I Laatste Berichten, Bet. leikerseo MILITAIR! NIIIUMMUi „De Oorlogskas" „ONZE JANTJES". Dorst verdrijven! Rechtzaken. Voor H. H. MILITAIREN. De Vrijmetselarij. Bestrijding Tandbederf! Mandolines Guitaren. D"ïü soijUATEKTCOURAltfT van Woensdag SO Juni 1915. j Het .Muziekkorps van het 1e Bat. 4e Reg. Inf. i JDo ^secretaris van het bestuur zond ons een j aardig, doch voor onze rotatiepersen niet ge- schikt kiekje, van de manschappen van het ^mobilisatie-muziekkorps van het le Bat. 4e Reg. Inf. Dit .korps hoeft zich, dank zij de goede lei- üiogh'an hun directeur, den rail. M. J. Marks, 'pn den .ijver der leden doen ontwikkelen tot jl-pen flink en krachtig korps. -/Wat do geldelijke, middelen betreft deze j. Treeft ;zij'to'danken aan H.H. officieren, kader I manschappen en burgerij. De beschermheer van hovonhedoeld korps i: (kid© WelEd. Gestr. Heer kapitein F. TV. .1. vJJèers.van de lo comp. van genoemd bat. Door diens krachtige medewerking is ljet korps tot 1 .stand .gekomen en werden toegestaan, dat zij /.©énige dagen in de week de troep mochten i"'vérgezellen naar schiet- en sportterrein. ^Directeuren-leden waardoeren hun bescherm Ichè^r, z.oer en zjjn'hem ook" oprecht dankbaar j^vóoi^ictgeen hij'-heeft gedaan voor hen en nog ;st&êi3s" doet. Is er een God? Mil. Joh.. M. Schouten van 3e II 4 R.-I. sdi rijft--ons: r^zo Vlaag wordt nu door vele menschen .gedaan„is er wel oen God?" in dezen grooten wereldoorlog. Velen zeggen, God is dood, liij is «rjjriet, want. als hij or was, zouden de volke- ren -;ophouden met do menschonslaohting, Vele roepon nu, or is geen God! En toch'zijn er, ik weet het, duizenden zie len.; die ernstig zoekende zijn, dio wel aan God ,-gelooven, die wel in zich do door God aangebrachte vonk daarbinnen speuren, doch w'jen bet ontbreekt aan do middelen, 'haar tot "een «hellen en waarlijk'verwarmenden gloed £e wakkeren. De kiem ligt in hen, maar zij groeit niet cjut'ctot waarachtig, nieuw persoonlijk leven, s '-TVat'moet men hun zeggen Wat moeten zij i doen om te komen tot troostvolle gewisheid Wij .willen ten besluite althans kort de rich- ting aangeven, waarin anen zulke mencsheu «turen moet. Het eerste istracht u zeiven te i kennen, keer in stille uren tot u zeiven in en leg uw oor te luisteren naar al do ernstige en teëdere -bewegingen uws gemoeds, want liet zouden wel eens do eerste polsslagen van het 1 ...nieuw ontwakend loven kunnen zijnkweek ze, versterk ze, want ze liggen wellicht op i ;-denwaren weg tot God. En het tweede is j .Hoiidt -'-vast de uren waarin God tot u spreekt, dié.uren, waarin hij tot u komt in de liefde .van edele zielen en hij klopt aan do deur eens ihartcn, en bovenal de ure, waarin zijn jboHe, het lijden, u bezóekt. Er bestaat geen I aniddeï, do© uw ziele, leven tot krachtigen .waschdom kan brengen, dan het levensleed, die' koninklijke opvoeder. Alleen zwakkelingen zoeken het te ont vluchten en verliezen daarmede de beste en heerlijkste uren huns levens. Maar het voornaamste is toch, wat ik in de derde plaats wil noemen. En daarin ontmoeten '•wij een belangrijke wet van iedere natuurlijke ontwikkeling, van alle leven, en deze luidt: Jjeven kam alleen door leven gewekt worden. De' natuuronderzoeker zegt: Alle leven 6tamt van leven af. Indien gij derhalve uw eigen innerlijk leven verzorgen en versterken wilt, zoek dan aanraking met het leven van diegroote -en edele menschen. in wien het leven uit.'God en in God stroomt en kracht uitoefent en' vruchten draagt. Ga dan tot God, die niet dood is, maal' leeft! gij en uwe ziel, laat hij in u eeno ge stalte winnen, en in hem, en door hem zult gij dan de zaligste en geheel onoverwinnelijke zekerheid vinden, die u zeggen doet: er is een God,-een levendagen God, die de aarde maakte, ehfal,daar-daarin is. Ja.hij is niet-dood; i eetuwigheid! r hij leeft tot in der J. M. SCHOUTEN, 3e C. 2e B. 4 R. I. Afstandsmarsch. Men schrijft ons: Uithoudingsvermogen. Gedurende dezen mobilisatietijd zijn reeds herhaaldelijk proeven genomen door verschil lende korpsen met afstandsmarschen, waarbij vooral het uithoudingsvermogen van den maxcheerenden troep in aanmerking wordt genomen. Men heeft gelezen van driedaagscho marschen, van marschdagen van 40 K.M., eerstdaags zal er een 24-uurmarsch plaats vin den door een gedeelte van het Reg. Grena diers, doch een 6-daagselie marsch, zooals -thans begonnen is en geopperd door sergeant Klompers, landweerman, onder com mando van overste Kok van Leeuwen, was tot héden ongekend. Deze marsch is aangevangen op Maandag 28 •dezer des voormiddags 5 uur, van af de Groote Markt te Bergen op Zoom. Van. de ruim 200 militairen van een bataljon daar, die zicli vrij willig aknboden, zijn hij loting 30 aangewezen. Zijewerden geneeskundig gekeurd en zijn onder commando un den le luit. de Jon van gemeld bataljon en den sergeant Klompers op gemeld uur afgemarcheerd. Do eerste dagmarsch zal plaats vinden langs Halsteren. Steenbergen, Dinteloord, Willem stad, waar rust wordt gehouden. Numansdqrp naar Godsöhalxoord, waar wordt ingekwar tierd, 43.3 K)M. De tweede dag 42.5 K.M. zal omvatten Rot terdam. Bleiswijk, waar gerust wordt, Zoeter- rneer, Leiden. De derde dag 42.8 K.M. R-ijp- wétering, Aalsmeer, waar gerust wordt, Am stelveen, Amsterdam, het eindpunt van de marschroute. De terugtocht vangt wederom den volgenden dag aan, om langs denzelfden weg en gelijke -rustplaatsen naar het garnizoen Bergen op Zoom terug te keeren op Zaterdag -1 Juli. Ten einde do gesteltenis van het detachement te -beoordcelen zullen Zaterdag onmiddellijk na aankomst - op het terrein Kijk in den Pot ge- veehtsoefeningen op grooten afstand worden gehouden en zal dan eerst blijken de prestatie die' een troep na een zesdaagschten marsch op dergelijke afstand nog zal bieden. De af marsch van elk knntonnement zal plaats vinden des voormiddags 5 uur. Bij een even tueel© -temperatuur als dezer dagen bet geval was zal op middaguren gerust worden, zoodat alleen in. den ochtend en den avond zal worden 'gemarcheerd, model gepakt. Men rekent dat een afstand van-4 K.M. per uur zal worden aangehouden, met inbegrip van de kleine rust na-VlO 'E.M. "Jn verschillende, plaatsen waar muziekkorpsen zijn-rekent, men op hare medewerking om den maïcbeerenden troon voor het binnenkomen cn-rfer uitgeleide door de opgewekte tonen van dé*muziek'een oogenblik opluchting te bieden. Dankbetuiging. Langs dezen weg betuigt ondergeteekonde zijn hartcdijten dank aan allen, die hebben bij- gearagen,:tot,hetfgeschenk, hem bij zijn •huwe lijk .-aangeboden Milicien H. KOK, 3-III-3 Vest .-Art. SPORT. Voetbai .Telegraaf II le Divisie. .Sergeant- E^Ehrbecker, voorzitter van V. V. {fffiTTT, schrijft-ons: -Onlangs is..door een 25-tal militairen van de 'ïélgjtraafafdeelïng" der 3de divisie een voetbal ver eoni ging opgericht onder den naam van VJ V, T. TJ1 (Voetbalvereeniging Telegraaf ITIde Divisie) welke zich reeds gedurende haar kort'bèstaan'in eene groote belangstelling mag opgewekt en met moed kan tegemoet zien. Aangewakkerd door het succes, want het ledenaantal steeg al spoedig tot pl.m. 50, werd besloten de. lichte abtletiek, omvattende ha.rd- loopeu, springen, diskus- en speerwerpen als mede kogelstooton te beoefenen, waarvoor wij ons tot do Ncdorlandscho Athletiek Unie ge wend hebben. Ons 1ste voetbalelftal, waaronder zeer goede krachten schuilen, speelde reeds een 6-tal wed strijden welke allen, behalve één wegens on volledig opkomen een fout die helaas door het vele gedetacheerd gaan onzer manschappen veel -voorkomt, werden gewonnen. Zoo nog 1.1. Donderdagavond speelden wij oen wedstrijd tegen de vertrekkende militairen van de 1ste Comp. 11de Bat. 17o Reg. met het volgende ip. Onzs le luitenant-commandant aanvaaydde ■hek. eere-voorzitterschap en gaf blijk van zijne belangstelling en welwillendheid door ons zoo wel'financieel als moreel te steunen en tege- jipoêt te komen. Voorts gaven onze vaandrig .emljeepige JL'TL ^onderofficieren zich als dona- de - toekomst Nadat de heide elftallen zich om 6 uur 30 hadden opgesteld, V. V. T. Ill speelde met 4 invallers, werd direct flink aangepakt van heide kanten, zoodat de bal nogal van het eene doel naar het andere verhuisde zonder resul taat op tc leveren. Na pl.m. 20 minuten weet echter do links binnen van V. V. T. Hl uit oen inooion voorzet van do rechtsbuiten het leder onhoudbaar iu het doel te plaatsen. Do infanterie niet. ontmoe digd door hot succes van de genie valt des te stovigor aan, maar steeds weten, de achter hoeden of do koepor den bal nog weg te wp kon. Do rechtsbinnen van V. V. T. Ill bron; don bal ten slotto nog eens zoor mooi op on passeert zelfs don keeper, die uitgeloopen is, zoodat bij den bal gemakkelijk in liet doel trappen kan. Echter treedt do back nog in het laatste moment reddend op. Kort hierna breekt de rust «aan met 10 in bet voordeel van de genie. Na 10 minuten rust trapt de infanterie uit en zet er alles op, doch hoewel verscheidene gevaarlijke en minder ge vaarlijke schoten op hot, doel worden gelost, de keeper van V. V. T. III, die zeer op dreef is, weet zijn doel schoon te houden. Na een half uur spelens breekt de genie-voorhoede nog eens krachtig door en plaatst de centervoor dcu bal onhoudbaar in het doel. Hoe het infanterie-elftal ook zwoegt, het weet zijn harde werken niet uit te drukken in goals en liet einde komt al spoedig met een 2—0 overwinning voor V. V. T. III. Nog zij vermeld, dat indien door de N. V. B. goene competitie-wedstrijden in ons district worden georganiseerd, V. V. T. Ill van plan is seriëwedstrijdon uit te schrijven. Wedstrijden groep Wormen/eer. Korporaal W. H. Krayenhaive schrijft ons van fort Krommeniedijlc Heden 24 Juni werden op het fort hij Krom meilied ijk athletiekwedstrijden gehouden voor de groep "Wormerveer. Aan deze wed strijden werd deelgenomen door circa 160 man. respectievelijk bijeengekomen uit de 'bezettin gen der forten Spijkerboor, Marken binnen, Krom men iedijk en den Ham, en de detache menten Krommenie en Wormerveer. Dat deze wedstrijden do belangstelling der autoriteiten hadden gewekt, bleek wel uit de aanwezigheid van den Stelling-commandant generaal Ophorst, en géneraal Kleijnliens, als vertegenwoordiger van den Opperbevelhebber, den groepscommandant overste Bontenakel, en lal van officieren uit de groep Wormerveer. Ook werden wij verrast door de verschijning an eenigo heeren uit do „Centrale Sport- commïssie" ,o.a. den lieer mr. Kranenburg, oorz. der genoemde commissie, kapitein Scliarroo, enz. enz. Bovenstaande wedstrijd is dan ook naar wensch geslaagd, getuige de uitslag der -ver schillende nummers. Hardloop en 100 M. 1. Th. Wessels, 2. W. F. van der Lee, 3. K. E. C. Luijf, 4. H- Degen. Hardloopen 4.00 M.le H. Degen, 2e TV. Carrière, 3e E. G. L. van Leeuwen, 4e K. E. C. Luijf en 5e J. van Gelder. Speerwerpen: le J. Geersen, 40.234 M., 2e X. V. TVilkens, 31.344 M., 3o J. Versnel, ~:7.45 M. en als 4e P. van Eist, 26.-584 M. Discuswerpen: le J. van Duyn, 30.64 M., 2e H. Sant, 26.894 M., 3e J. Geer sen, 25.36 M., 4e N. J. Staal, 23.18 M. Handgrana atw crpen: le H. van Sant, 57.8-5 M., 2e S. Matteman, 5-5,86 M., 3e J. Geersen, 51,094 M., 4e J. van Duiin, 49.56 M. Kogelstooten: le J. Geersen. 9.47 M., 2e X. V. Wilkens, 8.20 M., 3o J. van Gelder, 8 M., 4e C. Rengenhart. Polsstok-Hoogspringen: le J, Geersen 2.90 M., 2e P. A. Duisterhoff, 2.70 M., 3e Van Esveld, 2.60 M. Polsstok-Verspringen; ïe J. Geer sen, 6.80 M., 2e H. van Esveld, 6.50 M., 3e Visser 6.20 M., 4e 1'. A. Duïs'cerkoi', 5.-80 M. Vrij-Hoogspringen: 1ste J. Geersen 1.65 M., 2e A. R. Boersma, 1.-50 M., 3c Kooiman, 1.45 M.. 4e Van Eeuwijk, 1.40 M. Vrij verspringen: le. J. Geersen, .04 M., 2e T. Potgieter, 5.02 M., 3e A. 11. Boersma, -5,02 M., 4e TV. Staats, 4.9-5 M. Voetbalwedstrijd tuschen Eindhoven I en R, E. A. T. 1 te Ejnsdhoven. Mil. -J. Breuer schrijft ons: Door den Commandant van den Etappe Auto-treinen in N.-Brabant en de verschillen de nfdeelingscommandanton is een competitie wedstrijd georganiseerd voor de eerste elftal len der vier verschillende afdeelingen. Dc elf tallen zullen nu ieder zes wedstrijden moeten spelen, en wel, drie op hun eigen en drie op de terreinen van hun tegenpartijen. Ten ein de een wedstrijd to spelen tegen Eindhoven I moest ons elftal naar het terrein van deze. club. Om zes uur in den morgen waren wij allen present en werdeu met twee bakwagens, onder commando van sergeant De Roon, naar Eindhoven gchracliI., waar we om half negen aankwamen. Sommigen, die vroeger reeds in Eindhoven waren gedetacheerd geweest, gin gen hunne oude kwartieren en kennissen op zoeken, anderen gingen de stad in, waar een en ander ter verfrissching en versterking werd gekocht en !het reeds heel gezellig toeging. Om tien uur gingen we naar Ihct mooie ter rein op Philipsdorp, waar we al gauw merkten dat het den onzen niet erg mee zou vallen, daar het terrein veel grooter was dan het onze en het elftal goede spelers rad. De comman dant der R. E. A. T. in N.-Br., onze kapitein en verschillende andere officieren kwamen, den wedstrijd' met hunne tegenwoordigheid ver eeren, welke om kwart voor elf begon. Na eenigen tijd spelen, waarin beide partijen even sterk blijken, krijgt Eindhoven de over hand en wordt het R. E. A. T.-docl enkele malen bestookt, het lukt evenwel niet een punt to maken. Eindhoven komt telkens weer vooruit, doch stoot zich telkens ook weer het hoofd tegen onze harde verdediging. De hal gaat van den eenen kant van Ihet terrein naar den andere, waarhij Eindhoven nog al eens ruw speelt en de scheidsrechter hiervoor menig strafschot geeft. R. E. A. T.'s voorwaartslinie schijnt echter haar dag niet te hbeben en is erg lakseh, hetgeen de verdediging veel werk bezorgt. Eindelijk na ruim een half uur snelcns krijgt Eindhoven* rechtsbinnen cïen bal vrij hij schiet en de bal zit in R. E. A. T.'s doel. Nog eens wordt er flink aangepakt, maar als er rust geblazen wordt is de stand 10 in het. voordeel van Eindhoven. Na de rust is Eindhoven weer dadelijk ster ker, maar nu gaat R. E. A. T. ock haar beste beentje voorzotten en breken de voorwaart- sen dikwijls door, zoodat Eindhoven doel nog al eens in gevaar komt en de keeper veel werk heefter wordt van heide kanton hard gewerkt en mooi spel geleverd, vooral R, E. A. T.'s voorhoede munt uit door goed samenspel. Het einde nadert en de zoolang verwachte en ver diende gelijkmaker komt maar niet. Nog steeds wordt er goed gespeeld, doch de scheidsrechter blaast eindigen en Eindhoven heeft gewonnen met 10. Nadat allen het militaire pakje wederom hadden aangetrokken gingen we de stad in, waar do kapitein ons had toegestaan nog enkele uren to verblijven, welke wo recht ge zellig Lebbon doorgebracht. In een restaurant werd de inwendige mensch versterkt, hetwelk ons door do goedheid der op het terrein aan wezige officieren word vergoed' en daarna de stad nog vat rondgewandeld. Om zes uur wa ren wo allen weer bij onze wagens en ging liet terug. R. E. A. T. hééft verloren, doch niet met schande. Wij mogen tevreden zijn en rekenen er op dat onze mannen bij de volgende ontmoe ting revanche zullen nemen. Wij zien hierin weer, wat door samenwerking kan verkregen worden. TV ij zien welke goede verstandhouding er vooral in onze afdeeling heorscht tusschon onzen kapitein, ouderofficieren en minderen en hoe d'e laat sten voor hunnen commandant, welke hen steeds streng, maar ook rechtvaar dig behandelt, steeds hun best doen om hom in alles te voldoen. Wij rekenen er ook vast op, dat ons elftal hij con volgende ontmoeting zijn bost 7,al doen om de geleden nederlaag tc herstellen en va.n Eindhoven .7 te winnen. Ten slotto een woord van dank aan onzen commandant, die er tocli zeker het meest toe heeft bijgedragen dat wc een gezelligen dag hebben gebad. verzoek ik u zoo gauw mogelijk zal zijn om uit tezeuden. Einde van mijn brief. Hoogachtend. Jieker een leerling of ex-leerling van een hollandsch chincesche school, zegt de ,.N. Soer. Grt.'', die eens mot zijn kennis van onze. taal wil "geuren Goed zoo! Ook het pogen is schoon! In dronkenschap. Dezer dagen stond voor den krijgsraad te 's-Gravenhage terecht een korporaal van het 19e Landweerbataljon, afkomstig uit Naai den, die zich heeft schuldig gemaakt aan het dreigen en aangrijpen van een landweer le-biitenant, die bekl. aanhield toen hij zich in beschonken toestand op den openbaren weg bevond te Nederhorst den Berg. Bekl. wist zich weinig of niets van het ge val te herinneren. Na uit de provoost ont slagen te zijn, had hij een paar borrels ge dronken, waardoor hij bevangen werd. Dq auditeur-militair, de schuld van bekl. bewezen achtend, rcquïreerde veroordeeling tot 4 maanden militaire gevangenisstraf, iu te gaan 14 Juni. De luitenant, hieromtrent door den presi dent rar. Zaaijcr ondervraagd, deelde mede dat hij bekl. niet in staat achtte in uuchteren toestaud een gewelddaad tegen hem te. plegen. Hij beschouwde held. als een slachtoffer van den drank en liij sprak de hoop uit, dat dit den krijgsraad mild zou stemmen in zijn oor deel over bekl.'s daad. Munitie-aanmaak. Op uitnoodiging van den Minister van Oorlog vergaderde heden aan diens depar tement een groot aantal fabrikanten uit. alle oorden des lands, ter bespreking van de mogelijkheid va.n munitie-aanmaak iu oor logstijd door de Nederlandsche industrie. Na een tiiteenzetting door minister Bos boom bleek bij de aanwezige industrieelen de grootst mogelijke bereidwilligheid tot medewerking. Ingesteld werd een munitie- bureau, geheel buiten het organiek verband van het departement staande en waarvan de samenstelling binnen enkele dagen zal worden bekend gemaakt. Dc Benoemd tot vaandrig. TC-sergeanten H. de Rijke W. TV. üsinga van het 7c regiment iufanterïe zijn benoemd tot vaandrig en overgeplaatst bij bet 21c regiment infanterie, doch blijven tot do demobilisatie dienst verrichten bij het 7e regiment infanterie. Ontheven. De adspirnnt-rcserve-officier van gezondheid G. E. D~i n g e r is op zijn verzoek ontheven vau deze verbintenis. Oemenqd Nieuws. Te ver in zee gewaagd. Van de wielrijdersbrigade uit Gouda, die te Loosduinen een oofening had gehouden, ge raakten dezer dagen twee mausclia.ppen bij het baden te ver in zee en begonnen af te drijven. Dit bemerkte de compagniescomman- dan de le luit. v. G., die aanstonds met drie man van de'kustwacht in zee sprong en het geluk had één der drenkelingen to redden. De andere was te ver weg gedreven en de red ders waren te zeer vermoeid. Toen ging een landweerman van de kustwacht in zee en haalde den tweeden drenkeling op, toen deze reeds op 'n afstand van vijf hoofden was weg gedreven. Intussclien had men per motorfiets den bataljonsdokter van het jagersgarnizoen uit het dorp gehaald en dezen gelukte het na veel moeite de drie bewusteloozen ook een der eerste redders was "bijna verdronken weer tot bewustzijn te brengen. Zij werden met een autobraneard naar bet hospitaal ge bracht. Aanrijding van motorfietsen. Twee motorrijwielen 'zijn op den Rijnsburger-, weg bij Oestgeest tegen elkaar ingereden, he,t eene werd bereden door den seraiarts Kruyt- bosch en een student ©n het andere door een sergeant. Alle drie werden in bewusteloozen toestand den volgenden morgen gevonden. Zij werden naar Leiden vervoerd en daar in het hospitaal opgenomen. De heer Kruytbosch is- zeer ernstig gewond, doch de sergeant schijnt er Tolgens de laatste berichten nog erger aan toe. Woud- en heidebrand. Een geweldige bosch- en heidebrand woedt sedert Vrijdag is een deel van Hannover en Brunswijk. Meer dan 800 morgen met veel mooie boomen van 12 tot 40 jaar ouderdom zijn reeds verbrand. Alleen in de vorstelijke bosschen, ter grootte van circa 200 morgen, wordt de schade, die niet door verzekering is gedekt, geschat op 80 a 90 duizend mark. In tal van gemeenten woedt de brand nog voort. Honderden krijgsgevangenen moeten -bij bet blusscliingswork behulpzaam zijn. Auto te water. Dezer dagen reed op den Hartveldschen weg (onder Diemen) een auto, waarin, behalve de chauffeur, een dame en een lieer gezeten wa ren. Terwijl de dame even het stuur zou over nemen nam de auto door een onjuiste beweging van de dame do verkeerde richting, en reed regelrecht in de Keulsche Vaart. Op het gegil der drenkelingen kwamen talrijke wandelaars aansnellen, doch niemand durfde zich tc water begeven. Eindelijk sprong een bewoner van den Hartveldschen weg, Voskuil genaamd, ge kleed in do vaart. Hij greep een der drenke lingen bij den arm. Met behulp van touwren mocht men mot zeer veel moeite er in slagen, alle drie veilig en wel op het droge te brengen, waarna do reizigers bij dr. Dor Kinderen gast vrij werden opgenomen en door hem van droge kleeding worden voorzien. De plaats, waar de auto geheel onder water lag, werd, totdat Sinek's toestel ter hulp kwam opdagen, met een rood vlaggetje aangeduid, mot het oog op dc talrijke daar Zondags pas- sec rend© pie i zier vaar tu i gen Het duurd© geruimen tijd voor do. auto,- waarvan de spiegelruiten geheel stukgeslagen waren, weer op den Hartveldschen weg stond. Naar wij nader vernemen waren de inzitten den de heer en mevrouw Osborne Howe van Amsterdam. De rupsen en de arbeiders. Men .schrijft aan Wet Vod.; Het is lieusch gebeurd, op 21 Juni 1915, 's ochtends 8 uur. Een dame wandelt met haar hondje in de Schoveningsche boschjes achter Hotel Prome nade. Midden boven het pad hangt van een hoorn een lange zijden draad, waarlangs een leger rupsen naar boven en beneden glijden. Vlak er naast staan twee arbeiders met op hun pet het woord „.Plantsoen". De damo maakt de mannen op do rupsen attent. ,.Ik zal het geval rapporteeren", zegt do oudere onverschillig, do rupsen kalm aan haar vernielingswerk overlatend. „TVat", roept de dame uit, „en u zult de rupsen intussclien niet dood maken?" „Neen", is het antwoord, „daarvoor heb ih rjcr.n opdracht, maar ik tal rapporteeren". De jongere man luistert met aandacht naar de wijze les van zijn meerdere. Gebenedijd zij de gemeente, die over zoo nauwgezette arbeiders beschikt! Alle begin is moeilijk. Een firma te Soeraliaja ontving van een Chinees ergens op de buitenbezittingen den volgenden morkwaardigen brief: M. M. Bij dezo brief deel ik u zoo beleefddat ik uw goede, faam met u stiptheid te vragen, om een Prijskalender ten uitvoerbrengen, zoodat ik ook bij uw firma to kunnen wendden, en ,,-Soldatendag" in Indië. Men meldt ons: Dat men tijdens de langdurige mobilisatie hier t© lande, oolc in Ned.-Indië niet alleen met ons medeleeft in het algemeen, maar dat men zich wel degelijk ook in het bijzonder in liet lot indenkt van onze militairen, die nu reeds •maanden van hunno gezinnen en zaken verwijderd zijn en daardoor veelal groote schade lijden, 'dab moge blijken uit het navol- Op initiatief van een dames-comité te Tegal voorzitter mevrouw De Sterns welk comité een oproep heeft verspreid „Aan alle vrouwen van Ned.-Indië", is op den 'len Mei over geheel Java een Soldatendag" georga niseerd. Heb doel was geld bijeen te brengen om, buiten en behalve bestaande Rijksondersteu- ningon en uitkeeringen van Steuncomités, aan bijzonder getroffen en schadélijdende gezinnen van bij land- en zeemacht gemobiliseerde kostwinners nog meer hulp te kunnen verstrek ken. Deze inzameling is een groot succes .geweest, en ruim zestien duizend gulden is reeds bijeen gebracht. Het comité heeft gemeend, die gelden niet te moeten doen toekomen aan reeds bestaande plaatselijke steuncomités, doch heeft de wel willende tusschenkomst ingeroepen van den generaal C. J. Snijders, Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. Heb Comité meent, dat daardoor op de beste wijze gegevens zullen worden verkregen, om liet'geld te kunnen doen toekomen aan die gezinnen, die volgens de bedoeling der gevers, in de eerste plaats daarvoor in aanmerking komen. Ook meent het comité volgens haar circulaire in Indië verspreid op die wijze te doen'' blijken va-n sympathie der bewoners van Ned.-Indië voor hetgeen leger en vloot tob dusver hebben verricht in het belang van het vaderland. Géneraal Snijders heeft thans den gep. lui ten ant-generaal der cavalerie H. A. fl. Sme ding 'te 's-Gravenhage verzocht zich met nog enkele andere, op het oogenblik niet actief dienende officieren van Land- en Zeémacht in commissie te vereenigen en zich met het op maken'der vereischte gegevens te belasten. IToewel de taak dier commissie niet gemak kelijk zal zijn, heeft de luitenantigeneraal Smeding zich bereid verklaard en zal dus bedoelde commissie zoodra mogelijk van bare werkzaamheid doen blijken. Gered. Zondagmiddag geraakte de 6-jarige Rika Schrijver ter hoogte van de aanlegplaats bij Nesseisluis van de „Vo]harding"-booten, spe lend- te water. Hét meisje was reeds op een afstand van 5 meter van den kant gedreven en bevond zicli in 7-inkenden toestand, toen de soldaat F. H. TV i 11 e m s e, behoorende tot de bezetting van bet fort TVaver-Ainstel, op het hulpgeroep van-burgers toesnelde,, zich onmid dellijk te water wierp en de drenkelinge redde. Het gelukte hem ook, door toepassing van de kunstmatige ademhaling, do levensgeesten bij het kind weder op te wekken. Op Zee. De actie tegen de Dardanelles BERLIJN, 28 Juni. De „Lokal- anzeiger" meldt uit LuganoDe „Giornale d'Italia" verneemt uit Oaïro, de „Tribuna" uit Londen, dat Italië aan de.n aanval tegen de Dardanellen zal meedoen. Beide bladen voegen hieraan toe, dat Italië niet alleen schepen zal zenden. Men noemt den hertog der Abruzzen als oppèrbevelhebber van het es-kader der geallieerden aan de Dardanel len. De Stampa" spreekt tegen, dat Italiaan- sche troepen zullen worden uitgezonden. Italië bood den geallieerden echter zijn zui delijke havens aan als operatiebasis en bovendien zullen oudere Italiaansche sche pen aan de Dardanellen worden gebracht, terwijl dan de nieuwere Engelsche in de Adria zullen dienst doen. KONSTANTINOPEL. De generale stnf deelt omtrent het Dardanellenfront mede: Bij Ariboerno© had aan weerszijden artillerie- en infantorievuur plaats en werden hommen ge worpen. Bij Sedul Bahr onderhield de zware artillerie van den vijand sedert den middag van 25 dezer een heftig vuur op oirae loopgra ven aan den rechtervleugel, maar /.onder resul taat. Aan den linkervleugel mislukte ©en nachtelijke aanval spoging op verschillende plaatsen, in ons vuur. De vijand was gedwon gen ter bescherming tegen onze bommen draad- netten te spannen voor zijn loopgraven. Onze batterijen op de Anatolische kust beschoten de vijandelijke infanterie- en artilleriestellingen bij Sedul Bahr met succes. ,0p de overige fronten niets van belang. Deensch stoomschip opgebracht, KOPENHAGEN, 28 Juni. Dc .Forenede Darnp&kibsselskab" ontving een telegram, mededeelend©, dat het aan de maatschappij toébehoorende stoomschip ,,Kiew" ter visitatie naar Cuxhaven is op gebracht Het schip was met e&n klein© lading stuk goederen op. weg van Kopenhagen naar Londen. - De „InSrani" getorpedeerd. LONDEN, 28 Juni. (Reuter.) Het groote Engelsche st-oomscbip „Iudrani" is gistermiddag ter hoogte van Tuskar Rock in de Iersehe Zee getorpedeerd. Dc beman ning is gored. (üe „Iudrani'" was een stoomschip van 364.0 ton bruto, dat in 1888 werd gebouwd en toebehoorde aan de reederij Donaldson Bros Ld. t-e Glasgow. Red.) Schip getorpedeerd. LIVERPOOL. Het b.s. „I ■mcena" is gister avond door ©en Duitseho duikboot bij Ballyc-ot- ton in Ierland, in don grond geboord. Da bo- manning is gered. Van het Westelijk oorlogsterrein, BERLIJN. Officieel. Uit het groote hoofd kwartier wordt gemeld: De Russische aanval len ten noorden en noordoosten van Prassnysz, die in hoofdzaak worden ondernomen tegen onze nieuwe op 25 Juni veroverde stelling ten zuidoosten van Oglenda, mislukten onder zware v ijandelijke verliezen. tn GaJicië is Halicz door ons hezet. In de vroegte is ook hier heden de Dnjcster overge trokken. Daardoor is hefc aan het leger van 1 on Linsingen gelukt over een groot front na zware gevechten gedurende vijf dagen de over gang der rivier te forceeren. Verder noorde lijk vervolgen onze troepen den geslagen, vijand in do richting van de Gnita Lipa. Sedert 23 Juni nam het leger van v. Linsingen 6470 Rus sen gevangen. Ten noordoosten van Lemborg naderen wij de streek van den Boeg. Verder westelijk tot in de streek van Zieszanof maken de verbonden troepen vorderingen. Vele dui zenden gevangenen zijn gemaakt, een aantal 'kanonnen en mitrailleurs zijn buitgemaakt-. Van het Oostelijk oorlogsterrein. BERLIJN. Officieel wordt uit het groote hoofdkwartier gemeld Ten N. van Atrecht werden vijandelijke naehtaanvallen aan beide zijden van den straatweg Aix-Noulette en bij het Labyrinth, ten N. van Ecurie. afgeslagen. In het westelijk déél va.n het Argonnenwoud poogden do Franschen gisteravond hunne ver loren stellingen te hernemen. Ondanks de groote artillerie-beschieting ter inleiding van den aanval, mislukte deze geh'ecl. Hetzelfde resultaat had aan do Maashoogten een twee K.M. brcede infanterieaanval, aan beid© zijden van de Tranche© de Calonne. Na ongewoon zware verliezen vluchtte de vijand naar zijn posities terug. Iu de Vogezen overvielen onze troepen de bezetting van een hoogte, ten oosten van Met- zeral50 gevangenen en een mitrailleur vie len in onze handen. Aan het zuidelijkste deel van ons front le verden wij een luchtgevecht, waarin twee vijan delijke vliegers, een ten N. van den Schluclitpa» en een bij Gerardmer, werden neergeschoten, en twee andere vliegers door artillerievuur bij Largitzen en Reinfelde-n werden genoodzaakt- op Zwit-sersc-li gebied te landen. Dubb. Gesoft. 3 K.G. br. en fr. f 1.60 5 K.G. br. cn fr. 2.25 10 K.G. br. en fr. 4.05 verzendt N. V. v/h J. GERRITSEN, te ZETTEN, Hofleverancier van H. Af. de Koningin. HEGLEMTE^ f Militare Uitgaven voor Opleiding, Tactiek, "Wet ten etc., zjjn steeds voorhanden" bjj Boekhandel JEKKERS DEKKER, N.-Spiegelstraat 33/33, Amsterdam. is het beste en goedkoopste adres bij W. H. BEVERLOO, to ROTTERDAM, Rozestraat 50, Tel. 7575, St. Jacobstraat 16 en Burgemeester Hofmansplein 72. Engelsche OorlogsmarschIt's a long way to Ivpperary en Hollandsche Mobilisatie- Marsch op de gramaphone. (42) ECHTE SOCIN TIROLER HARMONICA'S. ADVERÏEMTIËN. Onderlinge Verzekering ven het Oerlegsrisico Zij berekent alleen de werkelijke onkosten. Vraagt volledig prospectus I De Directie H. TOP, Amsterdam, Adm. de Ruyterweg 29 Wie helpt den Uitgever FR. ROMBOUTS, Roosendaal N. B., aan mooie Spreuken, Versjes, Moppen en kleine Teekeningetjes Elke inzender ontvangt daarvoor „DE DIKKE BERTHA", inhoudend 10 Oorlogsvoordrachten. Afwachtend, FR. ROMBOUTS, Roosendaal. Versohenen bü A. H. ADRIANI, Leiden: Prof. BOLLAND Derde herz. en opnieuw verm. Druk, rijk aan gegevens en onthullingen. Prijs: 3.25. sW* Om den aard van het onderwerp in geslolen omslag. ENORM SUCCES Koninklijke Marinemarsck voor Harmonie- en Fanfarebezetting 42 stemmen plus de Dïrectie- partjj a ook voor piano verkrijgbaar a ƒ0.50. Alleon toezending onder rembours door den Componist P. J. KARSKENS, Oostzjde 44. Zaandam. Door den Tandarts A. FRIE- DERICH te Arnhem, is in den Qp? handel gebracht „Dolo Tand- pasta", welke speciaal vervaar- digd is ter bestrijding van het tandbederf. Reinigt dus nwe tanden met Wmk „DOLO-TANDPASTA" Rose /0.12J4 en ƒ0.25 per doos Wit ƒ0.15 en 0.30 De invloed van het tandbederf op de volksgezondheid en de volks- welvaart wordt bestreden door het jgs, geregeld gebruik van Doio-Tand- HP pasta. De NIEUWE SPORTPASTILLES van de BONT- LEYTEN te AIWSTERDAIYI, zijn een uitstekend middel om dorst te verdrijven. Uitsluitend voor Militaire-Cantines verkrijgbaar a f S.per 100 busjes. Een busje is voldoende voor 2 of 3 dagen. Tegen inzending van postwissel van 75 cent, worden 10 busjes franco ter kennismaking gezonden. CHARMANT Z A KIP A G0ETHE KARALD LA FLOR DE BAHA 214 cent Sigaar I 5 10 Speciaal Handwerk. GEER. VAN SEXTEN, Neder!, Sigarenfabriek, Gouda. !nt. comm. Te!. 414 Luit-Nlandolines Mandola's, etc. tot zeer lage prijzen. Zeer vee! succes hebben wij met onze vlakke mandolines. Prijs f 10.Zeer sterke Instrumenten. Vrraagt Prijscbij de firma 33» FÏLTXTSÏJXTCSrX-T; dfo Go., Zwolle. Gr el cl verltrijgtoaar ranaf 50 zonder Borg. Aflossing vanaf 5.per maand. Vraagt onze voorwaarden. OUD-HOLLANDSCHE VOORSCHOTBANK, Frederiksplein 27, Amsterdam. Cte,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4