liSi Mobilisatie- TABAK. Rechtzaken. Oemenffd Nieuws. Laatste Berichten. ADVERTEWTIËN. Bestead! yw tijd nuttig! Bestrijd Éng Tandbederf! 1st beste middel om den DE 'SOI.PATBMüOlTIl ANT 'Vbjol ■VÏ-IjcIËtg' SS Juli 10 13. De pa ran Trijntje liad alles kalmpjes aan- [gehoord, En had geen oogenblik 't geannimeord gesprek [verstoord Wat vrouwlief ging besluiten, vond paatje al- [tijd goed Want zei hy wat, dan riep mamma gewoon weg [„Hou je snoet''. Maar Krelia heeft hij echter een beetje voor bereid Hjj zei: „Je kent mijn vrouw, nü zoo ie ook [je meid, Eén Taad wil ik je gevon", heeft hij gerede neerd, „Om oorlog to voorkomen, blijf eeuwig ge- [mob'liseerd." G. J. GROENOITWE, Kanonnier K. 11. A. Toch vrodel (Van .mil. C. Heerdink, Rotterdam.) Toch vrede op aard', Trots Satans bitter hoongelach, Trots drieste ontkenning van 't gezag, Trots strijd en tweedracht dag san dag, Toch vrede op aard"! Voor wie in Jezus' MiddlAarsbloed, Do rust vond voor 't geschokt gemoed. En weldra vrode alom op aard, Verbroken boog en spies en zwaard, Wanneer do Schepper van 't heelal Als Vorst op aarde heerschen zal. Mil. HEERDINK, Adm.-troepon, Rotterdam. Waarom toch? (Van sergeant G. Persklomp.) Waarom toch, sprekend mot de menscken, Do dienst weer af te broken? Waarom in zoo menig lokaal Zult gij er kwaad van spreken? Waarom gezeten in den trein, Vertelt gij aan eon makker: „Wij hebben 'n kwaden kapitein, „En do luit' dat is een rakker. „De sergeant-majoor hij deugt geen zier, ,,l)e 0. O. wil 'k ook wegschenken"; Vindt- gij zoo spreken zoo'n plezier, Wat moet een burger denken? Zulks doet nu menig snertsoldaat. Hij steeds zijn hart zoo loost, ■Maar a.ls ge z'n straflijst gadeslaat, Dan 6taat die vol provoost., Geloof gerust, een flink soldaat Zal zulks aan ook niet doen, Hij houdt steeds waar hij gaat of staat, Pen dienst in z'n fatsoen. Want menig burger zit er bij, En luistert met geduld, En dan in stilte mompelt hij: „Wie schimpt, heeft meestal schuld." G. f PERSKLOMP. 1 is reeds elf lango maanden. (Van mil. M. Bal.) 't Is reeds elf lange maanden, Dat de Mobilisatie duurt. En "terwijl w'een weg ons baanden, Nog de Vijand naar ons gluurt. 't Is reeds elf lang© maanden, Dat een nabuur werd verplet, Dat er vele oogen traanden, Maar het vaandel bleef 't Is reeds elf lange maanden, Dat de storm nu om ons loeit, Dat men nu granaten zaaide. Waar het korén anders groeit. "t Is reeds elf lange maanden, Dat men blaakt, en rookt, en brandt, En die wij vroeger broeders waanden, Die maken nn elkaar van kant. 't Is reeds elf lange maanden, Dat er vallen eiken dag. Voor Vorst en Vaderland strijdend, Wanneer is het eind er, achl 't Is reeds elf lange maanden, Dat ons Neerland werd gespaard, Van dien ruwen wereld-oorlog, 't Is een hemel hier op aard. Laat deêz' oorlog 'n wenk nu wezen, Voor -het volk van 't wereldrond, Laat het altijd Vrede wezen, Niet verstoord door geschut-gebrom. Blijf Gij dierb're Koninginne, Jaren nog voor 't volk gespaard, Nederland dan één van zinnen, Om Uw Vorstentroon geschaard. Gij toch hebt die elf maanden, Ons met vaste hand bestierd, Mobiele tijd dan maar ten eind was, Voor 't één-jarig bestaan wordt gevierd. Mil. M. BAL, 3de Bat. édeComp. 6de Reg. Inf. Meijer IJsche Stoomtram. (Van mil. A. K. P.) Toen Ik met do mobilisatie hier Voor het eerst in Reusel kwam, Was het schoonste wat mij trof Een magnifiek© tram. Ik dacht toen ik hem zag, dat ia Do trots der Maatschappij De stoomtram die ik hier bedoel, Dat is de Meijerij. Refrein:'- Ja, zoo'n stoomtram, ziet men waarlijk No'g in deez' modernen tijd, Maar het is ook levensgevaarlijk, Als je met die stoomtram rijdt. En al wordt ik 100 jaren. Blijft die tram mij altijd bij, Ja,' al kom ik hier nooit moor, Dan nog denk ik keer op keer De Meijerij, de Meijerij. De stoomtram van de Meijerij Is eenig, ook subiet, Want waar je gaat of staat, Zoo'n tweede vindt je niet, En als je met dat mooie ding Een ritje makon gaat, Is het 't beste dat je dan maar eerst Je eigen verzekeren laat. Refrein: En als tij daar wordt 3 Moet er een -bordje bij, Waarop met groote letters staat: Hjier rust de Meijerij. Wanneer je met verlof mag gaan, Dan ben je, o zoo blij; Dan stap j° tram Al van de Meijerij. Dan rijdt hij met een slakkengang, Of hij raakt uit het spoor; En kom je dan aan het Station, Is de tretn er reeds vandoor. Refrein: Het beste is dat men die tram Maar Pust on vrede schenkt, En hem naar Amsterdam In 't Rijksmuseum brengt. En mooht het dan nog eens gebei Dat ik kom in Amsterdam, Ga ik zeker naar Tt Museum En bezoek dan vast die tram; Dan zal ilc vol vreugde zeggen: Tram, je bloeitijd is voorbij, Je neemt geen passagiers meer r In 't. Museum, rust in vee. 0 Meijerij. O Meijerij. Het drama In do Johannes Camphuysstraat, De Hnagsohe Rechtbank veroordeelde Dins dag den metselaarsknecht B. van Re-es, dïo aan zijne van hem gescheiden levende vrouw een met buskruit, spijkers enz. gevuld toestel zond, dat bij opening uit elkaar sprong, wegens mis handeling van die vrouw tot 2i jaar gevange- nsstraf, met vrijspraak van poging tot moord en van de subsidiair ten laste gelegde poging tot zware mishandeling. Traglsohe dood. De „Limb. Kr." meldt uit Eysden.: Het ge hucht Oost was Vrijdagnamiddag het tooneel van eene droevige gebeurtenis. Een porsoon ge boortig uit Keer, had te veel aan Bacchus ge offerd en maakte het den mensehen erg lastig. Na in. 't café V. den boel op stelten gezet te hebben zwaaide hij naar 'tcafé der wed. Wolfs. Hier was niemand in huis dan do oude moe der' en haar dochter, fcüpoedig begonnen ook hier het getier en baldadigheden- Ten laat ste deed hij met oen geopend zakmes een slag naar do dochter. De moeder dit ziende, sloeg van 6chrik tegen den grond en was na eenige minuten een lijk. Do dronkaard, door inmid dels toegeschoten familio en huren op. hard handige wijze aan de deur gezet, koerstenaar Maarland. Bij den overweg alhier wierp hij zija rijwiel midden op het spoor en wildo weer te rug naar Oost-. Spoedig evenwel was hij in •handen der intutschen gewaarschuwde maré chaussees, die hem geboeid naar de kazerne brachten. Valscho zilverbons. De 's-ff. Ci." meldt uit Eindhoven, dat daar Vrijdag wederom een valsclie zilverbon van 2.50 bij de autoriteiten gedeponeerd werd, zoodat binnen enkele dagen reeds vijf stuks ondeugdelijke waarde-papieren aan de circula tie zijn onttrokken. Alle in beslag genomen stukken hebben hetzelfde serie- en volgnummer B. D. 18323, ze toonen alle dezelfde afwijking bij de onderteekening van den Minister van Financiën en ze missen alle bét watermerkde kleur is iets lichter dan de gewone. Veronder steld wordt, dat langs den weg der kleuren fotografie deze valscho biljetten zijn vermenig vuldigd. Opvallend mag het heeten, dat de inbeslagname -of deponeering steeds geschiedde op een marktdag to Eindhoven, zoodat men op goede gronden mag aannemen dat de frau duleuze uitgifte plaats had in do plattelands gemeente om Eindhoven. Rijks- en gemeente politie hebben een uitgebreid onderzoek inge steld. Te Buiksloot werd Maandag bij de politie ge deponeerd een aldaar in betaling uitgegeven valscho zilverbon, met de volgende 6erie let ters en nummers: B. F. No. 09237 groot f 2.50, aarin wel was beproefd, maar zeor slecht ge lukt, een watermerk aan te brengen. Voorts zijn de kleinere drukletters niet zoo duidelijk als op een echt biljet, terwijl de let tertjes der strafbepaling zeer onduidelijk zijn. Ook komt op het onechte biljet_ onder de streep der handteekening van den Minister van Financiën een zwart vlekje van drukinkt voorf Over het geheel heeft het blauw een niet zub donkere kleur als van een echten bon. Van de „Lusitanla". Aan het strand onder Koudekerk© is Za terdag een flesch aangespoeld waarin op een blaadje uit een notitieboekje het volgende was geschreven „Lusitania. We are torpeded, one in the front and one in the back. I take leave of my pareuts and my girl who live in London, Johnstreet 57, East End. He who find this begged to give this- to them. The boat sinks. Farewell for ever. J. H. Burton." In Italië gevangen gezet. Met de „.Prinses Juliana" is te Batavia aangekomen de agent van de Javasohe Bank, de heer Gongrijp, die eenige dagen'als epion in Italië heeft gevangen gezeten. De Javar Bod-c. deelt daarover het volgende mede: Met een vriend had de heer Grongrijp de campanilo te Venetië beklommen en genoten van het prachtig panorama, dat zich aan lien vertoonde. Daar waren ook eenige officieren, die hen gadesloegen. Toen zij zich naar het station begaven, werr den zij door eén politïe-agent aangehouden en ze moesten naar het politiebureau. Daar wer den hun papieren onderzocht, want ze werden voor spionnen aangezien. De vriend werd losgelaten, maar de heer Grongrijp, ondanks zijn papieren, waaruit zon neklaar bleek, dat bij Nederlander was en op zijn doortocht naar Nederlandsch-Indië, tot twintig dagen veroordeeld, omdat hij een zak- bij zioh had, dat één centimeter langer was dan in Italië is toegestaan. Dus wegens het overtreden van de bepalingen omtrent het dragen van wapenen kreeg hij 20 dagen gevan genisstraf. De consul-generaal wist te bewerken, dat zijn straf tot vier dagen verminderd werd. Onze gezant bemoeide zich er mede, eveneens de minister van buitenlandsoho zaken en het slot was, dat hij er met drie dagen brommen af kwam. Die drie dagen van rust zoudon niet zoo erg zijn geweest, als de cel, waarin de heer Grongrijp over zijn overtreding moest naden ken., niet zoo vie3 en vuil was geweest.. Hij was in het dwangarbeiderskwartier opgesloten. En ofschoon hij geen bezoek mocht ontvangen, had hij zooveel bezoek van ongewenschte gasten, dat hij zich niet rustig kon houden. Prins Willem van Oranje. Rij h&b lezen van een, met de Initialen E.G.St. geteekende genealogische studie in de „Frankf. Ztg." komt men er onwille keurig toe uiting te geven aan deze ge dachte „Wat zou onze Prins Willem van Oranje wel van dezen Europeeschen oorlog zeggen Ongeveer alle landen, die aan dezen oor- Jog deelnemen, worden geregeerd door sou vereinen, die van één-en-denzelfden voor zaat afstammen, zoodat bij ongeveer alle regeeronde oorlogs-vorsten hetzelfde bloed door do aderen vloeit, nl. dat van hun alle: stamvader, den ongeveer drio aondord jaar geleden levendon Wilhelmus van Nas sau©, den stichter onzer Nederlandsche on- afh anke' i jkh eid In het aan zijn stamboom gewijde opstel in het Frankforter blad wordt in herinne ring gebracht, hoe Prins Willem van Nas- sau-Dillenburg in derden en vierden echt verbonden was met Fransohe gemalinnen, Charlotte van Bourbon en Louise de Co- ligny. Van hem en van deze echtgenooten «tammen de leeenwoordige gekroonde hoof den in Europa af. Keizer Wilhelm II van Duitscbland stamt in rechte lijn van den Grooten "Keur vorst en diens gemalin Louise Henriëtte, die een dochter wa-s van prins Frederik Hendrik, een zoon van onzen Prins Willem. Diens oudste dochter uit derden echt, Louise Juliana, staat onder aan een stam boom van niet minder dan tien vorsten, van wie vier kroon-pretendeuten; tot die tien behooren Koning Albert van België en de Tsaar van Bulgarije. Ook de oude Oostenrijksche Keizer dankt zijn relatie tot de Oranje's aan dezen tak; en eveneens de Russische Tsaar, de Koning van Italië en Koning George V van Enge land. Hoewel zij nog buiten den oorlog staan, mag worden opgemerkt, dat ook de souve- reinen van Spanje, Roemenië en Denemar ken hun familie-verwantschap kunnen aan- toonen, als afstammelingen in meer of min der rechte lijn van Prins Willem van Nas sau. Niet minder dan twintig Europeosche gekroonde regeerders, verder alle Duitscbe bonds vorsten en -vorstjes gelden als zijn afstammelingen. Slechts vier zijn er, die buiten de familie staan: Johann II, souverein vorst en regeer der van het Huis Lichtenstein, Nikita van Montenegro, P ter van Servië en Albert van Monaco. Overigens zou men dus alle Europcesche vorsten tot één groote familie kunnen reke nen, elkaar terug vindend in dien één en stamvader, onzen Prins Willem, nu allen onder elkaar ruziënd en kralcedend, eikaars volkeren uitmoordend cn eikaars landen verwoestend, zonder eerbied voor den erroo ton stamvader in het stille Delftsche maf Wat onze zwijgzame Prins Willem van Oranje wel gezegd zou hebben over zoo'n famine van onruststokers?... Dagboek van een stervend®. Op het lijk van een Franschen soldaat vond men ©en opschrijfboekje, waarin hij sedert zijn verwonding bp het slagveld tus schen twee fronten, de volgende aanteeke- ningen had neergeschreven „Hier, op de plek, waar ik lig, trof Se doodelijke kogel ook mijn vriend P. plékA1 tlSn dag6n lig ik nu °P deze zelfde „Ik ben zelf ook gewondop handen en voeten kan ik nog wat rond kruipen. Mijn armen vriend heb ik betast; zijn zak- boekja heb ik hem afgenomen, om het Jater aan zijn ouders te kunnen geven wanneer ik blijf leven. Ik ben daarvan echter niet zeker. Daarom schrijf ik dez© aanteekeningen in het boekje... „Ik heb een schot door den hals gekre gen, drie kogels kreeg ik in het linker been; het doet mij hevig pijn. Mijn rech tervoet is door een granaat-scherf getrof- fen; ik voel dien voet nauwelijks meer: hij is heel dik gezwollen. „Het kruipen over den harden grond valt me moeilijkik ben zoo zwak ge worden; sedert veertien dagen yoed ik me met veldvruchten en met beschuit uit de ransels der gevallen kameraden. In de laatste weken heb ik nergens in den om. trek een ziekendrager gezien; als z© niet spoedig komen, vindon z© me dood naast mijn vriend P. Di© ziekendragers moeten de oogen wijder open sperren. „Indien ik sterf, dan: Leve het va derland! En weg met de Duitschers! „Ik denk aan mijne moeder en aan mijn vrouw. In den zak van mijn vriend P. zoek ik naar een mes om mijn schoen van den voet los te snijden; de wond doet mij schriklijk pijn. Die arme kerel heeft geen mes. „Eiken dag wind ik mijn horloge op; dan zet ik ook een streepje, als weer een dag is voorbij gegaan. „Mijn rechterhand begint te verlam men; nauwelijks kan ik nog voortkruipen, om in de ransels naar brood, en in de veld- flesschen ie zoeken naar iets drinkbaars. „Als God dezen oorlog binnen twee of drie dagen laat eindigen, dan word ik stellig nog gered.... „Ik kan mij niet meer bewegen. Ik heb geen stuur meer over handen en voeten ze doen mij ontzettend lijden. Waar blij ven de hospitaal-soldaten? „Naast mijn vriend P. ga ik nu liggen... „Tot morgen...." Tweede Kamer. De Tweede Kamer ging AVoensdagvoormid- dag te 11 uur dadelijk in comité-generaal, zon der dat vooraf de Kamer in openbare ver gadering /was bijeen gekomen. Te tien minuten voor vieren werd vanwege den president der Tweede Kamer aan de op het Binnenhof wachtende journalisten mede gedeeld, dat er dien dag geen openbare ver gadering meer zou zijn, maar dat de openbare vergadering Donderdag 11 uur zou aanvangen. Ultkeering salar!3 van onder do wapenen ver blijvende onderwijzers. B. en "W. van Amsterdam achten, volgens een mededeeling in de Raadszitting van Woensdag gewenscht, de uitbetaling van salarissen aan gemobiliseerd© onderwij zers te doen voortduren op den voet, zooals zij tot dusverre geschiedde. Dit resul taat kan liet eenvoudigst verkregen worden, door een wijziging van art. 2bis der Verorde ning in dien zin, dat daaruit de beperking van den duur der ultkeering tot één jaar vervalt. Wordt goedgekeurd. WIELRIJDEN. 12-uurs-fletatocht. Vernomen wordt dat het aantal deelnemers, die zich voor den ,a-s- Zaterdag te houden 12- uurs-fietstocht door Zuid-Holland hebben aan gemeld, reeds do 1000 overschreden is, onder wie 70Ó a. 800 militairen. Een Engolscho vliegmachine geland. Hedenmorgen om 6.10 u. landde in de Van Wijkhuizenpolder onder d© gemeente Philippine een Engelsche vliegmachine, waarin twee En- gelsche officieren cn bewapend met een mi trailleuse. Zoodra zij geland waren staken zij de machine in brand. De officieren werden ge ïnterneerd en naar Terneuzen overgebracht. De mitrailleuse, die bijna niet beschadigd was, werd naar Philippine vervoerd. Van de vlieg machine bleef niet® dan het ijzerwerk over. Nader meldt, men van andere zijde Hedenmorgen zes uur daalde wegens motor defect onder d© gemeente Hoek ©en Engelscho tweedekker, genummerd 678, bemand met twee officieren. Zij waren hedenmorgen half drie te Boulogne opgestegen. De vliegers werden ge ïnterneerd door een korporaal, die zeer toeval lig een der beide Engelschen kende. Een derde bericht zegt dat de vliegmachine bij Sluiskil is 'gedaald. De twee inzittenden waren kapitein Hunt ©n luitenant Jackson. Een beschoten vlieger. Woensdagmorgen 8 uur passeerde te Sas van Gent een vliegmachine op ongeveer 500 M. hoogte, komende uit Zuidelijke richting en zich bewegende in Noordwestelijke richting. Aan de grens werd de machine hevig beschoten. De nationaliteit is onbekend- Van hot Westelijk Oorlogsterreln. BERLIJN. In het oostelijk deel van do Ar- gonneii bestormden onze troepen ter verbete ring van hun nieuwe stellingen nog verschil lende Fransohe loopgraven, waarbij zij vijf officieren cn 365 man gevangen namen on eon mitrailleur veroverden. In do Vogezen ihadiclen bij Miimster hardnek- lage gevochten plaats. De Franschen deden herii aakle aanvallen op onze stellingen tus schen den Lingetop (ten noorden van Mün- ster) en Mü'hlbach. Do aanvallen wei-den afge slagen. Op enkele plaatsen drong de vijand in onze stellingen en moest in ©en verbitterd handgemeen er uit geworpen worden. Ten zuidwesten van den Reidhsaokeiikopf houdt hij nog een gedeelte van onze 'loopgraven bezet. Dag on nacht lagen onze troepen in bet aanvalsfront en onze daarop aansluitende stellingen tot Dudolshausen en Hdlsen first on der hevig vijandelijk vuur. Wij namen vier officieren en ongeveer 120 man, grootendeels Alpenjagers, gevangen. Een Duitsche vlieger dwong een Fnansch vliegtuig hij Bapaume tot landen. Do machine viel onbeschadigd in onze handen. Kolmar werd mot bommen beworpen, waar van or tien op do huizen en dn de etraten vielen. Een burger werd gedood, een vrouw gewond, Vsn het Oostelijk Oorloqsterreln. BERLIJN. Ten oosten van Popeljany en Kurtschany trekt de vijand terug voor onze opdringende troepen. Ton westen van Scliawli is de laatste vijande lijke verschansing in storm genomen ©n bezet vervolging wordt in oostelijke richting voort gezet. Aan de Dactissa ten oosten van Rossienje braken de Duitsche troepen door de Russische linies. Ook hier wijkt dè vijand. Ten zuiden van den straatweg Mariampol Kowno werden do dorpen Kiekieryszki en Janowlca veroverd, benevens drie achtereen volgende vijandelijke stellingen. Ook hadden de aanvallen van onze Iandwèer- troepeb op nog door den vijand behouden stel lingen ten noorden van Nowogrod volkomen succes. De Russen trokken terug met achter lating van 2000 gevangenen en twee mitrail leurs. Verder zuidelijk aan den Naref werd het sterke werk van de voorstelling Rozan be stormd, waarbij 570 gevangenen werden ge maakt en drie mitrailleurs veroverd. De vijand trachtte aan den Naref hardnek- kigen tegenstand te bieden. Zijn wanhopige tegenaanvallen met ijlings bij elkaar geraapte troepen op de bruggénhoofdstelling Rozan-Pol- tusk-Nowogurgiew.sk mislukten. De verliezen der Russen waren zwaar. Dui zend gevangenen bleven in onze handen. In de stelling Blonie-Grojec kon de vijand het slechts korten tijd uithouden. Onder den druk van onze aan alle kanten versterking krijgende troepen begonnen de Russen ten westen van Grajeo de werken los te laten en in oostelijke richting terug te gaan, waarbij onze troepen hen op de hielen volgden. Bij de vervolging bereikten de Duitsche troepen op het zuidoostelijk geveohtstooneel onder bevel van generaal von Woyrsch gisteren de vooruitgeschoven bruggenhoofdstelling ten zuiden van Iwamgorod. Een onmiddellijk volgende aanval stelde hem in het bezit van do vijandelijke stelling bij Wladislawow. Om do daarop aansluitende stel lingen wordt nog gestreden. Tusschen den Éoven-Weichsel en Boeg bood de vijand opnieuw het hoofd aan het leger van generaal Mackensen. Niettegenstaande den nardnekkigen tegenstand drongen de O.-H. troepen bij SlcryniecNiedzzwica.Mala (zuid westelijk van Lublin), do Duitsche troepen zuidoostelijk van Piaski en ten noorden van Krasnostaf in de vijandelijke stellingen. Do aanval wordt doorgevoerd. itaüaansch legerberieht. ROME. Langs het geheole ïsonzo-fronfc werd ons offensief Dinsdag krachtig en met succes voortgezet, vooral op het Carso-pla- teau. Op het einde van den dag hadden wij wederom loopgraven veroverd en 500 krijgs gevangenen, onder welke vijf officieren, Ondanks d© vermoeienis van het hevige en hardnekkige gevecht, dat tot den avond voortduurde, slaagden onze troepen erin zioh snel to versterken in. de veroverde stel lingen en daarna weerstand te bieden aan de tegenaanvallen, die de vijand gedurende den. nacht deed De actie ontwikkelt zich verder. Do brug over de Iconzo hersteld. CD INE. Na vier weken gewerkt te hebben slaagden do Italiaansche genietroepen er in de spoorwegbrug over de Isonzó to herstellen, tusschen Cervignano en Moufalcone, die d© Oostenrijkers hadden vernield -, voorloopig was er een pontonbrug over de rivier gelegd. He den kon de eerste trein passeeren, en Moufal cone bereiken, waar hij met groote geestdrift werd ontvangen. Cecn beëindiging van den oorlog In October. BERLIJN. Het „Berl. Tageblatt" schrijft: In de buitenlandsolie pers heeft het bericht de ronde gedaan als zoude de Keizer gezegd heb ben. dat de oorlog in October geëindigd zou zijn Zelfs werd beweerd, dat de Keizer zich in dien geest tegenover bankiers zou hebben uitgelaten. To bevoegder plaatse is, naar ons bij navraag gebleken is, van zulk een uitlating niets be kend. Blijkbaar is da geheele geschiedenis een verzinsel. Het IV o 1 fbureau is gemachtigd dit te be vestigen. Do Keizer heeft, zich tegenover nie mand op di© wijze uitgelaten. De staking In ZuIcM'/ales voorkonten. CARDIFF. In de conferentie, hedenmorgen gehouden met de mijnwerkers-gedelegeerden, werden de voorwaarden, die met do leiders wa ren overeengekomen, met overweldigende meer derheid aangenomen. Or ©ld voirJs-irijg-IoEtetrr vanaf 50 zonder Borg. Aflossing vanaf f 5.-— per maand. Vraagt onze voorwaarden. OUD-HOLLAMDSCHE VOORSCHOTBANK, Fredsrikspiein 27, Amsterdam. Prijzen Kantoor „Het Witte Kruis Hartenstr. 19 Amsterdam. Het kantoor is deze week geop. v. 's morg. 8 tot 's av. 9 u. Zaterdag tot 's av. I f Zoning tot 's midd. 6 u. Men mag de briefjes zelf trekken, v. postw. m. 5 o. verhoogin; }i. Naar buit. t. toez. Tijdgeest Ohligaiiën Premietrekkingen volgens aanwijzing der Nederlandsche Staatsloterij f 2.50 f5.— flO.— f20— f 25.— Volgestort (wettig geoorloofd) Verkrijgbaar a. h. Hoofdkantoor Wijnhaven 15 te Rotterdam en bïj H.H. Agenten. Bsskhandd HEUS DEKKER, N. Spiegelstraat 33—35, Amsterdam, zendt franco na ontvangst van postwissel: Bruyn, Tactiek 1.25. Gids Milicien-Korporaal 0.40. n n Sergeant 1.10. Handleiding Militaire oefeningen 0.60. Regl. Inf. I 20 c.; ït 25 c.; Pioniervoorschr. 1 a/b 60 c.; Velddienst 45 c.; Inw. dienst 40 c,; Garnizoensd. 40 c.; Mam-h Trausportd. 50 c., Gymn. Yoorschr. I 40 c.; II 25 o., Schietvoorschr. en verdere v. alle wapens. voorschr. etc. tacsfrEegeGliefihebüüers, zendt nw naam en adres en gij ontvangt fr. een nuttig geschenk. „Huizo Vondel". iPrrrcGeragir. 459, A'dam. ^oGHedage opleiding voor Kommies Belas tingen. Examen 1915. Uitsluitend priuaatles» sen per brief voor militasren 37¥2 ct. per week. Grondig onderricht in Boekhouden, Cüan» delsrekenen en HamJeSscorreap. door Leeraren in Boekhouden M. O. Degel(jk les in Kleden*!, taal, Rokesien, en vlug loopcerd schrift? samen 3?K> ct. per week. Vraagt gratis uitgebreid prosp. met honderden attesten van geslaagden. Nederlandsche Postschocl, Amsterdam. Door den Tandarts A. FRIE- DERICH te Arnhem, is in den handel gebracht „Dolo Tand-, pasta", welke speciaal vervaar digd is ter bestrijding van het tandbederf. Reinigt dns nwe tanden met „DOL0-TANDPASTA" Rose 0.12J4 en f 0.25 per doos Wit ƒ0.15 en ƒ0.30 De Invloed van het tandbederf op de volksgezondheid en de volks welvaart wordt bestreden door het geregeld gebruik van Dolo-Tand- pasta. gliP^! WmÈÈ, tijtl goed door Is komen, is wel bet resign van Mil's v. Rossen's Tromt

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4