No. 146. Vrijdag 23 Juli 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Het Russische Front. Oplaag 45,000 ©xërHplaren. DE SOLDATENCOIIRANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM, TELEFOON Z.49G8. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEER. LQSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI REN 8 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor Advertentie» wende men rich tot het Alg. Advertentie-Bureau BOUMA&Co, Heerenpracht 22C Amsterdam, tot de DrHkkerij .Jacob van Campen* N. Z. Voorburgwal 231-240 (Koiüerrjjk 9; Amsterdam of tot on re Administratie, Pale-rtrin astrant 10 Amsterdam. Prijs der Advertentiön per repel 80 cent. Bjj abonnement reductie dwingende Ruwische bevelhebbers bieden hardnekkigen tegenstand en wijken eerst langzaam terug naar opnamestellingen, die achter de thans bezette posities zijn aan gelegd. Het is duidelijk, dat al deze offensieve bewegingen als naaste doel hebben de om singeling en de overgave van Warschau. Daarvoor was het noodig, de Russische troe pen uit Galicië te verdrijven en ze te noodzaken tot den terugtocht, en begon de opmarsch naar den spoorweg Lublin Cholm; door het bezetten van dien verbin dingsweg zou het geheele zuidelijke front van het Russische leger verlamd zijn en zou Warschau moeten vallen. Over het geheele front in Rusland is de voortgaande beweging der Duitsch-Oosten- rij ksche legers duidelijk geprononceerd. Het voornaamste i6 natuurlijk de beweging aan den Naref en in het zuiden, in de richting van den spoorweg LublinCholm. Duiteche en Russische berichten komen daarin over een, dat de Russische troepen tot over den Naref zijn teruggetrokken in het geheele front OstrolenkaNovogeorgief, voorzoo ver zij aan den westelijken oever geen op- aamestellingen vonden in vestingen of bruggehoofden. En in de lijn LublinCholm wijken de Russen eveneens terug in de richting van den Boeg. Ten noorden van Sokal trokken dë Oostenrijksche troepen den Boeg reeds over. Krasnostaf, de plaats waar de legers van aartshertog Josef Ferdinand voor eenigen tijd door de Russen werden tegengehouden, ia volgens de Russische berichten ontruimd, en door de Oostenrijkere bezet. De Duitsche en Oostenrijksche berichten melden bovendien, dat op alle fronten dui zenden Russen werden gevangen genomen. Uit allo berichten is wol op te maken, dat de Russische weerstand krachtig ia geweest. Maar ©ndanks dd hardnekkige tegenaanval len, met gTootp volharding uitgevoerd, kon- ém Russep hunne stellingen aan de Pissa en de SkWa niet handhaven, en moes ten zij achter de Naref terugtrekken; ter wijl tegelijkertijd in het front Wilkolaz Bychava de Oostenrijkere de Veprj over trokken, Krasnostaf namen en de Russen noodzaakten achter den Boeg terug te trekken. De kaart van het geheele gevechtsterrein, die wij in dit nummer opnemen, doet het groote belang van deze beweging duidelijk uitkomen. (De gevechtslinie is daarop, naar de berichten van Woensdag, bij benadering aangegeventusschen Sjawli en Grodno, een gedeelte waarover do berichten geheel ontbreken, met een stippellijn.) Door deze beweging toch wordt Warschau geleidelijk ontbloot van flankdekking en steekt het ver vooruit, in vergelijking met de legers, die allen in oostelijke richting teruggingen In het noorden achter den Naref, in Polen bij de Pilitza achter den Weiclisel en in het zuiden achter den Boeg. Ten einde een omtrekkend© beweging van Russische troepen uit het noorden te be letten had Von Hindenburg reeds vroegtij dig een leger naar Koerland gezonden, dat op Schawli aanrukte, en dat zich daar in de richting WindauSchawli"owno uit breidde. Dit leger volgt thans eveneens de beweging in oostelijke richting, en heeft zich thans .opgeveer geplaatst in de lijn ToekkoemAlt-Auzj. opeijany Schawli Kowno, waar het zich aansluit bij de le gers, die over MariampolKalwarjaSoe- walki naar den Naref zich uitbreiden. Ten zuiden van don Weichsel, tegenover Warschau, staat nog steeds een Duitsche legermacht, waarvan de rechtervleugel over de Pilitsa zich in de lijn RadomSwolen uitstrekt, en zich aansluit bij de Oosten rijksche troepen, die in do lijn Josefow WilkolazKrasnostaf ageeren, den Wjepr overtrokken, en de Russen naar den Boeg terugdreven. Meer naar het zuiden vinden deze Duitsch-Oostenrijksche legers aanslui ting bij de afdeelingen die bij Grabowecz en Groebesjof den Boeg reeda naderden, tus schen Skomorokhy en Sokal die rivier reeds overtrokken. En van daar loopt de Duitsch- Oostenrijksche linie verder over Boesk en Zloczow naar het zuiden tot aan de Zlota Lipa en de Russische grens van Bessarabië. Over deze geheele linie wordt sedert eenige dagen met groote kracht gestreden. Uit de korte officieele mededeelingen is het duidelijk, dat van beide zijden met groote hardnekkigheid wordt gepoogd een beslis sing te verkrijgen. Hindenburg in het noor den en Mackensen in 't zuiden willen de Rus sen uit hunne stellingen verdrijven, en hun zoo groot mogelijke verliezen t brengen, als het niet mogelijk i6 ze tot overgave Je Exemplaren opgevraagd. Onze exemplaren van ,,De Soldatencourant" van de nummers 1, 11, 12, 69, 71, 74, 83 en 98 zijn bijna ultverkooht. Wie nog exemplaren van doze nummers onder zijn berusting hoeft en dozo missen kan, wordt vriendelijk verzooht, ons deze franco te willen doen toekomen, op lat wij er andere aanvragers van geheele op lagen een pieizler mede kunnen doen. Premie voor onze lezers. Zoolang de voorraad strekt zenden wij, uit- I sluitend gedurende do maand Juli, na ont vangst van f 1 postzegels of postwissel, de geheele oplage van „De Soldatenoourant" franco toe. Na deze maand Is No. 150 van ons blad be reikt en kost do geheele oplage f 1.50. nUEDEDEELING. Losse exemplaren van „De Soldatencourant", ter aanvulling van verzamelingen, worden door ons dadelijk na aanvrage f r a n o o toegezonden. Slj de aanvraag moet voor elk verlangd exem- I plaar 1 cent aan postzegels worden ingesloten. De exemplaren met den geheolen Esperanto- cursus verzenden wij franco na ontvangst j van 15 cent postwissel of postzegels. Deze prijzen gelden UITSLUITEND voor militairen bij verzending aan hun militaire adressen. Burgers betalen het driedubbele. De toestand in den reuzenstrijd. Het is nog steecis, dag aan dag, naar het Oosten, dat onze blikken worden getrokken; daar hebben de groote gevechten plaats, die resultaat hebben. In het, Westen wordt ook gestreden, eiken dag, maar de uitwerking der artillerie-gevechten, der bejonetaanvallen, van het werken met handgranaten of gifgassen is steeds even gering. Deze week schijnt het vechten in België en Noord-Frankrijk ook eenigszins te verflauwen, al maken de nieuwste telegrammen van den kant der geallieerden wel gewag van eenige behaalde voordefelen. Het is daar nog steeds het zware geschut, dat aan het woord is, vooral in de Argonnen en op de Maashoogten. Met afwisselend geluk schijnt daar gestreden te worden en wat aan den eenen kant eergisteren gewonnen werd, ging gisteren weer verloren, en omgekeerd. De posities blijven voor beide tegenstanders onge veer dezelfde, ook wat aangaat de honderden, zoo niet duizenden slachtoffers, die eiken dag daar valleh. Een zeer treurig resultaat en dat ons geen dag het einde van dezen verbit terden, bloedigen 6trijd nader brengt. Aan hc-t Italiaar.scho front is eenige leven digheid gekomen. Aan de Karinthische grens en in de buurt van Görz hebben de Italianen hevige aanvallen gedaan en er is zeer zwaar gestreden, maar de berichten geven mot den indruk, dat de verandering in den toestand er groot is. Volges de Oostenrijksche telegram men zijn alle aanvallen afgeslagen en wat de Italianen vertellen, doet ons niet celooven aan een overwinning van hun kant. Zij hebben op het Carso-plateau «jenige linies loopgraven ver overd, 2000 gevangenen gemaakt, 6 machine geweren, 1500 geweren en veel munitie buit ge maakt. Drie blokhuizen werden met de bajonet veroverd. Dit zijn zeker eenige voordeelen, doch het is niet wat men verwacht na zulk een hard nekkig verwoed gevecht met zware artillerie en zoo grootsck opgezet met eenige legerkorp sen. Het schijnt de eerste groote aanval to zijn en dan is deze vrijwel geheel afgeslagen. Maar de Italianen lijken het er niet bij te zullen laten en dit gevecht kan van hun kant een eer ste zet zijn op het oorlogsschaakspel. Aan het Ooster front daarentegen hebben er eiken dag veranderingen plaats. Er helpt van den kant der Russen, en der andere geallieer den geen ontkennen aan, do Duitschers en-Oos tenrijkers dringen hier onophoudelijk vooruit. Nooit heeft Warschau nog in zulk een gevaar lijke positie verkeerd, in !t Zuiden en in 't Noorden er van dringen do vijanden van Rus land vooruit en allengs lijkt het er op, dat de stad zal worden ingesloten en dan moet vallen. Hoog in 't Noorden en ver in 't Zuiden rukken de troepen der bondgenooten snel op. In een kleinen hoek staan de Russen nog in Gali cië, maar in Polen en in eigenlijk Rusland, in de provincie TYolhynië zoowel als in-Koerland worden zij al nmor achteruitgedrongen. Libau is al lang, ook- de Oostzeehaven Windan is in handen der bondgenooten en dez.en naderen al meer Riga. Aan het Njemen- en Naref-front, aan den Boeg, de Wjepr, de Zlota-Lipa, overal dringen de Duitschers en Oostenrijkers voor uit. Zij staan in eigenlijk Rusland nu al bij Kowno en Socwalki en sch nen door te zullen dringen tot Grodno nan do Njemen. Het is een nederlaag van Rusland, die wel indruk moet maken op het Russische volk, ook al wil men toegeven, dat er van een verovering van dit land, van een eigenlijk verslaan van 't Rus sische leger eigenlijk geen sprake kan zijn. Welk gevolg deze verovering der bondge nooten in 't Oosten zal hebben, is nog niet af te zien. De geallieerden in 't Westen doen, alsof ze zich de nederlagen van hun bondge noot niet erg aantrekken. Zij denken er niet aan, den strijd op te geven. Ze willen nog van geen vrede weten. In Frankrijk zelfs de socia listen niet, tenzij België weer vrij komt en Elzas-Lotharingen weer bij Frankrijk. Men ver trouwt er vast op do eindelijk© zegepraal. In Engeland eveneens. Daar vraagt inen naar al meer munitie, al meer. mannen, al meer geld, en de zaak komt in orde. Geem eind© roepen de autoriteiten, schrijft men in de pers, geen eind©, voordat Duitachland verslagen is. Geen einde, al moet d© 6tryd duren tot in het jaar 1916. En daar rekent men blijkbaar reeds op. Eerst in 't volgend© voorjaar zou de overwin ning bevochten worden. Doch in d© laatst© dagen geven sommige Engelscbe bladen toe, dat reel_ afhangt van den strijd van Rusland. Ala Warschau ralt, als de Russische, legers gedwongen worden voor langen tijd het offensief te laten varen, zou dit aan den oorlog een geheel ander aanzien geven. Is daaraan de ui terete krachtsinspan ning der centrale mogendheden toe te schrij ven en begrijpen dezen ook, dat Rusland eerst onschadelijk gemaakt moet worden, voordat de vrede kan komen, dien zij blijkbaar verlangen? DU&T5CHLAND. Het IJzeren Kruis. Tot 31 Maart -werden in hot Duif echo leger benoemd t-ot ridders van het ijzeren kruis5 ridders-grootkruis, 6488 ridders le klasse, 338.261 ridders tweede klasse. In den oorlog van 1870/1871 werden be noemd 8 ridders-grootkruis, 1304 ridders Ie klasse, 45.791 ridders tweede klas». Een tragisch toeval. Een ritmeester vertelt in de „Frankfurter Zeitung" het volgende eigenaardige geval: Het had gedurende den nacht flink geonweerd en daar ik vrij van dienst was maakt© ik een kleine wandeling waarbij ik voorbij een sol- datenkerkhof kwam dat ongeveer 300 pa» van mijn kwartier ligt. Onze brave dorpsgeestelijke zag ik naast een baar 6taan waarop een zeer jonge huzaar lag. Daarnaast stonden vier oude mannen van den landstorm, die ijverig een graf groeven, wat in den natten grond geen ge makkelijk werk was. E-°n kort gebed en d© klui ten vielon noer op het lijk. Reeds wilden de mannen van den landstorm weggaan, toen de geestelijke hun verzocht, nog een graf te gra ven, daar hij niet altijd mannen daarvoor had. Alleen een van de vier bleef en ging aan het werk. Ik sprak nog even met hem en hoorde dat hij uit Baden kwam en een kleine boor was met een grooto familie. De oudste jongen moest nu opkomen. Ten slotte was hij klaar en vol trots zag hij op zijn werk waarvoor de geestelijke hem hartelijk dankte. Wie weet, zei hij bij het weggaan, voor welk vroolijk jongmensch, ik oude kerel dit graf gegra ven heb. Tegen den middag kwam ik weer aan het kerkhof voorbij toen ik gaan eten. Weer ston den daar eenige mannen ven de landweer met den geestelijke stil to bidden. Toen ik dichterbij kwam zag ik op do baar mijn landstormman. Op den terugweg was hij door een granaat splinter getroffen. Hij had voor zichzelf het graf gegraven. De strijd om een vaandal. Slechts ruim 20 man van do zesde compagnie van het infanterieregiment nr. 104, zoo ver telt de „Nordd. Allg. "Ztg." lagen uitge zwermd tegenover een dichtbezette vijande lijke loopgraaf. De vaandrig lag met het vaan del in het midden. Veel blood was er rreds ge vloeid, maar het dappere troepje hic-ld in het hevigste vuur taai vast aan de bereikte stel ling. Iedere tegenaanval werd onder bloedige verliezen voor den vijand teruggeslagen. Als echter de eene kameraad na den anderen dood of gewond het geweer inocst laten vallen en de voorwaartsdringendo vijand hen rechts en links dreigde te overvleugelen, moesten allen besef fen dat zij zich niet konden handhaven.' Het was hun heilige plicht het vaandel terug te brengen. Stap voor stap. het vijandelijk vunr steeds beantwoordende, gingen zii om het vaandel ge schaard terug. Toen do vijand zag waarom de terugtocht plaats vond, versterkte hij zijn vuur. De vaandrig, sergeant Franke uit Mitt- weida, kreeg een kogel in den arm die dit lichaamsdeel verbrijzelde. Het vaandel liet hij echter niet los. Teen werd hij in den anderen arm getroffen. Een huurman nam nu het vaan- i del, maar viel onmiddellijk doodelijk getroffen 1 neer. Toen kreeg do onderofficier Engel uit Hasslan de stang. Toen hij neerzeeg, nam de vrijwilliger Kuhn uit Leipzig die over. Zoo ge lukte het ten slotte met hevige inspanning en groote offers het vaandel te redden. Van den troep kwamen slechts zeven man terug. EWGELAMÖ. De mljnworkersstaklng. CARDIFF. Ofschoon nog geen officieelé mededeeling is verschenen, vernemen wij dat feitelijk een overeenkomst lot stand is gekomen, die van kracht zal blijven tot zes maanden na afkondiging van den vrede. CARDIFF. Het stakingsgeschil is bijge legd. De eiechen der arbeiders zijn ingewil ligd, behalve op één punt. Een leuko strijder. Uit de „Daily Mail" doelen wij een brief mede van een Iersch soldaat, die oorspron kelijk in het maanblad „Sturtevant War Letters" is verschenen. Dit te Parijs uit gegeven blad werdt geheel geredigeerd door personeel van de beroemde Sturtevant machinefabriek. „Terwijl ik wachtte op de gelegenheid om dit epistel op de post te doen, heeft onze oude kameraad John Ger. (hiermede wordt de Duitscher bedoeld. Red. mij bijna naar de andere wereld gestuurd. Er is een kelder in de oude boerderij, waar ik met nog een man of zes verblijf hield. Van den buitenmuur van den kelder loopt een loopgraaf naar de vuurlinie. In den muur is een gat, waardoor men van buitenaf in den kelder kan komen, die ongeveer 12 voet in het vierkant groot is. In een hoek is een trap, dio naar boven in de boerderij leidt. Ik was juist van plan me eens op gebak ken eieren te trakteeren en werd daarmede wat in de maling genomen. Toch kreeg ik ze netjes klaar en ik wilde me juist een boter ham snijden, toen een verblindende vlam omhoog sloeg en een verdoovende knal weer klonk. terwijl de kelder met een dikken rook gevuld werd. De eerste paar seconden wist ik niet of ik dood. gewond of vermist was. Toen zag ik een lichtstraal langs de trap en dat bracht me weer tot mezelfik rende de trap op, al de anderen achter me aan. Nadat wij appèl hadden gehouden, bleek het, dèt er twee man gedood en vier .man licht gewond waren. Ik was alleen een beetje door elkaar geschud, had een echram jri mijn gezicht en een hevige hoofdpijn, die gelukkig vanmorgen weer veel beter is. Het schijnt, dat John Ger. ons een born gestuurd had, waarschijnlijk ale souvenir. Het projectiel was eerst op don grond bij do vuurlinie terecht gekomen, toen weer opgesprongen, had den muur van de boer derij geraakt en was netjes, zonder een woord te zoggen, door de kelderdeur gegaan. Er was zooveel lawaai, dat wij het niet hoorden vallen; geen van ons wist dat het er was, yóór het vroeg: „hoe jneak jelui 't?" Ik stond er zes voet vandaan." Wae het een minuut latear gekomen, dan zou ik op twee voet afstand van de plaats waar heb ontplofte gezeten hebben, en zou het mo waarschijnlijk ernstig kwaad gedaan heb ben. Wij mogen van gduk spreken, dat wij er zoo van af gekomen zijn. De bom was ongeveer twee voet lang bij acht inches in doorsriede en was alleen met een ontplof fingsmiddel gevuld." Het was de laatste brief, dien d-ge-tig. soldaat schreef. Zijn overschot rust nu m Frankrijk. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsferreln. PARIJS. Rondom Scruchez en bij Nem- viJJe-St. Vaast heftige kancmnade op 19 Juli. Geen infanterieactie. De nadht van 19 op 20 Juli werd gekenmerkt door een heftig bombardement en ©enige gevechten met handgranaten ten noorden van het kasteel Carleul. Zestig projectielen werden op Atrecht geworpen. In het Aisnedal vrij hevige kanormade. Soissons wordt gebombardeerd. In Argonne gevecht met handgranaten. Op de Maashoogten deden de Duitschers gistermiddag twee geweldige aanvallen op de Fransche stellingen in de groep ten zui den van Souvaux, welke echter weiden af geslagen. Do Duitschers bombardeerden daarop de Fransche loopgraven en deden met zwakke strijdkrachten een reeks kleine aanvallen, welke alle werden afgeslagen. De vijand leed zware verliezen. De nacht van 19-20 Juli was zeer bewogen, maar zon der infanterieactie, behalve bij de Tranchée de Calonne, waar twee aanvalspogingen der Duitschers gemakkelijk werden belet. Een Fransch vliegtuig maakte jacht op een Duitscher, en schoot hem neer met rni- trailieurvuur. De Duitschers viel binnen de Duitsche linies, waarop de Fransche artille rie het vliegtuig verder vernielde. Een escadrille van zes vliegmachines bom bardeerde hedenmorgen het station van Kolmar. Acht zware en acht lichte projec tielen werden op de gebouwen, rails en trei nen geworden. Aan het goederenstation en het groote station was de aangerichte scbade waar te nemen. Geen enkel projectiel viel in de et-ad. De Fransche vliegers keerden on beschadigd terug. Vier vliegers wierpen den 19en Juli 48 projectielen op het spoorweg kruispunt Challerouge ten zuiden yan Vouchers. PARIJS. Met oomrauniqué bericht slechts omtrent lokale kanounadea en een hevige beschieting van Reims, waarbij verscheiden burgers den docd vonden. Een Fransch luchtschip wierp Maandag nacht 23 bommen op het militaire station en het munitie-depot- van Vigneulles-les- Hattonehatel (ten noordoosten van St. Mihiel.) RUSLAND. Van het Oostelijk Oorloqsterreln. PETERSBURG. In de lijn Riga.Schav- ii bereikten <io vijandelijk© kolannes fcet front ToekkoemDoblen en rukten den lSen in zuidelijke richting op tegen Hof- zumbergeBehnen. Ten noorden van het dorp Oknïany had in den avond van 17 Juli een raid docr een detachement ko zakken plaats in den rug van den vijand, wa^bij een groot konvooi werd opgelicht. Bij Popeliany bleven wij den vijand van nabij bestoken. Aanvallen der Duitschers tegen de stel ling bij Chawli in den nacht van 18 Juli werden docr ons met succes afgeslagen. Op het front aan de overzijde van de Nje men wierpen wij den vijand in denzelfden nacht uit de laatste der loopgraven, door hem den. löen veroverd. Op het Naref front ging de vijand tob heb offensief 'over en veroverde op den rechter oever van de P..-sa in den nacht van 18 Juli het dorp Poredy. Aan den linkeroever van de Skwa weiden de vijandelijke aanvallen op de dorpen Vyck en Pchetchniak afgeslagen. Ten westen van Omoalief trekken onze troepen geleidelijk terug op de bruggehoof den van de Nare:, waarbij in den avond van 17 Juli een verbitterd achterhoedegevecht geleverd werd bij de stad Makof. Bij het dorp Karnevo deed een onzer regimenten een schitterende tegenaanval. In de richting van Lublin werden vijan delijke aanvallen cp het front Wilkolaz Bykhava in den loop van 18 Juli afge slagen. Aan Wjepr maakte de vijand zich in den vroegen morgen van 18 Juli meester van Krasnostaf en den rivierovergan^ stroomop waarts. In den loop van 19 Juli bleven ae vijandelijke aanvallen tusschen de beek, dio loopt van Rybtchevitze naar het dorp Pias- ki en de Wjepr zonder resultaat. Op den rechteroever van de Wjepr sloe gen wij verschillende uiterst hardnekkige aanvallen bij Krasnostaf en de rivier Wolit- za af. Niettemin daagde de vijand erin hij de monding van de Wolitza (in de Wjepr) en het dorp Gaevniki zich vast te zetten op den rechteroever .van,die, rivier, igoea

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1