) .Nu komen onzo Jantjes los: zo willen win- non. Na eon snel verplaatst spelen krijgen 'dan ook weder de leiding, totdat ongeveer minuten vóór het einde H. O. C. nogmaals gelijkmaakt. (2—2.) Thans krijgen we nog een oogenblik «pannenden strijd, welke in het voordeel <lo militairen beslist wordt en treden zij met teen© welverdiende 32-overwinning uit het strijdperk te voorschijn, luide toegejuicht door -kot talrijk opgekomen Heusdenscho publiek. Don scheidsrechter 0011 woord vnn 'dank voor «ijno onpartijdige leiding, terwijl ook hulde gebracht moet worden aan don militairen dool- verdedidiger, den militair Van Loancu, die rich op uitstekende wij zo van zijn taak heeft gekweten. De Serg. v/h Detachement, O. WILLEMS. J. iFeueden, 25 Juli 1915. at Van het eiland Rottumeroog, -Sergeant J. A, M. Beusker schrijft ons van fcottumeroog 1 Zondag 25 Juli kregen wij op het eiland dfRoktumeroog bezoek van do voetbalvereeniging i£„D. .F. IV' van Uithuizen, oen der sterkste «rereenigingen uit bet noorden dor provincie h;Gramingen, teneinde oen wedstrijd te spelen 'tegen do 'militairen alhier gedetacheerd. Een t Bcititiovende overwinning van 70 voor de e-militairen was het slot, Jioofdzabölijlc te dnn- e;kon aan het zeldzaam schieten van den lui- j-tenant ter zee Van der Dussen, dio <5 punten €cfoor zijn rekening nam. 1 "\Vat eomhinatio 01 snelheid betreft, waren f'do militairen heslist superieur, zoodat de i'imaanden training wol vruchten -hebben Ir In uw Soldatcneourant. Hot is nu reeds con jaar Lat Nederland is gemobiliseerd En dat Neutraal het beste is Hoeft de tijd ons wel geleerd. Want ziet men in and'10 landen Kóus even in hot rond, I)an ziet. men daar steden verbranden En lijkon bedekken den grond. Toch moet Nederland voorzichtig wezen En overal goed opgelet, E11 ook ons leger versterken Door aanneming der landstormwet En als dan een vijand mocht komen Om to .schenden ons: Rood, Wit en Blauw Dan zullen wij ons bloed laten stroomen En sterven naast ons vaandel zoo trouw. Het Oranje moet fier blijven wapp'ren Over ons land en op zoe Omringd door een schare van dapp'rcn Met mannen, die vechten voor twee. Toch hoop ik voor ons land en ons volk Dat Nederland zal Wijven gespaard, En onze Koningin moge zijn de tolk Van een blijvend Vrede op aard! Landweerman A. TH. HEINRICHS. Fort Abcoude. Raadsel. uit Ooltgensplaat.) worpen. Er word .met veel animo gespeeld, ter wijl heerlijk weder ons begostigde.. Bij de pauze 'was do stand 20 voor de militairen» 11a do 1*ust werd hij opgevoerd tot 70, waarmede shab einde kwam. 1 Speciale vermelding verdienen hij de mi- tfitoiren, zoo als reeds opgemerkt, do WelEd. \"ET<ier v. <L Dussen, alsmede do middenhall' P. 'potjer, die door zijn tactisch voeden der voor- .hoede veel tot. de overwinning heeft bijge dragen. Ook de achterhoede, waarin vooral ^Hennekam door zijne enorme trappen uit muntte, was oen stevig stel spelers. Do *hoede, voor het eerst samenspelend, heeft ge- 'toond vele bruikbare krachten te bezitten, die *op den duur wel een goed geheel znllen vor- xmen. De tegenpartij had het ongeluk hun middonhalf, de ster van het veld, na de rust te verliezend, zoodat het verlies voor dit elf bal zeer groot was. Hulde evenwel voor hun 'goed partij geven en volhouden. Het was voor ons op dit eenzaam eiland een iwer prettige afwisseling. Wij liopen, dat no; 1 ilikwyls een elftal de verre reis wil aanvi 'den. om zich met ons te meten. •Het elftal der militairen was als volgt Jttengesteld Këstler. Henne.kam. Dijkhuis. Kuipers. Potjer. Hulzebos. Schuring. Teel. Bakker, v. d. Dussen. Meii 1 Augustus. (Van serg. W. J. Rotteveel). I Wijze.; ,,Do Trompetter van Sakkingen". .Reeds een vo! jaar -is het thans geleden. Lat heel ons Leger werd gemaakt mobiel; Do zeemacht ook, bleef tot den dag van lieden Daarmee steeds een van hart, steeds een vj ziel, .£ij bleven al dien tijd getrouw bewaken Onz' Hollandsch' grens en onze dierbre kust, Niet een van hen wilde ooit zijn pliclit ver baken, 3ij deden dienst met vollen levenslust. Van u ook dank, onz' dierbre Koningin, foor al het goede, dat Gij voor ons deedt, trij deeldet steeds als Nederlandsch Vorstin liet ons dien tijd van rampspoed en van leed, Daarom ook komt geheel Uw volk zich scharen 3ond Uwe.n Troon, en vormt een vasten muur, Üct zal, zoo 't moet, geen bloed, geen levens sparen. Haar stri jdend blijven, tot aan 't laatste uur, 3on woord van hulde ook aaan al die Heeren, Die als Minister in deez' donk'ren tijd, bewaarden door hun waakzaam, wijs regeeren ben vol jaar Nederlandsch neutraliteit. Den Generaal met zijne stafoff'cieren, onz© dank ook heden toegedacht, f;j blijven Land- en Zeemacht steeds bestieren 3n brengen hen op volle levenskracht. W. J. ROTTEVEEL. Den Haag, 1815. Na esn Jaar. (Van korp. Z.) v'k-Heb zoo dikwijls al een dichtstuk In ,,ons" blad te pronk zien staan, Dab ik cind'lijk heb besloten: 'k Wil óók eens aan 't rijmen gaan. En. om in den stijl te blijven, Geef 'k geen hoogs poëzy 'k Voeg me bij mijn didïterbroeders, *k Geef niet meer dan rijmelary. 't Ia een stil „verla.ngen"-lïedje Dat de post u overstuurt, Nu die lange möbilisatio Reeds bijna een lang jaar duurt. Een verlangen naar het einde, -Eon verlangen naar den vree, Kaar het einde van de rampen, Tan het schrikkelijk oorlogswee. .•Reeds een lang jaar bleven volken .Strijden, vol vernïelingszucht, En nog merkt men geen bezinning, •Boort men nergens vrcegcrucht. ïin ïn deez® benauwde tijden, Dienen wij ons vaderland, Noodgedwongen, maar blijmoedig, Eerend den soldatenstand. Maar tocb_ degelijk besoffend, Wat de strakke plicht gebiedt, 'Voelt een ieder diep in 't harte, Wat, helaas, hij achterliet. En wij hunkeren naar het leven, 'ïn 't gezin, met vrouw en kind, Om ons In-achten weer tc schenken. Aan wie 't meeste ons bemint. Daarom bidden wij om 't einde, Eindo van den wereldbrand. Dan zal 't feest zijn in onz' harten, Jubel in ons Nederland. (Van „Rouge" Het is de naam van een rivier, Hij stroomt ook door ons landje hier, Maar tevens dio ook van een man Die goed organiseoren kan. Een man door ons gerespecteerd, Daar hij de „stopwig" protegeert, Mant won die „stopwig" „shotten" gaar Dan stond dat onzen baas niet aan Maar hij maakte hieraan een end. Vindt je 't Diet aardig en patent? „Maar", zegt ge wis, „mijn beste vrind, ..Als ik dien naam nu niet- eens vind?" „Als je maar kijkt hier onderaan, „Sufkop! Zie jo'm nou nog niet staan?" ROUGE. 1) „Stopw bijni infanterist. EERSTE KAMER. Nadat de Kamer Woensdag van 21 tot 4 uu. had doorgebracht in comité-generaal, ton eindo over verschillende punten, inzake bet leger de landsverdediging nadere inlichtingen ontvangen van den Minister van Oorlog, wi te 4 uur precies de openbaro vergadering opend. Geloofsbrieven mr. Regout. De boer VAN HOLTHE TOT ECHTEN (U, L.) (Drenthe) braelit rapport uit over de ge loofsbrieven van mr. L. H. W. Regout, herko zen als lid dor Eerste Kamer voor Noord-Bra bant-. De commissie stelt voor, den beer Regout toe te laten, als lid der Kamer, zoodra dezo door do Grondwet gevorderde eeden zal In ben afgelegd. Conform besloten. Langer Sn dienst houden van ir.gelijfden bij de militie en van de landweer. Aan de orde was daarna bet wetsontwerp, inzake bet langer in. dienst houden van inge- lijfden bij do militie. Aangenomen zonder beraadslaging of hoof delijke stemming. Vervolgens was aan de orde het wetsont- wovp, inzake het langer in dienst houden Tan dienstplichtigen bij de landweer. Eveneens aan genomen zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming. Do vergadering werd verdaagd tot Vrij da: ochtend 11 uur. Oostelijk van Winschoten word Maandag avond een luchtschip gezien, dat zich in noord westelijke richting bewoog. Maandagavond halfzeven koerste langs de Oostgrens van Twente in Noordelijke richting een Zeppelin. Men seint ons van Vlieland: Een Zeppelin passeerde Maandag van Ooste lijke naar Westelijke richting. Door de stoomtram gedood. Dezer dagen is te Hoogvliet door de stoom tram RotterdamOost voorn o een militair over reden, die op een voorbij rijdenden sneltrein wilde stappen. Hij was onmiddellijk dood. Smokkelarij". Te Bourtange (Gr.) zijn twee landweermannen wegens smokkelarij van suiker aangehouden. Ongeluk met een geweer. De milicien-sergeant der infanterie Muller, in opleiding voor vaandrig in de Oranjekazerne te Den Haag, had het ongeluk bij het nazien van het repeteermechanisme van zijn geweer, hetwelk hij met scherpe patronen geladen had, den haan af te trekken, waardoor het schot afging en de kogel hem dwars door den hiel ging. De kogel zette zijn weg voort door dén vloer van de zaal en bleef in de daaronder- liggonde keuken in den muur steken. Do ge troffene werd, na voorloopig verbonden te zijn, naar het hospitaal overgebracht. Smokkelaar geschoten. Aan do grens, onder Ottersum (L.) werd zekere R. v. T(ervoren), terwijl hij met nog' drie anderen allen afkomstig uit hot gehucht Milsbeak meel trachtte uit te voeren, door een korporaal der grenswacht door de heup ge schoten. Bendo smokkelaars aangehouden. Zondagavond werd door een rijksambtenaar en een. soldaat der grenswacht bij Gennep een bende van 14 smokkelaars, welke meel en sjiek trachtten uit te voeren, aangehouden. Het op brengen dezer karavaan naar de marechaussee kazerne te Gennep verwekte heel wat belang stelling. De smokkelaars waren allen uit hot 1 gehucht Milsbeek afkomstig. Ontvlucht Uit het gevangenschap te Nenenkirchen is 20 Juli ontvlucht de Engelsche vliegenier Ho ward van het Royal Volunteer Flying corps, sinds September krijgsgevangen. Hij bereikte Dinsdag nabij Elnschedé het Nederlandsch grondgebied. De opfichterszaak te Achttienhoven. De beide psendo-rechercbeurs zijn Maandag middag ter beschikking van de justitie gesteld. Het zijn inderdaad dezelfde personen die do bekende oplichterijen te Amsterdam op lum geweten hebben. („U. D.") UIT DE STAATSCOURANT. Benoemd tot reservo officier van gezondheid 2e klasse de arts J. Beukeraa; eervol ont slagen met pensioen wegens lichaamsgebreken do kolonel op nonactiviteit,I). H. P e 1 o t i e r f>aD-\i,-6 art'"e,''° en °1> aanvrage do kapitein G. Mossel van den plaatsclijken staf als plaatselijk adjudant te Amsterdam. Be noemd bij den plaatselijken staf tot kapitein <k plaatselijk adjudant tc Arnhem lo luitenant kwartiermeester S. Ny dam tot kapitein kwartiermeester de le luitenant-kwartiermees ters J. eenendaaI, H. Reimers, thans on 1 activiteit, J. J. N. Kru-gers en F. J. Hochstenbach. De tot reserve-2e luitenant-kwarlicrmeester benoemde gepens. ndj-onderoff.-kwartiermees ter O.-l. leger G. Tjeerdema is ingedeeld bij het 23 Bat. Landweer-inf. Do 2o-luit. der infanterie A. Pik, ue- stemd voor het leger in Ned.-Indië, zal 28 Augustus met hot stoomschip „Prinses Julia na" zijn bestemming volgen. De Adjunct-Machinist J. Dijkstra is aango nzen om 4 September per S.S. „Kawi" van do Rottordamscho Lloyd en de adj. machinisten C. L. H. Yinckeu, P. N. Vreeken, H. Wouden berg, P. Vlam, A. S. Faber en S. G. Baren.- dregt, den 11 September por S.S. Jan Pz. Ooen van de maatschappij Nederland naar Oost- Indië to vertrekken. Do Minister van Oorlog heeft, in verband met daartoe door H. M. de Koningin verleende achtiging, bepaald, dat tijdens den verderen duur der huidig© tijdsomstandigheden de in art. 13 van het LandstornibeSluit bedoelde dienstplichtige, die in Duitscliland of in België gevestigd is of verblijf houdt, niet behoeft na te komen de verplichting om naar Nederland terug te koeren en zich aan te melden bij den burgemeester, mits hij van zijn volledig adres en van elke verandering van zijn adres terstond aan den burgemeester kennis geeft. Het bepaalde in liet vorige lid geldt voor zoolang bedoelde dienstplichtige niet in wer- kelijken dienst behoeft te komen. Katwijk a/Zee. Korp. Z., 2e Comp. 28c Batt. L. W. I. Een Jaar wan oorlog. '{Van Jandweerm. A. Th. Hoinrichs.) Mijnbeer Manassen Ik wil -u weer eens verrassen Met een gedicht van mijn hand Een oplichter. Dezer dagen stapten in een hotel te Rotter dam af een heer en dame, die zich deden in schrijven als de heer en mevrouw mr. A. A. v. d. V. Hij noemde zich directeur dor Kon. Ned. sigarenfabriek to Amsterdam en liet na een paar dagen verblijf in een der bladen een adver tentie opnemen, waarin de mededeeling was ver vat, dat genoemde sigarenfabriek voornemens was een filiaal te vestigen op den Binnenweg en gegadigden werden opgeroepen om als hou der daarvan te worden aangesteld. Op deze advertentie meldde zien aan een bewoner van den Hilledijk. Hem werd verteld dat hij be noemd kon worden doch een cautie had te stel len van 200. De man was niet in het bezit van 'deze som, wel had Hij 200 mark en na eenig heen en weer praten nam de directeur daarmee ;onoegen. Tegen overgifto kreeg de gegadigde een behoorlijk getcekendo aanstelling als filiaal houder. Een paar dagen later ging bij eens op den Binnenweg kijken, doch kon op het aangegeven nummer niets ontdekken, dat op een winkel ge leek. Hij vatte onmiddellijk argwaan op en wendde zich tot de politie, die harerzijds onmid dellijk een onderzoek instelde. De meester in de rechten bleek toen do 21-jarige C'. te zijnzijn vrouw was een vroe gere dienstbodo zijner ouders, die een legaatje had gekregen van een tante. Van dat gold bad bet jonge paar tot dusver geleefd. C. gaf als referentie o. m. den directeur cener tuchtschool op en dezo bleek hem ook inderdaad te kennen als een zijner vroegere leerlingen. De jonge man is thans in verzekerde bewaring. Militaire koppelplaten. Door een agent van politic is dezer dagen een man aangehouden, dio bij oen opkooper aan de Prinsengracht defecte militaire koperen koppel platen trachtte te verkoopon, welke vermoede lijk van diefstal afkomstig waren. De 24-uurmarsch der Grenadiers en Jagers. (Vervolg van'Pfig. S.) Van Haarlem ging het van uit den Hout nog .guiten de stad om direct naar den Leidschen weg. Geen wonder dan ook, dat er tusschen 12 en 1 uur niemand was om de groepen uitgeleide te doen. Lag het du hieraan of liet zich de in vloed van den nacht gelden, we weten het niet, maar do pit leek er ons tot aan het komen van het daglicht nogal uit. Yia Vogelensang (43 KM.) en -Ruigcnhoek (49 KM.) werd naar Noordwijk-Binnen gemar cheerd naar do controle, die in het Hof van Holland gehouden werd Hier verrichtte professor Zaayer, geas sisteerd door 2o dokters en studenten zijn om vangrijk medisch onderzoek in de groote achterzaal. Hoe gunstig de conditie der man schappen was, bleek wel liier uit, dat do stren ge controle van den Leidschen professor slechts 4 man deed uitvallen. Waar in Haarlem aan 7 man verdere deelnoming was ontzegd, waren dus van do 288 man sleohte olf uitgevallen. T© Noordwijk-Binnen werd twee en een half J uur rust gelaten. To 5 uur 30 vertrok de eerste groep weer. 1 Het weer, dat zich tot nog too vrij goed-had gehouden, sloeg om, fel begon de regen neer te plassen en waar dezo bui eenige uren aan hield, doorweekten de deelnemers, die juist wat begonnen op te drogen, voor do tweede maal. gesteld diploma, ©en aardig uitgevoerde hsrin- JieriDgsmedaille, Do brigade-commandant, kolonel Habbema was bij bet punt van aankomst tegenwoordig' In den tuin werden de geweren aan rotten ge zet, de uitrusting afgehangen, en toen volgde 111 een der galerijen op een automatisch weef toestelletje do weging. Gemiddeld bleken do deelnemers der verschillende groepen ongeveer 2-j a 3 KG. in gewicht verminderd. Een hun ner was slechts 4 KG., een ander daarentegen zelfs 4 KG. afgevallen. Bij den hardloopwedstrijd werden gemid deld tijdon gemaakt van 14 a 15 seconden, ter wijl het, Olympisch Comité den eisch stelt van '13 seconden voor geoefende sportlieden en wanneer goloopen wordt in sport-costuum. Nog een 24-uurs marsch. De wandelaar J. M. Coeland, -die heden nacht om 3 uur uit Den Haag vertrok om aan één stuk den marsch Den HaagHaarlem en terug, dus zonder ruston, to maken, kwam 1 hedenmorgen om kwart over negen te Haar lem aan, waar hij op liet redactiebureau van Haarlem's Dagblad" zijn tijdlijstje liet af- tcekenen, waarop hij te negen uur 25 weer den tocht naar den Haag hervatte. Ondanks het feit dab gedurende zijn wandeling vijf regenbuien waren gevallen, was de wandelaar •ejgèmoéd. Hij maakte een goeden indruk. Geïnterneerden. Naar do Limb. Koerier meldt, zal eerstdaags te Heerlen een aantal geïnterneerden uit de verschillende regeeringsbampen, die in het bur gerleven als mijnwerker werkzaam waren, in do mijnen worden werkzaam gesteld. Natuurlijk onder bewaking, en bet werken geschiedt van flen kant der geïnterneerden geheel vrijwillig. Heb Vad. meldt nog. dat te Heerlen en te Kerkrad© drie interneeringskampen worden op gericht, waar voorloopig een 200 man zullen worden ondergebracht. Wij verklaren hiermede dat gedurende een tijdruimte van vijf jaren niet één procent van onze geheele productie naar j het buitenland werd uitgevoerd, terwijl toch onze omzet in doorsnede met ongeveer sigaren per jaar toenam. Eindhoven. <G-el cl verltrijgbaar -anaf 50 zonder Borg, Aflossing vanaf 5.per maand. "Vraagt onze voorwaarden. GUD-HOLLANDSCHE VOORSCHOTBANK, Erederiksplein 27, Amsterdam. Ontploffing in vliegerloods. LONDEN. Een ontploffing had plaats in de ■liegerloods te Wormwood, een klein L011- denscli district. Men vermoedt 'dat de oorzaak een gaslek was. Drie personen gedood, twinti'' ond. •LONDEN. (Officieel.) Twee werktuigkundi gen zijn gedood en negen gewond, waarvan enkele zeer ernstig, bij do ontploffing te Worm- -ood Scruhy. De loods is licht beschadigd. Twee trerlers getorpedeerd. LOWESTOFT. De treilers „Salaeia" en Iceni" zijn gisteren door een Duitschen on derzeeër getorpedeerd. De bemanningen land den te Lowestoft. Van hot Westelijk oorlogsterrein. PARIJS. In Argonno werd de kanonnade met groote kracht hervat. Ten noorden van Souchez deden de Duifcschers dezen naclit, na een heftig bombardement op verschillende punten van ons front, eenige aan vallen. Na een levendagen strijd worden zij uit loopgraven geworpen, waarin z.ij hadden weten l>innen te dringen, behalve op een punt, waar zij 2 meter van een sappe voor het Fran- sclio front bezet hielden. Atrecht word tweemaal gebombardeerd. Een begin van brand werd spoedig gebluscht. Een irger werd gedood. Soissons word gebombardeerd in den avond van 27 Juli. In Argonno lievige artilleriebeschieting over het geheele front. Bij Fontaine aux Charmes poogden de Dnit- schers een aanval te doen, maar werden door ons infanterievuur teruggeworpen. Tn de Elzas voltooiden wij de verovering van de krachtig versterkte stelling van de Duit schors, 200 meter hoog boven de Franscho loop graven op don heuvelrug LingokopfSchrntz- manneBarrenkopf over een front van 2 K.M. Deze hoogten beheerschen het dal van de Focht, evenals den grooten weg Notro DameTroise- Do Franscho namen eenige officieren en m honderd man van vijf verschillende regi menten gevangen. i( laat dan uw Horloge voorzien van i nachis den tijd wete i.SO^BÏÏIns! ó'iimïsLan'S mi.i,Da'!?crï?amhCi'J Twee vliegers doodgevallen. Volgens een particulier telegram uit Ko nenhagen aan hst „Berliner Tageblatt" zijn Dinsdag j.l. de luitenant B o e c k en zijn passagier, kapitein Mixen ter met een nwi-gratort. Beiden waren dadelijk dood. adverïentiën. postzegelliefhebbers, zendt uw naam en adres en gij ontvangt fr. een nuttig "-esehenl- Mu,zb Vonder. Prinsengr. 459^ A'dami To Katwijk-Binnen werden de jongens nog door den lieer en mevrouw Dr. Hue ting en de dames Meerburg op een kop warme thee ont haald. Van Katwijk-B innen ging hot ondanks den feilen wind en den minder gunstigeh toestand van den weg als gesmeerd en precies te '11 uur 30 kwam cle eerste groep het lloomhuis, waar do belangstelling groot was en de jagernmziek zioh dapper weerde, binnen. Na ook hier nog medisch onderzocht te zijn, gingen de groepon mog eens even deelnemen aam een... hardloop wedstrijd over 100 motor, waarbij do gemid deld© tijd, door ©lke groep bereikt, wordt ge noteerd. Als prijzen zijn hiervoor uitgeloofd: le konpsprijszilvojen lauwerkrans, aangebo den door den hoer Willem Muiier, 2e prijs: medaille, aangeboden door liet Nederl. Olym pisch Comité, 3è prijsmedaille, aangeboden door de Centrale Sportcommissie, en 4e prijs verguld zilveren kruis, aangeboden door de firma Gerritsen te Zeist. Voorts ontvangt nog iedere deelnemer, dio op vastgestelden tijd in goede conditie het eindpunt bereikt, behalve eon door do Ned. Athletiek Uunie beschikbaar Door den Tandarts A. FRIE- DERICH te Arnhem, is in den «lp handel gebracht „Do3o Tand- pasta", welke speciaal vervaar- digd is ter bestrijding van het tandbederf. Reinigt dus nwe tanden met wT {MP* 611/"-SS per doos Wit ƒ0.15 en ƒ0.30 LET OP HET JUISTE ADRES VOOR J. DE GROOT Co., GOUDA GOUWE 22. Grossiers in Consumptie-artikelen speciaal voor cantienen. I (Onderlinge Levensverzeko- j ring van Eigen Hulp.) I ^9 De Maatschappij keert 100% der winst uit aan de verzekerden en werkt zuiver onderling, /p beft concurrente premiën en geeft goede polis voorwaarden. Vraagt, alvorens eene Levensver zekering, Studiebeurs-, Ljjfrente-, Pensioen-, o c. verz. te sluiteD, ook har© tarieven. Bijkantoor der 0. L v. E. H. Directie: H. L. v. d. KLEE, j 100 367- AMSTERDAM. 100 Gasthuisstraat 8', Kampen. 83 Opleiding voor Rijks-. Gemeente- en Burger I betrekkingen. Gursussen in de M.oderno telen, Handelswa.ensehappon, Algem. Ontwikkeling, luin- en Landbouw enz. Lesgeld 15 en 20 per week. Vraagt het gratis prospectus. H. H. Officieren en Manschappen wórden beleefd attent gemaakt cp DAMRAK 91. TEL. 4754 Kamer en ontbijt van af f 1.75. De invloed van het tandbederf op de volksgezondheid en de volks welvaart wordt bestreden door het geregeld gebruik van Dolo-Tand- pasta. ato'-ifcaat G. s. MAJOIE, Tilburg. zonden wg franco na .mtvan^st van postwissel groot f 1.55. Zeldzaam koopje. Firma H. v. d. HEIJDEN, ROTTERDAM. HANG 45. Sigarenfabriek „Java". Hofleverancier van R. ISV1. de Koningin. STOOMTABAKSKERVERIJ. Alls soorten Rook- en Pruimtabak, Maryland, Portorico, Varinas. SIGAREN, SIGARETTEN. IMPORT HAVANAS. Rossem's Troost of Poorterstoebaak

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4