Ons Oorlogsdagboek. OP ZEI ÊS 'ui. d na 1 V..1 tANT vnïi Vrijdag GO iTuLli 1915 De oorlog, waaruit de wereld brand is voortgekomen, is die tussehen Servië en Oostenrijlc- Hongarije. Maar zooals 't meer gaat bij eon twist, als deze hoog loopt, vergeet men bijna de oorzaak en zoo denkt ook niemand haast meer aan den krijg tussehen de Donaumo- narohiè en Servië, naast 't welk zich onmiddellijk Montenegro heeft geplaatst. Waarheid is ook, dat er, vooral in den laatsten tijd, in deze streek weinig of niet wordt gestre den. Oostenrijk kan zijn troe pen best elders gebruiken en Servië en Montenegro hebben heel veel belangen in Albanië, waarop zij meer het oog hou den gevestigd dan op hun vijand in 't noorden. Toch is de strijd op het zoogenaamd zuid-oostelijk oorlogsterrein niet uit. Vooral do Montenegrijnen hebben zich onlangs nog al geweerd aan de grens van Herzegowina. Bij Avtovas en bij Trebinje deden de Montenegrijnen hevige aanvallen, die weliswaar werden afgeslagen, maar den vijand vele verliezen berokkendeu, We geven hier en kaartje van het oorlogstorrein daar. lijk niets, was liet antwoord. Doch als men zon der meer de baan vrij liet, kreeg men rijp en groen. En dan was controle onmogelijk. ,,T)o oorlog/' zei m'n zegsman, „is géén kijkspel- I lefcjo." Ik zette nu mijn tocht per trein voort. Ea t-oen had ik mijn tweede ontmoeting. Hot rei zen per trein in deze tijden is steeds interes sant. Tegenover mij in eon hoekje zat een jonge dame. daarnevens ©en kindermeisje met ©en klein knaapje op den schoot. De dame, een lieve verschijning, zat stil in een hoekje. Als een Francais© zcl) stil zit in den trein moet er iets bijzonders gebem-d zijn, dacht ik. 't Meisje "bemerkt© zeker mijn belangstellende blikken. ,,Oui. monsieur, madame est triste", zei zij. En nu kreeg ik het verhaal te hooren. Drie maanden na den oorlog was do man der dame als telegrafist opgeroepen. Als luitenant com mandeerde hij een telegrafisten-corps. Sedert dien had hij, wijl zijn taak 't niet toeliet, geen verlof kunnen krijgen. Ictuaschen was het nu bijna negen maanden oud knaapje geboren. Hun ee re teling. Ha veel nlooite had madame verlof hekomen om haar man i do etappe te gemoet te gaan. Hij zou 24 uren verlof be komen. Doch nu juist had het noodlot hem achterhaald. Ook dezen jongen veelbelovcnden man had een granaat getroffen, dus weer een dier vel© tragische gevallen die deze tijden zoo ruimschoots opleveren. Voor 't eerst in oorlogsland. Een oorlogscorrespondent aan het "Westelijk front schrijft uit Havre aan de „N. Ct.": Ze komen hier aan in groote menigte, de jonge mannen, en de ouderen. Na de ontsohe- piug -trokken z© in matse-horde naar de ka zernes. die voor het meerendeel in de boven stad zijn gelegen. Met hun intrede in Havre, hebben ze den eersten stap gezet op het terrein waar de oorlog woedt. Opmerkelijk is het te zien dat er nu ook talrijko mannen tussehen 30 en 40 jaar in het khaki steken. Bij liet kader za-g ik zelfs verschillenden, die mij al veel ouder leken. Allen zien er goed gezond uit. Men kan nu zeer goed bemerken dat z< reeds veel uit dezen oorlog geleerd hebben. Behalve dat alle infanteristen het traditioneclo zandzakje aan den koppelriem hebben han gen, zijn de meesten nu ook voorzien van een kleine spade, 't Lijkt dan ook meer een korps aardewerkers, dan wat anders. De meege brachte artilerio is nagenoeg allo van kaliber boven de 10 centimeter. De stukken worden door 6 en 8 paarden getrokken. Zoo ging het dagen achtereen, de troepen landing, aldus verzekerde mij iemand die in de buurt van de haven woonten uit wiens venster iw do ont scheping kon gadeslaan. Dat alles te voren goed in elkaar gezot was, viel duidelijk waar te nemen. Steeds hebben de aankomende troe pen vee? bekijks. Jonge knapen vinden er genoegen in de geweren der Britseho soldaton te dragen, tot aan de kazernes. De soldaten vinden het leuk en laten het zich welgeval len. Toch hoort men niet als in den aanvang, uitbarstingen van geestdrift. Veeleer kan men zeggen, dat de Franschen hen aankijken, als of zo zeggen willen: waar zijn jelui zoo lang gebleven r In de benedenstad, die als alle havenplaat sen wat rommeliger is, heevscht een druk goederenvervoer. Wagens met en zonder paar den trekken en dragen enorm© vrachten. Treinen met oorlogsbehoefte vertrekken aan houdend naar verschillende doelen van het front. Desondanks vindt het reizigersvervoer regelmatig plaats. Zelfs kan men per snel trein 3 maal daags naa-r en van Parijs. En steeds zitten die treinen vol. Tal van Engel- ache officieren benutten hun kort verlof om even in Parijs te kijken. Doch ook het ver keer der Franschen is levendig. Lieden die in gewone omstandigheden liever niet reizen aijt nu door reislust bevangen. De oorzaak ligt meestal hierin, dat de echtgenooten door den oorlogsnoodzaak van elkander verwijderd, el- kyinder zoodra mogelijk opzoeken. Dat dit alles een kleurig aanzien geeft aan 'de stad, behoeft geen nader betoog. Doch het moeste profijt trekt toch -Nice Havrais, een ifcftdj) laats voorstad daarvan. Do etablissementen, die ook heel den win ter open waren, doch meestal gaapten van verveling, wijl do bezoekers ontbraken, maken nu goede zaken. Reeds hebben verschillende Belgen hier cafe's, winkels en pensions ge opend. Toch is niet alles goud wat blinkt. Ik informeerde b.v. eens. naar den omzet der coöperaties,die haar afnemers hebben onder de arbeiders. Behalve brood en gruttersware#, was de verkoop van allerlei levensmiddelen achteruitgegaan. Zoogenaamde genotmiddelen werden veel minder verkocht. Manufacturen, schoenwerk en dergelijke ging in 't geheel niet. Zoodat men die afdeeling zelfs tijdelijk moest opdoeken. Nog verdient vermeld, dat. hier consump- 'tw-oooperatie hand in hand gaat met produc tie-coöperatie. Die laatste afdoolingen worden -met behulp va.n regeerings-gelden opgericht en in stand gehouden. In de winkelbedrijven van vrije particulieren Haagde -men over het algemeen niet. Dezen 5 1 s fce week. 19 JujiAanvallen van de Duiteehe troe pen bij Souchez worden afgeslagen, waarbij 202 Duitsoke soldaten krijgsgevangen worden gemaakt. Afdeclingen van het leger van generaal Below versloegen verster kingen der Russen bij Oud- Auz, en namen 3600 man gevangen. Tussehen Pissa en Weichsel zetten de Russen den terugtocht voo*t, vervolgd door de Duitsche troepen. liet Duitsche leger bestormde met succes vijandelijke loopgraven over 2000 M.het Mos- kousche grenadierscorps werd ver slagen en 2000 man gevangen ge nomen. Tussehen .den sector Boven- (Weichsel-Boeg duren do "©vechten yoorfc. De Italiaansche kruiser „'Gïuj/, «jjpe^Garaaldii^yprat^getorp^l^ vonden vergoeding voor het verlies der koop kracht hunner eigen clientele, in den verkoop aan vreemdelingen. Lieden, die in gewon© tij den er niet aan denken hun huis voor anderen open te stellen, verhuren nu. De huurprijzen zijn hier dan ook zeer hoog. In kleine hotels garni© betalen werklieden voor een slecht on derhouden kamer zonder meer 2 fr. en meer per nacht. In kosthuizen betaalt men 7 fr. daags voor logies en kost, die maar heel zui nig wordt verstrekt, en lang niet altijd sma kelijk is. In de grooicre gelegenheden komt men naar evenredigheid goedkooper uit. Doch de groo ter© hotels zijn veeal in beslag genomen door officieren en autoriteiten. Heel het leven wordt er nu beheerscht door den oorlogstoe stand. Toch is men niet somber. Op de plei nen staan fleurig© bloemenkraampjes. Muziek en zang -klinkt ook en vooral dn de haven wijk. En heden, nu d© Belgen hun onafhan- kelijksdag vieren, is er nog meer levendigheid dan anders. Menigen ouden kennis vond ik hier weer, doch ook meermalen moest ik hooren als ik naar iemand vroeg: „gesneuveld", of -,,in het hospitaal". Do rangen dunnen immer, en de lijsten van hen die afgevoerd werden van het actieve leger, worden steeds langer. Doch in één zaak stemmen aden overeen, in ver trouwen op de overwinning. Laat ik nog even ineedeelen, dat ter gele genheid van het Belgische nationale feest, aan alle mannen van het leger, een doos ta bak of een doos sigaretten zal worden uitge reikt. De doos zal de nationale kleuren dra gen. De jongens zullen die attentie zeer zeker op prijs weten te stellen. Machines voor loopgraven. D9 „Technische Rundschau" te Berlijn bevat oen beschrijving van do machines die de Franschen gebruiken tot het maken van loopgraven. Er zijn twee soorten, die zoowel •in constructie als in uitwerking verschillen. De eene, een automobiel, die twee zeer snel draaiende, met sterken druk tegen de aarde geperste ploegijzers aohter zich aan trekt, levert alleen de loopgraaf terwijl de tweede tegelijk met de loopgraaf de helling maakt waar het geweer op gelegd wordt en die tot bescherming van het hoofd dient. Deze laat ste machine is een motorploeg, die evenals het geschut op een door paarden getrokken affuit vervoerd wordt. Aan het onderstel op wielen hangt een zwaar, om een horizontale as beweegbaar raam, dat de verschillende toestellen voor het trekken van de loopgraaf en voor het maken van het heuveltje draagt. Ten eerste zijn er twee ploegscharen die de aarde losmaken. Het vormen van de loop graaf wordt verricht door een om een as draaiend, door een motor gedreven ploeg ijzer, dat als fraiser met vier snijvlakken beschouwd kan worden. De groote omwente- lingssnelhoid en het zware gewicht (400 kilo gram) van het ploegijzer maken dat men zelfs een harden bodem vrij goed bewerken kan. Öp het ploegijzer volgt een aan dezelf de as bevestigde en eveneens draaiende vier- ploegigo werpsehop, die de door het ploeg ijzer stukgemaakte aarde weg moet wer pen. Do naar boven geworpen aarde wordt in een boven het ploegijzer en iets terzijde daarvan, in ©en bijzonder toestel aange bracht vormijzer opgevangen, dat daaruit vlak voor de loopgraaf een nauwkeurig ge profileerd heuveltje maakt. De noodige diepte krijgt de loopgraaf door herhaald ploegen, verbonden met een voortdurend dieper laten zakken van het toestel, dat daarvoor speciaal is ingericht. In Noord-Frankrijk, Er is een opmerkelijk verschil tussehen. het reizen op den straatweg in Noord-Frankrijk nu en in den verloopen winter. Weliswaar wor den ook nu de wegen, spoorwegoverwegen, bruggen enz. bewaakt, maar er is toch een milder geest te bemerken. Men vraagt nog wel naar de papieren, doch 't kwam mij voor, dat dit meer vorm was. Alleen als men in de na- bijheid der plaatsen komt, waar depóts of an dere militaire inrichtingen zijn, gaat het wat meer militair toe. De eerst© stad waar we eenigen tijd rust hielden, was Rouaan. Hier brachten wij een bezoek,aan het Hospice General". Dit groote, goed ingerichte hospitaal, dat ligt aan den Boulevard Gambetta, huisvest een paar dui zend gewonden. De meesten zijn zwaar ge wond geweest, en 70 van hen, die hier uit komen, zijn volstrekt ongeschikt om verder in 't leger te dienen. Ik zag hier bij tientallen jonge mannen die arm of been misten. Bij goed weer wandelen ze in groepjes langs de kade der Seine on kijken naar den bekenden Pont Traijsbordeur, van waar men zulk een prachtig uitzicht over d© druk bevaren rivier heeft. deord door een Oosfcenrijkschen onderzeeër. Een Oostenrijksohe aeroplaan, die bommen had gegooid op Bari werd bestookt door Engclsche artil lerie en viel bij Barletta in zee. Te Praag wordt een buitenge woon congres ge-houden van de Tsjechische steden, waarbij aan den Keizer in een telegram onwankelbare trouw verzekerd wordt. iDo Bngelschen bezetten 150 yards loopgraven ten westen van het kasteel Hooge ten Oosten van Yperen. De vestingwerken van Ostro- lenka op den N. W. oesver van de Naref worden door de Duitsche troepen bezet. De troepen hebben den vijand uit zijn stellingen aan do Ilajonka verdreven. Ridder Korytowski, stadhou der van Galicië wordt op zijn ver zoek als zoodanig ontslagon en vervangen door generaal Hermann von Gollard. Samenstellingvan een Invon- jtions/Boarddn/Engeland, -waarvan Een enorme menigte militairen ziet men hier. Hier zijn Indiërs, Schotten, Engelsehen, Franschen en Belgen, zoowol als Oostenrijkers en Duitsohers. Do laatste twee soorten alleen lijk als werklieden bij de schepen.. Zo waren onder do bevolen hunner eigon onderofficieren. Dat men die lieden hier in 't Noorden laat werken, wijst er wel op, dat men het gevaar voor die streek voorbij acht. Hot aantal stoom schepen, dat hier lag was aanzienlijk. En zeker waren er bij, die al meermalen de reis Enge landFrankrijk liadden gemaakt. Het verkeer is zeer druk. Allerlei waren zag ik uit den romp der schepen te voorschijn komen. Aan hot lossen dor munitie werken evenwel geen krijgsgevangenen, al zien dio lieden er nu niet uit alsof ze zouden riskeeren mee de lucht iu te vliegen. Over 't algemeen is de economische toestand fleurig. Do aanwezigheid der troepen brengt voor den middenstand nogal debiet mee. De vermakelijkheden zijn alle geopend en maken goede zaken. Het -verbod tot verkoop van sterke dranken wordt streng gehandhaafd. Dronkej. lieden zag ik dan ook niet, en die zijn anders in havensteden een gewoon verschijnsel. Ik zag nu aanmerkelijk minder jonge man nen in burger dan eenige maanden geleden Al wat maar dienen kan is aan bet front -»f in de talrijko kampen om te oefenen, waarvan ik er op mijn rois eenige voorbijkwam. Het viel mij op, dat er daar vele duizenden waren, die in den dienst reeds zeer ver gevorderd wa ren. Een aanmerkelijke reserve is er, dunkt mij, dus nog wel achter het front. Ook cava- leria-oefeningen zag ik. Doch voor alles oefent men met mitrailleur en machinegeweer. En dan zag ik den loopgravenploeg. Een tamelijk samengesteld werktuig, dat ik als niet deskun dige niet waag te beschrijven. Volgens mijn ge- 'Jeider deed die machine echter uitstekende diensten. USLAND. Van het Oostelijk Oortoqsterrein. BERLI-JN. Een aanval uit Mittau werd j door ons afgeslagen. Tussehen Pos wol (ten Z. van Mittau) ©n de Njemen vervolgen wij den terugwijken- vijand. De Russen poogden gisteren onz© over den Naref gedrongen afdeclingen door ©en grooten algemeenen aanval uit de linie Go- worowo (ten O. van Roshan)Wyszkof Sero&k (ten Z. van Pultusk) tot staan te brengen. Dit offensief is totaal mislukt; 3319 Russen werden gevangen genomen, 13 mitrailleurs buit gemaakt. Ten O. en Z. O. van Roshan drongen onze troepen, aohter den teruggeslagen vijand aan, in oostelijke richting. Aan de Proeth (tèn Z.O. van Pultusk) wordt nog hardnekkig gestreden. Voor Nowo Georgiewsk en .Warschau geen verandering- Voor Iwangorod niets nieuws. Ten N. van Gro&hesjof sloegen wij den vijand uit verschillende plaatsen, en namen, er 3941 Russen, onder wie 10 officieren, gevangen. Overigens is de toestand der Duitsche troepen onder v. Hackensen onveranderd. PETERSBURG. Rapport van don gene- ralen staf In den toestand op heb gevechtsterrein tussehen Drina en Njemen is geen-wijziging gekomen. D© gevechten tussehen cavalerie en voorhoeden duurt voort. Ten zuidwesten van Korono werd de vij and in den nacht van 25 op 26 Juli terug geslagen over de rivier de Jessia. Op het Naref front ontwikkelde de strijd zich op 25 en 26 Juli met toenemende ver bittering in den sector van het dorp Dobro- lenka tot de omgeving van de vesting Novo Georgiewsk. Het vijandelijk offensief op den linkeroever van den Naref is tegengehouden door onz© krachtige tegenaanvallen. "Vele dorpen en bosschen zijn afwisselend in han den van onze troepen en van de Duitschers. De slag woedde bijzonder hevig in het bosch ten oosten van Roshan. In den avond van 26 Juli wierp de vijand op dit front sterke reserves in den strijd ten noorden van de ves ting Serotsk. Op beide oevers van den Naref deden wij met succes aanvallen, waardoor wij eenige afd&elingen van den vijand tot een wanordelijken terugtocht dwongen. Bij het dorp Zeppelin maakten wij 700 Duitschers krijgsgevangen, terwijl wij eeni ge mitrailleurs veroverden. Een tegenaanval van den vijand uit het dorp Konstantinof werd afgeslagen met behulp van gepantserde automobielen. Aan den linker Weichseloever wierpen wij in den vroegen morgen van 26 Juli met de bajonet den vijand terug, die een aanval trachtte te doen op het front Nadarshin Piasetschno (ten zuidoosten van Warschau). Tussehen Weichsel en Wjepr is het rustig. Ten oosten van de Wjepr tot den Boeg wordt de strijd voortgezet. In de lijn Rako- loupyMaidanOstrovski deden de Duit schers in den avond van 26 Juli aanvallen met aanzienlijke strijdkrachten, waarbij zij een gedeelte van onze veldwerken namen; zij werden in een tegenaanval teruggewor pen. De aanvallen der Duitschers ten noorden van Groebeschof worden met bijzondere hef tigheid voortgezet, maar zij worden alle af geslagen. Bij het dorp Annopal deden onze troepen een krachtigen tegenaanval. Aan den Boeg wordt hevig gevochten in de lijn SokalPotourjitsja, waar de vijand een gedeelte van zijn troepen overbracht naar den rechteroever. Tussehen Dnjester en Proeth deed de vijand op zich zelf staande aanvallen, welke zonder gevolg bleven. De strijd In het Oosten. Een oorlogscorrespondent van de „Nafcional- zeitung" deelt uit Tarnof het volgende mede, dat hij van goed ingelichte zijde heeft gehoord. De concentrisch© opmarseh van do legers der bondgonooten tegen do West-Russische vestin gen wordt geregeld voortgezet. Deze opmarseh gaat echter 1- :t groot© moeilijkheden gepaard ton gevolge van den wankopigen tegenstand van den vijand, die groote en totnogtoe ach tergehouden reserves in hot vuur gebracht heeft, en de moeilijkheden van het terrein. D© bedoeld© reserves hadden de Russen in ©n om Lublin verzameld. De vijand hooft, oven als in Mei en Juni bij de groote doorbraak in Galicië, met gebrek aan schietvoorraad te kam pen. Daarentegen is het onjuist, dat de Rus sische troepen belangrijk aan weerstandsvermo gen verloren zouden bobben, want zij betoonen zich' vooral bij de talrijke achterhoedegevechten buitengewoon dapper en taai en slechts bij eenige troepenafdeolingen, die zonder hoogcre officie ren vechten, komt het voor, dat zij zich iets gemakkelijker overgeven. Bij Krassnostaf zijn bloedige gevechten van man tegen man gele verd. 1-Iet kwam tot aanvallen met de bajo net. De Russen lieten d© bestormers tot zeer nabij komen, verweerden zich en moeeten let terlijk uit de loopgraven gesmeten worden. Zij hadden daar sterko strijdkrachten verzameld, brachten steeds weer nieuwe mannen in het ge vecht en het grootste doorzettingsvermogen was nodig om d© doorbraak mogelijk t© maken. Wat het gevechtsterrein in Polen betreft, doet zich het gebrek aan goed© wogen hinderlijk gevoelen ©11 ook hot zand, waarin do mannen tot de knioën wegzakken, bemoeilijkt alle be wegingen. Het vooruitbrengen van do artillerie eischt groote inspanning en -de kanonnen moe- ton vaak mot acht, ja, zelfs met twaalf paar den bespannen worden. De vijand heeft natuurlijk met dezelfde moeilijkheden t© kam pen en wordt daardoor zeer in zijn bewegingen belemmerd. Het dreigende gevaar voor Lublin en Iwan gorod heeft het Russisdh legerbestuur juist in gezien en met het oog hierop wordt alles ge daan om den opmarseh van de legers van Mac- kerisen en aartshertog Joseph Ferdinand tegen to houden. Als verdedigingsstólling werd do spoorweglijn tussehen Lublin en Iwangorod ge kozen, waartegen zich dan'ook onmiddellijk "do aanval richtte. Het in het leger van Ma-öken- sen vechtend© Oostenrijksohe corps Arz kon echter bij Rozana doorbroken. Een tweede doorbraak vond plaat© aan den weg van l'iaski naar Bislcoepice. De Duitsche troepen, dio er vochten, deden den nachtelijken aanval, die tot den morgen duurde en volledig succes had. Do troepen van aartshertog Joseph Fer dinand stuitten in het gebied van Borzac-hof op Siberisch© soldaten, die daar 6torke stellingen verdedigden. Eenige aanvallen werden afgesla gen- tot het ten slotte gelukte de loopgraven van den vijand binnen te dringen. Er ontstond een groote verwarring onder dé Russen en 6000 Siberiërs werden gevangen genomen. Om do dreigende ramp bij Lublin af te wen den, laat het Russisch© legerbestuur aan den beneden-Dnjester de aanvallen tegen de aan den noordelijken oever van de rivier staande troepen van generaal Pflanzer-Baltin voort zetten, in do hoop dit ]©g©r te kunnen dwingen zijn_ stellingen op te geven. Tot nu zijn al déze pogingen onder groote verliezen mislukt. Hot algemeen karakter van de Russisohe operaties in Zuid-Polen is ©en strijd der achter hoeden op groote schaal. Slechts voet voor voet wijken de Russen terug, zij trachten overal hun stellingen tot het uiterst© te houden, waarmede zij den opmarseh van d© verbonden legers ech ter slechts vertragen, maar niet verhinderen kunnen. Van krijgewetenschappelijk standpunt vooruit en slaagden ©r in merkbare vorde ringen te maken. Op den linker- (weste lijken) vleugel hebben wij oen groote uitge strektheid boschgrond veroverd, door 0116 aangeduid met den naam van Bosco del Cappuccio. In het centrum hebben wij en kole verschansingen genomen, di© strekten ter verdediging van Sella San .Martino del Carso. Op den rechtervleugel werd de Monto dei Sei Busi herhaaldelijk veroverd en we der verloren, maar bleef ten slotte grooten- deels in ons bezit. De strijd was overal verbitterd, vooral in de bosschen, waarin de vijand sterk ver schanst was en waaruit hij met de bajonet moest verjaagd worden. De vijand maakte ook gebruik van bommen en granaten die verstikkende gassen voortbrachten, maar onze troepen beschermden zich er tegen met maskers. Tegen het eind© van den dag waren on- goveer 1600 gevangenen, waaronder 30 offi cieren, in onze handen. Van het verdere gedeelte van liet front meldt men geen gebeurtenis van bijzondere beteekenis. WEENEN. Onder bescherming van het Maandag in den vroegen ochtend geopende buitengewone sterke artillerie vuur deden de Italianen nogmaals met versterkingen een aanval op het Doberdo-plateau. Do bestorming mis lukte echter en de Italianen leden grootere verliezen dan bij oen der vroegere aanvallen. Na verbitterde gevechten op korten af stand bleven onze troepen ook op dezen dag in het volledig bezit van hun oude govecht- sfcellingeu om den rand van het plateau. Aan het overige gedeelte van het Irust- front en in het Karinthische cn Tiroolsche grensgebied gebeurde niets bijzonders. Aan de Isonzo en bij CÖrz. Aan do ,,Berl. Lok. Auz." wordt geschre ven, dat van den strijd aan de Isonzo, die thans den vorm aanneemt van één der ge weldigste en verschrikkelijkste gevechten van dezen wereldoorlog, en nu reeds een week duurt, het eind nog steeds niet valt te voorzien. Ook in den derden slag aan de Isonzo was de hoofdstormaanval der Ita lianen gericht tegeu het plateau van Do- berdo, dat door hun artillerie hevig bescho ten werd. De heftigheid, waarmede hier ge streden wordt, overtreft zelfs die van de doorbraak bij Tarnof en Gorlice. Uit kabelballons leiden de Italiaansche waarnemers van do artillerie het vuur en richten dat zelfs op vaartuigen en perso nen. Drie dagen achtereen donderden hier bijna onafgebroken de kanonnen en na eon rust van enkele uren werd het verschrikke lijke vuren Maandag weder hervat. Met be wonderenswaardiger! moed bicden de Oos tenrijksohe troepen, die uit alle mogelijke volksstammen van de monarchie zijn samen gesteld, tegenstand. Ook om Görz wordt nog steeds hevig ge streden en bij deze gevechten moeten de Ita lianen, volgens verklaringen van gevange- li el eden van Fransche gevangenen i; Duitschland, met verzoek, door den Spaar schon gezant te Berlijn te laten onderzoeker waar dezen zich bevinden. Ook uit Enge land zijn vele dergelijke brieven ontvangen Dagelijks verzonden de particuliere secre tarissen des koriings gemiddeld 800 brieven in verband met deze aanvragen en de resul taten van zijne bemoeiingen zijn totnogtoe zeer gunstig geweest. Ook uit Duitschland moeten dergelijke verzoeken in verband met Duitsche gevangenen in Frankrijk zijn in gekomen, HA&T1. De gouverneur vermoord. PORT AU PRINCE.Muitende regeerings- troepen melen hot paleis van den President aan en staken dat in brand. De President vluchtte naar hot Fransche gezantschap en de gouverneur zocht een schuilplaats bij den gezant van San Domingo. De gouverneur had Dinsdag d© executie gelast van alle politieke gevangenen, ten getale van 160, die, bij het uitbreken van de revolutionnaire beweging, in handen van de Regecring waren. Tot de slachtoffers behoorde ook de ex-president Zamor. Toe het volk van den moord hoorde, was het uiterst verontwaardigd. Het gepeuj drong het verblijf van den gozant van Sa;. Domingo binnen, greep den gouverneur ©11 sleepte hem buiten d© deur, waarna hij ge fusilleerd werd. Daarna ging de menigte in een vreeselijken staat van opwinding naar het Fransoh© gezantschap ©n dreigde ook dat binnen te gaan on den President te dooden Bij de jongste gevechten aan het Westerfront is ook het dorp Courderuanges het tooneel geweest van een verwoed gevecht. De Fransche troepen vielen het aan met het doel om do Duitschers er uit te verjagen. Ontzettende tafereolen van strijd, dood en vernieling hebben er zich afgespeeld, en ons plaatje laat er ons iets van zien. Vooral in de hoofdstraat, waarin ons een kijkje wordt -gegeven, werd zeer verwoed gevochten. Bij hoopen, zegt een telegram, vielen de tegenstanders van weerszijden neer, geen huis in het dorp, dat niet met kracht werd aangevallen en even hardnekkig verdedigd. beschouwd, handelt het Russische legerbestuur J nen, reeds zware verliezen geleden hebben, volkomen juist en doet het wat het kan. Het De Italiaanscho vliegers, dio aan de ope- schijnt «ji», I medewerken, deen herhaaldelijk po- gingen om den spoorweg, dio achter de stel lingen der Oostenrijkers gelegen is, te ver worden. Maar het is toch bewonderenswaardig zooals de vijand met het oog op zijn gebrek aan ammunitie zich verdedigt. ITALIË. Oostenrijk en Italië. De Italiaansche Legatie te 's-Gravenkage ontving het volgende communiqué van den Italiaaschen Grooten Generajen Staf: 26 Juli. Gisteren rukten onze infanterie- troepen, aan den beneden-Isenzo, na de ge bruikelijke, zeer doeltreffende voorberei ding door ons geschutvuur, vastberaden Lord Fisher voorzitter wordt. 21 Juli: Een Fransch luchtschip werpt hommen, op het station te Conflars. Een Duitsch aviateur dwingt ©en Fransch vliegtuig bij Bapaume te landen. Succesvolle voortzetting van de vervolging der Russen. Bij Sokal nemen dc Oostenrijkers 3000 man gevangen. Radom door de Bond- genooten bezet. Torpedobooten vernielen in de Zwarte Zee 69 zeilschepen met meel geladen. Op geheimzinnige wijze breekt brand uit aan boord van de Engel- sche 6uperdreadnought Oklahoma, die op stapel staatgroote schade wordt aangericht. Onlusten in New-Jersey in ver band met de staking der werklieden van de Standard-Oil Cy. 22 Juli: Zware gevechten op de hoogte van Reichsackerkopf ten W. van Mün- ster. Een Fransch tweedekker stort door Duitsch geschutvuur getrof fen neer in het Parroybosch. „j. TusschepgdeyBistritzaen jde Weichsel 6trit het leger van Aarts hertog Joseph Ferdinand op krach- tigen tegenstand. In Oost-Galicië hevige gevechten aan de Zlota Lipa. Machinisten van munitiefabrie ken te Bridgeport (Connecticut) leggen het werk neer. Een samenzwering om een groote machinewerkplaats van de Canadian Pacific,Spoonveg te ver nielen, waar oorlogsorders worden uitgevoerd, wordt verijdeld. Prins Eitel Friedrich wordt geschrapt van de lijst der eere- ridders van d© orde van St. John. 23 Juli: Botha is van zijn tocht in Zuid- west-Afrilca te Kaapstad terugge keerd. Duitsche vliegers deden een aanval op den spoorwegdriehoek St. Hilaire in Champagne. Bij een luchtgevecht boven Conflano werd een vijandelijk vliegtuig vernield. De Westelijke Weichseloever, van Janowietsj (ton W. van Kazi- miersz) tot Granitsjo, is van Rus sische. troepen gezuiverd. Twee Russisch© torpedobooten melen. Zij komen hoofdzakelijk boven Na- bresina en werpen daar bommen, zonder dat deze echter tot dusverre schade van be- teokeuis hebben aangericht. SPAMJE. Koning Alfonso als bemiddelaar. De „Times" verneemt van een correspon dent in Spanje, dat koning Alfonso volgens do „Diario de Hu el va" meer dan 6000 brie ven heeft ontvangen van vrienden en fami- beschoton nabij Mangolia, een Bul- gaarsch zeischip „Devna". De Japansche scheepvaart maatschappijen krijgen instructies het vervoer te weigeren van alle ladingen, van of voor onderdanen van de vijandelijke staten. Bij Bagatelle maakt een Fran sche compagnie zich meester van puitsche loopgraven. Ten noorden van Munster, be zetten de Franschen na een hard nekkig gevecht den Crête-de-Ling© (Lingekopf) en van de steengroe ven van Schatzmarmele. Het leger van generaal Von Below zegevierde bij Sjawli over bet vijfde Russische leger. Sedert het be gin dezer operaties op 14 Juli wer den 27,000 gevangenen gemaakt en veel oorlogsmaterieel buitge maakt. Aan den Naref werden de vestingen Rosban en Pultusk genomen. Talrijke Duitsche strijd krachten staan reeds aan den zui delijken oever. In de gevechten tussehen Njemen en Weichsel zijn sedert 14 Juni 41,000 gevange nen gemaakt,. 14"kanonnen ©n 90 Een Amerlkaansch schip door een Nederlandsch oorlogsschip aangehouden. Reuter seint van 27 Juli uit Batavia: Het Amerïkaansch© petroleumschip Ma verick, van Los Angeles, is door een Ne- derlandsch oorlogsschip in de Java Zee aangehouden daar het schip verdenking wek to. Na onderzoek van de scheepspapie ren te Batavia was de zaak opgehelderd. Bark in brand gestoken. Onze berichtgever te IJmuiden meldt: Dinsdagmorgen werden hier door den stoom- awler IJM. 196 Hercules, schipper Koster aangebracht negen personen, zijnde de geheel© bemanning van de Noorsche in Christiania thuisbehoorende houten bark „Harboo", welk© door do Duitschers in brand gestoken werd. "Wij hadden dadelijk na binnenkomst een on derhoud met den gezagvoerder van de bark, den heer Erichsen, die ons mededeelde dat her zeilschip met eenc lading pit-props van Holme- strand naar Sunderland onder weg was. Op 56 gr. 4 min. N. B. en 2 gr. 32 min. O. L. gekomen zagen zij eenige Duitsche duikboo t-en op zich afkomen, waarvan één de leiding schoen te hebben. Do commandant van die bood gelastte den Noorschen kapitein een boot uit te zetten en eenige Duitsche matrozen af v© halen. Natuurlijk werd aan de lastgeving vol daan cn kwam een Duitsche zeeofficier, verge zeld van vijf gewapende matrozen, op de bark over eh doorzocht allo papieren. Deze stak hij in den zak en gaf do Noorsche bemanning de traditioneele vijf minuten tijd om zich in d© booten t© redden. Deze tijd werd -echter ver lengd tot tien minuten, toen hij even daarna terug kwam cn opdracht scheen to hebben m het schip in brand to steken. Het was voor ons cell verschrikkelijk gezicht, zei kapt. Erichsen; de natievïag werd in petro leum, die wij zelf moesten aandragen, gedom peld om daarmede alles aan te steken. Do rui ten van do woonruimten werden ingeslagen en andere dingen vernield. Niets hebben wij kunnen redden dan hetgeen wij aan ons lijf hadden. Alleen de chronometer en een sextant, want zelfs de scheepspapieren wilden do Duitsche officieren niet meer terug geven. Wij zaten ongeveer een half uur ia de boo ten, het was gelukkig prachtig weer, toen de Nederlandscho stoomtrawler „Hercules", die van IJsland naar IJmuidon terugkeerde, ons bemerkte, stopte cn ons overnam. Wij zijn bij d9 Nederlandscho visschcrs liefderijk ontvan gen, betuigde kapt. Erichsen ons nog. Hij doelde voorts nog mede dat terwijl hij aangehouden werd nog vier andere Noorsche schepen in brand werden gestoken. Do namen van deze kon luj uitteraard niet opnemen. Do bemanningen zullen vermoedelijk gered zijn door- een Deensch stoomschip, dat in do nabijheid was en eveneens door do Duitsche duikbooten tot stoppen gedwongen scheen te worden. Uit 's-Gravenhage meldt men ons, dat de ander© schepen, welke eveneens- werden in brand gestoken, waren twéé Noorsche schepen ©n een Zwecdsch zeilschip. De bemanningen dezer schepen werden gered door een Deenscb stoomschip. De onderzeeërsoorlog. LONDEN. De treil erg „Honoria." en Sutton" zijn door eon Duitscken onder zeeër in den grand geboord. D© bemannin gen zijn geland to Kirkwall en Lerwick: Andere visscliersvaartuigcn werden opge jaagd naar Stornoway. LONDEN. De Noorsche bark Cars- more" bracht te Lerwick 52 man aan, be- boorende tót de bemanningen van de trai lers „Honoria", „Hermione", Sutton" en „Cassio", die door een Duitsehen onder zeeër in den grond zijn geboord. De bemanningen van den treiler „Celtic" en „Cadorna" die door ©en onderzeeër tot zinken waren gebracht zijn geland te Stromne66. mitrailleurs buit gemaakt. Oosten rij ksche fcorpedoboot ja gers beschoten Ortona ©n slaan heftige aanvallen van do Italia nen bij Görz af. Het Noorsche schip „Nordly- set" door een Duitsche onder zeeër in "brand geschoten. Generaal Kemp wordt veroor deeld tot zeven jaar gevangenis straf en 1000 pond boete. De rebel len Bezuidenhout en Koek wegens hoogverraad veroordeeld tot vijf en vier jaar. De trawler „Star of Peace" van Aberdeen, is tot- zinken gebracht door een Duitsehen onderzeeër bij de Orkney-eilanden. 25 JuliDe Italianen hebben Tof ana bezet. In het district van Monte Nero wordt de opmarseh langs de Luzni- ca voortgezet. Oostenrijkscho kruisers en an dere vaartuigen beschieten den spoorweg en fabrieken aan de ItaJi-. aansch© oostkust.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2