33S SÖIj23^rP:H3:iNIOO"U:ET.ik.l>JT van -verjaag:-- 3x3 Bjnnenland. Legerzaken. Marinezaken. Corresp o n d e n t i f. Uit Leger en Vloot 5 Uil de „Lombok", die daarop koers zette naar Port Talbot om kolen te laden. Dit geschied zijnde, voer liet sohip naar New-York, alwaar petroleum en stukgoederen werden geladen. Het plan was via Kaapstad en Durban naar Java te stoomon. Dit is ten slotte ook ge schied, maar eerst nadat de equipage het schip en zichzelf reeds had afgeschreven. Den eersten dag was het mooi Weer, doch 's avonds begon het op te briesen, en gedurende den nacht kwam er een hoop slecht weer, een hoop zoo groot, dat den volgenden ochtend moest worden bijgedraaid om het Bchip met den kop in den wind te leggen. Draadloos werd verbinding gekregen met de Nieuw Amsterdam" van de Holland-Amerika- lijn, maar wat die te rapporteeren had, was al evenmin geschikt, om eene optimistisch© ver wachting betreffende het weer te rechtvaar digen. Steeds heviger werd de orkaan en 6teods onbehageiijker het verblijf aan boord. Ieder oogenbUk stak de „Lombok" den neus in do golven en dan kwam er een bonk water over. die weer het een of ander onprettigs te weeg bracht. Eerst gingen de kippen en koeion en al wat er verder aan dek aas te vinden, mee over boord. Toen sloeg de kombuis vol water, wat eenige 6tagr.alie in don gercgolden gang der maaltijden tengevolge had. Vervolgens rammeiden de golven successie velijk niet minder dan 13 deuren aan splinters, rukten de sloepen uit de klampon en smeten een sloep, met zulk een goweld tegen een klamp dat deze dwars door den romp van de sloep heenschoot. Veol heen, dat nien het er leven af zon bren gen, was er nier., want met ieder uur wies de storm aan. 19 Februari was het begonnen, 21 Februari viel het eerste slachtoffer. Een stuurmansleer ling word door een golf gegrepen en overhoord gesleurd. Aan knip v-vlemen v-c! niet te don ken. daarvoor was de zee voel to ruw. 22 Februari eindelijk bedaarde het weer en al stond er nog een zware zee, zoo kon men tceh den koers hervatten en do schade opne men. Bij de reeds vernielde rampen, kwam nog dat telkens weer de pressennings-zeïlcn van do lui ken worden geslagen, te; wijl geen enkele lucht koker meer een kap had. Ook bereden zag' alles er troosteloos uit. De kolenbunkers waren gedeeltelijk onder water en mot zulk een kracht had de zee de hunker-deuren gebeukt, dat de roestplaten aan den binnenkant op do kolen lagen als waren zij er keurig afgebikt.- Doordat het water een nieter hoog door de hutten en het volks-logies geslagen was, dag en nacht door, telkens weer aan, gedurende drie etmalen, lag enkele degeu later bijna do helft van de bemanning ziek nVét zware .rheumatiek, en men Lisloot Op Bermuda aan te houden, om de schade voorloopig to herstellen en do be manning do gelegenheid tc geven intusschen wat op te knappen. Weor kwam er een lievige storm opzetten, waardoor de werkzaamehden slechts langzaam opschoten en men niet minder dan li dagen aldaar bleef vertoeven. Ver"- 'eens werd zee gekozen 28 stoomdagen later -= de „Lombok" voor Kaapstad en nog 23 dagen later bereikte het schip Java, na ge noeg avonturen voor een heel menschenlcvcn te hebben meegemaakt. Een schip vergaan. Den 9en Juni is het stoomschip „Zweona" van do Handelmij. Kian Gwan nabij Mad oer a op een rif geloopen en gezonken. De eerste en tweede machinist, de 2e stuurman, 2 matrozen en elf passagiers, w. o. 5 vrouwen, verdronken Een torpedojager redde de andere opvaren den. De schade bedraagt ÏOO.COO. („Java-Bode.") Do Koningin ie Maastricht. Dinsdagmorgen te 7.20 is H. .M. de Ko ningin met klein gevolg per Koninklijken trein te Maastricht aangekomen. Do trein werd bsgoleid door den inspecteur der Staatsspoorwegen, den heer E. do Bruyne. H. M. kwam als eerste passagier aan het nieuwe station aan. Aan den voor- en ach terkant was een plankier met looper gelegd, met aan weerszijden heesters en "roen. Ter begroeting waren aanwezig Zijne Excellentie de Commissaris der Koningin en de mili taire autoriteiten. H. M. in zwart rijtoilet zag er opgewekt uit. Zij onderhield zich enkel© oogenblikkcn met den Commissaris der Koningin en wandelde met hem over het plankier door de hal van het nieuwe station tot aan de auto, die H. M. naar de Jéker-kazerne bracht. Hier steeg IIM. met gevolg te paard en begaf zicb langs den Hertogsingol en door de Kommenlaan naar bet exercitieveld ,,De Kommen". Langs den goheelen weg stonden duizenden en dui zenden menschen, die juichten en wuifden zoodra de Kóningin zich vertoonde. Op bet veld stond het gebeele garnizoen opgesteld. II. M. inspecteerde al de troepen, waarna de troepen voor H. M. defileerden. Het was een prachtig gezicht, dat mooie groote terrein met al die menschendroxnmen ordelijk er om been geschaard. Van uit De Kommen reed H. M. naar liet gouverne mentsgebouw, waar hot volk weer in dichte haag stond om de Koningin toch weer eens te zien. Ongeveer 10 uur kwamen de auto's weer voor en reed II. M. weg, thans go- kleed in een ander toilet. Dankbetuiging. Wolff seint officieel uit Berlijn: Nadat on langs de tweede uitwisseling van zwaargewonde Duitsche en Engelsche krijgsgevangenen via Nederland heeft plaats gehad met de meest welwillende medewerking van de Nederland sen© regeering en het Nederlandsche Roode Kruis, is aan heide door den Keizerlijken ge- fant te 's-Gravonhage een warme dankbetui ging van de Duitsche regeering overgebracht. Nedorlandsche Veroonlglng „Ons Leger". Het bestuur van „Ons Leger" schrijft: Tot heden heben wij geregeld sigaren, tabak •tc. aan onzo manschappen te velde kunnen zenden, en wenschen hiermede door te gaan 1 De bodem onzer kas wordt echter langzamer hand zichtbaar endo dag der demobili satie is voorloopig onzichtbaar! Wij hernomen dus het offensief op de beurzen van allen die mee blijven leven met dó weerbare be wakers onzer nationaliteit en hopen, dat onze aanval schitterend zal slagen ten hunnen ▼oordeele! Alle giften zullen dankbaar aan vaard worden door het secretariaat, Korte Wijnstraat 8, Rotterdam. Be „Nordd. Allgem." over het onderhoud met Churchill. Het bureau Wolff seint uit Berlijn: Do „Nordd. Allgcni. Zeit." schrijft onder het opschrift: „Magister Churchill," minis ter Churchill deed den correspondent van de „Nieuwe Rotterdamsche Ct." belang wekkende mededeelingen. Churchill acht zich specialiteit in de be oordeeling van Belgische toestanden, zeker fflefc hetzelfde rockt als sir Edward Grey, die, zooals men weet», ook eens in zijn leven, a.l. den voKgoa zomer, het Britsche eiland ▼oor ©enige dagen heeft verlaten, voor con tinentale politiek. De toenmalig© minister f»n marine Churchill vergezelde de fameus? marine-brigade op bar© expeditie naar België. Beiden, do brigade en Churchill, konden echter het noodlot der vesting niet keeren. Thans maakt Churchill gebruik van den rijken schat van ondervindingen, dien hij in België heeft opgedaan, om Nederland daarvan mede te deelen. Het probleem va de Scheldemouding kwam, zooals men zie' zal herinneren, voor oenigo jaren aan de orde, toen Nederland zich voorbereidde om de bevestigingen bij Vlissingen te vérster ken. Engeland deed toen vergeefs moeite het den Nederlanders lastig te rnakeu. Ook Churchill noemt de tegenwoordige regeling van den mond van de Schelde onnatuurlijk. Want indien naar Antwerpen transporten over de rivier gezonden hadden kunnen worden, dan zoudo het niet geval len zijn. Wij zullen den deskundig© niet tegen spreken, ook niet als hij zich op het gladde ijs der voorspellingen waagt; of echter de toestand den Nederlandschen lezer ook zoo onnatuurlijk voorkomt, als den Engelsch- man, die ook de voortzetting van de Kanaal- kust slechts als een Engelsck glacis be schouwt, is toch wel cenigszins twijfel achtig. Churchill zou verder gaarne de bezorgd beid wegnemen, dat men van Nederland zou verlangen zijn Vlaamsch grondgebied tegen een gedeelte van Oost-Friesland te ruilen. Het is zeer interessant bij dezo ge legenheid van dergelijk© plannen to hooren die blijkbaar toch reeds in zooverre vasten vorm hebben aangenomen, dat men in Nederland daarvan kennis kreeg. Dat Engeland de uitsluitende controle van de geheel© kust van Calais tot aan de Schelde als zijn hoofddoel van den oorlog beschouwt, ligt voor de hand. Wij hebben ook reden om te veronderstellen, dat bet geen plan beeft Calais weder te ontruimen Er zal zeer waarschijnlijk onder de jonk vrouwen van het huidige Frankrijk geen Jeanne d'Arc opstaan, maar is het aanlok kelijk voor Nederland en België hot lot te deelen, dat Engeland aan het verzwakte Frankrijk heeft toegedacht? Het artikel eindigt met do woorden „Duitsckland heeft do neutraliteit van Nederland strikt geëerbiedigd." Het beeft daarmede met gelijke munt betaald, want, in tegenstelling met België, beeft Neder land zijn oor gesloten voor den Engelscben verleider, toen deze ook bij dit land pogin gen deed. Nederland is werkelijk neutraal gebleven Een absoluut zelfstandig, neutraal Neder land is een kostelijke flankdekking voor Duitschland. Anderzijds vormt de toestand van den Sche'demond m"«er dan een schoonheidsge brek in de Engelsche voorstelling van het toekomstige Europa en de versterking van Vlissingen zelf een leelijke vlek. Jammer, dat de mededeelzame Churchill verzuimd heeft zich over dit punt uit te laten! Uit de Staatscourant. Bij K. B. is het K. B. waarbij o.a. Ie luits. N. Gerlach. adj. van hot 17e rcg. inf., en H. C. Honig, van het wapen, dor inf., gedet. bij liet reg. gren. werden overge plaatst bij het reg. jagers, ten aanzien van den le luit. Gerlaoh op verzoek ingetrokken en buiten werking gesteld, en ten aanzien van den le-luit. Honig in dior voego gewij zigd, dat zijn overplaatsing in stede van bij Gsnadlew, de gewezen Bulgaarsche minister, is dezer dagen gearrosteerd in verband met den bommenaanslag te Sofia, die zooveel opschudding heeft veroorzaakt en waarach ter stellig heel wat politiek school. O* de gewezen minister er inderdaad iets mee te maken heeft, is natuurlijk dc vraag en zal een proces moeten uitmaken. We hebben onlangs het geval in de „Soldatencourant" weergegeven, hier bieden wij onzen lezers bet portret van Genadiew aan. het reg. jagers bij het reg. gren. zal plaats vinden. Bij K. B. is, niet 1 Aug. aan den kapt. M. B. Mengel van Koetsveld van Ankeren, van het 9e reg. inf., op aan vrage, ter zake van langd. dienst, onder toe kenning van pensioen van f 2000 's jaars, eer vol ontslag uit den- mil. dienst verleend. Bij K. B. is, to rekenen van 15 Juni ;jl„ aan den gewezen bol.-tit., niet rang van gen.- majoor, J. H. Kn el, van het wapen der art., onder intrekking van het voortdurend pensioen ad 1800 's jaars, oen vernieuwd voortdurend pensioen toegekend ad f 2300 's jaars. Bij K. B. is, niet 30 Juli a.s., benoemd bij het res.-pers. der landm., met bestemming voor den dienst bij de landweer, tut rr-s.-'ie- luit.-kwartierm., de hij K. B. van 30 Juli a.s. eervol ontslagen adj.-onclerofficier-hwartierm. G. Tjeerdema, van de kol. reserve. Bij K. B. zijn benoemd bij het res. pers. der landm., bij het pers. van den geneesk. dienst, tot res.-off. v. gez. 2e kl„ N. D. Stam en L. Ha mniinga, artsen. In dienst houden der Landweer. In de Tweede Kamer heeft do discussie plaats gehad over het wetsontwerp tot langer in dienst houden van de landweer, Dc besprekingen waren dikwijls zeer geanimeerd en gaven ten slotte aanleiding tot een zitting met gesloten deuren. Na de heropening (lcr vergadering kwam de Minister van Oorlog, de heer Bos- b o o m, aan het woord ter beantwoor ding van verschillende vragen. Hij zeido o. a. onmogelijk do wegzending der aan gegeven groepen landweermannen to kun nen toezeggen, reeds omdat daaronder gegra dueerden zijn, die onmogelijk kunnen worden gemist en dat men de belangen van anderen niet kan schaden. Wat de quaestio der ver loven aangaat, do Minister herhaalt, dat die niet zoo gemakkelijk op to lossen en te beoor delen is. De aandrang voor Dudbonyverloven werd op een gegeven oogenblik zoo groot, dat de Minister order moest geven de verloven met 50 te verminderen, behalve in bijzondere ge vallen. Die maatregel was natuurlijk maar tijdelijk; er werd dan ook kolossaal overvraagd. Up een gegeven oogenblik werd zeer veel ver lof gevraagd voor den hooibouw in Friesland on hevige klachten werden geuit over de ver- waarloozing. Welnu in weerwil van het vermin- doren van aile verloven mc-t de helft bleek, dat liet hooi uitstekend binnenkwam on van zeer goedo kwaliteit was. Hetzelfde geldt van den kersenpluk, waarvoor ongeveer 1700 verloven in de Betuwe werden aangevraagd. Do Minis ter weigerde: kersen plukken Icon iedereen, meende luj. En nu zei men wel, dut het werk zoo moeilijk was, maar de kersen werden toch behoorlijk geplukt. Waar de opperbevelhebber van het leger ver klaart, dat er niet meer dan 18 verlof mag hebben, kan de Minister dot niet tegen gaan. Mat liet verlof voor verkiezingen aangaat, wanneer iemand zijn burgerplicht wit vervul len, moet hij ook maar een dag verlof er aan geven en niet afzonderlijk verlof vragen. Wat de toepassing der amnestie betreft, deze is een voudig een vrijstelling van straf. Maar mc-n wordt niet gestraft, wanneer men niet wordt ontheven v:,n den diensttijd welken men niet heeft doorgebracht. Evenwel, de Minister heeft het recht om in dergelijke gevallen vrijstelling to verleenen. Worden verzoeken daartoe ge daan, dan zal do Minister ze in overweging nemen. De dislocatie van de Landweer, hoe gaarne dc Minister den landweermannen zoo veel mogelijk ter wille is, lean alleen op mili taire redenen zijn gegrond. Echter wordt door den opperbevelhebber wel overwogen, wat in die richting kan worden gedaan, maar nooit mag het organiek verband v.orden verbroken. Dat is een militair wetenschappelijk principe, dat niet mag worden geschonden. Het spijt den Minister, dat het lid V3n do legcrcommissie, de heer Marchant, zijn klach ten in zake Apeldoorn niet via dat lichaam tot kennis van den Minister hoeft gebracht. Der gelijke dingen worden altijd overdreven, en d© Minister moet herhalen,- dat het zeer onwen- schelijk is alle groote en kleine grieven in do Kamer uit te spinnen. Na nog eenige replieken werd het ontwerp ten slotte zonder hoofdelijke stemming a a n- De bandsnnood. Door den opperbevelhebber is in een rond schrijven aan desbetreffende autoriteiten de uitdrukkelijke v/ensch geuit, dat het gebruik van motorvoertuigen in hot leger op allo mogelijke wijze beperkt worde, opdat' do rijks-bandenvoorraad alras tot do gewenschte hoovoelheid zal kunnen worden opgevoerd; terwijl hiermee ook het groot© voordeel wordt bereikt, dat de handen kunnen beleggen, waar door deugdelijkheid en gebruiksduur toe nemen. Beperking is o.m. mogelijk door voor korte afstanden gebruik te maken van d© stoom tram of het rijwiel de bereden officieren van hun dienstpaarden en voor do grootere afstanden van de spoorbaan. In verband hiermede kan „De Tel." nog mededeclen, dat den leden en tijdelijken leden van het Vrijwillig Autoniobielkorps is aange zegd, dat zij buiten dienst niec met hun auto. mobielen, van rijksbanden voorzien, voor eigen gebruik mogen rijden. Hoogere Krijgsschool. Bij Ministerieele beschikking is bepaald, dat, aangezien in 1915 geen toelatingsexamen voor de Hoogere Krijgsschool is afgenomen, aan het in M16 te houden toelatingsexamen ook zal kunnen worden deelgenomen: a. voor de krijgskundige 6tudie: door de officieren van de infanterie, de cavalerie, de artillerie en de genie van het leger h. t. 1., die na 1 Nov. 1914 zijn bevorderd tot kapi tein (ritmeester), zoomede door de kapiteins (ritmeesters)van de infanterie, de cavalerie, do artillerie en de genie van het leger in Ned.-Indië, aan wie reeds in den luitenants- rang vergunning was verleend tot deelneming aan het toelatingsexamen in 1915, dat niec heeft kunnen plaats hebben; b. voor de studiën voor den intendance- dienst door officieren van de infanterie, de cavalerie, de artillerie, de genie, en de Mili taire Administratie van het leger hier te lande en van het leger in Ned.-Indië, die onderscheidenlijk van 1 Nov. 1914 of na 1 Jan. 1915 zijn bevorderd tot kapitein (rit meester). Evenwel wordt er do aandacht van belang hebbenden op gevestigd, dat in 1916 geen toelating voor de Hoogere Krijgsschool zal worden gehouden, indien het leger op 16 Dcc. 1915 nog niet gedemobiliseerd is. Wanneer tijdens den verderen duur van den huidigen mobilisatietoestand verlof tot her stel van gezondheid wordt verleend aan mili tairen, wier betrekkingen vergoeding wegéns kostwinnerschap genieten, mogen dio betrek kingen ook over den duur van bedoeld verlof in het genot worden gelaten van do hun toe- kendo vergoeding. Werkkleeding. Bepaald is dat, tijdens don mobilisatietoe stand, aan de onderofficieren beneden den -ang van adjudant-onderofficier een stel werkklee ding voor rijksrekening kan worden verstrekt, indien zulks door den commandeerenden officier verband met den aard der te verrichten diensten, wenscheiijk wordt geacht. Bij demobilisatie moet deze klecding weder zoodra doenlijk worden ingeleverd. Roservs- en miüiïc-sergoanten. Van de brigade grenadiers en jagers zijn de volgende reserve- en militie-sergeanten bevor derd tot vaandrigs"W. J. Hosang bij het le, G. H. Edichoven en J. A. Merk man bij het 5e, H. F. O. Tielems li en B. C. de Raadt bij hei- 10e, L. A. Mees bij bet 12e, G. W. Buiten dorp by het 17e. H. W. A. Martens bij het 21e en F. J. Appelman bij het 22e reg. inf. („N. R. Ct.") De „gouden kroon". Aan den reserve-sergeant J. L. "Willinck •an het 8o regiment infanterie is de gouden croon toegekend. Verschillende terichten. De majoor H. A. Mijsberg, van het 10e reg. inf. to Haarlem, benoemd tot luit.-kolonel en commandant van het llo reg. van dat wapen, krijgt Nijmegen als standplaats. De majoor E. G. J. Beuninc k, van het le reg. inf., wordt overgeplaatst bij het 10e reg. inf. De bij het le reg. inf. henocnule majoor H. G. Post wordt belast met het bevel over het le bat. van het korps. Verschillende berichten. De luit. ter zoo A. C. Canta Cremers zol binnenkort wegens lichaamsgebreken eervol uit den zeedienst worden ontslagen, met recht op pensioen. j Do zeeloods W. van Leeuwen is bij be- schikking van dn Minister van Marino met in- gang van 1 September a. s. ter zake van lang- durigen dienst eervol uit den dienst bij liet loodswezen onulngcn. Adsibarstsn. Het ligt in het voornemen van den Minis ter van Marine om de adelborsten van het jongste studiejaar, die in normale omstan digheden, na hun komst op het Instituut, met een der oorlogsschepen een oefeningsreis maken, ditmaal met Hr. Ms. „De Ruyter", welk schip behoudens onvoorziene omstandig heden in het laatst van October of begin van November a.s. naar Nederlandsch-Indiö zal worden uitgezonden, de reis te laten mee maken en hen to doen terugkeeren met de „Hertog Hendrik", tot aflossing van welken bodem gelijk kort geleden gemeld de ,De Ruyter" naar Indio vertrekt. In dit geval zouden de adelborsten einde Januari 1916 weder hier te lande kunnen ■orden terugverwacht. Uitbetaling vergoeding Ie vensmid delen Eerste plaatsing. 1-1-ReghrHnt Jagers. De S. M. A., le compie, Ie Batalj. Re giment© Jagcra verzoekt opgave der adres sen van het personeel dat iu het tijdvak van: 1 December 19141 Juui 1915 tot die Compagnie behoort heeft, teneinde tot verrekening der acnterstalligo vergoeding voor lerensmiddleu te kunnen overgaan. 1c Bataljon 18e Reg. Int. De administrateurs van het 1© Bat. 18 R. I., verzoeken beleefd aan personeel be- hoorende of behoord hebbende bot hunne compagnieën (nog menagegeld te goed heb bende) hun adres zoo spoedig mogelijk op te geven, opdat tot toezending dier gelden kan overgegaan worden. 2-1. 21 Ref. Inf. De s. m. a. van 2-1-21 R. I. verzoekt den mil. soldt. Bos, J., lichting 1906, en mil. soldt. Klok, in onderhoud geweest van 1 t. m. 20 Dec. 1914, bij op gemelde compagnie hunne tegenwoordige verblijf plaats aan hem bekend te maken. 1-11 20 Reg. inf. De administrateur 1-II-20 R. I. IV Div. Veldleger, verzoekt ten spoedigste opgave van hun tegenwoordig adres van de soldt. milicien De Bost, Hartjes, Laros, Van Mook, Van Daalen, De Boer Rutgers en VandenBrink I A. J. Tweede plaatsing. 4—!_7 R. I. Zij, die van opgemelde compagnie neg menagegeld te goed hebben, worden ver zocht ten spoedigste hun nauwkeurig adree aan den administrateur van gemelde com pagnie op te geven. Depot Bataljon V Inf. Brigade. De administrateurs der le, 2e, 3e en 4e Compagnie Depót-Bataljon der Ve Infante- rie-Brigade te Alkmaar, verzoeken opgave der adressen van het personeel, dat in het tijdvak van 1 Decmbr 1914 tot 1 April 1915 tot hunne compagnieën heeft behoort-, ten einde de achterstallige vergoedingen voor levensmiddelen te kunnen uitbetalen. Ook zij, die reeds eerder bericht zonden moeten opnieuw opgave van hunne tegen woordige verblijfplaats melden. Matr. H. J. te R. en mil. W. J. K. te T Uw verzen zijn minder geschikt voor ons blad. Red. J. v. P. te Leiden. Per request langs den militair hierarchieken weg, met omschrijving van reden, aanvragen bij den Opperbevelheb ber van Land- en Zeemacht. Red. Korp. J. d. B. te Hellevoetsluis. Ons onbe kend. Wij expedieeren aan militaire adressen, maar kennen geen ligplaatsen. Daar zorgt de Veldpost voor. R e d. J. v. D. te fort Pouderoyen. Is thans nog niet bekend. Blijf ons nieuws in de rubriek Legerzaken maar trouw volgen. Wij zullen hqt I daarin zoo spoedig mogelijk melden. Red, .T. J. S. te Osacndrecht. Ons onbekend. Red. G. L. te Wduw. Eens per maand b.v. Ande ren sturen ook. Red. Matr. K. M. C. V. te Breskens. U behoort tot de zeemacht, zoodat- de bewuste bepalingen op u geen toepassing vinden. Red. H. B. te Doesburg. U moet den Opperbevel hebber per request langs den militair hierar chieken weg overplaatsing vragen en in uw ver zoek do redenon omschrijven. Red. J. v. d. B. te Ede. Waarschijnlijk niet. Vraag het eens aan uw onmiddellijken chef. Rod. H. v. D. te Katwijk. Was reeds afgedrukt. Red. J. Th. te 's-Graveuhage. In no. 128 vindt u volledig de uilbetaling van menagegeld mede gedeeld. Wat u vraagt kunt u hieraan toet sen. Red. Zeem. IC. W. te Petten. Ons is zoo'n be paling niet bekend. In no. 129 van ons blad A een circulaire voor de zeemacht in zake soldij enz. bij verloven Opgenomen, die u mogelijk licht verschaffen kan. Red. A. S V. U kunt teekenen met, dunkt ons, goede kans op het korporaalschap. Geef uw voornemen met desbetreffende verzoek aan uw onmiddellijken chef te kennen. In no. 138 van ons blad vindt u de bijzondereheden om trent overgang bij de Kon. Marechaussee. Red. K. B. te Den Helder. Hangt ook van den dienst af. Spreek er met uw onmiddellijken chef over. Red. M. II. 6 Reg. Inf. Zulk een datum is niet vastegesteld. Red. J. M. J. to Philippine. U kunt dit nagaan in no. 12S van ons blad, waarin de betreffende bepalingen voorkomen. Red. J. B. te Amersfoort. Dat is door ons niet met zekerheid te zeggen. Zeer waarsohijnlijk kan geen kader gemist worden, maar men hoort dat dan wel op het request van den reeder. Red. M. B.. 3e Bat. 2e Reg. Inf. Per request, onder uiteenzetting van de omstandighoden en vermelding van de ander© gevailen in uw woon plaats, de vergoeding aan Z.Exc. den Minister van Oorlog aanvragen. Red. H. G., fort Lunet. In orde. Red. J. N. te Tilburg U ontvangt daar hospitaal soldij. Red. G. K. te Z. Met den inhoud van uw gedicht gaan we graag mee, maar de vorm m&akt het voor opneming in ons blad ongeschikt. Red. Vermist. Een der manschappen van 1-32 L. W. Grena diers mist reeds geruimen tijd zijn koppel met bajonet en scheede, door hein in den trein ver geten. Het wapennummer moet zijn 3149; serie nummer 49. De vinder wordt beleefd verzocht bericht te zenden aan den sergeant-majoor der 1 C. 32 B. Lw. Gr. Verloren voorwerpen. De geniesoldaat, dio verleden week een ver keerde sjako uit den trein heeft medegenomen en gedetacheerd "ligt tc Monster, wordt beleefd i-erzocht zijn adres kenbaar te maken, opdat k mijn eigen sjako weder in mijn bezit krijg. J. Vahlkamp, L. W. soldaat 3e Comp. 47e Bat. Landweer Jagers» Een plaatje van Duitachcu oorsprong, daarom misschien niet geheel onpartijdig, zou men denken. Maar de verhouding is ontkend aan gegevens uit een neutralen staat, van een Zwitóerscho credietinrichting i - Zflrich. Hot geeft de oorlogsteeningeu weer der geailiGorden, de vijanden van Duitscbiand en Oostenrijk dus Deze laatsten komen er niet op voor. We zien er wel op, links te beginnen: Servië, Italië, Frankrijk, Engeland en Rusland. Dit laatste land heert ontzaglijk veel geld moeten leenen en heeft daarvoor 7 leeningen moeten uitschrijven. De slachtoffers te Nijmegen. Men schrijft-ons Met militaire oer werd dezer dagen op Rust- oord te Nijmegen ter aarde besteld het. stoffe lijk overschot dor beide militairen die Zater dagmiddag in de kazerne der Kol. Reserve (du Hoogere Burgerschool) op zoo treurige wijze om het leven zijn gekomen. De belangstelling en deelneming was groot om de laatste oer te bewijzen aan den korpo raal C. van Hofte uit Oud-Beijc-rland on .-an den kanonnier 2e kl. J. Mot? uit, Amsterdam daarvan werd in de eerste plaat® blijk gegeven door den garnizoenscommandant luit.-kol. Do Voogt die aan de groeve hartelijke woorden sprak van waardeer:ng dor beide overleden militairen, die goede soldaten waren in den vollen zin van woord. I)e commandant spoorde voorts aan tot de grootste voorzichtigheid bij het gebruik der vuurwapenen. Bijzondere vermelding verdient het zeker dat door de belangstelling zoowel van den oommandant als van officieren, onderoffi cieren en manschappen op „Rustoord" in plaats van op de algemeen© begraafplaats een laatste rustplaats is gekozen voor de beide slacht offers. Voor al de gebrachte hulde werd door de familie dan ook groote dank betuigd. Onze korporaal Is Jarig! Mil. L. v. Geest, van de L. W. Art., meldt ons: Hoewel do Zondag bij ons in Giessen (N. Br.) altijd saai en vervelend is, maakte do Zondag 18 Juli een uitzondering aangezien onze korp. B. v. d. B. verjaarde. Bij het middageten werden wij getracteerd op bier en na het eten op sigaren. Wij wensc'nen onzen Korp. van harte dat hij zijn volgenden verjaardag weer in den' burgerstand mag vieren» T8gen den alcohol. Mil. G. Leemans, 3e Reg. Veldart. schrijft ons Al rookt een ander, zoodat het schadelijk is voor zijn borst, daarom behoeft gij uw pijp niet neer to leggen. Al drinkt een ander to veel thee, zoodat het schadelijk is voor de maag, daarom behoeft gij uw thee niet te laten staan. Al eet een ander op de kermis te veel koek en wafels, daarom behoeft gij dat lekkers niet te verachten. Maar deze stelregel gaat niet op bij den drank! Want tabak en thee en wafelen zijn nog geen kwaad geworden in de samenleving. En dat is de alcohol wel. Tabak en thee en wafelen tasten den men- sehelijken geest niet aan. En dat doet de alcohol wel. Alle genot, dat den geest niet ver laagt, is geoorloofd. Het alcohol-genot verlaagt den geest. Veel jammer verspreidt het, Veel leven ontwijdt het, Veel zwakken verleidt het. Vee! rampspoed bereidt het, En daarom vermijdt liet. Helpt mee en bestrijdt het. Al wie Zeker vast wil staan En steeds Veilig voort wil gaan, Rake 't eerste glas niet aan. G. LEEMANS, 3e Reg. Veld. 8ste Batterij. SPORT. Noordfront van de Stelling van Amsterdam. „Purmerend kampioen. Sergeant M. Schöiifeld meldt ons: Purmerend„Purmerend''„Krommenie- dijk" 2—0. Goals. gesp. gew. gel. verl. pt. vt. „Purmerend" -2 2 0 0 4 7 „Wormerveer" 1 0 0 1 0 25 „Krommeniedijk" 1 0 0 1 0 0—2 12-uurstocht voor wielrijders. Het comité voor den 12-uurs-wielrijderstocht door Zuid-Holland deelt mede dat nog steeds veel mededeelingen inkomen tot deelneming en dat in verband daarmede en om té groote deel neming te voorkomen uiterlijk Woensdagavond i laatste postbestelling de gelegenheid tot deel neming gesloten wordt. De opstelling van den stoet voor vertrek uit Den Haag zal zijn Plein 1313 om 5[ uur voor deelnemers uit Den Haag en voor hen die, van buiten Den Haag komende, per rijwiel Den Haag bereiken. Voor deelnemers die eerst te 5 uur 25 per Holl. Spoor aankomen, zal aan het Holl. Spoor Station een afzonderlijke groep gevormd worden, waartoe eeuige leden van het comité aldaar aanwezig zullen zijn. Do militaire autoriteiten verleenden toe stemming voor het in gereedheid brengen van de achterbinnenplaats van de Oranje-kazerne voor officieel© ontvangst en controle. De weg van het Roomhuis af zal genomen wordon zooveel mogelijk langs de rijwielpaden, langs het Kerkpad, over de Boschbrug. het, Korte Voorhout, het Lange Voorhout, langs liet Paleis van H. M. de Koningin-Moeder, Vos-in-tuin-straat. Kazernestraat. Maatregelen zullen zooveel mogelijk genomen worden, opdat het tramverkeer tusschen do groepen door zal kunnen plaats hebben, even wel met dien verstande, dat de stoet niet uit zijn verband geraakt. Sport In het leger. De N. Ct. schrijft het volgende: Aan de ontwikkeling en,do ontspanning van de gemobiliseerde troepen kou het leger bestuur Tooral wat het laatste betreft tot heden niet die aandacht schenken welke deze voor de geschikheid v:.n den troep zoo gewichtige factoren verdienden. De strikt militaire oefeningen en de dienst aan de grens, ziehier de twee werkzaamheden welke zoo goed als uitsluitend beurtal'ngs de dag- laak van den soldaat te velde uitmaakten. Voor de noodwendigheid van deze diensten moest de sportieve factor welke in nor male tijden bij d8 rec.-.iie.i^plï'ri.inc een rol van beteekenis speelt uitgeschakeld wor- den. Nu wordt dit anders. Het- is gebleken, dat ons legerbestuur den tijd gekomen acht cm op nog andere wijze dan door tirailleer en, exer? cecren, marcheercn, pionieren en op wuclit- staan hot weersta ad vermogen, do physicko ontwikkeling en alles te saam, do waarde van don Nedcrland9chen jongeman aLs soldaat, tc verhoogen. Men moet zelf gedurende nu bijna een jaar om en bij do grenzen gemobiliseerd zijn g<-- wcest om ten volle to kunnen beseffen wat dit besluit van do legerautoriteiten voor het veldleger beteekent, met welk een onrorho.'cn blijdschap het allerwege in do aoldatenwerclu is begroet. Do zaak is met fermlo aangepakt, xfcutrust is er vanmorgen voor het ©er„t do stommo ge tuige van geweest. Daar was .ogen .cht nor d;s eerste groep van officieren en onderoffi cieren van allo regimenten samengekomc:- om do zesdaagscho opleiding te beginnen voor: „leiders iri staat allereerst do beoefe ning van athletiek naar behooren te doen plaats hebben en ook de beoefening van open luchtspelen op goed georganiseerde wijze te doen geschieden." Zij waren gekomen uit alle richtingen, van hoog uit het Noorden, van laag uit het Zui den, van Oost en Me t. 't gansche veldleger was er in vertegenwoordigers aanwezig. De generaal Kleinhens heette do hoeren welkom en sprak met een kort en pittig woord over het grooto nut der 6port voor het leger. Toen begon oogenblikkelijk do eigenlijke op leiding onder do waarlijk bezielende leiding van den bekenden athleet den luitenant van do landweer C. C. J. Koning?. Dezo ving den cursus aaa mot een uiteen zetting van het feitelijke doel waarbij hij de essentieels verschillen aangaf tusschen gymna stiek eenerzijd8 en athletiek, openluchtspel, zwemmen, rooien enz. anderzijds. Hot was c-en uurtje „theorie" zooals het in dienst heet, oen uurtje theorie waarin den leerlingen klaar werd bijgebracht hoe het komt dat de sport zoo nuttig is voor den 6olda3t en hoe ze be oefent moet worden, opdat dezo er het meeste profijt van trekt. Daarna werd er geloopen, gestart. .droog"- gr-zwommen. gesprongen, met discus gewor pen en kogel gvsiooten <-n een der openlucht spelen beoefend. De opleiding had dezen eer sten morgen nog het karakter van een demon stratie. En do demonstrator, luitenant Ko ning?. toonde èn door de voortreffelijke wijze waarop hij de bewegingen en oefeningen voor deed dal hij voor dit werk de aangewezen man wav. Zijn geestdrift en zijn athJetisch „kun nen" maken hem wel bij uitstek geschikt do anderen, toekonjstigo leiders, to vormen en te bezielen. En zon zal binnenkort allerwegen te velde gelegenheid gemaakt worden om onder lei- ding van hiervoor geschikt© officieren en on derofficieren do heerlijke sporten te beoefe nen welk© de spieren onzer soldaten soepeler ■en krachtiger, hun phvsiek flinker, hun gang veerkrachtiger zullen maken. En welk een aanwinst, voor onze volkskracht, die van nu en later; het stemt hoopvol en blij. Trijntje en Krefls of Da eeuwigs mcb'lisatle. (Van kanonnier G. J. Groenonwe.J Trijntje had een rustig leven bij de oudelui, Ze was nooit uit 't humeur, had eteeds ccn [heele goede bui; Zo deelde met d'omgeving der boeren wel <n [wc©, Had nimmer nog verdriet, ze wax altijd tevrée Van trouwen of van vrijen had Trijntje nooit [gedroomd, Zoo af en too had wel d'r moe daarover eens [geboomd. Doch dan g:ng Trijntje loopen en onder ons [gezeïd. Ze was als do diligence, een beetje uit den tijd. Krelis woonde op een dorp, het waa een flinke [boer, Maar hij was niet tevreden, hij lag steeds p [den loer, Of hij geen meisje zag, voor hem een flinke [vrouw, Dat hem, omdat hij dat niet dorst, het eerste [vragen zou. Wel had hij lef genoeg, hij wist ook dat hij :t [kon, Maar z3g hij een lief kind, dan draaide :t hart [hem bijna oto. Hij trok dan een gezicht, werd beurt'lings reed ten hleok, Zoo dat hij meer op a aap, dan op een men -h [geleek. De mobilisatie kwam in 'i land en Krelis werd [soldaat Hij werd als grenswacht ingedeeld, zoo 't voor beschreven staat Hij moest zijn huis verlaten, het scheelde hem [geen zier En Krelis kwam bij Trijntje® Ouders toen in [het kwartier. Den eersten dag den besten keek Krelis Trijntje [aan En Trijn die is van schrik er toen gewoon ran- [door gegaan. Maar Krelis hield zich kranig en zong den gac- [ftcuen tijd Yan „Wat is er met die meid gebeurd" en [,,'k Ben mijn liefje kwijt". Toch vond Trijntje Krelis 'a heden flinken vent Zóó iemand had zo d'r heele V-ven lang nog [niet gekend. Ze kende Krelis' plannen, ze p.-ecies z'n [deel Ze kreeg zoo af en toe 'n verbazend raar gevoel. Krelis werd overmoedig, Tan z'n .vic-ces lewu?t. En 'a avonds heeft hij Trijntje stiekum op d'r [wang gekust. Hij schonk haar toen z'n liefde en zwoer haar [eeuwig trouw. En Trijntje zei dat hij 't ook maar aan moeder [vragen zou. Trijntjes moeder was een menscb, zoals veel [vrouwen zijn. Altijd dwars en lang niet- mak'lijk, net 'a stuk [venijn. Krelis beweerde later wel eens voor de mop, Ze had meer haren op d'r tanden dan op haar [kop. Door huilen, bidden ,smeeken, beloften en veel [meer. Legde zich Trijntje's ma bij Krelis' voorstel [neer. Krelis mechi Trijn trouwen, hij was gelukkig, [blij. En als bruidsschat kreeg «r Trijntjes moede?

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3