Legerzaken. Marinezaken. C0r resp0n d en tie. Binnenland. Uit Leger en Vloot uü; soLjDatein uo u rajvx vnn vrijaag so ami 1 y j. De equipage© van de treilers ,,Ro6slyn" en „Stratbmore", die eveneens tot zinken zijn gebracht, zijn geland bij Butt of Lewis (lïobriden). ABERDEEN. De Engelsche treiler „Emblem" is bij de Orkney-eilanden door een Duitsclien onderzeeër in den grond ge boord. De bemanning moet behouden zijn. STORNOWAY. Het Noorsche stoomschip „Fimreite" van Bergen is in den Atlant: schen Oceaan door oen Duitschen onderzeeër in den grond geboord. De bemanning (20 man) is Maandagoch tend te Stornoway geland. (De Fimreite" was een stoomschip van S819 ton bruto, dat in 1906 in Engeland werd gebouwd en toebehoorde aan den ree- der Andr. Olsen. Het stoomschip bevonc zich thans waarschijnlijk op reis van dc Tees naar Wabana. Red.) In de Zwarte Zee. PETERSBURG. Den 25en boorden onze torpedobooten veortig zeilschepen gelader: met steenkolen in den grond, terwijl zij op de kust van de mijnstreek nieuwe mijnge- bouweu en een hangbrug vernielden. PETERSBURG. Onze torpedobooten be schoten de havengebouwen te Samsun, Oenie en Rizo en boorden aan de Anatoli- sche kust ruim 150 zeilschepen in den grond. Het torpedeeren van de „Leelanaw". WASHINGTON. Het torpedeeren van de „Leelanaw" heeft, de Amenkaansche auto riteiten zeer getroffen. Daar nadere bijzon derheden ontbreken, weigeren zij hun mee- ning te zeggen of dit feit in verband moet gebracht werden met de laatste nota. De bemanning is gered en ontving bij stand. (Een bericht over het torpedeeren van de „Leelanaw" ontvingen wij niet. De „Maasbode" bevat een O.V. bericht, dat dat s.s. (1377 ton netto), met vlas beladen van Archangel naar Belfast, door een Du it--clien onderzeeër getorpedeerd werd.) ABERDEEN. De kapitein en 32 leden van de bemanning van de „Leelanaw" kwamen hier Dinsdagavond aan. De kapitein verklaarde, dat het schip, komende van Archangel, bestemd was naar Belfast met een lading vlas en touw. Zondagmiddag, 65 mijl Noordwestelijk van Kirkwall, werden twee stoomschepen gezien in Noordelijke richting varende. Hij hoorde een schot afvuren en zag toen een onderzeeër van een dier schepel) af varen. Direct daarna zag hij een der stoom- booten zinken. De onderzeeër vuurde nog een schot .af en begon toen de „.Leelanaw" te vervolgen. De kapitein veranderde van koers en besloot den onderzeeër te ont vluchten. De onderzeeër echter ging snel vooruit en deed nog een schot, dat 300 meter te veel achterwaarts viel. De kapi tein liet wenden en ging op den onderzeeër af, die hom beval, de scheepspapieren af te geven, waaraan hij voldeed. Dc kapitein en de bomanning gingen in de booten, waarna de onderzeeër vijf scho ten deed zonder resultaat en alle boven de waterlijn. Daarna torpedeerde bij de stoom boot midscheepsonmiddellijk begon bet schip te zinken. Twee verdere, schoten in bakboordzijde hielpen om het schip in brand te steken. Op ongeveer 8 mijl van de Orkney-eilan- den werd aan de bemanning, die aan boord van den onderzeeër was opgenomen, bevo len in de eigen booten te gaan en werd bun vergund zich te verwijderen. In de Adrlatlsche Zee. De Italia ansche legatie ontving het vol- grnde communiqué van de Italia ansche Regeering Het Agentschap Stephani bericht 26 Juli. De vloot-operatiën tegen de vij andelijke ku6t hadden ten doel den vijand de gelegenheid te benemen zich te bedienen van de eilanden welke het dichtst bij onze oevers liggen, van waar men gemakkelijker de bewegingen van onze schepen kon be spieden of welke dienden als approvian deering-stations voor de onderzeeërs of de vliegtuigen die zich het dichtst in onze buurt bevinden. Sedert het begin der vijandelijkheden was Pelagosa (in het midden van de Adria- tische Zee) herhaaldelijk gebombardeerd, maar dit eiland bleef intussdhen nog voort durend in optische verbinding met de Dal- matische kust, zoodat het noodzakelijk was het voorgoed te bezetten. Na zorgvul dige nasporingen hebben wij de manschap pen ontdekt en gevangen genomen, die met de verdediging van het eiland en den 6«iu- dienst belast waren en die zich verborgen hielden in talrijke diepe holen en spe lonken. Do bezetting werd gedurende den nacht en met groote snelheid volbracht door onze torpedojagers en hulpkruisers, want het was noodzakelijk daaruit niet alleen alles te kunnen ontschepen wat noodig was voor een doeltreffende verdediging, maar ook alle verdere levensbehoeften. De pogingen, achtereenvolgens door den vijand in 't werk gesteld om onze operatie te verijdelen, hadden geen resultaat en het eiland, dat van beteeekenis is wegens zijn strategische Afging- Is in onze macht. Tegelijkertijd bad een eskader Fransche torpedojagers, begeleid en gesteund door een onzer lichte kruisers,in opdracht te agee- ren tegen Lagosta (een der Dalmatische eilanden) en wel om den onderzeeschen te legraafkabel door te snijden en de appro- viandeerings-stations voor onderzeeërs te vernielen, welke men op dit eiland aanwe zig wist. De operatie, welke groote moei lijkbeden van militairen en maritiemen aard opleverde, werd door de Fransche tor pedojagers met veel doorzicht en durf uit gevoerd. Vooral onderscheidden zich de „Magon" en de „Bisson" bij het werk van het doorsnijden der telegraafkabels en van het vernielen van de approviandeerings- stations. Een kleine afdeeling matrozen van de „Bisson", die ontscheept was, was tijdens haar terugkeer blootgesteld aan een krachtig geweervuur van den vijand, maar werd gesteund en beschermd door het vuur van de „Magon". Zij had het verlies van é#n man te betreuren. onderwerp van besprekingen tusschen de En gelsche en de Nederlandsche regeeringen had uitgemaakt. Cecil, parlementair ondersecretaris van buitenlandsche zaken, antwoordde„Voor zoover ik weet is het Nederlandsche leger tot dusverre niet uitgebreid. Een dergelijke uitbreiding is geheel en al de zaak van de Nederlandsche regeering en heeft geenszins jen onderwerp voor officioelo of particuliere besprekingen uitgemaakt tusschen die regco- ing en de Engelsche". Het veertigjarig bestaan van de maatschappij Zeeland. Aan boord van het stoomschip „Oranje nssau" van de Stoomvaartmaatschappij Zec- md, liggende aan de Parkkade te Rotter- inm, is Maandagavond met een feestmaaltijd het 40-jarig bestaan dezer maatschappij her dacht. Tot deelneming aan dezen maaltijd kwam, nnstreeks kwartier voor zeven, Z. K. H. 'rins Hendrik, met'zijn adjudant jlir. J. H. Jaoker, per auto aan de Parkkade aan. De 'rins was in admiraals-uniform en zoodra hij iich aan boord begeven had, werd op de Oranje Nassau" zijn vlag geheschen. Aan den maaltijd zaten onder meer ook aan le heeren F. E. Posthuma, minister van land bouw, nijverheid e» handel, jhr. G. A. A. Viting von Geusau, directeur-generaal der posterijen en telegrafie, mr. H. J. Dyekmecs- ■er, commissaris der Koningin in Zeeland, |lir. J. A. van Ivretschmar van Veen, direc teur-generaal der Staatsspoorwegen, A. G. A. Everts, chef van den dienst der exploi tatie dier maatschappij, J. M, Voorhoeve, president-directeur der Noordbrabamsch-Duit- che spoorwegmaatschappij, commissarissen en directie der stoomvaartmaatschappij Zeeland. Na aankomst aan boortl onderhield Prins Hendrik zich geruimen tijd met zijne mede- genoodigden op het promenadc-dok. Hedenmorgen om uur zou het stoomschip van Rotterdam naar Vlissingen vertrekken. Prins Hendrik cn alle gasten zijn vannacht aan boord gebleven en maken de reis naar Vlissingen mede. (N. Batt. Ct.) Valsche zilverbons. De Minister van Justitie heeft aan den Officier van Justitie te 's-Hertogenbosch op gedragen, eene bolooning van f 500 uit te loven, voor hot opsporen, of aanduiden van de daders, die valscho zilverbons van 2.50 malton of in omloop brengen. Indien meer personen aanwijzingen doen, zal de premie onder hen worden verdeeld. Zooals bekend, komen in N.-"Brabant in den laatsten tijd veel valsche zilverbons voor. zen over te loggen verklaring van den voren- bedoelden commandant behoort to hl i jlten de juistheid van de in rekening gebrachte be dragen. Administratief kader. Tc Kampen zal wederom, aanvangende 3 Augustus a.s., een cursus worden gehouden tor opleiding tot den rang van sergeant-admi nistrateur bij leger en landweer. Do eersto opleiding zal 2 maanden, do twee de 6 weken duren. Aan dezen cursus zullen deelnomen: 14 ser geanten le kl. der infanterie; 7 sergeanten d«r vesting-art., benevena voor opleiding toi S.-M. A. bij de landweer 80 militie- en laud- weersergeantcn. („Avp.") Herstelling aan paardentuig verband mc-t de stijging van de lede: prijzen worden de vaste sommen voor her stelling aan paardetuig voor de zadelmakerij bjj do cavalerie bij wijze van tijdelijken maat regel, te tekenen van af 1 April 1915, met 1/3 verhoogd en 3lzoo vastgesteld op 0.03 per dag en per paard. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is pensioen verleend: met 1 April 1915. aan G. A r i e s e, wed. van den gc-p. con ducteur der artillerie C. J. van der Werf, f 97, en met 1 Jan. 1915, aan N. Harden- h e r g. wed. van den gep. serg.-maj. J. J. v a n d e n E 1 s t, f 341. De „St.Ct." 174 en „St.-bl." no. Uit de Staatscourant. Bij bosch. van den Min. van Marino zijn de volgende plaatsingen gelast: off.-mach. 2e kl. B. Sollu r i n k, 7 Aug. a.s. geplaatst hij lust Dep. van Marine: off.-mach. 3e kl. G. A. W. Wagenaar en H. d e V r i e s, geplaatst aan boord Hr. Me. „De Ruyter"off.-mach. 3e kl. P. Dnvidse en L. AV. Zaaijer. geplaatst resp. aan boord van Hr. Dis. „Noord-Brabant" en „Holland". Marine-machinistenschool. De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in verband met den uitslag van het gehouden examen voor adspi- rant-mnchinist, de hierna genoemde jongelingen, gerangschikt naar do hij hot examen behaalde cijfers, in aanmerking komen voor eene plaat sing bij de Marine-mochinistensehool D. van Leeuwen, P. R. Huisman. A. W. Rondeel, A. J. Bussemaker, II. M. Bruin, S. Pluim, S. P. Visser, J. van Otteren, C. Goos- sons, H. Bussemaker. („St.-Ct.") Adressen gevraagd. Tweede plaatsing. Dc Directeur Hoofdexpeditie Veldpost te 's-Gravenhage verzoekt opgave van het adres van Milicien Georg Brian, 2e comp. 4© Divisie uit Rustringen. Het adres van militair Van Gen ho ve n wordt gevraagd docr het Veldpost kantoor te 's-Gravenhage, alwaar voor hem een postpakket berust. Adressen gevraagd van de miliciens lich ting 1908: J. v an Brummelen, A. Dit plaatje geeft een goed denkbeeld van de hinderpalen, die de strijd in Gallipoli biedt voor de geallieerden. Steil steken de rotsen uit zee op en maken een landing op de meeste punten moeilijk, op sommige onmogelijk. Daarenboven zijn de enkele plekken, waar dit wel kan, waar bijv. riviertjes of 'beekjes in zee stroomen, zoo goed bewaakt, en voorzien van versterkingen en kanonnen, dat een landing tal van slachtoffers vraagt. We zien hierboven een Engelsche afdeeling, die geland is en nu in een hevig gevecht gewikkeld mot de Turken. Reeds zijn zij door de prikkel draad versperringen heen gedrongen en de'Turken schijnen het veld te moeten ruimen. Engeland en Nederland. Reuter seint uit Londen: De afge vaardigde Neville vroeg in het Lagerhuis of het Nederlandsche leger onlangs uitge breid was en zooqa, of die uitbreiding ©en bevatten een Kon. besluit van 13 dezer, tot nadero wijziging en aanvulling: lo. van het Reglement op het verleenen van verloven naar Europa aan de officieren van het leger in Ned.-Indiö 2o. van de „.Regeling van dc bevordering, het ontslag en het op non-activiteit stellen van de Europeesche officieren, behooronde tot de Ne- derlandsch-Indische landmacht" 3o. van de Regelingen betreffende het Insti tuut der militaire architecten bij het- wapen der genie, het instituut der onderluitenants bij de wapens der infanterie, cavalerie en artil lerie en bij do genietroepen, der onderluite nants bij de militaire administratie en bij den magazijnsdienst der intendance en der genieen 4o. van het Reglement op het toekennen van pensioen en onderstand aan do Europeesche en aan de daarmede geüjkgestcldo officieren van «le landmacht in Ned.-lndië. Baden en zwemKtmn. Bij beschikking van den Minister van Oorlog is mot betrekking tot hot baden en zwommen van militairen bepaald, dat zoo mogelijk in elite plaats waar troepen vast of tijdelijk zijn gelegerd, aan ietier militair beneden den rang van officier, wanneer do weersgesteldheid zulks toelaat, van 1 Juni tot uiterlijk 1 Octo ber gelegenheid wordt, gegeven om minstens éénmaal 's weeks, onder toezicht te baden of te zwemmen. Deze mïnisterieele beschikking bevat onder scheidene bepalingen in 't belang van dc vei ligheid van de militairen. Vliegtoelagen. B;j beschikking van den Minister van Oorlog is bepaald, dat aan hem, die met toepassing of op last van den commandant der luchtvaart- afdeeling aan een dicnstvlucht deelneemt, het zij als bestuurder, dan wel als medevaarder, door dien commandant eeu vliegtoelage kan worden toegekend van: vijftig cents 0.50) per 15 minuten voor vluchten boven het vliegterrein; één gulden (ƒ1.por 15 minuten voor overlandvluohten, voor verkenningsvluchten bij oefeningen en manoeuvres en voor bijzondere dienstverrichtingen. Vluchten van minder dan 15 minuten en ge deelten van 15 minuten tellen voor de bereke ning niet mede. Het totaal der vliegtoelagen op eenzelfden dag aan eenzelfden persoon toe le kennen, mag liet bedrag van vijf-on-twintig gulden (ƒ25) niet te boven gaan. De vliegtoelage wordt in den regel betaald op het einde van elko maand door de zorg van den commandant der afdeeling. Uit een bij de betrekkelijke beialingsbewij- Zonnenberg, sergeant D. J. Brok king, J. van der Vlugt, allen behoo- rende tot liet l-2-3e Reg. Vesting-Artille rie, houwitserbatterij, mil. korp. J. de Bruin, 1-3-4© Vesting-Artillerie Uitbetaling vergoeding levensmiddelen Eerste plaatsing. 428 L. W. I. Allen, die nog iets te vorderen hebben betreffende betaling voor vergoeding van levensmiddelen van af 1 Dec. 1914. worden verzocht zoo spoedig mogelijk aan onderge- teekonde hun volledig adres te doeu toe komen. Administrateur 4e Comp. 28 Bat. Land weer Infanterie v. d. Post. ie Comp.—IV Depot Bataljon. Militairen, die behoort hebben tot do le Compagnie IVe Depót Bataljon en die recht op uitbetaling van vergoeding van levens middelen kunnen doeu gelden voor door hen genoten verlof 11a 1 December 1914, wor den verzocht hun tegenwoordig adres op te geven aan den administrateur van genoemde compagnie. Tweede plaatsing. 4-10 L. W I. Do administrateur P. M. Ramakers, 4— 10 L. W, I., verzoekt de korporaals B o e ij c. De Coninck, O s s o w aar deen Gabriëlse ten spoedigste hun te genwoordig adres op t-e geven met vermel ding van Bat. en Compagnie. 9e Landwesröopöt. De administrateur van het 9e Landweer- depot te Alkmaar, verzoekt opgave der adressen van het personeel, dat in het tijd vak van 1 Dec. 1914 tot 1 April 1915 tot het 9c Landwoerdcpot. hebben behoord, ten einde de achterstallige vergoedingen voor levensmiddelen te kunnen uitbotalen. Ch. J. to B, o. Z. Tot. ons leedwezen vinden we uw vers niet geschikt om in «lo Soldflton- courant to worden opgenomen. Red. iS. L. te Krabbendijkc. Wij kunnen die be- lastingquaestio natuurlijk niet. beoordooien, maar zo 1 ijkt ons vreemd Evenwel, belasting wordt op een aanslag voldaan. U moet dus eerst een aanslagbiljet hebben en daarop staat preei«w den wog itungegcron, dien gij voor het inbrengen van uw leswaren volgen moet. Breng aldus duidelijk en breedvoerig uw bezwaren hij de bovoegdo autoriteit. Red. G. J. D., fort te IJmuiden. Ja. Rel. J. v d. S. te Oudenboscb. Of er genoog on derofficieren zijn, enz. is ons onbekend. Maar spreek er persoonlijk met uw onmiddcllijken chef over cn vraag - onder mededocling rnn uw genoten uitnemend «jnderriebt officieel de opleiding nnn. Red. Serg. F. G. te Den Helder. Uw eerste vraag moet bevestigend beantwoord worden. Een speciale opoleiding daartoe bestaat niet. In no. 117 van ons blad is nog vermeld, dat 26 dezer t© Harderwijk een cursus voor op leiding tot verloffioffirior van onderofficieren, niet herkomstig van het reservekader, is ge opend. Uw andere vragen kunnen we niet be antwoorden. maai- op ieder compagniesbureau weet men dat. Red. J. te Tuil en 't Waal. Voor bepalingen vrij vervoer zie no. 129 van ..De Soldatencourant Red. A. v. Z. te Boskoop Ons onhekond, maar wend u tot den commandant of iemand an ders aan heb Remonte-Depot te Milligen, waar men liet weten kan. Voor consenten moeten wij 11 evenals voor leden naar Den Haag verwijzen: ministerie van L. H. en N. Re<l. P. C. te Alkmaar. Twistgeschrijf daarover beginnen wij niet. Ieder, die dit noodig heeft, zal gemakkelijk kunnncn bewijzen, dat hij kot niet geweest is. Red. Serg. de M. Beide vragen moeten ontken nend beantwoord worden. Wat de luchtvaart betreft wende men zich tot den commandant van do militaire luchtvaartafdeeling te Soes- terberg. Red. H. D. te Bergen op Zoom. Die overgang lijkt ons, vooral met uw goede ontwikkeling, zeer wel mogelijk. langs den militair liierar- chieken weg aan den Minister van Oorlog aanvragen. Red. Trompetter R. te Wageningeu. Zijt gij wer kelijk dienstplichtige hoornblazer bij het korps Pontonniers dan hebt ge recht op een soldij van 0.20 per dag, verhoogd mot mo- bi li sat ie toelage en 0.03 soldijverliooging als ge langer dan 8J maand onder do wapens zijt geweest. Red. J. S., 's Gravenzande. 8£ maand na opkomst onder de wapenen. Red. A. B. te Bergen. Met ingang van 1 Jan. 1915 hebben adjudant-onderofficieren en on derofficieren van boogeren rang, bij nachtver blijf buiten de woonplaats en als door hen niet aan de soldatemenage wordt deelgeno men, recht op de vergoeding a 1 per dag. Nemen die 0.0. aan de soldatenmenage doel, dan hebben zij er natuurlijk geen recht op. Bij afwezigheid met verlof hebben ze recht op vier dagen vergoeding wegens gemis van levensmiddelen in casu 1 per dag. Zooals deze aangelegenheid hij uw korps wordt toegepast, komt mij juist voor. 't Lijkt eerii^zfns zonderling, maar men moet bedenken, dat als n«en zelf voor zijn voe ding moot zorgen, «le kosten in den rgel hoo- ger zullen zijn, dan indien het Rijk ervoor zorgt. Red. Sergt. A. v. B.. hosp., Utrecht, zult drie premiën genoten hebben, respetievelijk f 50, 30 en 20. Nu bestaat nog do volgende be paling: Bovendien ontvangt do vrijwilliger, na -boven 17-jarigen leeftijd vijf jaar onafge broken in dienst- te zijn geweest- indien hom vergund is of wordt in dienst te blijven, voor 'een maal, een dienst-premie dadelijk in cén som uit te koeren ten bedrage vanf 150 als hij op dat tijdstip den rang van onder officier bekleedt. A. J. v. R. te Rucphen. De tijd, doorge bracht'met uitstel van eerste-oefening wordt voor overgang naar de landweer niet mede- gerekend. gaat dus naar de landweer op hetzelfde tijdstip als de lichting 1910. U wordt dus beschouwd, voor wat w overgang naar de landweer als ontslag betreft, 3ls behoorende tot de lichting 1910. Red. Sergt. J. A. E. W'. te H. Uw vers lijkt ons minder geschikt voor ons blad toe. Red. J. C. S., te Budel. U hebt geen recht op premie of toelage. Red. J. E. v. D. te H. v. H. Het nummer wordt opgezonden. Omtrent het andere kennen wij geen bepalingen. Dat is den commandanten overgelaten. Red. T. B. te Eist. U dient daartoe schriftelijk uw verzoek in bij uw onmiddcllijken chef. Red. Tiuj kiuj volos korespondi kun ni skribu al subskribintc adresoj G. J. "porre en A. Broeders, Militaire Kustwacht-post 24, Noordwijk a/Zee. De Russische Tsaar is weer aan het front in Polen een bezoek komen brengen aan zijn legers daar. In don regel is dit een bewijs, dat de activiteit van Rnssischen kant zal herleven, dat er weer een offensief voor de deur staat. We zien hier Tsaar Nicolaas een redevoering houden voor zijn soldaten, die met eerbied naar hem luis teren. Voor de meeste Russen is de Tsaar oen wezen van hooger orde, dien zij ver eeren bijna als een godheid, men ziet do Russische soldaten dan ook knielend luisteren. deeld. dat hij 26 Juli zou wordeD overgeplaatst naar fort Erfprins. Vanaf liet l»egin der mobi lisatie onze Dot. Coimndt. geweest zijnde, was er twsKchen hem en ons een vriendschapsband ontstaan, die ook door zijn overplaatsing niet zal worden verbroken. In dien tijd hebben we hem leeren achten en waardeeren. Steeds heeft .hij met al zijn kracht onze militair© en par ticuliere belangen voorgestaan en behartig 1 En sprak liij bij het persoonlijk afscheid, Ja( hij van om? nam van een „nooit vergeten", ook onzei zijcU zal nimmer vergeten worden, wie en wat luit. Battaerd voor ons is geweest. Uns ailer wensch is dan ook, dat het hem ge geven mag worden ook in zijn nieuwen werk kring die achting cn waardeering te ontvan gen, welke wij hom toedragen. Dat dit zoo zal zijn, daar geeft zijn persoon ons de zekerheid voor. Van harte wonsohen wij hem geluk met zijn bevordering on wo hopen allen, dat hij nog lang in géluk en voorspoed zijn weg zal mogen vervolgen. Het Detachement Vesting Artillerio Veldstelling Huisduinen. Goede kameraadschap. Mil. J. H. Vermeer schrijft ons mede namens zijn kameraden Het is Dinsdag en somber weder, hetwelk ons soldaten droevig stemde: Doch onze stemming had niet alleen scha duwzijde maar er flikkerde ook een zonnestraal tje doorheen. Wat was het geval Jan de Wit, een onzer strijdmakkers, was ondertrouwd, cn kameraadschappelijk hadden wij hem een cadeau gekocht waaraan ook onze luit. Steensma niet weinig had hijgedragen. Even na het diner verscheen onze luitenant en onder een. hartelijke en welgemeende toe spraak zooals wij dat van Iiein gewoon zijn, overhandigde oen onzer een mooien spiegel met goudverguldc lijst, welken de jubilaris met een woord van dank aan allen, aanvaardde. Wij hopen dat J3n de Wit met zijn ec'htge noote een aangename horinnering zal hebben aan z n besten luitenant en trouwe kameraads uit den Baardaap. 2e Sectic 4e Gompie 2e Bat. 15e Reg. Namens allen, J. H. V De 24-uurmarsch der Crenadiers en Jagers. Promoties. Aan de lezers van „De Soldatencourant" deen wij het vriendelijk verzoek ons alle promoties beneden den rang van offider te willen xnededoelen. De promoties in de rangen worden door ons aan de „Staats courant" ontleend, maar aangezien velen prijs stellen op het lezen van de promotie© in de graden, houden wij -rons aanbevolen voor toezending van berichten omtrent be vordering van korporaal, sergeant, enz. Aan de Militaire Turners. Mil. Joh. Westerling, 3, II, 22 Reg. Inf., schrijft ons Met groote ingenomenheid namen we kennis van het voornemen van de afd. „het recht" van den Volksbond, om voor mili tairen in de Forten der Groepen, Lunetten, Blauwkapel en in garnizoen te Utrecht gymnastiek en sportwedstrijden te organi- .•e-sren. W© begrijpen dat de omstandigheden noodig maken, dat de deelname aan be doelde wedstrijden beperkt blijft, toch zou den wij gaarna in samenwerking met onze andere broeders in de kunst van-gymnastiek willen overwogen in lioe verre 't mogelijk is in den gee3t van de te Utrecht te hou den wedstrijden nationale militaire gymna- ■1 'ziewedstrijden te organiseeren. Ieder gemobiliseerd turner, in 't bijzonder "emobilis&orde gymnastiekonderwijzers en andere leiders van clubjes gelieven ons hun adhaemebefcuiging te zonden. In afwachting daavan teeken we na turner groet-, JOH. WESTERLING, Voorz. Mil. G. V. 22 R. I, 3 II. Een afscheid. Mil. P. Peek K:- schrijft ons namens het Dot. Vest.-Art. Yoldst., Huisduinen. Zaterdag, 24 Juli. werd ons, door onzen Det. C'ommdfc. de 2e luit. Battaerd, medege Men schrijft ons uit Den Haag: Dinsdagmiddag had het vertrek plaats van de deelnemers aan den 24-uur marsch voor liet- personeel der brigade grenadiers en jagers. Aan den marsch over 80 KM. namen deel 24 groepen van 12 deelnemers, dus totaal 288 man. De eerste groep vertrok te 12 uur precies van het Roomhuis; de volgenden met. tijds verschillen van min. onderling zoodat de laatste te 2 u. 474 min. den marsch aanving. Tijdens het vertrekken der deelnemers deed de Militaire Kapel zich hooren. Met onweer en regen 'gingen de laatste groepen op wog ,moar het bleek -meer een dreiging dan ernst, want nauwelijks waren do troepen goed nat geworden, of de wolken trok ken op en de zon scheen weer. Van Den Haag ging de tocht eerst naar Oegstgeest, waar het gemeentebestuur de deelnemers aan den tocht onthaalde. Daar. maar vooral te Hillegom was het een waar feestbet-ocn. met vlaggen, muziek en duizenden mentclien, die langs den weg geschaard stonden. En steeds nieuw onthaal der „jongens", die zich alles goed lieten si ken, wat hun geboden werd. Daarna werd de weg HillegomHaarlem ge nomen en kwamen de eerste groepen ongeveer half acht te Haarlem aan. Een talrijk publiek wachtte daar belangstel lend de aankomst der groepen af. Tegen zeer matigen prijs kon men toegang tot het terrein krijgen, maar ook buiten stonden do nieuws gierigen rijen dik om de deelnemers te zien passeeren. Hadden dezen zich aan de controle gemeld, dan werden ze door padvinders naar de doktoren geleid, ten einde een lichamelijk on derzoek te ondergaan. Daarna werd hun do weg gewezen naar de keukenwagens en ter. slotte naar de groote tribunes waar verder werd gerust En had de regenval van des middags het H. F. C.-terrein niet- tot eeu moeras gemaakt, dan zouden er nog athletische wedstrijden zijn gehouden bovendien. Heel, heel gezellig was het hij het grillige AVclsch-licht op het II. F. C.-terrein en joelig en drommend er buiten. Als tegenstelling echter hadden we daar achter in de kleedkamers to doen met een en al ernst. Daar hadden .lo twaalf doktoren, die zich met het medisch onderzoek hadden belast, een geïmproviseerd ziekenhuisje geschapen. Van gespannen lakens hadden zij 12 boxes gemaakt, zoojat iedere af deeling in haar geheel behandeld kon worden. Hier gold het systeem iedere man een box en voor iedere box een medicus. Hier werd hart- meting verricht en den pols opgenomen. Hier werd temperatuur gemeten (re«a3!) en urine- onderzoek gedaan. Alles ging in het groot. Er werd gewerkt met dertig thermometers. De eene partij deed dienst, terwijl do andeTen werden gedesinfecteerd. Hier stonden de fleschjes. de potjes en do glazen en de reageer buisjes hij hoopen. Hier was het snel werken en stil. Ieder het zijne. Tot de onderofficieren toe die op etiquetten namen van manschappen schreven en deze plakten op flesschon die dienst zullen doen voor «le statistiek. In den nacht lagen zij aardig langs den weg verspreid. Do eerste groep vertrok van Haarlem te 10 uur en de laatste te 12 uur 52£ minuut. En thans gingen zij don zeekant langs terug via Vogelenzang (43 K.M.), Ruigenshoek (49 K M.) Noordwijk Binnen (58 K.M.Katwijk a/d Rijn (63 K.M.) cn "Wassenaar (70 K.M.) naar he: Roomhuis in het Haagsche Bosch (77K.M.}. (Zie verder onder Laatste Berichten.) Demonstratie te 'a-Cravenhage. Men schrijft ons: »lg»ni'-"no repetitie van «lo op Woensdag J.l. gemoudon Militaire en hqioritU-rnouKtratio op het terrein dor Haagpch© Grickotelob aan den Wnswnaarxihenweg ten bate van het Haagscho Steuncomité word bijgewoond dour den brigade-commandant, do beide regiments commandanten, alsmede door vele subaltern© officieren en manschappen van hot garnizoen, daartoe door den brigade-commandant uitge- noodigd. Begunstigd door een mooien sonnc- «:hijn en opgeluisterd door de vroolijke Urnen der Jagerkapel, liep alles vlot van 6tapcl. Enkel© nummers, ais het carouMcl-rijdon met motorrijwielen en de infanterie-aanvn], vielen bijzonder in den ©maak. H. M. do Koningin-Moeder, door afwezig heid verhinderd de sport- en militaire demon- stratus der Brigade Grenadier» en Jagers op oensdag 28 dezer to a-Graven ha go hij t« wonen, heeft den brigade-commandant oen bc- drag van f 100 doen toekomen, als bijdrage.in de opbrengst der demonstratie, welke' ten bate komt van bet Haagsche Steuncomité. 12-uren-wandei tocht. Men schrijft ons nlt Leiden: Het dezer «lagen te Leidon opgerichte co mité tot bevordering van sportwedstrijden te Leiden, bestaande uit verschillende onder-of- iicieren en korporaals van hot rejerro-lKttal- jon, heeft een wandeltocht georganiseerd van Leiden naar Hoek van Holland en terug. De tocht zal plaats hebben op Maandag 9 Augus tus en aanvangen dc© morgens te 'i uur" bij Zomerzorg. Hij gaat over Voorschoten, Voor burg. Rijswijk, Naaldwijk, on 's-Gruvczando. lerug gaat «ie weg over '«-GravOzande, Mon ster Loosduinen en Den Haag. Efe deelnemer ontvangt een diploma: aan de 60 e.wstaankomenden die den tocht binnen unr hebben volbracht, zal een herinnering.-- medaille worden uitgereikt. De afstond heen I en terug bedraagt 69 K.M. Do inschrijving sluit 5 Augustus. Men kan •Zich opgeven hij den heer A. de Groof, J/an- gebrug 89. Het Korps Rijdende Artillerie in actie. Kanonnier G. J. Groenouwe, K. E. schrijft ons Vrijdag 23 Juli 's morgens half tierf maakte zich ieder marschvaardig, ten einde deel to kunnen nemen aan een tocht vanuit ons kan- tonnement naar Heusden. Aanvankelijk lmt zich het weer treurig aanzien. Donkere wolken dreigden en elk oogenblik verwachtte men een ferme hu:. Zooals het gewoonlijk gaat, bleef het vooreerst bij dreigen en onder dé muziek van onze trompetters marcheerden wr- af. Onmiddellijk werd koers gezet in Noor delijke richting. Na het Nieuwe V.'ilhelminakanaal t© zijn overgetrokken, bereikten we al ppoodig Den Horst, «-en klein aardig dorpje. Hier word een oogenblik rust gehouden. Vandaar ging het naar Geertruidenberg. Ook dit plaatsje liet zich niet onbetuigd, vooral het zwakkero ge slacht bracht e«i schitterende ovatie. Aan het Keizenrveer merkten wo op onzen Brigade commandant. den generaal Piepers. Z.E. was getuige van het overtrekken van de Maas door de cavalerie en het K. R. A. In Duwen groote rust. Paarden drinken en voederen, beslag nazien en wat verder behoort tot het bevorderen van flinke marzchvaatdig- heid. Daarna t versterken van in a endigen mensch. Na 't commando „opstijgen" bereik ten we 't stadje Heueden. In 't nabij gele gen gehuchtje HcyJ. vonden we dien nacht een onderkomen. Volgenden morgen drie m'fr reveille, half zes afmarsch. Via Baardwijk ging het naar de Langstraat eci zoo door de aardige plaatsen Waalwijk, Beeoy.cn op Don gen aan. Hier hadden we weer oen uurtje rust, dat op dezelfde manier werd bc-steod als dat van den rongen d3g. Opgewekt ging het op ons kantonnement aan, waar wo pl.ra. 12 uur arriveerden. Zoo hadden we een marsen van ongeveer 100 K M. afgelegd zonder eenig incident. 't Is voorwaar een flinke prestatie van ons korps cn uit alles blijkt, «lat het thans heter marechvaardig is, dan ooit te voren. Hulde aan onzen commandant, overste Baud. die de batterijen zoo wist te trainen, dat een 'der gelijke afstand, door zwaar terrein, op *00'rf manier kon worden afgelegd. Dankbetuiging. Ik acht mij verplicht op dezo wijze uiting te geven van mijn dankbaarheid aan do jonsons van de 2o sectie van de 4e comp. 2e bat. 13e regt. infanterie, alsmede aan den cantinohaas, voor de prachtige cadeaux, die zo mij geschon ken hebben ter gelegenheid van mijn huwelijk. Dit zal voor mij een altijd durcmlc herinne ring Wijven aan de langdurige mobilisatie. Mede namens mijn echtgenooto nogmaals mijn hartelijksten dank. L. OP DEN OORDT B. COLLOM BON. SPORT. Voetbal. Sergeant C. Willems schrijft ons: Zondag 25 Juli had een vriedsehappelijke wedstrijd plaats tusschen het eersto elftal van do „HerculesOlympia-Combinatie" uit Vlij men en een militair c-lftal van het Dekkings detachement te Hensden. Precies 2 uur gaf do scheidsrechter C. Rozenburg Coenon, van lu t 7e It. I., «iie zich daartoe bereidwillig beschik baar gesteld had, het sein tob beginnen. H. O. O. won den opgooi en verkoos eerst tegen wind te spelen. Onmiddellijk na dc-n af trap ontwikkelt zich een vuri^ spel en na on geveer oen kwartier spelen hebben do militairen de leiding. In dezen stand komt, ondanks het harde werken der H. O. C.'ers, T«?or de rust geen verandering. Gedurende de-rust wordtedorfhee gebruikt i4

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3