No. m 1Tijïï§r3irM 1P5 Oorlogsnieuws. Orgaan voor Leger en V-to-oL Oplaag^OÖOeirempteren. SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRCs'ASTRAAT 10, AMSTFRDAM TELEFOON Z.4968. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER SKSfc NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT. VOOR NIET-MILITAI REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor Advertentiën wende men zich tot het Alg. Advertentie-Bureau BOUMA&Co, Heerengracht 226 Arn«:erJam, tot de Drukkerij ...Jacob T*n Cempen" N.Z. Voorburgwal 234-210 (Keizerrijk Amsterdam of tot onze Administratie. Palestrinastraat 10 Amsterdam. Pr s d«-r Advertent»."n per regel SO rent. By abonnement reductie grootste gedeelte der troepen 's Woensdags. De-dienst is voor iederen werkdag hetzelfde, 's Zondags is er geen beperkte dienst bij het veldleger. (Wordt vervolgd.) Een nieuw bewijs van de groote moeilijkheden, waarmee de geallieerden te kampen hebben in den strijd aan de Dardanellen. Men ziet er, hoe woest en onbegaan baar het terrein er is, hoe zelfs voor de infanterie het een heele toer is om vooruit te komen. Voor de artillerie echter nog veel erger en om de kanonnen in stelling te krijgen, heeft men soms dagen noodig. We zien hierboven, hoe een der Engelsche stukken geschut reeds op een hoogte staat opgesteld, maar een ander moet er nog heengebracht worden en daar zijn heel wat paarden en heel wat mannen voor noodig. ladingen Premie voor onze lezers. Zoolang de voorraad strekt zenden wij, uit sluitend gedurende de maand Juli, na ont vangst van f 1 postzegels of postwissel, de gchscle oplage van „De Soldatencourant" franco toe. Ma deze maand is No. 150 van ons blad be reikt eci kost de geheele oplage f 1.50. Dg Nederlandsche Veldpost VOOR A. P. BEtëJAHIiNSE, Directeur Hoofdexpeditie Veldpost. Dc dienst, bij de Engelsche Veldpost is vrij willig. Van het post- en telegraafpersoneel, dat zich daartoe aanmeldt, hebben degenen, die in militairen dienst zijn geweest, de voór- kcur. Voor het eerst, trad dc veldpost in werking in 1882 gedurende den oorlog in Egypte. Het veidpost- en veldtelegraafperso- neci werd genomen uit het '24e Vrijwillige Mi'ddlesox-rcgimentJ "een keurkorps, dat. uit sluitend uit post- en telegraafpersoneel be stond. 2 officieren en 100 man werden over gebracht. naar de legerreserve en verplicht tot ovefzecschen dienst. Bij het expcditieleger naar Egypte werden echter slechts 44 man ingedeeld, die voldoende" bleken om den post dienst gedurende den gobeelen veldtocht uit te voeren. In 1834 werd onder den naam van The Royal Engineer Reserve een bijzonder tele- graafkorps uitsluitend uit telegraafpersoneel gevormd. Eene afdeeling van dit korps en eene afdeeling veldpost voorzagen in den veldpost- en voldtelegraafdienst gedurende den veldtocht in Soedan van 1884. tot 1885. In den Zuidafrikaanschen. oorlog (van 1899 tot 1902). werd de veldpost uitgevoerd door 648 man vgldpost personeel en de telegraaf dienst door 453 man van de Royal Engineer, ltcscrve. Dat do uitoefening van den dienst in do beide nfdeelingen niet ongevaarlijk was, blijkt hieruit, dat vcrscheidonen vielen en ongeveer 50 man. aan ziekten overleden. Bij het uitbreken van den huidigen oorlog meldden zich direct 16,000 man post» en tele graaf jiersoneel bij het leger, 10,000 man traden later toe en verscheidene duizenden wachten op een oproep tot toetreding. Deze 26,000 man zijn verdeeld over do verschillende regimenten van het leger en over de slagschepen; uit hen wordt het veldpost- en veldtelegraafpersoneel gekozen. De veldpost neemt de voor de soldaten be- etemdo brieven, oourantcn en pakjes in ont vangst en zorgt voor hun bestelling; voorts verzamelt zij de door de soldaten geschrovon brieven, briefkaarten enz-, en verzendt die naar het vaderland. Voorts verleeft zij hare tusschenkomst voor hot overmaken van geld naar en van het leger. Het porsoneel te velde bestaat thans uit MATTA GLAP. Indischo Schets. Er was een© verschrikkelijke opschudding in het Cbinecsche kamp te Penajong. Luid schreeuwende Chineezen, met ontstelde gezich ten, huilende kinderen en 6nikkende vrouwen vluchtten in allo richtingen. Er werd op den gong gelagen en. tot ont steltenis der op dat middaguur aanwezige wandelaars lonk het angstgeroep van „Amok- 'Amok". Eenige Chïneesche tokohouders sloten in overhaasten 6poed hunne winkeltjes, anderen lieten hunne toko's in den 6teek en namen ook schreeuwende de vlucht. Er hocrschte een geweldige paniek. Daar kwam een Chinees aangewankeld, hevig bloedend uit verschillende wonden en •tortto midden op den weg stervende neder. Men vroeg zich af, wat is er gaande? Wie maakt er Amok Thans werd men opgeschrikt door het ker men eener -vrouw, die aan den hals een© ga pende wonde vertoonde, en in een grooten bloedplas neerzonk. Naarmate men meer tot het centrum van ,,'t. kamp:" doordrong, werd de verwarring grooter cn nam het tumult toe. Vóór een Clnneeseh toko'tje, maar op een eerbiedigen afstand, stond een drom monschen, Onder groot misbaar, het geval te besproken, en telkens wanneer uit het toko'tje hulpkreten klonken, week dit meoschenkluwen gillend terug. Opeens holde als een razend© oen. inlandsch soldaat het toko'tje uit, een bebloede kris in d© hand. wierp zich in den menschendrom en begon als een waanzinnige om zich heen te ttoken en te daan; 'twas alsof het zien van Letterlijk verhaaldverduisterd, oog. Wijk aan ^deJOhineezen-ter bewoning •qnxewezejw een Directeur der Legerposten jen, een gevol machtigden Directeur, een aantal onder-direc teuren, en een groote menigte onderofficieren, sappeurs en pioniers van de Royal Engineers Special Reserve (Postafdecling). Een gedeelte van de officieren cn manschappen maalcten den Zuidafrikaanschen oorlog mee, en vorm den een onschatbare kern voor het postleger; het meerendeel hooft echter pas gedurende dezen oqrlog aan den actieven dienst deelge nomen. Hoe de veldpost tegenwoordig werkt, kan het best aangetoond worden door eon brief in zijn loop te volgen van het oogenblik dat hij thuis gepost wordt tot het oogenblik. dat hij den geadresseerde in le loopgraven bereikt. Alle brieven, couranten en pakketten wor den door het kantoor van oörspropg verzonden naar het ,,Home Depot of the Army Postal Service". Pit kantoor is tegelijkertijd werf- en oefeninrichting voor de ovcrzeeScbe troepen en espeditiekantoor voor do legerpost. Op het Home Depot wordt do correspon dentie voor ieder onderdeel te velde ieder bataljon, iedere batterij, bakkerij, slagerij en zelfs schoenlapperswinkel in ecurecht- sbreekschen verzegelden" zak opgenomen, dié ongeschonden aan den regïmentsfacteur te veld© wordt afgeleverd. Van uit het Home Depot wordt de leger post, di© dagelijks een 4<X),000 brieven, brief kaarten en couranten en een 50,000 postpak ketten omvat, per trein en boot overgebracht naar het Army Base Post Office in Frankrijk. Van af dit punt wordt gebruik gemaakt van den militairen spoorwegdienst. De zakken worden in wagens geladen voor de-Verschillende eenheden volgens een zorgvuldig stelsel van verdeeling; de wagens worden daarna ge rangeerd en opgenomen in de treinen, die naar de legcrafdeeling gaan waarvoor zij be stemd zijn en ten slotte vertrekt de post naar het front. Op het punt waar de post den trein verlaat, komt het veldpostkantoor weer in actie en zorgt voor de goede verzending over het volgende traject, dat» afgelegd worde met groote Irtoiorlorries, die speciaal aangeschaft zijn voor de postverzending. Op een geschikt punt worden de zakken uit de lorries geladen, om het laatste gedeelte dor reis te ondernemen. Op een vastgestelde plaats komen de regimentsfacteurs samen om do post in ontvangst te nemen. Do zakken worden op den kgnt van den weg opgestapeld en gesorteerd; de lange lijn voertuigen rijdt op, om ieder op zijn beurt zijn aandeel van do zaken in ontvangst to doen nemenen ieder draaft daarna ordelijk weg met zijn brie ven en pakjes, die hij naar zijn makkers in de vuurlinie brengt. Sneltreinen bestaan niet in het operatie gebied ammunitie, levensmiddelen en andere voorraden hebben natuurlijk het eerste recht op transport; toch bereikt onder de tegen woordige omstandigheden een brief, die 's Maandagsavonds laat gepost wordt, het .Hoofdkwartier den volgenden avond, en het Ce toestand in den reuzenstrijd. Aan mannen ontbreekt het Rusland niet, maar aan ammunitie. Zoo verontschuldigen nu de bladen in Frankrijk en Engeland de neder lagen van hun bondgenoot in heb Oosten. Daar in ligt opgesloten, dat zij erkennen, dat hij neerlagen heeft geleden, zeer zware zelfs. Maar zij willen er tevens mee aanduiden, dat hij niet verslagen is. Zij bewonderen Zelfs de kracht van tegenstand der Russen, waar hun vijand, wat kanonnen en munitie betreft, zoo in de meerderheid is. Daaruit blijkt, dat Rus land, als het maar zware wapens en schiet voorraad genoeg had, de vijanden wel zou tegenhouden, terugdringen zclts en zich weer vastzetten in 's vijands land. Maar het heeft die niet. En het kan die niet krijgen van do geallieerden. Het zit in den en in 't zuiden afgescheiden van do andere geallieerden. Als deze de Dardanellen maar geforceerd hadden, zou 't een andere zaak zijn, kon men daardoor Rusland te hulp komen. Dooh er is nog geen kijk op, dat Engelsdhe of Fransche schepen door deze zeeëngte en voor bij Konstantinopel in de Zwarte Zee munitie aan wal zetten. Ook in Rusland wordt hard gewerkt aan den aanmaak van munitie, maar men schiet daarbij niet genoeg op om het tegen den volkomen voorbereiden vijand vol te houden. Dat begrijpt men nu in Frankrijk en Engeland ook, en men geeft cr toe, dat "Warschau wel in do handen der Duitschers en Oostenrijkers zal vallen. Doch ook dan nog geen nood, zeggen do bladen der gealliëerden en trachten er den moed in te houden. Men moet zich niet verwonderen als weldra Warschau en Iwangorod in de handen der vijanden vallen, zooals met Przemysl en Lemberg gebeurd ds. Maar dan, zoo de pers der geallieerden, maar dan hebben de Russi sche aanvoerders de Duitschers en Oostenrijkers juist, waar zij ze wilden hebben. Dan zullen deze laatsten niet verder oprukken, maar voor goed tegengehouden en teruggedreven worden, zooal niet door het Russische leger, dan door het terrein en de ongunstige omstandigheden, waarin do troepen der centrale mogendheden verkeerden. Hebben do Russen in 1812 Napo leon zelfs niet tot Moskau laten doordringen en hebben 2e zijn legor niet vernietigd zonder veel te vechten zelf.s, zonder ooit een overwin ning te hebben behaald? Men begrijpt, ciat deze redeneering der Fran sche bladen niet opgaat. Als dat het geval was, zou een le.ger dat tot terugtrekken genoodzaakt werd er beter aan toe zijn, dan een, dat zege vierend voorwaarts gwng. En waarschijnlijk zul len do Duitschers en Oostenrijkers er niet aan denken verder in Rusland door te dringen, maar tevreden zijn met het, r.a Warschau's val be zette groote gedeelto en hun krachten nu be proeven, in het Westen. Wij houden ons hier vooral op bij beschouwin gen over wat op het Oostelijk oorlogsterrein geschiedt, want elders gaat de strijd op het oogenblik vrij slap. Ook uit het Oosten verna men wo in de laatste dagen betrekkelijk weinig nieuws, maar de bondgenooten trekken toch nog steeds vooruit, aan do Narcf ook, maar vooral in Koerland. Hoever de Duitschers daar zullen gaan, is nog niet te zeggen, waarschijnlijk in elk geval tot achter Riga. Van het Westelijk oorlogsterrein komen al heel weinig berichten. Op verschillende punten bloed zijn moordlust aanwakkerde, en ook hier lagen weldra eenigo slachtoffers kermend op den grond, eenigen stervende en anderen min of meer ernstig gewond. Nn wierp do moordenaar zijn moordtuig weg en trachtte te vluchten. Zijn moordlust scheen bevredigd te zijn. Om zijne lippen speelde een cynische spotlach. Nu hij ongewapend was, kregen de Chinee zen moed. Do vluchteling werd achtervolgd door oen troep Chineezen, die elkaar luid kakelend tot meer spoed aanzetten, F.r werd naar den vluch teling geworpen met alle projectielen, die maar onder de hand kwamen. Reeds was hij door verscheidene steenworpen gevoelig geraakt, toen hij door een welgemikten worp met een lcdigo flesch tegen het achter hoofd werd getroffen en neerstortte. Dit was het seip voor de Chineezen om zich op hem te werpen, als een troep jachthonden op een lang achtervolgd en aangeschoten hert. Ket regende stokslagen, steenworpen en schoppen. De elïendigo werd op schrikbarende wijze toegetakeld en zou zeker zijn afgemaakt, als niet eindelijk eene militaire patrouille verscheen, die de Chineezen verspreidde, den amokmaker. die meer dood dan levend was, gevangen nam, in een inmiddels gerequireer- do tandoo legde en medevoerde. Men had in den moordenaar den Javaan se hen fuselier Sidin van het 12e bataljon her kend. Vier Chineezen. eene Chinceselie en twee Javaansehe vrouwen, waren gedood, terwijl een 20-tal personen min of meer ernstige kwetsuren opliepen. Sidin was een der netste en meest oppassen de fuseliers zijner compagnie. Bij inspectiën en wapenboscliouwingen werd Sidin steeds tot voorbeeld gesteld. Niemand, die zoo goed kon .poetsen als Sidin; zijne wapenrusting en cqui- ipementstukken waren van ..elk smetje vrif' en het was een oogsireelend gezicht, ook bij gewone exercitiën Sidin zijne plaats in 't ge- tli<Kte©zieq^innemenv'Hij^had-voor- een Javaan artillcriegevochten, in de Vogezen bij Ban-de- Sapt een wat heviger strijd? waarbij do Franschen volgens hun zeggen, een mooi voor deel hebben behaald, nl. sterke verdedigings werken veroverd en achthonderd krijgsgevan genen gemaakt, waaronder 11 officieren. De Duitsche berichten willen dit echter niet -zoo grif toegeven, maar er schijnt hard gevochten te zijn. Aan de grens van Italië en Oostenrijk komt nog steeds maar weinig verandering. Het gaat vooral om Gorz en om het plateau van Do- benlo in de kustprovinciën. Volgens de Italia nen hebben deze daar eenige voordeelen be haald, maar die van weinig beteekenis schij nen en geeh overwinning genoemd kunnen worden. De strijd, die eenige dagen heeft ge duurd is dus van betrekkelijk geen resultaat geweest. een rijzige gestalte, was goe<l gebouwd en wat vooral in Sidin trof, was zijn buitengewoon jeugdig uiterlijk. Men zou Sidin niet afzeggen, dat hij reeds 15 dienstjaren had, hij kon wat zijn uiterlijk betrof best doorgaan voor een pas aangewor ven rekruut. Hij was reeds een drietal jaren to Atjeh en had herhaaldelijk blijk gegeven, dat hij niet alléén uitblonk als inspectie- en paradesoldaat, maar dat hij tevens een goed en dapper veldsoldaat was. Eenigo maanden geleden bij het veroveren van Kaloet had Sidin, die reeds bij den aan vang van het gevecht gewond werd, maar be slist weigerde zijne plaats in de gevechtslinie te verlaten, zich zoo kranig gedragen, dat men algemeen van oordeel was, dat hij wel gedecoreerd zou worden. Bij de laatste cholera-épidemïe had Sidin zijne vrouw verloren en dit verlies had hij zich zeer aangetrokken. Zijn toenmaels 10 jarig dochtertje was een heel aardig kind, de oogappel van haar vader en do lieveling van de geheele compagnie. Sarina was voor een Javaansch meisje be paald mooi en tevens zeer innemend in har© manieren. Zij bezocht de Inlandscho school en had het in 't lezen en schrijven reeds aardig ver gebracht en wünneer zij in school soms sommetjes had opgekregen, die haar wat moeilijk waren, kwam zij wel eens bij een der onderofficieren en vroeg dan zoo lief; ,,tnen- ta toelong oom'' 1) dat niemand haar verzoek kon weigeren. Ook bij de officieren stond Sa rina goed aangeschreven en menighaal had Sidin van den kapitein een mooie sarong of hagelwitte knbaya gekregen om daarmede Sarina gelukkig te maken. En als Sarina dan later den kapitein ging bedanken met „trima kassi banjah toean kap- tein" (ik dank u buitengewoon, meneer kapi tein), streek de ..oude" goedkeurend over de gitzwarte haren en maande haar. qan om-tocb vooral op school goed te loeren, f 1)jiHelptyvL^mij^eens-oom^ BELG IE* Duikbooten en vliegers. Uit Gent wordt aan het Belgisch Infor matie Bureau gemeld. Verleden week is de twaalfde onderzee boot langs de Schelde door Gent gevaren, komende van, Antwerpen. Langs het kanaal van Gent naar Brugge heeft deze, evenals de meeste van zijn voorgangsters, door eigen drijfkracht de duik booten has is Zeebrugge bereikt. Bijna ongemerkt glijden nu deze te Antwerpen van stapel geloopen onderzeeërs langs Schelde en vaart. Geen karavanen van auto-mitrailleurs, cavalerie-patrouilles en vliegmachines vergezellen z© meer. zooals dat bij de eerste afvaarten steeds het geval was. Op het St. Denisplein, bij Gent, dat door de Duitschers als vliegterrein is ingericht, wordt een vliegercorps gevormd. Dagelijks oefent er zich honderdtal vliegers. Tien a twintig vliegmachines zijn bijna besten<^g jn de Licht. OUITSCHLAND. Het groote offensief. Rolf Brandt beschrijft in de Deutsche Kurier en in de Sordd. AUg. Ztg. episoden van het groot© offensief van Von Hindenburg. Terwijl het leger van Mackensen, zoo ver telt hij, uit het Zuiden op de linie, in het mid den waarvan Warschau ligt, beukte, begon ook uit het Noorden uit do algemeen© richting Mlawa een offensief der legers van Hinden- 1 burg. Geen hoekje in Mlawa was onbezet. De stra ten waren grijs van doormarcheerende troepen, de dagen waren vol spanning en afwachting. Op de wagen niets dan troepen. Een hevige plasregen viel. Het ging langzaam. De weg jverd ecu modderpoel. Zwijgend, hun tentbaan bver de schouders, trekken de mannen voor waarts. Morgen begint de slag. De Russen ver moeden niets. De Duitsche batterijen zijn over al in stelling. Zoodra, de dag aanbreekt zullen zij het eerste woord spreken in de groote wor steling. Tegen vijf uur staat de zon aan den hemel. De wolken trekken samen tot een dichten sluier. Als ik tegen zes uur aankom, bij de waar nemingspost van den commandant der artille rie in de nabijheid van Borowo, kan men juist do stukgeschoten kerk van Groedoesk door dyn verrekijker onderscheiden. Daarvoor liggen de sterke stellingen van de Russen, waar men doorheen moet. De kanonnen, mortieren en houwitsers be ginnen weer. De verte verduistert, wolken rook trekken als legermassa's in beweging, boven de Russische linies. Dan plotseling door het dreunen van het geschut rolt de donder van een zware onweersbui, de artillerie, kan daar niet tegen op en verstomt. Kort na 7 uur heldert het op. De batterijen beginnen weer, van minuut tot minuut wordt het vuur sterker. Do groote kanonnen gingen meespreken. Precies om acht uur springen de Duitsche linies te voorschijn. Ze verdwijnen weer. De adem stokt. Wij kijken met al onze energie. Zij zijn er doorheen, zegt de kolonel, aan den kijker. Hij loopt naar de telefoon om het vuur te laton verlengen. Er komt bericht, dat de in fanterie het midden van Groesdoesk bereikt heeft. Honderden gevangenen loopen over. Wij gaan vooruit. Onze automobiel laten wij staan. Rechts is het infanteriegevecht nog steeds in volle ontwikkeling. Wij komen door de laatste Duitsche stelling. De velden rechts en links van den weg liggen braak. Do brandwolken van Groesedoesk slaan om hoog. De eerste dooden liggen op het veld. Het geweer met de bajonet erop wijst naar voren bij den eersten mau dicht bij het Duitsche prikkeldraad, die nauwelijks twee sprongen uit do loopgraaf gedaan heeft. Zijn blond ge zicht is stil en mooi, zijn hand houdt het ge weer vast. Een paar kameraden liggen meer naar voren. De verliezen zijn, in vergelijking met het succes zeer gering. Maar ieder van de gesneu velden heeft toch het groote offer gebracht. De Russische stelling aan den rand van het. dorp is als een vesting aangelegd. Midden in de overdekte gangen zijn de Duitsche granaten ingeslagen. De geweren, die in de schietgaten in aan slag lagen, zijn middendoor gebroken. De schutters liggen vreeselijk verminkt vaak, bij de stukken onder in de loopgraven. Overal do teekenen van een wilde vlucht. Knapzakken, geweren, handgranaten, nog ingepakt© patro nen. brood, blikjes, tabak en geïllustreerd© kranten liggen door elkaar. Honderden gevan genen komen ons voorbij. Het zijn krachtige mannen van een Siberische divisie. De slag gaat onmiddellijk voorwaarts. Blijk baar met vrij groote snelheid. Nadut generaal Von Gallwitz den aanval zorgvuldig had voorbereid, begon in den nacht van 12 Juli de systematische beschieting van de Russifche stollingen. Op den westelijken vleugel werd heuvel lf>f ten Westen van den spoorweg MlawaZi©cha- now om kort over acht stormenderhand geno men, tegelijkertijd met de stellingen bij Groes doesk. De eerste linies der Russen werden over hoop geloopen. Vele kanonnen en machinege weren werden door de bestormers veroverd. Tegen Prassnvsz werd de doorbraak in den vorm van een tang georganiseerd. Men nam de stelling ten W. en ten O. van de stad. De •troepen trachtten zich achter Prassnvsz weer te vercenigen, om de Ruseen to dwingen de stellingen op te geven. De buitengewoon stork© Russische linie liep over Bogaza, Spiki, Opino- gora en naar Ziechanow. Er word hevige tegenstand gel>oden, maar de artillerie ver nielde deze stolling eenvoudigweg. De Duitsche granaten hadden heele stukken loopgraaf mits gaders de verdedigers uit elkaar gescheurd, zoodat slechte onherkenbare resten overgeble ven waren. Naar hetgeen ik bier zag, moeten de Russische vcrli -zen ontzettend geweest rijn, want in vele gedeelten lagen de verdedigers man naast man dood op hun post. De bestor ming was snel in zijn vork gegaan. Een regiment Kozakken en een huzarenregi- ment kwamen aangereden. De Duitsche infan terie lag gedekt in een aardappelakker. Ze liet de ruiters tot op 300 meters naderen en opentien toen snelvuur. Machinegeweren harst ten los. De uitwerking was vernietigend. Slechts een klein gedeelte van d© brigade kon den zij in veiligheid brengen. Een dapper, tnaar nutteloos offer. Nadat de tactische doorbraak gelukt was, werd de Russische stelling opgerold. Dicht voor iZechanow en in het plaatsje zelf werd nog gevochten. Den 16en om zes uur 's morgens werd Ziechanow bezet en met een onmiddel lijke zwenking gingen de troepen verder. Den 17den 's morgens'om vier uur werd Plonsk door de Russen ontruimd. De westelijke vleugel staat in het voorterrein van Nowo^oorgiewsk. ENGELAKO. Cehuwde Brltsche soldaten. In het Hoogerhuis heeft Lord Devonport, blijkens het verslag van de ritting in The Times critiek geoefend op het systeem van werving. Volgens door hem ingewonnen berichten schatte hij, dat er ran de drie millioen man, welke ouder de wapenen waren, één millioen was ge huwd, terwijl een groot aantal ongehuwde® hun. plicht ontvloden. Dat betoekeude, dat één millioen vrouwen een vergoeding (sopcratica allowance) ontvingen van gemiddeld 1. Het aantal gehuwden in het leger was veel te hoog. Op het vasteland was de verhouding in het algemeen, dat op 3 millioen soldaten 400,000 gehuwden voorkwamen. Het was eerf onverantwoordelijke daad ge weest van. Lord Kitchener, om den leeftijd van 38 tot 40 jaar te brengen. Op dien lecgtijd waren van de 1000 soldaten 835 gehuwd. Hierop antwoordde Lord Newton dat het aantül gehuwden, waarvan de vrouwe® op het oogenblik vergoedingen ontvangen, ongeveer 60ö,000 was bij de expeditie-troepen en 237,000 bij het territoriale leger. Aan vrouwen en kin deren was, alles bijeengenomen, ongeveer 23 millioen als vergoedingen betaald. De cijfery van Lord Devonport waren dns overdreven groot. Het ministerie van Oorlog zou met belangstelling elk plan tegemoet zien om meer ongehuwde mannen in het leger te krijgen. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein. PARIJS. Het bombardement van Furnee en Oost-Duinkerken door de Duitschers is beantwoord met de beschieting van de Duit sche kantonnementen Westende en Middel- kerke. Vijf bommen in den avond van 26 Juli door een Duitschen vlieger op Duinkerken geworpen, veroorzaakten geen schade. Bij Souchez artillerie- en infanteriegevech- ten, benevens aanvallen met handgranaten gedurende een gedeelte van den af geloopen nacht. Op Atrecht werden eenige zware projec tielen geworpen. Sarina naderde nu zoodat het tijdstip, dat men haer niet meer als kind zou beschouwen, n.l. het tijdstip waarop men haar „prawan" 2t zou gaan noemen. Zij had de school reeds verlaten en belastte zich thans met het huishouden van haar va der. AL Sidin, na' diensttijd, met zijn doch ter ging wandelen, hij keurig opgepoetst en zij kraakzindelijk in een veelkleurig sarong en witte kabaja, kon men aan zijne fiere hou ding zien, hoe trotsch hij op zijn kind was. Reden om trotsch te zijn had hij te over; nimmer zag men. liefelijker verschijning dan Sarina, eiv wanneer men hen naast elkaar zag opstappen, zou men eerder gemeend heb ben, ook wegens het jeugdig uiterlijk van Si din, een verloofde met zijn bruid te zien, dan een vader met 'zijn kind. Op zekeren dag werd Sidin riekhij leed aan malaria en had reeds eenige dagen kwar- tierziek moeten houden, toen de garnizoens- docter het raadzaam vond hem ter verdere verpleging in het hospitaal te doen opnemen. Sidin droeg aan een Inlandsche vrouw, de huishoudster van een zijner makkers, het toe- zich over Sarina op eo drukte haar op het hart goed over zijn kind te waken en vooral haar nimmer alleen te laten gaan. Toen Sidin hier omtrent gerust was gesteld ging hij heen, terwijl Sarina beloofde hem zoo dikwijls te komen bezoeken als maar mogelijk was. Toen Sidin reeds eenige dagen in het hos pitaal was. kwam op een avond de Inlandsche vrouw, die zich met- het toezicht over Sarina had belast, den vergeani-majoor melden, dat haar pupil op het avond-appèl mankeerde. Zij was 's middags," samen met Sarina, naar Penajong gegaan, had een poos naar het Chi- neesch "Wajangspel staan kijken en toen zij vorder wilde gaan, was, zooals zii beweerde, Sarina verdwenen. Zij had zich, zeide zij, er niet zeer ongerust over gemaakt, daar zij meende dat Sarina in d© drukte van haar af was geraakt en wel op eigen gelegenheid naar 2)& HnwhAarw meisje. In Champagne op bet front Perthes Bea use jour mijnerretrijd ten voordeel© der Franschen. In Argonne bij Binarville-Harazeo werden two© pogingen van de Duitschers om aan vallen gemakkelijk verijdeld. In bet Priesterbosch bevjgo kanonnade. Pont-a-Monsson is gebombardeerd. Tn de Vogezen slaagden de Franrchen gisterenavond erin hun ."tellingen op do Crete do Ligne uit te breiden en te beves tigen door de bezetting van oet> pas tu«- hon de Linge en do steengroeve. De vijand doed drie vergcefsche tegen aanvallen. De Duitsche artillerie beschoot den Schluchtpas. BERLIJN. Zwakke aanvallen der Fran schen ten noorden, van Souchez en mijnent- ploffingen bij Le Mesniel in Champagne bleven zonder gevolg. In het westelijk deel van Argonnen be zetten wij eenige vijandelijke loopgraven Op de beschieting van Thiancourt ant- woordden wij nogmaals met een bombarde ment van Pont-a-Mousson. In de Vogezen maakte de vijand zich gisteravond meester van onze voorste loop graven van den Lingekopf (Crete do Lignej ten noorden van Münster. Bij Roucy ten noordwesten van Tourcoing werd een Fransch, \>ij Peronne een Engelscii vliegtuig gedwongen te landen; de vliegcrx werden gevangen genomen- Duinkerken. Heden werd Duinkerken weer beschoten door de Duitschers met hun verdragende-ka nonnen. Telkens als er hee! wat volk in die stod is, vangt opnieuw het bombardeeren aan. Men vermoedt dat door spionnago telkenmale de Duitschers worden ingelicht. Gisteren zijn dan ook een zestal lieden die men verdenkt, aangehouden. Geen vreemdeling mag meer in Duinkerken overnachten. Particulieren •mogen zelfs niet naar het binnenland tele- graleeren, laat staan naar het buitenland. Men is er zelfs op uit om het verkeer van particulieren tusschen Engeland en Frank rijk tot een minimum te beperken. De aviatrlces bieden haar diensten aan. Onmiddellijk na het uitbreken van den oorlog hebben verschillende Fransche avia- trices den minister van oorlog verzocht van haar diensten in het belang van het vader land gebruik, te maken. Maar gteed6 kregen zij ten antwoord, dat het legorbestuur geen aviatrioes mocht aan nemen. Thans hebben zij verzocht df ze dan althans achter het front mochten dienst doen, bijv. bij het vervoeren van vliegtui gen enz. Twee ontmoetingen. Onze correspondent schrijft; Hedenmorgen heb ik niet ver van ALlain binnen de gevochtezone een aardige verrassing gehad. Het was er opvallend druk. Ik vroeg natuurlijk naar de oorzaak. Een officier deelde me daarop mee, dat h ij moest komen. Hij vroeg ik. Jawel. Papa Joffre. Do generalis simus was weer eens als een moderne Haroen-el Kasjid op weg, om zijn kinderen te bezoeken. Ik zcu dus he*, voorrecht genieten den grooten man van nabjj te zien. Allerlei voorstellingen, die ik me natuurlijk in den loop der tijden van den generaal had gemaakt, vlogen door myn hoofd. Doch ik behoefde niet lang meer te nachten. In een legerauto met slechte kleia geleide kwam hij aan. Na eenvoudige begroe ting stapte de generaal uit en richtte zijn schre den naar een der buitensiellingen. Hoewel hij eenige neiging toont tot gezetheid is zijn fi guur imposant. Zijn blik is scherp, doch Tust goedig op de soldaten, die van hun kant heir, verafgoden. L'it zijn naaste omgeving want den grooten man zelf kon ik niet te spreken krijgen vernam ik dat hij zeer sober leefde. Alcoholica zijn bij hem volstrekte contrabande, en aan slapen besteedt de legeroverste ook niet meer tijd dan noodig is. De grootste zorg heeft hij voor 't welzijn zijner soldaten meermalen overtuigt hij zich of het voedsel, dat aan do mannen verstrekt, wordt., wel goed en van vol doende hoeveelheid is. Bijna nooit kondigt hij zijn bezoek te voren aan. Ik vroeg eens. wat de groote man had tegen journalisten. Eigen huis zou komen, maar toen het uur van avond- appèl geslagen was en Sarina verscheen nog niet, had zij het den Sergeant-Majoor paar gerapporteerd. Toen den volgenden dag Sarina nog niet teruggekeerd was, begon men zich ernstig on gerust te maken en had men haar vader met het geval in kennis gesteld. Twee dagen later werd Sidin uit het hospi taal ontslagen en begon toen dadelijk naspo ringen te doen. Hij overlaadde de inlandsche vrouw, die het toezicht over Sarina had ge had, met de grootste verwijten, maar deze be zwoer bij alle mogelijke eedon en herhaald j.Soengoe matti" dat zij onschuldig was en van het verdwijnen van Sarina niets afwist. Sidin kreeg twee dagen vrij van dienst om zijn kind op te sporen, de politie werd in den arm genomen, maar mets mocht baten; Sarina was weg en bleef weg. Men verdiepte zich in gissingen. Zou zij soms met baden verdronken zijn Maar neen, dat zoude immers gezien zijn. Zou zij wellicht door Atjehers geschaakt zijn? Ook deze veronderstelling moest men laten varen, daar men zulks aan de poorten zoude gemerkt hebben. Men had erg met Sidin te doen. Het moreel lijden van dien man was gewoon weg verschrikkelijk om aan te zien en soms midden in den nacht kon men dezen zwaar getroffen vader hooren snikken en kermen. Er had in Sidin geleidelijk een groote ver andering plaats gehad. Zijn verdriet was thans moer stilhij zocht vergetelheid in opium, iets dat hij vroeger nooit gedaan had en de kranige soldaat begon te versuffen en slordig te worden. Men zou nu in Sidin niet meer de mooie figuur herkend hebben, die eenigo maanden geleden zoo fier naast zijne dochter opstapte. Sidin was physïck en moreel gebroken. Er werd niet meer over het verdwijnen van Sarina gesproken c-n spoedig zon het geval dan ook wel vergeten zijn geweest, als er niet na afloop van eenisen tjid-vage geruchtea-be- -gonnen-op tc duiker*- Er werd beweerd, dat men Sarina in de woning van een Chineoschen tokohouder had gezien, en. toen 'leze geruchten bleven aanhou den, had men Sidin er van op de hoogte ge bracht. Op zekeren dag mankeerde Sidin op het mid dagappèl, en daar hij 's morgens zeer zonder ling had gedaan, werd er eene patrouille uit gezonden qp hem op te sporen. Sidin had zich de toko «oen beduiden, waar Sarina zich zou ophouden. Bij zijn binnentre den trof hij er de Inlandsche vrouw, die be weerd had niets van het verdwijnen van Sarina af te weten. Toen overviel hem een verschrikkelijke aanval van woede -, hij trok zijn kris en plofte de vrouw bet wapen in het hart. Op het gegil van dit eerste slachtoffer kwa men Sarina en eenige Chineezen naar voren geloopen. Bij het zien zijner döchter sidderde de moordenaar, maar enige oogenblikken later lag ook zij ontzield aim zijne voeten. Een toen werd zijn oog verduisterd... hij zag niet meer, waar zijn wapen trof. Wat kon het hem ook schelen? Toen dan eindelijk de uitgezonden patrouille een einde maakte aan do slachting, moest men ric-h afvragen, hoe het mogelijk was, dat één man alléén in staat kon zijn geweest een der gelijk gruwelstuk te volbrengen. De krijgsraad nam verzachtende omstandig heden san en veroordeelde Sidin tot 20 jaren dwangarbeid :n den ketting. Ik heb Sidin aan boord zien brengen, en toen hij dicht langs mij ging, ontsnapte on willekeurig aan mijne lippen ..kassian. (3) Sidin keek mij een oogenblik verwonderd aan, alsof hij zeggen wilde: wie heeft er nog medelijden met- een moordenaar? Maar toen hij mij herkende, zeide hij in zijn© landstaal: ..Heb maar geen medelijden.... ik ben voldaan." PrLE BRON-DE VEX EL A- St. Pieter. S -3) -dk--heb «medelijden.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1