rrmxi 91 Jüll1 3 Binnenland. Legerzaken. Marinezaken. Corresponden tie Uit Leger en Vloot vastgesteld is dat de ondergang van het schip het gevolg was van beschadiging, door Duitsche torpedo's veroorzaakt. Volgens de moening van den raad was deze daad niet alleen bedreven met de bedoeling, het schip te doen zinken, maar ook om het leven van degenen die zich aan boord bevonden te ver nietigen.Omtrent de lading zeide Lord Mer- sev, dat die in het algemeen van de gowoflo soort was, maar ten deele ook uit een aantal kisten met patronen bestond. Deze munitie kwam op de vrachtlijst voor. Zij was gebor gen op een plek, die 50 yards van de plaats .waar de torpedo's het schip troffen, verwij derd was. Overigens waren er geen ontplof- fings-middelen aan boord. Door de Duitsche regeering werd beweerd dat het schip gewapend was met verborgen opgestelde kanonnen en dat er geoefend» kanonniers en speciale munitie aan boord waren, terwijl het bovendien een transport Canadeesche soldaten zou vervoerd hebben, een en ander in strijd met de wetten der Vereenigde Staten. Deze beweringen zijn onwaar. Het zijn slechts ongegronde be denksels, die slechts Üen„ veroordeelen, die ze bedacht hebben. Het schip had noch verborgen opgestelde kanonnen, noch kanonniers, noch speciale munitie aan boord, evenmin vervoerde het troepen of was er iets gedaan, dat in strijd is met eenige wetgeving. De Duitsche be dreigingen in New-York geuit vóór het ver trek van de- ,,Lusitania" kunnen slechts als verzwarenue omstandigheden gelden, daar er uit blijkt, dat het plan bestond om het misdrijf te begaan vóór het schip nog de reis ondernam. De bedreigingen werden door het volk en de passagiers ni«t als ernstig opgevat, daar zij het onmogelijk achtten, dat de Duitsche regeering werkelijk zulk een aanslag tegen hun leven zou ondernemen. Zij hebben zich echter vergist en het schip vertrok dus. De raad stelde vast, dat het schip zonder voorafgaande waarschuwing, gelijktijdig door twee torpedo's werd getroffen. De handelwijze van de Duitsche regeering was strijdig met het internationale recht en met de oorlogsgebruiken en is dus volgens de wet van alle beschaafde landen een welover wogen poging tot moord op de passagiers. Volgens de meening van den raad is aan boord van de ,,Lusitania" alles gedaan wat mogelijk was, om het leven der opvarenden te redden en den kapitein treft goenerlei schuld. De geheele verantwoordelijkheid voor de wreode vernietiging van menschen- levens valt uitsluitend op hen, die het plan daartoe opmaakten en op hen, die de mis daad uitvoerden. Comité van Indischen steun aan Naderlandsche gemobiseerden. Adres: Anna Paulownastraat 2 A, Den Haag. Zooals uit de dagbladen bekend is, heeft het Tegalsehe damescomité een „soldatendng" op Java gehouden, ten dool hebbende, geldon bijeen te brengen ten behoeve van huisgezinnen van die militairen dor Land- en Zeemacht hier te lande, waarvan velen worden gekweld door de zorgen voor de achtergeblevenen, die zoo plot seling van hunne kostwinners werden beroofd" door de mobilisatie. Die gelden zijn met bovenbedoelde bestem ming overgemaakt aan Zijne Excellentie den Opperbevelheblier van Land- en Zeemacht, met een beroep op de medewerking van genoemd opperofficier tot het richtig besteden dier gelden. De Opperbevelhebber heeft daarop een comité, bestaande uit: den gep. Luitenant-Generaal der Cavalerie Smeding, den gep. Kolonel der O.-I. Infanterie Bischoff van Heemskerck, den gep. Kapitein t/Z. Hoven en den gep. Majoor der Cavalerie V a n K u ij k uitgenoodigd, zich te vcreenigen als: Comité van Indischen steun aan Neder- landsche gemobiliseerd en, en zich te be lasten met do verdecling der ontvangen gelden, onder do navolgende bepalingen 1. Geen steun wordt toegekend dan na onder zoek door of vanwege het comité 2. Periodieke toelagerf worden niet gegeven; 3. Tot het onderzoek stelt het comité zich in do eerste plaats in verbinding met do korps commandanten en zoo noodig of wenschelijk nog met burgemeesters, kerk- of armbe sturen, c.q. met pnrticulièren. Het is duidelijk, dat het comité, met het oog Op don misschien langen duur der mobilisatie en de beperktheid der gelden, voorloopig slechts zijne aandacht kan vestigen op het steunen van die gemohiliseenlcn of van hunne gezinnen die in een zeer hijzonder geval verkecren, zooals, om één voorbeeld te noemen, de dood of ver minking van een kostwinner en dergelijke. Ingevolge hot bovenstaande heeft het comité de eer. beleefdelijk Uw hulp en medewerking in te roepen om van do onder TT ressorteerende commandanten te verkrijgen eene opgave met toelichting van die personen, welke volgens do hierboven uitgedrukte bedoelingen voor hulp en steun in aanmerking komen. Het Comité voornoemd, De Voorzitter, A. Smeding. gep. Luitenant-Genoraa'l. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, het bovenstaande ter kennis van de militaire autoriteiten brengende, heeft daarbij allo com mandanten verzocht, om aan bovenstaande aan gelegenheid hunne volle medewerking to ver- leenen. □o Rijksmiddelen. Bfc Rijksmiddelen hebben in de maand Juni van dit jaar 699,393.27i meer opgebracht dan in dezelfde maand van het vorig jaar. Nieuwe sluis te IJmulden. De Regeering heeft den bouw voorgesteld van een nieuwe sluis te IJmuiden, waarvan de kosten op 144 millioen gulden worden ge raamd, terwijl de werken ten dienste der de fensie op 6 millioen gulden geschat worden. De verongolukte dcfensiesloep. Zaterdag is te 's Gravenzande met militai re eerbewijzen begraven het lijk van den heer P. v. d. Does, in leven reserve-luitenant ter zee 3« klasse, die hij het ongeluk met do de fensiesloep op 7 Julij.l. is verdronken. Behalve de ouders en naaste familie van en overledene waren verschillende deputation en vertegenwoordigers aamvezig_ o.a. een ver- tegnwoordiger van den stellingoomnmndant, de commandant van Ilr. Ms. „Van Galen", officieren, het gemeentebestuur van 's Gra venzande enz. Na de gebruikelijke salvo's en nadat tal van kransen op het graf waren gelegd, sprak de vertegenwoordiger van den stelling-comman dant tot do ouders, waarbij hij woes op do go- trouwe plichtsbetrachting van den bij chefs, kameraden eu minderen hoog aangeschreven officier* Een familielid dankte allen voor hun te genwoordigheid. („N. R. Ct.") Vrijdagmiddag is to Loosduinon begraven de milicienstoker W. J. van Holten, ©en der zes mannen, die bij het bekende ongeluk omkwa men. Het lijk was te Bergen (N.-H.) aange dreven, 80 kilometer van <!e plaats waar het onheil 'gebeurde. Een afdeeling zeemilitie uit Ilellevoetsluis, droeg het lijk ter laatste rust plaats; de honneurs werden waargenomen door een 40-tal jagers onder bevel van den lo luite nant Croisot van Uffelen, commandant der ma rine te Hellevoet»!»». Een drietal kransen dekte de kist. één uit Hellevoetslui6, van de kameraden, één van do onderofficieren van het 2e batajon jagers van de kustwacht te Bergen waar het lijk werd gevonden. Een groote menigte was bij de plech tïgheid tegenwoordig. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is in zija rang overgeplaatst bij het reg. jagers de kap. J. P. J. Verbern van het wapen der inf. Bij K. B. is, onder toekenning van pen sioen, een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend, met 1 Aug. a.s., aan de luit.- kolonels van den prov. staf E. A. Umland en P. W. van Lonkhuyzon, rosp. prov. adj. in Zeeland en in Friesland, op aanvrage, en, met 16 dezer, aan den paardenarts le kl. L. J. van Rh ij n, van liet pore, van den ge- neesk. dienst der landmacht; aan den luit.-kol. W. F. Johannes, van het 6e reg. inf. belast met ihet bevel co-er het landweerdistrict Hengelo; aan den administrateur van het gar nizoenskleedingmagazijn te 's-Gravenhage N Tier ie, gep. le luit. (kapt.-tit.) van het Teger in Ned.-Indië, alsmede aan den luit.-kol. E. J. van de Po 1, commandant van het 11e rog. inf.zulks voor zooveel den luit.-kol J o- hannes en den administrateur Tierie be treft, op aanvrage. Het bedrag van het pen sioen is vastgesteld, voor ieder van de luit.-kol. Umland en Van Lonkhuyzen op 2300voor den paardenarts V a n R h ij n op 2000 en voor den luit.-kol. Johannes, den administrateur T i e r i o en den luit.-kol. Van d e P o 1 onderscheidenlijk op 2291, op 74 en op 22S6 'e jaars, en zulks voor zooveel den administrateur Tierie betreft., met instand houding van het voortdurend pensioen ad 1875 's jaars, hem toegekend bij besluit van den gouv.-gen. van Ned.-Indië van 28 Juni 1887. Bij K .B. zijn benoemd: met 16 Juli: bij den generalen staf, tot luit. kol., de maj. M D. A. Forbes Wels, van dien staf, chef van den staf van het hoofd kwartier van het veldleger; bij het wapen der inf., tot luit.-kol., commandant van het 11e reg., de maj. J .II. .4. M ijsberg, van het 10© reg.; tot maj., bij het le reg., de kap. H. G. Post, van het. wapen; bij het wapen der cav., tot le-luit., bij hun tegenw. korps, de 2e-luits. jhr. J. J. T e d i n g van Berk hout, van het 4e reg. huz.M. R. A. Bi schoff van Heemskerck, van het 2e reg. huz.H. J. Fruin, van het 3e reg. huz. en H. I. B. T. A. von Heyden, van het reg. huz.bij het res.-personeel der land macht, bij de inf. der landweer, tot res.-luit.- kol., de res.-maj. P. K. G. de Bont, comm. het landweerdistr. Nijmegen; met 19 Juli: bij het wapen der genie, tot kap., de le-luits. H. J. H. van T a r e 1, van den staf van het wapen en F. E. van der "taay, van het reg. genietroepen, tot le- luit., de 2e-luits. J. J. C. P. Wilson, van den staf van het wapen on J. J. Sparen burg, G. F. E. K i e r s en L. J. d e L a g h, allen van het reg. genietroepen; met 1 Aug.: bij den prov. staf, tot luit.-kol., prov. adj., onderscheidenlijk in Zeeland en in Frieslaqd, de maj. H. j. Wonnink en P. C. J. P. Kroeze, resp. van het 17e en an het 15e reg. inf.; bij het wapen der inf., tot maj., bij den staf van het wapen, de kap. N. J. Kooiman, van dien staf, directeur van den hoofdcursus; bij het reg. jagers, de kap. J. H. B o r e 1, adj. van de brigade gren. en jagers; bij het 15e reg., do kap. J. G. Lev er land, adj. van de Ve inf. brigade, en bij het 17e reg., de kap. C. F. Mnschart, van het reg. jagers. - Bij K. B. is met 7 Aug. a.s. benoemd bij het personeel van den geneesk. dienst der landmacht, tot off. van gez. le kl., de off. van gez. 2e kl. J. Wittop Koning, van dat pers. Nadere uitbreiding van den landstorm, enz. Door de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede panier is omtrent dit wetsontwerp erslag uitgebracht. Na kennisneming van de Memorie van Ant woord op het Voorloopig Verslag heeft de Commissie het wenschelijk gevonden op grond van de bepaling van art. 32 van het Reglement van Orde in mondeling overleg te treden met de Regeering. Dat overleg, waarvoor de Mi nister van Oorlog zich bereidwillig beschik baar stelde, had plaats op Woensdag 14 Juk. Ten aanzien van verschillende onderwerpen, in de gewisselde stukken behandeld, heeft do Minister nadere.inlichtingen aan de Commissie verstrekt. Voorts heeft Zijne Excellentie de bedoeling van liet. wetsontwerp nog nader verklaard en toegelicht. De Commissie heeft er bij den Mi nister op aangedrongen in het wetsontwerp, door wijziging hetzij van de considerans, het zij van artikel 1, duidelijk te doen uitkomen, dat het wetsontwerp een beperkte strekking heeft n.l. aan do Reegering de gelegenheid te geven de onder de wapenen staande landweer mannen door jongere landstormplichtigen te vervangen. Ook heeft de Commissie als haar meening te kennen gegeven, dat door wijzi ging van art. 1 de tegenstrijdigheid ware op te heffen, die bleef dat artikel ongewijzigd zoude bestaan tusschen dat artikel en de overgangsbepaling der Landstormwet. De Mi nister, die overweging van deze denkbeelden toezegde, heeft sedert verklaard, dat hij bij nader inzien daartoe geen aanleiding heeft kunnen vinden; het overleg heeft dus, tot Iccdwesen der Commissie, tot geen 6te11ige uitkomsten geleid. De Commissie is van oordeel, dat door de gewisselde stukken en de mededoeling van liet bovenstaande do mondelingo behandeling van het wetsontwerp voldoende is voorbereid. De Commissie van Rapporteurs heeft bij amendement op hot w.o. tot nadere uitbreiding van den landstorm enz. voorgesteld om de con siderans van het wetsontwerp te lezen als volgt „Alzoo Wii in overweging genomen hebben, dat ten einde de onder de wapenen staande landweermannen met verlof te kunnen laten gaan, uitbreiding van den landstorm noodig is en van alle landstormplichtigen gewapend- dienst moet kunnen worden gevorderd". Een tweede amendement van de Commissie van Rapporteurs beoogt om hot eerste lid van artikel 1 als volgt te lezen „Met afwijking van bet bepaalde in de overgangsbepaling der Landstormwet kan door Ons worden bepaald, dat tot don landstorm behoort ieder voor zoover bij niet reeds tot den landstorm behoort die niet vóór 1916 het 30ste levensjaar heeft volbracht en enz." Het eerste lid van art. 1 van het Regoering3- ontwerp luidt: „Door Ons kan worden be paald", enz. Door don hoer Sasse van IJsselt worden voorgesteld eenige amendementen, strekkende tot redactiewijziging. Voorts aan art. 5 als 2de lid too to voegen „Zoodra de tegenwoordige buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan zal aan de Staten-Generaal een voorstel van wet worden gedaan, waarbij de intrekking van deze wet, zoomede de overgang tot den nor malen toestand wordt geregeld. Bevordering van officieren. De heer Eland merkt in een nota naar aan leiding van het Verslag der Kamer nopens ziju wetsvoorstel op, dat hij niet in staat is door nadere feitelijke gegevens in het licht te atei len, dat inderdaad een niet onbelangrijk aan tal officieren het slachtofer dreigt te worden van de door hem bestreden bepalingen. Om dit te kunnen doen, zou hij in do eerste plaats bekend moeten zijn met den datum der demobilisatie; voorts met de data der geboorten van eenige reeksen officieren, die de leeftijds grens naderen; verder met de beoordelings lijsten dier officieren, om te weten wie hunner voor bevordering in aanmerking komen. Uit een en ander volgt, dat zelfs de minister van Oor log eerst bij het einde der mobilisatie in staat zou zijn, om do bewijzen te leveren, w«^ke mèn van den voorsteller verlangt to ontvangen. Nogmaals wijst de heer Eland er op, dat zijn voorstel niot bedoelt, den minister op eeniger- lei wijze een bindend voorschrift te bezorgen, maar uitsluitend om hem de gelegenheid te ge ven, om officieren voor bevordering voor te dragen, op wier behoud voor het leger hij prijs stelt, doch die, door tijdelijke vermindering der promotie wegens de mobilisatie, de leeftijds grens tijdens do mobilisatie bereiken on alzoo volgens do wet niet meer bevorderd mogen worden. Ten slotte doelt de heer Eland mede, dat hij zijn voorstel niet zal handhaven, indien de Re geering er zich tegen mocht verzetten. Keuring landsiormpllchtigen. Naar aanleiding van de maatregelen, die in voorbereiding zijn voor een algemeene keuring van landstormplichtigen, vernemen wij nader, dat de maatregelen uiteraard voorshands al leen betrekking hebben op de jaarklasse 1915; waartoe behooren de personen, geboren in 1895, die als ingeschreven voor de militie, lich ting 1915, zijn vrijgesteld wegens broeder- dienst, kostwinnerschap enz. Deze personen maken roeds deel uit van den landstorm krachtens bepalingen van de in 1913 in- gevoordo Landstormwet en zijn dus niot be-, grepen onder degenen, die ingevolge het thans aanhangige wetsvoorstel tot nadere uitbreiding van den landstorm daartoe eventueel zullen komen te behooren. De keuring houdt verband met art. 16 van de Landstormwet, waarin o. a. is bepaald, dat van den dienst bij den landstorm terstond wordt ontslagen hij, die blijkt ongeschikt te zijn voor den dienst wegens ziekten of gebre ken. vermeld in een bij Koninklijk besluit vast gestelde lijst. De landstormplichtigen, die niet in militai ren dienst zijn geweest, kunnen volgens de thans geldende bepalingen niet voor gewapen- den dienst worden gebezigd. Om dit te kunnen doen zal eerst het aanhangige wetsvoorstel tot wat moeten zijn verheven. Verpleging van zieke en gewonde militairen. en dezen talc van dienst te doen rcsortecren onder het departement van oorlog. Tot vaandrig bevorderd. Do reserve sergeanten E. M. J. Ribben* en W. J. Koster van het 3e regiment infan- I terie en do resorve-sorgeant C. HZ o e v c n- hoven van het 9c regiment infanterie zijn bevorderd tot vaandrig. (,.N. R. C.") Do reserve-sergeant W. J. J. TWo a a o g i* benoemd tot vaandrig bij het le reg. inf. te i Assen. Naar Suriname. De officier van ge* 2e kl. O.-T. leger, L. C. A I e t r i n o, die bij de landmacht in West- Indië vrordt gedetacheerd, is bestemd voor Suriname. Uit de Staatscourant. Bij beech, v/d. Min. v. Marine zijn do off v gez. 2o ld. J. M. A. J. H. von Freytag Drab be en L. Hendriks met 31 dezer onderscheidenlijk gopl. to Terschelling en a/b, „Korteuaor". Bij K. B. is ing. 1 April aan G. van de Weerd, wed. gep. korp.-etoker W. de G oo ij er, een pensioen vorl. van j 360. Uitbetaling vorgoodinglavensmlddelon Eerste -plaatsing. 4—1—7 R. t. ZÜ, Hot hoofdbestuur van „Nosokómos" zegt in een adres aan den minister van oorlog dat uit do ervaring opgedaan sedert het af kondigen van de mobilisatie op 31 Juli 1914 duideljjk gebleken is, dat de verpleging van He zieke en gewonde militairen in oorlogstijd uie'. voldoet aan de eischeu, die redelijkerwijs daar aan gesteld mogen worden; dat geen corps reserve-verplegenden gereed staat om het corps verplegenden, dat in vredes tijd den dienst in de militaire hospitalen waar neemt, aan te vullen dat do oorzaak hiervan gezocht moet worden het feit, dat de vereeniging het Roodo Kruis de verplichtingen haar opgelegd bij Kon. Besluit van 19 Maart 1913 niet heeft nage komen dat de vereeniging het Roode Kruis uit hoof de van hot feit, dat het geen staatsinstelling, maar een philanthropische vereeniging is, noois in 6taat zal zijn, d1e verpliohingen na te ko men. Adressante verzoekt: lo. alles in het werk te willen stellen om een corps reserve-verplegenden ten behoeve van den militairen geneeskundigen dienst in mobilisatie- en oorlogstijd te willen vormen, welk corps evenals het corps reserve-officieren van gezondheid te allen tijde bereid moet zijn om bij den eersten oproep van wege het depar tement van oorlog in actieven dienst te tre den 2o, do organisatie en de leiding van difc corps aan een verplegende te willen opdragen die van ophemelde compagnie nog menagegeld te goed hebben, worden ver zocht ten spoedigste hun nauwkeurig adres aan den administrateur van gemelde com pagnie op te geven. Depot Bataljon V Inf. Brigade. De administrateurs der le, 2e, 3e en 4e Compagnie Depot-Bataljon der Ve Infante- rie-Brigade te Alkmaar, verzoeken opgave der adressen van het personeel, dat in het tijdvak van 1 Decmbr 1914 tot 1 April 1915 tob hunne compagnieën heeft behoort, ten einde de achterstallige vergoedingen voor levensmiddelen te kunnen uitbetalen. Ook zij, die reeds eerder bericht zonden moeten opnieuw opgave van hunne tegen woordige verblijfplaats melden. Tweede plaatsing. 3-111-48 Reg. Inf. Onderstaande persoren allen gediend heb bende bij 3e Compie. III Bataljon 4e Reg. Infanterie worden verzocht ten spoedigste hun tegenwoordig adres aan den Serg. Ma joor Adm. op te geven: v/d. Krogt, Bokhoven, Roze- boom, Broer, Wiozen, H. oo gen- dij k, v/d Graaf, Koetsier en Balver, allen van de lichting 1916. A, B, te Bergen. Zullen informeeren. Red. J. M. J. E. to Zevenbergen. De verloskundige hulp kan bij bet. gemeentebestuur van uw woon plaats gratis worden ingeroepen als er geen geld tot betaling is. In dit geval wordt ook de belastingvordering niet doorgezet. Maar u moet dan den toestand uiteen zetten. Red. Mil. J. v. 8. to Oudenbosch. Wij begrijpen niet wat u bedoelt. Red. J. S. F., II. Waarschijnlijk wel. Geef nw wensch dus aan uw compagniescommandant to kennen. Red. J. v. D. te Amersfoort. Waarschijnlijk ge heel nadienen. Red. A. H. to Ede. Niet to lezen, nw brief en alles moet voluit geteekend zijn. Red. S. R. a/b. Hr. Ms. „Balder". Trouwen is heusch grondige reden genoeg voor verlof. Voor vrij reizen zie de bepalingen in No. 129 van ons blad. Veel geluk! Red. E. v. d. V. te Tilburg. Met overlegging van een verklaring van den behandeld hebbenden geneesheer kunt u voor dien tijd soldij en menagegeld krijgen. Vraag het dus uw serg.- maj.-adm. Red. A. S. te Hellevoetsluis. Dat geld loopt geen gevaar. Particulier bozit blijft gewaarborgd. Red. L. v. E. fort Erfprins. Wij hebben reeds 27 maal medegedeeld, dat aanvragen om ruiling, n& d© betreffende circulaire van den Opper bevelhebber, niet geplaatst kunnen worden. Overplaatsingen worden alleen maar om zeer gewichtige redenen toeges-aan, maar moeten rechtstreeks langs den mil. hierach. weg bij den Opperbevelhebber worden aangevraagd. Red. Uw vers is minder geschikt Red. 't Was in (lo zoor lievige gevechten in RnsBisch-Polen, eenigo woken geleden. De Dnitschers vielen met kracht aan, maar do Russen hielden krachtig ataftd en dedon tegenaanvallen, die echter meestal werden afgeslagen. Zij maakte zich daarbij meester van een Duitsche auto-colonne en zonden die juist wegvoeren, toen de Dnitschers gelukkig hulp kregen van een afdeeling Oostenrijkfich-Hongaarsche dragonders. Het gebeurde op den weg van Sickewiece, de anto-colonne was in den modder blijven steken. Voor de Russen zou 't een mooie vangst geweest zijn, mooier misschien dan ze wel dachten, want de colonne bevatte materiaal ter waarde van meer dan een millioen mark. Al de avonden speelde de club roor eene j geheo! l>ez©t*.e zaal en droeg voor ieder Teel suc ces weg. Om ieder stuk te beschrijven, ont breekt de tijd; echter moet gezegd, dat al de rollen naar wensch werden vertolkt. Vooral moeten genoemd worden de 2 hoofdstukken, n.l. ..Schuiven gaan ze" en „Uithuizig", vooral het laatste als karakterschets. Tevens gaf het mandolinequartet, eveneens bestaande uit militairen, met veel succes eenige prachtnummer8 ten beste. Prachtvol was echter het laatste nummer van het programma, n.l. do „Tableau Vivants", getiteld„Het gebroken kanon". Met het fan tastisch bengaalsche vuur maakten zij op ieder, vooral in dezen tijd, een diepen indruk. Do avonden droegen in het geheel een aan genaam en gezellig karakter en wij vertrouwen dat deze nog lang in hot geheugen zullen blijven van al de militairen, daar voorloopig gedetacheerd en van do bewoners. D. te A ons blad. W voor W. L. te B Uw gedicht achten we niet ge schikt voor de Soldatencourant. Red. Ziehier twee portretten van twee Duitsche ambassadeurs of gezanten te Kon- stantinopel, links de nieuwe, die den ander vervangt gedurende eenigen tijd. De De laatste is Freiherr von Wangenheïm, die wegens ziekte genoodzaakt was eenigen tijd verlof te< nemen, de eerste Prins von Hohenlohe-Laugenburg neemt zoolang do plaats voor hem in. Turkije is, welbeschouwd, de eenige bondgenoot van Oosten rijkHongarije en Duitschland in dezen wereldoorlog en het is wel zaak, dat de diplomatieke betrekkingen tusschen het Osmaaneche rijk en Duitschland vooral in goede handen zijn. Men hecht te Berlijn blijkbaar groote waarde aan dezen bond genoot, die zoo dapper de Dardanellen verdedigt, zij het ook geholpen door Duitsch land. Als deze zeeëngte in handen van Rusland geraakte, of van de gealliëerden, aou de strijd ia 't Oosten een heel ander karakter kunnen krijgen. Opleiding Bouwkundig Opzichter-teekenaar. Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst. L.W.-korp. J. v. Keppel schrijft ons: Aangezien de deelname aan den cursus (zie Soldatencourant van 30 Juni en 14 Juli 1.1.) blijkt zeer groot te worden en het derhalve een' reuzenwerk vordert, om allen op desgestelde vragen te antwoorden, wil ik er nogmaals aan herinneren, dat: le. de lessen kosten f 0.25 per les (2 uren) 2e het bijwonen hiervan verplichtend is. Voorts dat de cursussen aanvangen 15 Sep tember e.k., en dat verzoeken om toegelaten te worden moeten worden gericht aan den Directeur der Middelbaar Technische School, den WelEcL Heer A. W. C. Dwars, Stadhou derslaan 39, Utrecht, die alsdan bereid is een bewijs van inschrijving aan den betrokkene op te zenden. Verder dat overplaatsing kan worden gevraagd naar het 3o Bataljon van het 5e Reg. ïnf. en het 2e Bataljon van het le Reg. Vest.- Art Veld-Artillerie is er, bij mijn weten, in Utrecht niet. Men make zich echter geen illusies, dat men een overplaatsing zoo maar één, twee, drie, Toor elkaar heeft, want omtrent de inwilliging van een desbetreffend verzoek is nog niets met zekerheid bekend. Dit behoeft echter evenmin iemand af te schrikken. M. a. w. Men probeere het in ieder geval, em overgeplaatst te worden. J. v. KEPPEL, Korp. L.W.I. p/a. de Wed. Nahuisen, Burgstraat 51bis, Utrecht. Op Vlieland. Korp. H. A. Wolzak Jr. schrijft ons: Op Vlieland gaf de Dilottantcnclub T. A. V. E. N. U. drie welgeslaagd© ontspanningsvon- den, n.l. op 9. 10 en 11 Juli. Deze club bestaat uit militajren van de In fanterie met medewerking van verschillende d?rues' Belasting op Rijwielen. Mil. G. J. H. schrijft ons uit Honswijk: De vorige maand ontvingen velen en ook ondefgeteekende een belastingbiljet en wel om f 2.6-5 ta betalen als belasting voor de fiets. Alen kan begrijpen dat ons allen dat erg tegen viel. Hoe zou het ook anders, wij, die nu al bijDa een jaar onder de wapenen ziju, en al zooveel schade bij de mobilisatie hebben, worden nu nog verzocht om f 2.6-5 te betelen. Waar moeten wij soldaten dat vandaan halen? En dan nog wel f 2.65, terwijl men in 't burger maar 59 ct. betaalt. Er wordt zeker gedacht dat de soldaten hun fiets voor plezier meenemen, maar dan hebben ze het toch glad mis. De meeste soldaten toch nemen hun fiets mee, om als ze van verlof terugkomen niet zoo laat binnen te zijn, daar ze anders om U 2 uur en soms nog later bin nen zijn, en 's morgens toch om 5 uur weer op moeten staan. Ik hoop dan ook dat men ons vrij van di© belasting stelt of anders, zooails in het burger, dat zou nog billijk zijn. Honswijk. G. J. H. Bij de Stafwacht III Divisie. Mil. korp. v. Barelo schrijft ons Dat do verstandhouding goed is :n onze wacht bleek verleden Woensdag het duidelijkst bij het huwelijk van onzen kameraad Jos. v. Ham.. Allen, zoowel off., onderoff. en manschap pen hebben er 't hunne er toe bijgedragen om onzen vriend dezen zijn huwelijksdag tot een onvergetelijken te maken. Een woord van dank aan den eerw. heer pastoor en de eerw. broeders is hier zeker niet misplaats voor de goede mede werking. In stilt© hadden wij besloten om op oen dag van zijn huwelijk hem met een mooie regula- teurklok te verrassen en de zaal te versieren. Vol vreugde en blijdschap nam de bruidegom het cadeau met de welgemeende felicitaties aan cn wij hopen dat hem die feestdag nog lang in het geheugen mag blijven en dat de goede verstandhouding steeds zoo moge blij ven'als zij thans is. Namens de geheel© III Divisie Stafwacht. Een moolo prestatie. Een soldaat, gemobiliseerd te Baarle Nas- na» fietste Vrijdag in 16* uur naar zijn woon plaats bij Wirdum in Friesland. De afstand is 2S0 K.M. Dankbetuiging. Ondergcteckenden betuigen hiermede Kun har- tel ijken dank -aan de'officieren, onderofficieren en manschappen der Artillerie en do leden en donateurs der voetbalvereniging van fort bij Veldhuis, voor het prachtig© cadeau hun bij hun huwelijk geschonken, hetwelk hun steeds een aangename herinnering aan de mobilisatie zal blijven. Milicien der Artillerie, H. KOEL en Echtgenoote, Fort bij Veldhuis. SPORT. Voetbal 3e Rog. Huzaren. Korp. Penraat schrijft ons: Donderdag 15 Juli speelde een elftal van het 2e Esk. 3e Reg. Huz. een voetbal-wedstrija tegen 't 4e Esk van 't zelfde Reg. Na veel moeilijkheden arriveerde het elttai van eerstgenoemd Esk. t© 6 uur bij hun wapen broeders. Kwart over zessen gaf de scheids rechter Van Leeuwen het sein tot 't begin van den wedstrijd. Het 2e Esk. trapte af, en er ontwikkelde zich trots do gladheid van 't terrein, een flink spel, er werd van beide zijden hard gewerkt, doch zondér resultaat. Totdat een onweersbuitje ons noodzaakte om het spel 10 minuten te staken. Bij het hervatten van 't spel kwam het -« Esk. flink uit en na een prachtig Ramcnspel gelukte het de linksbinnen van deze club met een prach tig schot het 2e Esk. de leiding te bezorgen. Na dien ontwikkelde het 2e Esk. een mooi samenspel hetwelk onze middenvoor benutte om tot tweemaal toe het doel van zijn tegenstander te doorschieten, spoedig daarop nog een door onze linksbinnen en de stand was met de rust 4—0 voor 't 2e Esk. Na de rust gelukte het 4e Esk. eenige malen door te breken en werd 't l>ckroond door een tegenpuntje. Tevergeefs beschoot het 2e Esk. daarna het doel van zijn wapenbroeders, de keeper V3n 't 4e Esk. (de laatste) bleek daar tegen bestand. Alzoo eindigde het spel tnet een 4l overwinning voor 't 2e Esk. Muziek en doelpunten. Mil. H. van Dun schrijft ons; Op 13 Juli. 1915 had er een voetbalwedstrijd plaats tusschen hot le Bat. 4e Reg. Inf. en het 2e Bat. 15e R«g. Inf- Het elftal van 1 B. 4 R. I. was van het geheele Bataljon met muziekcorps vergezeld. Het einde bracht een overwinning van 42 voor het- 2e Bat. 15© Reg. Inf. Het weinige publiek vóór 2-15 werkte ten eerste al ontmoedigend en ten tweede stuitte het den spelers van 2-15 tegen de borst, dat do muziek speelde^ als 1-4 doelpunt te en zweeg als 2-15 zulks deed. Waarom dan ook niet ridderlijk het succes ran den tegen stander door muziek erkend? Beide bataljons ran de apelende elftallen kunnen misschien voortaan op het terrein aan wezig zijn. Kampioenswedstrijd Woesp A—fort Nlgtevecht. Mil. G. Boys schrijft ons ran fort Nlgte vecht Op Woensdag 7 Juli j.l. ontmoetten ze elkaar rceda voor de vierde maal, do bedde bovengenoemde elftallen. De eerst» drie koe ren gold het een z.g.n. frjendly-garne, ©ea vriendsohappelijken wedstrijd, en al die drie koeren toonden de Weespenaren zich in de voetbal kunst verre de baas. Met 21, 6O en 30 bleven ze toen de meerderen. Thans (7 Juli) zou het echter een kamp worden om het kampioenschap van hot zuidlront van de 6telling van A "dam. In die kampioen-compe titie dongen 4 elftallen mode: 1. Woesp A. kampioen v/d. groep Diemerhnig; 2. N'igte- veoht: kampioen v/d. groep Abcoude; 3. Bots hol: kampioen v/d. groep de Nes; 4. Karoe- melksloot, kampioen v. d. groep Na ar don. Botshol trok zich terug, daar 't geen elftal meer kon samenstellen. Op 30 Juni had de ontmoeting Weesp A— Karnemelksloot plaats, waarin Weeep met 51 overwinnaar werd. Toen kwam de beurt aan Nigtevecht, om, zooals de jongens dachten, op hun beurt en nu voor de 4de maal ge-slachtofferd te worden. Vergezeld door een groot aantal supporter» uit de bezetting en begeleid door het militair fanfare-corps uit Abcoude trokken ze naar Weesp, niet bepaald met veel moed op een overwinning, ook al doordat een der beste krachten door een knie-ongeval voorloopig de voetbalschoenen aan den kapstok kon hangen. Maar vastbesloten waren zo te vechten tot 't laatste, om de nederlaag zoo klein mogelijk te doen zijn. Overste Noest, comipandant van de groep Abcoude, gaf door zijn tegenwoordigheid blijk van zijn belangstelling in ona spel. Verder waren aanwezig de fort-commt. van Nigte vecht, kapitein Kooiman, de commt. van de vesting Weeep: kapt. Buitendijk en meer an dere officieren. Juist om 2 uur wordt begonnen met den wedstrijd. Reeds hed spoedig blijkt, dat de jongens van Nigtevecht hun leven slechts zeer duur willen verkoopen. Onmiddellijk pakken ze zeer enthousiast aan en reeds in ae eerste minuten ontkomt 't doel der Weespenaren aan een groot gevaar, doordat de middenvoor van Nig tevecht van »?cr korten afstand den bal nog naast 't doel plaatst, 't Is reeds dadelijk te zien, dat Weesp A zijn dag niet heeft en... bovondion speelt met de gedachte: Wij winnen 't tóch wel. Nigtevecht profiteert hiervan herhaaldelijk in 't veld. De achterhoede heeft de W.-voor hoede geheel in bedwang. Jammer, dat de N - voorspolors 't voorbeeld hunner achterspelera niet voldoende volgen; wel breken ze soms aardig door, doch voor 't doel is 't stecdo weer mis. Langzamerhand herstellen zich de W.'ers. Herhaaldelijk vallen ze aan, doch steeds wordt hun aanval onderbroken. Toch hebben ao na een klein half uur spelen succes, wanneer hij een aanval de links-half van Nigtevecht zoek de bal wordt van flecbw voorgezet, ploft 't mulle zand voor 't doel neer, de toe- loopende midden-voor is er eerder bij, dan de N.'sche doclverdediger en met een kalm schot is No. 1 voor Weesp geboren. Groot gejuich bij alles wat "Weespsch déhkt en voelt, Nigtevecht geeft niet op, ze blijven zich taai verdedigen en, zij "t dan ook niet altijd tactisch, ook voortdurend aanvallen. Ook zij van recht» door den W.-er koeper loodrecht omhoog wordt gestompt. De toeschietende links buiten van Nigtevecht profiteert van deze kans en plaatst bedaard den bal in 't "W.'scho doel. Thans een niet minder groot gejuich bij allen, die N. graag zien winnen. In don tijd, die nog rest voor de rijst, gaat de strijd vrijwel gelijk op. Er zijn momenten van beslist goed §pel. De achterspelers van beide kanten weten evenwel elk gevaar te voorkomen, zoodat de rust ingaat met een 1 1 stand. Daarna zien we weer een herhaling van voor de rust. Van beide elftallen zien we de voorhoeden telkens weer aanvallen, 't Janmoedigen van do beide partijen is niet van de lucht. Nu eens klinkt een daverend gejuich als een N.-sein en n val stuit op 't stevige spel van de W.sche achterhoede, dan veer zijn 't Nigtevechter.i langs 't lijntje die reden rot juichen hebben, als hun doel verdediger zich als een tijger op den ba! werpt, of een schot van vlak-bij on schadelijk maakt. Éénmaal ziet hij zich gepasseerd, doch de scheidsrechter had jnist van te voren Toor buitenspel gefloten, een opvatting waarmede enkele spelers zich niet geheel vereen ieden. Deze tegenslag eohijnt Weesp te prikkelen. Er wordt vinniger gespeeld. De verdediging der W.ers trekt meer naar voren. Dit is hun juist noodlottig. Plotseling gaat de links buiten van N. er van door, de doel verdediger loopt uit, te laat, evenwelmet een kalm schot wordt de bal over hem heen in 't net gedeponeerd: Nigtevecht heeft de leiding- Thans eerst ontwaakt Weesp voorgoed. Weesp een nederlaag boeken, dat is nog; niet voorgekomen. Er is nog een dik kwartier te spelen. Onophoudelijk is W. aanvallynd. On der groot© spanning verloopt minuut voor mi nuut voor minuut. Nigtevecht weert zich als een leeuw; wat ze 'hebben, willen ze houden' Nog 7, 6, 5 minuten. Telkens zweeft de zal weer naar hot doel der N.ers. Een weinig schot, een worsteling voor :t doel, elk oogen- blik dreigt de gelijkmaker te komen, maar steeds weer kondigt een daverend gejuich langs 't lijntje aan, dat do aituatio voor de N.-aron voor een poosje is gered; nog L', nog 1 minuut. Fluitje snerpt en.v. ean storm ach-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3