No. f22. Vrijdag 28 Mei 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. let einde van de Jooroo" Onder redactie van D. MANASSEN. Oe toestand in den reuzenstrijd. GEGRS. D0B8ELMANN, Zeepfabrikanten. Oplaag 45,000 exemplaren. SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRIN ASTRA AT 10, AMSTERDAM, TELEFOON Z. 1868. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor AdvertentiSn wend* men rich tot het Alg. Advertentie-Bureau ROCMAACo, Heerengracht 226 Amsterdam, tot de Drakkerjj Jacob van Campen" N. Z. Voorburgwal 234-240 (Keizerrijk 8) Amsterdam of tot onze Administratie, Palestrinastraat 10, Amsterdam. Prijs der AdvertentR'n per regel 80 cent. By abonnement reductie Przemysl en omgeving. Onze lezers weten wel, waar deze stad met den bijna onuitspreekbaren naam ligt. Zij behoort met Krakau tot de sterkste vestingen van Galicië. Maandenlang hebben de Kussen haar ingesloten, de honger nood zaakte eindelijk de bezetting zich over te geven. Nu gingen de Russen de vesting met hun troepen bezetten en ten zuiden daarvan drongen zij de Oostenrijkers steeds meer terug zelfs kwamen zij over de grens Do nieuwe, voorloopig nog nieuwste. faze van den oorlog is reeds begonnen: Italië en Oostenrijk hebben al pogingen gedaan elkaar kwaad te doen, op de wijze, zooals dat tegenwoordig in den oorlog gaat. Eigenaardig is l\et wel, dat bier de strijd ter zee tegelijker tijd met don krijg to land is begonnen, en dat de eerste al dadelijk van niet minder bqteeke- nis blijkt dan de laatste. Dat is in dit geval te begrijpen: beido oorlogvoerende landen hebben een vrij laugo kustlijn dicht in eikaars nabij heid. Vandaar, dat aan beide kanten de vloten reeds hard aan liet werk zijn geweest, dat cr dooden en gewonden zijn gevallen, dat er bloed is gevloeid. Toch zijn t nog geen gevech ten van groote beteekenis geweest, eigenlijk meer schermutselingen, evenals de kleine ge vechten aan do grens van Tirol. Toch is totnogtoe in dit geval, in tegenstel ling met den grooten oorlog elders, de actie op zee het belangrijkst geweest, en wij lezen in de telegrammen an belangrijke schade, die toe gebracht is aan Italiaansche kustplaatsen. Die scliado is echter niet alleen veroorzaakt door de Oostenrijkscho oorlogsschepen, ook de vlieg tuigen hebben reeds meegedaan en op verschil lende plaatsen bommen laten vallen, o. a. veer tien op Venetië. Tot op lieden is er natuurlijk van eenig voor deel nog geen sprakealleen zou men willen zeg gen, dat Italië er niet zoo goed is afgekomen, als we, zijn tijd van toerusting in aanmerking genomen, zouden verwacht hebben. Als men ver schillende door de Oostenrijksche regeering ge openbaarde stukken mag gelooven, is Italië reeds lang gereed, en dan verwondert men zicli, dat het niet dadelijk met grootste kracht en met. een groot leger zich op de Oostenrijksche grens heeft geworpenhet had in dit opzicht een voorbeeld kunnen nemen aan Duitschland'. Een goed begin is althans het halve werk, al is het ook niet het heele, en een zegepraal van belang in 't begin is ook een halve overwinning. Maar intusscben, wij moeten afwachten. Zal 't hier ook gaan als op de andere fronten steeds bloedige gevechten en geen uitkomst van belang? Telkens -nieuwe hevige aanvallen en Uit Tiet Engelsch. Hoeveel tijd hebben we nog?" De man, die dit vroeg, wendde zijn hoofd om en keek naar boven, tusschen een dool hof van blinkende machinerieën door. Maar hij stond niet op uit zijn liggende houding. Feitelijk lag hij met zijn gelaat op een traliewerk van staaldraad in zijn hemds mouwen zijn handen zwart van olie en staalvijlsel. De kapitein van de „Mooroo" die heel in do hoogte op de brug stond steunde met zijn elleboog op de stalen leu ning en dacht twee seconden na. De man was er aan gewoon alles wat hij deed heel snel te doen. >,Ik reken dat we op de rotsen zullen stooteu in zoowat een klein half uur tenzij jullie het schip weer aan den gang kunt krijgen." De eerste machinist mompelde iets, dat niet verstaanbaar was door het gieren van den wind in het want, eu 't geklots van de golven, die telkens over de verschansing vlogen. ,,Wat?", schreeuwde de*" ipitein, zich over de balustrade buigende.- erdzei de man weer, terwijl zijn hoofd onzichtbaar bleef» van Hongarije en nestelden zich in cenige dorpjes daar. Doch niet heel lang. De vereenigde Duitschers en Oostenrijkers vielen, dagen en weken achtereen, de Russen met greote kracht en volharding aan, met het gevolg, dab generaal von Mackensen er in slaagde om door de linie der vijanden te breken en dezen te noodzaken achteruit te wijken. Dit wijken duurde eeuige dagen voort en weldra stonden de Russische troepen weer bij Przemysl. We geven thans een kaartje dezer vesting en haar omgeving in vogel vlucht. Waarschijnlijk zullen zich hier ernstige gevechten afspelen. De Oosten rijkers willen de Galicische vesting terug; ze hebben haar, volgens de jongste berichten reeds omsingeld aan drie zijden, alleen de zijde naar 't oosten, naar Lemberg, zou nog open zijn. In dit bergachtig terrein, aan de kronkelende San, zullen misschien nog bloedige slagen worden geleverden wie weet, of Przemysl niet spoedig weer in handen der Oostenrijkers is. geen overwinning, die dien naam kan dragen. Want zoo gaat het nog maar steeds aan het Wester- en Oosterfronter is zoo goed als geen nieuws, dat in dit overzicht herdacht moet worden. Gedeeltelijke successen hier van Fran- sclien en Engclsehen, daar van Duïtscliers, in 't Westen^ bajonetgevechtcn en artillerieduels, mijnontploffingen in onderaardsche gangen en giftige gassen, loopgraven verloren en gedeelten van dorpen gewonnen. Zoo gaat het in 't Wes ten, en niet veel anders in 't Oosten. In Galicië cn in Polen schijnt, de strijd tot staan gekomen, komt er nu geen verandering meer in, blijven de posities over 't algemeen dezelfde. In de Dardanellen ook hqast geen ver andering; de geallieerden beweren, vooral de Engelsche divisie, nu iets vooruit gekomen te zijn, en de Turken zouden duizenden dooden op 't slagveld hebben laten liggen, die zo vroe gen te mogen begraven. Maar nog altijd is ook hier geen tastbaar voordeel behaald, is nog geen fort bestormd, of belegerd, nog minder ingenomen en de oorlogsschepen der gealliëer- den loopen nog altijd gevaar in de Dardanellen en zelfs in de buurt daarvan. Engeland heeft weer een slagschip, de „Ttriumph", bij de Dar danellen verloren. Er gebeuren alle dagen ontzettende dingen, en, 't is bijna vreeselijk dit zóó te zeggen, er is bijna geen nieuws. Uit Amerika liooren we haast niets meer. Uit Londen vernamen we van de wijziging van "t kabinet met verschillende mannen van rechts, uit de oppositie, er in. Daaronder de beide leiders, Bonar Law, de tegenwoordige, Balfour, do vroegere, en verder Chamberlain Junior. Een coalitie-kabinet, om alle partijen medezeggenschap te geven in dezen tijd van oorlogl DUITSCHLAND. Russische krijgsgevangenen. In de „Vorwarts" vertelt Düweli van het transporteeren van Russische gevangenen. ...De stoet zet zich weer in beweging. Van daag moet Skadwiele worden bereikt. Apa- tisch loopen de meeste Russen mee. Slechts weinigen praten met elkaar. Na een uur klinkt een fluitje. Korte rust. Het is eigenaardig zooals de gevangenen naar water zoeken. Waar zij het vinden en hoe slecht het ook is, zij slurpen het op. Vaak op den buik liggend aan een plas. Enkelen slechts gebruiken leege blikjes als drinkbekers. De marsch wordt voortgezet. Na twee uur Allen waren daar beneden de heele staf machinisten van de ,,Mooroo" in hun hemdsmouwen liggende tusschen het glanzende staaldraad, met al hun macht werkende werkende om het behoud van hun leven. 't Ongelukkige was, dat de machines zich voortdurend goed hadden gehouden, in de Arabische Zee, door de Roode Zo-, door al de moeilijkheden van het Kanaal voort durend goed, tot aan het kustlicht van de Pointe de Raz, dat zij nu voor zich zagen. Het schip had 't zwaar te verantwoorden gehad. De zeilen, die zwart zagen van het kolenstof en den rook van taliooze reizen, waren krachteloos geworden. Zij deden alleen nog dienst 0111 het schip bij niet al te onstuimig weer mee vooruit te helpen, maar dat was ook alles. De „Mooroo" was drijvende geheel drijvende. Terwijl de pasagiers aan hun middag maal zaten, waren de machines opeens blij ven stilstaan, en bijna voordat iemand het feit in zich had opgenomen, was de kapi tein, na met zijn officieren een blik te heb ben gewisseld, uit de eetzaal verdwenen. „Iets gaande zeker in de machinekamer," zei de dokter tegen een der officieren, die aan tafel was gebleven. De machinist had zeker even gestopt om de ringplaat van een moerschroef te vernieuwen, of zoo iets dergelijks. De hofmeesters liepen af eu aan met de schotels. En de passagiers gingen voort met het gebruik van hun laatste maal op aarde, in die verheden onwetendheid, die een pauze van een half uur. Wederom het begeerige zoeken naar water. Onze manschap pen, die niet meer te drinken hebben gekre gen en zwaarder bepakt zijn dan de Russen, verwonderen zich over zoo veel dorst. Verder gaat de marsch, wè komen in Nidoekki aan. De kerkklokken luiden. De geloovigen gaan ter kerk. Vrouwen schreien, als zij de gevan genen zien. Zij moeten water halen voor de Russen. Het duurt vrij lang voor zij er mee komen. Half verdorst vechten do Russen om do emmers. Nog luiden de klokken. Daar klinkt gezang. Een troep ongewapende land storm marc-heert zingend voorbij. Verbaasd zijn de Russen over dit schouwspel, dat zij druk bespreken. Eenige Duitsck-sprekende gevangenen drukken hun verwondering er over uit, dat soldaten met gezang te velde trekken. Spoedig is het weer voorwaarts. Bij iedere korte rust weer het zelfde zoeken naar water. In het dorp Nemoksjpy wordt een uur rust gehouden. De inwoners brengen water en brood, waarover de gevangenen bijna ruzie krijgen. Tegen vijf uur heeft men 3-5 kilometer afgelegd en Skadwiele bereikt. De gevangenen krijgen een veldkeuken tot hun beschikking en vleesch en gort om voor zich zelf gereed te maken Handig gaan zij aan het werk en met ongelooflijke snelheid verdwijnt het eten. Telkens aLs do Russen zingende soldaten zien, geraken zij weer in stomme verbazing. Zij zelf zijn slechts sterk en onvermoeibaar in het bidden. De katholieke kerk biedt hun een verblijf gedurende den nacht. Om acht uur zouden zij te ruste kunnen gaan, dat doen zij echter niet, daar zij eerst aan hun godsdienstige verplichtingen willen voldoen. Eer de Rus sen het godshuis betreden, knielen zij voor den ingang en dan zijn ze eenige minuten lang zoo diep in gebed verbonken, dat zij niets meer om zich heen schijnen te merken. Slechts een klein aantal kan telkens voor de kerk neerknielen. De anderen wachten gedul dig. Ook de Joden onder de gevangenen schik ken zich kalm. Geen enkele dringt naar voren om een betere rustplaats in de kerk machtig te worden. Anderhalf uur gaat voorbij voor de laatste knielende opstaat. Zoo goed het gaat, legt ieder zich neer op de steenen in de leeggeruimde kerk. Niet allen echter. Een groot aantal gevangenen knielt ook in de kerk neer, bidt verder, blijft uren lang in iunig gebed verzonken. Den heelen nacht gaat dit het voorrecht is van passagiers. Mevrouw Barrowby, de vrouw van den rechter Barrowby, die, met het 00? op den leegen stoel van den kapitein naast haar, zich als 't ware zedelijk verplicht voelde het commando over te nemen, verkondigde met luider stem, dat ze een volkomen ver trouwen stelde in de officieren en de man schappen. Skeen, de jonge Indische ambtenaar, die, niet bepaald tot zijn genoegen, in de buurt van mevrouw Barrowby zat. zei, toen hij die mededeeling hoorde, dat hij nu met een gerust hart zijn maal kon voortzetten dat zijn eetlust begon terug te komen. „Natuurlijk," zoo ging hij voort, ,,als mevrouw Barrowby zegt dat alles in orde is." Maar verder kwam hij niet, want een jonge dame met neergeslagen oogen eu ver dacht trillende lippen, die naast hem zat, fluisterde hem in, dat mevrc .w Barrowby naar hem keek, eu dat hij zich behoorlijk moest gedragen. „Ja, ik stel veel vertrouwen imevrouw Barrowby's meening," verzekerde hij toch nog aan een van de tegenover hem zittende dames, met een geruststellend knikje. De waarheid was, dat mevrouw Barrowby gedurende de geheele reis haar oog had ge had op die twee jonge menschen. Ei be stond geenerlei reden, waarom ze niet ver liefd op elkaar zouden mogen worden en met elkaar zouden mogen trouwen, maar mevrouw Barrowby vond, dat ze noodzake lijk verplicht waren eerst haar meening om zoo door. Stil wordt het niet in de kerk. Steeds door is er gehoest en gekuch. Hoe later het wordt, des te slechter wordt de lucht. De bewakingsmanschappen kampeeron ook 4n de kerk. Zij hebben geen ander leger dan de gevangenen. Iedere twee uur lossen twaalf jnan elkaar af. 's Morgens om half vijf gaat het verder... ENGELAND. Het Engelsche Kabinet. LONDEN. Het. Kabinet is als .volgt ge reconstrueerd Eerste minister Asquith, minister zonder portefeuille Lansdowne, lord Chancellor sir Stanley Buckmaster, president of the privy Council Lord Crewe, grootzegelbewaarder lord Curzon, Kanselier van de Schatkist Mackenna, minister van binnenlandsche zaken sir John Simon, van buitenlandsche zaken Grey, 1 van koloniën Bonar Law, van Indië Chamberlaip, van oorlog Kitchener, van oorlogsmunitie Lloyd George, van marine Balfour, van handel Runciman, (president van Local Government Board Long, kanselier van het hertogdom Lancaster Churchill, secretaris van Ierland Birrell, van Schotland Mackinnon Wood, van landbouw Selborne, commissaris van openbare werken Har- court, van openbaar onderwijs Henderson, attorney-general sir Edward Carson. Haldane krijgt de orde van verdiensten. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein. PARIJS. Tusschen Nieuwpoort en Ype- re.i hadden lievige artillerie-gevech ten plaats, uitgelokt door de krach tige uitwerking van de zware Fransche ar tillerie op de wegen bij Raverzvde (ten •zuidwesten van Ostende) na een hevige be schieting beproefden de Duitschers een aan val op den weg Langemarck-Yperen, maar deze werd tot staan gebracht. Ten noorden van Abiain vielen de Duit schers tweemalen aan. Zij werden afge slagen. Ten noorden van Neuville Sts Vaast be- 'Aoeiüen de Duitschers gisteren een aanval met belangrijke strijdkrachten. In den nacht deden zij vier verdere aanvallen, die echter in het Fransche vuur tot staan werden ge bracht. Zij leden zware verliezen. Een aanvullend rapport preciseert 't be langrijk succes der Franschen op 23 Mei ten noordoosten van Xotre-Dame de Lorette behaald. De Franschen hakten in een ver woed bajonetgevecht hun tegenstanders in de pan en vermeesterden vele mitrailleurs. BERLIJN. Uit het groote hoofdkwar tier; In Vlaanderen zetten wij gisteren onze aanvallen in de richting van Yperen voort en namen in storm de hoeve Vlaminghe en het slot ten noorden van Wieltje, en de hoeve Bellewaarde. Wij naderden Hooge. Bij deze gevechten vielen 150 gevangenen in onze handen en maakten we twee, mitrail leurs buit. Ten zuiden van Armentières tusschen i Neuve Cbapelle eu Givenchv en ten noor- den van de Lorette-hoogte werden vijande lijke partieele aanvallen bloedig afgeslagen. Bij Neuville kwamen in de loopgraven gereed gehouden vijandelijke bestormings troepen door ons artillerievuur niet tot ont wikkeling. Te Kamerrijk zijn door het werpen van een bom door een Franschen vlieger bij het uitgaan van de kerk vijf Franschen gedood, twaalf zwaar gewond. Bij St. Quentin schoten we een vijande lijk vliegtuig omlaag. De Lorette-hoogten. PARIJS. De verovering der Duitsche verdedigingswerken van Blanchvoie in den avond van 21sten vormt het roemrijke slot van onzen aanval op de hoogten van Notre Dame de Lorette," aan welks bezit de Duit sche generale staf zoo groote waarde hechtte. dat zij den soldaten herhaaldelijk het for- meele bevel gaf zich bij de verovering, ver dediging of herovering desnoods tot den laatsten man te laten dooden. Toch wisten wij, ondanks de geweldige terreinmoei 1 ijklieden de bodem bestaat hier uit klei, die zich met het regenwater tot een moeilijk doorwaadbare modder ver- eenigt en ondanks den wanhopigen te genstand van den vijand, te overwinnen. De slag bij Notre Dame de Lorette, die der tien dagen heeft geduurd, was bloedig en hardnekkig en eindigde met een Bchitterende algeheelo overwinning op het plateau en zijne uitloopers, waar de vijand zijn talrijke verdedigingstroepen had bijeengetrokken en waar de terrein-gesteldheid hem allerlei na tuurlijke hulpmiddelen bood. Wij telden in den loop van dezen slag meer dan drie duizend gedoode Duitschers, namen voorts 1000 man gevangen en maak ten een belangrijke hoeveelheid oorlogsma- terieel buit, dat door den vijand in den grond begraven was, doch door ons geleide lijk weder opgegraven werd. Zoo vonden wij een aantal mitrailleurs, bommenwerpers en geweren in dichtgeworpen loopgraven en in gestorte schuilplaatsen. Onze heldhaftige infanterie heeft groote verliezen geleden, maar toch overwonner. onze troepen, dank zij de bewonderenswaar dige dapperheid en de nauwe samenwerking die zij in den loop van den verwarden strijd aan den dag legden, waarbij de verschillen de corpsen dooreen waren geraakt. Allen wedijverden met elkaar in ijver ei door de innige samenwerking kon de zeg bevochten worden door onze troepen, onder leiding van kunne aanvoerders, van wie een zeer groot aantal hun succes met hun leven moesten betalen. De troepen van den vijand waren diep onder den indruk van hunne nederlaag. De Duitschers, die waanden, dat zij van dit punt niet te verdrijven waren, vervin gen twee keer hunne bezettingstroepen dooi versche, maar werden desondanks verdreven. Wij leverden dus het schitterend bewijs onzer technische meerderheid. Troepen die zooveel physieken moed aan moreele grootheid paren, mogen zich tot elk succes in staat achten. Zij kennen zichzelf zo weten dat hun zelfvertrouwen grooter is dan ooit. Hun laatste succes heeft hun naast den wil om de eind-overwinning te behalen, ook de zekerheid gegeven te zul len slagen. RUSLAND. Van het Oostelijk Oorlogsterrein. PETERSBURG. Rapport van den gene- ralen staf: Over het geheele Doebisjafront van het dorp Boebia tot het dorp Yeleny werden levendige gevechten geleverd op 23 en 24 Meide strijd is hier neg niet geëindigd. Op den linkeroever van den Boven-Weich- sel in de omgeving van Opatof wordt de strijd voortgezet; blijkbaar heeft hier de vijand eenige versterking gekregen. Zijn pogingen om het offensief te nemin werden met succes verhinderdbij onze tegenaan vallen leed de vijand groote verliezen. Op het Galicische front Jaroslaf Przemysl werd in den vroegen morgen van 24 Mei het gevecht hen-at aan beide oevers van de San. Aanzienlijke vijandelijke strijdkrachten die den 23en en 24en Mei den aanval her vatten op het front Goessakoeve-Kroeki- nitsja werden verstrooid door ons artillerie vuur. Bij het dorp Boertsjitsje maakten wij nog ruim duizend man krijgsgevangen net twintig ofiicieren. Bovendien veroverden wij eenige mitrailleurs en zoeklichten. Elders is het rustig. In het Tysmemitsjedal ten zuiden van Stryj hebben partieele gevechten plaats. WEENEN. In Midden-Galicië deden de troepen van Duitschland en Oosteurijk- Hongarije aanvallen over het geheele front van Sieniawa tot aan de Boven-Dn jester "op sterke Russische strijdkrachten. Het leger van „General-Oberst" von Mackensen, waarin het zesde Oostenrijksch-Hon- gaarsche legercorps is opgenomen, nam Radymno, drong voert naar het oosten en zuidoosten van de stad in de richting van de San. De vijand, die in talrijke trent de zaak te vragen, of althans haar van den stand van zaken op de hoogte te hou den, zoodat ze de voldoening kon smaken méér te weten dan haar buren Maar beide jongelui namen eenvoudig geen, notitie van haar. Lady Crafer, de moeder van het meisje met de neergeslagen oogen, was een vrij dwaze vrouw, die haar tijd grootendeels in haar hut doorbracht, eu mevrouw Barrowby was van oordeel, en ze sprak dat oordeel uit tegenover meer dan één persoon in haar omgeving, dat het minste wat een meisje in zulke omstandigheden doen kon, was, zich onder de bescherming stellen van een of andere dame van ondervinding zij zelf bijvoorbeeld. Uit het feit, dat Evelyn Crafer dit. niet had gedaan, kon, beweerde mevrouw Barrowby, iedereen zijn gevolg trekkingen maken. Terwijl deze gedachten zich vrij duidelijk afteekenden op het gelaat van de dame die in de eetzaal aan het hoofd van de tafel zat, gebeurden er op het dek van de „Mooroo" vreemde dingen. De geheele "bemanning was daar ontboden. De booten werden uitgezet, 111 de muziekkamer op het dek werden red- dinggordels klaar gelegd, en de administra teur had aan den hofmeester order gegeven het diner zoo lang mogelijk te rekken. Laten ze eerst hun maaltijd nog maar hebben," had de kapitein op veelbeteekenen- deu toon gezegd. En nog altijd, altijd, bleef de Mooroo" drijvende. Vlak boven den achtersteven verscheen met regelmatige tusschenpoozen een licht dat weer verdween, terwijl in het oosten op een hooger punt een groot, geel oog de duisternis instaarde. Dit laatste was het kustlicht op de meest westelijke punt van Europa de Pointe de Raz. De kleinere baken, in de laagte aan den horizon zicht baar, was die van h-t He de Sein, welks niet zeer talrijke bewoners leven van het geen de zee binnen brengt, 't zij visch of wrakhout. Van beide is altijd genoeg aan wezig. Er is daar een sterke strooming van uit het noorden en het oosten, en 't wordt voo rde schepen bijna c-en wedloop in het nauwe kanaal tusschen het He de Sein en het door rotsen omsloten vasteland. De „Mooroo" bevond zich in die strooming. De kapitein had niet meer dan de waar heid gezegd. Er zijn oogenblikken, waarin de natuur voor den sterksten man en het schranderste brein te machtig wordt. Er viel eenvoudig niets anders te doen dan te trachten de reparatie tijdig in orde te krij gen, op het dek vuurpijlen omhoog te zen den en zich voor te bereiden op het ergste. Dit had de kapitein gedaan zelfs had hij zijn eigen schoenen los^crcen. 't Laatste is altijd een slecht teeken. Als de kapitein aan zijn eigen schoenen denkt, wordt 't voor andere menschen. tijd zioh de weinige goede daden te herinneren, die zc misschien in hun leven hebben verricht. Binnen tien minuten waren de passagiers ingelicht, want de kapitein ging zelf naar beneden en vertelde t hun voordat ze hun dessert kregen. Het resultaat wae een aanvallen trachtte het verloren terrein te heroveren, werd overal teruggeslagen en verloor aan gevangenen ongeveer 21.000 Rian en bovendien 39 kanonnen en 40 ma chine-geweren. De legers van Paballo en Böbm Ermolli, die ten zuidoosten van Przemysl ageeren, wonnen terrein in verbitterde gevechten en wierpen den vijand terug in de richting van de Blorna-vlakte. De aanval wordt over het geheele front voortgezet. Overigens is de toestand op het noord oostelijke oorlogsterrein niet gewijzigd. De Russische artillerie. Een officier van den Duitechen generalen Btaf beschrijft in de ..Frankf. Zeitung" de Russische artillerie. Voor dit wapen wordt het menschenmateriaal zorgvuldig uitge zocht. De reserve wordt in de eerste plaats gerecruteerd uit de klasse der ambachtslie den en fabrieksarbeiders, die in Rusland veel ontwikkelder zijn dan de boerenstand. Do aspirant-officieren krijgen in eeji cursus, die twee jaar duurt, een grondige praktische en theoretische vorming op de krijgsscholen voor de artillerie. Het Russische veldgeschut is gefabriceerd in de jaren 1900 en 1902 en heeft een kali ber van 7.6 c.M. Het schot met ontsteker van de Russische shrapnell3 draagt tot 5550 M., d.w.z. eenig© honderden meters verder dan het Duitsche projectiel van dit soort. Het kanon is in Frankrijk vervaar digd, wordt echter thans bij Poetiloff en in ie staatskanonnengieterij gemaakt. De lichte veldhouwitser heeft een kaliber van 12.2 c.M., is dus 1.5 c.M. zwaarder dan de Duitsche lichte veldhouwitser. Do ontsteker bij dit geschut voor Bhrapnells draagt tot 7680 meter, belangrijk verder dus dan de Duitsche ontsteker. Er zijn vier constructies. Die van 1902 en 1909 zijn door Krupp aan het Russische leger geleverd. Tot de Russische veldartillerie behooren ook nog de zware artillerie van het veld leger. Ze bestaat uit zware veldhouwitsers en lange kanonnen. Beide zijn uit de fabrie ken van Schneider en volkomen modern. Niet op hoog peil staat de Russische gra- naat-fabricagemen meg ze echter niet al te zeer onderschatten. De verhalen over gra naten, die met zand gevuld waren, zijn leu gens gebleken. De uitwerking van de Rus sische artillerie is echter gering en haar giet-methode eischt buitengewoon veel mu nitie. De waarnemingsdienst bij de Russische artillerie is uitstekend. De waamemingsmid- delen zijn even modern als de kanonnen en vizier-toestellen. Bij het veroveren van Rus sische batterijen heeft men ontdekt, dat zij met Duitsche verrekijkers waren toegerust. Voor waarneming worden hooge boomen gebruikt, waarin kraaiennesten gemaakt worden, die men maskeert. De post is door een telefoon met de batterij verbonden. Iedere batterij heeft twee telefoon-karren met zooveel draad, dat de afstand van de positie gekozen kan worden zoo groot als men wil. De telefoon-karren zijn met één paard bespannen en zoo licht gebouwd, dat zij den batterij-commandant, als hij ter ver kenning vooruit rijdt, altijd kunnen volgen. De bereden kabel dragers in het Duitsche leger zijn bewegelijker, maar de Rus heeft meer draad onmiddellijk ter beschikking. Iedere batterij-commandant heeft een bij zonder commando van 21 verkenners en ver bindingsmanschappen, van welke er elf be reden zijn en die den commandant voortdu rend volgen. Deze commando's moeten zoo sterk zijn wegens de slechte wegen in Rus land. Daarvoor doet de regeering zeer wei nig. In de jaren 19101912 waren in het MEN LETTE bij het koopen van onze KARNEMELKZEEP vooral op ons gedeponeerd Fabrieksmerk „HET ANKER" en weigere onvoorwaar delijk alle andere soorten. Een geregeld gebruik dezer Zeep maakt de handen blank als sneeuw, het gelaat zacht als fluweel. ALOM VERKRIJGBAAR. NIJMEGEN. algemeen© verwarring, en ©en haastige vlucht naar de salontrap. De booten waren al neergelaten opzij van de verschansingen in een ontzettend onstuimig© zee. De oude dames hielden zich over 't alge meen verwonderlijk goed, haar leeftijd en zoo al weer in aanmerking genomen. Me vrouw Barrowby verkondigde met luider stem, dat ze in 't vervolg nooit anders dan met de P. and O. booten wilde reizen, en dat 't alles de schuld was van haar man. Maar zij was d© derde in den men- schenstroom die de trap opsnelde, en ze zag kans tijdig den omvangrijksten red- diuggordel uit te kiezen. Ladv Crafer stelde een groot vertrouwen in hofmees ters. Ze klemde zich aan een er v-n vast, ©n Evelyn toeroepende haar te volgen, stapte ze de eetzaal uit. Wat Skeen, den jongen Indischen amb tenaar. betrof, aan 'tgeen hij doen zou, behoefde geen oogenblik te worden getwij feld. Hij 11am heel eenvoudig Evelyn Cra fer onder zijn hoede, en zei haar wat ze doen moest. Hij vond zelfs tijd om met een lachend gezicht naar mevrouw Bar rowby's enkels te wijzen, terwijl deze over een stapel vuile borden stapte. „Blijf hier", riep hij Evelyn too, „'t is nutteloos met die heel© massa mee te gaan. 't Beste wat we kunnen doen, is hier blij ven 't is onze eenige kans". En ze gehoorzaamde hem, zonder een oogenblik te aarzelen. Zé stonden naast elkaar in de vroolijk verlichte eetzaal, en waren getuige van de algemeen© vlucht

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1