Victor Emenüsl in iiet veld! OP ZEE. BOLiiD A.'X'ESBJCOTjriAVrijdag S5Q 5"ia.li 19 15 Driemaal den dood ontsnapt Dat is liet lot geweest van den man, dion we liier in oen Engelscli hospitaal zien liggen. Het is E. M'Whirter, scheepstimmerman aan boord der Abouïcir. Men weet, hoe dit Engelsch. oorlogsschip in September op de Noordzee getorpedeerd werd door een Duitschen onderzeeër, de U. Het schip zonlc en met vele anderen vielM'Whirter in zee en kampte met de golven, maar hij werd opgepikt en op do Cressy gebracht. Slechts weinige minuten later onderging dit schip hetzelfde lot en onze scheepstimmerman lag weer in het water en..°. werd nog eens gered en op de Rogue opgenomen. Maar ook deze oorlogsbodem werd dpor den Duitschen onderzeeër getorpedeerd en weer lag M'Whirter in de schuimende zee. Doch hij wist naar een vlot te zwemmen én dreef" daarop zoolarm rond tot een boot hem opnam. Zwaar gewond werd hij naar zijn land gebracht en later in 't hospitaal te Londen opgenomen. achtten wij het gcwenscht onze troepen te rug te nemen in de opnamestelling. Bij het dorp Grabowitsj sloegen wij den 18en vier woedende aanvallen af, op een breed front ingezet en gesteund door een krachtig artillerievuur. Tussehen Gontchva en de Boeg wierpen wij den vijand in den avond van 17 Juli in een verbitterd gevecht nit al de- loop graven, welke hij op ons veroverd had. Aan den Boeg werd de strijd krachtig voortgezet tegen den vijand, dis do rivier den lSen op hot front SkomorokhySok al ©vertrok. Aan den Dn jester worden de gevechten op hetzelfde front voortgezet. Elders geen gevechten van belang. PETEtRSBU R GIn do e treek van Riga en Schawl! zette do vijand op 17 Juli zijn vooruitgaande bewe ging voort aan het front GrümhofZagvry Kroepy. Aan de overzijde van de Njemen deed hij een partiëelen aanval op de loop graven van een onzer regimenten ten noordoosten van Soewalki bij het dorp Glceboki, om welke sedert 14 Juli hevig gestreden werd. Aan. het- Naref-front hier en daar artil lerie-gevechten. Op 19 Juli werden voorpostengevechten geleverd. Op 18 Juli beschoot de artillerie van de vesting Nowo-Georgiewsk met succes de vijandelijke colonnes. de samenvloeiing van. de Skroda en de Pis- sa. De nieuwe landstormtroepen, die hier voor de eerste maal in het vuur kwamen, onderscheidden zich bijzonder. Ten N. van de monding der Skvva bereik ten wij de Naref. Dc vestingwerken van Oslrolenka, op den NW. oever dier rivier gelegen, werden door onze troepen bezet. Ten Zuiden van den Weichsel zijn onze troepen tot BlonieGrodisk in de vijande lijke stelling doorgedrongen. Bij een nacht gevecht verloren de Russen hier 560 gevan genen en twee machine-geweren. Op het Z.O. oorlogsterrein hebben de Duitsche landweer- en reservetroepen van het leger van generaal v. Woyrsch den vij and geheel uit zijn stellingen aan de Ilsjon- ka verdreven. Alle tegenaanvallen van de met snelheid hierheen gebrachte Russische reserves mislukten. Meer dan 5000 gevangenen vielen in Duitsche handen. Onze troepen zitten hier overal den verslagen vijand op de hielen. De cavalerie bereikte reeds den spoorweg Radom-Iwangorod. Tussehen den Boven-Weichsel en den Boeg vervolgen wij den terugtrekkenden vijand. ITALIË. Italië on Oostenrijk. ROME. Na een bloedigen inlei denden strijd gingen de Italianen aan het Lsonzofrooit den lSen over tot de i bestorming van verschillende loopcra- Tusschen de Weichsel en de Boeg nader-? venhnies 1 ®- -- de de vijand op 19 Juli behoedzaam nieuw front. Aan de Boeg werden vijandelijke aan vallen van de sectie Krylof tot Sokal voort gezet. In de streek van Sokal vorderde de vijand een weinig aan den rechteroever. Aan do Dn jester naraori wij na een hard nekkig gevecht op het vorige front op 19 dezer ongeveer 500 man gevangen en maak ten wij vijf mitrailleuses buit. WEENEN. Tussehen den Weichsel en den Boeg zijn Maandag de legers der bond- genooten bij de vervolging van den achter- uittrekkenden vijand voorwaarts gerukt tot voorbij het slagveld van de laatste dagen. Het aantal krijgsgevangenen, gemaakt door de troepen van luitenant-veldmaar schalk Arz, klom tot 50 officieren en 3500 man. Ook bij Sokal namen onze troepen 3000 man gevangen. Ten westen van den Weichsel braken onze bondgenoofcen in heldhaftigon strijd den tegenstand der Russen. Aan de Ilsjanka ten zuiden en ten westen ▼an Eadom waren O o ;te nrijksch-Ho ng aar- sche regimenten in hevige gevechten gewik keld. De Zevenburgsche infanterie bestormde Korstrzijn. Radom werd heden door onze troepen bezet. In Oost-Galicië is de toestand onveran derd Aan de grens tussehen de Boekowina en Bess-arabië werd een brigade overvallen on uiteengedreven. BERLIJN. In Koerland werden de Rus ten "bij Groot-Sch-ma-rden, ten O. van Toek- ko-e-m, bij Gründorf en bij Usingen terug gedreven. Ook O. van Koerschany trekt do vijand voor onze aanvallen terug. Ten Noorden van Nowogorod aan den Naref bemachtigden zich de Duitsche troe pen van een vijandelijke stelling ten N. van Wat ik vertellen ga over den Italiaan- •chen koning in den oorlog schrijft een correspondent uit Rome, lijkt zeker veel ïfienscnen te sterk gekleurd. Krantenpraat- iee, handige vleierij, byzantinisme van een hoogere plank zal men er in willen vinden. En toch is het niets van dat alles. In de eerste plaats, omdat wat over hem geschre ven wordt, volkomen in de lijn ligt van Konings karakter; in de tweede, omdat niemand op die manier zou probeeren een koning aangenaam te zijn. Italianen zijn niet overmatig democratisch, zooals de Bel gen b.v., ze voelen integendeel véél voor voornaam optreden. En zouden dus van hun koning nooit zulke verhaaltjes ver wanen l Victor Emanuel is een driftige persoon lijkheid, die zich heelcmaal geeft aan het werk van het oogenblik en niet velen kan, dat iets onnuts gedaan wordt of vertraging komt. 'n Paar teekenende trekjes, die ik niet nit kranten maar van gëtuigen ver aam. Ter gelegenheid van een Garibaldi-her denking zal op het graf van den nationalen held in tegenwoordigheid van den koning een groote krans gelegd worden. Vele han den ne^fen het groote kunstwerk op om het «f> da gerij te yjije^ J^gr het haqkt ,va&t. op het Carsoplateau, waarbij zij 2000 _man krijgsgevangen en zes mitrail leurs, 1500 geweren en voel munitie buit maakten. Do aanval werd met verdubbelde woede hervat in den morgen van 19 Juli. Het jftaliaaneche offensief lieefb ook een gunstig verloop in Cadore, waar drie blok huizen mst de bajonet werden genomen. Het fort „Hermann" ten noordoosten van Plizzo in Karinthië is ernstig bescha digd door een bombardement. WEENEN. De slag in de streek van Görz duurt voort. De aanvallen der Italianen, die thans met groote hevigheid ook op het bruggenhoofd van Görz werden gericht, had den den 19en en den daarop volgenden nacht wederom geen resultaat. Na een zware beschieting, door de vijan delijke artillerie, die tot den middag voort duurde, ging de elfde infanterie-divisie over. -tot den aanval op den sector van Podgora. De vijand drong hier en daar onze dekkingen binnen, maar werd er weder uit geworpen. Na een nieuwe voorbereiding door de artillerie werd te vier uur 's namiddags wederom een aanval gedaan, die te acht uur eveneens afgeslagen w'ae. Om den rand van het platehu van Do- berdo wordt nog steeds verbitterd ge streden. Maandagmiddag sloeg de Hongaarsehe landweer een hevigen aanval op hare stellin gen bij Solraussura af. Ook werden hier nog drie massa-aanvallen der Italianen afge slagen. Allo aanvallen op den zuid westelijken plateaurand van Polazzo, Redipuglia en Vermegliano uit, bonevens een aanval op Monte Cosich (ten noordon van Monfal- cone) mislukten eveneens. De zich op zijn dekkingen terugtrekkende vijand leed overal zware verliezen. De artillerie-gevechten aan de Midden- Isonzo, in het Krn-gebied en aan de Karin- t-hische grens, duren voort. In de reeds vermelde hevige gevechten in aan het hek. Niemand had het nog bemerkt, toen Victor Emanuel al zonder iets te zeg gen over het hek sprong, op de juiste plek den krans pakte on mogelijk maakte hem goed neer te leggen. Op de puinhoopen van Avezzano klau tert, ver zijn gevolg vóór, de koning rond.' Een photograaf hcopb onbemerkt een mooi kiekje te maken, maar hoort zich op hefti- gen toon, bijna ruw toebijten: „Hebt ge niets beters te doen? Dit is geen tijd voor kiekjes maken 1" Zoo was do koning, zoo is hij nu ook. De lange, lange maanden van onzekerheid bra ken, zegt rnen, bijna zijn geestkracht, maar nauwelijks was de tijd van handelen geko men; of hij werd weer de oude. G. was nog niet geheel in onze handen, Éoen Zijne Majesteit de Koning er binnen kwam: een verstrooid vuur sloeg nog hier en daar iu het zindelijke, roemruchtige stadje neer; er waren nog hinderlagen, die het gaan onveilig maakten... De kleino grijze auto hijgde puffend over de versperringen heen, die G. omringen, ademde ruimer en rustiger toen ze het groo te plein over stak. Do koning stapto uit en doorkruiste de stad. Om den jonden gene raal en zijn anderen collega stroomden de burgers, die nooit hoog© Italiaansch© offi cieren gezien hadden, samen. Dat het de koning zijn kon, daaraan dacht niemand. Onverwachts riep een oude man: «,'t Is de Koning, onze Koning!" Er ging een huive ring door de menigte. Do jolige generaal Mst 4to fijne» gjfflissè en te.t tódts «- de buurt van den Kreuzberg verloren de Italianen meer dan 2000 man aan doodeu en ongeveer het dubbele aantal aan gewon den. Wij daarentegen verloren -r in het geheel 6iechts 42 man. De stelling ten zuiden van Schluderbach i werd door onze troepen heroverd. Een nieuwe aanval van niet-etorke Ita- liaansche afdeslingen op Col de Lana mis lukte evenals allé vorige. Het nieuwste oorlogswapen. Volgens een „Exchange"-telegram nit Rome doolt de „Giornale do Sicilia" mede, dat bij do inneming van den Monte Nero een Siciliaansoh soldaat den Oostenrijkseken generaal-majoor trachtte gevangen te ne men. Er ontstond een worsteling tussehen do beide mannen aan den rand van eon stel len afgrond. Ton slotte wist de soldaat den vijandelijkeu generaal met den... lasso te vangen en hein zoo mee te nemen naar het Italiaansche kamp. De Koning vorleende hem een gouden medaille en gaf hem 10 dagen verlof. Soldatenbrieven. Eon correspondent te Rome vindt Solda tenbrieven een der beste bronnen om te weten hoe het in 't leger toegaat en hij publiceert er eonige uit heb Itahaanscke leger. Wij laten er hier volgen: Een sergeant van de Alpenjagers schrijft o.a.: „Wat eau mooi leven pier op voorpost 1 De streek is indrukwekkend. Op moer dan twee duizend meter hoogte leeft de Alpenjager in zijn eigen lucht. We hebben twee nachten sneeuw gohad, on wo hebben in de felle kou ook nog daarvan genoten. Het terrein is ruw en moeilijk begaanbaar en wij liggen op deze hoogte op wacht. Een nauwkeurige wacht, voor al 's nachts. Allen verspreid over kleine posten, verscholen achter rotsen, zorgen wij voor het vermijden van verrassingen. Als schutsengel verlicht het zoeklicht van ons fort, dat duizen den kaarsen sterk is, als helder dag de heele vallei, zoekt de door den vijand bezette kam- men_ af, dringt in de kloven binnen, speurt centimeter na centimeter de gletscherdammen en de sneeuwvelden na, verdwijnt dan, ons /'n donker latend, dab ons echter volstrekt geen schrik inboezemt. Laat ze maar opkomen, als ze het hart hebbende 168 pillen, die wij bij ons hebben, zullen hun domicilie wel vinden. ,,'s Morgens trekkon we ons van onze posten in de open lucht terug in onze redoute van loopgraven en zijn toeschouwers bij de gewone schietpartijtjes van ons fort en van de Oosten- rijksche dito's op de verkenningstroepjes, die oen mikpunt aanbieden. „Ook mijn peloton heeft een paar dagen ge leden zijn beurt gehad, maar gelukkig zonder ernstige gevolgen. Terwijl ons de 6ui!cerbcon..-n van de Oostenrijkers op hot lij? vielen, had den we nog de tegenwoordigheid van geest de schutters van den overkant honend toe te roe pen: „HoogerMeer naar rechts!.... Een beetje naar voren!...." en ondertusschen klon ken om ons heen do ontploffingen van do shrapnells en granaten. De granaten zijn meer te vreezen, omdat ze springen, als ze met den grond in aanraking komen en als ze midden in een groep soldaten vallen, een bloedbad aanrichten. De shrapnells daarentegen hebben een werktuigje, dat ze doet springen op elke gewilde hoogte; en dan zie je bij elk schot meer dan 500 gloeiende metalen knikkers neer regenen, die, waar zo raken, je een mooie in spuiting bezorgen. „Maar wij, Alpenjagers, hebben 't geluk, dat bij elk dreigond gevaar de officier „dek- king" roept, en dan, paf, zie je niemand 'meer. Elke rots is een schuilhoek. Met ons „liefje" in de armen (ik praat van het geweer) ben je bang yoor niets. Ik zorg beter voor mijn ge weer dan voor mijn body. Ik houd het mooi schoon en ingevet. Voor mij is het meer waard, dan elke jongedamo, die jij in Milaan in de Galerij kunt zien loopen en misschien zelfs begeleiden. „En, apropos van de body, ik vergat je te zeggen, dat ik, goddank, prachtig gezond ben. Ik heb me er nu aan gewend te slapen zonder mijn patroontasschen af te doen, weken lang te leven zonder jas of schoenen uit te doen, kortom een leven te leiden vlak tegenoverge steld aan dat van een „viveur". Een yiveur gaat om drie uur 's morgens te bed en wij daar entegen beginnen precies dm drie uur, wan neer de hemel licht begint te worden, te wer ken. De viveur staat om elf uur op en wij gaaa om elf uur drie uur rusten. De viveur "heeft geen eetlust, moet een „.aperitif" neruen en een pikante voorspijs, wij evrslinden met wolfs honger ons rantsoen en ons kuchje, besproeid met water uit een bergbeek (wijn immers be staat hier niet) en in plaats van een room ijs je nemen we oen mooi stuk sneeuw. Een konings- bestaan, m'n waarde". Ter gelegenheid van don verjaardag van de oprichting van het korps bersaglicri eigenlijk „scherpschutters" vierden de regimenten aan het front feest. Ziehier een brokstuk uit de beschrijving daarvan gege ven door een der soldaten in een brief aan zijn ouders „Later vereenigde het heele regiment zich bij het hoofdkwartier, waar ccn eenvoudige, roerende plechtigheid plaats had. „Op een klein platform uitgegraven in een groenende helling, verhief zich een primitief altaartje, een ruwe tafel bedekt met een wit servetje, twee kaarsen, een tabelnabel en een kruisbeeld. Daarvoor twee groote driekleuren, golvend in den wind, op do vier boeken vier bundels geweren met opgestoken bajonet, glin sterend in do zon. Ze droegen do mooie vee- renhoeden, room van het korps. „Do aalmoezenier een monnik legde het misgewaad om en do bersaglieri stelden zich allen rondom op. Toen herinnerde de ko lonel met verheven woorden iedor aan zijn dier baren en familie, waarvoor wij zegevierend moeten strijden ton kosto van elke opoffering. Hij herdacht den roem van de vroegefe bersag lieri, ouzo martelaren, hot groote, schoono Va derland. Hij verzekerd, dat de huidige ber saglieri ovenals hun voorgangers hun corps al tijd eer zullen aandoen, en hij besloot met de uitnoodiging aandachtig do Heilige Mis bij te wonen, die zinnebeeld is vo.n al onze liefste ge voelens en herinnerde er aan, dat Godsdienst on Vaderlandsliefde do twee meest verheven gevoelens zijn. die een mensch koesteren kan. „Do monnik sprak ook in naam van God en Vaderland. Eenvoudige schuchtere woorden, maar uitgesproken met zooveel geloof en ze kerheid, dat alle aanwezigen geroerd werden. „Toen begon de Mis. Bij hot „Sanetus" hieven do trompetten het lied van Mameli aan en deed een groep zangers de voorspellende woorden ten hemel rijzen„Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta"... „Hét gezang verhief zioh langzaam en plech tig ten hemel als de innigste bede van een geheel volk, dat strijdt, sterk door zijn recht, voor Vaderland en beschaving. ,Noi fnramo da secoli calpesti e derisi oerchè non siam liberi, perehè sian divisi". („Wij werden eeuwenlang vertrapt en bespot omdat wij niet vrij, om dat wij verdeeld zijn.") „Do zon schoen wonderlijk mooi op de omlig gende bergen, alle bersaglieri lagen op de knieën, blootshoofds de vlaggen wapperden tussehen het blinken dor bajonetten, overal rondom bloeiden wonderschoon rhododendrons. „Ik verzeker u, dat ik on met mij vele ande ren een brok in de keel had.... „Nooit greep een plechtigheid mij zoo aan. nooit scheen een tompel mij grootscher dan de natuur zelf in al haar schitterende pracht. Ik dacht, nan u allen... en zegende n voor al wat ge voor mij gedaan hebt en doct."- Dit zijn gevoelens van mannen in de voor hoedehet gesckutepersonesl, dat zich wat meer achteraf houdt, beschouwt den krijg yan oen ander gezichtspunt uit. Zoo schrijft een vestingartilierist aan zijn broer: „...Ons bombardement was zeer doeltreffend. Zij antwoordden ons met chronische kuclijes en waren spoedig genoodzaakt te zwijgen. Op een gelegen uur werden onze krachten gesterkt door de soep, die voor mij een uitstekenden smaak had, dien ik nooit geproefd had en die ik dadelijk volgen liet door een goeden „tos- cano" (c-cn zware sigaar), die ik rookte ter eere ran do vole Oostenrijkers, die mijn braaf kanon naar de andere wereld gezonden had. Wij hebben de overhand op liet slagveld. Wij hopen binnenkort onze broeders in Trento en Triest van hun slavernij te bevrijden. „Houd gij ondertusschen den moed bij onze ouders er in en troost onze bedroefde zusters en vermaan zo niet voor mij bezorgd te zijn, want ik ben veilig achter mijn kanon, dat, zoo vaak het dondert, dood en verschrikking brengt. Wij zullen zeker overwinnen, want wij, Ttalin.ansche soldaten, zijn zonen van roem ruchtige helden-." BULGARIJE. Connadiof. De „Times" verneemt uit Sofia De meerderheid van de Stamboelof-partij za! zich bij de volgelingen van Gennadief aansiutien, hetgeen beteekent, dab zij hare Duifcsch-gezinde houding laat varen. Genna- dief's partij eischfc, dat de regeering de ver volging tegen haren leider intrekt, onder bedreiging dat zij haar anders in de Sobranje haren Bteun zal onthouden. VEREEPIIGDE STATE!!, flanslagan op schopon en bruggen. LONDEN. De „Morning Post" verneemt uit Washington, dab ©en geheimzinnige brand uitbrak aan boord van den super- dreadnought „Oklakama", die bijna gereed is en op stapel staat op de werf der New- York Shipbuilding Company"het schip was zoover, dat weldra de proefreizen er mede zouden kunnen worden gemaakt: De schade is aanzienlijk. De aannemers mee- nen, dat de brand is aangestoken. Verleden week brak brand uit aan boord van de slagschepen „Alabama" en „New- Yersey". die te New-York en Boston dok ten. Men gelooft, dab ook die branden aan moedwil te wijten zijn. Om nieuwe pogin gen tot brandstichting te voorkomen, zuilen alle •marinewachten aan do dokken en wer ven worden vermeerderd, en andere maat regelen worden genomen ter bescherming van gouvernementseigendoramen. De agenten der geheime rijkspolitie stel len ook een onderzoek is naar de oorzaken der vele dynamietaanslagen, die werden ondernomen om bruggen te vernielen, waar over treinen met ammunitie moesten gaan, en naar heb plaatsen van bommen aan boord van schepen, Ook wordt eon ónder- zoek ingesteld naar pogingen om regeerings- eigendommen in Canada te doen verhielen door personen, die daarvoor uit de Ver. Staten zijn betaald. Staking voorkomen. NEW-YORK. De machinisten aan de wapen- en munitiefabrieken te Bridgeport (Connecticut) hebben gisteren niet gestaakt, zcoals hunne leiders ver klaarden dat zij zouden doen. Eén der be richten zegt, dat de eischen der werklieden werden ingewilligd. Een ander bericht zegt, dat de menschen aarzelden het werk neer te leggen op het gerucht dat Duitsche invloeden en geld werden aangewend om de nakoming der contracten voor levering van wapens cn ammunitie aan de geallieerden ta-belemmeren of te verhinderen. De werk lieden wilden geen werktuigen in handen van Duitschland zijn. ZUID-AFRIKA. De beschuldiging tegen generaal Kemp. PRETORIA. De behandeling der zaak tegen generaal Kemp, beschuldigd van hoog verraad, is heden begonnen. De duikbooten, In zijn rede van Donderdag j.l. beijverde minister Rambonnet zich o.m. aan te toonen dab door heb succes der duikbooten in den tegen woordigen zeeoorlog het vraagstuk van de samenstelling en stelsel van aanbouw der vloot nog geenszins was opgelost. Ook afge scheiden van de bedoeling waarmede het gegeven werd, was 's Ministers overzichtje van de verrichtingen der duikbooten in da Noordzee niet onbelangrijk. Heb luidde volgens de Handelingen" (p. 1610) Nadat in. het begin van don oorlog verschei dene oorlogsschepen door duikbooten waren in den grond geboord, werd in November uitslui tend de Niger op do reedo van Dover getorpe deerd en in de geheele maand December werd geen enkel oorlogsschip meer het slachtoffer van duikbooten. Kwamen er nu in don tijd geen oorlogsschepen op zee voor, dan zou daar na tuurlijk een heel passende verklaring voor zijn, maar dat was' niet het geval. Behalve de be kende raid, dio den 16den December door Duitscbe "slagkruisers en lichte kruisers naar de Engelsch e kust was gehouden, werden ook op 25 December verschillende lichte kruisers en torpedojagers gerapporteerd, en bovendien later nog tal van keereu kleine -lott-ieljes kruisers en torpedojagers. Na Januari heb ik, juist omdat dit zoo bijzouder mijn aandacht trok, uitvoerig alle gegevens omtrent oorlogsschepen op zee laten bijhouden, en nu blijkt daaruit, dat van 1 Januari tot ultimo Juni 18 malen in •de Noordzee door Nederlandsohe schepen En- gelsche kruisers en 'jagers zijn ontmoet, dat viermaal op verschillende tijden groote Duit sche .vlootdeelen in de Noordzee werden ver kend en dat nog vijfmaal kruisers en jagers van onbekende nationaliteit aldaar zijn verkend. Dat betreft alleen de feiten, die ik kan vast stellen, en het spreekt vanzelf, dat ik geen gegevens heb over de goheele Noordzee. Nu, mijnheer de voorzitter, kwam er nog laat was Victor EmanuelToen het eerste oogenblik van ongeloovige verbazing voor bij was,' ging rondom hem een daverend ge- juich op. „Leve onze Koning!" Nooit was een plebisciet eenstemmiger. Hij glimlachte met bleek gelaat, toefde wat tussehen de menigte, verwarmde zich aan haar gloed. Eu de oud© man, die het eerst geroepen had: „'t Is onze Koning!", leek licelemaal ontsteld, draaide zijn hoed in zijn handen rond, Gtamelde, toonde te willen naderen, iets te willlen zeggen en het niet te durven, tot hij opeens een kind naar vuren duwde, tob aan de voeten van den koning. En de koning bukte zich naar het kind, nam het in zijn armen, kuste het op de wang.,. Hij spreekt weinig en cenvoudiv. zijn toehoorder vorschend in de oogen kijkend: hij gaat op iedereen toe, op elk soldaat en officier: hij weet de namen van bijna alle hoofdofficieren, herkent de soldaten. „Ben jij niet de alpenjager, die me hegele-idde op den top?" vroeg de koning aan een soldaat: en de ferme kerel antwoordde vuurrood, bevend, verlegen: „Ja, Sire." „Het was een mooi oogenblik. Herin- her je je het nog? Het geweervuur was zoo dicht bij ons!" De koninklijke auto verwijdert zich; dan laat de soldaat den vrijen loop aan zijn her inneringen: hij geleidde werkelijk den koning op een moeilijken, eteilon top. Met. •-fflJKHsJteBSufaÜi» Mi iMr.Mfeaailte Dat Engeland ook onderzeeërs heeft, hebben we reeds gemerkt in de Dar danelles In de Noordzee laten vooral de Duitsche van zich sproken, maar in do Turkscho wateren hebben do Britsche duikbooten merkwaardige en stoutmoodigo dingen -gedaan. Zoo- is. er een de Dardenellen opgestoomd, kwam in do zee van Marmara en daarna voor Konstantinopel, de Turksche hoofdstad. Hier heeft de onderzeeër o.a, een Turksch transportschip, do „Stamhui" getorpedeerd on tot zinken, gebracht. We zien hierboven het feit afgebeeld, dat, zooals men weet, in Konstanti nopel, een diepen indruk maakte. toen de grijze auto hom inhaalde, stil hield en de koning, die geweervuur hoorde knet teren en zich vergewissen wilde van den stand van het gevecht, den soldaat verzocht hem te begeleiden en met hem vlug en lenig de rotsen opklauterde. Hij praatte heel vriendelijk, vroeg den soldaat inlichtingen, heel spoedig de hoogo officieren, die hem vergezelden, achter zich latend. Op den top aangekomen, bestudeerde hij met zijn veld kijker de positie, terwijl rondom het ge weervuur knetterde, al dichter en dichter bijToen klom hij weer naar beneden en deelde met den soldaat zijn sober maal: koud vleesch, worst, kaas, chocola en brood. Tie alpenjager vertelt het bevend van trots. De persoonlijke moed van den koning is algemeen bekend en wordt door all-e troepen bewonderd: de koning woont gevechten bij. volgt ze in iedere phase; bij komt niet, wan neer ze a-1 afgeloopen zijn of tegen hot eind loopen; shrapnells en granaten hebben vlak bij hem gefloten en geloeid, sommigen zijn heel dichtbij hem gesprongen.... ....Men deelde het rantsoen uit en de koning, die juist op dat oogenblik aan kwam, proefde mee er van in een soldaten- ketel.... zooals hij vaak doen moet, als hij al wat hij meegenomen had, aan de sol daten verdeelde of langer uitbleef, dan hij van plan geweest was.... Hij zag toen, hoe een niet meer jong soldaat, heel treurig, zich afzonderde, ging vriendelijk op he-m toe en vroeg hem of hij ziek was of zioh over fete te beklagen Do jsoldaat an.tw.CP.rcl- dq yan Wh vroeg „Waarom dan zoo alleen?' de koning. „Toen ik van huis weg ging was oen van mijn drie kinderen ziek eu ik heb geen bericht meer gekregen." De stem van den koning werd ernstig, ge roerd: „Ik begrijp je verdriet: de gedachte aan onze kinderen verlaat ons nooit. Maar je moet ja over dab stilzwijgen niet al te erg ongerust maken: ik krijg ook al sedert een week geen brieven meer van huis en ik ben ook vader..." Toen riep hij zijn adjudant, liet den naam opschrijven en hot adres van den sol daat, en beloofde te zullen laten tolegra- fèoren om bericht Het is nooit voorgekomen, dat een sol daat-, één ook maar, één oogenblik vergat, dat hij tegenover den koning stond en zich verleiden liet een ongepast verzoek te doen; eeaa feit, dab ook den soeverein zelf groot genoegen gedaan heeft. Ik begrijp me dat heel goed: wie eens den scherp onderzoekenden blik op zich heeft voelen rusten, weet, dat het onmogelijk is ooit te vergeten, dat men staat tegenover een buitengewoon mensch De koning heeft ook het treurig schouw spel van dood en wonden gezien.... Een bergsagliere, wien een been verpletterd was en bijna van den romp gescheiden, zei hem, op zijn wond wijzend: „Voor u, Sire!" En in zijn stem was niet de snikkende wrok van wie berouwt, Gr JFL Jl Christenvriondon op do vlcci, verspreidt iu Uw omgeving ge'lll. Evang. Go kunt ze gratis verlrrijgon. Gonootschap voor Bijbelverspreiding, Koizerscracht G63, Amsterdam. iets bij. Do analyse van de verschillende torpo- cieèriugen van oorlogsschepen lorido, dat maar- in een paar gevallen oen schip in de vaart ge torpedeerd, was. in allo overige gevallen waren het ■Schepen, die nagenoeg geen vaart liepen en kruisende waren, ik zal hu dio verschillende gevallen niet allo nader toelichten. Ik wil al leen zeggen dat, nadat er clus een stagnatie was gekomen na half November, cr tot Mei van dit jaar geen enkel oorlogsschip meer getorpedeerd is, behalve de Formidable, een Engolsch slag schip, dat in het Kanaal getorpedeerd is, ter wijl het 10-niijla vaart liep. Daarna krijgen wij de gevallen in do Dardanellen en een geval bij de beschieting van Zeebruggo. De gevallc-n in do Dardanellen waren weer geheel analoog met die in het begin van den oorlog; daar bescho ten do schepen verschillende kustversterkingen en waren zij er niet op verdacht dat plotseling een Duitsche duikboot zou opdoemen. Maar er kwam nog iets bij. Do rapporten van de verrichtingen van 'hét Nederlandsche eskader gedurende do eerste maanden van den oorlog waren ingekomen cn die rapporten we zen uit, dat herhaaldelijk pogingen tot onder steuning van oorlogsoperaties uit ons neutraal ge-bied in Indië belet moesten worden. Dit alles maande tot grootq voorzichtigheid en hield mij ervan terug om too to geven aan de plotseling opkomende openbare meening, die zich onder do eerste oorlogsin drukken voor uit sluitenden aanbouw van ouderzeebooten had uitgesproken. Later zeide de Minister nog dat men vermoedelijk hoe langer hoe meer middelen zou gaan bedenken om de actie der onder- seebooten onschadelijk te maken. Zoo kon hij o.a. mededeelen, dat een vreemd han delsschip op een gegeven oogenblik met zijn schroeven verward is geraakt in kleine sta len netten, zoodat het geheel vleugellam was en naar een haven gesleept moest wor den. Ook werden reeds tal van Duitsche duikbooten in den grond geboord door klein of groot materieel. Do „Zeeland". De mailboot Prinses Juliana ik te Vlissingen teruggekeerd met alle leden der bemanning, die in Engeland ondervraagd zijn, vermoedelijk in verband met het medereizen van een Duitsch officier. De „Queen Elisabeth". BERLIJN. Uit Syracuse wordt aan de „Messagero" gemeld, dat op het Erigelsohe pantserschip Queen Elisa beth" ©enigen tijd geleden voor de Dardanellen ©en ontploffing heeft .plaats gehad, bij wolk© gelegenheid d© af sluiting van den loop van ©en kanon van 3S c.M. weggeslingerd werd, en een gedeelte van het echip daardoor zoo sterk gehavend werd, dat het ter reparatie in het dok moest worden opgonomen. De buitengevechtstelling van het schip zal echter niet van langen duur zijn. Het vergaan van do „Glusoppe Garibaldi" LONDEN. Uit Bari wordt gemeld, dat. meer dan 500 man van de bemanning der „Giuse-ppe Garibaldi" zijn gered, idat het aantal slachtoffers slechts ongeveer 50 be draagt. De geredden deelen méde, dat het kruisers-eskader, waartoe de „Garibaldi" behoorde, den spoorweg Ragusa-Catta.ro had beschoten en de buitenste forten van de haven Bocche di Cattaraplotseling zagen zij drie onderzeeërs aankomen van Spalat-o en Ragusa. Zij beschoten deze onmiddellijk. Twee vluchtten er met grooten spoed, en schenen te zinken, de derde bleef onder wa ter en schoot twee torpedo's af, die de ..Ga ribaldi" raakten. De ibemanning, üie op alles was voorbereid, kon bijna gehetfl wor den gered. Ds „Benalla" in brand. DURBAN. De „Benaljla", op weg naar Australië,, met 800 emi granten aan boord, staat in brand op 800 mijlen ten oosten van Durban. De „Otaki", die zich 150-mijlen van- het schip bevindt, heeft een draadloos telegram ont vangen en stoomt zoo snel mog-olijk te hulp. (De „Benalla", een stoomschip van de Peninsular Oriental Steam Nav. Co., is 11,118 ton bruto groot, en in 1913 ge bouwd. Red.) De „Lombok" In een orkaan. Het „Bat. .Nieuwsbld." geeft de volgendo be schrijving van do reis, welko bovengenoemd schip achter zich had. Aan de kade te Tandjoeng Priok ligt, na een veelbewogen reis, thans het s.s. „Lombok" van de Maatschappij „Nederland". 2 Januari uit Holland vertrokken begon de poppenkast in het Kanaal, waar een aantal Britsche oorlogsbodems rondvoeren, wier gez3g- oerders zich het denkbeeld in het hoofd gezet hadden, dat de brave Amsterdammer een Duit sche mijnenlegger was. Officieren en Jantjes klauterden aaii boord en vingen een ijverig on derzoek aan naar de lading. Nu, wat dat betreft-, jn ze drommels gauw klaar, aangezien er heolemaal geen lading aan boord was. Het schip voer namelijk in ballast. Zwaar teleurgesteld verlieten de llue-jacbets Ernstig, de hand brengend aan zijn ke-pi, antwoordde de koning: „Neen, m'h jongen, voor Italië! ....Een draagbaar ging voorbij waarop' een doode lag. Op een wenk van den koning stonden de dragers stil. De koning naderde, zag den jongen doode strak aan, salueerde en wie dicht bij hem stonden za gen dat zijn lippen prevelden... D© koning had: bij het lijk van den onbekenden zoon van Italië, bad de koning van Italië iu naam van Italië. Misschien herhaalde \;er weg een nog niet wetende moeder hetzelfde gebed... ï)e koning slaapt waar hij kan, waar het uitkomt. Geweldig was de verrassing van een vaandrig, die bij het aanbreken van den dag uit zijn tent met beslistheid en fa miliaar binnenstoof in die er naast, waar hij den vorigen avond lang had zitten pra ten met een collega, en opeens tegenover den koning stond, dio daar 'a nachts gast vrijheid genoten had en nu iu het morgen uur zich een kopjo koffie zette. Zoo trekt hij rond zonder zichtbaar on- derscheidingsteeken, volgt elke beweging der troepen, geeft dikwijls den generaal'-: nuttigen raad, verdeelt sigaren onder de soldaten... die dezo als herinnering bewn ren, wanneer ze het niot wagen den geve.: to zeggen zooals eons een bersagliere ,Sira, die bewaar ik om t© rooleen op 'den dag, dat we in den looppas Triest bin nen trekken zullen".

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2